Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016  de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016 de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016.
──────────    ART. 1
    Producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, prevăzuţi la art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, denumiţi în continuare producători individuali, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă deţin un plan de operare aprobat, conform prezentei proceduri.
    ART. 2
    Aprobarea şi vizarea anuală a planului de operare pentru producătorii individuali se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea şi revizuirea licenţei de operare se fac în baza depunerii dosarului complet pentru aprobarea planului de operare, potrivit prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Dosarul pentru aprobarea planului de operare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cerere-tip de aprobare a planului de operare, potrivit anexei nr. 2a;
    b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
    c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul;
    d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) planul de operare, întocmit cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2b;
    f) dovada constituirii garanţiei financiare, conform art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    g) cazierul fiscal valabil la data depunerii.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) vor fi însoţite de un opis al acestora.
    ART. 4
    Dosarul de aprobare a planului de operare menţionat la art. 3 se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, atât în format letric, cât şi în format electronic, în trei exemplare. Fiecare pagină din dosarul de aprobare a planului de operare este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de aprobare a planului de operare vor avea ordinea prezentată la art. 3.
    ART. 5
    (1) În cazul în care dosarul de aprobare a planului de operare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet Comisia informează solicitantul cu privire la decizia luată.
    (2) Aprobarea planului de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2c.
    (3) Aprobarea planului de operare se emite după ce solicitantul depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, dovada achitării tarifului de emitere a Aprobării planului de operare, conform art. 6 alin. (1) din ordin.
    ART. 6
    (1) În cazul în care dosarul de aprobare a planului de operare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3, Comisia informează solicitantul cu privire la deficienţele constatate.
    (2) În situaţia în care în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1) solicitantul nu remediază aceste deficienţe, dosarul este respins.
    (3) Respingerea dosarului de aprobare a planului de operare se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.
    (4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Producătorii individuali notifică comisia printr-o scrisoare despre intenţia de a desfăşura activitatea în anul următor. Scrisoarea de intenţie se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an.
    ART. 8
    În vederea obţinerii vizei anuale, producătorii individuali transmit comisiei un raport de audit financiar extern conform Standardului român de audit financiar, precum şi un raport de audit operaţional extern întocmit potrivit anexei nr. 1d "Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern", pentru solicitanţii auditului, până la 15 mai a anului următor pentru anul anterior pentru care se realizează auditurile respective.
    ART. 9
    (1) Nu se acordă viza anuală în următoarele situaţii:
    a) dacă producătorul individual nu a transmis Comisiei raportul de audit financiar extern şi raportul de audit operaţional extern până la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se realizează respectivele audituri externe, în acord cu prevederile art. 8;
    b) dacă, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, precum şi a datelor menţionate la art. 7 şi 8 din ordin, s-au constatat neîndeplinirea ratelor minime de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi neîndeplinirea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.
    (2) În cazul în care, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, s-a constatat neîndeplinirea obiectivelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, Comisia va sesiza Garda Naţională de Mediu pentru aplicarea în mod corespunzător a sancţiunilor reglementate la art. 43 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi lit. b) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    ART. 10
    Producătorii individuali sunt obligaţi să solicite revizuirea planului de operare în situaţia în care există modificări ale conţinutului documentelor prevăzute la art. 3.
    ART. 11
    Revizuirea planului de operare se face în baza prevederilor art. 3 şi 4.
    ART. 12
    Producătorii individuali care nu au primit viza anuală într-un an sunt obligaţi începând de anul următor la transferarea responsabilităţii îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă care deţine licenţă de operare validă, în termen de 45 de zile de la comunicarea măsurii de neacordare a vizei anuale şi la notificarea comisiei, în acest sens.
    ART. 13
    Producătorul individual se radiază de drept din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzut la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, în situaţia în care acestuia nu i s-a acordat viza anuală şi nu îşi transferă responsabilităţile îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă care deţine licenţă de operare validă în termenul prevăzut la art. 12.
    ART. 14
    În situaţia aplicării prevederilor art. 13, Comisia notifică Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului privind anularea numărului de înregistrare din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzut la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, care va proceda la modificarea registrului producătorilor, în acest sens.
    ART. 15
    În cazul radierii din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice este interzis producătorului de echipamente electrice şi electronice să pună pe piaţă echipamente electrice şi electronice, până când nu obţine un nou număr de înregistrare.
    ART. 16
    Obligaţiile producătorilor individuali:
    a) să asigure şi să finanţeze colectarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, astfel încât să fie atinse cel puţin obiectivele prevăzute în anexele nr. 6 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale;
    c) să încheie contracte sau alte forme de colaborare în condiţiile legii cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de echipamente electrice şi electronice, precum şi cu operatorii economici autorizaţi pentru tratarea, valorificarea şi reciclarea, care acceptă condiţiile contractuale;
    d) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care au obţinut aprobarea planului de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;
    e) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care i s-a aprobat planul de operare, în condiţiile legii;
    f) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    Anexele nr. 2a-2c fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 2a
la procedură

    Antet solicitant
    Nr. ...../......

                                  CERERE
                     de aprobare a planului de operare
                                 - Model -

    Subscrisa, ......., cu sediul social în ......., str. ....... nr. .... bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, înregistrată la ........... cu nr. ....., cod unic de înregistrare nr. ..../...., cont bancar nr. ......., deschis la ..............., sucursala ......., telefon ......., fax ........., e-mail ........., prin ........., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea planului de operare în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice ............... .
──────────
    *) Se vor menţiona categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).
──────────


    Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile relevante ale legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

    Data ..................... Reprezentant legal,
    .............................. .........................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ANEXA 2b
la procedură

        Plan de operare pe trei ani (3 ani) care conţine responsabilităţile
    producătorilor individuali şi criteriile de aprobare a planului de operare

    Planul de operare trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) modul în care se organizează şi se finanţează colectarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor care le revin, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    b) modul în care se asigură realizarea ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pentru care sunt responsabili;
    c) modul în care se asigură realizarea obiectivelor de valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, potrivit legii;
    d) valoarea costurilor de gestionare a DEEE-urilor pe categorii şi modul de calcul al acestora.
    Prezentul plan de operare este semnat şi asumat de către reprezentantul legal al producătorului individual.


    ANEXA 2c
la procedură

                             [Stema României*)]

                  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
                          APROBARE PLAN DE OPERARE
                                  - Model -

──────────
    *) Notă CTCE:
    Stema se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016 la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Nr. ......... din .............

    Se aprobă planul de operare în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice .......... pentru ..........., cu sediul social în ........., str. ......... nr. .... bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., înregistrată la ......... cu nr. ...., cod unic de înregistrare nr. ...../..... .


    Data emiterii: ................
    Valabilă până la: ................

            Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
           ..........................................


                               ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016