Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 7 mai 2021  de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 7 mai 2021 de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 675 din 8 iulie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 784/91/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 8 iulie 2021.
──────────
    ART. 1
    Scopul procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea, denumită în continuare procedură, îl constituie stabilirea unui set unitar de reguli care se aplică atunci când se instituie măsura administrativă, constând în interzicerea utilizării ori a punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea.

    ART. 2
    (1) Pentru aplicarea prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) PPAM - documentul privind politica de prevenire a accidentelor majore, prevăzut la art. 8 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare;
    b) RS - raportul de securitate, prevăzut la art. 10 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    c) PUI - planul de urgenţă internă, prevăzut la art. 12 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    d) analiza de risc - parte a PPAM sau a RS, după caz, prin care sunt identificate şi analizate riscurile de accident major şi măsurile de prevenire corespunzătoare;
    e) SMS - sistemul de management al securităţii pe amplasament (set de proceduri, planuri, instrucţiuni de lucru, manuale de operare etc.), cu aplicabilitate pe domeniile stabilite la lit. b) din anexa nr. 4 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    (2) Termenii şi expresiile definite conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, au aceeaşi semnificaţie şi în prezenta procedură.

    ART. 3
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei proceduri, conducătorii celor trei autorităţi competente de la nivel judeţean, ai agenţiilor pentru protecţia mediului, Comisariatului Municipiului Bucureşti, Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi comisariatelor judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare APM, CJGNM, ISUBIF şi ISUJ, desemnează, prin dispoziţie/decizie/ordin de zi pe unitate, una sau mai multe persoane având responsabilităţi în acest sens, selecţionate din rândul personalului angajat al fiecărei instituţii în parte, care are atât pregătire de specialitate în domeniul tehnic, cât şi experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul implementării prevederilor legale privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care nu sunt identificate persoane care să îndeplinească simultan condiţiile de pregătire profesională şi de experienţă, conducătorii APM, CJGNM şi ISUJ pot desemna şi persoane care au o experienţă mai mică de 3 ani.
    (3) Dispoziţia/Decizia/Ordinul de zi pe unitate prevăzut(ă) la alin. (1) se actualizează la începutul fiecărui an şi ori de câte ori apar modificări de personal responsabil pentru aplicarea prezentei proceduri.
    (4) Responsabilităţile persoanelor desemnate conform prevederilor alin. (1) se înscriu în fişa postului.

    ART. 4
    (1) Interzicerea utilizării/punerii în funcţiune se dispune atunci când se constată că măsurile luate de către operator pentru prevenirea sau atenuarea accidentelor majore prezintă deficienţe grave.
    (2) Situaţiile care constituie deficienţe grave, în sensul prevederilor alin. (1), sunt cele care corespund criteriilor stabilite la art. 5 din prezenta procedură.
    (3) Interzicerea utilizării/punerii în funcţiune se poate dispune şi în situaţia în care operatorul nu a înaintat, în termenul stabilit, notificarea, PPAM, RS sau alte informaţii solicitate potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. În acest caz, aplicarea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune se poate dispune în baza concluziilor rezultate ca urmare a unei analize efectuate de către autorităţile competente.

    ART. 5
    (1) Criteriile în baza cărora se poate dispune interzicerea utilizării/punerii în funcţiune sunt criterii de natură organizatorică, criterii de natură tehnică şi criterii privind amplasarea instalaţiilor cu pericol de accident major.
    (2) Criteriile de natură organizatorică prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) neelaborarea/neînaintarea notificării, PPAM, RS, PUI sau a altor informaţii solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    b) nerespectarea procedurilor şi/sau a normelor metodologice elaborate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumite în continuare MMAP, ANPM, GNM şi IGSU, prin care se stabilesc structura-cadru şi/sau informaţiile minime pe care le conţine PPAM, RS sau PUI;
    c) nerealizarea analizei de risc în conformitate cu precizările incluse în procedurile şi metodologiile elaborate de MMAP, ANPM, GNM şi IGSU sau utilizate de către acestea în procesul de evaluare a riscului de accident industrial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016;
    d) neincluderea în PPAM sau în RS, după caz, a secţiunii în care sunt stabilite concret, detaliat şi adecvat, în funcţie de complexitatea amplasamentului, măsurile de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui accident major;
    e) inexistenţa datelor şi informaţiilor minime privind SMS specificate în anexa nr. 4 lit. b) pct. (ii), (iii) şi (v) la Legea nr. 59/2016, aşa cum sunt acestea prezentate de operator în PPAM sau în RS, după caz, sau neadaptarea acestora la complexitatea activităţilor desfăşurate pe amplasament;
    f) neconstituirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori neîncheierea contractelor cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de servicii, în condiţiile stabilite prin criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Criteriile de natură tehnică prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) neasigurarea dotării/echipării construcţiilor/instalaţiilor tehnologice cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile la momentul punerii în funcţiune a construcţiilor/instalaţiilor ori la momentul realizării lucrărilor de modernizare a acestora, după caz;
    b) neechiparea instalaţiilor tehnologice în care sunt prezente substanţe periculoase, în sensul stabilit de art. 3 pct. 16 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, cu mijloace şi sisteme de siguranţă şi protecţie, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile la momentul punerii în funcţiune a instalaţiilor ori la momentul realizării lucrărilor de modernizare a acestora, după caz;
    c) neasigurarea funcţionării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor ori a mijloacelor şi sistemelor de siguranţă şi protecţie a instalaţiilor tehnologice la parametrii proiectaţi, în condiţiile în care operatorul nu demonstrează că această deficienţă are un caracter temporar şi că asigură măsuri compensatorii adecvate pe timpul nefuncţionării acestora;
    d) neasigurarea alarmării populaţiei aflate în zonele de risc corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe amplasament, aşa cum sunt acestea prezentate în documentele elaborate de operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) neasigurarea echipării cu aparatură de măsură şi control a instalaţiilor, aşa cum sunt stabilite în documentele de proiectare şi operare a acestora, şi a funcţionării corecte a acesteia;
    f) neimplementarea măsurilor tehnice identificate/stabilite prin RS/documentul care prezintă PPAM pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi reducerea riscului de accident major;
    g) nerespectarea condiţiilor tehnice specifice din concluziile celor mai bune tehnici disponibile BAT/BREF, stipulate în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

    (4) Criteriile privind amplasarea instalaţiilor cu pericol de accident major prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) menţinerea unor incompatibilităţi între amplasamentele existente şi dezvoltările existente în jurul acestora prin aplicarea prevederilor Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, ca urmare a neimplementării măsurilor stabilite de către autorităţile competente prin avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege, privind cerinţele tehnice suplimentare pentru reducerea impactului, frecvenţei şi riscului de accident major al instalaţiei sau amplasamentului în cauză;
    b) neasigurarea distanţelor de siguranţă adecvate între amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, şi zonele rezidenţiale, clădirile şi zonele frecventate de public, zonele de agrement şi căile de transport importante existente, prin modificarea unui amplasament, unei instalaţii, unei zone de depozitare sau a unui proces ori prin modificarea naturii sau a cantităţilor de substanţe periculoase, fără respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.


    ART. 6
    (1) Măsura de a interzice utilizarea ori punerea în funcţiune se aplică pentru întregul amplasament, pentru una sau mai multe instalaţii ori zone de depozitare sau pentru anumite părţi din acestea, în funcţie de situaţia constatată care se încadrează în unul dintre criteriile prevăzute la art. 5 şi care a stat la baza aplicării măsurii.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea principiului siguranţei şi fără afectarea nejustificată a activităţii economice a operatorului.

    ART. 7
    (1) Situaţiile care se încadrează în criteriile prevăzute la art. 5 şi care pot determina interzicerea utilizării/punerii în funcţiune sunt constatate:
    a) în urma analizării, de către autorităţile competente, a documentelor elaborate de operator în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, şi a verificării acestora în teren;
    b) pe timpul desfăşurării inspecţiilor planificate pe amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    c) pe timpul desfăşurării inspecţiilor neplanificate pe amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, pentru verificarea sesizărilor, reclamaţiilor, petiţiilor sau informaţiilor primite de către autorităţile competente;
    d) ca urmare a concluziilor rezultate în urma investigării accidentelor majore sau a incidentelor produse pe amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), neregula pentru care se dispune interzicerea utilizării/punerii în funcţiune se înscrie şi în raportul de inspecţie elaborat de autorităţile competente.
    (3) În situaţiile prevăzute de alin. (1) lit. a) şi d), neregula pentru care se dispune interzicerea utilizării/punerii în funcţiune se înscrie într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii autorităţilor competente, desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta procedură, încheiat ca urmare a analizării documentelor prezentate de operator sau a documentelor încheiate de comisia de investigare a accidentului/incidentului, după caz.
    (4) Modelul procesului-verbal de constatare la care se face referire la alin. (3) este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (5) Procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (3) şi (4) se întocmeşte în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare autoritate competentă.

    ART. 8
    (1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal de constatare prevăzut la art. 7 alin. (3) sau de la data încheierii raportului de inspecţie prin care se constată una sau mai multe situaţii care determină aplicarea criteriilor prevăzute la art. 5, Secretariatul de Risc din cadrul APM (SRAPM) transmite operatorului o notificare, prin poştă, fax sau e-mail, informându-l pe acesta cu privire la declanşarea procedurii de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune.
    (2) Modelul de notificare de informare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (3) Prin notificarea prevăzută la alin. (1), SRAPM îi solicită operatorului ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, acesta să prezinte în scris punctul său de vedere cu privire la situaţia constatată. În situaţia în care operatorul nu răspunde în termenul stabilit se continuă procedura de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune fără a se ţine cont de eventualele observaţii ale operatorului.
    (4) La primirea documentului care conţine punctul de vedere al operatorului, SRAPM informează de îndată, telefonic şi prin e-mail, IGS şi GNM şi convoacă reprezentanţii autorităţilor care au redactat raportul de inspecţie sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 7 din prezenta procedură, la sediul APM, în termen de 3 zile lucrătoare. În situaţia în care, din motive obiective, vreuna dintre aceste persoane nu poate fi prezentă la data stabilită, conducătorul instituţiei în cauză stabileşte o altă persoană, din rândul persoanelor nominalizate în condiţiile stabilite de art. 3 din prezenta procedură.
    (5) Documentul privind punctul de vedere al operatorului este analizat de reprezentanţii autorităţilor, inclusiv prin verificare în teren, care propun, prin consens:
    a) solicitarea unor informaţii suplimentare de la operatorul economic, în vederea clarificării tuturor aspectelor necesare pentru luarea unei hotărâri;
    b) continuarea procedurii de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune şi emiterea actului administrativ prin care se dispune aplicarea măsurii;
    c) încetarea procedurii de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune.

    (6) Rezultatele analizei reprezentanţilor autorităţilor se înscriu într-un proces-verbal de analiză, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (7) Solicitarea informaţiilor prevăzute la alin. (5) lit. a) se face de către SRAPM, în termen de 5 zile lucrătoare de la întâlnirea reprezentanţilor autorităţilor care au redactat raportul de inspecţie sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 7 din prezenta procedură.
    (8) Modelul solicitării informaţiilor suplimentare prevăzut la alin. (5) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.
    (9) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării informaţiilor suplimentare, operatorul prezintă în scris punctul său de vedere cu privire la situaţia constatată. În situaţia în care operatorul nu răspunde în termenul stabilit se continuă procedura de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune fără a se ţine cont de eventualele observaţii ale operatorului.
    (10) Pentru asigurarea unei rigurozităţi în solicitarea de clarificări, bazată pe o analiză obiectivă şi sistematică a circumstanţelor săvârşirii faptelor ce necesită demararea procedurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, autorităţile competente solicită o singură dată clarificări de la operator.
    (11) După analizarea tuturor informaţiilor puse la dispoziţie de operator, reprezentanţii autorităţilor decid, prin consens, aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5) lit. b) şi c).
    (12) Rezultatele analizei de la alin. (11) se înscriu într-un proces-verbal de analiză, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (13) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (1) până la data finalizării procesului-verbal prevăzut la alin. (6) nu pot trece mai mult de 30 de zile lucrătoare.
    (14) În situaţia în care, în urma analizei tuturor informaţiilor puse la dispoziţie de operator, reprezentanţii autorităţilor decid încetarea procedurii de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, SRAPM transmite operatorului o notificare, prin poştă, fax sau e-mail, informându-l pe acesta cu privire la încetarea procedurii de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune.
    (15) Modelul de notificare de încetare a aplicării procedurii este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

    ART. 9
    (1) Aplicarea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune se dispune printr-o decizie care se elaborează de către SRAPM, în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare autoritate şi unul pentru operator.
    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se semnează şi se ştampilează de către conducătorul APM, conducătorul CJGNM şi conducătorul ISUJ/ISUBIF, un exemplar original fiind comunicat operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (3) SRAPM informează instituţia prefectului cu privire la dispunerea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (4) Modelul de decizie prin care se dispune aplicarea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură.

    ART. 10
    (1) Măsura de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune se aplică de la data comunicării acesteia operatorului.
    (2) Comunicarea deciziei se face de către SRAPM, prin poştă sau curierat rapid, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la adresa declarată de operator prin notificarea transmisă în condiţiile stabilite de art. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (3) Data comunicării se consideră a fi data semnării de către reprezentantul operatorului a confirmării de primire ori data consemnării, de către funcţionarul poştal sau de către curier, a refuzului reprezentantului operatorului de a primi corespondenţa sau a faptului că la adresa înscrisă pe plic nu a fost găsită nicio persoană.
    (4) Operatorul are obligaţia de a pune în aplicare decizia imediat ce aceasta i-a fost comunicată.
    (5) Operatorul are dreptul să conteste decizia de interdicţie, în condiţiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Măsura interzicerii utilizării/punerii în funcţiune se suspendă/anulează în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care operatorul a formulat plângere prealabilă împotriva deciziei de interdicţie, la una dintre autorităţile emitente de la nivel judeţean şi/sau ierarhic superioare ale acesteia, aceasta notifică toate celelalte autorităţi competente de la nivel judeţean sau central, după caz, şi împreună asigură îndeplinirea prevederilor legale cu privire la modul de soluţionare a acestei cereri.
    (2) În situaţia în care operatorul a contestat decizia de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune la instanţa de contencios administrativ competentă, autorităţile emitente sau ierarhic superioare ale acestora, după caz, colaborează pentru reprezentarea în instanţă, potrivit competenţelor legale.

    ART. 12
    (1) Pe perioada aplicării deciziei de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune a amplasamentului/instalaţiei/zonei de depozitare, operatorul poate desfăşura activităţi pentru remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune.
    (2) Pentru ridicarea restricţiilor de utilizare/punere în funcţiune, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, operatorul transmite la SRAPM o solicitare care să conţină dovezi scrise prin care demonstrează că a luat toate măsurile pentru prevenirea sau atenuarea accidentelor majore, respectiv a remediat deficienţele constatate de autorităţile competente, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (3) La primirea solicitării de la operator, SRAPM informează de îndată, telefonic şi prin e-mail, ISU şi CJGNM, solicitând întrunirea reprezentanţilor autorităţilor care au redactat procesul-verbal de analiză prevăzut la art. 8 din prezenta procedură, la sediul APM, în termen de 3 zile lucrătoare.
    (4) În situaţia în care, din motive obiective, o persoană nu este prezentă la data stabilită, conducătorul instituţiei în cauză stabileşte o altă persoană, din rândul persoanelor nominalizate, în condiţiile stabilite de art. 3 din prezenta procedură.
    (5) Solicitarea şi dovezile scrise transmise de operator se analizează, inclusiv prin verificare în teren, de reprezentanţii autorităţilor care propun, prin consens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării operatorului, următoarele:
    a) încetarea aplicării măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune;
    b) continuarea aplicării măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune.

    (6) Rezultatele analizei reprezentanţilor autorităţilor se înscriu într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (7) Comunicarea rezultatului analizei se realizează de către SRAPM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin poştă sau curierat rapid, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la adresa declarată de operator prin notificarea transmisă în condiţiile stabilite de art. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (8) Modelul de notificare de încetare a aplicării deciziei de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
    (9) Modelul de notificare a continuării aplicării măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură.

    ART. 13
    (1) SRAPM ţine evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate de către autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor prezentei proceduri, constituind un registru în acest sens.
    (2) Modelul de registru prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    APM ….
    Nr. ....... data …..........
    CJGNM ........
    Nr. ....... data …..........
    ISUJ ..........
    Nr. ....... data …..........
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    Încheiat astăzi, .......................^1, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ............^2, de către ............^3 din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului ............^2, ..............^3 din partea Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean ..................^2 şi ................^3 din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............^2, în urma verificării ..............^4.
    Constatând că …...…^5, semnatarii prezentului proces-verbal propun declanşarea procedurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune a ……^6 şi notificarea operatorului cu privire la declanşarea acestei proceduri.
    Prezentul proces-verbal este încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare autoritate competentă.
    .....................
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (instituţia)
    .....................
    (instituţia)
    .....................
    (instituţia)
    ________
    ^1 Se înscrie data la care procesul-verbal a fost semnat de către reprezentanţii autorităţilor competente.
    ^2 Se înscrie numele judeţului.
    ^3 Se înscriu numele şi prenumele persoanei.
    ^4 Se înscrie denumirea completă a documentaţiei depuse de operator care face obiectul verificării, respectiv concluziile rezultate în urma investigării incidentelor/accidentelor majore.
    ^5 Se descrie complet fapta care este constatată ca urmare a analizării documentaţiei elaborate de operator sau în urma verificării modului în care acesta şi-a îndeplinit obligaţiile legale (în situaţia în care operatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia depunerii la autorităţi a documentelor stabilite de lege în termenele prevăzute) şi care se încadrează în criteriile menţionate la art. 5 din procedură.
    ^6 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.

    ANEXA 2

    la procedură
    AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ........................................
    (judeţul)
    Nr. ........ din.....................
    NOTIFICARE DE INFORMARE
    Prin prezenta, constatând că .................^1, vă notificăm cu privire la declanşarea procedurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune a ...................^2.
    Drept urmare, vă solicităm ca, până la data de ...............^3, să depuneţi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ................^4, în scris, un document prin care să expuneţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la situaţia constatată.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termenul stabilit, se va continua procedura de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, fără a se ţine cont de eventualele observaţii ale dumneavoastră.
    Director executiv,
    .........................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei)
    Se transmite prin fax, la nr. ........................^5.
    Se transmite prin e-mail la adresa ......................^6.
    ________
    1 Se descrie complet neregula fie din raportul de inspecţie, fie din procesul-verbal de constatare, care se încadrează în criteriile menţionate la art. 5 din procedură.
    ^2 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.
    ^3 Se înscrie termenul până la care operatorul trebuie să transmită documentul, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din procedură.
    ^4 Se înscriu numele judeţului şi adresa completă, inclusiv nr. de fax şi adresa de e-mail.
    ^5 Se înscrie numărul de fax la care se transmite notificarea.
    ^6 Se înscrie adresa de e-mail la care se transmite notificarea.

    ANEXA 3

    la procedură
    APM …
    Nr. ....... data …..........
    CJGNM ........
    Nr. ....... data …..........
    ISUJ ...........
    Nr. ....... data …..........
    PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ
    Încheiat astăzi, ..........................^1, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ........^2, de către ............^3 din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului ........^2, ..............^3 din partea Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean ..............^2 şi ...............^3 din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................^2.
    Analizând documentele şi informaţiile suplimentare puse la dispoziţie de către operator prin Adresa nr. ....... din .........., cu privire la procedura de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune a ………………….^4, comunicată acestuia prin Notificarea nr. ........ din .........., constatând că deficienţele prevăzute la art. 5 alin. ... lit. .... din procedură s-au/nu s-au remediat, semnatarii prezentului proces-verbal decid prin consens următoarele: …………………………..^5.
    Prezentul proces-verbal este încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare autoritate competentă.
    .....................
    (numele şi prenumele)
    ……………………
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (numele şi prenumele)
    .....................
    (instituţia)
    .....................
    (instituţia)
    .....................
    (instituţia)
    ___________
    ^1 Se înscrie data la care procesul-verbal a fost semnat de către reprezentanţii autorităţilor competente.
    ^2 Se înscrie numele judeţului.
    ^3 Se înscriu numele şi prenumele persoanei.
    ^4 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.
    ^5 Se înscrie decizia reprezentanţilor autorităţilor competente, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (5) şi (9) din procedură.

    ANEXA 4

    la procedură
    AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .....,,,,,,,,,,........................
    (judeţul)
    Nr. ........ din .....................................
    SOLICITARE
    de informaţii suplimentare
    În urma analizei punctului dumneavoastră de vedere, transmis în scris, cu nr. ....... din ....................., am constatat că ……………………^1.
    Drept urmare, vă solicităm ca, până la data de …...…………^2, să depuneţi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului …………^3, în scris, informaţii suplimentare prin care să expuneţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la situaţia constatată.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termenul stabilit, se va continua procedura de aplicare a măsurii de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune, fără a se ţine cont de eventualele observaţii ale dumneavoastră.
    Director executiv,
    .........................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei)
    Se transmite prin fax la nr. ...............................^4.
    Se transmite prin e-mail la adresa ..................^5.
    ____________
    ^1 Se descriu complet neregulile fie din raportul de inspecţie, fie din procesul-verbal de constatare, care se încadrează în criteriile menţionate la art. 5 din procedură şi au rămas în continuare neabordate sau nejustificate în punctul de vedere transmis în scris de operator.
    ^2 Se înscrie termenul până la care operatorul trebuie să transmită documentul, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din procedură.
    ^3 Se înscriu numele judeţului şi adresa completă, inclusiv nr. de fax şi adresa de e-mail.
    ^4 Se înscrie numărul de fax la care se transmite notificarea.
    ^5 Se înscrie adresa de e-mail la care se transmite notificarea.

    ANEXA 5

    la procedură
    NOTIFICARE
    de încetare a procedurii/aplicării deciziei
    Prin prezenta vă notificăm cu privire la încetarea procedurii/aplicării deciziei de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune a …………………..^1, urmare a remedierii deficienţelor constatate de autorităţile competente şi transmise dumneavoastră prin Notificarea/Decizia de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune nr. ……… din ……………^2.
    Director executiv,
    .........................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei)
    ^1 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.
    ^2 Se înscrie una dintre cele două situaţii (notificarea sau decizia), după caz.

    ANEXA 6

    la procedură
    APM …..
    Nr. ....... data ….
    CJGNM ........
    Nr. ........ data …..
    ISUJ ............
    Nr. ........ data ……
    DECIZIE
    de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament,
    unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea
    Având în vedere constatările reţinute prin Raportul de inspecţie nr. .... din ..../Procesul-verbal de constatare/analiză nr. …… din ……, comunicate operatorului .... prin Notificarea nr. ....... din .......^1,
    în baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare,
    conducătorii autorităţilor competente desemnate la nivel judeţean emit următoarea
    DECIZIE
    ART. 1
    Se dispune aplicarea măsurii administrative constând în interzicerea utilizării/punerii în funcţiune a ………………..^2 pentru deficienţe grave în implementarea măsurilor de prevenire sau atenuare a accidentelor majore/neîncadrarea în termenele stabilite prin Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, pentru înaintarea ....^3, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. ... lit. ... din Procedura de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 784/91/2021.

    ART. 2
    Măsura administrativă instituită prin prezenta decizie devine efectivă de la data la care actul administrativ îi este comunicat operatorului. Data comunicării se consideră a fi data semnării de către reprezentantul operatorului a confirmării de primire ori data consemnării de către funcţionarul poştal sau de către curier a refuzului reprezentantului operatorului de a primi corespondenţa sau a faptului că la adresa înscrisă pe plic nu a fost găsită nicio persoană.

    ART. 3
    Operatorul are obligaţia de a pune în aplicare decizia imediat ce aceasta i-a fost comunicată.

    ART. 4
    Operatorul are dreptul să conteste prezenta decizie în condiţiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Măsura de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune se suspendă/se anulează în condiţiile stabilite de legea contenciosului administrativ.


┌───────────┬────────────┬──────────────┐
│Director │Comisar-şef,│Inspector-şef,│
│executiv, │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│Numele şi │Numele şi │Numele şi │
│prenumele, │prenumele, │prenumele, │
│semnătura │semnătura şi│semnătura şi │
│şi ştampila│ştampila │ştampila │
│instituţiei│instituţiei │instituţiei │
└───────────┴────────────┴──────────────┘


    ________
    ^1 Se vor înscrie numerele de înregistrare ale raportului de inspecţie sau proceselor-verbale de constatare, de analiză şi notificării de informare, după caz.
    ^2 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.
    ^3 Se vor înscrie documentele sau informaţiile care nu au fost transmise (notificare/document privind politica de prevenire a accidentelor majore/raport de securitate/alte informaţii solicitate potrivit legii).

    ANEXA 7

    la procedură
    AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .........................................
    (judeţul)
    Nr. ........ din .....................................
    NOTIFICARE DE INFORMARE
    Prin prezenta, ca urmare a Solicitării dumneavoastră nr. ....... din ..........., constatând că deficienţele prevăzute la art. 5 alin. ... lit. .... din procedură, comunicate către dumneavoastră prin Notificarea nr. ......... din ............., nu s-au remediat, vă notificăm cu privire la faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ridicarea interdicţiilor stabilite prin Decizia de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a …………………..^1 nr. ........... din ............ .
    Director executiv,
    .........................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei)
    Se transmite prin fax la nr. .................................. .
    Se transmite prin e-mail la adresa ....................... .
    _____
    ^1 Se identifică în mod clar amplasamentul, instalaţia ori zona de depozitare sau părţi ale acestora care fac obiectul aplicării procedurii.

    ANEXA 8

    la procedură
    AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .......................................
    (judeţul)
    Nr. ........ din ......................
    REGISTRU
    pentru evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate de către autorităţile competente
    pentru aplicarea prevederilor Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament,
    unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea

┌────┬────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │ │ │Nr. de │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │Denumirea │înregistrare a │Nr. de │Nr. de │înregistrare│ │înregistrare│ │ │
│Nr. │Denumirea │Adresa │instalaţiei/ │raportului de │înregistrare│înregistrare a │a │Nr. de │a │Data │ │
│crt.│operatorului│operatorului│părţii │inspecţie/ │a │procesului-verbal│notificării │înregistrare│notificării │revocării│Observaţii│
│ │ │ │amplasamentului│procesului-verbal│notificării │de analiză │de încetare │a deciziei │de încetare │măsurii │ │
│ │ │ │ │de constatare │de informare│ │a procedurii│ │a aplicării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │deciziei │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016