Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 7 august 2019  privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 7 august 2019 privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 665 din 9 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 175 din 7 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 665 din 9 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură prezintă etapele şi modul de desfăşurare a procesului de acordare a derogărilor de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, denumită în continuare normă tehnică, pentru:
    a) locurile de consum racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;
    b) instalaţiile de distribuţie racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;
    c) sistemele de distribuţie, inclusiv sistemele de distribuţie închise, noi sau existente;
    d) unităţile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis, nou sau existent, pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea relevanţi şi OTS.


    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    Prezenta procedură se aplică de către gestionarii sau potenţialii gestionari ai unor locuri de consum, operatorii de distribuţie, inclusiv cei ai sistemelor de distribuţie închise sau potenţialii operatori, operatorii de reţea relevanţi şi OTS pentru obţinerea derogărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie, inclusiv a sistemelor de distribuţie închise şi unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea relevanţi şi OTS, noi sau existente, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică.

    CAP. III
    Documente de referinţă
    ART. 3
    Aplicarea prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, denumit în continuare Regulament;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare;
    d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum;
    f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele prevăzute în normele tehnice de racordare.


    CAP. IV
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în actele normative prevăzute la art. 3.
    (2) În înţelesul prezentei proceduri, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:
    1. operator de distribuţie adiacent - operatorul de distribuţie racordat direct, prin cel puţin o linie electrică în curent alternativ sau în curent continuu, la operatorul de reţea relevant care solicită o derogare sau de la care gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum solicită o derogare;
    2. operator de distribuţie afectat - operatorul de distribuţie care urmează să fie afectat din cauza acordării/neacordării derogării solicitate de un gestionar sau un potenţial gestionar al unui loc de consum, operator de transport şi de sistem, operator de reţea relevant sau de un operator al unui sistem de distribuţie, inclusiv a unui sistem de distribuţie închis, din punctul de vedere al criteriilor de derogare aprobate de autoritatea competentă;
    3. potenţial gestionar al unui loc de consum - persoana fizică sau juridică care urmează să deţină un loc de consum sau să preia gestiunea unui loc de consum prin acţiunea actualului gestionar de vânzare/cedare a locului de consum;
    4. potenţial operator - persoana fizică sau juridică care urmează să deţină o reţea electrică de distribuţie sau să preia gestiunea unei reţele electrice de distribuţie prin acţiunea actualului operator de vânzare/cedare a reţelei electrice.

    (3) În prezenta procedură se folosesc următoarele abrevieri:
    ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    ACB - analiza cost-beneficiu;
    OTS - operator de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.;
    ORR - operator de reţea relevant;
    OD - operator de distribuţie;
    ODI - operator de distribuţie închis.


    CAP. V
    Responsabilităţi
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţile gestionarului sau potenţialului gestionar de loc de consum şi ale OD/ODI sau ale unui potenţial operator
    ART. 5
    Gestionarii sau potenţialii gestionari de loc de consum şi OD/ODI sau potenţialii operatori au următoarele responsabilităţi:
    a) elaborează cererea de derogare individuală şi o transmit la ORR, însoţită de datele, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 12;
    b) prezintă informaţiile suplimentare solicitate de ORR, în termen de o lună de la data primirii solicitării;
    c) transmite orice alte informaţii suplimentare solicitate de ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţile operatorului relevant de reţea
    ART. 6
    ORR are următoarele responsabilităţi:
    a) verifică dacă cererea de derogare individuală primită de la gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv de la OD/ODI sau de la potenţialul operator este completă şi, în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare, îi confirmă acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialului operator;
    b) evaluează, în cooperare cu OTS şi orice OD adiacent afectat, după caz, cererea de derogare prevăzută la lit. a) şi ACB aferentă, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE;
    c) transmite ANRE, în termen de 6 luni de la primirea unei cereri de derogare individuală, cererea de derogare împreună cu evaluarea prevăzută la lit. b);
    d) elaborează cererea de derogare de clasă şi o transmite ANRE însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute la art. 23;
    e) transmite informaţiile solicitate de OTS privind o cerere de derogare de clasă, în termen de o lună de la data primirii solicitării, în cazul în care OTS consideră că aceasta este incompletă şi că sunt necesare informaţii suplimentare;
    f) transmite ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării, informaţii suplimentare referitoare la cererea de derogare de clasă.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Responsabilităţile operatorului de transport şi de sistem
    ART. 7
    OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) elaborează cererea de derogare de clasă şi o transmite ANRE însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute la art. 23;
    b) confirmă OD relevant, în termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare de la ANRE, dacă cererea de derogare este completă;
    c) colaborează cu ORR şi orice OD adiacent afectat, după caz, în vederea evaluării de către ORR a cererii de derogare în conformitate cu prevederile art. 6 lit. b);
    d) transmite ANRE, în termen de 6 luni de la data primirii unei cereri de derogare, evaluarea cererii şi documentele relevante care confirmă că sunt îndeplinite criteriile de derogare aprobate de ANRE.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Responsabilităţile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    ART. 8
    ANRE are următoarele responsabilităţi:
    a) emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de:
    (i) 6 luni din ziua următoare primirii cererii; şi
    (ii) în termen de 6 luni din ziua următoare primirii evaluării efectuate de OTS, în cazul cererii de derogare de clasă;

    b) comunică decizia privind cererea de derogare gestionarului sau potenţialului gestionar al locului de consum, OD/ODI sau potenţialului operator, ORR, OTS şi ACER;
    c) solicită OTS să evalueze cererea de derogare de clasă, depusă la ANRE de OD relevant, cu luarea în considerare a criteriilor de derogare aprobate de ANRE;
    d) solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, de la OD/ODI sau potenţialul operator, de la ORR care solicită derogarea sau de la oricare altă parte interesată;
    e) poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare primite de la ORR şi se consultă în acest sens cu ORR, cu gestionarii de loc de consum şi cu părţile interesate, inclusiv cu fabricanţii de echipamente.


    CAP. VI
    Modul de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Cererile de derogare
    ART. 9
    Cererile de derogare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum sunt:
    a) cereri de derogare individuale - cererile elaborate de gestionarii sau potenţialii gestionari de locuri de consum, respectiv de OD/ODI sau potenţialii operatori;
    b) cereri de derogare de clasă - cererile elaborate de ORR sau OTS.


    ART. 10
    (1) Cererile de derogare trebuie să conţină o ACB privind cerinţele pentru care se solicită derogarea, o descriere a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare pentru care se solicită derogarea şi o motivare detaliată, inclusiv documentele relevante care să confirme că sunt respectate criteriile de derogare aprobate de ANRE şi că nu este influenţat în mod negativ comerţul transfrontalier cu energie electrică.
    (2) ANRE poate decide, în temeiul art. 52 sau 53 din Regulament, că locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuţie şi unităţile consumatoare pentru care a fost prezentată o cerere de derogare nu trebuie să respecte cerinţele de la care s-a cerut derogarea, de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de derogare.
    (3) Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor nu afectează derogările pentru care s-a înregistrat o solicitare de acordare înainte de data intrării în vigoare a criteriilor modificate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cererea de derogare individuală
    ART. 11
    Gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator transmite cererea de derogare individuală la ORR.

    ART. 12
    Cererea de derogare individuală trebuie să conţină următoarele date, informaţii şi documente:
    a) date de identificare a gestionarului sau a potenţialului gestionar al locului de consum, a OD/ODI sau a potenţialului operator, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare pentru care se solicită derogarea;
    c) cerinţa/cerinţele normei tehnice de la care se solicită derogarea şi descrierea detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată, însoţită de documentele justificative şi o ACB realizată în conformitate cu metodologia ACB aprobată de ANRE;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier.


    ART. 13
    ORR verifică dacă cererea de derogare primită conform prevederilor art. 11 este completă şi îi comunică acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialului operator în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare.

    ART. 14
    (1) În cazul în care ORR consideră că cererea individuală este incompletă, solicită informaţii suplimentare gestionarului sau potenţialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialului operator, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 13.
    (2) Gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator trebuie să transmită ORR informaţiile prevăzute la alin. (1) în termen de o lună de la data primirii solicitării.

    ART. 15
    Dacă gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator nu transmite informaţiile solicitate la termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), cererea de derogare individuală se clasează.

    ART. 16
    ORR, în cooperare cu OTS şi/sau cu orice OD adiacent afectat, după caz, evaluează cererea de derogare individuală şi ACB elaborată conform metodologiei aprobate de ANRE, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.

    ART. 17
    (1) În termen de 6 luni de la data primirii cererii de derogare individuală, ORR transmite ANRE rezultatele evaluării cererii de derogare şi, după caz, evaluarea OTS.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirarea sa, cu încă o lună, dacă ORR solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv de la OD/ODI sau potenţialul operator, şi cu două luni, dacă ORR solicită OTS o evaluare a cererii de derogare individuală.

    ART. 18
    (1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare individuală în termen de 6 luni din ziua următoare primirii cererii.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu 3 luni, înainte de expirarea sa, dacă ANRE solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv de la OD/ODI sau potenţialul operator sau din partea oricărei alte părţi interesate, respectiv ORR, OTS sau fabricantul de echipamente.
    (3) Perioada suplimentară începe de la data primirii informaţiilor complete de către ANRE.

    ART. 19
    (1) Gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator trebuie să transmită orice alte informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator nu transmite informaţiile solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare individuală se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) gestionarul sau potenţialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialul operator a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 20
    (1) În cazul unităţilor consumatoare din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune de 1.000 V sau mai mic, se poate depune o cerere de derogare individuală de către un terţ, în numele gestionarului sau al potenţialului gestionar al locului de consum, respectiv al ODI sau al potenţialului operator.
    (2) Cererea de derogare prevăzută la alin. (1) se poate referi la una sau mai multe unităţi consumatoare din cadrul aceluiaşi loc de consum sau al aceluiaşi sistem de distribuţie închis.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) şi cu condiţia să se specifice capacitatea maximă cumulată, terţul poate înlocui informaţiile prevăzute la art. 12 lit. a) cu propriile date de identificare.

    ART. 21
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare individuală.
    (2) În cazul în care ANRE aprobă cererea de derogare individuală, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (3) ANRE comunică decizia gestionarului sau potenţialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potenţialului operator, ORR, OTS şi ACER.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerere de derogare de clasă
    ART. 22
    ORR sau OTS transmite cererea de derogare de clasă ANRE.

    ART. 23
    Cererea de derogare de clasă trebuie să conţină următoarele date, informaţii şi documente:
    a) datele de identificare ale ORR/OTS, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare pentru care se solicită derogarea, puterea totală instalată şi numărul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, al instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuţie sau al unităţilor consumatoare;
    c) cerinţa/cerinţele normei tehnice de la care se solicită derogarea şi descrierea detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată a cererii de derogare, însoţită de toate documentele justificative relevante;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier;
    f) ACB elaborată în conformitate cu cerinţele metodologiei ACB aprobate de ANRE. Dacă este cazul, ACB este efectuată în coordonare cu OTS şi/sau orice OD adiacent/adiacenţi.


    ART. 24
    În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii unei cereri de derogare de clasă de la un OD/ODI relevant, ANRE solicită OTS să evalueze cererea luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.

    ART. 25
    (1) În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii solicitării de evaluare prevăzute la art. 24, OTS informează OD/ODI relevant dacă cererea de derogare de clasă este completă.
    (2) În cazul în care OTS consideră că cererea este incompletă, solicită completarea acesteia, iar OD/ODI relevant trebuie să transmită informaţiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la data primirii solicitării, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

    ART. 26
    (1) OTS transmite ANRE evaluarea în termen de 6 luni de la data primirii solicitării de evaluare prevăzute la art. 24, inclusiv documentele relevante care confirmă îndeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirare, cu o lună, în cazul în care este necesar ca OTS să obţină informaţii suplimentare de la OD/ODI relevant.

    ART. 27
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare de clasă în termen de 6 luni din ziua următoare primirii cererii.
    (2) Atunci când cererea de derogare prevăzută la art. 22 se solicită de către OD/ODI relevant, perioada de 6 luni începe din ziua următoare primirii de către ANRE a evaluării OTS.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi prelungite, înainte de expirare, cu o perioadă de 3 luni, în cazul în care ANRE solicită informaţii suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare de clasă sau de la oricare altă parte interesată, respectiv OD adiacenţi, OTS sau fabricantul de echipamente.
    (4) Perioada suplimentară prevăzută la alin. (3) începe din ziua următoare primirii informaţiilor complete.
    (5) În cazul în care ANRE aprobă o cerere de derogare de clasă, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (6) ANRE comunică decizia ORR care a solicitat derogarea, OTS şi ACER.

    ART. 28
    (1) ORR trebuie să transmită orice informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care ORR nu transmite informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare de clasă se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) ORR a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 29
    ANRE poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare de clasă elaborate de către ORR.

    CAP. VII
    Revocarea derogărilor
    ART. 30
    ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în următoarele situaţii:
    a) când circumstanţele şi motivele care au stat la baza acordării derogării nu mai subzistă; sau
    b) la recomandarea Comisiei Europene, motivată de lipsa justificării acordării; sau
    c) la recomandarea ACER, motivată de lipsa justificării acordării.


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice