Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 decembrie 2023  de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 decembrie 2023 de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1142 bis din 18 decembrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.147 din 6 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1142 din 18 decembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează modalitatea, respectiv etapele procedurale de emitere, modificare, transfer, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor, normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare, normativul de conţinut al expertizei tehnice, precum şi normativul de conţinut al studiilor hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor.
    (2) În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine, atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune, "autorizaţia de gospodărire a apelor" ce reglementează funcţionarea şi exploatarea lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele, cu excepţia lucrărilor şi activităţilor, prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate acorda consultanţă tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor. Pentru consultanţă tehnică se percepe un tarif în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
     Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură este prevăzută în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Etapele procedurale de emitere, modificare, transfer, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    SECŢIUNEA 1
    Autorizaţia de gospodărire a apelor
    ART. 3
        Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul administrativ care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a celor existente şi, după caz, desfăşurarea activităţii de depozitare, manevrare şi/sau transport prin conducte al substanţelor periculoase sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanţe periculoase în apele subterane sau de suprafaţă.

    ART. 4
     Lucrările prevăzute la art. 48 şi 54 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, edificate fără aviz de gospodărire a apelor se pot autoriza în condiţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor, respectând prevederile prezentei proceduri. Normativul de conţinut al expertizei tehnice de gospodărire a apelor este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 5
        Prin autorizaţia de gospodărire a apelor se obţin următoarele drepturi:
    a) de funcţionare a folosinţei de apă, în cadrul căreia apele de suprafaţă se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigaţii, producerea de energie electrică, navigaţie, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alţi utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităţilor, precum şi în alte scopuri neexceptate prin Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ca şi pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă;
    b) de evacuare, după utilizare în condiţiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în receptorii naturali, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;
    c) de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
    d) de evacuare în cursuri de apă, după epurare corespunzătoare, a apelor de mină sau de zăcământ;
    e) de funcţionare sau exploatare a lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele;
    f) de folosinţă a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere;
    g) de exploatare a agregatelor minerale, prin exploatări organizate din terasă sau din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi bălţilor aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcţiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor şi, respectiv, a apelor subterane;
    h) de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administraţiei publice locale.


    ART. 6
        Categoriile de activităţi pentru care nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt următoarele:
    a) alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate exclusiv satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condiţiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaţii sau dacă debitul prelevat nu depăşeşte 0,2 l/s;
    b) lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională "Apele Române" împreună cu Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A;
    c) amenajări cu destinaţie turistică şi de agrement realizate pentru asigurarea confortului turiştilor pe plaje;
    d) lucrări de decolmatare, fără valorificarea materialului rezultat, efectuate pentru întreţinerea prizelor de alimentare cu apă, pentru întreţinerea albiilor în zona gurii de vărsare a efluentului din staţiile de epurare sau staţiile de sortare/concasare agregate minerale sau pentru asigurarea secţiunii de scurgere în zona podurilor, potrivit art. 33 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de decolmatare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc punctual de către Administraţia Naţională "Apele Române"/Administraţiile bazinale de apă/Sistemele de gospodărire a apelor împreună cu proprietarii/ administratorii obiectivelor respective;
    e) regularizarea cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund, lucrări de dirijare a apei;
    f) regularizarea scurgerii pe versanţi şi corecţii de torenţi;
    g) lucrări de combatere a eroziunii solului;
    h) reparaţii de drumuri dacă lucrările aferente nu se construiesc pe ape sau nu au legătură cu apele.


    ART. 7
    (1) Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investiţie să implementeze şi alte măsuri necesare, necuprinse în documentaţia tehnică prezentată la autorizare, dar care se impun a fi realizate în scopul conformării cu prevederile legale.
    (2) De asemenea, se pot impune condiţii pentru: asigurarea monitorizării indicatorilor de calitate, respectarea limitelor de calitate impuse prin acte normative pentru asigurarea conservării şi dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea debitului de servitute pe cursuri de apă, alocarea raţională şi monitoringul resurselor de apă, precum şi alte condiţii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

    ART. 8
     În perioadele de secetă în care, potrivit art. 14 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare se aplică restricţii, prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restricţie pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizaţiile de gospodărire a apelor se consideră modificate, în conformitate cu planurile de aplicare a restricţiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restricţiilor va fi adusă la cunoştinţa titularilor de autorizaţii şi a celorlalţi beneficiari interesaţi, în scris, de către administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin sistemele de gospodărire a apelor, cu cel puţin 72 de ore înainte de aplicarea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 9
     Autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită atât pentru funcţionarea şi exploatarea folosinţelor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie sau, după caz, a folosinţei de apă sau, pentru instalaţii aflate sub incidenţa Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de către titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, cu modificările ulterioare.

    ART. 10
        În cazul folosinţelor de apă ale localităţilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către titularul/operatorul acestor sisteme.

    ART. 11
    (1) Pentru folosinţele de apă din interiorul unor localităţi sau zone industriale care preiau apa de alimentare din reţele comunale sau de zonă, dar evacuează apele uzate în receptorii naturali, precum şi pentru cele care au surse proprii de apă subterană sau de suprafaţă, dar evacuează apele uzate în reţelele de canalizare comunală sau de zonă, beneficiarul folosinţelor de apă va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Solicită eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi beneficiarul folosinţelor cu potenţial major de poluare, racordate la reţelele de apă şi de canalizare ale localităţilor sau ale altor operatori.
    (3) Cererea de solicitare va fi însoţită şi de acceptul deţinătorului sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, după caz.

    ART. 12
    (1) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se alimentează cu apă de la alt consumator şi evacuează apă uzată preepurată/epurată în reţeaua de canalizare urbană, beneficiarul instalaţiilor va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) autorizaţia de gospodărire a apelor este emisă cu respectarea condiţiilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale şi a măsurilor necesare pentru conformarea cu aceasta.

    ART. 13
        În cazul sistemelor de irigaţii sau desecări, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către deţinătorii acestor sisteme.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modalitatea de obţinere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 14
    (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc să obţină o autorizaţie de gospodărire a apelor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Acest formular se completează şi în cazul în care se doreşte modificarea, transferul sau retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor iniţiale. Cererea prin care se solicită eliberarea autorizaţiei modificatoare va fi însoţită de documentaţia tehnică de fundamentare, care va prezenta noua situaţie şi caracteristicile lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia modificatoare.
    (2) La reautorizare sau în cazul transferului autorizaţiei de gospodărire a apelor, în condiţiile în care nu s-au schimbat prevederile autorizaţiei anterioare, la completarea solicitării de emitere nu mai este necesară semnătura şi ştampila elaboratorului documentaţiei tehnice.

    ART. 15
    (1) Documentaţia tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021, cu modificările ulterioare.
    (2) Documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor se va elabora potrivit Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Normativul de conţinut al studiilor hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor, necesare susţinerii cererii de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.
    (3) Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare.
    (4) Solicitantul şi elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare aferentă acestuia şi trebuie să demonstreze următoarele:
    a) conformarea cu cerinţele Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile prezentei proceduri;
    b) punerea în funcţiune a lucrărilor şi respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor la realizarea lucrărilor de investiţii;
    c) măsurile întreprinse şi propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrărilor supuse autorizării;
    d) asigurarea debitului de servitute în albiile cursurilor de apă;
    e) măsurile şi lucrările existente pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă;
    f) conformarea cu prevederile Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, în ceea ce priveşte managementul şi calitatea apelor.


    ART. 16
        În cererea de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se poate solicita, motivat în fapt şi în drept, exceptarea de la punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor care fac obiectul confidenţialităţii comerciale şi industriale, inclusiv al proprietăţii intelectuale.

    ART. 17
    (1) Solicitarea de autorizare va fi însoţită de documentaţia tehnică împreună cu următoarele documente:
    a) autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă, emisă în conformitate cu prevederile legale, în cazul lucrărilor hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001, republicată, cu modificările ulterioare; în cazul reautorizării sau modificării autorizaţiei se va prezenta şi autorizaţia de gospodărire a apelor în baza căreia a funcţionat până la data solicitării, însoţită de autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă în cazul lucrărilor menţionate mai sus;
    b) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia;
    c) schema generală a lucrărilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apă pentru care se solicită autorizaţia, cu prezentarea principalilor parametrii constructivi şi funcţionali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinţei de apă;
    d) regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere, întocmit conform prevederilor Secţiunii a 3-a - Regulament de funcţionare - exploatare şi întreţinere din anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    e) macheta fişei de inventariere a forajelor, întocmită conform anexei nr. 5 la prezenta procedură, după caz;
    f) acceptul deţinătorilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, cu menţionarea condiţiilor de cooperare pentru lucrările sau instalaţiile utilizate în comun cu alţi deţinători ai sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare - epurare, după caz;
    g) planul de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, după caz;
    h) alte documente necesare, după caz.

    (2) Solicitările de autorizare care nu au anexată documentaţia prevăzută la alin.(1) nu intră în procedură de autorizare.
    (3) În cererea de autorizare şi în documentaţia tehnică de obţinere a autorizaţiei de gospodărire a apelor nu se va completa avizul de gospodărire al apelor în următoarele cazuri:
    a) amenajările pentru irigaţii în cazul în care nu au fost realizate lucrări de captare, apa fiind prelevată direct din cursul de apă prin intermediul unor pompe;
    b) pentru folosinţele la care nu a fost solicitat prin certificatul de urbanism sau prin Decizia etapei de evaluare iniţială, avizul de gospodărire a apelor, autorizaţia de construire fiind emisă fără acesta; autorizaţia de gospodărire a apelor se emite doar dacă sunt constatate că sunt îndeplinite condiţiile impuse de actele normative incidente pentru desfăşurarea activităţii din punct de vedere al gospodăririi apelor;
    c) folosinţele la care dreptul de proprietate/administrare a fost transferat către alte entităţi, iar acestea nu mai deţin actele iniţiale ce au stat la baza execuţiei sau funcţionării acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 34 şi în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    d) pentru obiectivele executate anterior aprobării şi publicării primelor proceduri privind avizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele;
    e) folosinţele care se încadrează, astfel cum sunt prevăzute la art. 4.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 18
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite de către Administraţia Naţională "Apele Române", administraţiile bazinale de apă sau sistemele de gospodărire a apelor, potrivit competenţelor din anexa nr. 6 la prezenta procedură.
    (2) Autorizaţia de gospodărire a apelor şi refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor pot fi contestate de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
        Autorizaţia de gospodărire a apelor emisă pentru exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, amplasate pe sectoarele de curs de apă care formează sau traversează frontiera de stat şi care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobată de secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 20
        Cererea de solicitare a autorizării, însoţită de documentaţia de fundamentare, se transmite astfel:
    a) în două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa. Administraţia bazinală de apă poate solicita sistemului de gospodărire a apelor eliberarea referatului tehnic de specialitate în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării;
    b) într-un exemplar tipărit şi unul electronic la Administraţia Naţională "Apele Române" şi două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa, dacă emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa Administraţiei Naţionale "Apele Române". În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare, administraţia bazinală de apă eliberează referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite Administraţiei Naţionale "Apele Române". Pentru lucrările amplasate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", un exemplar din documentaţie se va depune şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, care va înainta administraţiei bazinale de apă referatul tehnic de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor;
    c) documentele prevăzute la lit.a) şi b) pot fi depuse şi online pe website-ul Administraţiei Naţionale "Apele Române".


    ART. 21
        Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în baza verificării tehnice, în teren, a modului de respectare a prevederilor legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor şi a exactităţii datelor cuprinse în cerere şi în documentaţia anexată acesteia. Pentru lucrările noi, constatările se efectuează în prezenţa beneficiarului, cel mai târziu odată cu recepţia la terminarea investiţiilor. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor face parte integrantă din documentele în baza cărora se va elibera autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 22
    (1) Pentru situaţiile în care se constată că documentaţia tehnică de fundamentare necesită completări/ informaţii suplimentare în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor, autoritatea competentă de gospodărire a apelor va solicita titularului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării de emitere, completările.
    (2) Completările considerate necesare, solicitate la alin. (1) vor fi înaintate în termen de cel mult 30 de zile de la data la care acestea au fost solicitate, iar în cazuri bine justificate, autoritatea competentă de gospodărire a apelor are posibilitatea prelungirii termenului, la maxim 60 de zile.
    (3) Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri care nu ar permite emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă lipsurile constatate permit exploatarea sau funcţionarea folosinţei fără pericol din punctul de vedere al gospodăririi apelor şi al atingerii obiectivelor de mediu, autorizaţia se poate emite cu durată limitată de maximum un an.
    (4) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potenţialul ecologic bun în perioada prevăzută în planul de management, potrivitart. 55 alin.(6) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se impune reactualizarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

    ART. 23
     Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite doar dacă solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de autoritatea de gospodărire a apelor şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20-22.

    ART. 24
    (1) În baza unei justificări, emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor din motive tehnice şi va comunica, în scris, solicitantului decizia luată.
    (2) Emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi în următoarele situaţii:
    a) titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură;
    b) nu au fost respectate condiţiile impuse în avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului sau cele impuse prin ultima autorizaţie de gospodărire a apelor.

    (3) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor se comunică, în scris, motivat, solicitantului.

    ART. 25
     În cazul elaborării programelor de măsuri în condiţiile Legii nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor sau în cazul programelor de conformare aferente podurilor şi podeţelor existente din infrastructura rutieră de transport de interes naţional, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va înscrie în autorizaţia de gospodărire a apelor lucrările, măsurile şi termenele stabilite în acestea. Aceste programe de măsuri şi/sau conformare constituie anexe la autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 26
        Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de autorizare şi/sau a documentaţiei tehnice complete. Odată cu autorizaţia se restituie titularului un exemplar din documentaţia depusă - vizată spre neschimbare - care face parte integrantă din autorizaţie, cu excepţia documentaţiilor depuse online.

    ART. 27
        Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pe perioada de:
    a) 1 an, pentru exploatările de -agregate minerale necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administraţiei publice locale;
    b) 1 an, pentru lucrările de decolmatare şi reprofilare a albiei minore realizate prin exploatarea organizată de - agregate minerale, în funcţie de evoluţia morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    c) valabilitate a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) 5 ani pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale;
    e) maximum 5 ani, pentru restul categoriilor de lucrări pe ape sau în legătură cu apele.
    f) maxim 1 an pentru perioada de amorsare şi/sau optimizare procese tehnologice la staţiile de epurare.


    ART. 28
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în cazurile enumerate la art. 33.
    (2) Modificarea decisă potrivit alin.(1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, potrivit formularului din anexa nr.2 la prezenta procedură, a documentaţiei tehnice de fundamentare (după caz) şi a procesului-verbal de constatare din teren, după caz.
    (3) Autorizaţia de gospodărire a apelor modificatoare este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor supuse modificării.

    ART. 29
    (1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza unei solicitări şi a documentaţiei tehnice vizate spre neschimbare, după verificarea în teren în prezenţa titularului, emitentul eliberează o nouă autorizaţie, dacă nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră.
    (2) Dacă condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră s-au modificat, solicitantul urmează procedura stabilită la art. 17-27, după caz.

    ART. 30
     Deţinătorul unei autorizaţii de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizaţie cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură, de documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, cu excepţia documentaţiilor tehnice de fundamentare ce au fost depuse ulterior online, de eventuale completări la aceasta şi, după caz, de un raport privind modul de realizare a obligaţiilor cu termen înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 31
        Un exemplar din autorizaţiile emise se va păstra în evidenţa şi, respectiv, în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă şi a sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se amplasează obiectivul, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, şi se va introduce de emitent în arhiva computerizată.

    ART. 32
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclude obligativitatea solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu şi a altor autorizaţii şi avize prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    (2) Pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001, republicată, cu modificările ulterioare, eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor este condiţionată de existenţa autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă emisă de autoritatea competentă.

    ART. 33
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
    a) la modificarea parametrilor de capăt autorizaţi în legătură cu prelevarea şi evacuarea apelor şi/sau modificarea instalaţiilor tehnologice sau a procesului de fabricaţie;
    b) în cazul apariţiei unor noi prevederi legislative care conduc la necesitatea modificării autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
    c) în vederea asigurării în mod echitabil şi eficient a cerinţelor de apă nou-apărute sau care trebuie satisfăcute cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) în cazul în care se constată deteriorarea stării corpului/corpurilor de apă sau este împiedicată atingerea unei stări bune/potenţial bun al corpului/corpurilor de apă aflat/aflate în legătură cu folosinţa de apă.
     Modificarea decisă potrivit alin.(1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, potrivit formularului din anexa nr. 2 la prezenta procedură, a documentaţiei tehnice de fundamentare şi a procesului-verbal de constatare din teren, după caz.


    ART. 34
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi transferată unui alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică.
    (2) Transferul prevăzut la alin.(1) se face în baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 2 la prezenta procedură şi a unei documentaţii justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor. Transferul se consideră efectuat începând cu data emiterii către fostul şi noul beneficiar a adresei de confirmare a transferului, ce va face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (3) Documentaţia justificativă conţine: actul constitutiv al societăţii care preia activitatea, certificatul de înregistrare, certificatul constatator, documente care să ateste transferul activităţii, inclusiv îndeplinirea în continuare a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi orice alte acte care servesc la justificarea transferului.

    ART. 35
     Dacă transferul propus implică modificări de soluţii în tehnologia de tratare a apei, modificări ale sursei de alimentare cu apă etc. sau la verificarea din teren se constată că în funcţionare nu sunt respectate condiţiile impuse, noul beneficiar trebuie să solicite o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, urmând procedura stabilită la art. 17-25.

    ART. 36
     Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere, modificare sau transfer al autorizaţiei de gospodărire a apelor este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste tarife se achită odată cu depunerea la autoritatea competentă de gospodărire a apelor a documentelor solicitate în cadrul prezentei proceduri.

    ART. 37
        În cazul în care solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor nu pune la dispoziţia autorităţii competente de gospodărire a apelor toate informaţiile solicitate în termenul stabilit de autoritate prin prezenta procedură, solicitarea se respinge, se reţine contravaloarea tarifelor achitate şi se informează în scris inspecţia apelor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Retragerea şi suspendarea autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 38
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
    a) dacă nu au fost respectate condiţiile impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
    b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile autorizate nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la rezistenţa structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor adoptate;
    c) pentru abateri repetate sau grave de la condiţiile de folosire ori de evacuare a apei, prevăzute în autorizaţie, precum şi în cazul în care utilizatorul nu realizează condiţiile de siguranţă în exploatare, ca şi alte măsuri stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor şi de Administraţia Naţională "Apele Române";
    d) în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau poate produce pagube ecologice.

    (2) Suspendarea temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la iniţiativa emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor, în baza unei decizii.
    (3) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor din autorizaţia de gospodărire a apelor se face printr-un proces-verbal de constatare încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie conform legii, în prezenţa beneficiarului. Dacă beneficiarul refuză să semneze, se va consemna refuzul acestuia în procesul-verbal, în prezenţa unui martor. Dacă acesta lipseşte, procesul-verbal de constatare poate fi încheiat în lipsă, transmiţându-se ulterior beneficiarului.
    (4) Procesul-verbal de constatare va prevedea un termen până la care se va remedia situaţia constatată, în cazul neremedierii urmând să se dispună suspendarea temporară a autorizaţiei.
    (5) În cazul în care nu se remediază situaţia constatată în procesul-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei emite o somaţie care va fi adusă la cunoştinţa beneficiarului. În somaţie se va specifica o perioadă de timp de maximum 6 luni în care beneficiarul trebuie să remedieze situaţia neconformării cu autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (6) La expirarea termenului prevăzut în somaţie, autoritatea de gospodărire a apelor emitentă ia decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe care o comunică în scris beneficiarului.
    (7) Decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor conţine obligativitatea funcţionării utilizatorului în regim minim pe durata suspendării temporare.
    (8) Termenul maxim de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor este de 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare, dar nu mai mare decât termenul de valabilitate a autorizaţiei care se suspendă.
    (9) În situaţia în care autoritatea de gospodărire a apelor emitentă constată că la încetarea perioadei de suspendare temporară beneficiarul nu se conformează prevederilor legale, se procedează la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    (10) Reluarea valabilităţii autorizaţiei de gospodărire a apelor după suspendarea temporară se face prin decizia emitentului, pe baza solicitării titularului şi a procesului-verbal de constatare a încetării cauzelor care au dus la suspendare, încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii, în prezenţa beneficiarului.
    (11) În cazul în care remedierea situaţiei impune realizarea de lucrări supuse procedurii de avizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza folosinţa de apă pe baza unei noi documentaţii de fundamentare.
    (12) Pe perioada suspendării temporare a autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligaţia să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.

    ART. 39
    (1) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la solicitarea titularului autorizaţiei de gospodărire a apelor sau, după caz, la iniţiativa emitentului.
    (2) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi retrasă la solicitarea titularului în cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei de apă sau al renunţării la exploatarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor, în baza unei cereri elaborate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţite de un program de conservare sau, după caz, de demolare a lucrărilor executate şi de refacere a condiţiilor iniţiale. Programul face parte integrantă din solicitarea de retragere a autorizaţiei şi are drept scop prevenirea impactului negativ al construcţiilor executate asupra apelor.
    (3) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face în cazul în care autoritatea de gospodărire a apelor constată că la încetarea perioadei de suspendare temporară beneficiarul nu se conformează cu prevederile legale.
    (4) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face direct în cazul în care pe perioada de exploatare a lucrărilor sau a folosinţei de apă autoritatea de gospodărire a apelor constată abateri grave şi repetate de la prevederile din autorizaţia de gospodărire a apelor, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea şi propunerea de retragere a autorizaţiei de gospodărirea apelor se va face de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii.
    (5) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei are obligaţia să retragă autorizaţia de gospodărire a apelor prin decizie a conducătorului acesteia.
    (6) Decizia de retragere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se formulează în scris şi se transmite beneficiarului.
    (7) După îndeplinirea măsurilor stabilite prin procesul-verbal de constatare la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul poate solicita o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, în condiţiile legii.

    ART. 40
    (1) Controlul activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se realizează de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
    (2) Coordonarea activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se organizează şi se exercită de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor prin personalul propriu, precum şi de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române".

    ART. 41
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

        la procedură
              Normativul de conţinut al expertizei tehnice de gospodărire a apelor
    ART. 1
     Conţinutul cadru pentru expertizarea lucrărilor prevăzute la art. 4 din prezenta procedură, respectiv lucrările pe ape sau în legătură cu apele edificate fără aviz de gospodărire a apelor, în vederea autorizării din punct de vedere al gospodăririi apelor, cuprinde:
    a) borderou piese scrise:
    (i) foaie de capăt;
    (ii) listă de semnături;
    (iii) raport de expertiză tehnică, potrivit conţinutului prevăzut la art. 2;
    (iv) breviar de calcul, după caz.

    b) borderou piese desenate. Planşele relevante se ataşează la expertiză tehnică.

        Toate planurile vor fi prezentate în Sistemul naţional de referinţă (planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975);

    ART. 2
        Raportul de expertiză tehnică are următorul conţinut:
    1. Date generale:
    a) denumirea obiectivului:
    b) amplasamentul:
    c) beneficiarul lucrării:
    d) elaborator raport expertiza: ......... SRL, (dacă este cazul)
    e) expert tehnic atestat MDLPA nr. ....... ing ............

    2. Scopul expertizei
    3. Metode de investigaţie utilizate
    a) analize şi măsurători (relevee) făcute la faţa locului asupra situaţiei existente, respectând legislaţia aferentă în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) verificarea în teren a amplasamentului lucrărilor realizate;
    c) culegerea de date de la reprezentanţii beneficiarului şi a societăţii care administrează/exploatează lucrările pe ape;
    d) documente consultate.

    4. Descrierea lucrărilor (Definirea obiectului expertizei) - descrierea lucrărilor şi prezentarea datelor constructive se va face prin raportare la datele şi informaţiile necesare a fi abordate în documentaţia tehnică de autorizare, pentru fiecare categorie de lucrări (Anexa 3 - Secţiunea a 2-a ):
    a) descriere generală, funcţiile obiectivului/lucrării, clasa de importanţă;
    b) aspecte hidrologice şi hidraulice, capacitate de tranzitare debite, conform Strategiei Naţionale de Management al Riscului de Inundaţii (SNMRI);
    c) aspecte structurale;
    d) aspecte privind sistemul UCC, după caz;
    e) identificarea situaţiilor de risc;
    f) lucrări pe ape sau în legătură cu apele, conform cu legislaţia din domeniul apelor*.
        * se detaliază funcţie de domeniile de construcţii/specialităţi de instalaţii/activităţi specifice în funcţie de specificul domeniilor de expertiză care corespund lucrărilor respective.


    5. Concluzii: Din concluzii trebuie să rezulte după caz, faptul că lucrările s-au realizat conform proiectului şi funcţionează / pot funcţiona conform destinaţiei putând fi autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor sau lucrările nu îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare şi se propune desfiinţarea/demolarea.
        De asemenea trebuie concluzionată şi posibilitatea de a funcţiona raportat la condiţiile de exploatare ale lucrărilor hidrotehnice şi hidroenergetice din amonte şi/sau aval şi în legătură cu lucrarea expertizată.

    6. Recomandări Dacă este cazul se vor recomanda lucrări şi masuri, necesar a fi executate, prin care lucrarea să îndeplinească rolul prevăzut prin proiectul iniţial, astfel încât să fie respectate cerinţele tehnice şi legale din punct de vedere al gospodăririi apelor. Dacă nu există proiect iniţial, expertul poate recomanda lucrări prin care obiectivul existent să îndeplinească condiţiile tehnice şi legale pentru funcţionare/exploatare în condiţii de siguranţă.    ANEXA 2

        la procedură
                                         Către
                                     ............*1
    *1 Se va completa cu numele Administraţiei Naţionale "Apele Române" sau al unităţii subordonate a ANAR cu competenţă în emiterea şi atribuirea AGA, conform anexei nr. 6 la Procedura de emiterea autorizaţiilor de gospodărire a apelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. .......
     În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare*2,
     *2 Litera a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică. Litera b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană juridică.

    a) Subsemnatul ............ (numele şi prenumele solicitantului) ............, posesor al BI/CI seria ............ nr. ............, CNP ............, domiciliat în localitatea ............, judeţul/sectorul ............, str ............ nr ............, bl ....., ap ...., tel ............, fax ............, în calitate de ............;
        sau
    b) Denumirea societăţii/regiei autonome ............, codul fiscal ............, nr. de înmatriculare la registrul comerţului ............, cod CAEN ............, profil de activitate ............, cu sediul în localitatea ............, judeţul/sectorul ............, str ............ nr ............, bl ....., ap ......, tel ............, fax ............, prin reprezentant ............ (numele şi prenume) ............, tel/fax/e-mail ............, în calitate de ............;
        solicită:
        [] AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        [] AUTORIZAŢIE MODIFICATOARE A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NR. ............/............
        [] TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        [] RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

        pentru obiectivul ............ din bazinul hidrografic ............ pe râul ............ km/hm ............
        Solicitarea este pentru:*3
        *3 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului.
        [] obiectiv/folosinţă nouă ce a fost reglementată cu avizul de gospodărire al apelor nr ............ din data de ............ emis de către ............ (denumirea emitentului)
        [] existentă, ce este în funcţiune de la data de ............ şi a fost reglementată anterior cu avizul de gospodărire al apelor nr ............ din data de ............ emis de către ............ (denumirea emitentului) ............ respectiv, Autorizaţia de gospodărire a apelor nr ............ din data de ............ emisă de către ............ (denumirea emitentului)
     [] existentă, la data de ............ nereglementată din punct de vedere al gospodăririi apelor, ce se supune art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor.

        Pretenţie de confidenţialitate: (DA/NU) ............
        Subsemnatul/subscrisa, declar pe propria răspundere*4:
        *4 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului.
        [] că am furnizat toate datele şi informaţiile necesare elaborării documentaţiei tehnice
        [] că încetarea activităţii nu are impact negativ asupra apelor


┌──────────────────────────────────────┐
│Unitatea publică sau privată .........│
│cu atestatul nr. ........, emis de │
│autoritatea publică centrală în │
│domeniul apelor, declar pe propria │
│răspundere că documentaţia tehnică a │
│fost însuşită de beneficiar şi a fost │
│întocmită conform normativelor de │
│conţinut, iar datele şi informaţiile │
│cuprinse în aceasta sunt corecte. │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume si prenume │
├──────────────────────────────────────┤
│reprezentant legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Anexăm: │ │
├───────────────┤ │
│Avizul de │ │
│gospodărire a │ │
│apelor care a │ │
│stat la baza │ │
│realizării │ │
│proiectului şi │ │
│ultima │ │
│autorizaţie de │ │
│gospodărire a │ │
│apelor emisă, │ │
│după caz │ │
├───────────────┤ │
│Procesul-verbal│ │
│de recepţie la │ │
│terminarea │ │
│lucrărilor, cu │ │
│toate anexele │TITULAR: │
│acestuia, │Numele în clar, calitatea: │
│pentru │...............................................│
│obiectivele noi│Data: ................................... │
├───────────────┤Semnătura şi ştampila: │
│Documentaţia │...................................... │
│tehnică de │ │
│fundamentare a │ │
│autorizaţiei de│ │
│gospodărire a │ │
│apelor, │ │
│întocmită │ │
│conform Anexei │ │
│nr. 3 la │ │
│Procedura de │ │
│emitere a │ │
│autorizaţiei de│ │
│gospodărire a │ │
│apelor, │ │
│aprobată prin │ │
│Ordinul │ │
│ministrului │ │
│apelor şi │ │
│pădurilor nr. │ │
│.............. │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

        Entitatea către care se realizează transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor*5:
        *5 Se completează în cazul în care se solicită transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor.

        Denumirea societăţii/regiei autonome/nume, prenume persoană fizică ..........., codul fiscal ..........., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ..........., cod CAEN ..........., profil de activitate ..........., telefon ..........., fax ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ..........., str ........... nr ..., bl ....., ap ....., prin reprezentant ........... (numele şi prenumele)...., posesor al BI/CI seria nr ..........., CNP ..........., tel/fax/e-mail ..........., în calitate de ...........

┌──────────────────────────────────────┐
│Subsemnatul │
│............................, în │
│calitate de │
│..................................., │
│declar pe propria răspundere că │
│obiectivul/folosinţa pentru care a │
│fost emisă Autorizaţia de gospodărire │
│a apelor nr. ......./.............. nu│
│a suferit modificări, iar obligaţiile │
│stipulate în autorizaţia menţionată │
│anterior au fost realizate întocmai şi│
│la timp de către titularul iniţial. │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume si prenume │
├──────────────────────────────────────┤
│reprezentantului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura şi ştampila │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

        la procedură
                    Normativul de conţinut al documentaţiei tehnice
                                  supuse autorizării
    SECŢIUNEA 1
    Aspecte generale
    ART. 1
    (1) Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează în baza unei documentaţii al cărei conţinut trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
    (2) Documentaţiile sunt întocmite de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021, cu modificările ulterioare şi trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită, şi/sau în format electronic.
    (3) Documentaţia se semnează electronic sau olograf şi se ştampilează de către elaborator şi de către titularul investiţiei, care răspund de corectitudinea datelor înscrise în documentaţie, precum şi de respectarea prevederilor prezentului normativ de conţinut.
    (4) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate solicita în scris, în conformitate cu legislaţia în vigoare, completarea documentaţiei şi cu alte date pe care le consideră necesare: date tehnice, planşe, studii hidrologice, studii hidrogeologice, studii de gospodărirea apelor, inclusiv studii de inundabilitate şi alte studii în legătură cu gospodărirea apelor.
    (5) Autoritatea de gospodărire a apelor poate solicita retragerea certificatului de atestare a instituţiilor publice sau private în domeniul D atunci când se solicită de trei ori completări ale documentaţiei pentru nerespectarea cerinţelor legislaţiei specifice şi doar în situaţia în care cele trei solicitări vizează aceleaşi aspecte.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Conţinutul documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 2
    (1) Prevederile generale comune pentru toate categoriile de folosinţe care sunt realizate pe ape sau care au legătură cu apele şi care se supun procedurii de autorizare sunt următoarele:
    a) date generale:
    (i) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apă, denumirea şi codul cadastral, corpul de apă de suprafaţă (denumire şi cod), corpul de apă subteran (denumire şi cod), judeţul, localitatea sau localităţile din zonă;
    (ii) titularul şi beneficiarul investiţiei, elaboratorul documentaţiei tehnice de fundamentare, precizându-se elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.;
    (iii) denumirea completă a titularului şi beneficiarului investiţiei: cod unic de înregistrare, număr de înregistrare în registrul comerţului, adresa, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN şi bancă, reprezentanţi legali;

    b) caracterizarea zonei de amplasare:
    (i) date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - care au stat la baza dimensionării lucrărilor, cu evidenţierea situaţiilor caracteristice;
    (ii) măsuri adoptate de apărare împotriva inundaţiilor;
    (iii) date hidrogeologice;
    (iv) date referitoare la zonele naturale protejate;

    c) descrierea generală a folosinţei, a fluxurilor tehnologice, capacităţi proiectate şi puse în funcţiune (debite minime, maxime, medii, respectiv volume minime, maxime şi medii):
    (i) precizări referitoare la alte documente, avize emise anterior şi autorizaţii, anexate în copie la documentaţie, după caz;
    (ii) precizări privind corelarea lucrărilor şi cooperarea cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă;
    (iii) clasă şi categoria de importanţă conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi STAS 4273-83: Construcţii hidrotehnice - Încadrarea în clase de importanţă;

    d) date despre aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate;
    e) aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar;
    f) instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
    g) sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice;
    h) anexe, după caz:
    (i) elemente de fundamentare a principalilor parametri funcţionali şi tehnologici ai folosinţei, consumuri specifice, volume de apă real consumate în perioade anterioare reprezentative, grade de recirculare ale apei, gradul de asigurare a folosinţei, atât în condiţii normale cât şi în cazul deficitului la sursă, breviar de calcul, program pe trepte de restricţii în alimentarea cu apă, în caz de secetă (după caz);
    (ii) studii hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor, de monitorizare calitativă, sinteze sau extrase ale acestora, întocmite conform anexei nr. 4 la prezenta procedură, după caz;
    (iii) condiţiile de cooperare cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari şi utilizate în comun sau care au legătură între ele din punct de vedere hidrologic sau hidraulic;
    (iv) proces-verbal de recepţie a lucrărilor;

    i) măsuri pentru prevenirea poluării apelor subterane (după caz);
    j) piese desenate
        Toate planurile vor fi prezentate în Sistemul naţional de referinţă (planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975);
    (i) plan de încadrare în zonă a folosinţei, indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă, lucrări hidrotehnice existente şi hidroedilitare. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    (ii) plan de ansamblu al folosinţei. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    (iii) planuri de situaţie;
    (iv) profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice pentru lucrări care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, vizat de topometru autorizat.


    (2) În documentaţiile pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor vor fi incluse, pe lângă prevederile generale de la alin.(1) şi prevederi specifice pe categorii de lucrări şi activităţi.

    ART. 3
        Pentru alimentări cu apă, evacuări şi epurări de ape uzate şi meteorice la folosinţe, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care este folosită resursa de apă şi receptorul apelor uzate şi meteorice;
    b) valorile debitelor medii, maxime şi minime ale necesarului de apă, ale cerinţei la sursă şi ale apelor uzate menajere/tehnologice evacuate, gradul de recirculare a apei, debitul de ape pluviale. Trebuie precizaţi parametrii funcţionali ai folosinţei de apă, fundamentaţi pe baza schemei fluxului apei în procesul tehnologic şi a normelor de apă pe unitatea de produs. Se vor preciza capacităţile de producţie, numărul de locuitori şi locuitori echivalenţi actuali şi cel corespunzător perspectivei pentru care a fost dimensionată investiţia;
    c) regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier exprimat în zile/an, ore/zi.
        Pentru folosinţele sezoniere se vor prezenta parametrii funcţionali de capăt, pentru regimul normal de funcţionare în situaţia de vârf de producţie şi pentru cel în perioada de remont, cu precizarea duratei fiecărei situaţii de activitate.
        Cerinţa de apă şi evacuarea apelor uzate vor fi prezentate în funcţie de regimul de funcţionare şi se vor exprima astfel:
    (i) cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim - Q_s zi max, Q_s zi med, Q_s zi min - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
    1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare din destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
    2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);

    (ii) evacuarea ca: debitul maxim, mediu, minim şi debitul maxim orar evacuat în receptor - Q_uz zi max, Q_uz zi med, Q_zi min şi Q_uz orar max, - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
    1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
    2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);

    (iii) debite în litri pe secundă, prin valoarea maximă de calcul, ale altor ape în exces care se elimină prin sistemul de canalizare unitar sau divizor (ape meteorice, ape de drenaj etc.);
    (iv) pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în două situaţii:
    1. în regim normal de funcţionare - situaţie în care sursa este disponibilă pentru satisfacerea integrală a cerinţei;
    2. în regim de restricţii/pe trepte de restricţii - situaţii excepţionale în care există deficit pronunţat la sursă;    d) descrierea obiectelor care formează sistemul de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare al folosinţei, inclusiv fluxul cantitativ şi calitativ al instalaţiilor de tratare şi de epurare. Se vor prezenta:
    1. caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale sistemului de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare, inclusiv prezentarea traversărilor cursurilor de apă sau a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu reţele hidroedilitare identificate în coordonate STEREO 70;
    2. elemente caracteristice ale lucrărilor în albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizări, consolidări, traversări de cursuri de apă;
    3. debitele instalate şi cele de dimensionare a prizelor de apă şi a gurilor de evacuare în receptori;
    4. debite de servitute aval de lucrările de barare sau de captare a apei, precum şi construcţii pentru migrarea faunei piscicole în cazul prizelor cu lucrări de barare a cursurilor de apă conform legislaţiei în vigoare;
    5. în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă sau pentru îmbutelierea apei potabile se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare;

    e) pentru sursa de apă subterană se vor anexa documentele care să ateste debitul capabil, respectiv referatul de expertiză emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), după caz, cartea tehnică a captării;
    f) sistem de urmărire a poluării apelor subterane (foraje de monitorizare, parametri fizico-chimici monitorizaţi);
    g) sistem de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate şi/sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate;
    h) bilanţul de debite prezentat atât pentru alimentare cu apă, cât şi pentru evacuarea apei uzate;
    i) piese desenate:
    (i) schema fluxului apei sub aspect cantitativ şi calitativ, în cadrul căreia sistemele de alimentare cu apă şi cele pentru canalizare vor fi marcate cu culori diferite;
    (ii) scheme tehnologice funcţionale pentru staţiile de tratare sau de epurare şi pentru prelucrarea şi depozitarea temporară a nămolurilor rezultate;
    (iii) profile longitudinale prin obiectele caracteristice ale instalaţiilor;
    (iv) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale sistemului, pe care vor fi figurate nivelurile caracteristice la debitele de calcul.    ART. 4
        Pentru proiecte de alimentări cu apă pentru irigaţii, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă;
    b) suprafeţele care se propun a fi irigate;
    c) necesarul de apă, pe baza planului de cultură adoptat şi a normelor de irigare utilizate: volum anual de apă necesar la sursă, regimul lunar de udare, debite în metri cubi pe secundă şi volume în mii mc pe lună, în funcţie de numărul udărilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al construcţiilor şi instalaţiilor de captare, precum şi fundamentarea alegerii unei tehnologii de irigare cu consum redus de apă;
    d) descrierea sistemului de irigare;
    e) lucrările şi instalaţiile pentru preluarea apei de alimentare, inclusiv mijloacele de măsură; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacităţi instalate;
    f) lucrări de traversare a cursurilor de apă şi a digurilor, cu obiectele componente ale sistemului de irigare: conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări.


    ART. 5
        Pentru centrale hidroelectrice, inclusiv centrale de mică putere şi microhidrocentrale, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) prezentarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă şi modul de cooperare cu acestea;
    b) clasa de importanţă şi probabilităţile de calcul şi de verificare pentru care au fost dimensionate obiectivele componente ale amenajării hidroenergetice;
    c) date hidrologice de bază - debite: minim, mediu, maxim de calcul şi de verificare - niveluri, volume de apă, debitul de servitute aval de secţiunile barate, calculat în cadrul studiului elaborat conform anexei nr. 4 la prezenta procedură;
    d) modul în care este valorificat potenţialul hidroenergetic tehnic utilizabil: capacităţi de producţie; producţia medie anuală de energie electrică; parametri caracteristici şi indicatori hidroenergetici, respectiv debite maxime şi minime de funcţionare;
    e) prezentarea amenajării hidroenergetice din care face parte, descrierea obiectelor componente cu principalele caracteristici tehnice şi funcţionale;
    f) instalaţii de măsură, înregistrare şi transmitere a debitului de servitute;
    g) parte desenată:
    (i) planul de situaţie;
    (ii) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale amenajării, pe care vor fi figurate cotele şi nivelurile caracteristice; inventarul de coordonate (xy - sistem Stereografic 1970 şi z - sistem de referinţă Marea Neagră 1975) al punctelor de amplasament sau care delimitează suprafeţele reprezentative pentru folosinţa apei, considerându-se cel puţin următoarele: captarea, centrala, evacuarea, traversări de cursuri de apă.    ART. 6
        Pentru amenajări piscicole, iazuri agropiscicole, heleşteie, bazine, acumulări locale cu volum total până la 5 milioane mc inclusiv, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentări cu apă şi evacuări de apă.
        Documentaţia tehnică va mai cuprinde:
    a) descrierea caracteristicilor constructive şi a capacităţilor amenajării;
    b) descrierea modalităţii de alimentare cu apă şi evacuare;
    c) volume şi debite caracteristice;
    d) prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compoziţia chimică a furajelor şi tehnologia de recoltare;
    e) măsurile adoptate pentru eliminarea accesului faunei piscicole nonnative în resursele de apă;
    f) amplasarea forajelor de monitorizare şi a rezultatelor monitorizărilor anterioare.


    ART. 7
        Pentru amenajări pentru navigaţie, plutărit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi fluviale sau maritime, şantiere navale, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) delimitarea sectorului de curs de apă propus pentru navigaţie, traseu, lungime;
    b) prezentarea lucrărilor:
    (i) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzătoare acestora în secţiuni de calcul;
    (ii) elemente constructive: caracteristici de navigaţie - etiaj, niveluri, adâncime, lăţimi, raze de curbură, gabarite de navigaţie, biefarea şenalului navigabil, ecluze;
    (iii) bilanţul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apă prin ecluzare, pierderi de apă datorate neetanşeităţii construcţiilor, sursa de alimentare cu apă şi debite caracteristice;

    c) prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor propuse, pentru exploatare, monitoring, semnalizare şenal navigabil;
    d) prezentarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, a construcţiilor de pe şenalul navigabil: poduri, tunele navigabile;
    e) pentru activităţile portuare se prezintă amenajările necesare acostării navelor, încărcării şi descărcării mărfurilor, cu precizarea utilităţilor şi surselor de alimentare; soluţiile constructive adoptate;
    f) se vor prezenta instalaţiile şi măsurile adoptate pentru protecţia calităţii apei, preluarea apelor de santină;
    g) avizul/acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor, potrivit art. 50 alin.(2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
        Pentru folosinţe hidromecanice, precum mori de apă, fierăstraie şi pive, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) descrierea amenajărilor destinate captării de apă-priză, precum şi cele destinate devierii debitelor;
    b) volume şi debite caracteristice, inclusiv debitele de servitute (dacă este cazul);
    c) descrierea regimului de utilizare a debitelor.


    ART. 9
        Pentru proiecte de amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, documentaţia pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele alimentări cu apă şi evacuări de apă, şi va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) prezentarea construcţiilor, amenajărilor şi dotărilor;
    b) prezentarea modului de stocare a unor substanţe şi soluţii periculoase şi a măsurilor speciale de intervenţie în caz de poluări accidentale cu ape uzate de la unităţile sanitare ale amenajărilor turistice şi bazele de tratament balnear;
    c) descrierea lucrărilor necesare protecţiei calităţii apei şi gospodăririi raţionale a resursei;
    d) contracte de concesiune/licenţe de exploatare apă terapeutică, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale conform legislaţiei în vigoare (nr. / dată).


    ART. 10
     Pentru lucrări de utilizare a apelor geotermale sau minerale, inclusiv îmbuteliere apă minerală din sursă naturală, documentaţia pentru fundamentare se va adapta prevederilor corespunzătoare de la art. 3 din procedură; în plus se vor prezenta distinct următoarele:
    a) prezentarea sursei de apă geotermală sau minerală, compoziţia fizico-chimică, modul de utilizare şi volumele prelevate;
    b) prezentarea sistemelor de preepurare/epurare locală a apelor geotermale sau minerale uzate, rezultate după utilizare, împreună cu valorile parametrilor cantitativi şi calitativi de ieşire;
    c) prezentarea emisarului şi a calităţii acestuia în amonte şi în aval de punctul de descărcare;
    d) fişa perimetrului de exploatare, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. şi alte autorităţi/instituţii de reglementare, conform legislaţiei în vigoare;
    e) în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei minerale se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 11
    Pentru injecţii ale apelor de mină, de zăcământ, tehnologice în straturi de mare adâncime, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) analiza tehnologică şi economică din care să rezulte imposibilitatea aplicării unei soluţii de epurare;
    b) precizarea sondei de injectare - amplasare în coordonate STEREO 70 şi a caracteristicilor constructive ale acesteia;
    c) prezentarea caracteristicilor hidrogeologice şi geomorfologice ale sondei;
    d) provenienţa apelor ce urmează a fi injectate şi proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmează a fi injectate în subteran;
    e) descrierea sistemului şi a tehnologiei de injectare;
    f) volumele de apă injectată (lunare şi anuale);
    g) acte de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM);
    h) elemente adaptate de la capitolul alimentări şi evacuări ape uzate - pentru situaţiile în care folosinţa presupune alimentarea cu apă potabilă sau industrială şi evacuarea de apă uzată în receptori naturali.


    ART. 12
        Pentru lacuri de acumulare permanente sau nepermanente cu volumul de cel puţin 100.000 mc apă - indiferent de folosinţe - inclusiv barajele şi anexele acestora, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) modul de corelare funcţională cu alte lucrări din bazin şi precizarea categoriei de importanţă, stabilită conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002;
    b) autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă emisă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) folosinţele deservite de acumulare: alimentări cu apă - volume şi debite asigurate; apărare împotriva inundaţiilor - volume de atenuare, debite afluente şi defluente; valorificarea potenţialului hidroenergetic - producţie de energie, debit de servitute; piscicultură - suprafaţa de luciu de apă la nivel minim de exploatare; agrement, navigaţie, instalaţii de producere a energiei fotovoltaice pe suprafaţa lacurilor de acumulare, etc.;
    d) principalele capacităţi şi caracteristici ale lacului de acumulare:
    (i) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; coeficient de acumulare; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare;
    (ii) niveluri caracteristice (Nmax, NNR, Nmin), curba de capacitate a lacului de acumulare;
    (iii) regimul debitelor descărcate din lac: debite de servitute, debite maxime, modul de satisfacere a folosinţelor de apă;
    (iv) prevederile pentru evacuarea temporară ori integrală a sedimentelor reţinute;
    (v) măsurile şi lucrările antierozionale şi de corecţie a torenţilor în bazinul versant şi în amonte, în vederea prevenirii colmatării lacului;
    (vi) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate după un regim diferit de cel al cerinţelor de apă;
    (vii) lucrări pentru migrarea ihtiofaunei;
    (viii) lucrări de producere a energiei fotovoltaice;

    e) descrierea principalelor lucrări de construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi aparate, cu precizarea elementelor constructive şi a capacităţilor;
    f) planuri de situaţie şi secţiuni caracteristice cu detalii constructive, cote reprezentative etc.;
    g) plan de ansamblu al zonei, în care sunt amplasate lucrările ce fac obiectul autorizaţiei, inclusiv lucrările de combatere a eroziunii solului şi de amenajare a torenţilor în bazinul de recepţie al lacului de acumulare şi în bazinul versant al sectorului de râu regularizat;
    h) aparatura de măsură şi control necesară pentru urmărirea în timp a comportării barajului şi anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare şi sistemul informaţional, sistemul de prognoză hidrometeorologică şi de avertizare- alarmare a populaţiei în caz de accident la construcţia hidrotehnică.


    ART. 13
        Pentru derivaţii de debite între bazine hidrografice sau în interiorul aceluiaşi bazin, precum şi pentru aducţiuni magistrale, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru lacuri de acumulare şi cel pentru lucrări de regularizare a cursurilor de apă, adaptându-se corespunzător problemelor specifice derivaţiei sau aducţiunii în cauză.

    ART. 14
        Pentru îndiguiri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) clasa de importanţă a lucrărilor;
    b) prezentarea soluţiilor de apărare, împotriva inundaţiilor, adoptate:
    (i) descrierea lucrărilor de apărare, cu prezentarea caracteristicilor tehnice şi constructive;
    (ii) debite şi niveluri caracteristice;
    (iii) lucrările de evacuare a apelor pluviale din incinta apărată;

    c) poziţionarea lucrării de apărare în coordonate topografice STEREO 70;
    d) sistemul de avertizare-alarmare automată a lucrărilor;
    e) autorizaţie privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, emis conform Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată;
    f) planul de ansamblu pentru lucrarea de apărare şi teritoriul apărat, cu menţionarea obiectivelor apărate, inclusiv terenurile pe categorii de folosinţe, precum şi a limitelor de inundabilitate la asigurarea considerată;
    g) profiluri longitudinale şi transversale prin lucrarea de apărare;
    h) descrierea lucrărilor pentru asigurarea conectivităţii laterale a cursului de apă.


    ART. 15
        Pentru desecări, asanări şi drenaje, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) suprafaţa totală a zonei ameliorate, pe categorii de folosire şi grupe de deţinători;
    b) descrierea lucrărilor de ameliorare; principalele tipuri de lucrări cu elemente hidraulice şi geometrice (probabilităţi de calcul, norme de desecare în relaţie cu bilanţul hidric);
    c) modul de eliminare a excesului de umiditate, construcţii şi caracteristici principale ale acestora, receptori naturali, regimul lunar al debitelor evacuate şi instalaţii de măsurare a acestora;
    d) plan de situaţie, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosire şi a suprafeţelor propuse, cu evidenţierea principalelor lucrări de combatere a eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime;
    e) lucrări şi construcţii hidrotehnice în albie şi la malurile acesteia, necesare funcţional pentru asigurarea descărcării; lucrări de traversare-intersectare a canalelor sau a conductelor din sistemul de ameliorare, cu diguri, cursuri de apă, văi naturale. Conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări.


    ART. 16
     Pentru trasee şi traversări ale apelor de suprafaţă a zonelor de protecţie, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (diguri, baraje) cu drumuri (poduri), conducte de transport lichide şi gaze, căi de comunicaţie, linii electrice, de telecomunicaţii, funiculare sau altele asemenea, inclusiv pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale reglementate conform prevederilor Legii nr.185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor, precum şi pentru subtraversarea cursurilor de apă, zone de protecţie, lucrări în albia minoră, plaje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (diguri, baraje), lacuri de acumulare conducte (alimentare cu apă, canalizare, transport ţitei, gaz, etc), linii electrice, documentaţia pentru fundamentare cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) precizarea clasei de importanţă şi a categoriei căii sau conductei ce traversează cursul de apă, studiul hidrologic cu debitele caracteristice de calcul, nivelul corespunzător debitului de calcul, cote talveg, cota inferioară a suprastructurii înălţime de gardă;
    b) descrierea şi caracteristicile constructive ale traversării;
    c) identificarea şi descrierea lucrărilor hidrotehnice şi hidroedilitare existente în zonă;
    d) calculul hidraulic al debuşeelor traversărilor apelor de suprafaţă;
    e) măsuri de asigurare a funcţionării în interdependenţă cu balastierele din zonă, pentru evitarea implicaţiilor negative cauzate de exploatările de agregate minerale în zona de influenţă;
    f) prezentarea adâncimii de îngropare (pentru subtraversări), cota de pozare şi cota talveg, precum şi lucrările realizate pentru stabilizarea patului albiei;
    g) lucrările, măsurile şi responsabilităţile pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi subterane din cauza unor defecţiuni sau avarii la conductele ce transportă produse care, prin natura lor, sunt poluante, precum şi măsurile şi mijloacele de avertizare-alarmare a folosinţelor din aval;
    h) profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia roşie a traseului, talvegul albiilor traversate şi adiacente cu nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi verificate, obiectivele ce pot fi afectate;
    i) profilul transversal prin albie în zona traversării care va cuprinde talvegul albiei, linia roşie, nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi de verificare;
    j) dispoziţia generală a fiecărei traversări, cu prezentarea parametrilor hidraulici şi constructivi, cota la partea cea mai coborâtă a suprastructurii, nivelurile corespunzătoare debitelor de calcul şi de verificare în secţiune şi lucrările de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidări etc.);
    k) în cazul subtraversărilor de conducte, dispoziţia generală va cuprinde şi date privind adâncimea de îngropare, adâncimea de afuiere, cota talveg şi lucrările de punere în siguranţă a conductei şi de împiedicare a poluării apelor;
    l) tabel centralizator al traversărilor cursurilor de apă, poziţia de identificare pe planul general de situaţie, coordonatele topografice aferente fiecărei traversări, în sistem de proiecţie STEREO 70 şi lungimile aferente lucrărilor de traversare/subtraversare amplasate pe domeniul public administrat de Administraţia Naţională Apele Române, cât şi suprafeţele ocupate de lucrările de susţinere ale traversărilor (culee, pile, stâlpi, etc.).


    ART. 17
    (1) Pentru exploatarea agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor şi bălţilor şi din afara albiilor minore ale cursurilor de apă şi cariere, documentaţia pentru fundamentare cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale;
    b) identificarea lucrărilor hidrotehnice existente în zona exploatării şi acordul beneficiarului/concesionarului acumulării;
    c) contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului a suprafeţei de pe care se vor exploata agregatele minerale;
    d) prezentarea procesului tehnologic de extracţie;
    e) perimetre de exploatare pe etape, volume de agregate minerale ce se vor exploata în fiecare etapă în corelare cu cele înscrise în actul emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă;
    f) lucrările de stabilizare a albiei cursurilor de apă, dacă au fost impuse prin avizul de gospodărire a apelor;
    g) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei;
    h) pentru exploatările de balast din albiile situate în apropiere de captări de apă, poduri, podeţe, terasamente de căi de comunicaţii ori lucrări de apărare se va prezenta şi acordul beneficiarilor acestora, după caz;
    i) prezentarea căilor de acces la perimetru; acord de folosire şi reabilitare a infrastructurii rutiere emis de consiliul local al comunei (după caz);
    j) plan de situaţie cu marcarea următoarelor perimetre: perimetrul închiriat, perimetrul de exploatare şi inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează fiecare perimetru, marcarea suprafeţelor pe perioade de exploatare, precum şi amplasarea în teren a bornelor de delimitare a perimetrului;
    k) profiluri transversale şi longitudinale prin cursul de apă vizate de topometru autorizat, amplasate astfel: amonte de perimetrul de exploatare, în perimetrul de exploatare din 50 în 50 m, aval de perimetrul de exploatare. Zonele amonte şi aval se vor extinde pe o lungime cel puţin egală cu lungimea sectorului de albie în exploatare;
    l) ridicări topo periodice pentru urmărirea în timp a comportării albiei în zona balastierei şi a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apă etc.) şi programul de observaţii;
    m) permisul de exploatare/licenţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    n) pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se vor prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.

    (2) Pentru exploatarea agregatelor minerale din terasele cursurilor de apă se prezintă următoarele:
    a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale;
    b) permisul de exploatare/licenţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (nr./dată);
    c) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; calculul rezervei de agregate şi a terasamentelor;
    d) prezentarea procesului tehnologic de extracţie;
    e) plan de situaţie cu marcarea următoarelor: suprafaţa totală a terenului, perimetrul de exploatare şi inventarul de coordonate STEREO 70 ce le delimitează, marcarea suprafeţelor pe perioade de exploatare, precum şi amplasarea în teren a bornelor de delimitare a perimetrului, delimitarea perimetrului de exploatare pe etape, volume de agregate minerale ce se vor exploata în fiecare etapă, adâncimi de extracţie pe fiecare etapă, pilieri de siguranţă;
    f) adâncimea maximă de exploatare a agregatelor, cota finală a lucrărilor.
    g) prezentarea măsurilor de redare în circuit a suprafeţei de teren după epuizarea capacităţii de exploatare a agregatelor minerale, pe baza unui grafic, în acord cu scopul propus al redării în circuit;
    h) prezentarea căilor de acces la perimetru; acord de folosire şi reabilitare a infrastructurii rutiere emis de deţinătorul acesteia;
    i) planuri de situaţie;
    j) profile transversale/longitudinale prin perimetrul de exploatare, întocmite şi vizate de topometri autorizaţi.


    ART. 18
        Pentru depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:
    a) încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă, având în vedere importanţa obiectivului, menajer sau industrial;
    b) descrierea caracteristicilor depozitelor menajere: suprafaţa totală, suprafaţa compartimentelor, capacitate totală, capacitatea compartimentelor;
    c) prezentarea procesului tehnologic şi a tehnologiilor folosite pentru depozitare;
    d) prezentarea categoriilor de deşeuri acceptate în depozit;
    e) prezentarea tehnologiei utilizate pentru neutralizarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor;
    f) prezentarea straturilor de bază şi impermeabilizarea depozitului, sistemele de colectare biogaz şi levigat;
    g) prezentarea sistemului de colectare şi dirijare a apei pluviale scursă de pe versanţi pentru evitarea percolării depozitului;
    h) prezentarea sistemului de alimentare cu apă, consumuri pe categorii de utilizări;
    i) prezentarea restituţiei de apă, sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate generate, pe categorii, specificarea emisarilor efluenţilor epuraţi;
    j) prezentarea lucrărilor de apărare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de undele de viitură de pe cursurile de apă din zonă, scurgerile de pe versanţi şi precipitaţiile maxime căzute pe suprafaţa depozitului;
    k) sistemul de monitoring al calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului şi rezultatele monitorizărilor anterioare;
    l) sistemul de urmărire a comportării în timp a depozitului;
    m) modificarea regimului de curgere pe cursurile de apă şi inundabilitatea în amonte pentru cazul în care depozitul este amplasat pe firul văii;
    n) planşe (plan şi secţiuni) cu principalele caracteristici constructive şi tehnologice ale elementelor ce compun ansamblul depozitului.


    ART. 19
        Pentru lucrările, construcţiile şi instalaţiile executate pe malul mării, faleză şi plaja mării, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează.

    ART. 20
        Pentru lucrările executate pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează. De asemenea, se prezintă:
    a) fundamentarea lucrărilor şi soluţiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice, după caz;
    b) sistemul de urmărire în timp a comportării construcţiilor cu dotări specifice pentru condiţii maritime;
    c) analiza de impact asupra mediului marin, în funcţie de categoria de lucrări.


    ART. 21
        Pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale, conţinutul-cadru al documentaţiilor pentru fundamentare va cuprinde următoarele:
    a) date caracteristice reale:
    (i) tipul iazului de decantare;
    (ii) clasă şi categoria de importanţă;
    (iii) capacitate (proiectată/existentă);
    (iv) suprafaţa ocupată;
    (v) cotă teren/cota finală;
    (vi) tipul materialului depus;
    (vii) an punere în funcţiune şi an închidere;
    (viii) curs de apă;
    (ix) date despre stratul de acoperire finală (tip, material, dimensiuni);

    b) caracterizarea zonei de amplasare;
    (i) date hidrologice - niveluri, debite şi volume de apă;
    (ii) date hidrogeologice şi hidrochimice;
    (iii) analiza din punctul de vedere al gospodăririi apelor a influenţei iazului de decantare asupra regimului apelor de suprafaţă şi subterane;

    c) descrierea lucrărilor monitorizate:
    (i) sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii (şanţuri de gardă, rigole, galerii etc.): amplasare, clasă şi categoria de importanţă, debit dimensionare/debit verificare, tip, material, dimensiuni caracteristice, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
    (ii) sisteme de drenaj (drenaje de bază, intermediare, de intervenţie): amplasare, debite estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalaţii de măsurare a debitului evacuat, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
    (iii) sistem de monitorizare a apei subterane (puţuri de observaţie): amplasare (coordonate STEREO 70), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    (iv) sistem de monitorizare a apei din depozit (puţuri piezometrice): amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    (v) sistem de urmărire tasări/deplasări: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
    (vi) staţie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, debit instalat (Q_inst. exprimat în l/s), eficienţă de epurare, capacitate proiectată/realizată, parametrii fizico-chimici ai apei (indicatori fizico-chimici monitorizaţi, frecvenţa şi punctul de recoltare a probelor, schema fluxului tehnologic al staţiei, puncte şi moduri de evacuare, receptorul apelor uzate, hectometrul de evacuare în emisar;

    d) urmărirea comportării lucrărilor monitorizate:
    (i) de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii - starea lucrărilor (fisuri, tasări, deplasări, colmatări); se va preciza cum şi cu ce se face urmărirea parametrilor;
    (ii) sisteme de drenaj - debite evacuate, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    (iii) sistem de monitorizare a apei subterane: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
    (iv) sistem de monitorizare a apei din depozit: nivelul apei, calitatea apei;
    (v) sistem de urmărire tasări/deplasări: deplasări orizontale şi verticale;
    (vi) staţie de epurare: starea tehnică, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);

    e) planşe:
    (i) plan de încadrare în zonă, cu indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
    (ii) plan de ansamblu. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
    (iii) planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100;
    (iv) plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea cotelor şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea influenţei lucrărilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie hidrogeologică.    ART. 22
        Conţinutul documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor la folosinţele de apă ce intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se adaptează fiecărei categorii de activitate care se desfăşoară, incluzând cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea apei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Regulament de funcţionare-exploatare şi întreţinere
    ART. 23
    (1) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere se elaborează pentru ansamblul lucrărilor ori al folosinţei de apă şi, când este cazul, pe subansambluri de lucrări, secţii, ateliere, obiective, gospodării de apă, staţii de epurare sau altele asemenea.
    (2) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere însumează descrierea modului de asigurare a exploatării, funcţionării obiectivelor de gospodărire a apelor, precum şi a activităţilor destinate întreţinerii lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalităţile de control tehnic şi mijloacele de intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente la lucrările de gospodărire a apelor.
    (3) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere nu se referă la centrale hidroelectrice, baraje şi lacuri de acumulare. Pentru aceste categorii de lucrări, regulamentul de exploatare se întocmeşte şi se aprobă potrivit Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului - cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă.
    Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere cuprinde:
    I. Memoriu tehnic, cu următorul conţinut:
    1. date generale: denumirea investiţiei, a lucrărilor sau a folosinţei de apă, bazinul hidrografic, cursul de apă, judeţul, localitatea ori, după caz, localităţi limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de zonă sau al localităţilor, proiectantul general, numărul avizului de gospodărire a apelor, perioada de execuţie, numărul şi data actului de recepţie; beneficiarul care va exploata lucrarea ori folosinţa de apă; racordări la lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosinţei de apă şi al lucrărilor, capacităţi care generează mărimea parametrilor constructivi şi funcţionali (obiective ori suprafeţe de teren apărate, oraş cu număr de locuitori, unitatea de producţie cu capacităţi pentru principalele produse, suprafeţe irigate sau desecate etc.); încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă privind asigurarea surselor de apă şi apărarea împotriva inundaţiilor; lucrări de combatere a eroziunii solului în zonă, executate ori necesare pentru controlul regimului de curgere pe văi şi torenţi;
    2. datele caracteristice reale (conform actelor de recepţie) şi funcţionale prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis pentru lucrarea respectivă; volumele de apă prelevate şi evacuate în anul anterior şi eficienţa staţiei de epurare;
    3. justificarea amănunţită a eventualelor modificări ale parametrilor constructivi şi funcţionali realizaţi, după executarea lucrărilor şi instalaţiilor, faţă de prevederile avizului de gospodărire a apelor;
    4. piese scrise şi desenate privind descrierea amănunţită a tuturor instalaţiilor de măsură, control, avertizare şi/sau alarmare specifice lucrărilor respective; instalaţiile de măsură a debitelor şi volumelor de apă preluate şi, după caz, de recoltare a probelor de apă pentru analize, instalaţii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calităţii apelor uzate evacuate, instalaţii şi aparatură pentru exploatare, instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor; piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui să prezinte concludent situaţia reală executată a ansamblului lucrărilor.

    II. Prevederi referitoare la exploatarea lucrărilor, după cum urmează:
    1. sistemul de evidenţă, informare şi alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, prelevările efective de apă, calitatea apelor evacuate, comportarea în timp a construcţiei, în funcţie de specificul lucrării;
    2. instalaţii de măsură şi control al debitelor captate, consumate şi evacuate, instalaţii de alarmare şi avertizare, regimul lor de funcţionare;
    3. modul de asigurare a evidenţei privind preluarea, folosirea şi evacuarea apelor, precum şi modul de funcţionare a fiecărei instalaţii şi a ansamblului lucrărilor ce se supun autorizării;
    4. exploatarea în perioadele de debite medii;
    5. exploatarea în perioadele de ape mari;
    6. exploatarea în perioadele de îngheţ (zai, sloiuri, pod de gheaţă);
    7. exploatarea în perioadele de ape mici (secetă); regimul de funcţionare cu diferite grade de restricţii;
    8. măsuri de remediere a lucrărilor după viituri, scurgeri de gheţuri etc.;
    9. condiţii speciale de exploatare în cazul în care s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea şi sănătatea populaţiei;
    10. modul de asigurare a tuturor folosinţelor de apă deservite de lucrarea pentru care se solicită autorizaţia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosinţelor respective; pentru fiecare caz, se vor evidenţia debitele, cotele de nivel, volumul de apă, concentraţii-limită etc. şi măsurile ce se iau în exploatarea fiecărei instalaţii în parte pentru realizarea parametrilor funcţionali înscrişi în avizul de gospodărire a apelor;
    11. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit conform prevederilor legale.

    III. Prevederi referitoare la întreţinere şi reparaţii, după cum urmează:
    1. periodicitatea efectuării controlului lucrărilor şi instalaţiilor aferente şi al modului lor de funcţionare (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră etc.);
    2. intervalul la care se fac lucrări de întreţinere, reparaţii capitale şi în ce constau lucrările respective (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră, lucrare hidrotehnică, precum şi pentru luciul de apă, albie sau malul folosit);
    3. măsuri şi lucrări în cazul în care apar anumite defecţiuni în corpul lucrărilor sau la instalaţiile şi aparatele de manevră, de măsură şi control ori în cazuri de avarii;
    4. măsuri şi lucrări care se execută în perioada de viituri, de ape mici, de iarnă şi cele care se iau după trecerea acestor perioade;
    5. modul de asigurare a exploatării pe durata lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente ori reparaţii capitale, eventuale modificări ale regimului nominal de exploatare care ar putea influenţa folosinţele din amonte sau din aval.

    IV. Prevederi referitoare la personalul de exploatare, după cum urmează:
    1. compartimentul şi funcţia angajatului din cadrul unităţii, responsabil pentru buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a lucrărilor ori a instalaţiilor;
    2. numărul personalului afectat lucrărilor de exploatare şi întreţinere, inclusiv în laboratoare de analize de apă, pentru aparatele de măsură şi control, pentru prelucrarea datelor primare şi pentru ţinerea evidenţelor.

    V. Prevederi referitoare la normele sanitare şi de tehnica securităţii, după cum urmează:
    1. prescripţii sanitare pentru toate lucrările şi instalaţiile de la care apa este utilizată pentru alimentarea populaţiei, în zootehnie, industria alimentară, industria de medicamente şi alte asemenea utilizări;
    2. prescripţii de tehnica securităţii în exploatarea şi întreţinerea lucrărilor şi instalaţiilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru condiţiile menţionate la secţiunea a 2-a din prezentul capitol. Regulamentul se semnează de cei ce l-au întocmit şi de beneficiarul autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    ANEXA 4

        la procedură
    Normativ de conţinut al
    Studiilor hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor
    SECŢIUNEA 1
    Aspecte generale
    ART. 1
        Prezenta anexă cuprinde conţinutul cadru aferent celor mai frecvente studii elaborate în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor, ce stau la baza obţinerii autorizaţiei de gospodărirea apelor.

    ART. 2
        Conţinutul studiilor este unul general, fiecare studiu putând fi adaptat în funcţie de specificul lucrărilor şi activităţilor realizate pe ape sau în legătură cu apele, de cerinţa sau de complexitatea acestora.

    ART. 3
     Studiile pentru domeniul A (studii hidrologice) şi domeniul B (studii hidrogeologice) sunt întocmite de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021, cu modificările ulterioare, precum şi de Administraţia Naţională "Apele Române" şi unităţile din subordine în conformitate cu art. 52 din Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
        Studiile pentru domeniul C (studii de gospodărirea apelor) sunt întocmite de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
     Studiile pentru determinarea nivelurilor (cotelor) corespunzătoare debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire pot fi întocmite atât de către instituţii publice sau private atestate pentru domeniul A, inclusiv Administraţia Naţională "Apele Române" şi unităţile din subordine, în condiţiile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/2021, cu modificările ulterioare, cât şi pentru domeniul C.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Studii hidrologice - Domeniul A
    ART. 6
    (1) Prezentul conţinut al studiilor hidrologice este unul general. Structura studiilor (capitolele) va fi stabilită în funcţie de tipul de folosinţă şi de cerinţele specificate în prezenta procedură. Indiferent de tipul de studiu hidrologic, următoarele capitole sunt obligatorii:
    a) introducere;
    b) identificarea secţiunilor de calcul;
    c) determinarea factorilor genetici ai scurgerii;
    d) aspecte de mediu;
    e) anexe.

    (2) Capitolul "Introducere" include informaţii referitoare la:
    a) beneficiar - denumire, date de identificare (CUI/CNP);
    b) numărul de înregistrare al comenzii;
    c) scopul lucrării / proiectului pentru care se solicită studiul hidrologic;
    d) parametrii solicitaţi.

    (3) În capitolul "Identificarea secţiunilor de calcul" se vor face specificaţii asupra următoarelor aspecte:
    a) cursurile de apă;
    b) bazinul hidrografic din cadrul căruia fac parte cursurile de apă solicitate;
    c) codul cadastral al râurilor;
    d) corpurile de apă;
    e) identificarea secţiunilor de calcul prin coordonate STEREO 70;
    f) localitate, UAT, Judeţ, etc.

    (4) Capitolul "Determinarea factorilor genetici ai scurgerii" cuprinde elementele morfometrice ce vor fi determinate; acestea depind de suprafaţa bazinelor de recepţie ale secţiunilor solicitate:
    a) suprafaţa bazinului de recepţie (F - Kmp);
    b) altitudinea medie bazinală (H(med) - m);
    c) panta medie a bazinului de studiu (I(bh) - %);
    d) panta medie a râului principal (I(r) - m/Km);
    e) altitudinea minimă a bazinului (H(min) - m);
    f) altitudinea maximă a bazinului (H(max) - m);
    g) modul de utilizare a terenului (culturi agricole, păşuni, pajişti etc.) şi coeficientul de împădurire (C(p) - %);
    h) textura solului (uşoară, medie, grea);
    i) lungimea reţelei hidrografice corespunzătoare bazinului (L(reţea) - km);
    j) lungimea râului principal (L(râu));
    k) altitudinea minimă a râului principal (H(min_albie));
    l) altitudinea maximă a râului principal (H(max_albie)).
        În funcţie de suprafaţa bazinului hidrografic (>100 Kmp, < 100 Kmp, < 10 Kmp), se vor determina elementele fizico-geografice relevante pentru metodologia aplicată.

    (5) Calculul debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire conţine următoarele informaţii:
    a) precizarea probabilităţilor;
    b) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    c) precizarea sporului de siguranţă (dacă este cazul);
    d) prezentarea unor elemente metodologice relevante (metoda de calcul a debitelor maxime în funcţie de suprafaţa bazinului);
    e) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    f) prezentarea modelului matematic de compunere şi propagare a undelor de viitură în cazul debitelor determinate în regim amenajat, inclusiv a datelor de intrare;
    g) rezultate - debite maxime cu diverse probabilităţi de depăşire.

    (6) Elementele caracteristice undelor de viitură singulare schematice (TIP) (Tt, Tc, γ, W, h) conţin:
    a) prezentarea unor elemente metodologice relevante (metoda de calcul) şi a sursei datelor hidrologice utilizate;
    b) determinarea timpul de creştere al viiturii (Tc);
    c) determinarea timpului total al viiturii (Tt);
    d) determinarea coeficientului de formă al viiturii (y);
    e) determinarea volumului (W);
    f) determinarea stratului scurs (h).

    (7) Determinarea nivelurilor (cotelor) corespunzătoare debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire*) se face ţinând cont de următoarele:
        *) Determinarea nivelurilor corespunzătoare debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire pe baza profilelor transversale este posibilă în cazul lucrărilor cu caracter local, de importanţă mai mică.
    a) precizarea sursei profilelor transversale utilizate;
    b) precizarea sistemului altimetric de referinţă;
    c) prezentarea unor elemente metodologice relevante;
    d) prezentarea unor elemente relevante - regim îndiguit, cota talvegului, cota oglinzii apei, natura terenului, panta longitudinală, lăţimea albiei minore şi a albiei majore etc.;
    e) rezultate - niveluri, chei limnimetrice (dacă sunt solicitate), profil cu niveluri marcate.

    (8) Calculul debitului mediu multianual conţine:
    a) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    b) precizarea perioadei pentru care s-a făcut calculul;
    c) prezentarea unor elemente metodologice relevante (relaţii de sinteză, coeficienţi de transmitere etc.);
    d) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    e) rezultate - debite medii multianuale.

    (9) Calculul debitelor medii lunare multianuale conţine:
    a) precizarea staţiei hidrometrice de bază;
    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    d) precizarea perioadei pentru care s-a făcut calculul;
    e) prezentarea altor elemente metodologice relevante (dacă este cazul);
    f) rezultate - debite medii lunare multianuale.

    (10) Calculul debitelor medii lunare minime anuale cu diferite probabilităţi (de ex: 80%, 90%, 95% şi 97%)
    a) precizarea staţiei hidrometrice de bază sau a altor elemente metodologice relevante (dacă este cazul);
    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    d) precizarea perioadei de calcul;
    e) rezultate - debite medii lunare minime anuale cu diferite probabilităţi.

    (11) Calculul debitelor medii zilnice minime anuale cu diferite probabilităţi (de ex: 80%, 90%, 95% şi 97%) conţine:
    a) precizarea staţiei hidrometrice de bază sau a altor elemente metodologice relevante (dacă este cazul);
    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    d) precizarea perioadei de calcul;
    e) rezultate - debite medii zilnice minime anuale cu diferite probabilităţi.

    (12) Calculul debitelor minime cu diferite probabilităţi (de ex: 80%, 90%, 95% şi 97%) conţine:
    a) precizarea staţiei hidrometrice de bază sau a altor elemente metodologice relevante (dacă este cazul);
    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    d) precizarea perioadei de calcul;
    e) rezultate - debite medii zilnice minime anuale cu diferite probabilităţi.

    (13) Curba de durată a debitelor medii zilnice/lunare conţine:
    a) precizarea staţiei hidrometrice de bază sau a altor elemente metodologice relevante (dacă este cazul);
    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) precizarea regimului de calcul - natural sau amenajat;
    d) precizarea perioadei de calcul;
    e) rezultate - curba de durată a debitelor medii zilnice / curba de durată a debitelor medii lunare şi/sau date caracteristice.

    (14) Calculul debitelor disponibile în vederea satisfacerii necesarului de apă al folosinţei, conţine:
    a) prezentarea elementelor metodologice relevante, inclusiv a parametrilor hidrologici consideraţi;
    b) precizarea perioadei de calcul;
    c) precizarea staţiei hidrometrice de bază;
    d) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    e) precizarea regimului de calcul; în cazul în care în amonte există utilizatori de apă, datele vor fi furnizate în regim actual (se va ţine seama de utilizatorii de apă din amonte);
    f) precizarea influenţei utilizatorilor din amonte de secţiunea de calcul (dacă aceştia există);
    g) rezultate - debite disponibile în vederea satisfacerii necesarului de apă al folosinţei

    (15) Calculul debitelor de aluviuni în suspensie conţine:
    a) prezentarea elementelor metodologice relevante;
    b) precizarea perioadei de calcul şi a regimului hidrologic;
    c) precizarea staţiei hidrometrice de transmitere;
    d) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    e) rezultate - debite de aluviuni în suspensie

    (16) Studiile la izvoare conţin:
    a) descrierea zonei fizico-geografice în care se află izvorul;
    b) precizarea aspectelor legate de metria izvorului; în cazul izvoarelor nemonitorizate pentru determinarea debitelor se recomandă măsurători cel puţin pe perioade hidrologice caracteristice (ape medii, mari şi mici);
    c) rezultate - debite la izvoare

    (17) Studiile de lac conţin:
    a) descrierea bazinului hidrografic aferent lacului;
    b) prezentare elementelor morfometrice ale lacului;
    c) determinarea elementelor hidrologice funcţie de natura lacului (ex: debite afluente/defluente, volume, niveluri caracteristice etc.);
    d) rezultate - debite afluente/defluente, volume, niveluri, curbe caracteristice etc.

    (18) Studiile batimetrice conţin:
    a) memoriu tehnic, care cuprinde:
    (i) prezentarea caracteristicilor fizico-geografice şi a caracteristicilor tehnice (în cazul lacurilor de acumulare);
    (ii) prezentarea metodelor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea măsurătorilor topo-batimetrice şi topografice;
    (iii) niveluri şi volume caracteristice la ridicările topo-batimetrice;
    (iv) tabelul coordonatelor capetelor de profil (în cazul ridicării de profiluri transversale);
    (v) determinarea gradului de colmatare a acumulării (în cazul existenţei a cel puţin unui studiu batimetric anterior).

    b) plan de situaţie cu poziţia aliniamentelor profilelor (ridicările topo-batimetrice se vor efectua în sistem STEREO 70, Marea Neagră 1975);
    c) profiluri transversale şi profilul longitudinal (reprezentare grafică);
    d) harta batimetrică (curbe de nivel şi izobate);
    e) cheia volumetrică grafică şi tabelară;
    f) cheia suprafeţelor grafică şi tabelară;
    g) cheia volumetrică şi cheia suprafeţelor iniţiale (suprapuse cheilor rezultate în urma ridicărilor topo-batimetrice actuale, în cazul existenţei unei batimetrii anterioare).

    (19) Alţi parametri hidrologici necesari pentru calculele de proiectare:
    a) precizarea regimului termic şi de îngheţ al râurilor/lacurilor:
    (i) precizarea staţiei hidrometrice de transmitere,
    (ii) precizarea perioadei de calcul;

    b) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    c) rezultate: temperatura apei şi fenomenele de îngheţ;
    d) date privind evaporaţia şi/sau evapotranspiraţia potenţială:
    (i) descrierea amplasamentul de interes, din punct de vedere geografic;
    (ii) prezentarea metodologiei de determinare a valorilor de evaporaţie/evapotranspiraţie şi staţiile evaporimetrice care au fost luate în analiză;

    e) rezultate: valori ale evaporaţiei/evapotranspiraţiei;
    f) date asupra valurilor, curenţilor din zona litorală a Mării Negre.

    (20) Capitolul "Aspecte de mediu" conţine prezentarea aspectelor de mediu (dacă există), de care beneficiarul trebuie să ţină cont şi a riscurilor de Sănătate şi Securitate în Muncă.
    (21) Capitolul "Anexe pentru studiile hidrologice" conţine, după caz:
    a) localizarea secţiunii de calcul (hartă) - pentru toate studiile;
    b) hidrografe;
    c) curbe de durată;
    d) profile transversale;
    e) chei limnimetrice etc.

    (22) Studiile de determinare a debitelor ecologice/de servitute conţin:
    a) precizarea bazei legale;
    b) prezentarea modului de determinare a datelor hidrologice de bază pentru calculul debitelor ecologice, inclusiv precizarea staţiei de transmitere;
    c) precizarea perioadei de calcul;
    d) precizarea corpului de apă, a tipologiei de râu, a coeficienţilor p;
    e) precizarea suprapunerii corpului de apă cu arii naturale protejate, dacă este cazul;
    f) prezentarea altor elemente metodologice relevante (de ex. 12, valori de debite ecologice lunare);
    g) rezultate - debite ecologice grupate pe tipuri de regim hidrologic (debite ecologice de ape mici, medii şi mari) funcţie de luna şi clasele de prognoză utilizate în cadrul INHGA;
    h) precizarea utilizatorilor din aval şi asigurarea prin calcule a necesarului lor de apă;
    i) prezentarea altor elemente relevante (dacă este cazul);
    j) rezultate - debite de servitute funcţie de luna şi clasele de prognoză utilizate în cadrul INHGA.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Studii hidrogeologice - Domeniul B
    ART. 7
    (1) Studiile hidrogeologice pentru dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică ale captărilor de apă subterană destinate alimentării cu apă potabilă, au următorul conţinut:
    a) introducere;
    b) caracterizarea geomorfologică;
    c) caracterizare geologică;
    d) caracterizare hidrogeologică;
    e) date privind lucrările de captare;
    f) dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică;
    g) concluzii;
    h) bibliografie;
    i) anexe la text;
    j) anexe grafice.

    (2) Capitolul "Introducere" este cuprins din:
    a) beneficiar - denumire, date de identificare (CUI/CNP);
    b) numărul de înregistrare al comenzii;
    c) scopul lucrării/proiectului pentru care se solicita studiul hidrogeologic;
    d) localizarea obiectivului (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    e) localizarea captării, reprezentată pe planul de situaţie (vezi anexele grafice) în raport cu: anumite localităţi, drumuri judeţene sau naţionale, cursuri de apă importante, corpuri de apă subterană (denumire şi cod), etc.;
    f) prezentarea, pe scurt, a principalelor date privind lucrările de captare a apei subterane, respectiv: tipul lucrării de captare: foraj, dren, captare de izvor şi numărul acestora; date generale privind captarea: adâncimea şi stratul acvifer captat pentru foraj/ lungimea şi adâncimea pentru dren; debitul exploatat;
    g) Informaţii generale privind sistemul de alimentare cu apă potabilă (rezervoare, staţii de pompare, staţii/instalaţii de tratare, aducţiuni, reţele de distribuţie);

    (3) În capitolul "Caracterizarea geomorfologică", se prezintă condiţiile geomorfologice ale zonei î care este situat obiectivul de studiu: principalele unităţi şi subunităţi geomorfologice, consideraţii hidrografice generale, în conformitate cu harta geomorfologică anexată documentaţiei.
    (4) În capitolul "Caracterizare geologică", se prezintă condiţiile geologice ale zonei de studiu prin descrierea succintă a succesiunii stratigrafice a formaţiunilor care se dezvoltă în zona de studiu, cu accent pe formaţiunile geologice de interes hidrogeologic.
    (5) În capitolul "Caracterizare hidrogeologică", se prezintă caracteristicile generale ale principalelor acvifere care au fost puse în evidenţă în zona de studiu, precizându-se pentru fiecare acvifer următoarele caracteristici:
    a) tipul acviferului: freatic, de medie adâncime, de adâncime;
    b) localizarea acviferului, precizând tipul formaţiunii (ex: formaţiuni de luncă, de terasă, "Nisipurile de Colentina", "Stratele de Frăţeşti" etc);
    c) descrierea formaţiunilor acvifere: litologia şi vârsta;
    d) legăturile hidraulice cu apele de suprafaţă în cazul acviferului freatic şi cu alte acvifere pentru acviferele de medie adâncime şi de adâncime;
    e) modul de alimentare al acviferului;
    f) adâncimea nivelului apei subterane;
    g) direcţia generală de curgere a apei subterane;
    h) informaţii generale privind calitatea apei subterane.

    (6) Datele privind lucrările de captare, cuprind:
    a) tipul lucrării de captare (foraje, drenuri, izvoare) - nume, indicativ;
    b) amplasamentul elementelor captării (coordonate STEREO 70);
    c) acviferul captat şi corpul de apă subterană atribuit captării;
    d) caracteristicile captării, respectiv:
    (ii) debit necesar - Q (l/s), conform breviarului de calcul;
    (ii) caracteristicile constructive: adâncime foraj, coloana litologică a forajului, intervalul/intervale de adâncime captat/e (poziţionarea filtrelor), diametrul coloanelor de tubare şi filtrante etc.);

    e) caracteristicile stratului acvifer captat, respectiv grosimea stratului acvifer, după caz:
    (i) M (m), în cazul acviferului sub presiune;
    (ii) H (m), în cazul acviferului cu nivel liber.

    f) rezultatele testelor de pompare experimentală în trepte:
    (i) datele de pompare: nivel static - NHs (m), debit pompat - Q (l/s), nivel dinamic NH(d) (m) şi denivelare - s (m) pentru fiecare treaptă de pompare;
    (ii) parametrii hidrogeologici ai acviferului testat prin foraj: conductivitatea hidraulică - K (m/zi), transmisivitatea - T (mp/zi);
    (iii) parametrii optimi de exploatare ai acviferului prin foraj: (debit optim - Q(opt) (l/s), denivelare optimă - s(opt) (m);
    (iv) parametrii de exploatare ai acviferului prin foraj: (debit exploatat - Q(exp) (l/s), denivelare exploatare - s(exp) (m).

    g) caracteristicile hidrogeologice:
    (i) direcţia de curgere a apei subterane;
    (ii) gradientul hidraulic al curgerii subterane - I (%o);
    (iii) conductivitatea hidraulică - K (m/zi);
    (iv) porozitatea efectivă a stratului acvifer captat - n(e) (%);
    (v) debitul optim de exploatare - Q(opt) (l/s), calculat pe baza testelor de pompare experimentală şi prezentat în fişa forajului hidrogeologic, anexat documentaţiei.


    (7) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică, după caz:
    a) dimensionarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi cu regim de restricţie:
    (i) se menţionează şi se justifică metoda de dimensionare aplicată, funcţie de tipul de lucrare (foraj, dren, izvor) şi de tipul acviferului captat, cu referire la legislaţia în vigoare (nume, număr, capitol, articol, paragraf etc.) în baza căreia se face dimensionarea;
    (ii) în cazul forajelor, la care se aplică metoda Wyssling, se determină separat, pentru fiecare foraj, zonă de protecţie sanitară cu regim sever şi zonă de protecţie sanitară cu regim de restricţie, cu menţionarea parametrilor care se iau în calcul (debit de exploatare, grosimea acviferului, conductivitatea hidraulică, gradientul hidraulic, porozitatea eficace);
    (iii) rezultatele obţinute după calcule se prezintă tabelar, pentru fiecare foraj, astfel:
    - distanţa aval;
    – distanţa amonte;
    – distanţa laterală;

    (iv) pentru un foraj singular sau pentru un front de captare, la care zonele de protecţie sanitară cu regim sever şi/sau zonele de protecţie sanitară cu regim de restricţie nu se suprapun se prezintă, tabelar, pentru fiecare foraj, coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează zona de protecţie sanitară cu regim sever şi zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
    (v) dacă zonele de protecţie sanitară cu regim sever sau zonele de protecţie sanitară cu regim de restricţie, calculate individual, se suprapun parţial, se consideră o singură zonă de protecţie sanitară cu regim sever / cu regim de restricţie, rezultată din înfaşurătoarea zonelor de protecţie sanitară determinate individual;
    (vi) se prezintă, tabelar, coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează zona de protecţie sanitară cu regim sever sau zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie, comună, rezultată din înfăşurătoare;
    (vii) în cazul captărilor prin drenuri sau a captărilor de izvoare se prezintă, tabelar, coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează zona de protecţie sanitară cu regim sever;
    (viii) pentru forajele care captează acviferul de adâncime cu nivel ascensional, se prezintă, tabelar, modul de determinare a capacităţii de autoepurare (metoda Rehse), care să justifice instituirea unei singure zone de protecţie sanitară, cu raza de 10 m.

    b) Dimensionarea perimetrului de protecţie hidrogeologică:
    (i) se menţionează şi se justifică metoda de dimensionare aplicată, funcţie de tipul de lucrare (foraj, dren, izvor) şi de tipul acviferului captat (acvifer freatic sau acvifer sub presiune), cu referire la legislaţia în vigoare (nume, număr, capitol, articol, paragraf etc.) în baza căreia se face dimensionarea;
    (ii) rezultatele obţinute după calcule se prezintă tabelar, pentru fiecare foraj, astfel:
    - distanţa aval;
    – distanţa amonte;
    – distanţa laterală;

    (iii) în cazul forajelor, dacă perimetrele hidrogeologice individuale nu se suprapun, se prezintă, tabelar, pentru fiecare foraj, coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează aceste perimetre;
    (iv) dacă perimetrele de protecţie hidrogeologică individuale se suprapun, se prezintă, tabelar, coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează perimetrul de protecţie hidrogeologică comun, rezultat prin înfaşurătoarea perimetrelor de protecţie hidrogeologică individuale.


    (8) În capitolul "Concluzii":
    a) se reiau, pe scurt, informaţiile prezentate în documentaţie, punând accent pe metodele utilizate pentru dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică;
    b) se prezintă rezultatele dimensionării zonelor de protecţie sanitară (cu regim sever şi regim de restricţie) şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică;
    c) se prezintă tabelar coordonatele STEREO 70 ale punctelor care delimitează zonele de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică a captării.

    (9) Capitolul "Anexe la text" cuprinde:
    a) aspecte legislative privind determinarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului hidrogeologic în cazul captărilor de ape subterane;
    b) măsuri (de bază şi suplimentare, după caz) pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu aferente zonei protejate în conformitate cu Planul de Management actualizat al bazinului/spaţiului hidrografic.

    (10) Capitolul "Anexe grafice" cuprinde:
    a) plan de încadrare în zonă, cu localizarea obiectivului analizat (la o scară adecvată);
    b) harta geologică a zonei de studiu (1:200.000 sau 1:50.000);
    c) harta hidrogeologică a zonei de studiu - dacă este editată (1:100.000);
    d) plan de situaţie cu localizarea lucrărilor de exploatare pentru care se dimensionează zonele de protecţie sanitară şi perimetrul de protecţie hidrogeologică;
    e) fişa forajului hidrogeologic / fişa puţului săpat/cheson / fişa drenului şi procesul verbal de recepţie a captării la execuţie, încheiat între beneficiar şi executant;
    f) plan de situaţie cu delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever / cu regim de restricţie (se figurează direcţia de curgere a apei subterane), la scara menţionată grafic;
    g) plan de situaţie cu delimitarea perimetrului de protecţie hidrogeologică (se figurează direcţia de curgere a apei subterane), la scara menţionată grafic.


    ART. 8
    (1) Conţinutul cadru al cărţii tehnice a captării de apă din sursă subterană - foraje hidrogeologice în sistem hidraulic:
    a) introducere;
    b) consideraţii geologice şi hidrogeologice;
    c) descrierea lucrărilor executate;
    d) concluzii şi recomandări;
    e) anexe text;
    f) anexe grafice;

    (2) Capitolul "Introducere" conţine:
    a) localizarea (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    b) coordonatele STEREO 70 ale forajului şi cota terenului sistem MN75;
    c) drumurile de acces;
    d) executantul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi cel de specialitate cu elementele de identificare ale acestora;
    e) precizarea debitului de apă necesar şi scopul în care va fi utilizată apa subterană (uz potabil, nepotabil: tehnologic, irigaţii, rezervă incendiu etc.). În cazul în care debitul solicitat va fi utilizat în mai multe scopuri, se va specifica necesarul de apă pentru fiecare scop în parte.

    (3) Capitolul "Consideraţii geologice şi hidrogeologice" cuprinde:
    a) precizarea corpului de apă subterană exploatat;
    b) descriere succintă a condiţiilor geomorfologice şi geologice;
    c) descrierea condiţiilor hidrogeologice locale din zona de amplasament, tipul acviferelor, chimismul apei subterane, etc;
    d) precizare direcţie de curgere a apei subterane a acviferului captat.

    (4) Capitolul "Descrierea lucrărilor executate" cuprinde:
    a) precizarea metodei de foraj utilizată în procesul de forare, inclusiv a parametrilor de foraj şi ai fluidului folosit;
    b) prezentarea utilajelor utilizate la execuţia forajului;
    c) prezentarea detaliată a etapelor de lucru:
    (i) săparea găurii de sondă (diametru, tip sapă)
    (ii) colectarea probelor de detritus
    (iii) operaţii geofizice
    (iv) tubarea coloanei tehnice/de exploatare precizând caracteristicile acesteia, diferenţiat pe tronsoane dacă este cazul (diametrul, grosimea de perete, materialul din care este confecţionată, etc.)
    (v) poziţia filtrelor şi dimensiunile fantelor
    (vi) poziţia centrorilor
    (vii) structură spaţiu inelar (poziţie): pietriş mărgăritar, cimentări, material de umplutură
    (viii) operaţii în sistem aer-lift
    (ix) pompări experimentale
    (x) prelevare probe de apă
    (xi) investigaţie cu cameră video
    (xii) operaţii clorinare
    (xiii) alte operaţii speciale realizate;

    d) se semnalează intervalele pe care s-au evidenţiat pierderi ale fluidului de foraj pe parcursul execuţiei găurii de sondă;
    e) descrierea coloanei litologice pe intervale interceptate/traversate;
    f) prelucrarea datelor de pompare experimentală prin metode adecvate tipului de acvifer captat şi specificarea acestor metode;
    g) prezentarea calculului principalilor parametrii hidrogeologici (pompare şi revenire):
    (i) eficienţa/eficacitatea forajului
    (ii) transmisivitate
    (iii) conductivitate hidraulică
    (iv) raza de influenţă
    (v) viteza admisibilă de curgere prin filtre
    (vi) debit admisibil şi debit optim de exploatare, conform SR 1629-2/1996.


    (5) Capitolul "Concluzii şi recomandări" cuprinde:
    a) recomandări privind exploatarea forajului: debit de exploatare, adâncimea de pozare a pompei submersibile - la recomandarea debitului de exploatare se va ţine cont şi de raza de influenţă a forajului;
    b) descrierea echipării forajului: pompă submersibilă, cabină de protecţie, elemente electrice şi hidraulice etc.

    (6) Anexele text cuprind:
    a) fişa forajului, conform Anexei nr. 5 (Macheta fişei forajului) la prezenta procedură - Anexa 1;
    b) proces-verbal listă echipamente utilizate (executant-beneficiar): instalaţie de foraj, motocompresor, grup electrogen şi alte echipamente de lucru - Anexa 2;
    c) descriere litologică a probelor de sită/a detritusului - prezentare tabelară - Anexa 3;
    d) interpretarea diagrafiei geofizice - Anexa 4;
    e) certificat pietriş mărgăritar cu specificarea sortului acestuia -Anexa 5;
    f) agrement şi aviz tehnic coloană tubată - Anexa 6;
    g) proces-verbal de tubare coloană tehnică/de exploatare, document asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 7;
    h) proces-verbal al operaţiilor de dezvoltare - desnisipare în sistem aer - lift, în care se vor specifica şi descrie operaţiile cu pompa Mamouth, valorile nivelului static, a nivelului dinamic, a debitului şi a conţinutului de nisip - Anexa 8;
    i) date test de eficienţă şi test de performanţă: valorile nivelului static, al nivelelor dinamice, al denivelărilor, debitelor de pompare şi al conţinutului de nisip la testele de pompare experimentală - prezentare tabelară - Anexa 9;
    j) proces-verbal al testelor de pompare experimentală (test de eficienţă + test de performanţă) în care se vor specifica valorile nivelului static, ale nivelului dinamic/treptele de pompare, a debitelor/trepte de pompare şi a conţinutului de nisip/trepte de pompare - Anexa 10;
    k) buletine de analiză a apei prelevate - Anexa 11;
    l) interpretarea investigaţiei cu cameră video - Anexa 12;
    m) proces-verbal de clorinare în cazul forajelor pentru apă în scop potabil, document asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 13.

    (7) Anexele grafice cuprind:
    a) plan de situaţie cu amplasamentul captării - Planşa 1;
    b) parametrii de foraj (viteză de avansare, apăsare, rotaţii/min) - prezentare grafică - Planşa 2 (pentru foraje de cercetare);
    c) parametrii fluidului de foraj (greutate volumetrică, vâscozitate) - prezentare grafică - Planşa 3 (pentru foraje de cercetare);
    d) analiza granulometrică a probelor de sită prelevate din stratele poros-permeabile captate - Planşa 4;
    e) diagrafia geofizică - Planşa 5;
    f) construcţia forajului hidrogeologic - Planşa 6;
    g) evaluarea parametrilor eficienţei - prezentare grafică - Planşa 7;
    h) variaţia denivelării în timpul testului de eficienţă (minimum trei trepte de debit) - prezentare grafică - Planşa 8;
    i) evaluarea parametrilor hidrogeologici: curbe teoretice - diverse metode de prelucrare - prezentare grafică - Planşa 9;
    j) variaţia denivelării în timpul testului de performanţă - prezentare grafică - Planşa 10;
    k) variaţia denivelării reziduale în timpul revenirii către nivelul static iniţial - prezentare grafică - Planşa 11;
    l) curba caracteristică / reprezentativă a forajului - Planşa 12;
    m) investigare cu cameră video - suport electronic - Planşa 13.


    ART. 9
    (1) Conţinutul cadru minimal al cărţii tehnice a captării din apă din sursă subterană - puţuri săpate / chesoane executate în sistem uscat:
    a) introducere;
    b) consideraţii geologice şi hidrogeologice;
    c) descrierea lucrărilor executate;
    d) concluzii şi recomandări;
    e) anexe text;
    f) anexe grafice.

    (2) Capitolul "Introducere" cuprinde:
    a) localizarea (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    b) coordonatele STEREO 70 ale puţului şi cota terenului sistem MN75;
    c) drumurile de acces;
    d) executantul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi cel de specialitate cu elementele de identificare ale acestora;
    e) precizarea debitului de apă necesar şi scopul în care va fi utilizată apa subterană (uz potabil, nepotabil: tehnologic, irigaţii, rezervă incendiu etc.). În cazul în care debitul solicitat va fi utilizat în mai multe scopuri, se va specifica necesarul de apă pentru fiecare scop în parte.

    (3) Capitolul "Consideraţii geologice şi hidrogeologice" cuprinde:
    a) precizarea corpului de apă subterană exploatat;
    b) descriere succintă a condiţiilor geomorfologice şi geologice;
    c) descrierea condiţiilor hidrogeologice locale din zona de amplasament, tipul acviferului/acviferelor, chimismul apei subterane, etc;
    d) precizare direcţie de curgere a apei subterane a acviferului captat.

    (4) Capitolul "Descrierea lucrărilor executate" cuprinde:
    a) precizarea metodei de execuţie a puţului săpat/chesonului;
    b) prezentarea utilajelor utilizate la execuţia puţului săpat/chesonului;
    c) prezentarea detaliată a etapelor de lucru:
    (i) săparea/excavarea găurii de sondă (diametru şi tip sapă/utilaj)
    (ii) colectarea probelor de detritus
    (iii) tubarea coloanei tehnice/de exploatare precizând caracteristicile acesteia: diametrul, grosimea de perete, materialul din care este confecţionată, etc
    (iv) poziţia filtrelor/barbacanelor şi dimensiunile fantelor/barbacanelor/crepinelor
    (v) poziţia centrorilor (dacă este cazul)
    (vi) structură spaţiu inelar (poziţie): pietriş mărgăritar, cimentări
    (vii) operaţii în sistem aer-lift
    (viii) pompări experimentare
    (ix) prelevare probe de apă
    (x) operaţii clorinare;

    d) descrierea coloanei litologice pe intervale interceptate/traversate
    e) prelucrarea datelor de pompare experimentală prin metode adecvate tipului de acvifer captat şi specificarea acestor metode;
    f) prezentarea calculului principalilor parametrii hidrogeologici (pompare şi revenire):
    (i) eficienţa puţului forat/chesonului
    (ii) transmisivitate
    (iii) conductivitate hidraulică
    (iv) raza de influenţă
    (v) viteza admisibilă de curgere prin filtre
    (vi) debit admisibil şi debit optim de exploatare, conform SR 1629-2/1996.


    (5) Capitolul "Concluzii şi recomandări" conţine:
    a) recomandări privind exploatarea puţului săpat/chesonului: debit de exploatare, adâncimea de pozare a pompei submersibile - la recomandarea debitului de exploatare se va ţine cont şi de raza de influenţă a puţului săpat/chesonului;
    b) descrierea echipării captării: pompă submersibilă, cabină de protecţie, elemente electrice şi hidraulice, etc.

    (6) Capitolul "Anexe text" cuprinde:
    a) fişa forajului (puţului săpat/chesonului), conform Anexei nr. 5 (Macheta fişei forajului) la prezenta procedură - Anexa 1;
    b) proces-verbal listă echipamente utilizate (executant-beneficiar): instalaţie de foraj / utilaj de săpare, motocompresor, grup electrogen şi alte echipamente de lucru - Anexa 2;
    c) descriere litologică a probelor de sită/a detritusului - prezentare tabelară - Anexa 3;
    d) certificat pietriş mărgăritar cu specificarea sortului acestuia - Anexa 4;
    e) agrement şi aviz tehnic coloană tubată - Anexa 5;
    f) proces-verbal de tubare coloană tehnică/de exploatare, document asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 6;
    g) proces-verbal al operaţiilor de dezvoltare - desnisipare în sistem aer - lift, în care se vor specifica şi descrie operaţiile cu pompa Mamouth, valorile nivelului static, a nivelului dinamic, a debitului şi a conţinutului de nisip - Anexa 7;
    h) date test de eficienţă şi test de performanţă: valorile nivelului static, al nivelelor dinamice, al denivelărilor, debitelor de pompare şi al conţinutului de nisip la testele de pompare experimentală - prezentare tabelară - Anexa 8;
    i) proces-verbal al testelor de pompare experimentală (test de eficienţă + test de performanţă) în care se vor specifica valorile nivelului static, ale nivelului dinamic/treptele de pompare, a debitelor/trepte de pompare şi a conţinutului de nisip/trepte de pompare - Anexa 9;
    j) buletine de analiză a apei prelevate - Anexa 10;
    k) proces-verbal de clorinare în cazul forajelor pentru apă în scop potabil, document asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 11;

    (7) Capitolul "ANEXE GRAFICE" cuprinde:
    a) plan de situaţie cu amplasamentul captării - Planşa 1;
    b) analiza granulometrică a probelor de sită prelevate din stratele poros-permeabile captate - Planşa 2;
    c) construcţia puţului forat/chesonului- Planşa 3;
    d) evaluarea parametrilor eficienţei - prezentare grafică - Planşa 4;
    e) variaţia denivelării în timpul testului de eficienţă (minimum trei trepte de debit) - prezentare grafică - Planşa 5;
    f) evaluarea parametrilor hidrogeologici: curbe teoretice - diverse metode de prelucrare - prezentare grafică - Planşa 6;
    g) variaţia denivelării în timpul testului de performanţă - prezentare grafică - Planşa 7;
    h) variaţia denivelării reziduale în timpul revenirii către nivelul static iniţial - prezentare grafică - Planşa 8;
    i) cura caracteristică / reprezentativă a puţului forat/chesonului - Planşa 9;
        * În cazul forajelor/puţurilor de monitorizare vor fi excluse informaţiile privind testele de pompare experimentală.    ART. 10
    (1) Conţinutul cadru minimal al cărţii tehnice a captării de apă din sursă subterană - dren:
    a) introducere;
    b) consideraţii geologice şi hidrogeologice;
    c) descrierea lucrărilor executate;
    d) concluzii şi recomandări;
    e) anexe text;
    f) anexe grafice.

    (2) Capitolul "Introducere" cuprinde:
    a) localizarea (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    b) coordonatele STEREO 70 ale drenului (capete dren, cămine vizitare, cămin colector) şi cota terenului sistem MN75;
    c) drumurile de acces;
    d) executantul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi cel de specialitate cu elementele de identificare ale acestora;
    e) precizarea debitului de apă necesar şi scopul în care va fi utilizată apa subterană (uz potabil, nepotabil: tehnologic, irigaţii, rezervă incendiu etc.). În cazul în care debitul solicitat va fi utilizat în mai multe scopuri, se va specifica necesarul de apă pentru fiecare scop în parte;

    (3) Capitolul "Consideraţii geologice şi hidrogeologice" cuprinde:
    a) precizarea corpului de apă subterană exploatat;
    b) descriere succintă a condiţiilor geomorfologice şi geologice;
    c) descrierea condiţiilor hidrogeologice locale din zona de amplasament, tipul acviferului, chimismul apei subterane, etc;
    d) precizare direcţie de curgere a apei subterane a acviferului captat.

    (4) Descrierea lucrărilor executate cuprinde:
    a) precizarea metodei de execuţie a drenului;
    b) prezentarea utilajelor utilizate la execuţia drenului;
    c) prezentarea detaliată a etapelor de lucru:
    (i) excavaţia (diametru şi tip utilaj)
    (ii) descrierea probelor de detritus din faza preliminară
    (iii) descrierea coloanei de exploatare precizând caracteristicile acesteia (diametrul, grosimea de perete, materialul din care este confecţionată, etc)
    (iv) poziţia şi dimensiunea fantelor
    (v) împachetarea coloanei filtrante cu pietriş mărgăritar, plasare material argilos
    (vi) teste experimentale în căminul colector
    (vii) investigaţie cu cameră video, după caz
    (viii) operaţii clorinare;

    d) prezentarea datelor de pompare experimentală;
    e) determinarea debitul de exploatare, conform SR 1629-3/1991.

    (5) Capitolul "Concluzii şi recomandări" cuprinde:
    a) recomandări privind exploatarea drenului - la recomandarea debitului de exploatare se va ţine cont şi de captările de apă amplasate în amonte faţă de dren;
    b) descrierea echipării captării: pompă submersibilă, elemente electrice şi hidraulice.

    (6) Anexele text cuprind:
    a) fişa drenului - Anexa 1;
    b) proces-verbal listă echipamente utilizate (executant-beneficiar): utilaje excavare, grup electrogen şi alte echipamente de lucru - Anexa 2;
    c) descriere litologică a probelor de sită/a detritusului - prezentare tabelară - Anexa 3;
    d) certificat pietriş mărgăritar cu specificarea sortului acestuia - Anexa 4;
    e) agrement şi aviz tehnic coloană tubată - Anexa 5;
    f) proces-verbal de pozare coloană dren, document asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 6;
    g) date de pompare: valorile nivelului static, al nivelului dinamic, debitului de pompare şi al conţinutului de nisip la testele de pompare experimentală efectuate în puţul colector - prezentare tabelară - Anexa 7;
    h) proces-verbal al testelor de pompare experimentală în care se vor specifica valorile nivelului static, ale nivelului dinamic, a debitului de pompare şi a conţinutului de nisip - Anexa 8;
    i) buletine de analiză a apei prelevate - Anexa 9;
    j) interpretarea investigaţiei cu cameră video - Anexa 1G;

    (7) Anexele grafice cuprind:
    a) plan de situaţie cu amplasamentul drenului - Planşa 1;
    b) analiza granulometrică a probelor de sită prelevate din stratul poros-permeabile captat - Planşa 2;
    c) construcţia drenului - Planşa 3;
    d) investigare cu cameră video - suport electronic - Planşa 4.


    ART. 11
    (1) Conţinutul cadru minimal al cărţii tehnice a captării de apă din sursă subterană - izvor:
    a) introducere;
    b) consideraţii geologice şi hidrogeologice;
    c) descrierea lucrărilor executate;
    d) concluzii;
    e) anexe text;
    f) anexe grafice.

    (2) Capitolul "INTRODUCERE" cuprinde:
    a) localizarea (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    b) coordonatele STEREO 7G ale izvorului şi cota terenului sistem MN75;
    c) drumurile de acces;
    d) executantul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi cel de specialitate cu elementele de identificare ale acestora;
    e) precizarea debitului de apă necesar şi scopul în care va fi utilizată apa subterană (uz potabil, nepotabil: tehnologic, irigaţii, rezervă incendiu etc.). În cazul în care debitul solicitat va fi utilizat în mai multe scopuri, se va specifica necesarul de apă pentru fiecare scop în parte;

    (3) Capitolul "Consideraţii geologice şi hidrogeologice" cuprinde:
    a) precizarea corpului de apă subterană exploatat;
    b) descriere succintă a condiţiilor geomorfologice şi geologice;
    c) descrierea condiţiilor hidrogeologice locale din zona de amplasament, tipul acviferului, chimismul apei subterane, etc;
    d) precizare direcţie de curgere a apei subterane a acviferului captat;

    (4) Capitolul "Descrierea lucrărilor executate" cuprinde:
    a) prezentarea camerei de captare (compartimentul de colectare şi sedimentare; se va menţiona perioada de monitorizare a debitului şi valorile acestuia, inclusiv debitul captat.
    b) compartimentul de priză, compartimentul de exploatare) şi a conductelor existente.

    (5) Capitolul "Concluzii" conţine recomandări privind exploatarea izvorului.
    (6) Capitolul "ANEXE TEXT" cuprinde:
    a) proces-verbal de predare - primire a sistemului de captare, asumat de către executant, beneficiar şi dacă este cazul de către proiectant - Anexa 1;
    b) buletine de analiză a apei prelevate - Anexa 2

    (7) Anexele grafice cuprind:
    a) plan de situaţie cu amplasamentul izvorului - Planşa 1;
    b) construcţia camerei de captare şi alte elementelor componente ale captării - Planşa 2.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Studii de gospodărirea apelor - Domeniul C
    ART. 12
    (1) Studiile de gospodărirea apelor acoperă următoarele tipuri de analize/studii:
    a) determinarea nivelurilor (cotelor) corespunzătoare debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire;
    b) studii de inundabilitate;
    c) studii pentru determinarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru captări din apele de suprafaţă destinate alimentării cu apă potabilă;
    d) studii batimetrice.

    (2) Determinarea nivelurilor (cotelor) corespunzătoare debitelor maxime cu diverse probabilităţi de depăşire* se face pe baza profilelor transversale este posibilă în cazul lucrărilor cu caracter local, de importanţă mai mică şi cuprind:
    a) precizarea sursei profilelor transversale utilizate;
    b) precizarea sistemului altimetric de referinţă;
    c) prezentarea unor elemente metodologice relevante;
    d) prezentarea unor elemente relevante - regim îndiguit, cota talvegului, cota oglinzii apei, natura terenului, panta longitudinală, lăţimea albiei minore şi a albiei majore etc.;
    e) rezultate - niveluri, chei limnimetrice (dacă sunt solicitate), profil cu niveluri marcate.

    (3) Studiile de inundabilitate au următorul cuprins:
    a) obiectul studiului:
    (i) beneficiarul - denumire, date de identificare (CUI/CNP);
    (ii) numărul de înregistrare al comenzii;
    (iii) scopul lucrării / proiectului pentru care se solicită studiul de inundabilitate
    (iv) descriere parametrii analizaţi;

    b) introducere:
    (i) necesitatea realizării studiului de inundabilitate;
    (ii) prezentarea nivelului de analiză cu privire la realizarea studiului de inundabilitate;

    c) prezentarea generală a zonei de studiu
    (i) se vor face specificaţii asupra datelor privind amplasamentul zonei de studiu: localitate, UAT, judeţ, cursurile de apă; codul cadastral al râurilor; codul şi denumirea corpurilor de apă; bazinul hidrografic din cadrul căruia fac parte cursurile de apă solicitate;
    (ii) relieful (specificarea şi caracterizarea unităţii de relief);
    (iii) geologia (specificarea şi caracterizarea formaţiunilor geologice);
    (iv) clima (specificarea şi caracterizarea zonei climatice);
    (v) hidrografia (prezentarea cursului de apă din punct de vedere al încadrării geografice, codul cadastral; bazinul hidrografic, etc.);
    (vi) evenimente semnificative de inundaţii (viituri istorice - în cazul în care acestea există);
    (vii) descrierea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor existente pe cursul de apă în zona de studiu (în cazul în care acestea există);
    (viii) localizarea amplasamentului obiectivului studiat în raport cu hărţile de hazard la inundaţii, existente pe portalul naţional https://harticiclul2.inundaţii.ro/. Scurta descriere a regimului de inundaţii (dacă este cazul).

    d) date de bază:
    (i) se vor face specificaţii asupra datelor utilizate în elaborarea studiilor de inundabilitate;
    (ii) date topografice (descriere date utilizate, exemplificare, specificare sursă, data realizării măsurilor);
    (iii) date hidrologice (precizarea sursei şi anului studiului hidrologic actualizat; date hidrologice utilizate, debite maxime pentru probabilităţile de depăşire selectate, inclusiv caracteristicile undelor de viitura pentru calcule realizate în regim nepermanent);
    (iv) precizarea sursei datelor hidrologice utilizate;
    (v) alte date şi informaţii.

    e) încadrarea în clasa de importanţă cu privire la apărarea împotriva inundaţiilor - se corelează cu normativele în vigoare şi cu Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung (se va face în funcţie de tipul obiectivelor de investiţii pentru care a fost solicitat studiul de inundabilitate şi va fi stabilită de proiectant);
    f) studiu hidraulic în vederea determinării regimului de niveluri ale apei în zona studiată - prezentare model matematic (software descrierea modelului pe zona analizata - tip model 1D/1D-2D/2D, domeniu de calcul sau lungimea sectorul modelat, structuri cheie, includerea infrastructurii de apărare, calibrarea modelului - dacă este cazul) sau prezentare mod de realizare a calculelor hidraulice în cazul în care nu se utilizează un software specific
    (i) scenarii analizate prin modelare/calcul:
    - situaţia actuală
    – scenariu schimbări climatice
    – scenariu post-implementare obiectiv propus (situaţia proiectată)
    – alte scenarii în funcţie de specificitatea amplasamentului obiectivului (exemple: scenariu de blocare a podurilor existente sau scenariu de rupere a digurilor)
        Primele 3 categorii de scenarii trebuie analizate obligatoriu.

    (ii) rezultate tabelare care să conţină debite/niveluri, viteze, lăţimi la oglinda apei, maluri, distanţe parţiale/cumulate, eventual cote ale lucrărilor de apărare, etc;
    (iii) rezultate grafice (vor fi prezentate în anexe):
    - Plan de situaţie cu localizarea zonei de studiu;
    – Hărţi cuprinzând extinderea limitelor de inundabilitate pentru probabilităţile analizate pe sectorul cursului de apă;
    – Hărţi de adâncimi pentru probabilităţile analizate pe sectorul cursului de apă, realizate pe 4 clase de adâncimi (opţional în funcţie de importanţa obiectivului analizat);
    – Profile longitudinale pe cursul de apă cu evidenţierea rezultatelor calculelor hidraulice;
    – Profile transversale pe cursul de apă cu evidenţierea rezultatelor calculelor hidraulice;


    g) concluzii:
    (i) prezentare sumară a studiului de inundabilitate realizat (date conţinute, descrierea generală a modelului de calcul realizat, scenarii analizate);
    (ii) evidenţierea impactului obiectivului propus (potenţiale creşteri ale nivelului apei sau ale riscului la inundaţii pentru proprietăţi şi terenuri adiacente ca urmare a implementării obiectivului propus, etc);
    (iii) se vor prezenta analize cu privire la rezultatele obţinute în funcţie de tipul modelului utilizat în calcul (comparaţii grafice ale nivelurilor apei pe profile longitudinale; diferenţe rastere de nivel; comparaţii ale limitelor de inundabilitate, etc);
    (iv) eventuale recomandări cu privire la posibile măsuri structurale/nestructurale pentru reducerea riscului la inundaţii. Măsurile recomandate se vor evalua prin calcul hidraulic pentru a dovedi eficienţa acestora.

    h) anexe.

    (4) Studiile pentru determinarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru captări din apele de suprafaţă destinate alimentării cu apă potabilă, cuprind:
    a) introducere:
    (i) beneficiarul - denumire, date de identificare (CUI/CNP);
    (ii) numărul de înregistrare al comenzii;
    (iii) scopul lucrării/proiectului pentru care se solicita studiul;
    (iv) localizarea obiectivului (localitate, judeţ, Administraţia Bazinală de Apă);
    (v) localizarea captării în raport cu anumite localităţi, drumuri judeţene sau naţionale, cursuri de apă importante, corpuri de apă de suprafaţă (denumire şi cod), etc.;
    (vi) sursa de apă pentru captare (denumire curs de apă / denumire lac);
    (vii) informaţii generale privind sistemul de alimentare cu apă potabilă

    b) aspecte tehnice privind sistemul de alimentare cu apă din sursa de apă de suprafaţă
    (i) caracterizarea captării din sursa de suprafaţă;
    (ii) descrierea elementelor componente ale sistemului de alimentare cu apă.

    c) consideraţii privind protecţia sursei de apă de suprafaţă:
    (i) aspecte teoretice ale dimensionării zonelor de protecţie sanitară pentru captările de apă de suprafaţă;
    (ii) norme legislative cu privire la zonele de protecţie sanitară;
    (iii) calitatea apei captate şi sursele potenţiale locale de poluare a apei (punctiforme şi difuze).

    d) determinarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru captarea de apă de suprafaţă;
    e) obligaţiile legale ale administratorului captărilor de apă şi a autorităţilor locale, privind protecţia surselor de apă;
    f) sancţiuni prevăzute în normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;
    g) recomandări de mediu:
    (i) recomandări de mediu pentru zonele de protecţie sanitară instituite la captarea de apă de suprafaţă prevăzute în normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară
    (ii) măsuri (de bază şi suplimentare, după caz) pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu aferente zonei protejate în conformitate cu Planul de management actualizat al bazinului/spaţiului hidrografic

    h) concluzii şi recomandări
    i) anexe:
    (i) harta cu localizarea obiectivului pentru care se dimensionează zona de protecţie sanitară cu regim sever;
    (ii) plan de situaţie cu delimitarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever;
    (iii) alte anexe, după caz.


    (5) studiile batimetrice:
    a) memoriu tehnic:
    (i) prezentarea caracteristicilor fizico-geografice şi a caracteristicilor tehnice (în cazul lacurilor de acumulare);
    (ii) prezentarea metodelor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea măsurătorilor topo-batimetrice şi topografice;
    (iii) niveluri şi volume caracteristice la ridicările topo-batimetrice;
    (iv) tabelul coordonatelor capetelor de profil (în cazul ridicării de profiluri transversale);
    (v) determinarea gradului de colmatare a acumulării (în cazul existenţei a cel puţin unui studiu batimetric anterior).

    b) plan de situaţie cu poziţia aliniamentelor profilelor (ridicările topo-batimetrice se vor efectua în sistem STEREO 70, Marea Neagră 1975);
    c) profiluri transversale şi profilul longitudinal (reprezentare grafică);
    d) harta batimetrică (curbe de nivel şi izobate);
    e) cheia volumetrică grafică şi tabelară;
    f) cheia suprafeţelor grafică şi tabelară;
    g) cheia volumetrică şi cheia suprafeţelor iniţiale (suprapuse cheilor rezultate în urma ridicărilor topo-batimetrice actuale, în cazul existenţei unei batimetrii anterioare).    ANEXA 5

    la procedură
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
                               Macheta fişei forajului
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        NOTĂ:
        O copie după macheta fişei de inventariere a forajelor se va transmite la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi o copie la serviciul Hidrologie din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă.


    ANEXA 6

    la procedură
                                    COMPETENŢELE
                de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │Emitent │
│ │ ├──────────────┬───────────────┤
│Lucrări │Categorii lucrări │Administraţia │Administraţiile│
│ │ │Naţională │Bazinale de Apă│
│ │ │„Apele Române“│ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Art. 48 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările │
│ulterioare: │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│a) lucrări, │ │ │ │
│construcţii şi │Lacuri de acumulare│ │ │
│instalaţii care │(inclusiv anexele) │mai mari de 20│mai mici de 20 │
│asigură │cu un volum total │mil. mc │mil. mc │
│gospodărirea │ │ │ │
│complexă a │ │ │ │
│apelor, inclusiv├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│atenuarea apelor│ │ │ │
│mari, prin │ │ │în cadrul │
│modificarea │derivaţii │între bazine │aceluiaşi bazin│
│regimului │hidrotehnice │hidrografice │hidrografic │
│natural de │ │ │ │
│curgere: │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │cu evacuare │cu evacuare ape│
│ │alimentări cu apă │ape uzate │uzate epurate │
│ │potabilă │epurate în alt│în acelaşi │
│ │ │bazin │bazin │
│ │ │hidrografic │hidrografic │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │-cu evacuare │cu evacuare ape│
│ │ │ape uzate │uzate epurate │
│ │alimentări cu apă │epurate în alt│în acelaşi │
│ │industrială │bazin │bazin │
│ │ │hidrografic │hidrografic │
│ │ │-CNE Cernavodă│ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │amplasate în │
│ │alimentări cu apă │două sau mai │acelaşi bazin │
│ │pentru irigaţii │multe bazine │hidrografic │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │centrale │ │ │
│b) lucrări de │hidroelectrice, │egală sau mai │mai mică de 15 │
│folosire a │inclusiv │mare de 15 MW │MW │
│apelor, cu │microhidrocentrale,│ │ │
│construcţiile şi│cu putere instalată│ │ │
│instalaţiile ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│aferente │amenajări piscicole│- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │folosinţe │- │de orice fel │
│ │hidromecanice │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ecluze, │ │
│ │amenajări pentru │porturi │ │
│ │navigaţie, plutărit│fluviale şi │alte categorii │
│ │şi flotaj │maritime, │ │
│ │ │şantiere │ │
│ │ │navale │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │poduri plutitoare │- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │amenajări balneare │ │ │
│ │turistice sau │- │de orice fel │
│ │pentru agrement │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte lucrări de │- │de orice fel │
│ │acest fel │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │amplasate pe │
│ │lucrări de │teritoriul a │teritoriul unui│
│ │canalizare │două sau mai │bazin │
│ │ │multe bazine │hidrografic │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│c) lucrări, │ │cu alimentare │cu alimentare │
│construcţii şi │lucrări de evacuare│cu apă din alt│cu apă din │
│instalaţii │a apelor uzate │bazin │acelaşi bazin │
│pentru protecţia│ │hidrografic │hidrografic │
│calităţii apelor├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│sau care │staţii şi │cu alimentare │cu alimentare │
│influenţează │instalaţii de │cu apă din alt│cu apă din │
│calitatea apelor│prelucrare a │bazin │acelaşi bazin │
│ │calităţii apelor │hidrografic │hidrografic │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │injecţii de ape în │- │de orice fel │
│ │subteran │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │îndiguiri │- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │apărări şi │ │ │
│ │consolidări de │- │de orice fel │
│ │maluri şi albii │ │ │
│d) construcţii ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│de apărare │rectificări şi │ │ │
│împotriva │reprofilări de │- │de orice fel │
│acţiunii │albii │ │ │
│distructive a ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│apei │lucrări de dirijare│ │de orice fel │
│ │a apei │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │desecări şi asanări│- │de orice fel │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte lucrări de │- │de orice fel │
│ │apărare │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │aferente │ │
│ │ │autostrăzilor,│ │
│ │ │drumurilor │ │
│ │ │expres şi │ │
│ │ │căilor ferate,│ │
│ │poduri │amplasate pe │alte categorii │
│ │ │teritoriul a │ │
│ │ │două sau mai │ │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ │ │magistrale │ │
│e) traversări de├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│cursuri de apă │ │amplasate pe │ │
│cu lucrările │ │teritoriul a │ │
│aferente │conducte │două sau mai │alte categorii │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │amplasate pe │ │
│ │ │teritoriul a │ │
│ │linii electrice │două sau mai │alte categorii │
│ │ │multe bazine │ │
│ │ │hidrografice │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│f) amenajări şi │balastiere │- │de orice fel │
│instalaţii de │ │ │ │
│extragere a ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│agregatelor │ │ │ │
│minerale din │cariere │- │de orice fel │
│albiile sau │ │ │ │
│malurile ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│cursurilor de │ │ │ │
│apă, lacurilor │alte asemenea │- │de orice fel │
│şi din terase: │lucrări │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │depozite de deşeuri│ │de orice fel │
│ │menajere │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│g) depozite de │iazuri de decantare│- │de orice fel │
│deşeuri menajere├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│şi industriale │halde de steril, │ │ │
│şi altele │zguri şi cenuşi, │- │de orice fel │
│asemenea │şlamuri, nămoluri │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │alte asemenea │- │de orice fel │
│ │lucrări │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│i) lucrări, │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │
│instalaţii care │ │ │ │
│se execută pe │ │ │ │
│malul mării, pe │ │ │ │
│fundul apelor │ │pe fundul │ │
│maritime │ │apelor │ │
│interioare şi al│ │maritime │ │
│mării │ │interioare şi │ │
│teritoriale, pe │ │al mării │alte categorii │
│platoul │ │teritoriale, │ │
│continental, │ │platoul │ │
│inclusiv lucrări│ │continental │ │
│pentru │ │ │ │
│consolidarea │ │ │ │
│falezelor, │ │ │ │
│protecţia şi │ │ │ │
│reabilitarea │ │ │ │
│plajelor │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│j) lucrări de │lucrări de │ │ │
│prospecţiuni, de│prospecţiuni, de │ │ │
│explorare/ │explorare/ │- │de orice fel │
│exploatare prin │exploatare prin │ │ │
│foraje terestre │foraje terestre sau│ │ │
│sau maritime, │maritime │ │ │
│instalaţii ├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│hidromecanice, │instalaţii │- │de orice fel │
│borne │hidromecanice │ │ │
│topohidrografice├───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│şi alte lucrări │borne │ │ │
│de studii de │topohidrografice şi│ │ │
│teren în │alte lucrări de │- │de orice fel │
│legătură cu │studii de teren în │ │ │
│apele │legătură cu apele │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│k) lucrări şi │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│pentru urmărirea│ │ │ │
│parametrilor │ │- │de orice fel │
│hidrologici sau │ │ │ │
│urmărirea │ │ │ │
│automată a │ │ │ │
│calităţii apei │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│l) lucrări de │ │ │ │
│închidere a │ │ │ │
│minelor şi │ │ │ │
│carierelor, a │ │ │ │
│depozitelor │ │- │de orice fel │
│menajere şi │ │ │ │
│industriale şi │ │ │ │
│de reconstrucţie│ │ │ │
│ecologică a │ │ │ │
│zonelor afectate│ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│m) injectarea în│ │ │ │
│structurile din │ │ │ │
│care au provenit│ │ │ │
│sau în │ │ │ │
│formaţiunile │ │ │ │
│geologice care, │ │ │ │
│din motive │ │ │ │
│naturale, sunt │ │ │ │
│permanent │ │provenite din │ │
│improprii pentru│ │activităţi de │alte categorii │
│alte scopuri a │ │exploatare │ │
│apelor de │ │petrol şi gaze│ │
│zăcământ de la │ │ │ │
│schelele de │ │ │ │
│extracţie, fără │ │ │ │
│a produce │ │ │ │
│poluarea │ │ │ │
│straturilor de │ │ │ │
│ape subterane │ │ │ │
│traversate │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│o) lucrări de │ │ │ │
│decontaminare a │ │ │ │
│resursei de apă │ │ │ │
│subterană pentru│ │- │de orice fel │
│siturile │ │ │ │
│declarate ca │ │ │ │
│fiind │ │ │ │
│contaminate │ │ │ │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Art. 54 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările │
│ulterioare: │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│a) lucrări de │ │ │ │
│dezvoltare, │ │ │ │
│modernizare sau │ │ │ │
│retehnologizare │ │ │ │
│a unor procese │ │ │ │
│tehnologice sau │ │ │ │
│a unor │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│existente, dacă │ │ │ │
│au legătură cu │ │ │ │
│apele sau dacă │ │ │ │
│prin realizarea │ │- │de orice fel │
│acestora se │ │ │ │
│modifică │ │ │ │
│parametrii │ │ │ │
│cantitativi şi │ │ │ │
│calitativi │ │ │ │
│finali ai │ │ │ │
│folosinţei de │ │ │ │
│apă, înscrişi în│ │ │ │
│autorizaţia de │ │ │ │
│gospodărire a │ │ │ │
│apelor. │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│c) instalaţiile │ │ │ │
│de alimentare cu│ │ │ │
│apă, canalizare │ │- │de orice fel │
│şi evacuare cu │ │ │ │
│caracter │ │ │ │
│provizoriu │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│h) reparaţii de │ │ │ │
│drumuri şi │ │ │ │
│poduri, dacă │ │ │ │
│lucrările │ │ │ │
│aferente se │ │- │de orice fel │
│construiesc pe │ │ │ │
│ape sau în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│apele │ │ │ │
├────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Alte categorii │
├────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│Lucrările din │ │ │ │
│categoriile │ │ │ │
│menţionate mai │ │ │ │
│sus aflate în │ │ │ │
│administrarea │ │de orice fel │- │
│unităţilor din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│Administraţiei │ │ │ │
│Naţionale „Apele│ │ │ │
│Române“ │ │ │ │
└────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┘

        NOTE:
    1. Competenţele de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor la sistemele de gospodărire a apelor se stabilesc prin decizia directorului administraţiei bazinale de apă. Competenţele vor fi acordate în funcţie de personalul sistemului de gospodărire a apelor, pregătirea acestuia, amplasarea şi densitatea folosinţelor de apă din cadrul bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, precum şi de posibilităţile reale de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor.
    2. În cazul în care directorul administraţiei bazinale de apă decide că emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa sistemului de gospodărire a apelor, aceasta va fi adusă la cunoştinţa titularului acesteia.
    3. Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor poate fi delegată, în totalitate sau în parte, de către Administraţia Naţională "Apele Române" la administraţiile bazinale de apă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016