Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 iulie 2022  privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 iulie 2022 privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 695 din 12 iulie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 98 din 6 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură are scopul de a stabili următoarele:
    a) modul de fundamentare a planurilor de dezvoltare, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării acestora;
    b) modalitatea şi criteriile de analiză de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a planurilor de investiţii, precum şi criteriile de recunoaştere a investiţiilor realizate de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare;
    c) modalitatea de raportare de către operatorul de transport şi de sistem a utilizării veniturilor rezultate din alocarea capacităţilor de interconexiune.


    ART. 2
    Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, pentru transmiterea şi fundamentarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii, precum şi în analiza efectuată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii şi recunoaşterea investiţiilor realizate în tarifele reglementate.

    ART. 3
    Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiţii şi investiţiile realizate de operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari.

    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    e) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    f) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    g) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    h) Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    i) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (Regulamentul 943);
    j) Metodologia de utilizare a veniturilor din congestii, aprobată de Agenţia pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei prin Decizia nr. 38/2020 (Metodologia ACER);
    k) Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, cu modificările ulterioare;
    l) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare.

    (2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
    a) condiţiile pieţei - cel mai avantajos cost/preţ disponibil în piaţă, la care trebuie realizată investiţia de către operator;
    b) dotări - echipamente de lucru şi pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, sisteme informatice şi de comunicaţii, autoutilitare şi alte mijloace de transport, grupuri electrogene, surse de alimentare neîntreruptibile etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din reţea sau din sistemul de reglaj, comandă, control şi achiziţie de date al reţelei;
    c) eficienţa economică a investiţiei - analiza cost-beneficiu a lucrării este pozitivă; lucrarea aduce beneficii viitoare operatorului de reţea şi utilizatorului;
    d) investiţie - lucrare de extindere, dezvoltare, retehnologizare, modernizare, întărire, modificare/reamplasare a reţelei electrice în condiţiile legii, precum şi de înlocuire la expirarea duratei de viaţă, achiziţie de dotări, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru desfăşurarea activităţilor permise de licenţă, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare şi înregistrare şi pentru care se înregistrează amortizare;
    e) înlocuire în urma incidentelor/deranjamentelor - lucrare cu caracter de investiţie de înlocuire totală sau parţială a unui echipament/element deteriorat al reţelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, cu unul nou, prin care se readuc performanţele acestuia cel puţin la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie;
    f) lucrare de mentenanţă - lucrare care se execută asupra unui echipament/element al reţelei de transport sau de distribuţie a energiei electrice pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viaţă normată a condiţiilor şi parametrilor tehnici de funcţionare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanţă nu reprezintă lucrări de investiţii deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depăşirea performanţelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat şi nu conduc la majorarea valorii contabile şi a duratei de viaţă contabile a acestuia;
    g) necesitatea investiţiei - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcţionării reţelei sau a îndeplinirii obligaţiilor sale legale;
    h) oportunitatea investiţiei - amânarea realizării lucrării sau nerealizarea acesteia conduce la producerea de prejudicii operatorului şi/sau utilizatorului;
    i) nivel rezonabil - nivel care întruneşte, fără a depăşi, acele caracteristici şi funcţionalităţi tehnice necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum şi o valoare de achiziţie comparabilă cu valoarea de piaţă în anul respectiv;
    j) plan de investiţii aferent unei perioade de reglementare - plan de investiţii elaborat de operator pentru o perioadă multianuală stabilită conform normelor metodologice de stabilire a tarifelor de reţea;
    k) respingere a unei investiţii - neincluderea parţială sau totală în planul de investiţii aprobat a valorii unei investiţii planificate sau nerecunoaşterea valorii unei investiţii realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;
    l) recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;
    m) situaţie imprevizibilă - un eveniment din categoria schimbărilor legislative care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greşelii sau culpei acestuia şi care conduce la nerespectarea unor prevederi ale prezentei proceduri.

    (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) BAR - bază reglementată a activelor;
    c) CPT - consum propriu tehnologic;
    d) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţă medie a întreruperilor scurte în reţea;
    f) OD - operator de distribuţie a energiei electrice concesionar;
    g) OPEX - costuri de operare şi mentenanţă aferente serviciului de transport şi de sistem al energiei electrice şi de distribuţie a energiei electrice;
    h) OTS - operator de transport şi de sistem;
    i) OR - OTS şi OD;
    j) RED - reţea electrică de distribuţie;
    k) RET - reţeaua electrică de transport;
    l) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în reţea;
    m) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţă medie a întreruperilor în reţea;
    n) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei;
    o) TYNDP - Ten Year Network Development Plan - Planul la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei pe 10 ani, prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul 943;
    p) PNIESC - Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, transmis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice.

    (4) În cuprinsul prezentei proceduri, noţiunea de plan de investiţii este sinonimă cu noţiunea de program de investiţii.

    CAP. III
    Obligaţii privind elaborarea şi aprobarea planurilor de investiţii şi de dezvoltare
    ART. 5
    Conform Legii, OR are obligaţia de a retehnologiza, reabilita şi dezvolta în condiţii economice RET/RED, pentru a-i asigura siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa, cu respectarea normelor privind protecţia mediului şi a sănătăţii persoanelor şi promovarea eficienţei energetice, precum şi de a asigura capacitatea pe termen lung a RET/RED de a satisface cererile rezonabile de transport/distribuţie de energie electrică şi solicitări rezonabile de racordare la RED.

    ART. 6
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, OR elaborează:
    a) la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani;
    b) în anul de referinţă al unei perioade de reglementare, planul de investiţii pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
    c) în fiecare an al perioadei de reglementare, planul de investiţii anual.


    ART. 7
    ANRE aprobă în condiţiile Legii planurile de investiţii şi de dezvoltare elaborate de OR, după cum urmează:
    a) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS şi planul de dezvoltare a RED pe 10 ani elaborat de fiecare OD se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE;
    b) valorile planurilor de investiţii pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, precum şi valorile planurilor de investiţii anuale, elaborate de OTS şi OD, defalcate pe surse de finanţare, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) ANRE aprobă valorile programelor anuale de asigurare a mentenanţei, corespunzătoare unei perioade de reglementare, prin ordin al preşedintelui ANRE.


    ART. 8
    Elaborarea planurilor de dezvoltare a RET şi RED pe 10 ani, a planurilor de investiţii pentru o perioadă de reglementare, precum şi a planurilor de investiţii anuale se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor, întocmită de fiecare OR cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

    CAP. IV
    Planurile de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani
    ART. 9
    (1) Planurile de dezvoltare prevăzute la art. 6 lit. a) se fundamentează de OR pe baza analizei stării tehnice a RET/RED, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor de producere a energiei electrice, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică, şi se corelează cu planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism ale unităţilor administrativ-teritoriale şi vor ţine cont de planurile de amenajare şi de sistematizare a teritoriului, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii persoanelor.
    (2) Planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani se coreleazǎ cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung, cu planul european TYNDP în cazul OTS şi cu PNIESC, ediţiile în vigoare.
    (3) Planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani este exprimat în termenii anului de aprobare.

    ART. 10
    (1) Pentru fundamentarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani, OTS realizează următoarele studii şi analize de perspectivă a RET, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - 10 ani:
    a) stadiul actual şi evoluţia viitoare a:
    (i) consumului de energie electrică;
    (ii) structurii şi capacităţii surselor de producere;
    (iii) importurilor şi exporturilor de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităţilor de schimb transfrontalier.

    b) analiza RET în funcţie de vechimea şi starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune şi elemente de reţea;
    c) verificarea RET la condiţiile de stabilitate statică şi tranzitorie în scopul identificării zonelor critice ale reţelei şi a lucrărilor necesare pentru creşterea siguranţei în exploatare, modernizarea, optimizarea şi eficientizarea acesteia;
    d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor şi a elementelor critice şi stabilirea lucrărilor de investiţii necesare pentru reducerea acestora;
    e) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
    f) analiza nivelului de performanţă a serviciului conform indicatorilor prevăzuţi în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influenţă semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea performanţei serviciului şi pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influenţă;
    g) analiza adecvanţei sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu şi lung prin metode care să ţină seama de structura capacităţilor de producere şi de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităţilor de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;
    h) analiza privind evaluarea flexibilităţii RET;
    i) identificarea zonelor şi a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiţii constând în modernizări sau retehnologizări;
    j) identificarea zonelor de reţea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare şi extindere;
    k) prioritizarea investiţiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare şi a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfăşurării lucrărilor de investiţii prognozate;
    l) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiţii şi a nivelului cheltuielilor anuale de investiţii, precum şi identificarea surselor de finanţare (din fonduri proprii, surse împrumutate, contribuţii financiare, venituri din alocarea capacităţilor de interconexiune transfrontalieră);
    m) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune prevăzute în categoria „F - Creşterea capacităţii de interconexiune“ din cadrul planului de dezvoltare pe 10 ani, în corelare cu lista proiectelor din planul european TYNDP, lista europeană a proiectelor de interes comun şi cu ţintele asumate la nivel naţional privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene;
    n) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investiţiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
    o) corelarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani cu planuri similare ale reţelelor de transport al energiei electrice din ţările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidenţierea obligaţiilor care revin OTS şi a poziţiilor din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani implicate în aceste corelări/ colaborări;
    p) analiza comparativă a proiectelor de investiţii din care să rezulte modificările faţă de ediţia anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;
    q) analiza realizării investiţiilor cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investiţiilor cuprinse în ediţia precedentă a planului de dezvoltare (acolo unde este cazul se vor detalia şi implicaţiile de natură tehnică ce pot afecta semnificativ parametrii de funcţionare a RET şi/sau influenţa asupra realizării unor proiecte de investiţii aflate în desfăşurare sau planificate);
    r) analiza privind măsurile şi programele destinate asigurării securităţii cibernetice şi dezvoltării sistemelor informatice;
    s) prognoza evoluţiei CPT în RET pe perioada planului.

    (2) Planul de dezvoltare a RET pe 10 ani cuprinde:
    a) prezentarea succintă a contextului la nivel naţional şi european în domeniul transportului de energie electrică, strategii şi politici în desfăşurare, obiectivele şi ţintele la realizarea cărora contribuie proiectele de investiţii din planul de dezvoltare, precum şi principiile şi metodologiile utilizate la elaborarea planului de dezvoltare, ipotezele şi scenariile elaborate, direcţiile de acţiune;
    b) lucrările de investiţii care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), eşalonarea în timp a proiectelor de investiţii, valoarea totală şi estimarea cheltuielilor investiţionale anuale pentru fiecare proiect de investiţii, cu evidenţierea surselor de finanţare (fonduri proprii, surse împrumutate, contribuţii financiare, venituri din alocarea capacităţilor de interconexiune transfrontalieră);
    c) prezentarea modificărilor intervenite în lista proiectelor de investiţii faţă de ediţia anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv adăugat/modificat/eliminat;
    d) prezentarea stadiului realizării investiţiilor cuprinse în ediţia anterioară a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, care cuprinde estimările prevăzute la alin. (1) lit. q);
    e) necesităţile de investiţii identificate pe parcursul procesului de consultare desfăşurat de OTS;
    f) prezentarea şi argumentarea modului de corelare şi conformare a planului cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung, cu TYNDP şi cu PNIESC, ediţiile în vigoare;
    g) prezentarea stadiului implementării noilor obligaţii privind digitalizarea reţelei.


    ART. 11
    (1) Pentru fundamentarea planului de dezvoltare a RED pe 10 ani, OD realizează următoarele studii şi analize de perspectivă a RED, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - 10 ani:
    a) analiza RED în funcţie de vechimea şi starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, în corelare cu evoluţia indicatorilor de performanţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, având ca referinţă ţintele de CPT stabilite de ANRE şi valorile realizate de către OR cel puţin în ultimii 3 ani, anteriori anului de elaborare a planului de dezvoltare;
    c) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
    d) analize de regim de funcţionare a RED în vederea identificării necesarului de lucrări de retehnologizare/modernizare a instalaţiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătăţirea indicatorilor de continuitate şi a calităţii tehnice a serviciului de distribuţie, precum şi la reducerea CPT şi a OPEX;
    e) analize privind evoluţia producţiei şi a consumului de energie electrică în zona de licenţă, evaluarea necesarului de puncte de reîncărcare a vehiculelor, a potenţialului de consum dispecerizabil din zonă pentru identificarea necesarului de dezvoltare optimă a RED;
    f) analiza capacităţii pe termen lung a RED de a satisface solicitări de racordare la reţea pe baza planurilor generale/ zonale de urbanism transmise de autorităţile locale la solicitarea OD;
    g) studii privind digitalizarea şi integrarea serviciilor de flexibilitate necesare în RED pe termen mediu şi lung;
    h) sinteza rezultatelor consultării cu OTS, cu OD vecini şi cu autorităţile locale din zona de licenţă cu privire la aspecte care privesc modernizarea şi dezvoltarea RED;
    i) identificarea zonelor şi a categoriilor de instalaţii ale RED pentru care este necesară realizarea de investiţii;
    j) analiza privind măsurile şi programele destinate asigurării securităţii cibernetice a sistemelor informatice;
    k) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiţii şi a nivelului cheltuielilor anuale de investiţii, utilizând indicatori specifici, care pot fi actualizaţi la elaborarea documentaţiilor în faza de proiectare şi în urma adjudecării contractelor de execuţie/furnizare materiale/echipamente fără a fi obligatorii la elaborarea programelor de investiţii, precum şi identificarea surselor de finanţare (fonduri proprii, surse împrumutate şi contribuţii financiare);
    l) analiză multicriterială pentru prioritizarea investiţiilor;
    m) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investiţiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate.

    (2) Planul de dezvoltare a RED pe 10 ani cuprinde:
    a) prezentarea succintă a contextului la nivel naţional în domeniul distribuţiei de energie electrică, strategii şi politici în desfăşurare, obiectivele şi ţintele la realizarea cărora contribuie proiectele de investiţii din planul de dezvoltare, precum şi principiile şi metodologiile utilizate la elaborarea planului de dezvoltare, ipotezele şi scenariile elaborate, direcţiile de acţiune;
    b) lucrările de investiţii care rezultă necesare în RED înaltă şi medie tensiune în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), eşalonarea în timp a proiectelor de investiţii, valoarea totală şi estimarea cheltuielilor investiţionale anuale pentru fiecare proiect de investiţii, cu evidenţierea surselor de finanţare (fonduri proprii, surse împrumutate, contribuţii financiare); detalierea planului aferent RED joasă tensiune se realizează pe categoriile rezultate din studiile prevăzute la alin. (1);
    c) prezentarea modificărilor intervenite în lista proiectelor de investiţii faţă de ediţia anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;
    d) prezentarea stadiului realizării investiţiilor cuprinse în ediţia anterioară a planului de dezvoltare a RED pe 10 ani aprobat de ANRE, care cuprinde estimări valorice ale impactului întârzierilor sau nerealizării investiţiilor cuprinse în ediţia precedentă a planului de dezvoltare, cu descrierea, acolo unde este cazul, a implicaţiilor de natură tehnică ce pot afecta semnificativ parametrii de funcţionare a RED şi/sau a influenţei asupra realizării altor proiecte de investiţii aflate în desfăşurare sau planificate;
    e) prezentarea stadiului implementării noilor obligaţii privind digitalizarea reţelei, serviciile de flexibilitate, integrarea consumului dispecerizabil şi a producţiei distribuite din surse regenerabile;
    f) necesităţile de investiţii identificate pe parcursul procesului de consultare desfăşurat de OD;
    g) prezentarea şi argumentarea modului de corelare şi conformare a planului cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung şi cu PNIESC, ediţiile în vigoare;
    h) prezentarea stadiului implementării noilor obligaţii privind digitalizarea reţelei.


    ART. 12
    (1) OR supune consultării publice pe pagina proprie de internet planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, având conţinutul prevăzut la art. 10 alin. (2), respectiv art. 11 alin. (2), înainte de transmiterea acestuia la ANRE în vederea aprobării.
    (2) OR solicită punctul de vedere privind planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani utilizatorilor relevanţi ai reţelei: consiliile judeţene, alte autorităţi publice locale şi centrale, asociaţii ale producătorilor, asociaţii ale consumatorilor etc.

    ART. 13
    OR transmite ANRE planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, având conţinutul prevăzut la art. 10 alin. (2) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (2) pentru OD, până la data de 1 iulie a anului anterior perioadei de 10 ani, în vederea aprobării, însoţit de:
    a) documentele de fundamentare, respectiv studiile şi analizele realizate conform prevederilor art. 10 alin. (1) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (1) pentru OD, setul de date de intrare utilizate la prelucrarea scenariilor care au fundamentat direcţiile de acţiune şi proiectele de investiţii incluse în planul de dezvoltare;
    b) rezultatele procesului de consultare publică, respectiv Sinteza observaţiilor/propunerilor primite în perioada de consultare publicǎ, inclusiv rezoluţia OR privind acceptarea sau motivele neacceptǎrii propunerilor primite;
    c) punctele de vedere primite de la utilizatorii relevanţi ai reţelei.


    ART. 14
    ANRE aprobă planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (1) pentru OD şi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) planul respectă condiţiile prevăzute în decizia de aprobare a ediţiei anterioare, în vigoare;
    b) planul propus integrează proiectele de interes comun în care OR este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul naţional;
    c) investiţiile incluse în planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani respectă normele europene şi naţionale privind eficienţa energetică a reţelelor de energie electrică, în acord cu ţintele asumate la nivel de ţară;
    d) prin lucrările de investiţii prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească ţintele specifice privind gradul de interconectivitate între reţele, stabilite la nivelul Uniunii Europene şi asumate la nivel de ţară;
    e) pentru planul de dezvoltare a RET şi pentru investiţiile care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai planului, sunt transmise studiile de fezabilitate şi documentele de aprobare a acestora;
    f) planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung, cu planul european TYNDP în cazul OTS şi cu PNIESC, precum şi cu calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.


    ART. 15
    OR publică pe pagina proprie de internet planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani aprobat de ANRE, însoţit de rezultatele procesului de consultare publicǎ desfǎşurat de OR, respectiv de Sinteza observaţiilor/propunerilor primite în perioada de consultare publicǎ, inclusiv rezoluţia OR privind acceptarea sau motivele neacceptării propunerilor primite.

    CAP. V
    Fundamentarea planurilor de investiţii pentru o perioadă de reglementare
    ART. 16
    (1) Planul de investiţii al OR pentru o perioadă de reglementare, prevăzut la art. 6 lit. b), se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 11 alin. (1), realizate pe termen scurt şi conţine lucrările de investiţii programate a fi realizate în primii ani ai planului de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, aprobat.
    (2) Planul de investiţii al OR pentru o perioadă de reglementare este exprimat în termenii anului de referinţă al perioadei de reglementare.

    ART. 17
    (1) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul lucrărilor de reducere a CPT, planul privind îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a serviciului, planul lucrărilor de mentenanţă, precum şi cu programul de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiţii programate a fi finalizate şi puse în funcţiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcţie de tipul şi scopul lor.
    (3) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se detaliază pe categoriile de investiţii prevăzute la art. 27 şi structura prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 18
    (1) OR elaborează şi transmit ANRE în anul de referinţă al perioadei de reglementare, până cel târziu la data de 1 iulie, în format electronic, planul de investiţii pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:
    a) programul de lucrări pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice;
    b) anexa nr. 2 completată cu estimarea valorică a beneficiilor urmărite la nivelul RED/RET prin realizarea investiţiilor planificate;
    c) programul de asigurare a mentenanţei, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi cu planul lucrărilor de mentenanţă; costurile de mentenanţă aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct şi vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare;
    d) programul documentat al achiziţiilor în dotări, defalcat pe ani şi tipuri: tehnică de calcul, auto, dotări în securitatea muncii etc.

    (2) Informaţiile din documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corelate cu cele transmise de OR pentru fundamentarea tarifelor reglementate.

    ART. 19
    În planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficienţa economică şi al căror cost reflectă condiţiile pieţei.

    ART. 20
    În situaţia în care OR deţine parţial în proprietate autovehicule, inclusiv autoutilitare şi autospeciale, OR are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea, prin achiziţionare, a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar şi fundamentat pe bază de documente justificative, în anul de referinţă al unei perioade de reglementare.

    ART. 21
    În planul de investiţii aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări necesare pentru îndeplinirea unor obligaţii legale şi lucrări care conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:
    a) îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, cu respectarea prevederilor legale şi a prevederilor contractuale;
    b) îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei prin reducerea CPT;
    c) reducerea costurilor de operare şi mentenanţă OPEX.


    ART. 22
    (1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, pentru fiecare lucrare de investiţii va fi declarat cel puţin un beneficiu, prin marcare corespunzătoare a beneficiului respectiv pe anexa nr. 2.
    (2) Beneficiile urmărite vor fi cuantificate şi prezentate agregat la nivelul zonei de reţea pentru care se aplică tarife reglementate, pe total şi pe niveluri de tensiune, unde este cazul, inclusiv sub forma reducerii costurilor ce compun venitulţintă aferent perioadei de reglementare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare şi la nivelul întregii perioade, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a reţelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, preluări de capacităţi de la terţi, precum şi lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.

    ART. 23
    ANRE aprobă planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) planul de investiţii este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17;
    b) planul de investiţii este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei, precum şi cu planul lucrărilor de mentenanţă pentru perioada de reglementare;
    c) valoarea planului de investiţii finanţat integral sau parţial din surse proprii pentru perioada de reglementare este cel puţin egală cu valoarea costului cu amortizarea reglementată totală prognozată aferentă perioadei de reglementare;
    d) valoarea fiecărei lucrări de investiţii în reţea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de reţea relevante;
    e) investiţiile incluse în plan finanţate din surse proprii respectă condiţiile de includere în BAR prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, sau, după caz, Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.


    CAP. VI
    Fundamentarea planurilor anuale de investiţii
    ART. 24
    (1) OR elaborează planurile anuale de investiţii cu respectarea valorilor totale anuale şi a valorilor aferente fiecărei categorii de lucrări prevăzute la art. 27 alin. (1) din planurile de investiţii aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazurile în care OR nu respectă valorile corespunzătoare categoriilor de lucrări prevăzute în cadrul planurilor de investiţii pentru perioada de reglementare, OR transmite justificări cu privire la abaterea de la aceste valori.
    (3) Planurile anuale de investiţii se transmit în format electronic, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secţiunea Prognozat, până la data de 1 martie a anului de realizare a planului de investiţii, justificate conform prevederilor cap. VIII.
    (4) Un plan anual de investiţii cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcţiune şi înregistrate ca mijloace fixe în evidenţele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.

    ART. 25
    În perioada a IV-a de reglementare OR stabileşte beneficiile specifice conform prevederilor art. 21 şi determină/ cuantifică ex-ante valoarea estimată a fi obţinută pentru fiecare beneficiu specific corespunzător fiecărei lucrări din planul anual de investiţii, cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. 22 alin. (3), conform anexei nr. 2.

    ART. 26
    (1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, OR transmite, la fundamentarea planului anual, beneficiile prognozate prin actualizarea informaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 22.
    (2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure menţinerea valorii globale a beneficiilor declarate la fundamentarea planului perioadei de reglementare.

    CAP. VII
    Structura planului anual de investiţii
    ART. 27
    (1) Planul de investiţii este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat în conformitate cu prevederile art. 21, astfel:
    a) investiţii esenţiale;
    b) investiţii necesare;
    c) investiţii justificabile.

    (2) Investiţii esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei şi eliminarea congestiilor de reţea, inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) realizarea de noi linii electrice, inclusiv de interconexiune şi de noi staţii electrice, retehnologizarea, modernizarea, creşterea capacităţii liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punctul de vedere al securităţii muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;
    b) proiecte de investiţii incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene;
    c) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti;
    d) instalaţii pentru compensarea factorului de putere;
    e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu.

    (3) Investiţiile necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei, a indicatorilor de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie;
    b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru creşterea eficienţei energetice a reţelei;
    c) îmbunătăţirea calităţii serviciului;
    d) realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;
    e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi a celor pentru asigurarea securităţii cibernetice şi implementarea de tehnologii digitale şi comunicaţii tehnologice;
    f) lucrări de racordare şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, cota-parte neacoperită de tariful de racordare şi alte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare;
    g) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare şi mediu - proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecinţe semnificative.

    (4) Investiţiile justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) achiziţia de dotări;
    b) modernizarea clădirilor/sediilor administrative;
    c) preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi;
    d) înlocuirea grupurilor de măsurare şi înlocuiri ale unor părţi componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;
    e) înlocuiri în urma incidentelor;
    f) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.


    ART. 28
    (1) Planul anual de investiţii elaborat de OR trebuie să respecte condiţia ca valoarea investiţiilor finanţate din fonduri proprii care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei sau sunt necesare pentru operarea sistemului să reprezinte cel puţin 85% din valoarea fondurilor proprii a planului anual de investiţii, aprobat de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.
    (2) Valoarea investiţiilor în reţea din planul anual de investiţii se alocă pe zonele de reţea aferente fiecărui judeţ în funcţie de volumul şi starea tehnică a instalaţiilor şi necesarul de dezvoltare a zonei, în corelare cu indicatorii zonali de continuitate a alimentării şi de calitate tehnică a energiei electrice, precum şi cu măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acestora; modul de alocare pe judeţe a investiţiilor se justifică de OD.
    (3) Numărul grupurilor de măsurare înlocuite de OD în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative.
    (4) Numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare şi autospeciale, achiziţionate în decursul unui an nu poate să depăşească 15% din numărul celor aflate în proprietate la sfârşitul anului anterior celui pentru care se elaborează planul anual de investiţii, iar dotarea acestora nu va depăşi un nivel rezonabil.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia prevăzută la art. 20, OR are dreptul să depăşească procentul prevăzut la alin. (4), cu încadrare în structura prevăzută la alin. (1), fundamentat pe bază de documente justificative.
    (6) Investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul, echipamente de telecomunicaţii şi sisteme informatice nu vor depăşi un nivel rezonabil de performanţă tehnică şi de preţ, precum şi un volum adecvat numărului de personal implicat în desfăşurarea serviciului.

    ART. 29
    (1) Suplimentar condiţiilor prevăzute la art. 28, planul anual de investiţii elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea rezultată conform art. 28 alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se includ şi:
    (i) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice şi/sau utilizatori persoane fizice şi juridice;
    (ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;

    b) la solicitarea unor autorităţi publice naţionale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investiţiilor prevăzute la lit. a), lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;
    c) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea rezultată conform art. 28 alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi. În această categorie se include valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare deţinute de OD, în situaţia aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru un loc de consum;
    d) toate lucrările de investiţii necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiţii; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la art. 28 alin. (3);
    e) valoarea anuală cumulată a tuturor capacităţilor energetice de distribuţie preluate prin contract de vânzare-cumpărare nu poate depăşi 10% din valoarea investiţiilor prevăzute în programul de investiţii al anului respectiv. Pentru îndeplinirea acestei condiţii, operatorul poate eşalona pe mai mulţi ani preluarea unor active.

    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. e), limita de 10% din valoarea investiţiilor prevăzute în programul de investiţii al anului respectiv poate fi depăşită numai în cazul preluărilor realizate conform art. 44 alin. (8) din Lege şi art. 46 alin. (2^2) din Lege, pe bază de documente justificative.

    ART. 30
    (1) Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în planul anual de investiţii este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia pentru cazul investiţiilor în mijloace fixe aparţinând reţelei, sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie pentru cazul investiţiilor în dotări.
    (2) Valoarea planului anual de investiţii şi valoarea prognozată pentru fiecare obiectiv/mijloc fix sunt exprimate în termenii anului de referinţă al perioadei de reglementare (termeni reali).
    (3) Denumirea investiţiei cuprinsă în planul anual trebuie să corespundă denumirii din documentele justificative aferente promovării acesteia, iar denumirea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia.
    (4) Nu se includ în planul de investiţii lucrări care privesc imobilizări corporale şi necorporale din categoria investiţiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, sau, după caz, Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 31
    (1) OD are obligaţia de a preciza pentru fiecare lucrare de investiţii în reţea/mijloc fix amplasamentul acesteia/ acestuia, respectiv judeţul, localitatea şi zona din cadrul localităţii (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiţiei.
    (2) Nu se includ în planul anual de investiţii al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a judeţului sau a localităţii) şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 29, precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de la terţi sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor se pot include cu denumiri generice şi cu precizarea valorii acestora în planul anual de investiţii transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună, şi completează cu lucrări planurile anuale de investiţii transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 şi se marchează cu „EX“ în coloana de observaţii, iar cele care se introduc se marchează cu „IN“.

    ART. 32
    (1) Investiţiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an (lucrări multianuale) care urmează a avea puneri în funcţiune parţiale se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent fiecărui an, începând cu primul an şi până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate şi defalcarea anuală a acesteia, precum şi a stadiului lucrării (finalizat/nefinalizat).
    (2) Valoarea totală prognozată a investiţiilor prevăzute la alin. (1) este cea inclusă în planul anual de investiţii transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an în care lucrarea are puneri în funcţiune parţiale. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcţie de valoarea lucrărilor realizate şi puse în funcţiune în anul anterior. Suma valorii prognozelor anuale trebuie să fie egală cu valoarea totală iniţial prognozată.
    (3) Durata prognozată de realizare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani. Lucrările nefinalizate în această perioadă se pot finaliza în anul următor, pe modelul lucrărilor anuale nefinalizate în cursul anului, cu specificarea acesteia în macheta de lucrări în continuare.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiţii lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată prognozată de realizare depăşeşte 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE şi transmiterea informaţiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.

    ART. 33
    Este interzisă includerea lucrărilor de mentenanţă în planul anual de investiţii.

    CAP. VIII
    Justificarea planului anual de investiţii
    ART. 34
    (1) Planul anual de investiţii elaborat de OR se transmite ANRE însoţit de următoarele documente asumate/ aprobate/avizate intern:
    a) un memoriu justificativ pentru fiecare lucrare în reţea, care prezintă într-un mod succint dovada îndeplinirii condiţiilor de includere în plan: necesitatea şi oportunitatea, eficienţa economică a investiţiei şi costului care reflectă condiţiile pieţei, precum şi beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 21; fac excepţie investiţiile necesare pentru respectarea unor obligaţii legale, lucrările de racordare, precum şi de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) documente justificative privind necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi costul care reflectă condiţiile pieţei, în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii; acestea includ documentele de promovare a fiecărei investiţii întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie;
    c) planul anual de mentenanţă în reţea şi/sau pentru operarea sistemului, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanţă se corelează cu costurile de mentenanţă aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile; planul anual de mentenanţă se transmite în termenii anului de raportare.

    (2) Pentru toate proiectele de investiţii, în cadrul documentelor de promovare prevăzute la alin. (1) lit. b), OR va demonstra eficienţa economică a investiţiilor prin analize tehnico-economice, care justifică alegerea soluţiei optime pe baza indicatorilor economici pozitivi.
    (3) În situaţia lucrărilor din categoria investiţiilor justificabile, altele decât modernizări de clădiri, documentele de promovare nu conţin studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic.

    ART. 35
    Pentru investiţiile incluse în planul anual de investiţii din categoria celor prevăzute la art. 32, OD transmit în format electronic pe suport extern de memorie o situaţie din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiţii aferent primului an şi menţinerea acesteia până la finalizarea lucrării.

    ART. 36
    În planul anual de investiţii transmis ANRE de către OR la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED/RET trebuie să fie întocmite şi avizate cel puţin temele de proiectare şi, după caz, studiile de fezabilitate avizate de Comisia tehnică şi economică din cadrul OR.

    CAP. IX
    Modificarea planului anual de investiţii
    ART. 37
    (1) Până la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiţii, OR au dreptul să modifice planul de investiţii pentru anul respectiv, cu respectarea valorii totale din planurile de investiţii acceptate de ANRE pentru perioada de reglementare, aferente anului respectiv, a condiţiilor prevăzute la cap. VI şi VII şi a cerinţelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiţii şi a documentelor transmise conform prevederilor art. 24 şi, respectiv, art. 34.
    (2) În planul de investiţii al OD modificat trebuie să se regăsească cel puţin 80% din numărul de lucrări în reţea cuprinse în planul de investiţii transmis de OR la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile ulterior datei prevăzute la art. 24 alin. (3), depăşirea limitei din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiţii poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislaţia aplicabilă.
    (4) OR au obligaţia să justifice fiecare modificare a planului de investiţii şi să transmită documentele justificative ale noilor investiţii incluse în plan, conform prevederilor cap. VIII.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcţie de numărul şi valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a)-d), se acceptă depăşirea limitei prevăzute la alin. (2) şi neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 29, cu prezentarea documentelor justificative şi specificarea lucrărilor incluse în planul de investiţii pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.
    (6) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 29 alin. (1) este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiţii transmis la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3), OD poate include în planul de investiţii alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiţii.
    (7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru anul în curs, OR transmit în format electronic:
    a) planul de investiţii modificat, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secţiunea Prognozat, în format electronic;
    b) documentele justificative prevăzute la art. 34 pentru lucrările de investiţii incluse în planul anual modificat;
    c) completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiţii, dintre cele prevăzute la art. 34.

    (8) Documentele prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c) se transmit în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii.

    ART. 38
    Lucrările de investiţii din planul anual modificat conform art. 37 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) pentru investiţiile în mijloace fixe aparţinând reţelei trebuie să fie încheiate contractele de execuţie sau să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire;
    b) pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie sau, în situaţii independente de voinţa operatorului conform documentelor justificative trimise de acesta, să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire.


    ART. 39
    (1) ANRE analizează şi verifică planurile anuale de investiţii cu respectarea prevederilor referitoare la fundamentarea, structura, justificarea şi modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum şi condiţiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor aplicabilă şi transmite OR rezultatul analizei planului anual de investiţii în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia.
    (2) În cazul în care planul de investiţii sau anumite lucrări de investiţii nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE informează OR cu privire la nerespectarea structurii şi/sau condiţiilor de acceptare aplicabile planurilor anuale şi cu privire la lucrările de investiţii care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere în BAR, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) OR are obligaţia de a transmite planul modificat exclusiv prin preluarea observaţiilor şi solicitărilor ANRE şi de a-l transmite ANRE la momentul raportării investiţiilor realizate, respectiv la data de 31 mai a anului următor anului de realizare a planului de investiţii.

    CAP. X
    Obligaţii privind realizarea planurilor de investiţii şi mentenanţă
    ART. 40
    (1) OR au obligaţia de a realiza investiţiile finanţate din surse proprii şi venituri din alocare capacitate transfrontalieră, prevăzute în planul anual de investiţii întocmit conform criteriilor şi condiţiilor prevăzute în prezenta procedură.
    (2) OR au obligaţia de a realiza anual din surse proprii şi venituri din alocare capacitate transfrontalieră investiţii care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei şi/sau sunt necesare pentru operarea sistemului, în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală prognozată a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE.
    (3) În evaluarea gradului de realizare a planului anual de investiţii prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările realizate din fonduri proprii, care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei şi/sau sunt necesare pentru operarea sistemului, după cum urmează:
    (i) au fost realizate în cursul anului în conformitate cu planul anual;
    (ii) au fost realizate în cursul anului ca investiţii suplimentare în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2);
    (iii) au fost realizate în primele 6 luni ale anului următor în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) în cazul în care se transmit explicaţii sau justificări pertinente privind întârzierea realizării acestora, cu detalierea cauzelor independente de voinţa OR, conform documentelor justificative transmise de OR la termenul prevăzut la art. 42 alin. (1).


    ART. 41
    (1) OR au obligaţia de a realiza anual lucrări de mentenanţă în reţea şi/sau necesare pentru operarea sistemului, în valoare de cel puţin 90% din valoarea totală a planului anual de mentenanţă transmis conform prevederilor art. 34 alin. (1) lit. c).
    (2) La analizarea gradului de îndeplinire a planului de mentenanţă prevăzut la alin. (1) se iau în considerare lucrările de mentenanţă, după cum urmează:
    (i) au fost realizate în cursul anului conform planului anual;
    (ii) au fost realizate în anul următor în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1).

    (3) ANRE nu acceptă depăşirea cu mai mult de 10% a costurilor de mentenanţă a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c).

    CAP. XI
    Acceptarea investiţiilor realizate
    ART. 42
    (1) Pentru acceptarea investiţiilor anuale realizate, OR transmit ANRE până la data de 31 mai a anului următor anului de realizare a planului de investiţii:
    a) documentele de promovare prevăzute la art. 34, respectiv art. 37 alin. (7);
    b) documentele de finalizare a fiecărei investiţii, după caz: bonuri de consum (cu excepţia bonurilor de consum pentru contoare, pentru care se transmit situaţii centralizatoare/bon colectiv), situaţii de plată, aprobări la plată, facturi, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale mijloacelor fixe, inclusiv pentru cele la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei, documente care atestă condiţii meteorologice deosebite.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii aprobat şi subfoldere pe categoriile fundamentare, achiziţie şi contractare, execuţie, punere în funcţiune, înregistrare în contabilitate, şi vor fi însoţite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.
    (3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcţiune/fişele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, fişele de mijloace fixe sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).
    (4) Pentru lucrările cofinanţate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoaşterii în tarife a cotei finanţate de operatori, aceştia vor transmite suplimentar documente din care să rezulte valoarea contribuţiei financiare.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de investiţii realizate în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (3) pct. (iii), documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiţii.

    ART. 43
    (1) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligaţia să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe care nu mai sunt utilizate pentru asigurarea serviciului, conform tabelului-cadru referitor la ieşirile de mijloace fixe din anexa nr. 1.
    (2) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligaţia să transmită în format electronic un raport detaliat privind investiţiile în contoare, transformatoare şi dotări, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 5.
    (3) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligaţia să transmită în format electronic un raport sintetic privind investiţiile realizate, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 7.

    ART. 44
    (1) ANRE respinge parţial sau total investiţiile/ mijloacele fixe/costurile investiţiilor care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu prevederile art. 42 şi 43:
    a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 19;
    b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;
    c) nu conduc la obţinerea beneficiilor estimate ex-ante, în condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (4);
    d) nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat de ANRE în condiţiile prezentei proceduri sau nu îndeplinesc criteriile de acceptare ca investiţii suplimentare prevăzute în prezenta procedură;
    e) nu au valoarea totală justificată prin documentele de finalizare sau includ costuri nejustificate în raport cu prevederile prezentei proceduri şi cadrului de reglementare;
    f) nu au fost transmise documentele justificative prevăzute la art. 42 şi 43 şi nici alte documente solicitate explicit.

    (2) ANRE nu recunoaşte mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă mijlocele fixe care se demontează din instalaţii nu se regăsesc în raportarea ieşirilor aferente anului respectiv sau anului anterior în funcţie de momentul scoaterii din exploatare şi nu pot fi identificate în raport cu poziţiile lucrărilor de înlocuire din planul de investiţii. În situaţia reutilizării mijloacelor fixe demontate, în anexa nr. 5 se menţionează la rubrica observaţii numărul şi data procesului-verbal de punere în funcţiune, care se va transmite la ANRE odată cu anexa nr. 1.
    (3) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) şi art. 46 alin. (2^2) din Lege, valoarea mijloacelor fixe aferente capacităţilor energetice de distribuţie preluate conform prevederilor Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, se recunoaşte în BAR în condiţiile prezentei proceduri. Operatorul de distribuţie trebuie să demonstreze prin documentele transmise la ANRE îndeplinirea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.
    (4) Mijloacele fixe aferente capacităţilor energetice de distribuţie realizate în condiţiile art. 51 alin. (2) din Lege şi preluate de către operatorul de distribuţie concesionar conform prevederilor Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, se recunosc în BAR în condiţiile prezentei proceduri. Operatorul de distribuţie trebuie să justifice prin documentele transmise la ANRE respectarea prevederilor reglementărilor aplicabile.
    (5) Pentru recunoaşterea în BAR a mijloacelor fixe aferente capacităţilor energetice preluate în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (3) şi (4), operatorul de distribuţie trebuie să demonstreze prin documentele transmise la ANRE faptul că preluările respective de capacităţi sunt justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi costul care reflectă condiţiile pieţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a), c), g) şi h).

    ART. 45
    (1) Valoarea recunoscută a unei investiţii nu depăşeşte 110% din valoarea planificată, exprimată în termenii anului de punere în funcţiune.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), valoarea costurilor aferente investiţiei recunoscute de ANRE conform prevederilor metodologiei aplicabile se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRE recunoaşte în BAR o valoare care depăşeşte 110% din valoarea planificată numai în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile pe parcursul derulării lucrării, pe baza documentelor justificative transmise de OR.

    ART. 46
    (1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării şi realizării investiţiei, eficienţei economice, beneficiilor obţinute, costurilor asociate, precum şi al respectării standardelor de performanţă, reglementărilor şi legislaţiei specifice.
    (2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE respinge investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere în tarife prevăzute în reglementările aplicabile în vigoare.
    (3) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor recunoscute, dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 47
    Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj prin selectarea unui număr de minimum 20% din numărul lucrărilor realizate, din toate categoriile de investiţii, totalizând cel puţin 30% din valoarea totală a lucrărilor prevăzute în planul de investiţii anual.

    ART. 48
    (1) OR pot realiza suplimentar investiţii în reţea/ lucrări de mentenanţă prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate pentru anul în care acestea se finalizează, dacă au fost incluse ca lucrări suplimentare în tabelele-cadru din anexa nr. 1/anexa nr. 3 la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).
    (2) OR pot realiza suplimentar faţă de planul de investiţii modificat la termenul prevăzut la art. 37, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiţii, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:
    a) investiţii necesare ca urmare a apariţiei unor condiţii meteorologice deosebite;
    b) investiţii necesare pentru respectarea unor obligaţii legale;
    c) lucrări de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) lucrări pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final.

    (3) Lucrările de investiţii realizate, care nu se regăsesc în planul de investiţii modificat în conformitate cu prevederile cap. IX şi nu se încadrează în categoria de investiţii care se pot realiza suplimentar conform prevederilor alin. (1) şi (2), nu se recunosc de ANRE.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea expresă a OR, investiţiile realizate suplimentar faţă de valoarea aprobată a planului aferent unei perioade de reglementare pot fi introduse în BAR la începutul următoarei perioade de reglementare, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora şi dacă îndeplinesc condiţiile de recunoaştere prevăzute de prezenta procedură.
    (5) Grupurile de măsurare înlocuite în decursul unui an, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (3), nu se recunosc în BAR.
    (6) Autovehiculele, inclusiv autoutilitare şi autospeciale, achiziţionate în decursul unui an, care nu îndeplinesc prevederile art. 28 alin. (4) şi (5), nu se recunosc în BAR.
    (7) Valoarea investiţiilor care au ca rezultat mijloace fixe care nu aparţin reţelei sau nu sunt necesare pentru operarea sistemului, care depăşeşte pragul de 15% din valoarea totală a fondurilor proprii a planului anual de investiţii, nu se recunoaşte în BAR.

    ART. 49
    Pentru obiectivele de investiţii care se derulează de OR pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcţiune parţiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaştere prevăzut la art. 45 se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia sau, după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depăşeşte deja cu mai mult de 10% valoarea totală prognozată a acestora.

    CAP. XII
    Monitorizarea eficienţei investiţiilor realizate
    ART. 50
    (1) În perioada a IV-a de reglementare, OR transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice cuantificabile obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile art. 21.
    (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienţei lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obţinute într-un an, prevăzut la alin. (2), se transmite de operator în format electronic, odată cu raportările finale privind realizarea investiţiilor aferente planului anului următor, la termenul prevăzut la art. 42.
    (4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80% din valoarea estimată exante a acestora, ANRE respinge investiţia respectivă în absenţa unor documente justificative.

    ART. 51
    (1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, monitorizarea beneficiilor se realizează anual ex-post prin transmiterea datelor aferente secţiunii Realizat a anexei nr. 2, odată cu raportările finale privind realizarea investiţiilor aferente planului anului următor, la termenul prevăzut la art. 42.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în cazul obţinerii unor beneficii mai mici decât valorile estimate ex-ante, scăderea va fi justificată prin transmiterea unui memoriu de documentare a situaţiei, în baza căruia ANRE poate stabili necesitatea diminuării valorilor recunoscute ale lucrărilor de investiţii respective.

    CAP. XIII
    Obligaţii privind raportarea investiţiilor realizate
    ART. 52
    (1) Anual, până la data de 31 mai, OR au obligaţia de a transmite ANRE lucrările de investiţii şi de mentenanţă realizate în anul anterior, după cum urmează:
    a) investiţiile realizate, inclusiv pentru racordarea utilizatorilor, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 1, prin completarea secţiunii Realizat;
    b) documentele aferente lucrărilor prevăzute la lit. a), prin transmiterea în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii acceptat, şi subfoldere pe categoriile: fundamentare, achiziţie şi contractare, execuţie, punere în funcţiune, înregistrare în contabilitate;
    c) raportul privind monitorizarea beneficiilor aferente lucrărilor de investiţii realizate cu 2 ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 2;
    d) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 5;
    e) lucrările de mentenanţă realizate în cursul anului anterior în comparaţie cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 3.

    (2) OR are obligaţia să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.
    (3) OR are obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru, un raport privind stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de investiţii realizate în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (3) pct. (iii), documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie a anului în curs.

    CAP. XIV
    Obligaţiile OTS privind raportarea utilizării veniturilor rezultate din alocarea capacităţilor de interconexiune
    ART. 53
    (1) În conformitate cu prevederile Metodologiei ACER şi Regulamentului 943, OTS are obligaţia de a transmite o propunere privind utilizarea veniturilor din congestii pentru anul următor, care conţine datele prevăzute în anexa nr. 6, până la data de 31 octombrie a fiecărui an.
    (2) Propunerea prevăzută la alin. (1) conţine o prognoză pentru anul următor a veniturilor colectate şi o alocare a veniturilor din congestii pe categoriile de costuri definite în cadrul art. 3 din Metodologia ACER, inclusiv detalierea cheltuielilor la nivel de proiect în cazul investiţiilor noi care se încadrează în categoria de costuri (vi) definită de Metodologia ACER, precum şi o proiecţie estimativă multianuală a veniturilor colectate şi a utilizării acestor venituri pe categorii de costuri. Aceste informaţii fac obiectul analizei, modificării şi deciziei ANRE privind utilizarea acestor venituri.
    (3) OTS are obligaţia de a transmite, la data de 20 ianuarie a fiecărui an, un raport privind utilizarea veniturilor din congestii pentru anul precedent, care va conţine datele prevăzute în cadrul anexei nr. 6, inclusiv justificări privind utilizarea acestor venituri pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare stabilite în cadrul art. 19 alin. (2) din Regulamentul 943.

    CAP. XV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 54
    (1) Planurile de dezvoltare, planurile de investiţii şi toate anexele aferente acestora prevăzute de prezenta procedură se transmit atât în format electronic editabil, cât şi în format PDF cu semnătură electronică calificată.
    (2) Planurile de investiţii, precum şi modificările acestora transmise de OR în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.

    ART. 55
    (1) În situaţia în care ANRE solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente planurilor de investiţii, acestea sunt transmise de OR conform solicitării şi în termenul comunicat în solicitare o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazurile temeinic justificate.
    (2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru includerea unor lucrări de investiţii deja executate, ulterioară datei prevăzute la art. 37, poate fi luată în considerare numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ANRE.

    ART. 56
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta procedură.
    *) Anexele nr. 1-7 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe pagina proprie de internet a ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016