Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 5 aprilie 2022  de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 5 aprilie 2022 de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 367 din 13 aprilie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 378/362/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 13 aprilie 2022.
──────────
    ART. 1
    În vederea înregistrării ca furnizor al Serviciului european de taxare rutieră electronică, denumit în continuare SETRE, în România, persoana juridică înmatriculată în România, denumită în continuare solicitant, trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere.

    ART. 2
    (1) În vederea atestării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, solicitantul va depune la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, denumit în continuare ICI Bucureşti, următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare în Registrul electronic naţional, care cuprinde datele de identificare şi informaţiile de contact ale acestuia, conform modelului publicat pe platforma www.setre.gov.ro, gestionată de ICI Bucureşti;
    b) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii solicitării, şi, după caz, actul constitutiv, documente din care trebuie să reiasă că are ca obiect de activitate monitorizarea disponibilităţii datelor de navigaţie şi de localizare prin satelit;
    c) certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii pentru activitatea pe care o desfăşoară, în conformitate cu EN ISO 9001, emis de către un organism de certificare acreditat. Certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii;
    d) lista detaliată a echipamentelor tehnice de care dispune şi care urmează a fi puse la dispoziţie în vederea furnizării SETRE şi, pentru fiecare element constitutiv de interoperabilitate utilizat pentru a furniza serviciul de tarifare rutieră electronică:
    (i) declaraţia de conformitate CE, ce conţine informaţiile prevăzute la pct. VI din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind obligaţiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conţinutul minim al declaraţiei privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfeţele electronice şi cerinţele pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi de abrogare a Deciziei 2009/750/CE; sau
    (ii) certificatul eliberat de un organism notificat care atestă conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu specificaţiile, conform anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204;

    e) declaraţie a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia din care să reiasă că a furnizat, cel puţin în ultimele 12 luni, servicii de tarifare rutieră electronică. Declaraţia va fi însoţită de documente justificative, emise sau contrasemnate de către beneficiarul serviciului, din care să reiasă informaţii privind beneficiarul, cantitatea şi valoarea acestora, recomandări privind calitatea serviciului prestat;
    f) situaţiile financiare anuale auditate, aferente ultimilor 3 ani cu exerciţiu financiar încheiat sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar întocmite de entităţi specializate, balanţe de verificare asumate. În cazul în care situaţiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate, conform prevederilor legislaţiei incidente în domeniu, atunci se depun cele aferente ultimilor 3 ani cu exerciţiu financiar încheiat;
    g) certificate valabile, emise de autorităţi competente, care atestă că nu înregistrează obligaţii restante la bugetul consolidat al statului şi/sau bugetul local;
    h) un plan global de management al riscurilor care trebuie să cuprindă următoarele:
    (i) descrierea organizaţiei;
    (ii) lista tuturor riscurilor identificate, evaluate şi calificate;
    (iii) măsurile şi strategiile de atenuare planificate pentru a preveni apariţia riscurilor identificate sau pentru a remedia impactul acestora, în special în domeniile economic, financiar şi tehnic;

    i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:
    (i) în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;
    (ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;

    j) certificat de cazier judiciar, aflat în perioada de valabilitate, din care să rezulte că nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
    (i) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    (vi) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995;
    (vii) că nu a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;

    k) certificatele de cazier judiciar, aflate în perioada de valabilitate, ale membrilor organului de administrare, de conducere, de supraveghere, ale celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, aşa cum sunt înscrişi în certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi din care rezultă că nu au fost condamnaţi, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute la lit. j);
    l) certificat de cazier fiscal, aflat în perioada de valabilitate;
    m) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia prin care confirmă respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

    (2) În cazul persoanelor menţionate la alin. (1) lit. k) care nu deţin cetăţenia română, se vor depune documente din ţara de origine, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente, din care rezultă că nu există o condamnare, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la lit. j) pct. (i)-(vii), aşa cum sunt prevăzute de dispoziţiile legislaţiei penale din ţara de origine.
    (3) Documentele depuse vor fi redactate în limba română sau, după caz, vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română.

    ART. 3
    (1) Documentele prevăzute la art. 2, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documentul original, se încarcă pe platforma www.setre.gov.ro. Semnătura electronică extinsă se aplică de către persoana/persoanele desemnată/e de solicitant prin intermediul formularului „Împuternicire“, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Accesul solicitantului la serviciul de înregistrare ca furnizor SETRE de pe platforma www.setre.gov.ro este condiţionat de crearea contului de utilizator, conform indicaţiilor de înregistrare regăsite pe platformă.
    (3) În vederea finalizării procedurii de creare a contului de utilizator, solicitantul trebuie să valideze adresa de e-mail comunicată, conform indicaţiilor regăsite pe platformă.

    ART. 4
    Pentru serviciile de înregistrare a solicitanţilor ca furnizori SETRE, de administrare şi actualizare a datelor acestora, ICI Bucureşti stabileşte şi aplică tarife care se constituie ca venituri proprii. Tarifele şi condiţiile de plată a acestora se publică pe site-ul ICI Bucureşti.

    ART. 5
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înregistrare, ICI Bucureşti evaluează documentele transmise.
    (2) Dacă, în urma evaluării documentelor depuse, ICI Bucureşti constată că sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare, notifică aceasta solicitantului şi publică datele de contact ale acestuia pe platforma www.setre.gov.ro, în secţiunea Registrul electronic naţional.
    (3) Dacă, în urma evaluării documentelor depuse, ICI Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare, notifică aceasta solicitantului. Notificarea conţine şi motivele care au stat la baza respingerii înregistrării şi, după caz, necesitatea completării documentelor în conformitate cu cele indicate în notificare.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă solicitantul completează documentele în conformitate cu cele indicate în notificare, ICI Bucureşti reevaluează solicitarea, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare, notifică aceasta solicitantului şi publică datele de contact ale acestuia pe platforma www.setre.gov.ro, în secţiunea Registrul electronic naţional.

    ART. 6
    (1) Cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea termenului de 1 an de la data înregistrării unui furnizor SETRE, ICI Bucureşti îl notifică pe acesta cu privire la obligativitatea depunerii, în maximum 15 zile de la data notificării, a documentelor prevăzute la art. 2, actualizate, în vederea verificării respectării condiţiilor în baza cărora i-a fost acordată înregistrarea.
    (2) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), ICI Bucureşti evaluează documentele depuse şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora i-a acordat înregistrarea, notifică furnizorului SETRE prelungirea înregistrării.
    (3) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), din evaluarea documentelor depuse, ICI Bucureşti constată că furnizorul SETRE nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i-a acordat înregistrarea, notifică aceasta furnizorului SETRE. Notificarea cuprinde motivele care stau la baza respingerii prelungirii înregistrării şi, după caz, obligativitatea depunerii, în maximum 10 zile de la data notificării, a documentelor în conformitate cu cele indicate în notificare.
    (4) În termen de maximum 10 zile de la data depunerii documentelor solicitate conform alin. (3), ICI Bucureşti evaluează documentele depuse şi, după caz, notifică furnizorul SETRE privind:
    a) prelungirea înregistrării;
    b) anularea înregistrării, situaţie în care datele de contact ale acestuia vor fi eliminate de pe platforma www.setre.gov.ro, din secţiunea Registrul electronic naţional.

    (5) ICI Bucureşti efectuează anual verificarea îndeplinirii condiţiilor în baza cărora a acordat înregistrarea unui furnizor SETRE, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4).

    ART. 7
    (1) ICI Bucureşti anulează înregistrarea unui furnizor SETRE, prin decizie motivată, în următoarele cazuri:
    a) furnizorul SETRE a transmis informaţii/date eronate/false la momentul depunerii documentelor pentru înregistrare/pentru prelungirea valabilităţii înregistrării sau nu a transmis documentele în conformitate cu cele indicate în notificările prevăzute la art. 6;
    b) furnizorul SETRE nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022;
    c) persoana juridică, înregistrată ca furnizor SETRE, îşi încetează activitatea;
    d) la solicitarea scrisă a furnizorului SETRE.

    (2) Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică furnizorului SETRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.

    ART. 8
    Împotriva măsurii de respingere a solicitării de înregistrare sau a măsurii de anulare a înregistrării, persoana juridică în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
    Formular
    ANTET SOCIETATE
    ÎMPUTERNICIRE
    Subscrisa S.C. .............................. - S.R.L./S.A., identificată prin CUI ......................, CIF ..................., cu sediul în ..............................., reprezentantă legal prin ................................................, în calitate de .................................., prin prezenta împuternicim pe domnul/doamna ........................................, identificat(ă) prin CI seria ......... nr. ..................., eliberată la data de .............................. de către ................, să ne reprezinte interesele în vederea ..................................................
                                                                                   (înregistrării/actualizării/completării)^1
    tuturor documentelor necesare privind înregistrarea ca furnizor în Registrul electronic naţional.
          Data Semnătura
    .................... ...........................
    ^1 Se completează, după caz.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016