Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 august 2022  de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 august 2022 de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 818 din 19 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.293 din 8 august 2022, puclicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 818 din 19 august 2022.
──────────
    ART. 1
    (1) Organizaţia de management al destinaţiei, denumită în continuare OMD, se constituie ca asociaţie, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu personalitate juridică, de drept privat, în baza avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
    (2) Asocierea în scopul înfiinţării organizaţiilor de management al destinaţiei, cu obligaţia de a-şi asigura o reprezentativitate conform art. 2^4 alin. (1), (2), (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăşte pentru unitatea administrativ-teritorială de către consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    (3) Avizul conform este emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului anterior depunerii cererii de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, la solicitarea persoanei sau, după caz, a persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de obţinere a avizului şi dobândire a personalităţii juridice.

    ART. 2
    (1) Obiectivele OMD, indiferent de nivel, sunt reprezentate, printre altele, de creşterea notorietăţii brandului turistic de destinaţie, creşterea duratei sejurului/turist şi creşterea numărului de turişti din destinaţie într-un an.
    (2) În îndeplinirea obiectivelor, OMD-urile, indiferent de nivel, îndeplinesc următoarele activităţi:
    a) coordonează procesului de realizare şi implementare a brandului destinaţiei;
    b) coordonează şi implementează strategia de dezvoltare şi marketing turistic al destinaţiei;
    c) colaborează cu celelalte organizaţii de management al destinaţiei în vederea armonizării strategiilor de marketing;
    d) integrează şi coroborează datele statistice la nivelul destinaţiei;
    e) realizează cercetări de piaţă şi studii în domeniul turismului;
    f) colaborează cu celelalte instituţii competente la corelarea strategiei de marketing turistic cu strategia de dezvoltare turistică;
    g) contribuie la formarea resurselor umane din turism;
    h) cooperează cu organisme similare la nivel naţional şi internaţional pentru promovarea şi creşterea atractivităţii destinaţiei turistice;
    i) atrage fonduri naţionale şi europene prin diverse mecanisme financiare disponibile, rambursabile şi nerambursabile, pentru dezvoltarea programelor turistice;
    j) intră în parteneriate cu alte destinaţii apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, pieţe-sursă pentru creşterea competitivităţii regionale a destinaţiei.


    ART. 3
    (1) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului monitorizează atingerea obiectivelor OMDurilor, indiferent de nivel, prin verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă care sunt detaliaţi în strategiile de dezvoltare şi marketing turistic.
    (2) Neîndeplinirea de către OMD-uri, indiferent de nivel, a indicatorilor de performanţă, care sunt detaliaţi în strategiile de dezvoltare şi marketing turistic, într-un procentaj mai mare de 50%, atrage după sine retragerea avizului conform.

    ART. 4
    În cazul unei OMD nou-înfiinţate, în vederea obţinerii avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului şi dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură privată, şi depun următoarele documente:
    1. statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
    a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
    b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
    c) denumirea asociaţiei;
    d) sediul asociaţiei;
    e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
    g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
    h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de obţinere a avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului şi de dobândire a personalităţii juridice;
    i) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
    j) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
    k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
    l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
    m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) semnăturile membrilor asociaţi;

    2. fişa destinaţiei turistice, gestionată de OMD, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    3. proiectul de strategie de dezvoltare şi marketing turistic şi al planului de acţiune sau, în lipsa acestor documente, se va da o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, că acestea vor fi elaborate şi adoptate în maximum 1 an de la avizarea OMD. Declaraţia pe propria răspundere va fi dată de reprezentantul legal al fiecărui membru fondator ori de preşedintele desemnat al consiliului director, dacă există;
    4. declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 sau extras de cont bancar privind constituirea bugetului minim pentru înfiinţarea OMD. Declaraţia pe propria răspundere va fi dată de reprezentantul legal al fiecărui membru fondator ori de preşedintele desemnat al consiliului director, dacă a fost desemnat;
    5. proiectul structurii organizatorice a OMD, care trebuie să cuprindă cel puţin un post de manager de destinaţie turistică.


    ART. 5
    În vederea avizării ca OMD, fiecare entitate înfiinţată şi care funcţionează deja în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, transmite autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi documentaţia pentru avizarea acesteia, care trebuie să cuprindă:
    a) statutul încheiat;
    b) fişa destinaţiei turistice, gestionată de OMD, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    c) documentele doveditoare privind rulajul anual al contului de încasări din anul precedent, care să ateste atragerea unor sume care să corespundă cu cele din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) strategia de dezvoltare şi marketing turistic şi planul de acţiune;
    e) structura organizatorică a OMD, care trebuie să cuprindă cel puţin un post de manager de destinaţie turistică;
    f) raport de activitate pe anul anterior şi raport de activitate cu principalele realizări de la înfiinţare.


    ART. 6
    (1) Documentaţia prevăzută la art. 4 şi 5 se depune la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, unde este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.
    (2) În cazul unei documentaţii incomplete, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (3) Dacă în termen de 30 de zile de la data emiterii notificării documentaţia prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
    (4) În termen de 10 zile de la data completării documentaţiei, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului emite avizul.

    ART. 7
    (1) Evaluarea îndeplinirii condiţiilor de avizare se realizează de către o comisie numită prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului.
    (2) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului va reverifica îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza avizării, o dată la fiecare 3 ani.
    (3) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului poate retrage avizul unei OMD, în cazul în care aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza avizării.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de avizare ca organizaţie de management al destinaţiei
    Către:
    MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
    Domnule ministru,
    Subsemnatul, .............................., în calitate de preşedinte desemnat al consiliului director al asocierii ..................…, constituită în vederea înfiinţării Organizaţiei de management al destinaţiei de tip .............................. (local, judeţean, regional), cu sediul în ..............................., care urmează să administreze destinaţia turistică ......…., alcătuită din următorii membri fondatori:
    1. .........................
    2. ......................
    3. ..............................

    etc.,
    vă înaintez documentaţia prevăzută la art. 4/art. 5 (după caz) din Procedura de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.293/2022, în vederea avizării ca organizaţie de management al destinaţiei.
            Preşedinte,
    .................................
       (numele şi prenumele)
            Semnătura
    .................................
                Data
    .................................

    ANEXA 2

    la procedură
    FIŞA DESTINAŢIEI TURISTICE

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Prezentarea │Explicaţii │
│crt.│destinaţiei │suplimentare │
│ │turistice │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Scurtă │ │
│ │prezentare a │Pentru fiecare │
│ │resurselor │monument UNESCO │
│ │antropice, │sau de tip A şi │
│1. │clasificate în │B, o prezentare │
│ │conformitate cu │de maximum 400 │
│ │legislaţia │de caractere │
│ │naţională/locală│ │
│ │în vigoare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Scurtă │ │
│ │prezentare a │Pentru fiecare │
│ │resurselor │resursă │
│ │naturale │naturală, o │
│2. │clasificate în │prezentare de │
│ │conformitate cu │maximum 400 de │
│ │legislaţia │caractere │
│ │naţională/locală│ │
│ │în vigoare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Baza de date │
│ │Bază de date │cuprinde, │
│ │care cuprinde │sistematizat pe │
│ │structurile de │tipuri de │
│ │primire │structuri şi │
│ │turistice cu │categorie, │
│3. │funcţiuni de │numele │
│ │cazare │structurii, │
│ │clasificate în │adresa, datele │
│ │conformitate cu │de contact, │
│ │legislaţia │inclusiv pagina │
│ │naţională │web, acolo unde │
│ │ │aceasta există. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Bază de date │Baza de date │
│ │care cuprinde │cuprinde, │
│ │structurile de │sistematizat pe │
│ │primire │tipuri de │
│ │turistice cu │structuri şi │
│ │funcţiuni de │categorie, │
│4. │alimentaţie │numele │
│ │publică │structurii, │
│ │clasificate în │adresa, datele │
│ │conformitate cu │de contact, │
│ │legislaţia │inclusiv pagina │
│ │naţională │web, acolo unde │
│ │ │aceasta există. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Prezentarea va │
│ │ │include │
│ │Prezentare │informaţii │
│ │indicatori │privind: numărul│
│ │privind │de turişti │
│5. │circulaţia │(separat străini│
│ │turistică în │şi români), │
│ │ultimii 3 ani │numărul de │
│ │ │înnoptări, │
│ │ │durata medie a │
│ │ │sejurului. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Baza de date │
│ │ │cuprinde, │
│ │Bază de date cu │sistematizat pe │
│ │agenţiile de │agenţii de │
│ │turism │turism │
│ │organizatoare │organizatoare │
│6. │sau intermediare│sau │
│ │care îşi │intermediare, │
│ │desfăşoară │numele, adresa, │
│ │activitatea în │datele de │
│ │destinaţie │contact, │
│ │ │inclusiv pagina │
│ │ │web, acolo unde │
│ │ │aceasta există. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Baza de date │Baza de date │
│ │sintetică cu │cuprinde, │
│ │traseele │sistematizat, pe│
│ │turistice │fiecare tip de │
│ │omologate în │traseu, datele │
│ │conformitate cu │tehnice: │
│ │legislaţia │- trasee │
│ │naţională în │turistice: punct│
│ │vigoare: │pornire/punct │
│7. │- trasee │sosire; durată; │
│ │turistice; │diferenţă de │
│ │- pârtii de │nivel; │
│ │schi; │- pârtii de │
│ │- trasee pentru │schi: denumire; │
│ │biciclete; │punct pornire/ │
│ │- trasee │punct sosire; │
│ │pedestre │lungime pârtie; │
│ │tematice │diferenţă de │
│ │ │altitudine. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prezentarea │ │
│ │formelor de │Descrierea │
│8. │turism după │formei de turism│
│ │scopul principal│ │
│ │al călătoriei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Bază de date cu │ │
│ │structurile de │ │
│ │agrement: │Baza de date va │
│ │- baze de │cuprinde, │
│ │tratament; │sistematizat, │
│ │- parcuri │denumirea, │
│9. │balneare; │facilităţile, │
│ │- parcuri │adresa, datele │
│ │tematice; │de contact, │
│ │- plaja │inclusiv pagina │
│ │amenajată/plajă │web acolo unde │
│ │neamenajată │aceasta există. │
│ │etc.; │ │
│ │- alte tipuri │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Baza de date va │
│ │ │cuprinde │
│ │Bază de date cu │amplasarea │
│ │centrele de │C.I.T., cu │
│ │informare │adresa, datele │
│10. │turistică │de contact, │
│ │(C.I.T.), │inclusiv pagina │
│ │indiferent de │web, acolo unde │
│ │sursa de │aceasta există, │
│ │finanţare │angajaţii din │
│ │ │C.I.T. cu datele│
│ │ │lor de contact. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Bază de date cu │Baza de date cu:│
│ │destinaţii/ │- rute pedestre │
│ │obiective care │europene; │
│ │sunt sau pot fi │- rute culturale│
│ │incluse în │europene; │
│ │rutele europene │- rute pentru │
│11. │pedestre/pentru │biciclete │
│ │biciclete/ │europene; │
│ │culturale/ │- destinaţii │
│ │programe/ │europene de │
│ │proiecte │excelenţă; │
│ │europene/ │- destinaţii │
│ │proiecte │ecoturistice. │
│ │naţionale │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte baze de │ │
│ │date utile în │ │
│ │relaţia cu │ │
│ │vizitatorii din │ │
│ │destinaţie/ │ │
│ │dezvoltarea │ │
│ │activităţii la │ │
│ │nivel de OMD: │ │
│ │- programe │ │
│ │turistice │ │
│ │dezvoltate de │ │
│ │operatorii de │ │
│ │turism din │ │
│ │regiune; │ │
│ │- ghizi │ │
│ │naţionali/ │ │
│ │locali; │ │
│ │- servicii │ │
│ │publice │ │
│ │salvamont/ │ │
│ │salvamar; │Baza de date va │
│ │- artizanat/ │cuprinde │
│ │meşteşuguri/ │coordonatele │
│ │tezaur uman viu;│necesare, │
│12. │- standarde de │paginile web ale│
│ │calitate/ │serviciilor/ │
│ │protecţia │produselor │
│ │mediului │respective, │
│ │introduse; │acolo unde │
│ │- unităţi │acestea există. │
│ │sanitare; │ │
│ │- infrastructura│ │
│ │de transport în │ │
│ │funcţie de │ │
│ │destinaţie; │ │
│ │- servicii de │ │
│ │transport public│ │
│ │/privat în │ │
│ │funcţie de │ │
│ │destinaţie; │ │
│ │- infrastructura│ │
│ │de comerţ; │ │
│ │- instituţii de │ │
│ │învăţământ cu │ │
│ │formare în │ │
│ │domeniul │ │
│ │turismului; │ │
│ │- muzee şi număr│ │
│ │de vizitatori în│ │
│ │ultimii 3 ani │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘    ANEXA 3

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), .........….., cu domiciliul în localitatea .........., str. ............ nr. ..., judeţul ........., sectorul ...., identificat(ă) cu CI/BI seria .... nr. …......, CNP ..........., telefon .….... e-mail ....…., în calitate de reprezentant legal al fiecărui membru fondator/preşedinte desemnat al consiliului director al asocierii ............. în vederea înfiinţării Organizaţiei de Management al Destinaţiei ............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că mă angajez ca în termen de maximum 1 an de la data înfiinţării organizaţiei de management al destinaţiei să prezint în scris Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului proiectul de strategie de dezvoltare şi marketing turistic, precum şi planul de acţiune adoptate de forurile de conducere ale organizaţiei.
    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.293/2022. În cazul în care se constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele şi înţeleg să îmi fie aplicate reglementările legale în vigoare specifice.
    De asemenea, prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ............................
    Semnătura ..............

    ANEXA 4

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), ............................., cu domiciliul în localitatea ..................., str. ....... nr. ..., judeţul ..... sectorul ....., identificat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. …., CNP ..........., telefon ............., e-mail ......…., în calitate de reprezentant legal al fiecărui membru fondator/preşedinte desemnat al consiliului director al asocierii ............, în vederea înfiinţării Organizaţiei de Management al Destinaţiei ............, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că membrii asociaţiei deţin sumele aferente bugetului minim necesar pentru înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei de tipul ............, în valoare de .........., prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar după înscrierea organizaţiei de management al destinaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul, mă angajez să comunic dovada virării acestor sume în contul organizaţiei.
    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.293/2022. În cazul în care se constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele şi înţeleg să îmi fie aplicate reglementările legale în vigoare specifice.
    De asemenea, prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ............................
    Semnătura ..............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016