Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 9 august 2022  de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 9 august 2022 de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 799 bis din 11 august 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.314 din 9 august 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 august 2022.
──────────
    1. Obiectivul Programului
        Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, denumit în continuare Programul, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare.
        Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate şi conduse de către femei, îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare şi pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.
        Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,cu modificările şi completările ulterioare.
        Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul schemei de minimis şi valabilitatea schemei de ajutor de minimis
    2.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
    (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

    2.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 1.000.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 157.624.000 lei.
    2.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiari.

    3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    3.1. (1) Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

    (2) Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice.
    (3) În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de întreprindere unică stabileşte cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.

    3.2.1. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) şi pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (îndeplinesc cumulativ condiţiile: au până la 249 de angajaţi, realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro şi deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
    c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
    d) au capital social integral privat;
    e) persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori în mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
    f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) şi autorizat până la momentul plăţii cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanţării se face pe un singur cod CAEN;
    h) Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acţiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, condiţia se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatişti din Consiliul de Administraţie este formată din femei.
    i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative şi de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
    j) (1) Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
    (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la lit. j alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia*1, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon.
        *1 A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - "Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis", accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=R0&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115

    (3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*2 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
        *2 REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

    (6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
    (7) Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.
    (8) Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
    (9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/AIMMAIPE/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;
    m) (1) creează cel puţin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanţare şi menţine locul de muncă ocupat cel puţin 2 ani de la data plăţii ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
    (2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul tipul şi condiţiile acestora pentru care a primit finanţare;
    (3) La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de menţinere între şomer, absolvent după anul 2019, persoană defavorizată definită conform legislaţiei sau persoană cu dizabilităţi.
    (4) În perioada menţionată la art. 3.2.1, lit (m), alin. (1), un contract de muncă nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, în afara situaţiilor excepţionale reglementate prin legislaţie specială şi emisă de autorităţile competente.

    n) Asigură o cofinanţare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancţiunea neacordării AFN

    3.2.2. Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile cu activitate de:
        ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
        ● producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013*3:
        *3 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
    – 031 - Pescuitul
    – 032 - Acvacultura

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    ii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
        Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.


    d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
    - 051 - Extracţia cărbunelui superior
    – 052 - Extracţia cărbunelui inferior
    – 061 - Extracţia petrolului brut
    – 062 - Extracţia gazelor naturale
    – 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    – 0892 - Extracţia turbei
    – 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    – 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

    g) Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa în contul terţilor sau contra cost.


    3.2.3. (1) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    (2) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicanta va depune împreună cu cererea de rambursare o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
        Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

    (4) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care acţionarii sau asociaţii au / au avut calitatea de asociat sau acţionar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul ediţiilor Start-up Nation, inclusiv ediţia 2022, sau în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităţilor HoReca prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19.
    (5) Fiecare beneficiar are obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul plăţii cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii locului de muncă ocupat cel puţin 2 ani începând cu data plăţii ajutorului financiar nerambursabil (AFN). Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat şi ocupat între data semnării acordului de finanţare şi data plăţii cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanţare.
    (6) Nu sunt eligibili beneficiarii şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.


    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. (1) MAT, prin intermediul AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.
    (2) Între MAT şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează Programul.
    (3) Instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate are/au calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de minimis şi poate/pot acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea cererilor de finanţare.

    4.2. Prin Program se finanţează cererile de finanţare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
    a) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;

    b) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;


    4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) (1) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înţeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. şi 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu excepţia celor specificate de prezenta procedură de implementare.
    (2) În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate şi activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body şi de forţă, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum şi vehicule 100% electrice.
    (3) Achiziţia de sisteme, instalaţii şi echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum şi de vehicule 100% electrice, e considerată că întruneşte criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.
    (4) Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum şi vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum şi staţiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri şi / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, staţii sortare - reciclare deşeuri, etc.
    (5) Energie din surse regenerabile sau "energie regenerabilă" înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică şi solară fotovoltaică) şi geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;
    (6) Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepţia vehiculelor 100% electrice, şi nici cheltuielile menţionate la art. 4.3.1 lit. f.)
    (7) Pentru activităţile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. şi 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

    b) (1) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerţ.
    (2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziţiei, cât şi pe toată durata de implementare a Programului.
    (3) În categoria spaţii mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ sunt incluse şi corturile pentru organizare evenimente şi baloanele presostatice. Pentru spaţii mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ nu este necesar raport ANEVAR.

    c) (1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci şi semiremorci, platforme, izoterme şi frigorifice, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanţează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
    (2) Pentru activităţile de rent-a-car, şcoli de şoferi şi pilotaj şi transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă şi numărul de autoturisme achiziţionate.
    (3) Cu excepţia activităţilor prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activităţile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepţia celor 100% electrice) şi maximum 1 autoturism / beneficiar.
    (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

    d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
    e) (1) Salariile, utilităţile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon şi internet), serviciile de contabilitate şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
    (2) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilităţi, servicii de contabilitate şi chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanţare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoţită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;
    (3) Pentru aplicanţii, care îşi asumă crearea şi menţinerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilităţi, servicii de contabilitate şi chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanţare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoţită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

    f) (1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conţină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activităţii, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfăşurării activităţii, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.
    (2) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancţiunea respingerii la finanţare şi este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.
    (3) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă şi înainte de semnarea acordului de finanţare.

    g) Cursuri intensive de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfăşurate în România sau în altă ţară membră a Uniunii Europene - pentru asociatul/ acţionarul/ administratorul/ angajaţii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;
    h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
    i) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului Program şi pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfăşura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanţă în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societăţile care furnizează servicii de consultanţă în cadrul Programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
    j) Două plăcuţe informative obligatorii, sub sancţiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi, pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).

    k) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanţiilor obţinute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

    4.3.2. (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanţează.
    (2) Nu se finanţează cheltuielile aferente activităţilor de astrologie şi spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agenţiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială şi psihologică, site-uri de matrimoniale.

    4.3.3. Activele corporale achiziţionate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.
    4.4. (1) Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/ subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plăţii, pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2", cu excepţia sumei forfetare şi a cheltuielilor eligibile obligatorii.
    (2) Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanţare.
    (3) Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepţia TVA nedeductibil, timbru verde şi accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcţiune, montarea, manopera şi instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.

    4.5. Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziţionate pe Program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.
    4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, secondhand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
    4.7. Solicitanţii (asociaţi, acţionari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2022-2027.
    4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.
    4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţii:

    (1) Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienţă şi eficacitate).

    (2) În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea tuturor principiilor prevăzute la art. 4.9, alin. (1), respectiv există diferenţe disproporţionate între preţurile de achiziţie şi preţurile medii de piaţă, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.

    (3) Aplicanţii vor avea posibilitatea încărcării de oferte la momentul înscrierii.

    4.10. (1) O întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiaşi sesiuni de Program calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziţionate şi decontate în cadrul Programului.
    (2) O persoană fizică nu poate fi furnizor sau nu poate avea calitatea de acţionar/asociat/administrator/reprezentant legal într-o firmă furnizoare către firmele beneficiare de AFN în care deţine calitatea de asociat/acţionar/administrator/reprezentant legal.


    5. Procedura de înscriere în Program
    5.1. (1) Înscrierea în Program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.
    (2) Aplicanţii au obligaţia de a urmări permanent contul creat la înscriere în aplicaţia informatică, adresa de e-mail folosită la înscriere, precum şi informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare acord de finanţare, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare, etc.).
    (3) Toată corespondenţa şi transmiterea de anunţuri/ clarificări/ notificări oficiale ce ţin de implementarea Programului vor avea loc electronic prin intermediul aplicaţiei informatice de înscriere şi gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanţii au obligaţia de a verifica permanent contul din aplicaţia informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.
    (4) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa de creare profil, user şi parolă, în care aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât şi datele IMM aplicante.
    b) Etapa de completare a formularului de înscriere în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca şi transmite formularul electronic de înscriere conform Anexei 1.


    5.2. (1) Prima etapă de creare profil, user şi parolă este activă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.
    (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere din cadrul Programului se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    (3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

    5.3. (1) Adresa de e-mail folosită la înscriere trebuie să aparţină aplicantului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă fiind folosită pentru corespondenţă, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a Programului.
    (2) După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a Programului, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării acordului de finanţare, descărcării şi încărcării de documente diverse, clarificări, documente aferente plăţii sau monitorizării, etc. în mod electronic.

    5.4. (1) În momentul transmiterii formularului de înscriere, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în contul aferent aplicaţiei informatice.
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.
    (3) Ordinea la contractare în cadrul programului se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
    (4) Calcularea punctajului se face în timp real şi transparent, conform Anexei 1 la procedura Programului.
    (5) În maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (3) şi în conformitate cu punctajul obţinut, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, iar ministerul va posta pe site listele aplicanţilor înscrişi în ordinea numerelor RUE.
    (6) Admiterea la finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere, la punctaje egale departajarea făcându-se în funcţie de criteriile enumerate în Anexa 1 la prezenta procedură.

    5.5. (1) Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.
    (2) Solicitanţii care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere primesc decizie de respingere pentru ambele înregistrări.

    5.6. Aplicaţia de înscriere va solicita încărcarea de documente semnate electronic de către reprezentantul legal sau împuternicit, drept pentru care, pentru accesarea Programului, deţinerea unei semnături electronice este obligatorie, iar achiziţia acesteia este cheltuială eligibilă în cadrul Programului atât înainte, cât şi după semnarea acordului de finanţare.
    5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în cadrul aplicaţiei informatice atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

    (1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele de înscriere care intră în etapa de verificare vor fi stabilite în funcţie de bugetul Programului şi vor fi repartizate la AIMMAIPE de care aparţin.

    (2) Ministerul poate repartiza în plus formulare de înscriere în vederea verificării acestora în aşa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele nouă AIMMAIPE.
    6.1. (1) Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, a încadrării în categoria IMM, a declaraţiilor asumate de aplicant, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea cererii de finanţare din formularul de înscriere sau la respingerea acesteia.
    (2) Verificarea formularelor de înscriere (Anexa 1 la procedură) se va face în ordinea numărului RUE şi în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea formularelor de înscriere se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
    (3) În cazul admiterii cererii de finanţare aferentă formularului de înscriere se va emite Decizie privind acceptarea de principiu la finanţare, care se transmite automat de către aplicaţie în contul aplicantului. Aplicanţii au obligaţia de a urmări permanent contul din aplicaţie şi informaţiile referitoare la Program postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale.
    (4) În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare clarificare în contul din aplicaţia electronică. Răspunsurile la clarificări se încarcă şi transmit în aplicaţie în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.
    (5) În cazul în care, în urma analizei formularului de înscriere, se constată neconcordanţe cu prevederile procedurale sau legale, sau faptul că informaţiile declarate de solicitant în formularul on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanţare. De asemenea, dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este inferior celui generat automat de aplicaţie, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanţare transmisă automat în contul său din aplicaţie. Dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este superior celui generat automat de aplicaţie, solicitantul va rămâne cu punctajul acordat de aplicaţie.

    6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicaţiei AIMMAIPE de care aparţine, o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.
    6.3. Contestaţia va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.
        Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare).


    6.4. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al formularului de înscriere pentru care s-a depus contestaţie.
    6.5. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin intermediul aplicaţiei informatice.
    6.6. (1) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera acord de finanţare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicaţia electronică.
    (2) Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca acordul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat şi îl vor transmite în aplicaţie împreună cu dovada cofinanţării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanţare, sub sancţiunea respingerii la finanţare.
    (3) După semnarea acordului de către ordonatorul terţiar de credite şi reîncărcarea în aplicaţie a acordului semnat de ambele părţi, instituţia de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va putea vizualiza documentul semnat.
    (4) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente distincte la instituţia de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.
    (5) În cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii admişi la finanţare nu încarcă dovada cofinanţării sau nu semnează acordul de finanţare în termenul prevăzut de prezenta procedură, aceştia vor primi decizie de respingere la finanţare, transmisă automat în contul aferent aplicaţiei informatice.
    (6) MAT, prin AIMMAIPE, va transfera în contul/conturile de tranzit deschis/deschise la instituţiile de credit partenere, cu rol de agenţii de implementare, bugetele reprezentând ajutor de minimis.
    (7) Acordul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul financiar nerambursabil acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau se instituie asupra lor o formă de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.
    (8) Pentru solicitanţii care solicită credit acordat de instituţiile de credit partenere se acceptă instituirea garanţiei de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinanţare), cu acceptul AIMMAlPE.
    (9) Acordurile de finanţare în cadrul Programului se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.
    (10) În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 15.11.2023, beneficiarul are obligaţia efectuării tuturor cheltuielilor şi încărcării şi transmiterii în aplicaţia informatică a cererii rambursare (Anexa 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură şi a documentelor justificative care însoţesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.
    (11) După depunerea cererii de rambursare AIMMAIPE poate solicita clarificări.
    (12) Beneficiarii, care au obţinut punctaj şi ordine la finanţare conform criteriilor selectate la înscriere, trebuie să respecte exact procentele asumate prin formularul de înscriere. Dacă procentele nu sunt respectate, AIMMAIPE va diminua suma aprobată astfel încât să se respecte procentele asumate.
    (13) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanţare (Anexa 6), beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
    (14) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la momentul transmiterii electronice a cererilor de rambursare se anexează toate documentele justificative conform Anexei 7 la procedura Programului.
    (15) În sensul prezentei măsuri se consideră că:
    - valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA şi TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;
    – beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii şi cel puţin a operaţiilor pe care le efectua echipamentul iniţial.
    – beneficiarul poate schimba locaţia implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.

    (16) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului sau on-line a reprezentanţilor instituţiei bancare partenere sau a reprezentanţilor AIMMAIPE/MAT. Reprezentanţii instituţiei de credit partenere/ AIMMAIPE/ MAT vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (17) În situaţia în care, la momentul certificării, se constată lipsa parţială sau totală a bunurilor achiziţionate prin program, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanţare (Anexa 6), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;
    (18) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe cheltuieli pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură, cu respectarea procentelor pentru care a obţinut punctaj şi ordine la finanţare.

    6.7. (1) Plata acordurilor de finanţare se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituţiile de credit parteneră/partenere. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea Programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.
    (2) Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituţia parteneră.
    (3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în acordul de finanţare (Anexa 6). Nu se admit compensări între beneficiarii şi furnizorii lor.

    6.8. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, (Anexa 6).
    6.9. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia facturilor aferente consultanţei pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementare, precum şi cheltuiala cu semnătura electronică.
    6.10. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.
    6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.
    6.12. (1) Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obţinut punctaj şi ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiţia aferentă acestor procente să fie îndeplinită.
    (2) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:
    - După primirea facturilor şi efectuarea integrală a plăţilor, beneficiarul transmite în aplicaţia informatică cererea de rambursare şi documentele justificative aferente acesteia, conform anexei 7.
    – AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor şi, în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, banca este notificată automat de către aplicaţie şi programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor şi întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicaţia informatică, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente. AIMMAIPE întocmeşte acordul de plată şi îl încarcă în aplicaţia informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unităţile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se va face de către UIP din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plăţii AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanţare.
    7.2. Reprezentanţii MAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la locaţia implementării operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.
    7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (Anexa 6) sau în legislaţia schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MAT a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

    7.5. UIP monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare, precum şi menţinerea activităţii operaţionale / curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data plăţii AFN.
    7.6. (1) În situaţia în care, pe perioada contractuală, beneficiarul intră în insolvenţă, reorganizare judiciară, închidere operaţională, lichidare judiciară, faliment, radiere sau îşi suspendă activitatea la ONRC, se va proceda la recuperarea ajutorului acordat prin Program.
    (2) În perioada contractuală de implementare şi monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părţi sociale/ acţiuni ale societăţii într-un procent mai mare de 49%, cu excepţiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

    7.7. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri, precum şi a prevederilor acordului de finanţare conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.
    7.8. Identificarea, de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari / asociaţi / administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanţare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul ministerului şi, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului de ministru pentru aprobare, se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi minimis, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.
    8.3. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    8.3.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.3.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*4, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
        *4 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi minimis pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022

    8.3.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    8.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.
    8.6. Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    8.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat şi minimis pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.
    8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    8.10. Acordurile, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    9. Reguli de promovare/ publicitate a Programului
        Beneficiarii au obligaţia, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plăţii, de a afişa şi de a menţine la loc vizibil cele două plăcuţe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul "Woman in Tech 2022". Cele două plăcuţe informative vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).

        Dimensiunea, conţinutul şi modelul plăcuţei informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificaţiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.

    10. Confidenţialitate
    10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii MAT/AIMMAIPE şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    10.2. MAT - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, activitatea pentru care a primit finanţare, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    11. Precizări
        Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al ministrului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

    FORMULAR DE ÎNSCRIERE FEMEIA ANTREPRENOR 2022
        - Etapa 1 - creare profil -
        Utilizator cont
        Nume şi prenume ............
        CNP ............
        Seria şi nr. CI ............
        Adresa ............
        Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat în scopul implementării schemelor de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat ia cunoştinţă despre drepturile mele conferite de Regulamentul UE nr. 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
        Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.
        Înscrie persoană juridică:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod unic de identificare/Certificat ││
│de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data înfiinţării ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Paşi
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant / Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată


    FORMULAR DE ÎNSCRIERE
    – etapa 2 - depunere formular înscriere-
        Declaraţie reprezentant legal:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume şi prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CNP ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│BI/CI: Serie Număr ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Date de identificare întreprindere

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire firmă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod unic de identificare/Certificat ││
│de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Formă juridică de organizare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Categorie întreprindere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediu social ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Stradă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod poştal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Email ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Date suplimentare
        Cod CAEN
        Activitatea cod CAEN
        Număr registrul comerţului
        Data înfiinţării

    Date identificare societate
        Nume societate ............
        Codul unic de înregistrare: ............
        Forma juridică de constituire: ............
        Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: ............
        Categorie întreprindere
    a) Micro
    b) Mică
    c) Mijlocie,

        conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
     Prezentarea societăţilor din grup: dacă societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta informaţiile referitoare la denumire, CUI, legături cu societatea care solicită AFN, conform declaraţiei privind încadrarea în categoria IMM (Anexa nr. 3), precum şi formularului privind calculul întreprinderii (Anexa nr. 4) dacă este cazul. []

    INDICATORI DE ELIGIBILITATE
        Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate
        ACŢIONARI / ASOCIAŢI

┌─────┬──────────┬───┬─────────────────┐
│ │ │ │Procent │
│Nr. │Nume şi │CNP│participaţie │
│Crt. │prenume │ │(ordonare │
│ │ │ │descrescătoare) │
├─────┼──────────┼───┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────────┴───┴─────────────────┘    INFORMAŢII CERERE
        Denumire cerere
        Codul CAEN al activităţii pentru care se solicită AFN ............
        Opţiune bancă parteneră ............
        Număr locuri de muncă nou create (introducere nr. întreg) ............

    Cursuri de competenţe digitale
        Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii societăţii face dovada faptului că a urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. []
        Asociaţii/acţionarii societăţii NU au urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi) şi NU declară pe propria răspundere că vor urma un curs de competenţe digitale până la momentul decontului. []

    Cursuri de pregătire antreprenorială
        Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii sau administratorul societăţii face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. []
        Asociaţii/acţionarii sau administratorul societăţii NU au/a urmat o formă de pregătire antreprenorială şi NU declară pe propria răspundere că vor urma o formă de pregătire antreprenorială până la momentul decontului []

    Componentă aferentă inserţiei pe piaţa muncii a unor categorii de personal
    Declară pe propria răspundere, sub sancţiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria şomerilor, absolvenţilor începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi. []
        NU Declară pe propria răspundere, sub sancţiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria şomerilor, absolvenţilor începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi. []

    Proiectul are componentă de inovare
        Declară pe propria răspundere, sub sancţiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unui drept de proprietate industrială. []
        NU Declară pe propria răspundere, sub sancţiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unui drept de proprietate industrială.
        Sumă solicitată ...................... []
        Valoare aport propriu ................
        Procent aport propriu ................
        Punctaj aport propriu ................

    Investiţii
        Ponderea investiţiilor în echipamente > 60% C
        Ponderea investiţiilor în echipamente > 50 ≤ 60% []
        Ponderea investiţiilor în echipamente > 40 ≤ 50% []

    Dezvoltare durabilă
        Proiectul prezintă o componentă durabilă []
        Proiectul NU prezintă o componentă durabilă []
        Locaţia implementării ................

    Se adaugă din informaţii cont
        Plătitoare de TVA ................
        Neplătitoare TVA ................
        Dimensionare / Plan de cheltuieli:

┌────┬───────────────┬────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │Element de │ │ │ │ │ │ │Cod │ │ │
│ │investiţie/ │ │Preţ │ │Valoare│ │ │clasificare│ │ │
│Nr. │Cheltuieli │Nr │unitar│Procent│fără │Valoare│Valoare │H.G. 2139/ │Justificare│Obs. │
│crt.│operaţionale │Buc.│fără │TVA │TVA │TVA │eligibilă│2004 │cheltuială │ │
│ │Denumire │ │TVA │ │ │ │ │(Clasă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuieli)│ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│1 │Echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Instalaţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │scopul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinerii unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energie, │ │ │ │ │ │ │ │ │Min 5% │
│2 │sisteme care │ │ │ │ │ │ │ │ │din │
│ │utilizează │ │ │ │ │ │ │ │ │AFN │
│ │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regenerabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de energie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehicule 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │producţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prestări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerţ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Raport ANEVAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autoutilitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu destinaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Mobilier, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │birotică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │valorilor umane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grupei nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │HG 2139/2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Salarii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │Sumă │
│6 │servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │forfetară│
│ │contabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│7 │Pachet digital │ │ │ │ │ │ │ │ │Min 25000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │dezvoltare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │antreprenoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Încărcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oferte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│9 │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nedeductibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│10 │Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │Max │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10000 lei│
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creditelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│12 │Plăcuţe │ │ │ │ │ │ │ │ │Max │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │500 lei │
├────┼───────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

        Documente ataşate
        SUMAR CERERE
        Structură finanţare cheltuieli eligibile

┌──────────────────────────────┬───┬───┐
│Structura de finanţare a │RON│% │
│cheltuielilor │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│Valoare eligibilă proiect (Val│ │100│
│E) │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│Valoare cofinanţare (Val Cof) │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│Valoare AFN (Val E - Val Cof )│ │ │
└──────────────────────────────┴───┴───┘


    Grilă punctaj

┌──┬───────────────────────────┬───────┐
│ │Criterii │Punctaj│
├──┴───────────────────────────┴───────┤
│Domeniul de activitate │
├──┬─┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Activităţi de producţie │ │
│ │ │şi industrii creative cu │ │
│A │1│o pondere în cifra de │20 │
│ │ │afaceri totală ≥ 1% │ │
│ │ │conform situaţiei ONRC*5 │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Activităţi de producţie │ │
│ │ │şi industrii creative cu │ │
│ │2│o pondere în cifra de │15 │
│ │ │afaceri totală ≥ 0,1% < │ │
│ │ │1% conform situaţiei │ │
│ │ │ONRC*5 │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Activităţi de producţie │ │
│ │ │şi industrii creative cu │ │
│ │ │o pondere în cifra de │ │
│ │B│afaceri totală < 0,1 │10 │
│ │ │conform situaţiei ONRC*1 │ │
│ │ │precum şi activităţi de │ │
│ │ │Servicii şi Comerţ*5 │ │
├──┴─┴─────────────────────────┼───────┤
│Valoarea aportului propriu │ │
├──┬─┬─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoarea procentului │ │
│B │1│aferent aportului propriu│20 │
│ │ │este ≥ 15% din valoarea │ │
│ │ │eligibilă a proiectului │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoarea procentului │ │
│ │2│aferent aportului propriu│15 │
│ │ │este ≥ 10% din valoarea │ │
│ │ │eligibilă a proiectului │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoarea procentului │ │
│ │3│aferent aportului propriu│10 │
│ │ │este ≥ 5% din valoarea │ │
│ │ │eligibilă a proiectului │ │
├──┴─┴─────────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente investiţiei │
├──┬─┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Ponderea investiţiilor în│ │
│ │ │echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi cheltuielilor │ │
│ │ │asimilate echipamentelor │ │
│ │ │tehnologice specificate │ │
│ │ │la art. 4.3.1, lit. a) │ │
│C │1│din procedura programului│20 │
│ │ │reprezintă mai mult de │ │
│ │ │60% din valoarea │ │
│ │ │cheltuielilor eligibile │ │
│ │ │înscrise în cererea de │ │
│ │ │finanţare aferentă │ │
│ │ │formularului de │ │
│ │ │înscriere; │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Ponderea investiţiilor în│ │
│ │ │echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi cheltuielilor │ │
│ │ │asimilate echipamentelor │ │
│ │ │tehnologice specificate │ │
│ │ │la art. 4.3.1, lit. a) │ │
│ │2│din procedura programului│15 │
│ │ │reprezintă mai mult de │ │
│ │ │50% din valoarea │ │
│ │ │cheltuielilor eligibile │ │
│ │ │înscrise în cererea de │ │
│ │ │finanţare aferentă │ │
│ │ │formularului de │ │
│ │ │înscriere; │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Ponderea investiţiilor în│ │
│ │ │echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi cheltuielilor │ │
│ │ │asimilate echipamentelor │ │
│ │ │tehnologice specificate │ │
│ │ │la art. 4.3.1, lit. a) │ │
│ │3│din procedura programului│10 │
│ │ │reprezintă mai mult de │ │
│ │ │40% din valoarea │ │
│ │ │cheltuielilor eligibile │ │
│ │ │înscrise în cererea de │ │
│ │ │finanţare aferentă │ │
│ │ │formularului de │ │
│ │ │înscriere; │ │
├──┴─┴─────────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente componentei de │
│dezvoltare durabilă*1 │
├──┬─┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Proiectul prezintă o │ │
│D │1│componentă de dezvoltare │10 │
│ │ │durabilă*1 │ │
├──┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Proiectul NU prezintă o │ │
│ │2│componentă de dezvoltare │0 │
│ │ │durabilă │ │
├──┴─┴─────────────────────────┴──────┬┤
│Criterii aferente cursurilor de ││
│pregătire antreprenorială*2 ││
├─┬─┬──────────────────────────────┬──┼┤
│ │ │Cel puţin unul dintre │ ││
│ │ │asociaţii/acţionarii sau │ ││
│ │ │administratorul societăţii │ ││
│ │ │face dovada faptului că a │ ││
│ │ │urmat o formă de pregătire │ ││
│E│1│antreprenorială, sau declară │5 ││
│ │ │pe propria răspundere sub │ ││
│ │ │sancţiunea neacordării AFN că │ ││
│ │ │prezintă dovada absolvirii │ ││
│ │ │unei forme de pregătire │ ││
│ │ │antreprenorială până la │ ││
│ │ │momentul decontului. │ ││
├─┼─┼──────────────────────────────┼──┼┤
│ │ │asociaţii/acţionarii │ ││
│ │ │societăţii NU au urmat o formă│ ││
│ │ │de pregătire antreprenorială, │ ││
│ │2│şi NU declară pe propria │0 ││
│ │ │răspundere că prezintă dovada │ ││
│ │ │absolvirii unei forme de │ ││
│ │ │pregătire antreprenorială până│ ││
│ │ │la momentul decontului. │ ││
├─┴─┴──────────────────────────────┴──┼┤
│Criterii aferente cursurilor de ││
│competenţe digitale*3 ││
├─┬─┬──────────────────────────────┬──┼┤
│ │ │Cel puţin unul dintre │ ││
│ │ │asociaţii/acţionarii │ ││
│ │ │societăţii face dovada │ ││
│ │ │faptului că a urmat un curs de│ ││
│ │ │competenţe digitale (curs, │ ││
│ │ │modul în cadrul unei │ ││
│F│1│facultăţi, etc), sau declară │5 ││
│ │ │pe propria răspundere sub │ ││
│ │ │sancţiunea neacordării AFN că │ ││
│ │ │prezintă dovada absolvirii │ ││
│ │ │unui curs de competenţe │ ││
│ │ │digitale până la momentul │ ││
│ │ │decontului. │ ││
├─┼─┼──────────────────────────────┼──┼┤
│ │ │Asociaţii/acţionarii │ ││
│ │ │societăţii NU au urmat un curs│ ││
│ │ │de competenţe digitale (curs, │ ││
│ │ │modul în cadrul unei │ ││
│ │2│facultăţi, etc), şi NU declară│0 ││
│ │ │pe propria răspundere că │ ││
│ │ │prezintă dovada absolvirii │ ││
│ │ │unui curs de competenţe │ ││
│ │ │digitale până la momentul │ ││
│ │ │decontului. │ ││
├─┴─┴──────────────────────────────┴──┼┤
│Criterii aferente inserţiei pe piaţa ││
│muncii a unor categorii de personal ││
├─┬─┬──────────────────────────────┬──┼┤
│ │ │Declară pe propria răspundere,│ ││
│ │ │sub sancţiunea neacordării │ ││
│ │ │AFN, că prezintă dovada până │ ││
│ │ │la momentul decontului a │ ││
│ │ │creării unui loc de muncă din │ ││
│G│1│cel/cele create prin │10││
│ │ │intermediul programului, din │ ││
│ │ │categoria şomerilor, │ ││
│ │ │absolvenţilor începând cu anul│ ││
│ │ │2019, persoanelor defavorizate│ ││
│ │ │sau persoanelor cu │ ││
│ │ │dizabilităţi. │ ││
├─┼─┼──────────────────────────────┼──┼┤
│ │ │NU declară pe propria │ ││
│ │ │răspundere că prezintă dovada │ ││
│ │ │până la momentul decontului a │ ││
│ │ │creării unui loc de muncă din │ ││
│ │ │cel/cele create prin │ ││
│ │2│intermediul programului, din │0 ││
│ │ │categoria şomerilor, │ ││
│ │ │absolvenţilor începând cu anul│ ││
│ │ │2019, persoanelor defavorizate│ ││
│ │ │sau persoanelor cu │ ││
│ │ │dizabilităţi. │ ││
├─┴─┴──────────────────────────────┴──┼┤
│Criterii aferente componentei de ││
│inovare a proiectului*4 ││
├─┬─┬──────────────────────────────┬──┼┤
│ │ │Declară pe propria răspundere,│ ││
│ │ │sub sancţiunea neacordării │ ││
│ │ │AFN, că prezintă dovada până │ ││
│H│1│la momentul decontului a │10││
│ │ │înregistrării la Oficiul de │ ││
│ │ │Stat pentru Invenţii şi Mărci │ ││
│ │ │a unui drept de proprietate │ ││
│ │ │industrială. │ ││
├─┼─┼──────────────────────────────┼──┼┤
│ │ │NU declară pe propria │ ││
│ │ │răspundere, sub sancţiunea │ ││
│ │ │neacordării AFN, că prezintă │ ││
│ │2│dovada până la momentul │0 ││
│ │ │decontului a înregistrării la │ ││
│ │ │Oficiul de Stat pentru │ ││
│ │ │Invenţii şi Mărci a unui drept│ ││
│ │ │de proprietate industrială. │ ││
└─┴─┴──────────────────────────────┴──┴┘

        Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
        Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
        Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:
        Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
    - punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
    – punctajul obţinut la criteriul aferent investiţiei (secţiunea C din criteriile de evaluare);
    – punctajul obţinut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
    – punctajul obţinut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
    – punctajul obţinut la criteriul aferent cursurilor de competenţe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
    – punctajul obţinut la criteriul aferent inserţiei pe piaţa muncii a unor categorii de personal (secţiunea G din criteriile de evaluare);
    – valoarea exactă a procentului aferent investiţiei în echipamente;
    – data şi ora înscrierii în program.

        *1 Achiziţia de sisteme, instalaţii şi echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum şi vehicule 100% electrice, e considerată că întruneşte criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.
    *2 Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licenţă/master/doctorat/atestat/adeverinţă/certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.
    *3 Minim cursuri de formare a competenţelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea şi gestionarea de documente electronice, competenţe de bază pentru utilizarea Internetului, competenţe de bază despre hardware, schimb de informaţii electronice la nivel elementar, utilizarea reţelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competenţe digitale trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), sau diplomă de licenţă/master/doctorat/atestat/adeverinţă/certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.
        *4 dreptul proprietăţii industriale reuneşte normele juridice care reglementează creaţiile intelectuale industriale cum sunt invenţiile, know-how-ul, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, semnele distinctive ale activităţii industriale ca mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, firma şi emblema comercială, indicaţiile geografice (denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă)
        *5 Situaţia statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activităţilor de producţie şi industriilor creative, conform situaţiilor financiare aferente anului 2020.
        Situaţie realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerţului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă activităţilor de producţie şi industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producţie şi industrii creative.

┌─────────┬──────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │PROCENT │
│ │ │ │DIN CIFRA │
│CAEN │NR. │ │DE AFACERI│
│Producţie│TOTAL │TOTAL CIFRA│TOTALĂ │
│+ │IMM- │DE AFACERI │ACTIVITĂŢI│
│Industrii│URI │/ACTIVITATE│PRODUCŢIE │
│Creative │ │ │+ │
│ │ │ │INDUSTRII │
│ │ │ │CREATIVE │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│6201 │12940 │11295672271│6.4008 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│7112 │15368 │8659519589 │4.9070 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2511 │3939 │6267963521 │3.5518 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1071 │6930 │5487841769 │3.1098 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│7311 │9689 │4927582913 │2.7923 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│8622 │8066 │4128274333 │2.3393 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│3109 │4221 │4118062824 │2.3336 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1610 │3424 │3929599516 │2.2268 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│6202 │4631 │3907275071 │2.2141 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2223 │1856 │3339198947 │1.8922 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1413 │4500 │3204102299 │1.8156 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│3832 │1220 │3162969502 │1.7923 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2229 │580 │3153365938 │1.7869 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2221 │320 │3029066130 │1.7165 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1812 │2601 │2865376837 │1.6237 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2562 │1776 │2807300368 │1.5908 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2932 │288 │2650731875 │1.5021 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│8623 │7656 │2401071373 │1.3606 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2222 │456 │2393294891 │1.3562 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1013 │496 │2246230055 │1.2729 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2363 │280 │2193923797 │1.2432 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1051 │503 │2129044100 │1.2065 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│8690 │4395 │2092916011 │1.1860 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│6209 │1956 │1906622959 │1.0804 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│6311 │4062 │1882657335 │1.0668 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│2550 │238 │1861588589 │1.0549 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1721 │501 │1823440089 │1.0333 │
├─────────┼──────┼───────────┴┬─────────┤
│0812 │785 │1802480287 │1.0214 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7111 │6143 │1778927773 │1.0081 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5829 │1222 │1739532803 │0.9857 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1520 │1230 │1559705818 │0.8838 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2361 │1049 │1528620409 │0.8662 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7120 │2443 │1524025288 │0.8636 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7490 │4985 │1439347810 │0.8156 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2512 │815 │1379454730 │0.7817 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7219 │849 │1261813178 │0.7150 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1392 │1205 │1226679595 │0.6951 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1623 │1570 │1221633004 │0.6923 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8610 │392 │1167703910 │0.6617 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0811 │340 │1145123059 │0.6489 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2599 │626 │1137664789 │0.6447 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3101 │1216 │1107506690 │0.6276 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8621 │2604 │1084478223 │0.6145 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2433 │84 │1051194887 │0.5957 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2712 │172 │995189483 │0.5639 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2219 │230 │992343193 │0.5623 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1089 │447 │991766872 │0.5620 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3250 │1778 │924607322 │0.5239 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1039 │770 │890787209 │0.5048 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2651 │178 │880550213 │0.4990 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1107 │409 │864467688 │0.4899 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2120 │110 │835351511 │0.4734 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8559 │5390 │828287054 │0.4694 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2790 │160 │796007562 │0.4511 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7312 │714 │767736496 │0.4350 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1072 │535 │760632205 │0.4310 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2561 │315 │758409444 │0.4298 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2899 │189 │757748922 │0.4294 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2059 │139 │750956220 │0.4255 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2711 │113 │750538931 │0.4253 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5911 │2897 │746602667 │0.4231 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2920 │140 │743254587 │0.4212 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2611 │143 │742837364 │0.4209 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2030 │142 │730137174 │0.4137 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7320 │1134 │728786691 │0.4130 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2312 │353 │726872606 │0.4119 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2041 │247 │695043978 │0.3939 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1629 │1650 │689252291 │0.3906 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2829 │168 │683250640 │0.3872 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9329 │5510 │663806805 │0.3762 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7410 │3354 │659252383 │0.3736 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1020 │67 │630636470 │0.3574 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5811 │962 │624383310 │0.3538 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2593 │208 │618182464 │0.3503 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3011 │381 │614420353 │0.3482 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2453 │86 │589393872 │0.3340 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2732 │47 │578629511 │0.3279 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1083 │246 │557883272 │0.3161 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2822 │234 │543805279 │0.3082 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1412 │397 │541118507 │0.3066 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2399 │91 │515583432 │0.2922 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1084 │93 │512364668 │0.2903 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1722 │275 │507800174 │0.2878 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1419 │785 │506887556 │0.2872 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1729 │154 │505122961 │0.2862 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1310 │67 │502154024 │0.2846 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2825 │137 │501062738 │0.2839 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3299 │1249 │497586405 │0.2820 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3821 │120 │485497020 │0.2751 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1624 │310 │483549470 │0.2740 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2410 │47 │451908749 │0.2561 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1621 │157 │435498663 │0.2468 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2370 │822 │431836081 │0.2447 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2892 │71 │428845422 │0.2430 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3030 │31 │406235366 │0.2302 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│6312 │1392 │403925868 │0.2289 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1414 │260 │401240430 │0.2274 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2110 │44 │395106123 │0.2239 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1320 │110 │371991326 │0.2108 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1512 │429 │359787508 │0.2039 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1082 │311 │339686574 │0.1925 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2620 │234 │333677278 │0.1891 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2369 │223 │329847795 │0.1869 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8553 │1546 │324216023 │0.1837 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5813 │516 │323656031 │0.1834 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1395 │43 │317406987 │0.1799 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2332 │90 │316174100 │0.1792 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2893 │76 │313350782 │0.1776 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1439 │256 │295655835 │0.1675 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1399 │386 │293069542 │0.1661 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3103 │78 │292285872 │0.1656 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│6203 │644 │285787231 │0.1619 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2931 │55 │280715425 │0.1591 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7420 │4478 │274037114 │0.1553 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2813 │30 │266476613 │0.1510 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2841 │91 │265512818 │0.1505 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2352 │31 │254027815 │0.1439 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2013 │48 │247093446 │0.1400 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2572 │156 │244811323 │0.1387 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5814 │389 │243567994 │0.1380 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2815 │56 │242437682 │0.1374 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2364 │19 │236221746 │0.1339 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7430 │1686 │234274038 │0.1328 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2042 │301 │231208583 │0.1310 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2630 │73 │230836076 │0.1308 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2529 │57 │229212881 │0.1299 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3230 │88 │227591406 │0.1290 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2740 │121 │223649822 │0.1267 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3102 │393 │222016181 │0.1258 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2020 │30 │219255070 │0.1242 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9313 │1799 │212368093 │0.1203 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1723 │95 │209580675 │0.1188 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3240 │259 │207835267 │0.1178 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1012 │64 │206598824 │0.1171 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2016 │68 │205705132 │0.1166 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2573 │139 │205189108 │0.1163 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1073 │144 │197840085 │0.1121 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9002 │1607 │194976197 │0.1105 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2443 │10 │194424126 │0.1102 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2849 │55 │193041449 │0.1094 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2442 │25 │188947410 │0.1071 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3822 │58 │186035273 │0.1054 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5920 │679 │183874536 │0.1042 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3020 │35 │181880843 │0.1031 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8730 │258 │179297867 │0.1016 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9003 │1336 │179175517 │0.1015 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1081 │9 │179006854 │0.1014 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│6399 │321 │177700992 │0.1007 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2594 │81 │177342957 │0.1005 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1092 │57 │176532811 │0.1000 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9311 │694 │175542682 │0.0995 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2420 │39 │174362033 │0.0988 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2821 │29 │172014974 │0.0975 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2521 │65 │169586449 │0.0961 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3212 │469 │168667746 │0.0956 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2830 │67 │167586628 │0.0950 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2592 │13 │165616730 │0.0938 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1052 │284 │161790974 │0.0917 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2014 │79 │159483616 │0.0904 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2351 │5 │156755747 │0.0888 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9001 │2452 │152868237 │0.0866 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2012 │21 │150383830 │0.0852 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9101 │289 │140725055 │0.0797 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2733 │28 │138243519 │0.0783 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1396 │45 │137447561 │0.0779 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1085 │362 │130021721 │0.0737 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2670 │119 │126037230 │0.0714 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8552 │1325 │123916538 │0.0702 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2812 │50 │121555350 │0.0689 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2454 │37 │120282078 │0.0682 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2591 │27 │120217163 │0.0681 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9312 │84 │118946326 │0.0674 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3291 │60 │118919539 │0.0674 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3092 │30 │118508261 │0.0672 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1330 │264 │111786667 │0.0633 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2612 │109 │111603150 │0.0632 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5821 │221 │110805503 │0.0628 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2891 │19 │108786546 │0.0616 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2015 │42 │102963546 │0.0583 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0899 │31 │102549532 │0.0581 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1511 │58 │102318670 │0.0580 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7211 │147 │98303401 │0.0557 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5819 │449 │96129781 │0.0545 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1431 │94 │95959358 │0.0544 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8510 │299 │95385894 │0.0541 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9319 │788 │85760118 │0.0486 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2341 │179 │85007733 │0.0482 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2814 │33 │83933882 │0.0476 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2720 │12 │83888946 │0.0475 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2391 │33 │80769895 │0.0458 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8560 │462 │78123205 │0.0443 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2910 │30 │76051708 │0.0431 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2530 │10 │73243098 │0.0415 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2211 │52 │73066601 │0.0414 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2751 │42 │72947522 │0.0413 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2052 │13 │68839795 │0.0390 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2320 │32 │68193675 │0.0386 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0240 │148 │65315004 │0.0370 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1394 │34 │65288297 │0.0370 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1391 │28 │65224189 │0.0370 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5912 │291 │63226832 │0.0358 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1086 │59 │62887301 │0.0356 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2896 │11 │59594330 │0.0338 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8532 │120 │59050535 │0.0335 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2314 │42 │57613948 │0.0326 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2444 │4 │57494803 │0.0326 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1032 │437 │55891859 │0.0317 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2434 │6 │55341785 │0.0314 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│7220 │230 │54404963 │0.0308 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5914 │68 │53943198 │0.0306 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2811 │45 │53326701 │0.0302 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9103 │55 │53063382 │0.0301 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3220 │67 │52601826 │0.0298 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0729 │69 │50881433 │0.0288 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2660 │39 │50814114 │0.0288 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2823 │17 │49834857 │0.0282 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2319 │24 │48628600 │0.0276 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2313 │103 │48265833 │0.0274 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1712 │49 │48130888 │0.0273 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8551 │717 │46458376 │0.0263 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2017 │7 │45389305 │0.0257 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2640 │44 │43977044 │0.0249 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1411 │136 │43718939 │0.0248 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5913 │62 │43615150 │0.0247 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2431 │7 │43251106 │0.0245 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1622 │37 │42340516 │0.0240 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1811 │60 │41948294 │0.0238 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2432 │9 │38289150 │0.0217 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2331 │69 │36827992 │0.0209 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9321 │223 │34550351 │0.0196 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2445 │6 │32180129 │0.0182 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│6391 │109 │31920544 │0.0181 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2451 │36 │28767165 │0.0163 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3213 │204 │28731627 │0.0163 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2342 │13 │27742552 │0.0157 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2752 │30 │27374678 │0.0155 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2895 │8 │26315768 │0.0149 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1031 │59 │25642363 │0.0145 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1393 │31 │22102247 │0.0125 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2571 │25 │20418563 │0.0116 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3012 │65 │19123106 │0.0108 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2343 │5 │15945896 │0.0090 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2731 │11 │15849631 │0.0090 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2441 │17 │12520744 │0.0071 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2311 │18 │10646335 │0.0060 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2362 │32 │9911946 │0.0056 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8520 │43 │9274443 │0.0053 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2824 │11 │9158326 │0.0052 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9004 │53 │8727572 │0.0049 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1420 │45 │8466685 │0.0048 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8531 │9 │7873695 │0.0045 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8790 │25 │7757248 │0.0044 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2894 │14 │7541156 │0.0043 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│5812 │33 │7273576 │0.0041 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0710 │8 │7035479 │0.0040 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8710 │39 │6589394 │0.0037 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2452 │10 │6078805 │0.0034 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8541 │13 │5339450 │0.0030 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0891 │8 │3932753 │0.0022 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2349 │22 │3391481 │0.0019 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1711 │9 │3345324 │0.0019 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│0893 │5 │2364869 │0.0013 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9102 │11 │2257683 │0.0013 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2652 │14 │2044843 │0.0012 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3091 │14 │1702972 │0.0010 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2344 │10 │1389112 │0.0008 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8720 │27 │1305295 │0.0007 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2365 │3 │1198162 │0.0007 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│3099 │11 │1113135 │0.0006 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│1724 │7 │967073 │0.0005 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│9104 │5 │624590 │0.0004 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2060 │4 │15327 │0.0000 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│2680 │0 │0 │0.0000 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│8542 │1 │0 │0.0000 │
├─────────┼──────┼────────────┼─────────┤
│TOTAL │201245│176471664643│ │
└─────────┴──────┴────────────┴─────────┘


        Indicativele claselor CAEN Rev. 2 eligibile aferente activităţilor de comerţ şi servicii, menţionate în grila de mai sus la criteriul A, punctul 3.

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│1813 │4334 │4664 │4775 │6110 │7990 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1814 │4339 │4665 │4776 │6120 │8010 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1820 │4391 │4666 │4777 │6130 │8020 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3311 │4399 │4669 │4778 │6190 │8030 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3312 │4511 │4673 │4779 │6511 │8110 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3313 │4519 │4674 │4781 │6512 │8121 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3314 │4520 │4675 │4782 │6520 │8122 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3315 │4531 │4676 │4789 │6621 │8129 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3316 │4532 │4677 │4791 │6622 │8130 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3317 │4540 │4690 │4799 │6629 │8211 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3319 │4621 │4711 │4910 │6810 │8219 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3320 │4622 │4719 │4931 │6820 │8220 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3600 │4623 │4721 │4932 │6831 │8230 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3700 │4624 │4722 │4939 │6832 │8292 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3811 │4631 │4723 │5010 │6910 │8299 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3812 │4632 │4724 │5030 │6920 │8810 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3831 │4633 │4725 │5110 │7010 │8891 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3900 │4634 │4729 │5122 │7021 │8899 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4110 │4636 │4730 │5210 │7022 │9511 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4120 │4637 │4741 │5221 │7500 │9512 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4211 │4638 │4742 │5222 │7711 │9521 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4212 │4639 │4743 │5223 │7712 │9522 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4213 │4641 │4751 │5224 │7721 │9523 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4221 │4642 │4752 │5229 │7722 │9524 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4222 │4643 │4753 │5310 │7729 │9525 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4291 │4644 │4754 │5320 │7731 │9529 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4299 │4645 │4759 │5510 │7732 │9601 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4311 │4646 │4761 │5520 │7733 │9602 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4312 │4647 │4762 │5530 │7734 │9603 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4313 │4648 │4763 │5590 │7735 │9604 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4321 │4649 │4764 │5610 │7739 │9609 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4322 │4651 │4765 │5621 │7810 │9700 │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4329 │4652 │4771 │5629 │7820 │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4331 │4661 │4772 │5630 │7830 │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4332 │4662 │4773 │6010 │7911 │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4333 │4663 │4774 │6020 │7912 │ │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘    ANEXA 2

                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...., nr. ......, eliberat de ....... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........., str. ........ nr. ..... bl. ..., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ......., în calitate de .......... reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activitatea pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu face obiectul altui ajutor de stat/minimis. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
        *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
        [] NU am beneficiat de ajutor de stat şi/sau de ajutoare de minimis;
        [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi/sau de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│normativ │ │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│în baza │Cuantumul │
│Crt.│ajutorului│de stat/ │de stat/ │căruia a │ajutorului│
│ │de stat/ │minims │minimis │beneficiat│acordat │
│ │minimis │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


        în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Declar pe propria răspundere că:
        ● întreprinderea nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
        ● întreprinderea are capital social integral privat şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, are sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
        ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
        *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare Şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

        ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
        ● întreprinderea nu a beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile sau acţionarii sau asociaţii nu au avut calitatea de asociat sau acţionar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul ediţiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităţilor HoReca prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19
        ● nu am datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
        ● nu există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Se va depune împreună cu cererea de rambursare o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
        ● în perioada contractuală de implementare şi monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părţi sociale/ acţiuni ale societăţii într-un procent mai mare de 49%, cu excepţiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
        ● întreprinderea şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor nu au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

        Semnătura autorizată a solicitantului*3)
        *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea

        Numele ...............
        Semnătura ............
        Data semnării ........

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE
        privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..................
        Adresa sediului social ....................
        Cod unic de înregistrare ..................
        Numele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)........

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
     [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico - financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la procedură.
     [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
     [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2 │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii €) │mii €) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

    *2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2021, dacă societatea este parteneră sau legată.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [] Nu
        [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


        Numele ...................
        Funcţia: .................
        Semnătura ................
        Data semnării: ...........

    ANEXA 4

    CALCULUL
                    pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 3 la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │Director │ │lei/mii│€) │
│ │ │ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ................
        Adresa sediului social ..................
        Codul unic de înregistrare ..............
        Numele, prenumele şi funcţia .......Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent........

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├───────────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii │mii €) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│*1) În cazul în│ │ │ │
│care în │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate nu │ │ │ │
│există date │ │ │ │
│privind numărul│ │ │ │
│de personal, │ │ │ │
│calculul se │ │ │ │
│face prin │ │ │ │
│cumularea │ │ │ │
│datelor de la │ │ │ │
│întreprinderile│ │ │ │
│legate. │ │ │ │
│*2) Active │ │ │ │
│totale │ │ │ │
│reprezintă │ │ │ │
│active │ │ │ │
│imobilizate + │ │ │ │
│active │ │ │ │
│circulante + │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│avans │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────┴─────────┘

        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        ........................
        ........................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ........................
        ........................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii €) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬────────────┬──────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active│
│ │mediu anual │afaceri │totale│
│ │de │anuală netă │(mii │
│ │salariaţi*5)│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €)│
├─────┼────────────┼────────────┼──────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴──────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *> │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *> │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. * │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. * │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate " (privind întreprinderile legate)
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


        Numele ...............
        Funcţia: .............
        Semnătura ............
        Data semnării: .......
                                         FIŞA
         privind legătura dintre întreprinderi nr din tabelul B2, secţiunea B
              (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                   în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii ...............
        Denumirea întreprinderii ..................
        Adresa sediului social ....................
        Codul unic de înregistrare ................
        Numele, prenumele şi funcţia ........(Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent)......

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├─────┬────────────┬────────────┬──────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active│
│ │mediu anual │afaceri │totale│
│ │de │anuală netă │(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €)│
├─────┼────────────┼────────────┼──────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴──────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


        Numele ..............
        Funcţia: ............
        Semnătura ...........
        Data semnării: ............


    ANEXA 5

        Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │ │
│ │Braşov │nr.5, │Tel. 0268 548 018 │
│1. │Covasna │Clădirea │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1,│ │
│ │ │Braşov, C.P. │ │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, nr.│Tel. 0372 768 484 │
│2. │Bucureşti │11, sector 4,│agentia.bucuresti@imm. gov.ro│
│ │Ilfov │Bucureşti, │ │
│ │ │C.P. 040263 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │ │
│ │Bistriţa │nr. 13, et. │ │
│3. │Năsăud │3, Cluj- │Tel. 0264 487 224 │
│ │Cluj │Napoca, C.P. │agentia.clui@,imm.gov.ro │
│ │Maramureş │400174 │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │ │
│ │Buzău │nr. 79-81, │Tel. 0241 661 253/ 0241 661 │
│4. │Constanţa │et. 3, │254 │
│ │Galaţi │Constanţa, │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │ │
│5. │Gorj │93, et. 3, │Tel. 0251 510 785 │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │Olt │200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Bdul. Tudor │ │
│ │Botoşani │Vladimirescu,│Tel. 0371 402 212 │
│6. │Iaşi │nr. 45A, Bl. │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │Neamţ │B2, C. P. │ │
│ │Suceava │700305 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bd. │ │
│ │Călăraşi │Republicii, │Tel. 0244 522 085/ 0244 544 │
│7. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │054 │
│ │Giurgiu │33, et. 1, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TARGU MUREŞ │Str. Gheorghe│Tel. 0265 311 660/ 0265 260 │
│8. │Alba │Doja, nr. 25,│818 │
│ │Harghita │Târgu Mureş, │agentia.tarsumures@imm.gov.ro│
│ │Mureş │C.P. 540342 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │ │
│ │Arad │de la Tisa, │Tel. 0256-292.739/ │
│9. │Caras-Severin│nr. 22, │0256-292.767 │
│ │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
│ │Timiş │C.P. 300575 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 6

                                  ACORD DE FINANŢARE
                              Nr. ........ din .........
        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Antreprenoriatului şi Turismului nr. ....../........, privind aprobarea schemei de minimis aferentă Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului .......... denumită, în continuare, AIMMAIPE, cu sediul în ........., str. ......... nr. ....., sectorul ......., telefon ......., e-mail: ........, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv ............. şi Coordonatorul Unităţii de Implementare a Programului, (UIP) .........., în calitate de administrator de Program,
        şi
        ............., cu sediul în ........., telefon ........, înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin .........., având funcţia de .........., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.
        Precizări prealabile
        În prezentul Acord de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă;
    – Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Antreprenoriatului şi Turismului nr. ...../......,

    I. Obiectul acordului
    ART. 1
        Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat, în baza cererii de rambursare şi a documentaţiei aferente, din bugetul de stat, prin Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, denumit în continuare Program, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) prin intermediul Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) .........., în conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Antreprenoriatului şi Turismului nr. .......

    ART. 2
        Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil în valoare de:
    a) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;

    b) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;


        Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia facturilor aferente consultanţei pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementare, precum şi cheltuiala cu semnătura electronică.


    II. Durata acordului
    ART. 3
        Acordul se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare la data de ......... (se completează de către AIMMAIPE /se preia automat de aplicaţie).
        Acordul se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive, astfel:
    - o perioadă de implementare de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a Acordului de finanţare până la depunerea cererii de rambursare (Anexa 7), dar nu mai târziu de data de 15.11.2023; Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul plaţii/achitării cererii de rambursare a ajutorului de minimis.
    – o perioadă de 3 ani de monitorizare, de la finalizarea implementării;

        Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maximum 5 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor eligibile şi pentru depunerea cererii de rambursare este ......... (se completează de către AIMMAIPE/se preia automat de aplicaţie)


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis de maximum 95% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 100.000 lei, pentru crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă în cadrul Programului
    (2) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis de maximum 95% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 200.000 lei, pentru crearea şi menţinerea a două locuri de muncă în cadrul Programului
    (3) Valoarea acordului de finanţare este de ......... lei, reprezentând ....... % din valoarea cheltuielilor eligibile, valoare aprobată prin Decizie privind acceptarea de principiu la finanţare, care se transmite automat de către aplicaţie în contul aplicantului.
    (4) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mare decât ce s-a aprobat prin Decizia privind acceptarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este cea stabilită în prezentul acord.
    (5) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mică decât ce s-a aprobat prin Decizia privind acceptarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este calculată prin aplicarea procentului stabilit în prezentul acord.
    (6) Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obţinut punctaj şi ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiţia aferentă acestor procente să fie îndeplinită.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    (1) Beneficiarul va deschide cont curent distinct la instituţia de credit parteneră, care va fi utilizat exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.
    (2) Suma reprezentând ajutor de minimis va fi eliberată după efectuarea tuturor cheltuielilor, încărcarea şi transmiterea în aplicaţia informatică a cererii rambursare (Anexa 7), însoţită de documentele justificative la procedura Programului, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

    ART. 7
    (1) Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va încărca în aplicaţia informatică documentele justificative prevăzute în Anexa 7 la procedura Programului, semnate electronic de către reprezentantul legal/împuternicit.
    (2) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea procedurii de implementare a Programului.

    ART. 8
        În urma cererii de rambursare încărcată de către beneficiar în aplicaţia electronică, virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, în contul deschis de aceasta la instituţia parteneră.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
        Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parţială per echipament;
    c) va refuza plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor schemei de finanţare şi a legislaţiei în vigoare sau a săvârşirii oricăror nereguli de ordin financiar;
    d) va monitoriza îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare, precum şi menţinerea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data finalizării implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de rambursare a ajutorului de minimis.
    e) va efectua monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului prin UIP din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plăţii AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanţare. Reprezentanţii MAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la locaţia implementării operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii.


    ART. 10
        Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure partea de co-finanţare pentru care a obţinut punctaj la momentul înscrierii în Program şi să facă dovada acestei co-finanţări, sub sancţiunea respingerii la finanţare;
    b) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu prevederile schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru Program şi pentru implementarea proiectului său.
    c) este obligat să respecte obligaţiile asumate pentru care a obţinut punctaj în urma completării formularului de înscriere on-line (Anexa 1), prevederile prezentului acord de finanţare, precum şi cele ale schemei de ajutor de minimis;
    d) la data depunerii documentaţiei de decont, va face dovada înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unui drept de proprietate industrială, pentru cazul în care a primit punctaj la criteriul aferent componentei de inovare;
    e) trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.
    f) este obligat să încarce în aplicaţia electronică toate documentele prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis. Administratorul de Program poate solicita oricând, prin intermediul aplicaţiei electronice, informaţii şi documente suplimentare (Solicitare de clarificare). Răspunsurile la clarificări se încarcă şi se transmit de către beneficiar în aplicaţia electronică în maximum 5 zile de la transmiterea Solicitării de clarificare. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.
    g) este obligat ca, pentru toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, să menţină investiţia pentru care primeşte AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului. În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a AFN, împreună cu dobânzile aferente;
    h) este obligat să achiziţioneze numai active noi şi să le pună în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    i) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plăţii cererii de rambursare, pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2", cu excepţia sumei forfetare şi a cheltuielilor eligibile obligatorii;
    j) este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienţă şi eficacitate); În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea tuturor principiilor prevăzute la art. 4.9, alin. (1) din procedura programului, respectiv există diferenţe disproporţionate între preţurile de achiziţie şi preţurile medii de piaţă, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.
    k) este obligat să asigure în favoarea Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.
    l) trebuie să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră;
    m) are voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii şi cel puţin a operaţiilor pe care le efectua echipamentul iniţial;
    n) poate schimba locaţia implementării proiectului numai cu notificarea prealabilă a AIMMAIPE ........;
    o) este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin Program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanţare. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente.
    p) este obligat ca, pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului, să menţină, la locaţia de implementare a proiectului, minim numărul locurilor de muncă pentru care a primit finanţare şi tipul pentru care a primit punctaj suplimentar al acestora. În cazul în care, în perioada menţionată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim şi tipul pentru care a primit finanţate. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de menţinere între şomer, absolvent după anul 2019, persoană defavorizată definită conform legislaţiei sau persoană cu dizabilităţi. Menţinerea numărului minim de locuri de muncă create prin proiect pe parcursul perioadei de valabilitate a acordului de finanţare, se va verifica de către AIMMAIPE ......... în cadrul procesului de monitorizare; Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat şi ocupat între data semnării acordului de finanţare şi data plăţii cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanţare. În perioada de menţinere a locului/locurilor de muncă, un contract de muncă nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, cu excepţia situaţiilor excepţionale impuse prin legislaţie specială emisă de autorităţilor competente.
    q) are obligaţia de a face dovada creării noilor locuri de muncă până la momentul plăţii cererii de rambursare, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiate pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL;
    r) nu poate înstrăina părţi sociale/ acţiuni ale societăţii într-un procent mai mare de 49%, cu excepţiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, în perioada contractuală de implementare şi monitorizare,.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul de Program nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        Reprezentanţii Ministerului sau ai AIMMAIPE au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/ AIMMAIPE /instituţiei partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
    a) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (Anexa 6) sau în legislaţia schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile aferente.
    b) În cazul în care, se identifică de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, cererea de finanţare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente.

    ART. 16
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 17
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
        În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 19
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 20
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 21
     Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.


    IX. Modificarea acordului
    ART. 22
        Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

    ART. 23
        Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea acordului
    ART. 24
     Acordul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 25
        Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în procedura de implementare a programului;
    b) intră în insolvenţă, reorganizare judiciară, închidere operaţională, lichidare judiciară, faliment, radiere sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze AIMMAIPE în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) Beneficiarul şi/sau reprezentanţii legali, acţionari/asociaţi/administratori a/au comis/comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;


    ART. 26
    (1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 25, conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a obţine sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui Program finanţat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea acordului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Acordul poate fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine numărul locurilor de muncă pentru care a primit finanţare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, aşa cum este stabilită la art. 3.


    XI. Cesiune
    ART. 27
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 28
        Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XII. Forţa majoră
    ART. 30
        Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

    ART. 31
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 33
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin serviciul de poştă clasic sau prin e-mail ori prin aplicaţia electronică, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIII. Dispoziţii finale
    ART. 34
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35
        Prezentul acord de finanţare este anexă şi se completează cu prevederile procedurii de implementare a programului prin Ordinul Ministrului nr. ..........┌──────────────────────┬───────────────┐
│Agenţia pentru IMM, │ │
│Atragere de Investiţii│ │
│şi Promovarea │ │
│Exportului, │ │
│……………………………………. │ │
│Ordonator terţiar de │ │
│credite, │ │
│…………………………. │Beneficiar │
│(semnătura │…………………………. │
│electronică) │Reprezentant │
│Control financiar │legal / │
│preventiv propriu, │funcţia, │
│………………………………. │………………………………………│
│(semnătura │(semnătura │
│electronică) │electronică) │
│Compartiment economic,│ │
│juridic resurse umane │ │
│şi administrativ, │ │
│……………………………… │ │
│(semnătura │ │
│electronică) │ │
│Coordonator UIP │ │
│……………………………. │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 7

                    CERERE-TIP DE RAMBURSARE A AJUTORULUI DE MINIMIS
           (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
        Subscrisa ............ având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ....... eliberat la data de ......., cu domiciliul în localitatea .......... str. ........ nr. .... bl. ... sc. ... ap. ... sectorul/judeţul ......., cod poştal ....... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor procedurii de implementare a programului aprobată prin Ordinul Ministrului nr. .........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic .............
        Data înregistrării .............
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ...........
        Codul unic de înregistrare .............
        Sediul/Adresa ..................
        Telefon .......... Fax ......... E-mail ............
        Cont bancar ............ deschis la Banca ...........
        Nr. Acord de finanţare (anexa 6) ............
        Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont:
    - declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – contract/poliţa de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituţie parteneră;
    – dovada deţinerii brevetului de invenţie;
    – copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
    – pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    – dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR şi extras de carte funciară din care să reiasă destinaţia nonlocativă a spaţiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ, corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatic;
    – pentru licenţe şi software - factura fiscală tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), contract din care să reiasă obiectul cheltuielii;
    – pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire, dovadă a pregătirii antreprenoriale şi/sau dobândirii, inclusiv cunoştinţelor digitale. Exemple de documente care atestă cunoştinţele antreprenoriale şi/sau digitale - diplomă de licenţă/master/doctorat/atestat/adeverinţă/certificat eliberate de Ministerul Educaţiei sau diploma de absolvire a unor cursuri de pregătire antreprenorială/competenţe digitale acreditate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), UNCTAD Geneva;
    – pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă *1); statutul (ONG, asociaţii, fundaţii etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
        *1) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

    – pentru locul/ locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă completă, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menţinerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL).
    – pentru fiecare tip de cheltuială efectuată şi depusă spre rambursare, cu excepţia sumei forfetare se anexează facturile în original, însoţite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii integrale (ordine de plată/ chitanţă/foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă şi plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne şi externe, traduse autorizat în limba română, extras de cont).


    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .................
        Funcţia: ...............
        Semnătura ..............
        Data semnării: .........

    ANEXA 8

                                   FORMULAR DE DECONT
        Denumirea operatorului economic ...........

┌───┬───────────┬───────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┐
│Nr.│ │ │Factura │Instrumente de plată*3) │ │ │ │
│Crt│ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ │ ├───────┬────────┬───────┼────────────┬───┬────┬───────┤ │Valoare│Valoare│
│ │Denumirea │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │Valoare │ajutor │ajutor │
│ │cheltuielii│Serie sau │ │ │factură│ │ │ │ │ajutor de│de │de │
│ │şi nr de │număr de │ │ │cu TVA │ │ │ │ │minimis │minimis│minimis│
│ │bucăţi*1) │inventar*2)│Nr. │Data ├───────┤Felul │Nr.│Data│Valoare│solicitat│aprobat│aprobat│
│ │ │ │Factură│facturii│Valoare│documentului│ │ │cu TVA │ │UIP*4) │UMCR │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴───────────┴───────┴────────┼───────┼────────────┴───┴────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL ├───────┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┘

        *1) Se va completa cu nr. de bucăţi.
        *2) Se va completa de către beneficiar cu seria bunului sau nr de inventar.
        *3) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ,bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
        *4) Se va completa de AIMMAIPE.
        Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5)
        *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele: .................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ..........
                                     Viza UIP*6)
        *6) Se va completa de AIMMAIPE

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Aprobat │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘


                                     Viza UMCR*6)
        *6) Se va completa de AIMMAIPE

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Bun de │ │
│plată │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘    ANEXA 9

            CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ LA FINANŢAREA PENTRU
            CARE EXISTĂ DECIZIE PRIVIND ACCEPTAREA DE PRINCIPIU LA FINANŢARE
                   (Se completează în cazul modificării uneia dintre
                  condiţiile în care s-a semnat acordul de finanţare)
        Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ........., având calitatea de ......... renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A

        Prezentarea operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ............
        Adresa ................
        Telefon .......... Fax ......... E-mail ....... Cod poştal ........
        Data înregistrării ............
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului ...........
        Codul unic de înregistrare ............
     Nr. Acord de finanţare (anexa 6) ............
        Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare
        ..................

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .............
        Funcţia: ..............
        Semnătura ................
        Data semnării: ..............
        Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌────┬────────────┬────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┬────┐
│ │Element de │ │ │ │ │ │ │Cod │ │ │
│ │investiţie/ │ │Preţ │ │Valoare│ │ │clasificare│ │ │
│Nr. │Cheltuieli │Nr │unitar│Procent│fără │Valoare│Valoare │H.G. │Justificare│Obs.│
│Crt.│operaţionale│Buc.│fără │TVA │TVA │TVA │eligibilă│2139/2004 │cheltuială │ │
│ │Denumire │ │TVA │ │ │ │ │(Clasă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuieli)│ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┴────┘

    SECŢIUNEA C
    Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul (a) .........., identificat (a) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ....... eliberat la data de ........., cu domiciliul în localitatea ......... str. ........ nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .... sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ..........., declar pe propria răspundere că renunţ (total) la finanţarea în valoare de ........... lei, pentru care am primit Decizia privind acceptarea de principiu la finanţare nr. .........
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*2)
        *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ...............
        Funcţia: .............
        Semnătura ............
        Data semnării: ...........

    ANEXA 10

                                MODEL ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul/Subsemnata ........., legitimat prin BI/CI seria ....... nr. ......., având funcţia de .........., reprezentant legal al ..........., CUI ........., cu sediul în ........, împuternicesc pe Dl/Dna ............, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobat prin Ordinul nr. ..........
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice .......... în implementarea programului, în numele şi pentru Reprezentantul legal.
        Reprezentant legal al ..............
        Nume Prenume ................
        Data ................
        Semnătura .............
                                       ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016