Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 9 mai 2019  de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 9 mai 2019 de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 22 mai 2019
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 196 din 9 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401 din 22 mai 2019.
──────────
    CAP. I
    Procedura de depunere şi selecţie
    ART. 1
    Alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pe site-ul său.
    (2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.

    ART. 3
    (1) În vederea obţinerii finanţării, solicitantul transmite la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză din strada Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory-stick sau CD.
    (2) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (3) Pe plic se menţionează „Concursul de selecţie proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.
    (4) Se iau în considerare numai cererile de finanţare înregistrate la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză începând cu data comunicată pe site.
    (5) Cererile de finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanţilor.

    ART. 4
    Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză transmite Comisiei de Film din România formularele de cerere primite împreună cu documentaţia anexată, în vederea analizării, evaluării şi selecţiei.

    ART. 5
    (1) Cererile de finanţare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
    (2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depăşeşte valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluţionarea cererilor de finanţare se realizează astfel:
    a) se analizează cererile de finanţare în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;
    b) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.

    (3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exerciţiului financiar, se emit hotărâri de respingere a cererilor de acord pentru finanţare sau solicitanţii comunică Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză renunţarea la „Acordul de finanţare“ emis şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, cererile de finanţare, rămase în aşteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depăşea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Pentru cererile de finanţare, aflate iniţial în aşteptare, termenele de analiză/ soluţionare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a bugetului rămas disponibil.
    (4) Cererile de finanţare se selectează în ordinea în care documentaţia este completă şi cu condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cererile de finanţare nesoluţionate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanţilor, iar Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanţare, dar cele care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate sunt analizate de Comisia de Film din România, urmând să fie finanţate din bugetul anului următor, în cazul în care sunt aprobate.

    ART. 6
    Evaluarea cererii de finanţare de către Comisia de Film din România cuprinde următoarele etape:
    1. etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile legale a documentelor (în baza anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 197/2019*), într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:
    (i) verificarea existenţei şi conformităţii formularului de cerere şi a documentaţiei anexate acestuia;
    (ii) solicitare de informaţii suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
    (iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul;
    * Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 197/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilităţii proiectului de investiţii într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:
    (i) evaluarea cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate;
    (ii) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanţare, dacă este cazul;
    (iii) deliberarea comisiei;
    (iv) soluţionarea cererii de finanţare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată;
    (v) transmiterea hotărârii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea emiterii certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a respingerii cererii şi aprobarea acestora prin ordin.    ART. 7
    (1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de finanţare, Comisia de Film din România constată următoarele:
    a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    b) necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii cererii de finanţare,
    Comisia de Film din România va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere şi/sau a documentelor anexate, însoţită de motivarea corespunzătoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau/şi dacă ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.

    (2) Solicitantul are la dispoziţie un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.
    (3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.
    (4) Termenele de soluţionare prevăzute la art. 6 curg de la data la care documentaţia este considerată completă în urma primirii informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din România în conformitate cu prevederile alin. (3).

    ART. 8
    Comisia de Film din România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:
    a) nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;
    b) formularul de cerere nu este însoţit de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    c) solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).


    ART. 9
    (1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film din România adoptă o hotărâre privind emiterea certificatului de solicitant în care indică următoarele:
    a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;
    c) ajutorul de stat maxim aprobat.

    (2) Valoarea cheltuielilor eligibile menţionate în hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant va fi plătită numai în măsura în care este certificată de raportul de audit, realizat în condiţiile legii. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mică decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei certificate de raportul de audit. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mare decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant.
    (3) Hotărârile Comisiei de Film din România se adoptă cu votul majorităţii. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.

    ART. 10
    (1) Hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film din România către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.
    (2) Hotărârile menţionate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.
    (4) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu asigură solicitanţilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condiţiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile.

    CAP. II
    Plata ajutorului de stat
    ART. 11
    (1) În termen de 20 de zile de la ultima cheltuială realizată pe teritoriul României, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea certificatului de solicitant, solicitantul depune o cerere de plată a ajutorului de stat la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (2) Cererea de plată va fi însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu International Standard on Related Services („ISRS“) 4400 în baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cererea de plată a ajutorului de stat, împreună cu documentaţia anexată, se depune la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory-stick sau CD.
    (4) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie si Prognoză.
    (5) Pe plic se menţionează „Solicitare de plată în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.
    (6) Documentaţia prevăzută la alin. (4) se transmite de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la Comisia de Film din România.
    (7) Cererea de plată se consideră completă de la data la care raportul de audit este complet.
    (8) În cazul în care Comisia de Film din România constată următoarele:
    a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    b) necesitatea unor documente suplimentare, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de plată, Comisia de Film din România va dispune solicitantului completarea/corectarea raportului de audit.

    (9) Solicitantul are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru a transmite informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.
    (10) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.
    (11) Comisia de Film din România emite o hotărâre care certifică cuantumul cheltuielilor eligibile şi valoarea ajutorului de stat corespunzător în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta procedură.
    Pe baza hotărârii emise de Comisia de Film din România, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va aproba cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet.

    (12) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată şi documentaţiei anexate şi poate solicita, la rândul ei, completări.
    (13) Plata efectivă se va realiza în termen de maximum 120 de zile de la data aprobării cererii de plată. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată şi documentaţiei anexate, precum şi ale respectării tuturor celorlalte prevederi legale şi poate solicita, la rândul ei, completări. În cazul în care, în urma verificărilor, constată încălcarea prevederilor art. 15^1 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, va dispune revocarea acordului de finanţare, refuzând pe cale de consecinţă efectuarea plăţii solicitate.
    (14) Plata ajutorului de stat se va face cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 5.8.1, 5.8.2 şi 5.8.6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    FORMULARUL DE CERERE
    CONCURSUL DE SELECŢIE PROIECTE, sesiunea ........ anul ......
    Solicitant: …………………
    Titlul proiectului: ………………
    Data înregistrării ………….. (Se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Numărul înregistrării …………. (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Cerere
    Subscrisa, .............................................................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........................................., având calitatea de ..................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ……… nr. ………….., eliberat de ……………… la data de ………………, cu domiciliul în localitatea ………......................……., str. ….......................………. nr. ……, bl. ……, sc. …., ap. ……, sectorul/judeţul …….......................……, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea solicitantului
    1. Elemente de identificare ale solicitantului
    Denumirea solicitantului ........................................................................................................................................................
    Data înregistrării solicitantului .....................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau alt oficiu cu competenţe similare din alte state ...................................
    Nr. de autorizaţie în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române) .....................................................................
    Codul de identificare fiscală .........................................
    Adresa ....................................., cod poştal .................
    Telefon ................................./ fax .................................
    E-mail ...........................................................................
    Forma juridică ...............................................................
    Capitalul social ................................. (valută), deţinut de:
    [] persoane fizice: ....................................................%;
    [] întreprinderi mici şi mijlocii^1: ................................%;
    [] întreprinderi mari^2: ................................................%.

    Obiectul principal de activitate: Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, cod CAEN: CAEN 5911

    2. Prezentarea situaţiei actuale a solicitantului
    Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi ......................................
    – cifra de afaceri .........................................................
    – profit/pierdere ..........................................................


    3. Calitatea solicitantului
    [] Producător
    [] Coproducător reprezentant
    Se vor menţiona toţi ceilalţi coproducători şi se va indica ţara de provenienţă a acestora.
    .................................................................................................................................
    [] Prestator de servicii

    Se va menţiona producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii şi se va indica ţara de provenienţă a acestuia.

    4. Deţinerea drepturilor asupra operei
    [] Deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor în copie şi tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune drepturi proprietate intelectuală etc.)
    [] Deţin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. Se vor menţiona procentul şi modul de repartizare între coproducători. Se ataşează contractul de coproducţie în copie şi tradus autorizat în limba română, în care se menţionează procentul contribuţiei fiecărui coproducător în proiect şi procentul drepturilor deţinute în mod corespunzător.)
    [] Deţin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează contractul de prestări de servicii cu producătorul străin şi actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/Deal Memo/MOA - în copie şi traduse autorizat în limba română.)


    II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat
    1. Tipul de producţie audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)
    [] Film de ficţiune
    • lungmetraj (>70 min.)
    • mediumetraj (30-50 min.)
    • scurtmetraj (<30 min.)

    [] Serial de televiziune^3
    • miniserie (≤8 episoade şi maximum 60 min./episod)
    • serial (minimum 8 - maximum 13 episoade şi mai mult de un sezon şi maximum 45 min./episod)

    [] Documentar artistic
    • lungmetraj (≥50 min.)
    • scurtmetraj (<50 min.)

    [] Film de animaţie
    • lungmetraj (>70 min.)
    • mediumetraj (30-50 min.)
    • scurtmetraj (<30 min.)


    2. Primul mediu de exploatare al operei audiovizuale (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)
    [] Cinematograf
    [] TV
    [] Suport video (CD/DVD/Blue-Ray etc.)
    [] Internet

    3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza synopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere)
    ................................................................................................................................................

    4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural
    4.1. (a) Înregistrează un număr de ......................... puncte la simularea privind îndeplinirea Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

┌──────────────────────────────────────┐
│Se vor ataşa extrase scenariu care vor│
│evidenţia îndeplinirea criteriilor de │
│eligibilitate de mai sus, inclusiv │
│încadrarea în criteriile Testului de │
│eligibilitate prevăzut în anexa la │
│Ordinul preşedintelui Comisiei │
│Naţionale de Strategie şi Prognoză nr.│
│195/2019. │
└──────────────────────────────────────┘    (b) Îndeplineşte criteriile prevăzute de art. 3 din Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019.

    4.2. Perioada realizării proiectului
    Data începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):

    4.3. Date privind realizarea proiectului în România
    Perioadă pregătire filmare în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):
    Perioadă filmare în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):
    Perioadă postproducţie în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):
    Locaţiile din România în care se desfăşoară subiectul filmului^4

┌────────────────────────────────────┬┬┐
│Regiunea de dezvoltare din România │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Judeţul │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Localitatea │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Reper arhitectural/cultural │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│% din subiectul producţiei │││
│desfăşurat în locaţia respectivă │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Identificare vizuală │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Identificare verbală │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Indicare pagină/secvenţă din │││
│scenariu ataşat │││
└────────────────────────────────────┴┴┘
    4.4. Echipa de proiect^5

┌────┬─────────────┬────┬───────┬─────────┐
│Nr. │Poziţie │Nume│Prenume│Cetăţenie│
│crt.│echipă │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│1. │Regizor │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│2. │Scenarist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│3. │Producător │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│4. │Actor │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│5. │Actor │ │ │ │
│ │secundar │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│6. │Actor voce │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│7. │Director de │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│8. │Compozitor │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│9. │Artist │ │ │ │
│ │animator │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│10. │Editor │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│11. │Scenograf │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│12. │Pictor de │ │ │ │
│ │costume │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│13. │Makeup artist│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│14. │Hairstyle │ │ │ │
│ │artist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│15. │Editor sunet │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│16. │Cameraman │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│17. │Asistent │ │ │ │
│ │regie/1st AD │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│18. │Director de │ │ │ │
│ │film │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│19. │Supervizor │ │ │ │
│ │postproducţie│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│20. │Inginer sunet│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│21. │Colorist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│22. │Instrumentist│ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴───────┴─────────┘

    III. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
    1. Bugetul total al proiectului^6

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Bugetul │Bugetul total│
│ │total al │al │
│Bugetul │proiectului│proiectului │
│total al │realizat pe│realizat în │
│proiectului │teritoriul │afara │
│ │României │teritoriului │
│ │ │României │
├──────┬─────┼──────┬────┼───────┬─────┤
│euro │lei │euro │lei │euro │lei │
├──────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴────┴───────┴─────┘    2. Cheltuieli eligibile şi ajutor de stat solicitat

┌─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │ │Valoarea │
│ │Tipul de │cheltuielilor│ │ajutorului│
│ │cheltuială │eligibile - │Intensitatea│de stat │
│Denumirea │eligibilă pentru│lei - │maximă a │solicitat │
│activităţii │care se solicită│ │ajutorului │- lei - │
│ │finanţare ├───┬───┬─────┤ ├──────────┤
│ │ │An │An │Total│ │Total │
│ │ │I │II │ │ │ │
├─────────────┼──┬─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Onorarii, │ │ │ │ │ │
│ │ │salarii şi │ │ │ │ │ │
│ │ │alte plăţi │ │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice^7 în │ │ │ │ │ │
│ │1.│legătură cu │ │ │ │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │ │ │ │
│Furnizarea de│ │acestora │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │direct legată│ │ │ │ │ │
│prestarea de │ │de │ │ │ │ │ │
│servicii │ │implementarea│ │ │ │ │ │
│direct legate│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│de ├──┼─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│implementarea│ │Plăţi pentru │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │bunuri şi │ │ │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │prestate de │ │ │ │ │ │
│ │2.│persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │juridice │ │ │ │ │ │
│ │ │direct legate│ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea│ │ │ │ │ │
│ │ │proiectului^8│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴─────────────┴───┴───┴─────┴────────────┴──────────┘
    IV. Alte aspecte
    1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:
    [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    [] nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanţarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat^9;
    [] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    [] nu are datorii la bugetul de stat;
    [] nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal.

    2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^10, solicitantul: (Se bifează una din cele două variante.):
    [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
    [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │Denumirea │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│proiectului│ajutorului│ajutorului│normativ│- euro^11 │
│ │ │ │ │ │- │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘
    3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

    Numele/Prenumele: ......................................................
    Funcţia: .........................................................................
    Semnătura^12: ................................................................
    Data semnării: ..............
    ^1 Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.
    ^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.
    ^3 Următorii termeni vor fi interpretaţi după cum urmează:
    Serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul şi telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conţine între 8 şi 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute.
    Sitcom - operă audiovizuală realizată în proporţie de 80% într-un platou de filmare în faţa unei audienţe live sau înregistrate şi a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade şi care înfăţişează situaţii comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive şi pentru care producţia unui episod nu necesită mai mult de două zile de filmare.
    Telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvenţă de cel puţin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfăţişează fapte de viaţă şi relaţiile sufleteşti ale unui număr mare de personaje, în mod esenţial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfăşoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conţine până la 20 de episoade şi perioada de timp dintre începutul unui sezon şi începutul următorului să fie de minimum 12 luni.

    ^4 Se va completa tabelul de mai jos pentru fiecare locaţie relevantă din România în care se desfăşoară subiectul filmului.
    ^5 Enumerarea prezentată este indicativă, fără a fi limitativă, şi poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcţie de specificul proiectului.
    ^6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naţionale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor.
    ^7 Veniturile pe care aceste persoane le obţin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislaţiei fiscale române, convenţiilor fiscale bilaterale şi acordurilor internaţionale în vigoare la data obţinerii venitului.
    ^8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România şi bunurile sunt furnizate şi serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.
    ^9 Prospecţiunile preliminare pentru determinarea locaţiei de realizarea a proiectului, obţinerea permiselor şi realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.
    ^10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    ^11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
    ^12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.

    ANEXA 2

    la procedură
    LISTA
    documentelor care se anexează formularului de cerere

┌────┬─────────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │Fila │ │
│Nr. │Document │nr. │Observaţii│
│crt.│ │din │ │
│ │ │dosar│ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │
│1. │înscriere în │ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │cinematografiei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Certificat │ │ │
│ │constatator │ │ │
│2. │eliberat de │ │ │
│ │registrul │ │ │
│ │comerţului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│3. │Certificat de │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Situaţii │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente ultimul │ │ │
│4. │exerciţiu │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │încheiat (după │ │ │
│ │caz) │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Document de │ │ │
│ │identificare al │ │ │
│5. │persoanei │ │ │
│ │autorizate să │ │ │
│ │reprezinte legal │ │ │
│ │solicitantul │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│Dosarul tehnic (filă distinctă cu │
│titlul dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│6. │subiectului │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Planul de │ │ │
│7. │producţie al │ │ │
│ │filmului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Simulare punctaj │ │ │
│ │Testul de │ │ │
│ │eligibilitate pe │ │ │
│ │modelul din anexa│ │ │
│ │la Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Comisiei │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Strategie şi │ │ │
│8. │Prognoză nr. 195/│ │ │
│ │2019 privind │ │ │
│ │stabilirea │ │ │
│ │criteriilor │ │ │
│ │pentru încadrarea│ │ │
│ │ca „produs │ │ │
│ │cultural“ a │ │ │
│ │proiectelor care │ │ │
│ │pot beneficia de │ │ │
│ │ajutor de stat │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Extrase scenariu │ │ │
│ │care vor │ │ │
│ │evidenţia │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │
│ │criteriilor de │ │ │
│ │eligibilitate şi │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│9. │Testului de │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │
│ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │la Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Comisiei │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Strategie şi │ │ │
│ │Prognoză nr. 195/│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Actul juridic │ │ │
│ │prin care se face│ │ │
│ │dovada deţinerii │ │ │
│10. │drepturilor de │ │ │
│ │proprietate │ │ │
│ │intelectuală │ │ │
│ │asupra │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Scenariul │ │ │
│ │integral în limba│ │ │
│ │română. Pentru │ │ │
│ │seriale TV şi │ │ │
│ │miniserii TV se │ │ │
│ │vor depune │ │ │
│11. │scenariile în │ │ │
│ │limba română │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │
│ │episod în parte │ │ │
│ │pentru care se │ │ │
│ │solicită │ │ │
│ │finanţarea. │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│CV-uri │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│12. │Lista cu autorii │ │ │
│ │filmului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│13. │CV producător/ │ │ │
│ │coproducători │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│14. │CV regizor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│15. │CV scenarist │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │succintă (golden │ │ │
│ │para) a │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │aferente echipei │ │ │
│ │de proiect pe │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│16. │criteriile │ │ │
│ │Testului de │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │
│ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │la Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Comisiei │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Strategie şi │ │ │
│ │Prognoză nr. 195/│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │locaţiilor/ │ │ │
│ │studiourilor din │ │ │
│ │România în care │ │ │
│ │se vor realiza │ │ │
│ │filmările şi │ │ │
│ │dotările acestora│ │ │
│ │pe baza cărora se│ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│17. │criteriile │ │ │
│ │Testului de │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │
│ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │la Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Comisiei │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Strategie şi │ │ │
│ │Prognoză nr. 195/│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │studiourilor/ │ │ │
│ │laboratoarelor │ │ │
│ │din România în │ │ │
│ │care se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │diferite etape în│ │ │
│ │finalizarea │ │ │
│ │producţiei pe │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│18. │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│ │Testului de │ │ │
│ │eligibilitate │ │ │
│ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │la Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Comisiei │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Strategie şi │ │ │
│ │Prognoză nr. 195/│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│Bugetul (filă distinctă cu titlul │
│dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│ │Centralizator │ │ │
│19. │buget total │ │ │
│ │proiect │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Centralizator │ │ │
│20. │buget proiect │ │ │
│ │România │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Dovezile privind │ │ │
│ │contribuţia │ │ │
│ │financiară │ │ │
│ │proprie/a │ │ │
│ │cofinanţatorilor │ │ │
│ │la finanţarea │ │ │
│ │proiectului în │ │ │
│ │cazul │ │ │
│21. │producătorilor/ │ │ │
│ │coproducătorilor,│ │ │
│ │iar în cazul │ │ │
│ │prestatorilor de │ │ │
│ │servicii dovada │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │
│ │proprii a │ │ │
│ │producătorului │ │ │
│ │străin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│22. │Alte documente │ │ │
│ │justificative │ │ │
└────┴─────────────────┴─────┴──────────┘


    Numele/Prenumele: ..............................................................
    Funcţia: .................................................................................
    Semnătura^1: ..........................................................................
    Data semnării: ......................................................................
    ^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice