Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 4 iulie 2019  de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 4 iulie 2019 de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 615 bis din 25 iulie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 25 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează etapele procedurale de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, precum şi competenţele de emitere ale acestuia.
    (2) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor se realizează în coordonarea autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    CAP. I
    PROCEDURA ŞI COMPETENŢELE DE EMITERE A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR, INCLUSIV PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ
    ART. 2
    (1) Titularul de proiect are obligaţia de a solicita şi obţine avizul de gospodărire a apelor, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în scopul realizării unei protecţii eficiente şi integrate a resurselor de apă şi al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi a nedeteriorării stării acestora.
    (2) Titularul de proiect este obligat să solicite avizul de gospodărire a apelor înainte de demararea lucrărilor propuse prin proiect.

    ART. 3
    (1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de către Administraţia Naţională "Apele Române" sau de către unităţile aflate în subordine, astfel cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare autorităţi competente de gospodărire a apelor.
    (2) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor include evaluarea impactului lucrărilor asupra corpurilor de apă, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.
    (3) Avizul de gospodărire a apelor se emite după efectuarea unei analize privind necesitatea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sau, după caz, a analizei studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, de către o comisie constituită la nivelul autorităţii competente de gospodărire a apelor. Componenţa comisiei se aprobă prin decizie a conducătorului autorităţii competente pentru gospodărirea apelor.

    ART. 4
    (1) Competenţele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, precum şi modalitatea în care se pot delega competenţele între Administraţia Naţională "Apele Române" şi unităţile sale subordonate sunt prevăzute în Anexa 1.c.
    (2) Pentru proiectele aflate în competenţa avizare a unei administraţii bazinale de apă, acestea pot solicita un referat tehnic de specialitate sistemului de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se realizează proiectul.
    (3) Pentru proiectele aflate în competenţa de avizare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", administraţia/administraţiile bazinale de apă pe teritoriul căreia/cărora se realizează proiectul elaborează un referat tehnic de specialitate.
    (4) Reprezentanţii autorităţii competente de gospodărire a apelor care fac parte din comisia de analiză tehnică constituită conform prevederilor art. 6 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 292/2018, participă la şedinţele la care sunt convocaţi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în cazul în care autoritatea competentă de gospodărire a apelor participantă în colectivul de analiză tehnică din cadrul autorităţii competente de protecţie a mediului nu este şi autoritatea emitentă a avizului de gospodărire a apelor, reprezentanţii acesteia au obligaţia de a informa în scris autoritatea emitentă asupra deciziilor luate în aceste şedinţe.

    ART. 5
        Termenii şi expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută de Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Avizul de gospodărire a apelor reglementează regimul lucrărilor şi proiectelor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, prevăzute la Secţiunea a 4-a din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare "proiecte".
    (2) Avizul de gospodărire a apelor reprezintă actul administrativ care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic:
    a) execuţia proiectelor care urmează a fi construite pe ape sau care au legătură cu apele, conform art. 1 alin. (2);
    b) obţinerea permisului de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă şi din terase, în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului (PAT), planurilor urbanistice generale (PUG), precum şi a planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi planurilor urbanistice de detaliu (PUD) în măsura în care acestea conţin proiecte/lucrări pe ape sau care au legătură cu apele.

    (3) Emiterea avizului de gospodărire a apelor constă în: analiza documentelor specifice, a comentariilor părţilor interesate, participarea la comisiile şi grupurile de lucru constituite în conformitate cu legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, analizarea tuturor informaţiilor obţinute în derularea procedurii, stabilirea condiţiilor de emitere a avizului de gospodărire a apelor şi în funcţie de acestea elaborarea avizului de gospodărire a apelor.

    ART. 7
    (1) Avizul de gospodărire a apelor trebuie să stabilească condiţii care să susţină atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane prevăzute în art. 2^1 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prin:
    a) respectarea limitelor impuse prin actele normative specifice;
    b) utilizarea durabilă a resurselor de apă;
    c) contorizarea prelevărilor şi evacuărilor de apă;
    d) monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate;
    e) monitorizarea apelor subterane;
    f) asigurarea debitului de servitute aval de lucrările de barare sau de captare;
    g) executarea construcţiilor necesare migrării faunei acvatice;
    h) conformarea cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

    (2) Prin prevederile avizului de gospodărire a apelor, autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate decide justificat obligativitatea titularului de proiect de a executa şi alte lucrări necesare care nu sunt cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare prezentată la avizare, dar care se impun a fi realizate în scopul evitării:
    a) impactului asupra corpurilor de apă din zona de influenţă a proiectului, aşa cum este definit în Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
    b) producerii de pagube utilizatorilor de apă existenţi sau riveranilor din amonte sau din aval, precum şi producerii de daune asupra lucrărilor hidrotehnice existente.


    ART. 8
    (1) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate acorda consultanţă tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor.
    (2) Înainte de demararea proiectării lucrărilor de captare în vederea alimentării cu apă şi de evacuare a apelor uzate epurate în receptorul natural, titularul de proiect poate solicita autorităţii competente de gospodărire a apelor elementele necesare privind dimensionarea proiectului din punct de vedere al gospodăririi apelor (debite ce pot fi asigurate în resursa de apă de suprafaţă, parametrii de calitate ai efluentului staţiei de epurare, etc.).
    (3) Pentru consultanţa tehnică se percepe un tarif în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    ETAPELE NECESARE EMITERE AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    ART. 9
    (1) Procedura de emitere a avizului de gospodărirea a apelor se iniţiază odată cu depunerea de către titularul de proiect la autoritatea competentă de gospodărire a apelor, a următoarelor documente:
    a) cerere a cărei model este prevăzut în Anexa 1.b;
    b) decizia etapei de evaluare iniţială emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului potrivit Anexei nr. 5.D la Legea nr. 292/2018, în copie;
    c) certificatul de urbanism, în copie;
    d) documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor, întocmită conform Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor (anexa nr. 2 a prezentului ordin);

    (2) Documentaţia tehnică de fundamentare se transmite în limba română la autoritatea competentă de gospodărire a apelor astfel:
    a) în 2 exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe a cărei rază de activitate este amplasat proiectul dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor este de competenţa acesteia
    b) într-un exemplar tipărit şi unul în format electronic la Administraţia Naţională "Apele Române" şi câte un exemplar tipărit şi unul în format electronic la fiecare administraţie bazinală de apă pe a cărei rază de activitate este amplasat proiectul, dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor este în competenţa Administraţiei Naţionale "Apele Române";

    (3) Pentru proiectele localizate pe cursurile de apă care formează şi/sau traversează frontiera de stat şi fac obiectul acordurilor bilaterale în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, titularului proiectului i se va solicita un exemplar tipărit în plus din documentaţia tehnică de fundamentare. Acest exemplar va fi transmis la direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în vederea obţinerii acceptului statului vecin.
    (4) În cazul în care este necesară obţinerea acceptului statului vecin conform acordurilor bilaterale, termenele prezentei proceduri vor decurge de la data primirii de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor a răspunsului statului vecin.
    (5) Documentaţia tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.
    (6) Elaboratorul documentaţiei tehnice de fundamentare şi titularul proiectului îşi asumă responsabilitatea corectitudinii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare aferentă;

    ART. 10
     În termen de 5 zile de la primirea solicitării şi a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1), autoritatea competentă de gospodărire a apelor informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului în scris referitor la solicitarea primită, prin completarea şi transmiterea formularului din Anexa 1.d.

    A. ETAPA DE ÎNCADRARE A PROIECTULUI
    ART. 11
    (1) În termen de 20 zile de la primirea solicitării şi a documentelor conform Art. 9 alin. (1), autoritatea competentă de gospodărire a apelor analizează documentaţia tehnică de fundamentare şi emite decizia justificată privind necesitatea sau nu a elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă, prin completarea formularului din Anexa 1.e. Decizia se transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului şi spre ştiinţă titularului de proiect.
    (2) Pentru situaţiile în care se constată că documentaţia tehnică de fundamentare necesită completări/informaţii suplimentare în vederea emiterii deciziei justificate privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, autoritatea competentă de gospodărire a apelor va solicita titularului de proiect, în termen de 5 de zile de la data primirii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor, completările necesare şi va informa în scris autoritatea competentă pentru protecţie a mediului conform modelului din Anexa 1.e.
    (3) Completările solicitate la alin. (2) vor fi înaintate în termen de cel mult 10 de zile de la data la care acestea au fost solicitate.
    (4) Nerespectarea de către titularul de proiect a termenului prevăzut la alin. (3) conduce la respingerea solicitării prin arhivarea unui exemplar din documentaţie, restituirea celorlalte documente şi reţinerea tarifului privind contravaloarea serviciului de emitere a avizului de gospodărire a apelor.

    ART. 12
    (1) Proiectele care necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, proiectele pentru care autoritatea competentă de gospodărire a apelor la decizia elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi proiectele care nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt cuprinse în Anexa 1.a.
    (2) Pentru proiectele care nu sunt cuprinse în Anexa 1.a, precum şi pentru orice modificare sau extindere a lucrărilor prevăzute în aceasta, dar pentru care autoritatea competentă de gospodărire a apelor consideră că poate exista un impact semnificativ asupra corpurilor de apă, elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă este obligatorie.


    B. ETAPELE DE EMITERE A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    SECŢIUNEA 1
    Emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru proiectele pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide continuarea procedurii emiterii aprobări de dezvoltare a proiectului
    ART. 13
        Pentru proiectele pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide continuarea procedurii emiterii aprobării de dezvoltare a proiectului, autoritatea competentă de gospodărire a apelor:
    a) participă la etapele de derulare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la solicitarea autorităţii competente de protecţia a mediului;
    b) analizează toate documentele puse la dispoziţie de titularul de proiect şi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, după caz;
    c) solicită titularului de proiect, după analiza ce se efectuează conform prevederilor punctului b), în cazul în care este necesar, completarea/modificarea documentaţiei tehnice de fundamentare;


    ART. 14
    (1) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor redactează şi transmite în format letric şi editabil autorităţii competente pentru protecţia mediului proiectul de aviz de gospodărire a apelor prin completarea modelului din Anexa 1.f în termen de maxim 30 de zile de la luarea deciziei etapei de încadrare.
    (2) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor emite în termen de 2 zile, în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (9) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, avizul de gospodărire a apelor şi îl transmite titularului de proiect autorităţii competente de protecţie a mediului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru proiectele pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau efectuarea evaluării adecvate
    ART. 15
        Pentru proiectele pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau efectuarea evaluării adecvate, autoritatea competentă de gospodărire a apelor:
    a) participă la etapele de derulare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la solicitarea autorităţii competente de protecţie a mediului;
    b) analizează toate documentele puse la dispoziţie de titularul de proiect şi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, după caz;
    c) transmite în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului decizia privind emiterea/respingerea emiterii avizului de gospodărire a apelor în conformitate cu art. 23 a Anexei nr. 5 la Legea nr. 292/2018;
    d) redactează şi transmite în format letric şi editabil autorităţii competente pentru protecţia mediului proiectul de aviz de gospodărire a apelor prin completarea modelului din Anexa 1.f în termen de maxim 60 de zile de la emiterea deciziei etapei de încadrare.


    ART. 16
        Autoritatea competentă pentru protecţia mediului publică pe pagina proprie de internet proiectul de aviz de gospodărire a apelor împreună cu documentele solicitate titularului de proiect în vederea desfăşurării dezbaterii publice.

    ART. 17
    (1) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor, în termen de 5 zile de la primirea din partea autorităţii competente pentru protecţia mediului a formularului din anexa 5.O a Legii nr. 292/2018, transmite decizia privind emiterea/respingerea avizului de gospodărire a apelor.
    (2) Dacă pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate se modifică soluţiile tehnice din documentaţia tehnică de fundamentare depusă în vederea emiterii avizului de gospodărire a apelor, aceasta se actualizează şi se depune la autoritatea competentă de gospodărire a apelor.
    (3) Documentaţia tehnică de fundamentare actualizată, prevăzută la alin. (2), se analizează din punct de vedere al necesităţii evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
    (4) Dacă autoritatea competentă de gospodărire a apelor decide necesitatea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor se reia de la etapa de încadrare a prezentei proceduri şi informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

    ART. 18
        Autoritatea competentă de gospodărire a apelor, în termen de maxim 10 zile de la şedinţa comisiei de analiză tehnică privind decizia finală de emitere/respingere a acordului de mediu, emite avizul de gospodărire a apelor şi îi transmite titularului de proiect şi autorităţii competente de protecţie a mediului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru proiectele pentru care este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau efectuarea evaluării adecvate
    ART. 19
        Pentru proiectele pentru care este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau efectuarea evaluării adecvate, autoritatea competentă de gospodărire a apelor:
    a) participă la etapele de derulare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la solicitarea autorităţii competente de protecţie a mediului;
    b) analizează documentele şi informaţiile primite de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului privind aspectele relevante ce trebuie dezvoltate în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a raportului privind impactul asupra mediului transmise de titularul de proiect;
    c) redactează şi transmite în maximum 10 zile autorităţii competente pentru protecţia mediului propunerile justificate în ceea ce priveşte aspectele relevante ce trebuie dezvoltate în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă necesare redactării îndrumarului prevăzut la art. 14 alin. (1) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;


    ART. 20
        Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă este elaborat de unităţi publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificările şi completările ulterioare şi respectă conţinutul cadru din Anexa 3 la Ordinul privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, precum şi Conţinutul cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

    ART. 21
        Transmiterea de către autoritatea competentă de gospodărire a apelor a propunerilor prevăzute la alin. (1) litera c) nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare.

    ART. 22
    (1) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor, după transmiterea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a documentelor conform Art. 16 (1) lit. a) din Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018, pune la dispoziţie aceste documente membrilor comisiei şi experţilor externi, după caz.
    (2) Comisia analizează studiul de evaluare a impactului asupra corpului de apă şi stabileşte necesitatea completării/modificării acestuia, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei de dezbatere publică.
    (3) În cazul proiectelor de complexitate mare, autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate angaja expertiză externă pentru examinarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

    ART. 23
    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite autorităţii competente pentru gospodărirea apelor formularul din Anexa nr. 5.O completat, conform Art. 22 alin.(1) lit. a) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018.
    (2) Comisia analizează formularul din anexa 5.O completat şi emite decizia privind necesitatea sau nu a completării/modificării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă prin completarea formularului din Anexa 1.g.
    (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se transmite autorităţii competente de protecţie a mediului şi spre ştiinţă titularului de proiect.
    (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite autorităţii competente pentru gospodărirea apelor documentele completate/modificate şi/sau informaţiile depuse de către titular.
    (5) Comisia analizează documentele prevăzute la alin. (4) şi formulează, în scris, un punct de vedere.
    (6) Punctul de vedere prevăzut la alin. (5) se concretizează în decizia autorităţii competente pentru gospodărirea apelor privind emiterea/respingerea emiterii avizului de gospodărire a apelor care se transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    (7) Dacă pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate se modifică soluţiile tehnice din documentaţia tehnică de fundamentare depusă în vederea emiterii avizului de gospodărire a apelor, aceasta se actualizează şi se depune la autoritatea competentă de gospodărire a apelor.

    ART. 24
    (1) Autoritatea competentă de gopodărire a apelor redactează şi transmite în format letric şi editabil autorităţii competente pentru protecţia mediului proiectul de aviz de gospodărire a apelor prin completarea adresei din Anexa 1.f în termen de maxim 30 de zile de la luarea deciziei de emitere a acordului de mediu conform art. 23 alin. (1) lit. e) din Anexa 5 la Legea nr. 292/2018.
    (2) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor emite în termen de 2 zile în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (1) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, avizul de gospodărire a apelor şi îl transmite titularului de proiect şi autorităţii competente de protecţie a mediului.


    CAP. III
    MODIFICAREA AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    ART. 25
    (1) Modificarea avizului de gospodărire a apelor se realizează de emitent în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii, sau se modifică condiţiile iniţiale care au stat la baza emiterii acestui aviz, după cum urmează:
    a) la solicitarea titularului, în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului, care necesită revizuirea documentaţiei tehnice de fundamentare sau a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz;
    b) din iniţiativa emitentului avizului de gospodărire a apelor, în situaţia în care intervin modificări legislative de ordine publică.

    (2) Avizul de gospodărire a apelor modificator păstrează valabilitatea avizului de gospodărire a apelor iniţial.
    (3) După depunerea de către titular a solicitării de modificare a avizului de gospodărire a apelor, autoritatea competentă de gospodărire a apelor derulează următoarele activităţi:
    a) analizează documentele depuse de titular;
    b) verifică dacă de la momentul emiterii avizului de gospodărire a apelor:
    1. s-a modificat/completat legislaţia relevantă;
    2. s-au modificat datele care au stat la baza emiterii, inclusiv aspectele relevante din domeniul gospodăririi apelor;

    c) verifică în teren situaţia lucrărilor aferente proiectului realizate până la momentul solicitării;
    d) informează autoritatea pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile, în scris, referitor la solicitarea primită, prin completarea şi transmiterea formularului din Anexa 1.d.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) pct. b), autoritatea competentă de gospodărire a apelor informează în scris titularul de proiect cu privire la modificările/completările legislaţiei relevante. În cazul în care acestea conduc la schimbarea soluţiilor tehnice şi/sau a condiţiilor avizate, titularul de proiect este obligat să transmită documentaţia tehnică pentru fundamentarea solicitării modificării avizului de gospodărire a apelor.
    (5) După transmiterea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a documentelor primite de la titularul proiectului, autoritatea competentă de gospodărire a apelor hotărăşte cu privire la emiterea sau respingerea emiterii avizului de gospodărire a apelor modificator.
    (6) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor modificator se reia de la etapa de încadrare a proiectului.

    CAP. IV
    PROCEDURA DE RETRAGERE A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    ART. 26
    (1) În cazul renunţării la execuţia lucrărilor care fac obiectul avizului de gospodărire a apelor, precum şi în cazul renunţării atunci când s-au executat parţial unele componente ale lucrărilor, titularul de proiect solicită retragerea acestuia. În acest scop va completa şi va transmite autorităţii de gospodărire a apelor, emitentă a avizului de gospodărire a apelor, un formular conform modelului din Anexa 1b.
    (2) Retragerea avizului de gospodărire a apelor se face la solicitarea titularului de proiect sau, după caz, la iniţiativa emitentului avizului.
    (3) Dacă renunţarea la execuţia investiţiei s-a făcut după ce s-au executat parţial unele componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodărire a apelor va prezenta un program de conservare sau, după caz, de demolare a lucrărilor executate şi de refacere a condiţiilor iniţiale de scurgere. Programul face parte integrantă din solicitarea de retragere a avizului şi are drept scop prevenirea impactului negativ al construcţiilor executate asupra apelor.
    (4) Retragerea avizului de gospodărire a apelor se face şi în cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor de investiţii autoritatea de gospodărire a apelor constată că nu se respectă prevederile din aviz, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii.
    (5) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, autoritatea competentă de gospodărire a apelor are obligaţia să retragă avizul de gospodărire a apelor prin decizie a conducătorului acesteia.
    (6) Decizia de retragere a avizului de gospodărire a apelor se formulează în scris şi se transmite titularului de proiect.
    (7) După încetarea condiţiilor care au dus la retragerea avizului de gospodărire a apelor, titularul de proiect poate solicita eliberarea unui nou aviz de gospodărire a apelor, în condiţiile legii.

    CAP. V
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 27
        Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuţia lucrărilor nu a început în acest interval.

    ART. 28
        Administraţiile Bazinale de Apă şi Sistemele de Gospodărirea Apelor sunt obligate să întocmească, să îndosarieze şi să arhiveze pentru fiecare proiect toate documentele care fac obiectul prezentei proceduri.

    ART. 29
        Emitentul avizului de gospodărire apelor are obligaţia ştampilării spre neschimbare a exemplarului din documentaţia tehnică de fundamentare şi a avizului de gospodărire a apelor ce se transmite titularului de proiect. Câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor se păstrează/transmite la unităţile aflate în subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române". Pentru lucrări de derivaţii de debite între două bazine hidrografice sau alte lucrări care traversează teritoriul a două sau mai multe judeţe se va transmite câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor la fiecare unitate aflată în subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române" al cărei teritoriu este traversat de lucrarea respectivă.

    ART. 30
        În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziţia autorităţii competente de gospodărire a apelor toate informaţiile solicitate în termenul stabilit de autoritate prin prezenta procedură, solicitarea se respinge, se reţine contravaloarea tarifelor achitate şi se informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

    ART. 31
        Titularul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe, în scris, autoritatea competentă de gospodărire a apelor care a emis avizul data începerii execuţiei lucrărilor, cu cel puţin zece zile înainte de începerea acestora. Dacă autoritatea competenta emitentă a avizului de gospodărire a apelor este Administraţia Naţională Apele Române, titularul va anunţa în scris data începerii execuţiei lucrărilor şi administraţiei bazinale de apă şi sistemului de gospodărire a apelor pe teritoriul cărora este amplasat proiectul.

    ART. 32
    (1) Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform şi trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant şi constructor, la contractarea şi execuţia lucrărilor aferente proiectului.
    (2) Avizul de gospodărire a apelor, precum şi respingerea emiterii acestuia, pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    ART. 33
    (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 33 alin (4^1) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avizul de gospodărire a apelor se emite în baza unei documentaţii tehnice de fundamentare simplificată, conform prevederilor art. 24 alin. (3) din Anexa 2 la Ordinul privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, precum şi Conţinutul cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
    (2) Avizul de gospodărire a apelor prevăzut la alin. (1) se emite în termen de cel mult 5 zile de la solicitare, fără parcurgerea etapelor prevăzute la CAP. II.

    ART. 34
        Pentru execuţia lucrărilor care intră sub incidenţa Legii siguranţei barajelor nr. 244/2000 şi Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010 emiterea avizului de gospodărirea apelor este condiţionată de existenţa acordului de funcţionare în siguranţă emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 35
    (1) Avizul de gospodărire a apelor poate fi transferat de la un titular de proiect la alt titular în condiţiile în care din analiza efectuată de emitent rezultă că lucrările, măsurile şi condiţiile prevăzute în avizul de gospodărirea a apelor au fost respectate, excepţie fac avizele de gospodărire a apelor emise pentru proiecte de tip microhidrocentrală.
    (2) Pentru efectuarea transferului, titularul de proiect depune la autoritatea competentă de gospodărire a apelor care a emis avizul o solicitare completată conform Anexei 1.b, documente justificative privind legalitatea transferului, stadiul execuţiei lucrărilor în momentul preluării de către celălalt titular şi dovada achitării tarifului corespunzător serviciului solicitat.
    (3) Transferul se consideră efectuat începând cu data expedierii de către autoritatea competentă de gospodărire a apelor emitentă a avizului de gospodărire a apelor a adresei de confirmare a transferului către fostul şi actualul titular de proiect şi se informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
    (4) Transferul avizului de gospodărire a apelor se efectuează doar în condiţiile respectării integrale ale prevederilor acestuia.

    ART. 36
        În conformitate cu prevederile OUG nr. 107/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor şi pentru transferul avizului de gospodărire a apelor se percep tarife. Aceste tarife se achită odată cu depunerea la autoritatea competentă de gospodărire a apelor a documentelor solicitate în cadrul prezentei proceduri.

    ART. 37
        La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, respectiv la punerea în funcţiune sau exploatarea lucrărilor cuprinse în acesta, titularul de proiect are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţia de gospodărirea a apelor, conform procedurii de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    ART. 38
        Pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene (Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune):
    a) autoritatea competentă de gospodărire a apelor emite şi transmite titularului de proiect declaraţia prevăzută în Apendicele 2 din cadrul Regulamentului de Punere în Aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, la solicitarea acestuia, pentru proiectele care nu deteriorează starea corpului de apă şi nu împiedică atingerea unei stări bune a apei sau a unui potenţial bun al apei;
    b) autoritatea competentă de gospodărire a apelor nu completează declaraţia prevăzută în Apendicele 2 din cadrul Regulamentului de Punere în Aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, pentru proiectele pentru care în cadrul studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă au fost aplicate prevederile art. 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 39
    (1) Controlul activităţii de emitere, modificare şi retragere a avizelor de gospodărirea apelor se realizează de către personalul împuternicit al autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
    (2) Coordonarea şi monitorizarea activităţii de emitere modificare şi retragere a avizelor de gospodărire a apelor se realizează prin personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române".

    ART. 40
    Anexele nr. 1a-1g fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1.a

     la Procedură
            LUCRĂRI CARE SE CONSTRUIESC PE APE SAU CARE AU LEGĂTURĂ CU APELE
    ART. 1
    Lucrările şi proiectele care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, prevăzute la Secţiunea a 4-a din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările, ulterioare, care necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, pentru care autoritatea competentă de gospodărire a apelor la decizia elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi care nu necesită elaborarea studiului ce evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, sunt:

┌────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Autoritatea│ │
│ │ │ │competentă │ │
│ │ │ │de │ │
│ │ │Necesită │gospodărire│Nu │
│ │ │elaborarea│a apelor │necesită │
│ │ │studiului │decide dacă│elaborarea│
│ │ │de │este │studiului │
│Lucrări │Categorii │evaluare a│necesară │de │
│ │lucrări │impactului│elaborarea │evaluare a│
│ │ │asupra │studiului │impactului│
│ │ │corpurilor│de evaluare│asupra │
│ │ │de apă │a │corpurilor│
│ │ │ │impactului │de apă │
│ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │corpurilor │ │
│ │ │ │de apă │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┤
│Art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996 , cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│a) lucrări, │baraje │X │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │
│instalaţii care ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│asigură │acumulări │ │ │ │
│gospodărirea │permanente │X │ │ │
│complexă a │ │ │ │ │
│apelor, inclusiv├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│atenuarea apelor│acumulări │ │ │ │
│mari, prin │nepermanente │ │X │ │
│modificarea │ │ │ │ │
│regimului ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│natural de │derivaţii │ │ │ │
│curgere │hidrotehnice │X │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │alimentări cu │ │X │ │
│ │apă potabilă │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │alimentări cu │ │ │ │
│ │apă │ │X │ │
│ │industrială │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │alimentări cu │ │ │ │
│ │apă pentru │ │X │ │
│ │irigaţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │centrale │X │ │ │
│ │hidroelectrice│ │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│b) lucrări de │amenajări │ │X │ │
│folosire a │piscicole │ │ │ │
│apelor, cu ├──────────────┴─┬────────┼───────────┼──────────┤
│construcţiile şi│folosinţe │ │X │ │
│instalaţiile │hidromecanice │ │ │ │
│aferente ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │amenajări pentru│ │ │ │
│ │navigaţie, │ │X │ │
│ │plutărit şi │ │ │ │
│ │flotaj │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │poduri │ │ │X │
│ │plutitoare │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │amenajări │ │ │ │
│ │balneare │ │X │ │
│ │turistice sau │ │ │ │
│ │pentru agrement │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │alte lucrări de │ │X │ │
│ │acest fel │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │lucrări de │ │ │X │
│ │canalizare │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │lucrări de │ │ │ │
│c) lucrări, │evacuare a │ │X │ │
│construcţii şi │apelor uzate │ │ │ │
│instalaţii ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│pentru protecţia│staţii şi │ │ │ │
│calităţii apelor│instalaţii de │ │X │ │
│sau care │prelucrare a │ │ │ │
│influenţează │calităţii apelor│ │ │ │
│calitatea apelor├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │injecţii de ape │ │X │ │
│ │în subteran │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │alte asemenea │ │X │ │
│ │lucrări │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │îndiguiri │ │X │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │Apărări şi │ │ │ │
│ │consolidări de │ │X │ │
│ │maluri şi albii │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │rectificări şi │ │ │ │
│ │reprofilări de │ │X │ │
│ │albii │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │lucrări de │ │X │ │
│ │dirijare a apei │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│d) construcţii │combaterea │ │ │ │
│de apărare │eroziunii │ │X │ │
│împotriva │solului │ │ │ │
│acţiunii ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│distructive a │regularizarea │ │ │ │
│apei │scurgerii pe │ │X │ │
│ │versanţi │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │corectări de │ │X │ │
│ │torenţi │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │desecări şi │ │X │ │
│ │asanări │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │alte lucrări de │ │X │ │
│ │apărare │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │poduri │ │X │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │conducte │ │X │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│e) traversări de│linii electrice │ │ │X │
│cursuri de apă ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│cu lucrările │alte asemenea │ │X │ │
│aferente │lucrări │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│f) amenajări şi │balastiere │ │X │ │
│instalaţii de │ │ │ │ │
│extragere a ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│agregatelor │ │ │ │ │
│minerale din │cariere │ │X │ │
│albiile sau │ │ │ │ │
│malurile ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│cursurilor de │ │ │ │ │
│apă, lacurilor │alte asemenea │ │X │ │
│şi din terase: │lucrări │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │depozite de │ │X │ │
│ │deşeuri menajere│ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │iazuri de │ │X │ │
│g) depozite de │decantare │ │ │ │
│deşeuri menajere├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│şi industrial şi│halde de steril,│ │ │ │
│altele asemenea │zguri şi cenuşi,│ │X │ │
│ │şlamuri, │ │ │ │
│ │nămoluri │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │alte asemenea │ │X │ │
│ │lucrări │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│h) plantări şi │plantări │ │ │X │
│defrişări de │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│vegetaţie │ │ │ │ │
│lemnoasă, │ │ │ │ │
│perdele │ │ │ │ │
│antierozionale │ │ │ │ │
│şi filtrante în │defrişări de │ │ │ │
│zonele de │vegetaţie │ │X │ │
│protecţie sau în│lemnoasă │ │ │ │
│albiile majore, │ │ │ │ │
│care nu fac │ │ │ │ │
│parte din fondul│ │ │ │ │
│forestier │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│i) lucrări, │ │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │
│instalaţii care │ │ │ │ │
│se execută pe │ │ │ │ │
│malul mării, pe │ │ │ │ │
│fundul apelor │ │ │ │ │
│maritime │ │ │ │ │
│interioare şi al│ │ │ │ │
│mării │ │ │ │ │
│teritoriale, pe │ │ │X │ │
│platoul │ │ │ │ │
│continental, │ │ │ │ │
│inclusiv lucrări│ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│consolidarea │ │ │ │ │
│falezelor, │ │ │ │ │
│protecţia şi │ │ │ │ │
│reabilitarea │ │ │ │ │
│plajelor │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │lucrări de │ │ │ │
│j) lucrări de │prospecţiuni, de│ │ │ │
│prospecţiuni, de│explorare/ │ │X │ │
│explorare/ │exploatare prin │ │ │ │
│exploatare prin │foraje terestre │ │ │ │
│foraje terestre │sau maritime │ │ │ │
│sau maritime, ├────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│instalaţii │instalaţii │ │X │ │
│hidromecanice, │hidromecanice │ │ │ │
│borne ├────────────────┼────────┴┬──────────┼──────────┤
│topohidrografice│borne │ │ │ │
│şi alte lucrări │topohidrografice│ │ │ │
│de studii de │şi alte lucrări │ │ │ │
│teren în │de studii de │ │ │X │
│legatură cu │teren în │ │ │ │
│apele │legătura cu │ │ │ │
│ │apele │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│k) lucrări şi │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │
│pentru urmărirea│ │ │ │ │
│parametrilor │ │ │ │X │
│hidrologici sau │ │ │ │ │
│urmărirea │ │ │ │ │
│automată a │ │ │ │ │
│calităţii apei │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1) lucrări de │ │ │ │ │
│închidere a │ │ │ │ │
│minelor şi │ │ │ │ │
│carierelor, a │ │ │ │ │
│depozitelor │ │ │X │ │
│menajere şi │ │ │ │ │
│industriale şi │ │ │ │ │
│de reconstrucţie│ │ │ │ │
│ecologică a │ │ │ │ │
│zonelor afectate│ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│m) injectarea în│ │ │ │ │
│structurile din │ │ │ │ │
│care au provenit│ │ │ │ │
│sau în │ │ │ │ │
│formaţiunile │ │ │ │ │
│geologice care, │ │ │ │ │
│din motive │ │ │ │ │
│naturale, sunt │ │ │ │ │
│permanent │ │ │ │ │
│improprii pentru│ │ │ │X │
│alte scopuri a │ │ │ │ │
│apelor de │ │ │ │ │
│zăcământ de la │ │ │ │ │
│schelele de │ │ │ │ │
│extracţie, fară │ │ │ │ │
│a produce │ │ │ │ │
│poluarea │ │ │ │ │
│straturilor de │ │ │ │ │
│ape subterane │ │ │ │ │
│traversate │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│n) planuri de │ │ │ │ │
│amenajare a │ │ │ │ │
│teritoriului, │ │ │ │ │
│planuri de │ │ │ │X │
│urbanism │ │ │ │ │
│general, zonal │ │ │ │ │
│şi de detaliu │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│o) lucrări de │ │ │ │ │
│decontaminare a │ │ │ │ │
│resursei de apă │ │ │ │ │
│subterană │ │ │X │ │
│pentru. siturile│ │ │ │ │
│declarate ca │ │ │ │ │
│fiind │ │ │ │ │
│contaminate │ │ │ │ │
├────────────────┴────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤
│Art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│a) lucrări de │ │ │ │ │
│dezvoltare, │ │ │ │ │
│modernizare sau │ │ │ │ │
│retehnologizare │ │ │ │ │
│a unor procese │ │ │ │ │
│tehnologice sau │ │ │ │ │
│a unor │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │
│existente, chiar│ │ │ │ │
│dacă prin │ │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │ │
│acestora nu se │ │ │ │ │
│modifică │ │ │ │ │
│parametrii │ │ │ │ │
│cantitativi şi │ │ │ │ │
│calitativi │ │ │ │X │
│finali ai │ │ │ │ │
│folosinţei de │ │ │ │ │
│apă, înscrişi în│ │ │ │ │
│autorizaţia de │ │ │ │ │
│gospodărire a │ │ │ │ │
│apelor, pe baza │ │ │ │ │
│căreia │ │ │ │ │
│utilizatorul │ │ │ │ │
│respectiv a │ │ │ │ │
│funcţionat │ │ │ │ │
│înainte de │ │ │ │ │
│începerea │ │ │ │ │
│execuţiei unor │ │ │ │ │
│astfel de │ │ │ │ │
│lucrări │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┬┴──────────┼──────────┤
│c) instalaţiile │ │ │ │ │
│de alimentare cu│ │ │ │ │
│apă, canalizare │ │ │ │X │
│şi evacuare cu │ │ │ │ │
│caracter │ │ │ │ │
│provizoriu │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│h) reparaţii de │ │ │ │ │
│drumuri şi │ │ │ │X │
│poduri │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────────┴────────┴───────────┴──────────┘
    ANEXA 1.b

    la Procedură
                                         CERERE
                                         Către,
                                *1) ...................
     *1) Se va completa cu numele Administraţiei Naţionale "Apele Române" sau a unităţii subordonate a ANAR cu competenţă în emiterea şi atribuirea AGA, conform Anexei nr. 1.d a prezentei proceduri


        În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare*2),
        *2) Punctul a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică

        Punctul b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană juridică.
    a) Subsemnatul .........(Numele şi prenumele solicitantului)........... posesor al BI/CI seria ...... Nr. ........... CNP...................... domiciliat în localitatea ......................, judeţ/sector .............. str. .................... nr. ..., bloc ..... ap. ... tel. ............... fax ................., în calitate de ..............;
        SAU

    b) Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome ......................................... codul fiscal ................, nr. de înmatriculare la Registrul comerţului .................. cod CAEN ................. profil de activitate ................ telefon ..............., fax ................. cu sediul în localitatea ..................., judeţ/sector ............. str. .................... nr. ..., bloc ...., ap. ... tel. ................., fax ..................., prin reprezentantul său (Numele şi prenume) ................... posesor al BI/CI seria ...... Nr. ........., CNP .................., tel/fax/email ........................ în calitate de ..............................;
        solicită:
        [] AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        [] AVIZ MODIFICATOR AL AVIZULUI NR. ........../...........
        [] RETRAGEREA AVIZULUI DL GOSPODĂRIRE A APELOR
        [] TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

        pentru proiectul .....................................
        din bazinul hidrografic ........... pe râul ............ km/hm ...............
        Solicitarea este pentru*3):
        *3) Se va bifa funcţie de cererea solicitantului
        [] Proiect nou
        [] Extinderea/modernizarea folosinţei de apă existente care este în funcţiune de la data de ......... şi a fost reglementată anterior prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. .......... din data de .................. emisă de către ............(denumirea emitentului)........
        [] lucrările/construcţiile/instalaţiile ce au făcut obiectul avizului nu au fost realizate
        [] lucrările realizate nu au impact negativ asupra apelor

        Pretenţie de confidenţialitate: (DA/NU) ......
        Realizarea lucrărilor propuse prin proiect urmează să înceapă la data de .......... iar punerea în funcţiune de la data de .............
        Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că am furnizat toate datele şi informaţiile necesare elaborării documentaţiei tehnice

┌──────────────────────────────────────┐
│Unitatea publică sau privată │
│........................... cu │
│atestatul nr. .......... │
│emis de autoritatea publică centrală │
│în domeniul apelor declar pe propria │
│răspundere că documentaţia tehnică a │
│fost însuşită de beneficiar şi a fost │
│întocmită conform normativelor de │
│conţinut iar datele şi informaţiile │
│cuprinse în aceasta sunt corecte. │
│Nume şi prenume │
│reprezentant legal │
│Semnătură şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Anexăm: │ │
├───────────────┤ │
│Decizia etapei │ │
│de evaluare │ │
│iniţială │ │
├───────────────┤ │
│Certificatul de│TITULAR: │
│urbanism │Numele în clar, │
├───────────────┤calitate │
│Documentaţia │......................│
│tehnică de │Data: │
│fundamentare │................... │
│a avizului de │Semnătura şi ştampila:│
│gospodărirea a │................... │
│apelor, │ │
│întocmită │ │
│conform Anexei │ │
│nr. 1.c a │ │
│prezentei │ │
│proceduri │ │
└───────────────┴──────────────────────┘

        Entitatea către care se realizează transferul avizului de gospodărirea a apelor*4):
        *4) Se completează în cazul în care se solicită transferul avizului de gospodărire a apelor

        Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome/nume, prenume persoană fizică .................... codul fiscal ................, nr. de înmatriculare la Registrul comerţului .................... cod CAEN ............. profil de activitate ................. telefon ..............., fax ...................... cu sediul în localitatea .................., judeţ/sector ................ str. .................... nr. ..., bloc .... ap. ....
        prin reprezentantul său (Numele şi prenume) .............................. posesor al BI/CI seria ...... Nr. ........, CNP ..................., tel/fax/email ................... în calitate de ...............................:

┌──────────────────────────────────────┐
│Subsemnatul .................. în │
│calitate de .................... │
│declar pe proprie răspundere că │
│proiectul pentru care a fost emis │
│Avizul de gospodărire a apelor nr. │
│......./........ nu a suferit │
│modificări iar condiţiile stipulate în│
│avizul menţionat anterior au fost │
│realizate întocmai şi la timp de către│
│titularul iniţial. │
│Nume şi prenume reprezentant legal │
│Semnătură şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.c

    la Procedură
                                COMPETENŢELE DE EMITERE
                           A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Administraţiile │Administraţia │
│Bazinale de Apă │Naţională "Apele │
│ │Române" (A.N.A.R.) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Au competenţa de a│Are competenţa de a│
│emite avizul de │emite avizul de │
│gospodărire │gospodărire a │
│a apelor pentru: │apelor pentru: │
│- Proiectele care │- Proiectele care │
│se realizează pe │se realizează pe │
│teritoriul │mai multe │
│administrat │bazine hidrografice│
│- Proiecte pentru │- Proiecte care pot│
│care este necesară│avea un efect │
│elaborarea │transfrontier │
│SEICA │asupra corpurilor │
│- Proiecte care │de apă şi sunt │
│pot avea un efect │amplasate pe │
│transfrontier │teritoriul a două │
│asupra corpurilor │sau mai multe │
│de apă şi sunt │bazine hidrografice│
│amplasate pe │- Proiecte ai căror│
│teritoriul │titulari sunt │
│bazinului │unităţi din │
│hidrografic │subordinea A.N.A.R.│
└──────────────────┴───────────────────┘

        NOTĂ:
    1. Competenţele de emitere a avizelor de gospodărire a apelor de către sistemele de gospodărire a apelor se stabilesc prin decizie a directorului administraţiei bazinale de apă. Competenţele vor fi date de administraţia bazinală de apă sistemelor de gospodărirea apelor din cadrul acesteia în funcţie de personalul fiecărui sistem de gospodărire a apelor, pregătirea acestuia şi posibilităţile reale de emitere a avizelor.
    2. Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor poate fi delegată, în totalitate sau în parte, de către Administraţia Naţională "Apele Române" la administraţiile bazinale de apă.


    ANEXA 1.d

    la Procedură
        ANTET AUTORITATEA COMPETENTĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        Către,
        Autoritatea competentă pentru protecţia mediului*1)
        *1) Conform competenţelor stipulate în Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018.

        Spre ştiinţă:
        Titularul de proiect
        A.B.A./S.G.A.

        În conformitate cu prevederile articolului 9 alin. (4) din Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018, vă informăm prin prezenta că am primit solicitarea de la .....(titularul de proiect) ......... nr. ..........., înregistrată la .....(autoritatea competentă de gospodărire a apelor)........ cu nr. ............, de emitere a avizului de gospodărire a apelor pentru proiectul având următoarele date de identificare:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele titularului de proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa oficială şi coordonatele ││
│(tel/fax, e-mail) ale titularului de ││
│proiect conform solicitării: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nume elaborator documentaţie tehnică ││
│de fundamentare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Semnături*2)
        *2) Semnăturile autorităţii competente de gospodărire a apelor


    ANEXA 1.e

    la Procedură
        ANTET AUTORITATEA COMPETENTĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        Către,
        Autoritatea competentă pentru protecţia mediului*1) .............
        *1) Conform competenţelor stipulate în Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018

        Spre ştiinţă:
        Titularul de proiect
        A.B.A./S.G.A..........................

        În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, vă transmitem în cele ce urmează, decizia cu privire la elaborarea SEICA*2):
        *2) Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titular de proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Amplasament: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Elaboratorul documentaţie tehnică: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Autoritatea competentă de ││
│gospodărire a apelor (ACGA): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        (Denumirea autorităţii de gospodărire a apelor care emite avizul de gospodărire a apelor)................., în calitate de autoritate competentă, având în vedere informaţiile existente la această dată, având ca surse:
    - Informaţiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare,
    – Documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor,

        DECIDE:
        Pentru proiectul propus ESTE/NU ESTE*3) necesară elaborarea SEICA
        *3) Se va alege varianta pentru care se emite decizia


        JUSTIFICAREA DECIZIEI:
        ..................................................................

        ACGA îşi rezervă dreptul ca, funcţie de datele/informaţiile care pot interveni pe parcursul procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, să modifice prezenta decizie.
        Semnături*4)
        *4) Semnăturile autorităţii competente de gospodărire a apelor

        Întocmit: ...............

    ANEXA 1.f

    la Procedură
        ANTET AUTORITATEA COMPETENTĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        Către,
        Autoritatea competentă pentru protecţia mediului*1) ..................
        *1) Conform competenţelor stipulate în Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018

        Spre ştiinţă:
        Titularul de proiect
        A.B.A./S.G.A..........................

        În vederea integrării în proiectul Deciziei etapei de încadrare/Acordului de Mediu1*2) sau*3) în Decizia etapei de încadrare/Acordului de Mediu a măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului din punct de vedere al gospodăririi apelor, vă transmitem ataşat*4):
        *2) Se va scrie actul de reglementare din domeniul protecţiei mediului
        *3) Va rămâne scris proiectul sau actul final, în de ce se transmite la autoritatea competentă pentru protecţia mediului
        *4) Se va bifa căsuţa corespunzătoare
        [] Proiectul de aviz de gospodărire a apelor
        [] Avizul de gospodărire a apelor nr. ......../.......
        privind proiectul având următoarele date de identificare:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele titularului de proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire proiect: ││
└─────────────────────────────────────┴┘        Semnături*5)
        *5) Semnăturile autorităţii competente de gospodărire a apelor


    ANEXA 1.g

    la Procedură
        ANTET AUTORITATEA COMPETENTĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        Către,
        Autoritatea competentă pentru protecţie mediului*1) ..............
        *1) Conform competenţelor stipulate în Anexa nr. 5 a Legii nr. 292/2018

        Spre ştiinţă:
        Titularul de proiect
        A.B.A./S.G.A..........................

        Comisia de evaluare a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA), constituită conform Deciziei nr. ......./..........a........... a realizat documentele pentru proiectul având următoarele date de identificare:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titular de proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire proiect: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa oficială şi coordonatele (tel/││
│fax, e-mail) a titularului de proiect││
│conform solicitării avizuluide ││
│gospodărire a apelor/transferului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nume elaborator SEICA: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Decide*2):
        *2) Se va bifa căsuţa corespunzătoare
        [] SEICA nu necesită completare/modificare
        [] SEICA necesită completare/modificare

        Justificarea deciziei:
        ......................................................................

        Autoritatea competentă de gospodărire a apelor îşi rezervă dreptul ca, funcţie de datele/informaţiile care pot interveni pe parcursul procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, să modifice această decizie.
        Semnături*3)
        *3) Semnăturile autorităţii competente de gospodărire a apelor

        Întocmit
        (Numele în clar şi semnăturile membrilor comisiei)
    1. ...................................................
    2. ...................................................
    3. ...................................................
    4. ...................................................
    5. ...................................................
    6. ...................................................
    7. ...................................................Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016