Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 septembrie 2021  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 septembrie 2021 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 938 din 1 octombrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 198 din 8 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 1 octombrie 2021.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (denumită în continuare AAAS).
    (2) Obligaţiile bugetare administrate de AAAS sunt:
    a) creanţele bugetare restante, existente în evidenţele contabile ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru care creditorul deţine titluri de creanţă sau titluri executorii legal constituite, preluate de AAAS în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 557/2003, cu următoarea structură: contribuţii angajator, dobânzi angajator, penalităţi angajator, contribuţie asiguraţi, dobânzi asiguraţi, penalităţi asiguraţi, penalităţi stopaj la sursă;
    b) obligaţiile rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti emise de instanţele de judecată.

    (3) Accesoriile obligaţiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sunt reprezentate de:
    a) pentru creanţele preluate de la CNAS: dobânzi angajator, penalităţi angajator, dobânzi asiguraţi, penalităţi asiguraţi, penalităţi stopaj la sursă;
    b) pentru obligaţiile rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti: contravaloarea actualizării cu indicele de inflaţie.

    (4) Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt debitorii persoane juridice sau persoane fizice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de AAAS.
    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (4) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv legii penale, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, respectiv până la data de 14 mai 2020.

    (6) Facilităţile la plata obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către AAAS.
    (7) În cazul titlurilor executorii existente în evidenţa AAAS în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către AAAS, anularea obligaţiilor de plată accesorii se acordă de către AAAS.
    (8) Obligaţiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităţilor sunt cele administrate de AAAS, precum şi cele ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare potrivit art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă.
    (9) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt:
    a) pentru creanţele bugetare preluate de la CNAS sunt cele transmise de CNAS prin protocoalele de preluare, definite la alin. (3) lit. a);
    b) actualizarea cu indicele de inflaţie, în cazul obligaţiilor rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti.


    ART. 2
    Obiectul facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare
    (1) AAAS acordă următoarele facilităţi la plata obligaţiilor bugetare:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii extrasului de cont până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AAAS conform art. XIII alin. (1) din ordonanţă de urgenţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) dobânzi/majorări de întârziere/daune moratorii;
    b) penalităţi de întârziere/penalităţi;
    c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

    (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, respectiv obligaţiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiilor de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa AAAS în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv;
    b) obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura AAAS;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AAAS procedează la analiza situaţiei datoriilor debitorului în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare administrate de AAAS, precum şi a celor ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare potrivit art. IX-XI din ordonanţa de urgenţă.
    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AAAS emite şi comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi extrasul de cont.
    (4) Extrasul de cont prevăzut la alin. (3) se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa AAAS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (5) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în extrasul de cont şi evidenţa contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării extrasului de cont. După clarificarea neconcordanţelor, AAAS întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noul extras de cont.
    (6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (5), AAAS emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XI din ordonanţa de urgenţă.
    (7) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    (8) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ împuternicitului.

    (9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, după caz.

    (10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de AAAS se transmit debitorului.
    (11) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, AAAS emite şi comunică acestuia decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.
    (12) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (9).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AAAS conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AAAS sau comunicată prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform modalităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1). Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare solicitate, prevăzute la art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ împuternicitului.

    (3) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanţa de urgenţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de AAAS cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
    (4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AAAS:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţa de urgenţă;
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa contabilă în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

    (5) În situaţia în care un debitor înregistrează mai multe categorii de obligaţii bugetare, respectiv atât obligaţii fiscale preluate de AAAS în vederea recuperării, cât şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, verificarea îndeplinirii condiţiilor conform alin. (4) se realizează în funcţie de ambele categorii de obligaţii, raportat la toate obligaţiile bugetare restante.
    (6) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AAAS audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (7) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (8) Obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 2 alin. (3), precum şi accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situaţia în care acestea au fost stinse înainte de această dată.
    (9) Pentru debitorii care nu au notificat AAAS cu privire la intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, urmând ca obligaţiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (7).
    (10) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanţa de urgenţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (11) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. AAAS comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.

    ART. 6
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
    (1) În situaţia debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AAAS, cu indicarea debitorului principal şi a cuantumului obligaţiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
    (2) La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţa de urgenţă, AAAS are în vedere numai obligaţiile ce îi revin persoanei răspunzătoare, nu şi pe cele ce revin debitorului principal.

    ART. 7
    Dispoziţii finale
    (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către AAAS, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (6).
    (2) În situaţia în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.
    (3) Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru notificările privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligaţiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 şi până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.

    ART. 8
    Anexe
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea
    Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Datele de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală ...............................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................................
    Domiciliu fiscal: judeţul/sectorul ..........., localitatea ..........................., str. ................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., telefon ......................., fax .................. e-mail ........................... .

    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal
    Denumirea/Numele şi prenumele ....................................................................
    Adresa .........................................................
    Codul de identificare fiscală ....................................................................

    C. Obiectul notificării^*)
    ^*) Se poate bifa o singură căsuţă sau ambele dacă doreşte solicitantul.
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale │
││restante la data de 31 martie 2020 │
││(art. IX din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale, cu modificările ulterioare) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 │
││pentru modificarea şi completarea │
││Legii nr. 227/2015 privind Codul │
││fiscal, precum şi pentru instituirea │
││unor măsuri fiscale, cu modificările │
││ulterioare) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Datele de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Semnătura
    .....................

    ANEXA 2

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ........... din ............................................
    EXTRAS DE CONT
    Ca urmare a Notificării nr. ............ din data de ..............., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................................................................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul ............................., localitatea ......................., sectorul ......., str. ...................... nr. ......, bl. ........, sc. ........, et. ....., ap. ......, cod poştal .................

    Obligaţii bugetare administrate de AAAS
    Sus-numitul debitor figurează în evidenţele contabile ale AAAS cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentului extras de cont:

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    din care^1):
    ^1) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Capitolul III se va completa obligatoriu în cazul completării capitolelor I şi II.
    Capitolul I - Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Capitolul II - Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Capitolul III - Obligaţiile bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.04.2020 şi data eliberării prezentului extras de cont, rămase nestinse la data eliberării extrasului de cont:

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Prezentul extras de cont se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare.

    ANEXA 3

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
    Nr. ............ din ............................
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul AAAS
    Subsemnatul(a), ......................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ................, am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Extrasul de cont nr. .......... din data de ............ . Drept urmare, am constatat că .....................................^1) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, conform Extrasului de cont nr. ............. din data de .............^2):
    ^1) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ^2) Se menţionează numărul şi data extrasului de cont eliberat după punerea de acord a sumelor.

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Alte menţiuni ..................................................
    Obiecţiile debitorului .........................................................
    Debitor,
    ..................
    Avizat
    Director,
    ......................

    ANEXA 4

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ............... din .........................
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele........................................
    Adresa.................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................

    În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, având în vedere Notificarea nr. .............. din data de ................, înregistrată la AAAS cu nr. ....... din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. .......... din .....................
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la AAAS cu nr. ............... din data de ......................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ........................................................................ .

    Temeiul de drept:
    ........................................................................ .

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ........................................................................ .

    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ........... din ...........................
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală.................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ....................
    Adresa ....................................................
    Codul de identificare fiscală ...........................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ............................................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. .................... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS,
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ......... din ............................
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele........................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele........................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ....................................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ....................................................................................................................................................

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ...................................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ...................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020
    pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare
    A. Date de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală .............................................................................................................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ....................................................................................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............., localitatea ...................., strada .............................. nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ............., telefon ..........................................., fax .........................., e-mail

    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................................................................
    Adresa ...............................................................
    Codul de identificare fiscală .............................

    C. Obiectul cererii*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau ambele dacă doreşte solicitantul.
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale │
││restante la data de 31 martie 2020 │
││(art. IX din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale, cu modificările ulterioare) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 │
││pentru modificarea şi completarea │
││Legii nr. 227/2015 privind Codul │
││fiscal, precum şi pentru instituirea │
││unor măsuri fiscale, cu modificările │
││ulterioare) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Semnătura

    ANEXA 9

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ......... din ........................
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ......................................
    Adresa ..............................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.......................................
    Adresa ...............................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    În temeiul prevederilor art. XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la cap. II art. IX şi XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 10

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ......... din ............................
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa: ...............................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    ..............................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ..............................................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    .............................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 11

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ......................................
    Adresa ...............................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.......................................
    Adresa ...............................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt ........................................................,
    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│......│ │ │ │ │ │
├──────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ……………………. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 12

    la procedură
    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
    Nr. ......... din ............................
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează
    decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ......................................
    Adresa ..............................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.......................................
    Adresa ...............................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ..............................................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............… prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. ..........din data de ........... de retragere a notificării înregistrată la AAAS cu nr. ............... din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. .................... din data de .................... se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ............... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AAAS.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele AAAS
    Numele şi prenumele
    Semnătura şi ştampila AAAS
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016