Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 decembrie 2023  pentru gestionarea şi verificarea de către Oficiul de Film şi Investiţii Culturale a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, în sesiunile de apel de proiecte organizate în anii 2018, 2019 şi 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 decembrie 2023 pentru gestionarea şi verificarea de către Oficiul de Film şi Investiţii Culturale a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, în sesiunile de apel de proiecte organizate în anii 2018, 2019 şi 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1136 din 15 decembrie 2023
──────────
    Conţinută de HOTĂRÂREA nr. 1.250 din 8 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 15 decembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Introducere
    ART. 1
    Dispoziţiile prezentei proceduri asigură aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 421/2018, pentru gestionarea, soluţionarea şi decontarea proiectelor depuse în sesiunile de apel de proiecte organizate în anii 2018, 2019 şi 2020.

    ART. 2
    (1) În aplicarea prezentei proceduri vor fi incidente dispoziţiile H.G. nr. 421/2018, în forma în vigoare la data deschiderii fiecăreia dintre cele trei sesiuni de apel de proiecte, care se vor completa cu dispoziţiile legislaţiei generale şi specifice fiecărei sesiuni în parte detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) În cazul proiectelor depuse în sesiunile de apel de proiecte desfăşurate în anii 2018, 2019 şi 2020, în măsura în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, instanţa a dispus măsuri cu privire la aplicarea H.G. nr. 421/2018, dispoziţiile instanţei se vor aplica cu prioritate faţă de prezenta procedură, prin raportare la legislaţia aplicabilă la momentul înregistrării proiectului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) cerere de finanţare - formularul depus de solicitanţi în vederea înscrierii la schema de ajutor de stat, în forma aprobată prin procedura de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat pentru fiecare sesiune de apel de proiecte;
    b) cerere de plată - cererea depusă de solicitant potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018, ulterior finalizării proiectului de film şi cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, în vederea decontării ajutorului de stat reprezentând parte din cheltuielile eligibile efectiv realizate pentru producţia operei audiovizuale eligibile;
    c) Comisia de Film în România - comisie de selecţie, organ decizional independent, fără personalitate juridică, desemnată potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 421/2018;
    d) Oficiu - Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, administrator al schemei de ajutor de stat;
    e) schema de ajutor de stat - schema de ajutor de stat înfiinţată prin H.G. nr. 421/2018;
    f) Secretariat tehnic - personalul încadrat la Oficiu şi desemnat prin decizie a managerului Oficiului să îndeplinească procedurile de verificare administrativă a proiectelor depuse în cadrul schemei de ajutor de stat şi să sprijine Comisia de Film în România în soluţionarea cererilor de finanţare şi cererilor de plată, conform prezentei proceduri;
    g) sesiune - sesiunea de apel de proiecte în cadrul căreia sunt primite şi analizate cererile de finanţare, derulată pe parcursul unui an calendaristic, care începe la data prevăzută în anunţul privind primirea cererilor de finanţare publicat de furnizor şi se încheie la data prevăzută în anunţul privind epuizarea bugetului ori suspendarea sesiunii de apel de proiecte publicat de furnizor, după caz, în anii 2018, 2019 şi 2020;
    h) verificare administrativă - procedura de verificare punctuală a existenţei documentelor solicitate şi a menţiunilor din cuprinsul acestora, realizată de Secretariatul tehnic în conformitate cu prezenta procedură şi cadrul legislativ aplicabil fiecărei sesiuni de apel de proiecte.

    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă fiecărei sesiuni, conform anexei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Bugetul
    ART. 4
    (1) Bugetul schemei de ajutor de stat necesar pentru aplicarea prezentei proceduri se alocă de către Ministerul Culturii în bugetul Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, al cărei manager are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (2) Oficiul poate încheia acorduri de finanţare în baza prezentei proceduri până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat în anul respectiv, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale şi în limita bugetului maxim al schemei de ajutor de stat.

    ART. 5
    (1) Bugetul maxim ce poate fi alocat în vederea aplicării prezentei proceduri este format din:
    a) credite de angajament, reprezentând valoarea rămasă după scăderea, din valoarea totală a creditelor de angajament alocate sesiunilor de apel de proiecte organizate în anii 2018, 2019 şi 2020, a valorii creditelor de angajament alocate prin acorduri de finanţare încheiate până la data de 30 septembrie 2023;
    b) credite bugetare, reprezentând valoarea rămasă după scăderea, din valoarea totală a creditelor bugetare corespunzătoare sesiunilor de apel de proiecte organizate în anii 2018, 2019 şi 2020, a valorii cererilor de plată aprobate şi decontate înainte de data de 30 septembrie 2023.

    (2) După finalizarea sintezei prevăzute la art. 12 alin. (2), Oficiul va comunica pe pagina sa web valoarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare deja alocate în aplicarea schemei de ajutor de stat şi valoarea bugetului maxim alocat implementării prezentei proceduri.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Secretariatul tehnic
    ART. 6
    Secretariatul tehnic realizează gestionarea documentaţiei şi verificarea administrativă a proiectelor ce fac obiectul prezentei proceduri, având următoarele atribuţii principale:
    a) participă la întocmirea sintezei proiectelor preluate de Oficiu şi a stadiului acestora, conform art. 12;
    b) realizează verificarea administrativă a cererilor de finanţare şi a documentaţiei aferente, conform dispoziţiilor cap. II şi grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3);
    c) realizează verificarea administrativă a cererilor de plată şi a documentaţiei aferente, conform dispoziţiilor cap. III şi grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3);
    d) asigură înregistrarea la dosarul proiectului a documentelor depuse de solicitanţi;
    e) înaintează proiectele analizate, împreună cu grilele de verificare corespunzătoare completate, către Comisia de Film în Româna, spre soluţionare;
    f) asigură condiţiile pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei de Film în România, atât în ceea ce priveşte locaţia, cât şi mijloacele informatice;
    g) asigură convocarea şi organizarea şedinţelor Comisiei de Film în România;
    h) asigură tehnoredactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei de Film în România;
    i) asigură tehnoredactarea hotărârilor Comisiei de Film în România, conform proceselor-verbale ale şedinţei, semnate de membrii comisiei;
    j) asigură transmiterea hotărârilor semnate de membrii Comisiei de Film în România către managerul Oficiului;
    k) asigură comunicarea cu solicitanţii şi cu celelalte instituţii sau persoane fizice şi juridice;
    l) îndeplineşte alte atribuţii alocate de managerul Oficiului în aplicarea prezentei proceduri.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Comisia de Film în România
    ART. 7
    (1) Evaluarea şi selecţia proiectelor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în vederea semnării acordurilor de finanţare şi certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile ce urmează a fi decontate în baza cererilor de plată se vor realiza de către o comisie de selecţie, organ decizional independent, fără personalitate juridică, respectiv Comisia de Film în România.
    (2) Membrii Comisiei de Film în România sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, conform dispoziţiilor art. 12 din H.G. nr. 421/2018, în forma în vigoare la data deschiderii fiecărei sesiuni de apel de proiecte. Comisia de Film în România este formată din 5 membri, pentru analiza proiectelor depuse în sesiunile din anii 2018 şi 2019, respectiv din 7 membri, pentru soluţionarea proiectelor depuse în sesiunea din anul 2020.

    ART. 8
    Pentru activitatea desfăşurată în aplicarea prezentei proceduri, membrii Comisiei de Film în România vor fi remuneraţi cu o indemnizaţie având natura veniturilor din activităţi independente, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2023.

    ART. 9
    (1) Comisia de Film în România va evalua şi soluţiona cererile de finanţare depuse şi care, până la data preluării schemei de ajutor de stat de către Oficiu, nu au fost soluţionate printr-o hotărâre a Comisiei de Film în România şi va stabili eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor depuse, în conformitate cu legislaţia aplicabilă fiecărei sesiuni şi cu prezenta procedură.
    (2) Comisia de Film în România va evalua şi soluţiona cererile de plată depuse şi care, până la data preluării schemei de ajutor de stat de către Oficiu, nu au fost soluţionate printr-o hotărâre a Comisiei de Film în România şi va emite hotărâri care vor certifica cuantumul cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite beneficiarilor, în conformitate cu legislaţia aplicabilă fiecărei sesiuni de selecţie şi cu prezenta procedură.
    (3) Comisia de Film în România chemată să aplice prezenta procedură nu va putea reveni asupra unei hotărâri adoptate de aceasta anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.
    (4) Hotărârile adoptate de Comisia de Film în România pot fi atacate în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (7) din H.G. nr. 421/2018.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Etapele analizei şi soluţionării proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat
    ART. 10
    (1) Conform dispoziţiilor H.G. nr. 421/2018 şi ale legislaţiei emise în aplicarea sa, analiza, evaluarea şi soluţionarea cererilor de finanţare se desfăşoară în următoarele etape:
    a) aprobarea, prin ordin al furnizorului, a criteriilor de încadrare a proiectului ca produs cultural;
    b) publicarea de către furnizor a anunţului privind deschiderea sesiunii şi a bugetului disponibil;
    c) depunerea de către aplicanţi a cererii de finanţare şi a documentaţiei aferente, conform ordinului furnizorului privind procedura de selecţie a proiectelor şi aprobare a cererilor de finanţare aplicabilă fiecărei sesiuni;
    d) verificarea administrativă de către Secretariatul tehnic a existenţei punctuale a documentelor cerute de procedura de selecţie;
    e) înaintarea dosarelor verificate de Secretariatul tehnic, în ordinea în care acestea sunt complete, către Comisia de Film în România, pentru evaluarea şi soluţionarea cererii de finanţare;
    f) evaluarea conformităţii administrative a cererii de finanţare şi a documentelor justificative de către Comisia de Film în România şi solicitarea de completări şi clarificări, dacă este cazul;
    g) evaluarea de către Comisia de Film în România a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate referitoare la solicitant şi proiect, inclusiv încadrarea în categoria de produs cultural şi solicitarea de completări şi clarificări, dacă este cazul;
    h) soluţionarea cererii de finanţare de Comisia de Film în România, prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a cererii de finanţare şi de semnare a acordului de finanţare ori a unei hotărâri de respingere motivată a cererii de finanţare;
    i) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute de H.G. nr. 421/2018, pentru fiecare aplicant în parte, pe baza hotărârilor emise de către Comisia de Film în România, de către ordonatorul de credite responsabil cu gestionarea bugetului schemei de ajutor de stat;
    j) încheierea acordului de finanţare între ordonatorul de credite responsabil cu gestionarea bugetului schemei de ajutor de stat şi solicitantul declarat eligibil, în baza hotărârii Comisiei de Film în România de admitere a cererii de finanţare.

    (2) Conform dispoziţiilor H.G. nr. 421/2018, legislaţiei emise în aplicarea acesteia şi prezentei proceduri, analiza, evaluarea şi soluţionarea cererilor de plată se desfăşoară în următoarele etape:
    a) depunerea cererii de plată, însoţită de un raport de audit, în termenul-limită prevăzut de H.G. nr. 421/2018, aplicabil fiecărei sesiuni;
    b) verificarea administrativă de către Secretariatul tehnic a existenţei punctuale a documentelor cerute de prezenta procedură şi a menţiunilor din cuprinsul acestora, în baza grilelor de verificare prevăzute la alin. (3);
    c) înaintarea dosarelor verificate de Secretariatul tehnic, în ordinea în care acestea sunt complete, către Comisia de Film în România, pentru evaluarea şi soluţionarea cererii de plată;
    d) evaluarea de către Comisia de Film în România a respectării criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant, proiect şi cheltuielile eligibile cerute spre decontare şi solicitarea de completări şi clarificări, dacă este cazul;
    e) soluţionarea cererii de plată de către Comisia de Film în România, prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a cererii de plată şi de certificare a cuantumului cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite solicitantului sau a unei hotărâri de respingere motivată a cererii de plată;
    f) achitarea de către ordonatorul de credite responsabil cu gestionarea bugetului schemei către beneficiar a sumei certificate prin hotărârea Comisiei de Film în România de aprobare a cererii de plată, în limita valorii maxime aprobate prin acordul de finanţare, în termen de maximum 120 de zile de la data aprobării cererii de plată.

    (3) În termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, managerul Oficiului va aproba, prin decizie, şi va face publică, prin afişare pe pagina de internet, forma grilelor de verificare aplicabile pentru etapa verificării administrative de către Secretariatul tehnic şi pentru evaluarea şi soluţionarea proiectelor de către Comisia de Film în România, în baza prezentei proceduri, a dispoziţiilor H.G. nr. 421/2018 şi a legislaţiei subsecvente aplicabile fiecărei sesiuni, detaliată în anexă.

    ART. 11
    (1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri, Oficiul este îndreptăţit să solicite şi să primească informaţii şi date de la persoane juridice de drept public şi privat şi de la persoane fizice cu activitate relevantă, în condiţiile legii.
    (2) În vederea procesării documentelor şi informaţiilor necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, Oficiul poate contracta serviciile unor terţi, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Preluarea documentaţiei şi sinteza proiectelor preluate spre analiză de Oficiu
    ART. 12
    (1) Conform dispoziţiilor art. 2 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, a preluat de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, pe bază de protocol de predare-preluare, toate acordurile de finanţare existente, cererile de ajutor depuse de aplicanţi, cererile de plată, procesele-verbale şi documentele emise de Comisia de Film în România, rapoartele de audit, întreaga documentaţie aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deţine, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată al căror obiect vizează derularea schemei de ajutor de stat, precum şi elementele patrimoniale aferente schemei de ajutor de stat, stabilite pe baza situaţiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, Oficiul va întocmi o sinteză a tuturor proiectelor depuse în cadrul schemei de ajutor de stat în sesiunile 2018, 2019 şi 2020, care va include pentru fiecare proiect cel puţin următoarele informaţii:
    a) data, ora şi minutul primirii cererii de finanţare, modalitatea de depunere, numărul de înregistrare, denumirea solicitantului, denumirea proiectului, suma solicitată spre finanţare şi procentul ajutorului de stat solicitat;
    b) data şi numărul hotărârii Comisiei de Film în România prin care a fost soluţionată cererea de finanţare, decizia adoptată, suma aprobată spre finanţare şi procentul ajutorului de stat aprobat, dacă este cazul;
    c) data şi numărul certificatului de solicitant emis, dacă este cazul;
    d) data şi numărul acordului de finanţare încheiat cu solicitantul, suma aprobată spre finanţare şi procentul ajutorului de stat aprobat, dacă este cazul;
    e) data, ora şi minutul primirii cererii de plată, modalitatea de depunere, numărul de înregistrare, denumirea solicitantului, denumirea proiectului, suma solicitată spre decontare, procentul ajutorului de stat solicitat, numele auditorului, data şi numărul raportului de audit;
    f) data şi numărul hotărârii Comisiei de Film în România prin care a fost soluţionată cererea de plată, decizia adoptată, suma aprobată spre decontare şi procentul ajutorului de stat achitat, dacă este cazul;
    g) obiectul şi stadiul litigiilor referitoare la proiect, dacă este cazul.

    (3) Sinteza proiectelor preluate, realizată conform alin. (2), se va publica pe site-ul Ministerului Culturii şi al Oficiului.

    ART. 13
    (1) Oficiul va demara etapa verificării administrative în paralel, atât pentru proiectele aflate în etapa analizei, evaluării şi aprobării cererilor de finanţare, conform dispoziţiilor cap. II, cât şi pentru proiectele aflate în etapa analizei, evaluării şi aprobării cererilor de plată, conform dispoziţiilor cap. III.
    (2) Fiecare proiect va fi analizat în echipe formate din cel puţin doi membri ai Secretariatului tehnic.

    CAP. II
    Continuarea analizei, evaluării şi soluţionării cererilor de finanţare depuse în sesiunile 2018, 2019 şi 2020
    SECŢIUNEA 1
    Etapa verificării administrative a cererilor de finanţare
    ART. 14
    (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării sintezei prevăzute la art. 12 alin. (3), Oficiul va demara etapa verificării administrative a proiectelor aflate în etapa de analizare, evaluare şi soluţionare a cererilor de finanţare, astfel cum este detaliată aceasta la art. 10 alin. (1).
    (2) Proiectele vor fi analizate în următoarea ordine de prioritate:
    a) proiecte pentru care cererea de finanţare depusă a fost aprobată printr-o hotărâre a Comisiei de Film în România emisă anterior datei de 30 septembrie 2023, dar pentru care nu a fost încheiat un acord de finanţare cu solicitantul, începând cu cea mai veche hotărâre, în funcţie de data şi numărul hotărârii;
    b) proiecte pentru care cererea de finanţare depusă nu a fost soluţionată prin hotărâre a Comisiei de Film în România până la data de 30 septembrie 2023, începând cu cea mai veche cerere de finanţare, în funcţie de data, ora şi minutul depunerii cererii de finanţare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Actualizarea proiectului
    ART. 15
    (1) La data începerii verificării administrative a fiecărui proiect, Secretariatul tehnic va transmite aplicantului o notificare prin care acesta este informat despre data începerii etapei verificării administrative a cererii de finanţare, împreună cu solicitarea de a transmite, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării:
    a) certificate de atestare fiscală în vigoare, emise de autorităţile centrale şi de autorităţile locale în circumscripţia cărora solicitantul are sediul social;
    b) certificat constatator în vigoare referitor la aplicant;
    c) copii ale situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat (după caz) şi dovada depunerii acestora;
    d) stadiul actual al producţiei proiectului;
    e) informaţii şi copii ale documentelor actualizate, în măsura în care, între data depunerii cererii de finanţare şi data începerii analizei administrative, au intervenit modificări ale:
    (i) informaţiilor cuprinse în formularul de cerere de finanţare care privesc demonstrarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a proiectului şi a beneficiarului şi ale documentelor justificative aferente;
    (ii) informaţiilor furnizate în formularul privind încadrarea proiectului în criteriile testului cultural şi ale documentelor justificative pentru punctajul calculat;
    (iii) documentelor justificative ce au însoţit cererea de finanţare, cerute conform procedurii de selecţie aplicabile sesiunii respective;
    (iv) bugetului total al proiectului şi/sau bugetului cheltuit pe teritoriul României, după caz;
    (v) scenariului, în măsura în care opera audiovizuală nu a fost comunicată public, iar scenariul fie nu a fost depus împreună cu cererea de finanţare, fie a suferit modificări substanţiale, de natură a modifica încadrarea operei în categoria operelor eligibile;

    f) o declaraţie pe propria răspundere prin care aplicantul confirmă că toate documentele depuse sunt conforme cu originalul, iar orice alte documente depuse împreună cu cererea de finanţare sunt în continuare valabile şi nemodificate;
    g) orice alte aspecte relevante care privesc încadrarea în criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.

    (2) Nu pot fi solicitate documente deja depuse de către aplicant, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt ilizibile, şi nici documente care nu erau cerute conform normelor în vigoare la momentul formulării cererii de finanţare.

    ART. 16
    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 15, respectiv de la expirarea termenului de depunere a acestora, Secretariatul tehnic va finaliza verificarea cererii de finanţare, a documentaţiei anexate şi a documentelor transmise în baza art. 15, în conformitate cu grilele de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), corespunzătoare sesiunii de selecţie în care a fost depusă respectiva cerere de finanţare.

    ART. 17
    (1) În măsura în care, cu ocazia etapei verificării administrative, Secretariatul tehnic constată lipsa unor documente ori existenţa unor neconcordanţe în documentaţia depusă, acesta va comunica aplicantului o solicitare motivată de completare ori corectare, aplicantul având la dispoziţie un termen de răspuns de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţiei solicitării.
    (2) Secretariatul tehnic va analiza informaţiile şi documentele transmise în urma solicitării formulate în baza alin. (1) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la recepţia acestora.
    (3) În măsura în care documentele şi informaţiile furnizate conform alin. (1) sunt insuficiente, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea acestora, Secretariatul tehnic va putea transmite o a doua solicitare motivată de completare ori corectare, aplicantul având la dispoziţie un termen de răspuns de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţiei solicitării de completare ori corectare.
    (4) Secretariatul tehnic va analiza documentele furnizate conform alin. (3), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.
    (5) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din propria iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de finanţare.
    (6) Odată transmisă o solicitare de completare conform alin. (1), Secretariatul tehnic va demara etapa analizei administrative cu privire la următoarea cerere de finanţare, în ordinea prevăzută la art. 14 alin. (2).

    ART. 18
    În maximum 5 zile calendaristice de la data expirării termenelor cu privire la depunerea documentelor complete, prevăzute la art. 16, respectiv la art. 17, Secretariatul tehnic:
    a) în cazul proiectelor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), va transmite cererea de finanţare şi întreaga documentaţie a proiectului, hotărârea Comisiei de Film în România de aprobare a cererii de finanţare, împreună cu grilele de verificare completate, către managerul Oficiului, în vederea încheierii acordului de finanţare;
    b) în cazul proiectelor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b), va transmite cererea de finanţare şi întreaga documentaţie a proiectului, împreună cu grilele de verificare completate, către Comisia de Film în România, în vederea evaluării şi soluţionării cererii de finanţare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea şi soluţionarea cererilor de finanţare de către Comisia de Film în România
    ART. 19
    (1) Comisia de Film în România evaluează şi verifică cererile de finanţare pentru proiectele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pe principiul „primul venit, primul servit“, în ordinea în care acestea sunt complete, începând cu cea mai veche cerere de finanţare, în funcţie de data, ora şi minutul depunerii cererii de finanţare.
    (2) Cu respectarea legislaţiei de la momentul depunerii cererii de finanţare, Comisia de Film în România evaluează şi soluţionează cererile de finanţare în baza grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3).

    ART. 20
    Soluţionarea cererii de finanţare de către Comisia de Film în România cuprinde următoarele etape:
    a) etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii cererii de finanţare şi documentelor justificative şi a grilelor de verificare transmise de Secretariatul tehnic, într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data recepţiei acestor documente, include, în principal:
    (i) verificarea existenţei şi conformităţii formularului de cerere şi a documentaţiei anexate acestuia;
    (ii) solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări, în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
    (iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul;

    b) etapa a 2-a - analiza din punctul de vedere al eligibilităţii proiectului, într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, include, în principal:
    (i) evaluarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant;
    (ii) evaluarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate referitoare la proiect, inclusiv testul cultural.    ART. 21
    (1) În cazul în care Comisia de Film în România constată existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate ori necesitatea unor documente ori informaţii suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii cererii de finanţare, aceasta va comunica solicitantului necesitatea completării/clarificării proiectului, precum şi motivarea corespunzătoare.
    (2) Cererea de completare/clarificare se va transmite prin intermediul Secretariatului tehnic, urmând ca solicitantul să depună documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul recepţiei cererii.
    (3) Secretariatul tehnic va înainta documentele solicitate conform alin. (1) către Comisia de Film în România în cel mult două zile lucrătoare de la data recepţiei.
    (4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data recepţiei documentelor solicitate conform alin. (1) ori de la expirarea termenului de depunere, Comisia de Film în România reanalizează şi evaluează proiectul.
    (5) Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.

    ART. 22
    (1) Comisia de Film în România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:
    a) nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate a cererii de finanţare prevăzute de schema de ajutor de stat;
    b) formularul de cerere de finanţare nu este însoţit de documentele prevăzute în procedura de selecţie aplicabilă sesiunii respective;
    c) aplicantul nu răspunde la solicitarea de actualizare a proiectului conform art. 15;
    d) aplicantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 21 alin. (2).

    (2) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, Comisia de Film în România adoptă o hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, care va include cel puţin următoarele:
    a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;
    c) ajutorul de stat maxim aprobat în vederea semnării acordului de finanţare.

    (3) Hotărârile Comisiei de Film în România se adoptă cu votul majorităţii. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.

    ART. 23
    (1) Hotărârea privind aprobarea cererii de finanţare, respectiv hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film în România către managerul Oficiului, prin grija Secretariatului tehnic, pentru încheierea acordului de finanţare, respectiv pentru emiterea deciziei de respingere motivată a cererii de finanţare.
    (2) Oficiul va comunica solicitantului rezultatul evaluării în cel mult două zile lucrătoare de la data soluţionării cererii de finanţare.
    (3) Hotărârile Comisiei de Film în România menţionate la art. 22 pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Încheierea acordurilor de finanţare
    ART. 24
    (1) Înainte de încheierea acordurilor de finanţare, în baza art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 421/2018, Oficiul va verifica respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute de H.G. nr. 421/2018 şi legislaţia prevăzută în anexă şi aplicabilă respectivului proiect.
    (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), în baza hotărârii Comisiei de Film în România de aprobare a unei cereri de finanţare şi în limita sumei aprobate, managerul Oficiului va emite o decizie în baza căreia Oficiul va încheia cu beneficiarul acordul de finanţare.
    (3) Oficiul va încheia acordurile de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate în limita bugetului total prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) şi a creditelor de angajament alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
    (4) În situaţia în care condiţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, managerul Oficiului va înainta proiectul către Comisia de Film în România, pentru a fi revocată decizia de admitere a cererii de finanţare, conform art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 16 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018.
    (5) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile şi nu asigură solicitanţilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către Comisia de Film în România în baza raportului de audit al proiectului, în condiţiile prevăzute de cap. III.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Revocarea acordului de finanţare
    ART. 25
    Acordul de finanţare se revocă şi ajutorul de stat plătit se recuperează în mod corespunzător, după caz, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) se dovedeşte că beneficiarul a început lucrul la proiectul sau la activitatea respectivă înainte de înregistrarea unei cereri de finanţare, cu respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat corespunzătoare sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea de finanţare;
    b) în urma implementării proiectului nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 421/2018;
    c) se dovedeşte că beneficiarul a dat declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute de prevederile schemei de ajutor de stat corespunzătoare sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea de finanţare.


    CAP. III
    Analiza, evaluarea şi soluţionarea cererilor de plată pentru proiectele aprobate în sesiunile 2018, 2019 şi 2020
    SECŢIUNEA 1
    Preluarea proiectelor
    ART. 26
    Proiectele aflate în faza de analiză a cererii de plată şi decontare a cheltuielilor eligibile vor fi preluate spre verificare administrativă de către Secretariatul tehnic în următoarea ordine de prioritate:
    a) proiecte pentru care cererea de plată depusă a fost aprobată printr-o hotărâre a Comisiei de Film în România emisă anterior datei de 30 septembrie 2023, dar pentru care nu au fost decontate cheltuielile eligibile certificate, începând cu cea mai veche hotărâre de aprobare a cererii de plată;
    b) proiecte pentru care cererea de plată depusă nu a fost soluţionată prin hotărâre a Comisiei de Film în România până la data de 30 septembrie 2023, începând cu cea mai veche cerere de plată, în funcţie de data, ora şi minutul depunerii cererii de plată.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea respectării termenelor de depunere a cererii de plată
    ART. 27
    (1) Pentru proiectele prevăzute la art. 26 lit. b), cu ocazia verificărilor prevăzute la art. 12 alin. (2), Secretariatul tehnic va verifica respectarea termenelor legale de depunere a cererilor de plată prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018, în forma în vigoare la data depunerii cererii de finanţare corespunzătoare.
    (2) Analiza privind respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) se va face cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 61 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
    (3) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul va finaliza verificarea administrativă a termenului de depunere a cererilor de plată preluate şi va publica pe pagina web dedicată schemei de ajutor sinteza actualizată a cererilor de plată depuse de solicitanţi, cu indicarea datei şi orei depunerii cererii de plată, şi menţiuni privind rezultatul verificării privind termenul de depunere prevăzut de art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018.
    (4) Proiectele pentru care cererile de plată au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018 vor fi înaintate de Secretariatul tehnic spre Comisia de Film în România, împreună cu documentaţia aferentă şi grilele de verificare completate, cu recomandarea de a fi respinse.
    (5) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii verificării prevăzute la alin. (1), proiectele pentru care cererile de plată au fost depuse cu respectarea termenelor prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018 vor fi verificate de Secretariatul tehnic conform art. 28 şi următoarele.
    (6) În măsura în care termenul de 20 de zile, între data realizării ultimei cheltuieli pe teritoriul României şi data depunerii cererii de plată, prevăzut de Ordinul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, şi Ordinul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 196/2019 privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, a fost depăşit, cererea de plată se va considera depusă în termen, dacă a fost depusă în termenele prevăzute de art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018.
    (7) Nu vor fi considerate ca fiind depuse în termen cererile de plată depuse cu depăşirea termenului de 2 ani de la emiterea certificatului de solicitant şi de la semnarea acordului de finanţare, astfel cum acesta a fost prevăzut la art. 9 lit. b) şi art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 421/2018.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Actualizarea proiectului
    ART. 28
    (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data publicării rezultatelor verificării administrative a termenelor de depunere a cererilor de plată, Secretariatul tehnic va demara analiza administrativă a cererilor de plată, pentru proiectele prevăzute la art. 26 lit. a) şi la art. 27 alin. (5), în ordinea în care acestea au fost depuse la sediul furnizorului, începând cu cea mai veche.
    (2) La data începerii etapei de analiză administrativă a cererii de plată, Secretariatul tehnic transmite beneficiarului o notificare privind depunerea următoarelor documente pentru actualizarea proiectului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării:
    a) certificate de atestare fiscală în vigoare, emise de autorităţile centrale şi de autorităţile locale în circumscripţia cărora solicitantul are sediul social;
    b) certificat constatator în vigoare referitor la societatea aplicantă;
    c) copii ale situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz, şi dovada depunerii acestora;
    d) raportul de audit şi anexele acestuia, în format electronic, editabil, dacă este disponibil;
    e) stadiul actual al producţiei proiectului;
    f) informaţii şi copii ale documentelor actualizate, în măsura în care, între data depunerii cererii de finanţare şi data începerii analizei administrative, au intervenit modificări ale:
    (i) informaţiilor cuprinse în formularul de cerere de finanţare şi în cererea de plată;
    (ii) informaţiilor furnizate în formularul privind încadrarea proiectului în criteriile testului cultural şi ale documentelor justificative pentru punctajul calculat;
    (iii) documentelor justificative ce au însoţit cererea de finanţare, cerute conform procedurii de selecţie aplicabile sesiunii respective;
    (iv) bugetului proiectului ori sumelor alocate pe teritoriul României;
    (v) scenariului, în măsura în care opera audiovizuală nu a fost comunicată public, iar scenariul fie nu a fost depus împreună cu cererea de finanţare, fie a suferit modificări substanţiale, de natură a modifica încadrarea operei în categoria operelor eligibile;

    g) documentele justificative prevăzute la art. 29;
    h) opis în format electronic al documentelor depuse;
    i) o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al aplicantului, prin care confirmă că toate documentele depuse atât în format fizic, cât şi în format electronic sunt conforme cu originalul, iar orice alte documente depuse împreună cu cererea de plată sunt în continuare valabile şi nemodificate.

    (3) Nu pot fi solicitate documente deja depuse de către aplicant, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt ilizibile, şi nici documente care nu erau cerute conform normelor în vigoare la momentul formulării cererii de plată.
    (4) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din propria iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.
    (5) În măsura în care este necesar a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate cu privire la proiecte referitoare la opere audiovizuale necomunicate public la data analizei cererii de plată, solicitantul va asigura vizionarea, de către Comisia de Film în România şi Secretariatul tehnic, în condiţii de confidenţialitate, a materialului audiovizual realizat pe teritoriul României.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Documente privind cheltuielile eligibile auditate şi solicitate spre decontare
    ART. 29
    (1) Prin notificarea transmisă conform art. 28 alin. (2), Secretariatul tehnic va solicita prezentarea, în copie, a documentelor justificative ale cheltuielilor eligibile analizate în vederea întocmirii raportului de audit şi cererii de plată.
    (2) Documentele justificative se vor putea transmite către Oficiu la adresele indicate pe pagina web a Ministerului Culturii, în oricare dintre următoarele modalităţi:
    a) în format electronic, prin încărcarea în platforma pusă la dispoziţie de Oficiu;
    b) în format electronic, prin transmiterea, la adresa de e-mail indicată în acest sens pe pagina web a Ministerului Culturii, a unui link de descărcare a documentelor;
    c) în format electronic, prin punerea la dispoziţia Oficiului a unui suport de stocare cu conexiune USB;
    d) în format letric, prin depunerea, la adresa indicată în acest sens pe pagina web a Ministerului Culturii, la data şi ora agreate în prealabil cu Oficiul.

    (3) Beneficiarul va notifica în scris Oficiul privind data la care intenţionează să depună documentaţia şi modalitatea în care aceasta va fi transmisă.
    (4) Termenul de depunere a documentelor justificative ale cheltuielilor eligibile poate fi prelungit, la cererea scrisă şi justificată a solicitantului, cu până la 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut în notificarea transmisă conform art. 28 alin. (2).
    (5) Nu pot fi solicitate documente deja depuse de către aplicant, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt ilizibile, şi nici documente care nu erau cerute conform normelor în vigoare la momentul formulării cererii de plată.
    (6) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din propria iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.

    ART. 30
    În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 28 şi 29, respectiv de la expirarea termenului de depunere a acestora, pentru proiectele prevăzute la art. 27 alin. (5), Secretariatul tehnic va finaliza verificarea cererii de plată, a raportului de audit şi documentaţiei anexate, precum şi a documentelor transmise de solicitant, în conformitate cu grilele de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), corespunzătoare sesiunii de selecţie în care a fost depusă respectiva cerere de finanţare.

    ART. 31
    (1) În măsura în care, cu ocazia etapei verificării administrative a documentaţiei existente şi a documentelor primite conform art. 28 şi 29 pe baza grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), Secretariatul tehnic constată lipsa unor documente sau existenţa unor neconcordanţe în documentaţia depusă, va comunica solicitantului o cerere motivată de completare ori corectare a documentaţiei, conform procedurii prevăzute la art. 17.
    (2) Odată transmisă o solicitare de completare conform alin. (1), Secretariatul tehnic va demara etapa analizei administrative cu privire la următoarea cerere de plată, în ordinea în care acestea au fost depuse la sediul furnizorului.

    ART. 32
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 28 şi 29, respectiv de la expirarea termenului de depunere a acestora, pentru proiectele prevăzute la art. 26 lit. a), Secretariatul tehnic va finaliza verificarea cererii de plată şi a documentaţiei în baza grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), corespunzătoare sesiunii în care a fost depus proiectul, iar apoi va înainta cererea de plată şi întreaga documentaţie a proiectului, împreună cu grilele de verificare completate, către managerul Oficiului în vederea decontării ajutorului de stat certificat prin hotărâre a Comisiei de Film în România de aprobare a cererii de plată.
    (2) În termen de 5 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (4) şi art. 31, secretariatul va înainta întreaga cerere de plată, raportul de audit şi documentaţia proiectului, împreună cu grilele de verificare completate, Comisiei de Film în România, pentru evaluarea şi soluţionarea cererilor de plată.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Evaluarea şi soluţionarea cererilor de plată de către Comisia de Film în România
    ART. 33
    (1) Comisia de Film în România va analiza cererile de plată şi documentaţia aferentă în ordinea în care acestea au fost depuse, începând cu cea mai veche cerere de plată, în funcţie de data, ora şi minutul depunerii cererii de plată.
    (2) Fiecare membru al Comisiei de Film în România va analiza cererile de plată şi documentaţia aferentă în baza grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), corespunzătoare sesiunii în care a fost depusă fiecare cerere de finanţare.

    ART. 34
    Soluţionarea cererii de plată de către Comisia de Film în România cuprinde următoarele etape:
    a) etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii documentelor, conform grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include, în principal:
    (i) verificarea existenţei şi conformităţii cererii de plată şi ale raportului de audit;
    (ii) solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări, în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
    (iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul;

    b) etapa a 2-a - analiza din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de eligibilitate privind solicitantul, proiectul şi cheltuielile solicitate spre decontare, conform grilelor de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată şi raportul de audit sunt considerate complete în urma finalizării etapei 1, care include, în principal:
    (i) evaluarea cererii de plată şi a raportului de audit din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate;
    (ii) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de plată sau a raportului de audit, dacă este cazul;
    (iii) deliberarea comisiei;
    (iv) soluţionarea cererii de plată prin adoptarea unei hotărâri motivate privind aprobarea integrală sau parţială a cererii de plată şi decontare a ajutorului de stat, în limita acordului de finanţare, sau a unei hotărâri de respingere motivată;
    (v) transmiterea hotărârii privind aprobarea cererii de plată sau a unei hotărâri de respingere motivată către managerul Oficiului, în vederea emiterii decontării cheltuielilor eligibile certificate sau a respingerii cererii de plată prin decizie.    ART. 35
    (1) Comisia de Film în România va analiza documentele justificative privind cheltuielile eligibile auditate şi solicitate spre decontare, depuse conform art. 29, în raport cu criteriile de eligibilitate prevăzute în grilele de verificare prevăzute la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii.
    (2) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de plată, Comisia de Film în România constată existenţa altor neconcordanţe în informaţiile furnizate ori necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor solicitate spre decontare, aceasta va comunica solicitantului, prin Secretariatul tehnic, necesitatea completării/corectării formularului de cerere şi/sau a documentelor anexate, precum şi motivarea corespunzătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării.
    (3) La cererea scrisă a beneficiarului, termenul de depunere a documentelor solicitate poate fi prelungit cu maximum 15 zile lucrătoare.
    (4) La cererea Comisiei de Film în România ori la cererea scrisă a beneficiarului, în măsura în care este necesar pentru clarificarea eligibilităţii proiectului ori a costurilor eligibile solicitate spre decontare, Oficiul va organiza întâlniri de lucru la care vor participa membrii Comisiei de Film în România, Secretariatul tehnic, reprezentanţi ai beneficiarului şi ai Oficiului, rezumatul dezbaterilor fiind consemnat într-un proces-verbal semnat de toate persoanele prezente.
    (5) Comisia de Film în România va considera neeligibile toate cheltuielile pentru care nu au fost prezentate documentele justificative conform legii aplicabile la momentul realizării respectivelor tranzacţii.

    ART. 36
    Comisia de Film în România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:
    a) cererea de plată a fost depusă cu depăşirea termenelor prevăzute la art. 27;
    b) solicitantul nu a răspuns sau a răspuns incomplet cererii de actualizare a proiectului, conform art. 28;
    c) solicitantul nu a răspuns cererii de depunere a documentelor justificative, conform art. 29;
    d) solicitantul nu răspunde cererii de clarificări conform art. 35;
    e) nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat pentru proiectele din sesiunea respectivă.


    ART. 37
    (1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film în România adoptă o hotărâre privind aprobarea cererii de plată şi certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile aprobate spre decontare, care va include cel puţin următoarele:
    a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în baza formularului de cerere de plată;
    c) valoarea cheltuielilor eligibile certificate spre decontare;
    d) intensitatea şi valoarea ajutorului de stat aprobat spre decontare;
    e) voturile exprimate de fiecare dintre membrii comisiei care au participat la deliberare.

    (2) Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mică decât cea din acordul de finanţare, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei certificate de raportul de audit. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mare decât cea din acordul de finanţare, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei din acordul de finanţare.
    (3) Hotărârile Comisiei de Film în România se adoptă cu votul majorităţii. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.

    ART. 38
    (1) Hotărârea privind aprobarea cererii de plată, respectiv hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film în România către managerul Oficiului, prin grija Secretariatului tehnic, pentru achitarea cheltuielilor eligibile certificate, respectiv pentru emiterea deciziei de respingere motivată a cererii de finanţare.
    (2) Oficiul va comunica solicitantului rezultatul evaluării în cel mult două zile lucrătoare de la data soluţionării cererii de finanţare.
    (3) Hotărârile Comisiei de Film în România prevăzute la art. 36 pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 39
    (1) Înainte de a realiza decontarea cererilor de plată aprobate, Oficiul va verifica îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute de H.G. nr. 421/2018 şi de legislaţia prevăzută în anexă şi aplicabilă respectivului proiect.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), în baza hotărârii Comisiei de Film în România de aprobare a cererii de plată, managerul Oficiului va emite o decizie în baza căreia acesta va achita solicitantului valoarea cheltuielilor eligibile certificate de Comisia de Film în România.
    (3) Plata ajutorului de stat se va face la solicitarea beneficiarului, în contul deschis de acesta la trezorerie, în termen de cel mult 120 de zile calendaristice de la data aprobării cererii de plată.
    (4) Decontarea cererilor de plată aprobate de Comisia de Film în România se va face în ordinea cronologică în care cererile de plată au fost aprobate şi în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, dar în niciun caz mai mult de 233 milioane lei anual.
    (5) Plăţile care nu au putut fi decontate sau au fost decontate parţial ca urmare a atingerii plafonului anual vor fi decontate cu prioritate în anul următor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 40
    (1) Conform obligaţiilor ce îi revin în baza art. 16 din H.G. nr. 421/2018, Oficiul va publica pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi formatul documentelor necesare pentru accesare.
    (2) Oficiul va monitoriza respectarea condiţiilor şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură pe toată perioada de derulare a acesteia, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă şi a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta hotărâre sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor schemei de ajutor de stat şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Oficiu a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Oficiul va păstra înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (5) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia Oficiului, a furnizorului schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (6) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dispoziţii finale
    ART. 41
    La data intrării în vigoare a prezentei proceduri se abrogă:
    a) Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2.990/2020 privind aprobarea Procedurii de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 7 octombrie 2020;
    b) Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.246/2020 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Film în România, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    c) Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.485/2020 de modificare a punctului nr. 7 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.246/11.11.2020 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Film în România, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    d) Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.555/2020 privind aprobarea criteriilor pentru încadrarea „ca produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de Schema ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1276 din 22 decembrie 2020.


    ANEXA 1

    la procedură
    Legislaţia care guvernează analiza şi soluţionarea cererilor de acordare a ajutorului de stat
    depuse în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme
    de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice în sesiunile 2018, 2019 şi 2020
    1. Legislaţia care guvernează desfăşurarea şi analiza cererilor de acordare a ajutorului de stat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, depuse şi aprobate în sesiunea 2018:
    a) anunţ publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză referitor la deschiderea sesiunii 2018, începând cu data de 12 octombrie 2018, ora 10.00, cu un buget de 60 milioane lei credite de angajament;
    b) anunţ publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză referitor la suplimentarea bugetului sesiunii 2018 până la valoarea de 232 milioane lei credite de angajament;
    c) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, în forma sa aplicabilă la data de 12 octombrie 2018;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, în forma sa aplicabilă la data de 12 octombrie 2018;
    e) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018;
    f) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018;
    g) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 232/2018 privind constituirea Comisiei de Film în România şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    h) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 262/2018 de modificare a Ordinului nr. 232/2018 privind constituirea Comisiei de Film în România şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    i) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 317/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1111 din 28 decembrie 2018.

    2. Legislaţia care guvernează desfăşurarea şi analiza cererilor de acordare a ajutorului de stat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, depuse şi aprobate în sesiunea 2019:
    a) anunţ publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză referitor la deschiderea sesiunii 2019 începând cu data de 3 ianuarie 2019;
    b) anunţ publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză referitor la epuizarea bugetului aferent sesiunii 2019, respectiv 233 milioane lei, începând cu data de 8 noiembrie 2019;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, în forma sa aplicabilă începând cu data de 3 ianuarie 2019;
    d) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 316/2018 privind componenţa Comisiei de Film în România pentru sesiunea 2019, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    e) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 124/2019 de modificare a Ordinului nr. 316/2018 privind componenţa Comisiei de Film în România pentru sesiunea 2019, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    f) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 mai 2019;
    g) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 196/2019 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 mai 2019;
    h) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 197/2019 de modificare a Ordinului nr. 262/2018 care modifică Ordinul nr. 232/2018 privind constituirea Comisiei de Film în România şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    i) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 340/2019 privind suspendarea efectelor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice prevăzute de ordinele preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018, 232/2018, 262/2018, 316/2018, 317/2018, 317/2018, 124/2019, 195/2019, 196/2019 şi 197/2019, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    3. Legislaţia care guvernează desfăşurarea şi analiza cererilor de acordare a ajutorului de stat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, depuse şi aprobate în sesiunea 2020:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, în forma sa aplicabilă începând cu data de 22 decembrie 2020 (data deschiderii sesiunii 2020);
    b) Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2.990/2020 privind aprobarea Procedurii de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 7 octombrie 2020;
    c) Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.246/2020 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Film în România, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    d) Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.485/2020 de modificare a punctului nr. 7 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.246/11.11.2020 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Film în România, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    e) anunţ al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri din data de 18 decembrie 2020 privind deschiderea sesiunii 2020 - schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice începând cu data de 22 decembrie 2020, ora 9.00 am;
    f) Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.555/2020 privind aprobarea Criteriilor pentru încadrarea „ca produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 22 decembrie 2020;
    g) Comunicarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din data de 22 decembrie 2020 privind suma rămasă disponibilă de angajat pentru sesiunea 2020, respectiv 155.953.768,74 lei.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016