Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 4 aprilie 2019 privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 4 aprilie 2019  privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 4 aprilie 2019 privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 285 din 15 aprilie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 942 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 15 aprilie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se aplică debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor acte normative în baza cărora s-a declanşat procedura insolvenţei.
    (2) Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu creanţe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.

    ART. 2
    Fac obiectul cesiunii creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.

    ART. 3
    (1) Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
    c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei;
    d) constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

    (2) Prin justificarea unui interes public se poate înţelege:
    a) justificarea necesităţii cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/ contractat de o autoritate sau instituţie publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi controlul unei autorităţi sau instituţii publice;
    b) justificarea necesităţii cesiunii creanţei ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii;
    c) orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanţei.


    ART. 4
    Competenţa pentru efectuarea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare datorate de contribuabili aparţine comisiei constituite potrivit art. 7.

    CAP. II
    Procedura privind demararea selecţiei cesionarului
    ART. 5
    (1) Procedura privind demararea selecţiei cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (2) Pentru publicarea anunţului, organul fiscal întocmeşte un Referat justificativ privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    (3) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet potrivit alin. (1). Modelul ofertei este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

    ART. 6
    (1) Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea şi codul de identificare fiscală, precum şi cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe;
    c) preţul cesiunii (în lei), care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, menţionat în anunţul prevăzut la art. 5 alin. (1), termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata şi precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menţionarea numărului ratelor, fără a putea depăşi 3 ani de la data încheierii contractului;
    d) menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în cazul în care plata preţului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune;
    e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanţei;
    f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;
    g) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz;
    h) data şi semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului.

    (2) Ofertele se depun sau se trimit prin poştă la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3), în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aflate în sarcina debitorului .......................“, precum şi numele şi prenumele/denumirea ofertantului.
    (3) Plicurile cu ofertele înregistrate la organul fiscal nu se desigilează la registratura organului fiscal, urmând a se deschide de către comisia constituită potrivit art. 7.

    CAP. III
    Componenţa şi funcţionarea comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare
    ART. 7
    (1) Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, denumită în continuare comisia, este formată din 3 membri, respectiv:
    a) director general adjunct - administrarea veniturilor statului al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/şef administraţie adjunct - colectarea creanţelor al administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/şef administraţie adjunct - colectarea creanţelor al Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, sau înlocuitorul de drept al acestuia, care va îndeplini şi calitatea de preşedinte al comisiei;
    b) şeful serviciului/biroului juridic al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucureşti sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz;
    c) şeful serviciului executare silită al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucureşti sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz.

    (2) Secretariatul comisiei este asigurat de către un funcţionar public din cadrul serviciului/biroului juridic ori înlocuitorul acestuia, desemnat de către conducătorul organului fiscal.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se întruneşte în vederea deschiderii acestora.
    (4) La analiza ofertelor, după verificarea condiţiei privind justificarea cesionarului pentru interesul public în vederea cesionării creanţelor, comisia realizează selecţia ofertelor în următoarea ordine:
    a) oferta care are termenul de plată a preţului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de cesiune, şi preţul cesiunii să fie cel puţin valoarea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă;
    b) oferta care are preţul cesiunii cel mai mare;
    c) garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare, respectiv se au în vedere cu prioritate ofertele conform cărora garanţia se constituie potrivit art. 211 lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior celelalte tipuri de garanţii.

    (5) În situaţia în care sunt două sau mai multe oferte care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4), comisia transmite, atât prin poştă, cât şi prin fax sau la adresa de e-mail menţionată în ofertă, o notificare prin care solicită ofertanţilor aflaţi în această situaţie prezentarea unei noi oferte care să fie mai avantajoasă pentru cedent faţă de cea depusă iniţial, în termen de cel mult 10 zile de la data notificării.
    (6) În cazul în care unul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă o nouă ofertă la termenul prevăzut la alin. (5), comisia ia în considerare pentru desemnarea câştigătorului oferta depusă de acesta iniţial, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (4).
    (7) În cazul în care niciunul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă noi oferte în termenul prevăzut la alin. (5), comisia verifică ofertele iniţiale depuse de către ofertanţii notificaţi potrivit alin. (5) şi declară câştigătoare prima ofertă înregistrată la organul fiscal.
    (8) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor comisiei.
    (9) După analizarea condiţiilor prevăzute la alin. (4)-(7), comisia emite o decizie prin care stabileşte rezultatul selecţiei, pe baza informaţiilor existente în ofertele depuse. Modelul deciziei este cel prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
    (10) Decizia prevăzută la alin. (9) se comunică fiecărui ofertant prin intermediul secretariatului comisiei.
    (11) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (9) ofertantul poate depune contestaţie la organul fiscal la nivelul căruia este constituită comisia emitentă a deciziei, competenţa de soluţionare revenind acestuia. Prevederile titlului VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
    (12) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (9), organul de soluţionare competent are la bază un referat întocmit de către comisie, cu motivele avute în vedere la rezultatul selecţiei cesionarului.

    CAP. IV
    Procedura de încheiere a contractului de cesiune
    ART. 8
    (1) În baza deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9) organul fiscal emite, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii, un acord de principiu, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la ordin, prin care se stabileşte nivelul garanţiei ce trebuie constituită, în funcţie de informaţiile menţionate în ofertă.
    (2) Valoarea garanţiilor trebuie să acopere:
    a) cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, precum şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii calculată potrivit Codului de procedură fiscală, în situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune;
    b) cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă de până la 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune.

    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), dobânda se calculează pentru fiecare sumă achitată de la data încheierii contractului de cesiune până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite conform acestuia.
    (4) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, ofertantul declarat câştigător trebuie să constituie garanţia stabilită conform acordului de principiu. La cererea temeinic justificată a ofertantului, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
    (5) După constituirea garanţiei, în termen de cel mult 10 zile, organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câştigător, la care se anexează graficul de plată, în situaţia în care cesionarul a optat pentru plata în rate a preţului cesiunii, care are la bază un referat întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Termenul de plată al ratelor este data de 15 a lunii. Modelul contractului de cesiune este prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.
    (6) Prin excepţie de la alin. (1), nu se mai emite acord de principiu în situaţia în care ofertantul plăteşte preţul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune. În acest caz, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9), organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câştigător, cu condiţia confirmării plăţii preţului cesiunii.
    (7) La data încheierii contractului de cesiune, organul fiscal predă cesionarului titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora şi păstrează la dosarul fiscal al debitorului copii conforme cu originalul ale acestor documente.
    (8) Obligaţiile bugetare cuprinse în contractul de cesiune nu sunt considerate restante până la împlinirea termenului de plată prevăzut în acesta.

    ART. 9
    (1) Garanţiile pot consta în:
    a) mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
    b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;
    c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător;
    d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea preţului cesiunii pentru care există un acord de principiu, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 8 alin. (2).

    (2) Pot forma obiect al garanţiilor constituite potrivit alin. (1) bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bunurile mobile care, deşi au durata normală de funcţionare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.
    (3) Nu pot face obiectul garanţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) bunurile perisabile.
    (4) Dispoziţiile art. 8 alin. (4) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător deja sechestrate de organul fiscal acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), cu condiţia prezentării unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii garanţiei, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4). Dispoziţiile alin. (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (5) În situaţia în care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), ofertantul declarat câştigător constituie garanţie potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) pentru diferenţa de valoare neacoperită.
    (6) Bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (1) lit. c) şi d) se evaluează de un evaluator autorizat, care întocmeşte un raport de evaluare conform standardelor de evaluare în vigoare.
    (7) Pentru bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (1) lit. c) şi d), ofertantul declarat câştigător depune la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4), raportul de evaluare.
    (8) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi preţul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.
    (9) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (1) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligaţiile bugetare ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, precum şi preţul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.
    (10) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată stabilit conform contractului de cesiune.
    (11) Pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în funcţie de valoarea rămasă de achitat din preţul cesiunii, precum şi din dobânda aferentă, la cererea cesionarului.
    (12) Organul fiscal eliberează garanţiile în termen de cel mult 15 zile de la data plăţii integrale a preţului cesiunii.
    (13) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanţia constituită potrivit alin. (1) lit. c) şi alin. (8) se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare în favoarea organului fiscal nu acoperă valoarea garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2), cesionarul are obligaţia reîntregirii acesteia, pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă, în termen de cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.
    (14) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunul care face obiectul garanţiei constituite potrivit alin. (1) lit. d) şi alin. (9) se execută de către organul fiscal pentru obligaţiile de plată ale garantului, cesionarul are obligaţia constituirii de garanţii pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă. În acest caz, până la constituirea garanţiei, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal, urmând a stinge preţul cesiunii rămas nestins, dacă garanţia nu este constituită în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către organul fiscal a înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.
    (15) La cererea cesionarului, organul fiscal competent poate executa garanţia constituită sub formele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau poate aproba valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor în condiţiile art. 248 din Codul de procedură fiscală, în situaţia în care se stinge întreaga sumă din preţul cesiunii, inclusiv dobânda aferentă calculată până la data stingerii.
    (16) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunurile care fac obiectul garanţiei constituite potrivit alin. (1) lit. c) şi d), precum şi alin. (8) şi (9) s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătoreşti care constituie titluri executorii, la solicitarea organului fiscal, cesionarul are obligaţia reconstituirii garanţiilor pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv pentru dobânda aferentă, dacă celelalte garanţii nu sunt îndestulătoare. Reconstituirea garanţiilor se realizează în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării solicitării organului fiscal.

    ART. 10
    (1) În situaţia în care garanţia nu este constituită potrivit prevederilor art. 9, organul fiscal transmite următorului ofertant care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) o notificare prin care se solicită acordul privind declararea acestuia ca ofertant câştigător. Prevederile cap. III şi ale prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
    (2) În situaţia în care se declară câştigător un alt ofertant, în urma notificării prevăzute la alin. (1), prin decizia prevăzută la art. 7 alin. (9) se fac menţiuni în acest sens şi se anulează decizia anterioară.
    (3) În cazul în care următorii ofertanţi nu acceptă să fie declaraţi câştigători, procedura de selecţie a cesionarului se reia, aplicându-se în mod corespunzător prevederile cap. 2, 3 şi ale prezentului capitol.

    ART. 11
    (1) După constituirea garanţiei, organul fiscal încheie cu cesionarul contractul de cesiune, în 5 exemplare, după caz, din care un exemplar se arhivează la organul fiscal, iar celelalte se comunică astfel:
    a) un exemplar se înmânează cesionarului;
    b) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
    c) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, organului fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de cesionar;
    d) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, debitorului ale cărui creanţe bugetare au fost cesionate.

    (2) În baza contractului de cesiune, organul fiscal procedează la:
    a) scăderea din evidenţa fiscală a debitorului a creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, precum şi la ridicarea eventualelor măsuri de executare silită întreprinse pentru aceste creanţe;
    b) înregistrarea în evidenţa fiscală a cesionarului a preţului cesiunii.


    ART. 12
    (1) În situaţia în care preţul cesiunii nu este plătit de către cesionar la termenul/termenele de plată prevăzut/prevăzute prin contractul de cesiune sau garanţia nu este reîntregită la termenul prevăzut la art. 9 alin. (13), contractul de cesiune devine titlu executoriu, iar preţul cesiunii rămas nestins se recuperează potrivit Codului de procedură fiscală.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organul fiscal înştiinţează cesionarul privind nerespectarea termenului de plată prevăzut în contractul de cesiune şi calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, de la data încheierii contractului de cesiune până la data stingerii integrale a diferenţei de preţ al cesiunii rămas nestins din contract. În acest caz, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează de către organul de executare silită şi se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

    ART. 13
    Ori de câte ori se constată erori în conţinutul contractului de cesiune, din oficiu sau la cererea cesionarului, organul fiscal procedează la încheierea unui act adiţional la contractul de cesiune.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016