Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 23 iulie 2019  de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 23 iulie 2019 de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 891 din 23 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 654 din 7 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează etapele procedurale de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi competenţele de emitere a acestora.
    (2) În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine, atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune, „autorizaţia de gospodărire a apelor“ ce reglementează funcţionarea şi exploatarea lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lucrările şi activităţile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură este cea prevăzută în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Procedura de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    SECŢIUNEA 1
    Autorizaţia de gospodărire a apelor
    ART. 3
    Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a celor existente şi, după caz, desfăşurarea activităţii de depozitare, manevrare şi/sau transport prin conducte al substanţelor periculoase sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanţe periculoase în apele subterane sau de suprafaţă.

    ART. 4
    Prin autorizaţia de gospodărire a apelor se obţin următoarele drepturi:
    a) de funcţionare a folosinţei de apă, în cadrul căreia apele de suprafaţă se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigaţii, producerea de energie electrică, navigaţie, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alţi utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităţilor, precum şi în alte scopuri neexceptate prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ca şi pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă;
    b) de evacuare, după utilizare în condiţiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în receptorii naturali, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;
    c) de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
    d) de evacuare în cursuri de apă, după epurare corespunzătoare, a apelor de mină sau de zăcământ;
    e) de funcţionare sau exploatare a lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele şi a căror execuţie a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor;
    f) de folosinţă a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere;
    g) de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi bălţilor sau din terasă aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcţiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor şi, respectiv, a apelor subterane;
    h) de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administraţiei publice locale.


    ART. 5
    Categoriile de activităţi pentru care nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt următoarele:
    a) alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condiţiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii cu capacitate de până la 0,2 l/s;
    b) lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională „Apele Române“ împreună cu Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A.


    ART. 6
    (1) Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investiţie să execute şi alte lucrări necesare, necuprinse în documentaţia tehnică prezentată la autorizare, dar care se impune a fi realizate în scopul conformării cu prevederile legale.
    (2) De asemenea se pot impune condiţii pentru: asigurarea monitorizării indicatorilor de calitate, respectarea limitelor de calitate impuse prin acte normative pentru asigurarea conservării şi dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea debitului de servitute pe cursuri de apă, alocarea raţională şi monitoringul resurselor de apă, precum şi alte condiţii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

    ART. 7
    În perioadele de secetă în care, potrivit legii, se aplică restricţii, prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restricţie pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizaţiile de gospodărire a apelor se consideră modificate, în conformitate cu planurile de aplicare a restricţiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restricţiilor va fi adusă la cunoştinţa titularilor de autorizaţii şi a celorlalţi beneficiari interesaţi, în scris, de către administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin sistemele de gospodărire a apelor, cu cel puţin 72 de ore înainte de aplicarea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 8
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită atât pentru funcţionarea şi exploatarea folosinţelor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie sau, după caz, a folosinţei de apă sau, pentru instalaţii aflate sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, de către titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmite de către unităţi publice sau private certificate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, conform prevederilor legale.

    ART. 9
    În cazul folosinţelor de apă ale localităţilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către titularul/operatorul acestor sisteme.

    ART. 10
    (1) Pentru folosinţele de apă din interiorul unor localităţi sau zone industriale care preiau apa de alimentare din reţele comunale sau de zonă, dar evacuează apele uzate în receptorii naturali, precum şi pentru cele care au surse proprii de apă subterană sau de suprafaţă, dar evacuează apele uzate în reţelele de canalizare comunală sau de zonă, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Solicită eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi beneficiarul folosinţelor cu potenţial major de poluare, racordate la reţelele de apă şi de canalizare ale localităţilor sau ale altor operatori.
    (3) Cererea de solicitare va fi însoţită şi de acceptul deţinătorului sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, după caz.

    ART. 11
    (1) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se alimentează cu apă de la alt consumator şi evacuează apă uzată preepurată/epurată în reţeaua de canalizare urbană, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) autorizaţia de gospodărire a apelor este emisă cu respectarea legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale şi a măsurilor necesare pentru conformarea cu aceasta.

    ART. 12
    În cazul sistemelor de irigaţii sau desecări, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către deţinătorii acestor sisteme.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modalitatea de obţinere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 13
    Persoanele fizice sau juridice care doresc să obţină o autorizaţie de gospodărire a apelor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 1.a. Acest formular se va completa şi în cazul în care se doreşte modificarea, transferul sau retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor iniţiale. Cererea prin care se solicită eliberarea autorizaţiei modificatoare va fi însoţită de documentaţia tehnică de fundamentare care va prezenta noua situaţie şi caracteristicile lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia modificatoare.

    ART. 14
    (1) Documentaţia tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor se va elabora conform conţinutului-cadru stabilit în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării.
    (3) Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare.
    (4) Elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare aferentă acestuia şi trebuie să demonstreze următoarele:
    a) conformarea cu cerinţele legale în domeniu;
    b) punerea în funcţiune a lucrărilor şi respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor la realizarea lucrărilor de investiţii;
    c) măsurile întreprinse şi propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrărilor supuse autorizării;
    d) asigurarea debitului de servitute în albiile cursurilor de apă;
    e) măsurile şi lucrările existente pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă;
    f) conformarea cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, în ceea ce priveşte managementul şi calitatea apelor.


    ART. 15
    În cererea de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se poate solicita, motivat în fapt şi în drept, exceptarea de la punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor care fac obiectul confidenţialităţii comerciale şi industriale, inclusiv al proprietăţii intelectuale.

    ART. 16
    (1) Solicitarea de autorizare va fi însoţită de documentaţia tehnică împreună cu următoarele documente:
    a) avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului şi, după caz, autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă, emisă în conformitate cu prevederile legale, în cazul lucrărilor hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare; în cazul reautorizării sau modificării autorizaţiei se va prezenta şi autorizaţia de gospodărire a apelor în baza căreia a funcţionat până la data solicitării, însoţită de autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă în cazul lucrărilor menţionate mai sus;
    b) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia;
    c) schema generală a lucrărilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apă pentru care se solicită autorizaţia, cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinţei de apă;
    d) regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere, întocmit conform prevederilor legale;
    e) macheta fişei de inventariere a forajelor, întocmită conform anexei nr. 1.c, după caz;
    f) acceptul deţinătorilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, după caz;
    g) planul de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, după caz;
    h) alte documente necesare, după caz.

    (2) Nu intră în procedură de autorizare solicitările care nu au anexată documentaţia tehnică împreună cu documentele prevăzute la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 17
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite de către Administraţia Naţională „Apele Române“, administraţiile bazinale de apă sau sistemele de gospodărire a apelor, conform competenţelor din anexa nr. 1.b.
    (2) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi contestat de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Autorizaţia de gospodărire a apelor emisă pentru exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, amplasate pe cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat şi care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobată de secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 19
    Cererea de solicitare a autorizării, însoţită de documentaţia de fundamentare, se transmite astfel:
    a) în două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa. Administraţia bazinală de apă poate solicita sistemului de gospodărire a apelor eliberarea referatului tehnic de specialitate în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării;
    b) într-un exemplar tipărit şi unul electronic la Administraţia Naţională „Apele Române“ şi două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa, dacă emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa Administraţiei Naţionale „Apele Române“. În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare, administraţia de apă bazinală eliberează referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite Administraţiei Naţionale „Apele Române“. Pentru lucrările amplasate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, un exemplar din documentaţie se va depune şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, care va înainta administraţiei bazinale de apă referatul tehnic de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor.


    ART. 20
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în baza verificării tehnice, în teren, a modului de respectare a prevederilor legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor şi a exactităţii datelor cuprinse în cerere şi în documentaţia anexată acesteia. Pentru lucrările noi, constatările se efectuează în prezenţa beneficiarului, de preferinţă odată cu recepţia finală a investiţiilor. Procesul-verbal de recepţie finală face parte integrantă din documentele în baza cărora se va elibera autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 21
    (1) Pentru situaţiile în care se constată că documentaţia tehnică de fundamentare necesită completări/ informaţii suplimentare în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor, autoritatea competentă de gospodărire a apelor va solicita titularului, în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării de emitere, completările.
    (2) Completările solicitate la alin. (1) vor fi înaintate în termen de cel mult 30 de zile de la data la care acestea au fost solicitate.
    (3) Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri care nu ar permite emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă lipsurile constatate permit exploatarea sau funcţionarea folosinţei fără pericol din punctul de vedere al gospodăririi apelor şi al atingerii obiectivelor de mediu, autorizaţia se poate emite cu durată limitată de maximum un an.
    (4) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potenţialul ecologic bun în perioada prevăzută în planul de management, potrivit art. 55 alin. (6) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se impune reactualizarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

    ART. 22
    (1) În baza unei justificări, emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor din motive tehnice şi va comunica, în scris, solicitantului decizia luată.
    (2) Emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi în următoarele situaţii:
    a) titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură;
    b) nu au fost respectate condiţiile impuse în avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului.

    (3) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor se comunică, în scris, motivat, solicitantului.

    ART. 23
    În cazul elaborării programelor de măsuri în condiţiile Legii nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va înscrie în autorizaţia de gospodărire a apelor lucrările şi termenele stabilite în acestea.

    ART. 24
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei tehnice complete. Odată cu autorizaţia se restituie titularului un exemplar din documentaţia depusă - vizată spre neschimbare - care face parte integrantă din autorizaţie.

    ART. 25
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pe perioada de:
    a) 1 an, pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administraţiei publice locale;
    b) 1 an, pentru lucrările de decolmatare şi reprofilare a albiei minore realizate prin exploatarea organizată de nisipuri şi pietrişuri, în funcţie de evoluţia morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    c) valabilitate a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) urmărire postînchidere stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale;
    e) maximum 5 ani, pentru restul categoriilor de lucrări pe ape sau în legătură cu apele.


    ART. 26
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în cazurile enumerate la art. 31 din prezenta procedură.
    (2) Modificarea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, conform formularului din anexa nr. 1.a, a documentaţiei tehnice de fundamentare (după caz) şi a procesului-verbal de constatare din teren.
    (3) Autorizaţia de gospodărire a apelor modificatoare este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor supuse modificării.

    ART. 27
    (1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza unei solicitări şi a documentaţiei tehnice vizate spre neschimbare, după verificarea în teren în prezenţa titularului, emitentul eliberează o nouă autorizaţie, dacă nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră.
    (2) Dacă condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră s-au modificat, solicitantul urmează procedura stabilită la art. 16-25.

    ART. 28
    Deţinătorul unei autorizaţii de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizaţie cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a, însoţită de copie după autorizaţia de gospodărire a apelor, de documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale completări la aceasta şi, după caz, de un raport privind modul de realizare a obligaţiilor cu termen înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 29
    Un exemplar din autorizaţiile emise se va păstra în evidenţa şi, respectiv, în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă şi a sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se amplasează obiectivul, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, şi se va introduce de emitent în arhiva computerizată.

    ART. 30
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclude obligativitatea solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu şi a altor autorizaţii şi avize prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    (2) Pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor este condiţionată de existenţa autorizaţiei de funcţionare în siguranţă emise de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 31
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
    a) la modificarea parametrilor de capăt autorizaţi în legătură cu prelevarea şi evacuarea apelor şi/sau modificarea instalaţiilor tehnologice sau a procesului de fabricaţie;
    b) în cazul apariţiei unor noi prevederi legislative care conduc la necesitatea modificării autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
    c) în vederea asigurării în mod echitabil şi eficient a cerinţelor de apă nou-apărute sau care trebuie satisfăcute cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Modificarea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, conform formularului din anexa nr. 1.a, a documentaţiei tehnice de fundamentare şi a procesului-verbal de constatare din teren.

    ART. 32
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care din analiza efectuată la teren se constată că se respectă integral măsurile şi condiţiile impuse prin aceasta, se respectă valorile parametrilor cantitativi şi calitativi ai apelor epurate evacuate, iar caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică.
    (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face în baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 1.a şi a unei documentaţii justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor. Transferul se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul şi noul beneficiar a adresei de confirmare a transferului, ce va face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (3) Documentaţia justificativă va conţine: acte constitutive ale societăţii care preia activitatea, certificat de înregistrare, certificat constatator, documente care să ateste transferul activităţii, inclusiv îndeplinirea în continuare a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, orice alte acte care servesc la justificarea transferului.

    ART. 33
    Dacă transferul propus implică modificări de soluţii în tehnologia de tratare a apei, modificări ale sursei de alimentare cu apă etc. sau la verificarea din teren se constată că în funcţionare nu sunt respectate condiţiile impuse, noul beneficiar trebuie să solicite o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, urmând procedura stabilită la art. 16-23.

    ART. 34
    Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere, modificare sau transfer al autorizaţiei de gospodărire a apelor este stabilită în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Retragerea şi suspendarea autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 35
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi retrasă în cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei de apă sau al renunţării la exploatarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor. În acest scop, titularul autorizaţiei de gospodărire a apelor va completa şi va transmite autorităţii de gospodărire a apelor emitente a autorizaţiei de gospodărire a apelor un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a.
    (2) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la solicitarea titularului autorizaţiei de gospodărire a apelor sau, după caz, la iniţiativa emitentului.
    (3) În cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei sau al renunţării la exploatarea obiectivelor pe ape, titularul autorizaţiei de gospodărire a apelor va prezenta un program de conservare sau, după caz, de demolare a lucrărilor executate şi de refacere a condiţiilor iniţiale. Programul face parte integrantă din solicitarea de retragere a autorizaţiei şi are drept scop prevenirea impactului negativ al construcţiilor executate asupra apelor.
    (4) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face şi în cazul în care pe perioada de exploatare a lucrărilor sau a folosinţei de apă autoritatea de gospodărire a apelor constată că nu se respectă prevederile din autorizaţia de gospodărire a apelor, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii.
    (5) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei are obligaţia să retragă autorizaţia de gospodărire a apelor prin decizie a conducătorului acesteia.
    (6) Decizia de retragere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se formulează în scris şi se transmite beneficiarului.
    (7) După îndeplinirea măsurilor stabilite prin procesul-verbal de constatare la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul poate solicita o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, în condiţiile legii.

    ART. 36
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
    a) dacă nu au fost respectate condiţiile impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
    b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile autorizate nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la rezistenţa structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor adoptate;
    c) pentru abateri repetate sau grave de la condiţiile de folosire ori de evacuare a apei, prevăzute în autorizaţie, precum şi în cazul în care utilizatorul nu realizează condiţiile de siguranţă în exploatare, ca şi alte măsuri stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor şi de Administraţia Naţională „Apele Române“;
    d) în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau poate produce pagube ecologice.

    (2) Suspendarea temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la iniţiativa emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor, în baza unei decizii.
    (3) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor din autorizaţia de gospodărire a apelor se face printr-un proces-verbal de constatare încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie conform legii, în prezenţa beneficiarului. Dacă beneficiarul refuză să semneze, se va consemna refuzul acestuia în procesul-verbal, în prezenţa unui martor. Dacă acesta lipseşte, procesul-verbal de constatare poate fi încheiat în lipsă, transmiţându-se ulterior beneficiarului.
    (4) Procesul-verbal de constatare va prevedea un termen până la care se va remedia situaţia constatată, în cazul neremedierii urmând să se dispună suspendarea temporară a autorizaţiei.
    (5) În cazul în care nu se remediază situaţia constatată în procesul-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei emite o somaţie care va fi adusă la cunoştinţa beneficiarului. În somaţie se va specifica o perioadă de timp de maximum 6 luni în care beneficiarul trebuie să remedieze situaţia neconformării cu autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (6) La expirarea termenului prevăzut în somaţie, autoritatea de gospodărire a apelor emitentă ia decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe care o comunică în scris beneficiarului.
    (7) Decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor conţine obligativitatea funcţionării utilizatorului în regim minim pe durata suspendării temporare.
    (8) Termenul maxim de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor este de 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare, dar nu mai mare decât termenul de valabilitate a autorizaţiei care se suspendă.
    (9) În situaţia în care autoritatea de gospodărire a apelor emitentă constată că la încetarea perioadei de suspendare temporară beneficiarul nu se conformează prevederilor legale, se procedează la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    (10) Reluarea valabilităţii autorizaţiei de gospodărire a apelor după suspendarea temporară se face prin decizia emitentului, pe baza solicitării titularului şi a procesului-verbal de constatare a încetării cauzelor care au dus la suspendare, încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii, în prezenţa beneficiarului.
    (11) În cazul în care remedierea situaţiei impune realizarea de lucrări supuse procedurii de avizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza folosinţa de apă pe baza unei noi documentaţii de fundamentare.
    (12) Pe perioada suspendării temporare a autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligaţia să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.

    ART. 37
    (1) Controlul activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se realizează de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale „Apele Române“.
    (2) Coordonarea activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se organizează şi se exercită de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor prin personalul propriu, precum şi de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale „Apele Române“.

    ART. 38
    Anexele nr. 1a-1c fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1.a

    la procedură
    Către
    ^1...............................................................
    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare^2,
    a) Subsemnatul .......(numele şi prenumele solicitantului)........, posesor al BI/CI seria ........... nr. ......................, CNP ...................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ............., str. ................... nr. ......., bl. ........., ap. ......, tel. ................, fax .............., în calitate de .......................;
    sau
    b) Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome ....................................., codul fiscal ..........................., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ......................., cod CAEN ................., profil de activitate ....................., cu sediul în localitatea ......................, judeţul/sectorul ...................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., ap. ...., tel. .............................., fax ................., prin reprezentantul său .........(numele şi prenume)............, tel/fax/e-mail ..........., în calitate de ..................................;
    solicită:
    [] AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    [] AUTORIZAŢIE MODIFICATOARE A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NR. ....../................
    [] TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    [] RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

    pentru obiectivul ............................... din bazinul hidrografic .......................... pe râul ................. km/hm ...................
    Solicitarea este pentru^3:
    [] obiectiv/folosinţă nouă
    [] existentă, ce este în funcţiune de la data de .........................şi a fost reglementată anterior cu Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ................ din data de .......................... emisă de către .......(denumirea emitentului)........
    Pretenţie de confidenţialitate: (DA/NU) .............................................
    Subsemnatul, declar pe propria răspundere^4:
    [] că am furnizat toate datele şi informaţiile necesare elaborării documentaţiei tehnice
    [] că încetarea activităţii nu are impact negativ asupra apelor


┌──────────────────────────────────────┐
│Unitatea publică sau privată .........│
│cu atestatul nr. ........, emis de │
│autoritatea publică centrală în │
│domeniul apelor, declar pe propria │
│răspundere că documentaţia tehnică a │
│fost însuşită de beneficiar şi a fost │
│întocmită conform normativelor de │
│conţinut, iar datele şi informaţiile │
│cuprinse în aceasta sunt corecte. │
│Nume si prenume │
│reprezentant legal │
│Semnătura şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


    ^1 Se va completa cu numele Administraţiei Naţionale „Apele Române“ sau al unităţii subordonate a ANAR cu competenţă în emiterea şi atribuirea AGA, conform anexei nr. 1.b la Procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019.
    ^2 Punctul a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică. Punctul b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană juridică.
    ^3 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului.
    ^4 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului.

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Anexăm: │ │
├───────────────┤ │
│Avizul de │ │
│gospodărire a │ │
│apelor care a │ │
│stat la baza │ │
│realizării │ │
│proiectului şi │ │
│ultima │ │
│autorizaţie de │ │
│gospodărire a │ │
│apelor emisă, │ │
│după caz │ │
├───────────────┤ │
│Procesul-verbal│ │
│de recepţie la │ │
│terminarea │ │
│lucrărilor, cu │ │
│toate anexele │ │
│acestuia, │ │
│pentru │ │
│obiectivele noi│ │
├───────────────┤ │
│Documentaţia │ │
│tehnică de │TITULAR: │
│fundamentare a │Numele în clar, calitatea: │
│autorizaţiei de│...............................................│
│gospodărire a │Data: ................................... │
│apelor, │Semnătura şi ştampila: │
│întocmită │...................................... │
│conform anexei │ │
│nr. 2 la │ │
│Ordinul │ │
│ministrului │ │
│apelor şi │ │
│pădurilor nr. │ │
│891/2019 │ │
│privind │ │
│aprobarea │ │
│Procedurii şi │ │
│competenţelor │ │
│de emitere, │ │
│modificare, │ │
│retragere şi │ │
│suspendare │ │
│temporară a │ │
│autorizaţiilor │ │
│de gospodărire │ │
│a apelor, │ │
│precum şi a │ │
│Normativului de│ │
│conţinut al │ │
│documentaţiei │ │
│tehnice supuse │ │
│autorizării │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Entitatea către care se realizează transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor^5:
    Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome/nume, prenume persoană fizică ..................., codul fiscal ............, nr. de înmatriculare la registrul comerţului ......................, cod CAEN .................., profil de activitate ............................., telefon ......................., fax ....................., cu sediul în localitatea ......................, judeţul/sectorul ...................., str. .............. nr. ....., bl. ......., ap. ...., prin reprezentantul său .......(numele şi prenumele)...., posesor al BI/CI seria ........... nr. ......................, CNP ........................................, tel/fax/e-mail ..........., în calitate de ............................................

┌──────────────────────────────────────┐
│Subsemnatul │
│............................, în │
│calitate de │
│..................................., │
│declar pe propria răspundere că │
│obiectivul/folosinţa pentru care a │
│fost emisă Autorizaţia de gospodărire │
│a apelor nr. ......./.............. nu│
│a suferit modificări, iar obligaţiile │
│stipulate în autorizaţia menţionată │
│anterior au fost realizate întocmai şi│
│la timp de către titularul iniţial. │
│Numele şi prenumele │
│reprezentantului legal │
│Semnătura şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


    ^5 Se completează în cazul în care se solicită transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    ANEXA 1.b

    la procedură
    COMPETENŢELE
    de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │Emitent │
│ │ ├──────────────┬───────────────┤
│Lucrări │Categorii lucrări │Administraţia │Administraţiile│
│ │ │Naţională │bazinale de apă│
│ │ │„Apele Române“│ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│completările ulterioare: │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│a) lucrări, │ │ │ │
│construcţii şi │Lacuri de acumulare│ │ │
│instalaţii care │(inclusiv anexele) │mai mari de 20│mai mici de 20 │
│asigură │cu un volum total │mil. mc │mil. mc │
│gospodărirea │ │ │ │
│complexă a │ │ │ │
│apelor, inclusiv├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│atenuarea apelor│ │ │ │
│mari, prin │ │ │în cadrul │
│modificarea │derivaţii │între bazine │aceluiaşi bazin│
│regimului │hidrotehnice │hidrografice │hidrografic │
│natural de │ │ │ │
│curgere: │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │cu evacuare │cu evacuare ape│
│ │alimentări cu apă │ape uzate │uzate epurate │
│ │potabilă │epurate în alt│în acelaşi │
│ │ │bazin │bazin │
│ │ │hidrografic │hidrografic │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │- cu evacuare │ │
│ │ │ape uzate │cu evacuare ape│
│ │alimentări cu apă │epurate în alt│uzate epurate │
│ │industrială │bazin │în acelaşi │
│ │ │hidrografic │bazin │
│ │ │- CNE │hidrografic │
│ │ │Cernavodă │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │amplasate în │
│ │alimentări cu apă │două sau mai │acelaşi bazin │
│ │pentru irigaţii │multe bazine │hidrografic │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│b) lucrări de │centrale │ │ │
│folosire a │hidroelectrice, │egală sau mai │mai mică de 15 │
│apelor, cu │inclusiv │mare de 15 MW │MW │
│construcţiile şi│microhidrocentrale,│ │ │
│instalaţiile │cu putere instalată│ │ │
│aferente ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │amenajări piscicole│- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │folosinţe │- │de orice fel │
│ │hidromecanice │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ecluze, │ │
│ │amenajări pentru │porturi │ │
│ │navigaţie, plutărit│fluviale şi │alte categorii │
│ │şi flotaj │maritime, │ │
│ │ │şantiere │ │
│ │ │navale │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │poduri plutitoare │- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │amenajări balneare │ │ │
│ │turistice sau │- │de orice fel │
│ │pentru agrement │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte lucrări de │- │de orice fel │
│ │acest fel │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │amplasate pe │
│ │lucrări de │teritoriul a │teritoriul unui│
│ │canalizare │două sau mai │bazin │
│ │ │multe bazine │hidrografic │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│c) lucrări, │ │cu alimentare │cu alimentare │
│construcţii şi │lucrări de evacuare│cu apă din alt│cu apă din │
│instalaţii │a apelor uzate │bazin │acelaşi bazin │
│pentru protecţia│ │hidrografic │hidrografic │
│calităţii apelor├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│sau care │staţii şi │cu alimentare │cu alimentare │
│influenţează │instalaţii de │cu apă din alt│cu apă din │
│calitatea apelor│prelucrare a │bazin │acelaşi bazin │
│ │calităţii apelor │hidrografic │hidrografic │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │injecţii de ape în │- │de orice fel │
│ │subteran │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │îndiguiri │- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │apărări şi │ │ │
│ │consolidări de │- │de orice fel │
│ │maluri şi albii │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │rectificări şi │ │ │
│ │reprofilări de │- │de orice fel │
│ │albii │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│d) construcţii │lucrări de dirijare│- │de orice fel │
│de apărare │a apei │ │ │
│împotriva ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│acţiunii │combaterea │- │de orice fel │
│distructive a │eroziunii solului │ │ │
│apei ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │regularizarea │ │ │
│ │scurgerii pe │- │de orice fel │
│ │versanţi │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │corectări de │- │de orice fel │
│ │torenţi │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │desecări şi asanări│- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte lucrări de │- │de orice fel │
│ │apărare │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │aferente │ │
│ │ │autostrăzilor,│ │
│ │ │drumurilor │ │
│ │ │expres şi │ │
│ │ │căilor ferate,│ │
│ │poduri │amplasate pe │alte categorii │
│ │ │teritoriul a │ │
│ │ │două sau mai │ │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ │ │magistrale │ │
│e) traversări de├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│cursuri de apă │ │amplasate pe │ │
│cu lucrările │ │teritoriul a │ │
│aferente │conducte │două sau mai │alte categorii │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │ │
│ │ │teritoriul a │ │
│ │linii electrice │două sau mai │alte categorii │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│f) amenajări şi │balastiere │- │de orice fel │
│instalaţii de │ │ │ │
│extragere a ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│agregatelor │ │ │ │
│minerale din │cariere │- │de orice fel │
│albiile sau │ │ │ │
│malurile ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│cursurilor de │ │ │ │
│apă, lacurilor │alte asemenea │- │de orice fel │
│şi din terase: │lucrări │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │depozite de deşeuri│ │de orice fel │
│ │menajere │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│g) depozite de │iazuri de decantare│- │de orice fel │
│deşeuri menajere├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│şi industriale │halde de steril, │ │ │
│şi altele │zguri şi cenuşi, │- │de orice fel │
│asemenea │şlamuri, nămoluri │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│h) plantari şi │ │ │ │
│defrişări de │ │ │ │
│vegetaţie │plantări │- │de orice fel │
│lemnoasă, │ │ │ │
│perdele │ │ │ │
│antierozionale │ │ │ │
│şi filtrante în ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│zonele de │ │ │ │
│protecţie sau în│ │ │ │
│albiile majore, │defrişări de │ │ │
│care nu fac │vegetaţie lemnoasă │- │de orice fel │
│parte din fondul│ │ │ │
│forestier │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│i) lucrări, │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │
│instalaţii care │ │ │ │
│se execută pe │ │ │ │
│malul mării, pe │ │ │ │
│fundul apelor │ │pe fundul │ │
│maritime │ │apelor │ │
│interioare şi al│ │maritime │ │
│mării │ │interioare şi │ │
│teritoriale, pe │ │al mării │alte categorii │
│platoul │ │teritoriale, │ │
│continental, │ │platoul │ │
│inclusiv lucrări│ │continental │ │
│pentru │ │ │ │
│consolidarea │ │ │ │
│falezelor, │ │ │ │
│protecţia şi │ │ │ │
│reabilitarea │ │ │ │
│plajelor │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│j) lucrări de │lucrări de │ │ │
│prospecţiuni, de│prospecţiuni, de │ │ │
│explorare/ │explorare/ │- │de orice fel │
│exploatare prin │exploatare prin │ │ │
│foraje terestre │foraje terestre sau│ │ │
│sau maritime, │maritime │ │ │
│instalaţii ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│hidromecanice, │instalaţii │- │de orice fel │
│borne │hidromecanice │ │ │
│topohidrografice├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│şi alte lucrări │borne │ │ │
│de studii de │topohidrografice şi│ │ │
│teren în │alte lucrări de │- │de orice fel │
│legătură cu │studii de teren în │ │ │
│apele │legătură cu apele │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│k) lucrări şi │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│pentru urmărirea│ │ │ │
│parametrilor │ │- │de orice fel │
│hidrologici sau │ │ │ │
│urmărirea │ │ │ │
│automată a │ │ │ │
│calităţii apei │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│l) lucrări de │ │ │ │
│închidere a │ │ │ │
│minelor şi │ │ │ │
│carierelor, a │ │ │ │
│depozitelor │ │- │de orice fel │
│menajere şi │ │ │ │
│industriale şi │ │ │ │
│de reconstrucţie│ │ │ │
│ecologică a │ │ │ │
│zonelor afectate│ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│m) injectarea în│ │ │ │
│structurile din │ │ │ │
│care au provenit│ │ │ │
│sau în │ │ │ │
│formaţiunile │ │ │ │
│geologice care, │ │ │ │
│din motive │ │ │ │
│naturale, sunt │ │ │ │
│permanent │ │provenite din │ │
│improprii pentru│ │activităţi de │alte categorii │
│alte scopuri a │ │exploatare │ │
│apelor de │ │petrol şi gaze│ │
│zăcământ de la │ │ │ │
│schelele de │ │ │ │
│extracţie, fără │ │ │ │
│a produce │ │ │ │
│poluarea │ │ │ │
│straturilor de │ │ │ │
│ape subterane │ │ │ │
│traversate │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│o) lucrări de │ │ │ │
│decontaminare a │ │ │ │
│resursei de apă │ │ │ │
│subterană pentru│ │- │de orice fel │
│siturile │ │ │ │
│declarate ca │ │ │ │
│fiind │ │ │ │
│contaminate │ │ │ │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│completările ulterioare: │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│a) lucrări de │ │ │ │
│dezvoltare, │ │ │ │
│modernizare sau │ │ │ │
│retehnologizare │ │ │ │
│a unor procese │ │ │ │
│tehnologice sau │ │ │ │
│a unor │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│existente, chiar│ │ │ │
│dacă prin │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│acestora nu se │ │ │ │
│modifică │ │ │ │
│parametrii │ │ │ │
│cantitativi şi │ │ │ │
│calitativi │ │- │de orice fel │
│finali ai │ │ │ │
│folosinţei de │ │ │ │
│apă, înscrişi în│ │ │ │
│autorizaţia de │ │ │ │
│gospodărire a │ │ │ │
│apelor, pe baza │ │ │ │
│căreia │ │ │ │
│utilizatorul │ │ │ │
│respectiv a │ │ │ │
│funcţionat │ │ │ │
│înainte de │ │ │ │
│începerea │ │ │ │
│execuţiei unor │ │ │ │
│astfel de │ │ │ │
│lucrări │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│c) instalaţiile │ │ │ │
│de alimentare cu│ │ │ │
│apă, canalizare │ │- │de orice fel │
│şi evacuare cu │ │ │ │
│caracter │ │ │ │
│provizoriu │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│h) reparaţii de │ │ │ │
│drumuri şi │ │- │de orice fel │
│poduri │ │ │ │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Alte categorii │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│Lucrările din │ │ │ │
│categoriile │ │ │ │
│menţionate mai │ │ │ │
│sus aflate în │ │ │ │
│administrarea │ │de orice fel │- │
│unităţilor din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│Administraţiei │ │ │ │
│Naţionale „Apele│ │ │ │
│Române“ │ │ │ │
└────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┘


    NOTE:
    1. Competenţele de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor la sistemele de gospodărire a apelor se stabilesc prin decizia directorului administraţiei bazinale de apă. Competenţele vor fi acordate în funcţie de personalul sistemului de gospodărire a apelor, pregătirea acestuia, amplasarea şi densitatea folosinţelor de apă din cadrul bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, precum şi de posibilităţile reale de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    2. În cazul în care directorul administraţiei bazinale de apă decide că emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa sistemului de gospodărire a apelor, aceasta va fi adusă la cunoştinţa titularului acesteia.


    ANEXA 1.c

    la procedură
    *) Anexa nr. 1.c este reprodusă în facsimil.
    Macheta fişei de inventariere a forajelor
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016