Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 31 august 2016  privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 31 august 2016 privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 767 din 30 septembrie 2016
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.895 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 9 lit. l) şi o), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. b) şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.
    (2) Accesul la activitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi exercitarea acesteia pe teritoriul României sunt supuse procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.
    (3) Procedura este nediscriminatorie în ceea ce priveşte prestatorii şi este justificată de motive imperative de interes general privind siguranţa şi sănătatea publică, protecţia beneficiarilor de servicii în construcţii, precum şi protecţia mediului, care impun obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea şi exploatarea construcţiilor, cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate a acestora, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător, în condiţiile în care România prezintă unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.

    ART. 2
     Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională ale persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora.

    ART. 3
     Procedura stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obţinerea calităţii de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, incluzând:
    a) autorizarea responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, pe bază de examen, care are drept scop evaluarea competenţelor tehnice în baza experienţei profesionale a specialiştilor, persoane fizice, care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia;
    b) recunoaşterea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii obţinute în alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E.;
    c) confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizaţii de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii autorizaţi;
    d) supravegherea activităţii persoanelor autorizate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii;
    e) competenţele, drepturile şi obligaţiile responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii autorizaţi;
    f) condiţiile de aplicare a sancţiunilor persoanelor fizice autorizate ca responsabili tehnici cu execuţia.


    ART. 4
     Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare şi cadrul legal
    ART. 5
    (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor, persoane fizice, cetăţeni români ori cetăţeni ai altor state membre ale U.E. sau S.E.E., în vederea prestării în România a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcţii, potrivit legii.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac specialiştii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru al U.E. sau S.E.E., care au fost autorizaţi să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia printr-un act de autoritate - autorizaţie sau document echivalent, emis de către autorităţile competente recunoscute în acele state, care doresc să presteze activitatea în România şi care fac dovada unei experienţe minime de 3 ani în exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (3) În baza unor acorduri bilaterale între state pot dobândi această calitate şi cetăţenii unor state, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2).

    ART. 6
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii utilizaţi/sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) responsabil tehnic cu execuţia - persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie, care a promovat examenul de autorizare;
    b) autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ subdomeniul autorizat;
    c) autorizaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia a titularului acesteia în domeniul/subdomeniul autorizat;
    d) legitimaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru confirmarea periodică a dreptului de practică al titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul autorizat;
    e) suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară - pe o perioadă limitată de timp - a efectelor autorizaţiei;
    f) anularea autorizaţiei - desfiinţarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizaţie;
    g) Registrul public al responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi - document cu caracter public pentru evidenţa responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc.gov.ro;
    h) punct de contact unic electronic (PCU) - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului eguvernare din Sistemul electronic naţional, în responsabilitatea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;
    i) sistemul de informare al pieţei interne - IMI - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, cu modificările ulterioare;
    j) registru electronic de activitate - registru în care se raportează on-line activitatea responsabilului tehnic cu execuţia. Se accesează de persoana autorizată de pe site-ul I.S.C., cu cont individual de acces, care va fi alocat la prima accesare.

    (2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:
    - I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;
    – PCU - punct de contact unic;
    – U.E. - Uniunea Europeană;
    – S.E.E. - Spaţiul Economic European.


    ART. 7
     La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură stau următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
    e) Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;
    g) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    n) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Domenii şi cerinţe de autorizare
    ART. 8
    (1) Autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează responsabilii tehnici cu execuţia, cerinţele obligatorii privind studiile, domeniul şi specializările studiilor universitare, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de mai jos:

┌──────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│Cod │ │Studii universitare │ │
│domeniu/ │Domeniul/ │ │Experienţa │
│subdomeniu│Subdomeniul de ├───────────────┬─────────────────┤profesională│
│de │autorizare │Domeniul │Specializarea │minimă │
│autorizare│ │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│1. │Construcţii civile, industriale, agricole, energetice, │
│ │telecomunicaţii şi miniere │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │civile, │ │
│ │ │ │industriale şi │ │
│ │ │Inginerie │agricole │ │
│ │ │civilă │Inginerie civilă │ │
│ │Construcţii │ │Amenajări şi │ │
│1.1. │civile, │ │construcţii │6 ani │
│ │industriale şi │ │hidrotehnice │ │
│ │agricole ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Arhitectură │Arhitectură │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie │ │
│ │ │management │economică în │ │
│ │ │ │construcţii │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Construcţii │ │ │ │
│1.2. │energetice şi │Inginerie │Inginerie civilă │6 ani │
│ │transport pe │civilă │ │ │
│ │cablu │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Construcţii │ │
│ │Construcţii │Inginerie │civile, │ │
│1.3. │telecomunicaţii│civilă │industriale şi │6 ani │
│ │ │ │agricole │ │
│ │ │ │Inginerie civilă │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Construcţii │Inginerie │Inginerie civilă │ │
│1.4. │miniere │civilă │Construcţii │6 ani │
│ │ │ │miniere │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│2. │Construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie│
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Construcţii │Inginerie │Căi ferate, │ │
│2.1. │rutiere şi │civilă │drumuri şi poduri│6 ani │
│ │drumuri │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Construcţii │Inginerie │Căi ferate, │ │
│2.2. │piste de │civilă │drumuri şi poduri│6 ani │
│ │aviaţie │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Căi ferate, │ │
│ │Construcţii │Inginerie │drumuri şi poduri│ │
│2.3. │poduri │civilă │Amenajări şi │6 ani │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Căi ferate, │ │
│ │ │ │drumuri şi poduri│ │
│ │ │ │Infrastructura │ │
│ │Construcţii │ │transporturilor │ │
│2.4. │tunele şi │Inginerie │metropolitane │6 ani │
│ │metrou │civilă │Amenajări şi │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │miniere │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│3. │Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Construcţii căi│ │Căi ferate, │ │
│ │ferate şi │Inginerie │drumuri şi poduri│ │
│3.1. │transport urban│civilă │Infrastructura │6 ani │
│ │pe şină │ │transporturilor │ │
│ │ │ │metropolitane │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│4. │Construcţii de porturi şi platforme maritime │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │Inginerie civilă │ │
│4.1. │Construcţii de │Inginerie │Amenajări şi │6 ani │
│ │porturi │civilă │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Inginerie civilă │ │
│ │ │Inginerie │Amenajări şi │ │
│ │Construcţii de │civilă │construcţii │ │
│4.2. │platforme │ │hidrotehnice │6 ani │
│ │maritime ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi│Inginerie de │ │
│ │ │gaze │petrol şi gaze │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│5. │Construcţii şi amenajări hidrotehnice │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Construcţii şi │Inginerie │Amenajări şi │ │
│5.1. │amenajări │civilă │construcţii │6 ani │
│ │hidrotehnice │ │hidrotehnice │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│6. │Instalaţii aferente construcţiilor │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │ │instalaţiilor │construcţii │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Ingineria │Automatică şi │ │
│ │ │sistemelor │informatică │ │
│ │ │ │aplicată │ │
│ │Instalaţii ├───────────────┼─────────────────┤ │
│6.1. │electrice │Inginerie │Sisteme electrice│6 ani │
│ │ │electrică │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │ │Electronică │ │
│ │ │Inginerie │aplicată │ │
│ │ │electronică şi │Reţele şi │ │
│ │ │telecomunicaţii│software de │ │
│ │ │ │telecomunicaţii │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │ │instalaţiilor │construcţii │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │Instalaţii │ │Inginerie │ │
│ │termice, │ │sanitară şi │ │
│6.2. │sanitare şi de │ │protecţia │6 ani │
│ │ventilaţie/ │Inginerie │mediului │ │
│ │climatizare │civilă │Construcţii │ │
│ │ │ │civile, │ │
│ │ │ │industriale şi │ │
│ │ │ │agricole*1) │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Instalaţii gaze│Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│6.3. │naturale │instalaţiilor │construcţii │6 ani │
│ │combustibile │ │ │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│7. │Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │Amenajări şi │ │
│ │Construcţii │ │construcţii │ │
│7.1. │pentru │Inginerie │hidrotehnice │6 ani │
│ │îmbunătăţiri │civilă │Îmbunătăţiri │ │
│ │funciare │ │funciare şi │ │
│ │ │ │dezvoltare rurală│ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│8. │Reţele aferente construcţiilor │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │ │instalaţiilor │construcţii │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│8.1. │Reţele │Inginerie │Sisteme electrice│6 ani │
│ │electrice │electrică │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Electroenergetică│ │
│ │ │energetică │ │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │ │instalaţiilor │construcţii │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │ │Inginerie │ │
│ │ │ │sanitară şi │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
│ │Reţele termice │Inginerie │Construcţii │ │
│8.2. │şi sanitare │civilă │civile, │6 ani │
│ │ │ │industriale şi │ │
│ │ │ │agricole*1) │ │
│ │ │ │Inginerie urbană │ │
│ │ │ │şi dezvoltare │ │
│ │ │ │regională*1) │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Termoenergetică │ │
│ │ │energetică │Energetică │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Tehnologii şi │ │
│ │ │Inginerie │sisteme de │ │
│8.3. │Reţele de │electronică şi │telecomunicaţii │6 ani │
│ │telecomunicaţii│telecomunicaţii│Reţele şi │ │
│ │ │ │software de │ │
│ │ │ │telecomunicaţii │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Reţele de gaze │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │naturale │instalaţiilor │construcţii │ │
│8.4. │combustibile ├───────────────┼─────────────────┤5 ani │
│ │(D^1 sau T^1) │Mine, petrol şi│Inginerie de │ │
│ │*2) │gaze │petrol şi gaze │ │
├──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru│ │
│ │ │instalaţiilor │construcţii │ │
│ │Reţele pentru ├───────────────┼─────────────────┤ │
│ │transportul │ │Inginerie de │ │
│8.5. │produselor │ │petrol şi gaze │5 ani │
│ │petroliere │Mine, petrol şi│Transportul, │ │
│ │ │gaze │depozitarea şi │ │
│ │ │ │distribuţia │ │
│ │ │ │hidrocarburilor │ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│9. │Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │civile, │ │
│ │ │ │industriale şi │ │
│ │ │ │agricole │ │
│ │ │ │Inginerie civilă │ │
│ │ │ │Amenajări şi │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
│ │Construcţii │ │Căi ferate, │ │
│9.1. │edilitare şi de│Inginerie │drumuri şi poduri│6 ani │
│ │gospodărie │civilă │Inginerie │ │
│ │comunală │ │sanitară şi │ │
│ │ │ │protecţia │ │
│ │ │ │mediului │ │
│ │ │ │Inginerie urbană │ │
│ │ │ │şi dezvoltare │ │
│ │ │ │regională │ │
│ │ │ │Îmbunătăţiri │ │
│ │ │ │funciare şi │ │
│ │ │ │dezvoltare rurală│ │
├──────────┼───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┤
│11. │Lucrări speciale de fundaţii │
├──────────┼───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │civile, │ │
│ │Lucrări │ │industriale şi │ │
│11.1. │speciale de │Inginerie │agricole │6 ani │
│ │fundaţii │civilă │Inginerie civilă │ │
│ │ │ │Amenajări şi │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │hidrotehnice │ │
└──────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┘

    *1) Experienţa profesională minimă pentru domeniul 6.2 în domeniul instalaţiilor de ventilaţie/climatizare este de 5 ani şi experienţa profesională minimă pentru domeniul 8.2 în domeniul reţelelor termice este de 5 ani.
    *2)
    - D^1 - reţele de distribuţie gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizaţii în termen de valabilitate, emise de autoritatea naţională de reglementare competentă, tip EGD - Execuţie sisteme distribuţie gaze naturale. Autorizaţia de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul "Reţele gaze naturale - Distribuţie" şi dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul reţele distribuţie gaze naturale.
    – T^1 - reţele de transport gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizaţii în termen de valabilitate, emise de autoritatea naţională de reglementare competentă, tip EGT - Execuţie sisteme transport gaze naturale. Autorizaţia de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul "Reţele gaze naturale - Transport" şi dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul reţele transport gaze naturale.    ART. 9
    (1) Poate solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularul unei diplome de inginer diplomat (studii de lungă durată), având diplomă în specializarea construcţii, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii sau tehnice cu atribuţii pe domeniul atestat, arhitect absolvent al unei facultăţi de arhitectură, completate, după caz, cu master în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dacă îndeplineşte şi condiţia de experienţă profesională minimă în activitatea de execuţie a construcţiilor în domeniul/subdomeniul solicitat.
    (2) Pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularii unei diplome de inginer diplomat, având diplomă în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), doar dacă îndeplinesc şi condiţia de experienţă profesională minimă.
    (3) Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale, cu normă întreagă, a activităţii de execuţie în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (2).
    (4) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor finalizate cu diplomă de licenţă şi/sau master, după caz, în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.
    (5) La subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 "Reţele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), deţin de minimum 5 ani o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.
    (6) Subdomeniul 6.1 "Instalaţii electrice" cuprinde şi lucrările de instalaţii interioare de curenţi slabi.
    (7) Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul II A şi B, III A şi B şi IV A şi B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 6.1 "Instalaţii electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5).
    (8) Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul III A şi B şi IV A şi B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 8.1 "Reţele electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5).
    (9) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2), cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta procedură.
    (10) Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

    CAP. IV
    Recunoaşterea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia obţinute în alt stat membru U.E. sau S.E.E.
    ART. 10
    (1) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2), stabilite pe teritoriul României, vor solicita înscrierea în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, în vederea desfăşurării activităţii, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia, pe teritoriul României, în condiţiile legii.
    (2) Pe baza cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. (1), I.S.C. recunoaşte documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia obţinută în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi.
    (3) În vederea înscrierii, solicitantul va depune la I.S.C. următoarele documente redactate în limba română sau traduse în limba română, după caz:
    a) cerere de înscriere în registru;
    b) copia autorizaţiei sau a documentului echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;
    c) copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;
    d) copia diplomei de absolvire, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă;
    e) declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia în alte state membre; declaraţia se face de către solicitant în faţa unui notar;
    f) memoriu de activitate prin care se face dovada unei experienţe minime de 3 ani în exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia pe teritoriul statului membru unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite;
    g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfăşurării activităţii;
    h) atestat de cunoaştere a limbii române prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. dovedeşte cunoaşterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;
    i) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.

    (4) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuţia autorizat, cu titlu permanent, în unul dintre statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta activitatea în România şi în mod temporar, având obligaţia de a înainta la I.S.C. o declaraţie, redactată în limba română, privind serviciile/lucrările pe care le va presta. În această situaţie, responsabilul tehnic cu execuţia este exceptat de la înscrierea în Registrul public al responsabililor cu execuţia autorizaţi de către I.S.C.
    (5) În cazul în care, în vederea desfăşurării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, solicitantul prevăzut la alin. (4) se află la prima aplicaţie în România, acesta va înainta I.S.C. un dosar care va cuprinde:
    a) declaraţie pe propria răspundere, redactată în limba română, privind lucrările pe care le va superviza, investitorul, cu precizarea categoriei de importanţă a lucrării, a nivelului de importanţă (pentru drumuri publice) şi a perioadei de desfăşurare a fiecărei activităţi;
    b) documentele menţionate la alin. (3) lit. g), precum şi cele de la lit. b)-f), traduse în limba română;
    c) dovada achitării tarifului de analiză a dosarului pentru prima aplicaţie în vederea prestării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. inspectoratul regional în construcţii unde este anunţată lucrarea;
    d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfăşurării activităţii.

    (6) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (3) şi (5), solicitantul menţionat la alin. (1) şi (4) va notifica I.S.C. cu privire la modificările survenite.
    (7) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b) şi c) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.
    (8) Declaraţia prevăzută la alin. (4) poate fi înaintată prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Declaraţia se reînnoieşte atunci când apar modificări în documentele depuse iniţial.
    (9) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (3) şi (5), I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).
    (10) După înscrierea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, I.S.C., în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestă acest fapt şi care le va permite acestora exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia în România pentru domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizaţi.
    (11) Respingerea înscrierii solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi sau respingerea cererii de prestare temporară a activităţii poate fi contestată, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării acesteia, în scris la I.S.C. Contestaţiile se soluţionează de către comisia de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

    CAP. V
    Procedura de autorizare
    ART. 11
     Autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia se face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, pe bază de examen organizat de I.S.C., de către o comisie de autorizare.

    ART. 12
     Comisia de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare diriginţi de şantier, responsabili tehnici cu execuţia şi laboratoare de analize şi încercări în construcţii, aprobat prin ordin al inspectorului general al I.S.C.

    ART. 13
     Etapele procedurii de autorizare sunt următoarele:
    a) înscrierea la examenul de autorizare;
    b) analizarea şi acceptarea de către comisia de autorizare a dosarului depus de către solicitant în vederea participării la examenul de autorizare în calitate de candidat;
    c) examinarea candidaţilor;
    d) emiterea autorizaţiei şi a legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii.


    SECŢIUNEA 1
    Etapa înscrierii la examenul de autorizare
    ART. 14
    (1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, dosarele candidaţilor se depun la sediul I.S.C. sau se transmit prin serviciul poştal, de curierat, electronic - prin e-mail sau prin intermediul PCU electronic.
    (2) Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 30 de zile lucrătoare înainte de data anunţată pentru începerea sesiunii de examinare.

    ART. 15
    (1) Dosarul de autorizare în profesia reglementată de "responsabil tehnic cu execuţia", depus de solicitantul cetăţean român în vederea participării la examenul de autorizare, cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
    a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului "Experienţa profesională", se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională;
    c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite;
    d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată;
    e) copia actului de identitate;
    f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;
    g) copia legitimaţiei de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5);
    h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    i) trei fotografii color format 3 x 4 cm recente.

    (2) Documentele solicitate în copie la alin. (1) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
    (3) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. în vederea participării la examenul de autorizare cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente redactate/traduse în limba română, după caz:
    a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i);
    b) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;
    c) copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. şi copia documentelor de şedere în România, după caz;
    d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    e) atestat de cunoaştere a limbii române, prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al UE sau SEE dovedeşte cunoaşterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.

    (4) Documentele solicitate în copie la alin. (3) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de acceptare la examen
    ART. 16
    (1) Analizarea şi aprobarea dosarului depus de către solicitantul cetăţean român sau de către solicitantul cetăţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se fac de către comisia de autorizare.
    (2) Comunicarea domeniului/domeniilor subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare sau, după caz, respingerea dosarului se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului sau a completărilor şi clarificărilor solicitate.
    (3) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită, în scris, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.

    ART. 17
     Acceptarea participării la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
    a) cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (3);
    c) din documentele depuse rezultă faptul că solicitantul candidat are experienţa profesională minimă în domeniul de autorizare solicitat;
    d) dovada achitării taxei de autorizare cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage respingerea dosarului.


    ART. 18
     Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 16 alin. (3) se restituie solicitanţilor.

    ART. 19
     Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuţia
    ART. 20
    (1) Examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu execuţia se organizează, de regulă, anual de către I.S.C.
    (2) Prin ordin al inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite sesiuni speciale.

    ART. 21
     Anunţul privind organizarea şi nominalizarea locaţiei în care urmează să se organizeze sesiunea de examinare se publică pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare.

    ART. 22
     Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaţilor şi domeniile acceptate.

    ART. 23
    (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului:
    a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.;
    b) retragerea cererii de autorizare.

    (2) Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.
    (3) În situaţia reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), cu declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
    (4) Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.
    (5) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
    a) candidatul nu a solicitat reprogramarea examenului sau retragerea cererii conform prevederilor alin. (1);
    b) candidatul absentează nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat să participe;
    c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.


    ART. 24
    (1) Examenul de autorizare se susţine în limba română şi constă într-o probă scrisă ce cuprinde:
    a) chestionar tip grilă, care conţine un set de întrebări din legislaţie şi reglementări tehnice din domeniul calităţii construcţiilor, din domeniul sistemului calităţii şi din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea;
    b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.

    (2) Chestionarul tip grilă prevăzut la alin. (1) lit. a) şi studiul de caz prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează de către o comisie numită prin ordin al inspectorului general al I.S.C.
    (3) Subiectele pentru probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi notate cu maximum 10 puncte fiecare.

    ART. 25
     Bibliografia pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc.gov.ro, şi este actualizată permanent în funcţie de modificările intervenite.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Desfăşurarea examenului de autorizare
    ART. 26
    (1) Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare.
    (2) În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare la examen.
    (3) Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.

    ART. 27
    (1) Fiecare candidat primeşte chestionarul de tip grilă cu instrucţiuni privind modul de completare şi punctajul aferent întrebărilor, precum şi studiul de caz.
    (2) Candidatul înscrie datele personale în colţul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat şi ştampilat de către membrii comisiei de autorizare.

    ART. 28
     După rezolvarea chestionarului şi a studiului de caz, candidatul predă formularele comisiei şi semnează pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.

    ART. 29
     Durata alocată rezolvării chestionarului de tip grilă şi a studiului de caz este de 3 ore.

    ART. 30
    (1) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.
    (2) Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de autorizare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.
    (3) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de autorizare şi se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.

    ART. 31
     După încheierea sesiunii de examinare, comisia de autorizare procedează la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.

    ART. 32
     Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la grilă şi minimum nota 7 la studiul de caz.

    ART. 32
    În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "admis" sau "respins"

    ART. 34
     Rezultatele se afişează pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.

    ART. 35
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului de autorizare.
    (2) Contestaţiile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.
    (3) Soluţionarea contestaţiilor se face în maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a acestora, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită pentru fiecare sesiune de examinare prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Rezultatele procesului de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei şi se arhivează.
    (4) Rezultatele finale se publică pe pagina de internet a I.S.C. după rezolvarea contestaţiilor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Emiterea autorizaţiei şi a legitimaţiei
    ART. 36
     Candidatul declarat "admis" în urma examenului de autorizare dobândeşte calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate şi i se eliberează autorizaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 şi legitimaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 37
    (1) Titularii pot ridica autorizaţia şi legitimaţia pe bază de semnătură de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care a optat în cererea de autorizare.
    (2) Autorizaţia emisă în condiţiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitată.

    ART. 38
    (1) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia se dovedeşte prin autorizaţia emisă de I.S.C.
    (2) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de I.S.C. odată cu autorizaţia prevăzută la alin. (1).
    (3) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 44, prin emiterea unei noi legitimaţii cu acelaşi termen de valabilitate.
    (4) Titularii autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia ale căror legitimaţii nu sunt în termenul de valabilitate nu pot desfăşura activitate în domeniul autorizat, în perioada în care legitimaţia nu este valabilă.
    (5) Autorizaţia şi legitimaţia sunt nominale şi netransmisibile.

    ART. 39
     Autorizaţiile şi legitimaţiile se emit de către I.S.C. în termen de 60 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de autorizare, după soluţionarea contestaţiilor.

    ART. 40
    (1) Toţi responsabilii tehnici cu execuţia au obligaţia de a deţine ştampilă.
    (2) Ştampila poate fi comandată şi realizată numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C. sau a comunicării prevăzute la art. 10 alin. (10), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoară activitatea de responsabil tehnic cu execuţia, în condiţiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală să le întocmească sau să le verifice şi este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
    (4) Ştampila titularului autorizaţiei pentru activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile specificate nu este transmisibilă.
    (5) Se interzice aplicarea ştampilei în perioada în care autorizaţia a fost suspendată.
    (6) În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării anunţului.
    (7) Noua ştampilă, emisă după pierderea ori sustragerea primei ştampile, va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2 ş.a.m.d., conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (8) Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acesteia.

    ART. 41
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi responsabilii tehnici cu execuţia au obligaţia de a întocmi în maximum 30 de zile de la preluarea lucrării Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat. Registrul va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informaţiilor. Registrul va fi întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) I.S.C. va înfiinţa Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat. Registrul va putea fi accesat în vederea completării cu informaţii privind activitatea Responsabilului tehnic cu execuţia de pe site-ul I.S.C., aflat la adresa www.isc.gov.ro
    (3) La prima accesare a Registrului electronic de evidenţă a activităţii, fiecărui responsabil tehnic cu execuţia autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic şi nu este transmisibil.
    (4) Informaţiile din Registrul electronic de activitate pot fi gestionate de responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, pe baza contului unic de identificare şi de personalul desemnat din cadrul I.S.C.
    (5) În cazul pierderii contului unic de identificare responsabilul tehnic cu execuţia autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C., printr-unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Cererea-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 va fi însoţită de următoarele documente:
    a) copia autorizaţiei şi a legitimaţiei aflate în perioadă de valabilitate;
    b) copie act identitate;
    c) dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare.

    (6) Documentele solicitate în copie la alin. (5) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
    (7) Supravegherea activităţii persoanelor autorizate se va face şi pe baza informaţiilor din Registrul electronic de activitate.

    ART. 42
    (1) În cazul pierderii sau deteriorării autorizaţiei ori legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia autorizat, se eliberează un duplicat.
    (2) În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, o fotografie 3 x 4 cm şi de copia anunţului privind pierderea autorizaţiei/legitimaţiei apărut într-un cotidian de largă circulaţie sau autorizaţia/legitimaţia deteriorată, după caz.
    (3) Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

    ART. 43
    (1) În situaţia în care titularul autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia solicită emiterea unei noi autorizaţii şi legitimaţii ca urmare a modificării numelui/prenumelui şi anexează documente doveditoare, I.S.C. emite o nouă autorizaţie şi o nouă legitimaţie identice cu cele iniţiale în ceea ce priveşte numărul, data, CNP, domeniul/subdomeniul autorizat pe care se înscrie noul nume/prenume şi data modificării.
    (2) În vederea eliberării autorizaţiei şi a legitimaţiei ca urmare a modificării prevăzute la alin. (1), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţită de documente doveditoare, două fotografii format 3 x 4 cm şi dovada plăţii taxei de emitere a autorizaţiei şi a legitimaţiei modificate la cerere.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizaţii de responsabil tehnic cu execuţia
    ART. 44
    (1) Pentru confirmarea periodică a dreptului de practică în scopul continuării activităţii, responsabilii tehnici cu execuţia vor înregistra la I.S.C un dosar cu cel puţin 45 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei.
    (2) Dosarul pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat va cuprinde următoarele documente:
    1. cerere;
    2. copia actului de identitate;
    3. copia autorizaţiei în valabilitate;
    4. legitimaţia în original;
    5. persoanele autorizate cărora ultima perioadă de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie a expirat vor da o declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfăşurat activitate în domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile autorizat/ autorizate;
    6. copia ultimului proces-verbal de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;
    7. persoanele autorizate care nu au desfăşurat activitate în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie vor da o declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă acest lucru;
    8. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;
    9. document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat în contul I.S.C.;
    10. evidenţa activităţii ce rezultă din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicaţia existentă pe site-ul I.S.C., semnat şi ştampilat;
    11. documente doveditoare privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, în domeniul/subdomeniul în care doreşte autorizarea - adeverinţă de absolvire în ultimii doi ani, anteriori depunerii cererii, a unui curs de perfecţionare profesională continuă în domeniul construcţiilor în conformitate cu prevederile art. 49;
    12. adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    13. două fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.

    (3) Modelul cererii de solicitare a confirmării periodice a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia este prevăzut în anexa nr. 4.
    (4) Copiile documentelor solicitate la alin. (2)punctele 2, 3 şi 6 vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
    (5) Dosarele se depun în original la sediul I.S.C. sau se comunică prin serviciul poştal sau curierat.

    ART. 45
    (1) Comisia de autorizare analizează dosarele în vederea emiterii legitimaţiei pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia.
    (2) Comisia de autorizare verifică documentele prezentate, analizează completitudinea informaţiilor din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat cu informaţiile din baza de date proprie şi solicită, după caz, completări/clarificări.
    (3) În urma analizării dosarului de prelungire a dreptului de practică şi a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, concluzionate în procesul-verbal de supraveghere a activităţii, întocmit în urma procesului de evaluare, comisia de autorizare poate recomanda:
    a) prelungirea dreptului de practică prin emiterea unei noi legitimaţii;
    b) suspendarea dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.

    (4) I.S.C. eliberează noile legitimaţii în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului întocmit conform art. 44 alin. (2) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare. Până la eliberarea noilor legitimaţii, titularii acestora pot exercita activitatea în domeniile autorizate.
    (5) Titularii pot ridica legitimaţia sub semnătură de la registratura I.S.C. - inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de confirmare periodică a dreptului de practică.

    ART. 46
     Persoanele autorizate, dreptul de practică şi domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul public al responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, gestionat de către I.S.C, actualizat periodic şi publicat pe pagina de internet a acestuia.

    CAP. VI
    Exercitarea dreptului de practică
    ART. 47
    (1) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale ale construcţiilor este obligatorie pentru orice tip de construcţie şi se efectuează de către executant printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.
    (2) Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de executanţi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.

    ART. 48
     Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate şi să presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii.

    ART. 49
    (1) Perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor pentru fiecare domeniu de autorizare se atestă prin absolvirea unor cursuri de formare profesională care vor putea fi organizate de universităţi de învăţământ superior, de furnizori de formare profesională sau de asociaţii profesionale în domeniul construcţiilor. Cursurile vor urmări tematica din bibliografia de examen, cu durata de minimum 40 de ore pentru fiecare domeniu de autorizare.
    (2) Toţi furnizorii de cursuri de formare profesională vor fi avizaţi de I.S.C.
    (3) I.S.C. va publica pe site registrul furnizorilor de cursuri de formare profesională din domeniul construcţiilor agreaţi.

    ART. 50
     Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru:
    1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor;
    2. viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei.


    ART. 51
     Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:
    a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
    b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;
    c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin;
    d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;
    e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;
    f) să se supună prevederilor legale privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor în construcţii, pentru domeniile pentru care este autorizat;
    g) să menţină, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiile care au stat la baza autorizării în ceea ce priveşte deţinerea unei legitimaţii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuţie în subdomeniile 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 "Reţele de gaze naturale combustibile".


    ART. 52
     Prevederile cuprinse în art. 51 se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuţie şi recepţie a lucrărilor de construcţii, astfel:
    A. În perioada de pregătire a construcţiei:
    1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

    B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:
    1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:
    a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;
    b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
    c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie;
    d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane;
    e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
    f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
    h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări;
    i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini;
    j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;

    2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;
    3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
    4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii;
    5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
    6. verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
    8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
    9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
    10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare;
    11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
    12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice;
    13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;
    14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
    16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor;
    17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;
    18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;
    19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a)-c) şi la art. 52literele A) şi B), precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării;
    20. înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;

    C. La recepţia lucrărilor: - împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar.


    ART. 53
    (1) În aplicarea îndatoririlor ce le revin, în cazul în care constată nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a anunţa în scris imediat operatorul economic angajator despre neconformităţile constatate.
    (2) În cazul în care, în termen de 10 zile de la anunţ, investitorul nu dispune oprirea lucrărilor şi remedierea neconformităţilor, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să anunţe în scris I.S.C. şi dirigintele de şantier în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului.

    ART. 54
     Titularii autorizaţiilor au obligaţia de a anunţa I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.

    ART. 55
     Pe teritoriul României, activitatea de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii se desfăşoară în limba română.

    ART. 56
     Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor.

    CAP. VII
    Aplicarea sancţiunilor
    ART. 57
    (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.
    (2) Suspendarea/Anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în cazul în care sunt încălcate prevederile prezentei proceduri.
    (3) Suspendarea autorizaţiei/Anularea autorizaţiei/autorizaţiilor poate fi aplicată şi ca sancţiune complementară de către I.S.C. odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

    ART. 58
    (1) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni în următoarele situaţii:
    a) în situaţia încălcării oricăreia dintre prevederile art. 51 lit. a)-d) şi lit. f) şi/sau ale art. 52, constatate şi consemnate în procesul-verbal de control şi inspecţie, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C.;
    b) în situaţia încălcării prevederilor art. 41, art. 42 alin. (1) şi/sau ale art. 53;
    c) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat dosarul depus în vederea confirmării dreptului de practică;
    d) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat concluziile procesului-verbal întocmit în urma procesului de supraveghere periodică a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.

    (2) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă de 12 luni în următoarele cazuri:
    a) titularul exercită activitatea în afara domeniului/ subdomeniului de autorizare;
    b) titularul nu prelungeşte dreptul de practică în termenii prezentei proceduri, dar desfăşoară activitatea de responsabil tehnic cu execuţia;
    c) responsabilul tehnic cu execuţia se sustrage supravegherii periodice a activităţii autorizate.

    (3) În situaţia încălcării art. 51 lit. g) constatată şi consemnată în procesul-verbal de control şi inspecţiei, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C. pe parcursul desfăşurării activităţii specifice, suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor se dispune, până la data înregistrării la I.S.C. a copiei legitimaţiei valabile de electrician autorizat, respectiv al legitimaţiei valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.
    (4) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe perioada dispusă de instanţă.
    (5) Suspendarea se anulează prin ordin al inspectorului general al I.S.C. atunci când se constată încetarea stării care a dus la aplicarea sancţiunii de suspendare a autorizaţiei sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    ART. 59
     Anularea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în următoarele situaţii:
    a) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la un caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta, accident soldat cu victime umane în perioada de execuţie şi de utilizare, sau care au dus la afectarea integrităţii corporale cu consecinţe iremediabile;
    b) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au pus în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
    c) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la accidente cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător;
    d) în cazul constatării săvârşirii faptelor prevăzute art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o hotărâre definitivă a instanţelor de judecată competente;
    e) în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii);
    f) titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;
    g) titularul desfăşoară activitate de responsabil tehnic cu execuţia în perioada în care autorizaţia este suspendată;
    h) titularul exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuţia la obiective pentru care nu a fost emisă autorizaţie de construire, la obiective a căror autorizaţie de construire este expirată sau la obiective care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.


    ART. 60
    (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei/autorizaţiilor se face de către direcţia de specialitate din cadrul I.S.C., în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 57, la art. 58 şi/sau la art. 59, precum şi în cazul în care faptele constituie contravenţii conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în baza unei propuneri de sancţionare făcute de inspectorul constatator şi a unui referat elaborat de către direcţia de specialitate, prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul este înaintat inspectorului general al I.S.C. în vederea analizării şi luării unei decizii.
    (2) Inspectorul general al I.S.C. emite ordinul de suspendare sau anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia.

    ART. 61
    (1) I.S.C. va transmite titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia ordinul de suspendare/anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor, însoţit de comunicarea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
    (2) I.S.C. va transmite executantului la care responsabilul tehnic cu execuţia este angajat o comunicare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, cu privire la suspendarea/ anularea autorizaţiei/autorizaţiilor acestuia.
    (3) I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate şi publică prin înscrierea sancţiunii în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi.

    ART. 62
    (1) Pe perioada de suspendare/anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor, titularul acesteia nu are dreptul de a desfăşura activitatea pentru care a fost autorizat.
    (2) Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizaţia/autorizaţiile, legitimaţia/legitimaţiile la I.S.C. în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării ordinului privind suspendarea, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

    ART. 63
    (1) Titularul unei autorizaţii anulate în baza art. 59 lit. f)-h) nu mai are dreptul să solicite susţinerea unui nou examen de autorizare timp de 5 ani de la data primirii comunicării ordinului de anulare.
    (2) Titularul unei autorizaţii anulate în baza art. 59 lit. a)-d) nu mai are dreptul de a desfăşura activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în niciun domeniu de autorizare.
    (3) Titularul autorizaţiei suspendate/anulate are dreptul să conteste măsura de suspendare/anulare.
    (4) Contestarea măsurii de suspendare/anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză, la I.S.C., în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ordinului privind suspendarea/anularea.
    (5) I.S.C. analizează contestaţia şi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, comunică titularului autorizaţiei decizia luată.

    CAP. VIII
    Supravegherea activităţii persoanelor autorizate
    ART. 64
    (1) Persoanele autorizate sunt supuse supravegherii şi evaluării periodice a activităţii.
    (2) Supravegherea activităţii se efectuează de I.S.C. în baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al I.S.C.
    (3) Lista inspectorilor desemnaţi să efectueze supravegherea şi evaluarea periodică a activităţii responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi se aprobă de către inspectorul general şi se afişează pe site-ul oficial al I.S.C.
    (4) Evaluarea de supraveghere a activităţii se efectuează, de regulă, de un inspector.
    (5) Responsabilul tehnic cu execuţia nu se poate sustrage procesului de supraveghere a activităţii.

    ART. 65
    (1) Evaluarea de supraveghere a activităţii constă în verificarea prin sondaj a modului de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin responsabililor tehnici cu execuţia prin prezenta procedură şi prin prevederile legale şi tehnice în vigoare, la cel puţin 3 lucrări alese de către evaluator, din registrul electronic de evidenţă a activităţii lucrărilor.
    (2) La începerea evaluării de supraveghere a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, acesta va da o declaraţie pe propria răspundere în faţa inspectorului desemnat, privind înscrierea în registru a tuturor obiectivelor la care a desfăşurat activitatea şi exactitatea datelor înscrise.

    ART. 66
    (1) Evaluarea de supraveghere a activităţii se planifică şi se efectuează la cel mult 3 ani de la autorizarea/preschimbarea/confirmarea periodică a dreptului de practică, dar nu mai devreme de 2 ani de la ultima evaluare.
    (2) Evaluarea planificată conform alin. (1) se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 20 de zile înainte de data propusă pentru realizarea acesteia.
    (3) Evaluarea de supraveghere se poate realiza şi inopinat în următoarele situaţii:
    a) în urma sesizării din oficiu a I.S.C.;
    b) în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată.


    ART. 67
    (1) În urma evaluării de supraveghere se întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, în două exemplare, care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la I.S.C.;
    b) un exemplar la persoana evaluată.

    (2) Procesul-verbal de supraveghere se comunică persoanei evaluate în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării de supraveghere a activităţii.
    (3) La analizarea dosarului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică comisia de autorizare va ţine cont de concluziile evaluării de supraveghere a activităţii specificate de evaluator în procesul-verbal de supraveghere a activităţii.
    (4) În procesul-verbal de supraveghere a activităţii evaluatorul va recomanda, după caz, prelungirea dreptului de practică sau suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor responsabilului tehnic cu execuţia evaluat, ca urmare a nerespectării obligaţiilor şi răspunderilor din prezenta procedură.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 68
    (1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.
    (2) Până la preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, cu autorizaţii emise de I.S.C., vor fi utilizate ştampilele existente.
    (3) Dosarul pentru emiterea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia pentru persoanele atestate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri trebuie să cuprindă:
    a) cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia atestatului sau a atestatelor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;
    d) copia legitimaţiei/legitimaţiilor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;
    e) dovada achitării tarifului pentru tipărirea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia;
    f) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) - în copie - emisă de I.S.C. cu număr de înregistrare şi dată;
    g) memoriu de activitate [operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea de responsabil tehnic cu execuţia, lucrările supervizate cu precizarea categoriei de importanţă a lucrării, a nivelului de importanţă (pentru drumuri publice) şi perioada de desfăşurare a fiecărei activităţi)];
    h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    i) 3 fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.

    (4) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b)-d) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
    (5) Dosarul poate fi înaintat prin unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1).

    ART. 69
    (1) Acceptarea dosarului depus în vederea preschimbării de către solicitantul cetăţean român se face de către comisia de autorizare care verifică documentele prezentate şi solicită după caz, în scris, completări şi clarificări în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului.
    (2) Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.
    (3) I.S.C. eliberează autorizaţia şi legitimaţia în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării solicitării prevăzute la art. 68 alin. (1) însoţită de dosarul întocmit conform art. 68 alin. (3) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări solicitate.
    (4) Titularii pot ridica autorizaţia şi legitimaţia sub semnătură de la registratura I.S.C./inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de preschimbare.

    ART. 70
    (1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.
    (2) În vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare.

    CAP. X
    Taxe şi tarife
    ART. 71
    (1) Taxa de autorizare este în valoare de 250 lei şi se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.
    (2) Tariful de emitere a duplicatului autorizaţiei şi/sau a legitimaţiei este în valoare de 150 lei/autorizaţie/legitimaţie.
    (3) Tariful de emitere a autorizaţiei şi a legitimaţiei aferente modificate la cerere, ca urmare a solicitării schimbării numelui/prenumelui, este în valoare de 150 lei/autorizaţie/ legitimaţie.
    (4) Tariful de emitere a autorizaţiei corespunzătoare certificatului/certificatelor de atestare deţinut/deţinute, precum şi a legitimaţiei corespunzătoare autorizaţiei este de 150 lei. I.S.C. va emite o singură autorizaţie, respectiv o singură legitimaţie pentru toate domeniile atestate deţinute, pentru care se solicită preschimbarea.
    (5) Tariful pentru confirmarea periodică a dreptului de practică şi emiterea legitimaţiei este de 100 lei/autorizaţie/ legitimaţie.
    (6) Tariful pentru emiterea la cerere a contului unic de identificare în registrul electronic este de 50 lei.
    (7) Tariful de analiză a dosarului pentru prima aplicaţie în vederea prestării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia este în valoare de 150 lei şi se achită în contul I.S.C. aferent inspectoratului regional în construcţii unde este înregistrată lucrarea.
    (8) Tariful de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi este în valoare de 150 lei şi se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.
    (9) Taxele/Tarifele prevăzute la alin. (2)-(5) şi (7) se achită de către solicitant în contul I.S.C. la momentul solicitării.
    (10) Modificarea cuantumului taxelor şi tarifelor pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al inspectorului general.
    (11) Contul I.S.C. în care se virează aceste taxe/tarife este contul inspectoratului regional în construcţii în raza căruia îşi are domiciliul solicitantul, publicat pe pagina de internet, la adresa www.isc.gov.ro.

    ART. 72
     Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.S.C.

    ART. 73
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
     MODEL DE CERERE DE AUTORIZARE
     către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.*)
    *) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea responsabilului tehnic cu execuţia şi publicarea Registrului responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi pe site-ul www.isc.gov.ro. conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
        Subsemnatul/Subsemnata, ......, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cetăţenia: ...... identificat/identificată cu ...... seria .... nr. ....., cu domiciliul/reşedinţa în (adresa completă) ......, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "RTE" pentru domeniile/subdomeniile bifate mai jos:
    1. Construcţii civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicaţii şi miniere
    [ ] 1.1. Construcţii civile, industriale şi agricole
    [ ] 1.2. Construcţii energetice şi transport pe cablu
    [ ] 1.3. Construcţii telecomunicaţii
    [ ] 1.4. Construcţii miniere

    2. Construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie
    [ ] 2.1. Construcţii rutiere şi drumuri
    [ ] 2.2. Construcţii piste de aviaţie
    [ ] 2.3. Construcţii poduri
    [ ] 2.4. Construcţii tunele şi metrou

    3. Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină
    [ ] 3.1. Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină

    4. Construcţii de porturi şi platforme maritime
    [ ] 4.1. Construcţii de porturi
    [ ] 4.2. Construcţii de platforme maritime

    5. Construcţii şi amenajări hidrotehnice
    [ ] 5.1. Construcţii şi amenajări hidrotehnice

    6. Instalaţii aferente construcţiilor
    [ ] 6.1 Instalaţii electrice
    [ ] 6.2. Instalaţii termice, sanitare şi de ventilaţie/climatizare
    [ ] 6.3. Instalaţii gaze naturale combustibile

    7. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare
    [ ] 7.1. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

    8. Reţele aferente construcţiilor
    [ ] 8.1. Reţele electrice
    [ ] 8.2. Reţele termice şi sanitare
    [ ] 8.3. Reţele de telecomunicaţii
    [ ] 8.4. Reţele de gaze naturale
    [ ] D sau [ ] T
    [ ] 8.5. Reţele pentru transportul produselor petroliere

    9. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
    [ ] 9.1. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

    11. Lucrări speciale de fundaţii
    [ ] 11.1. Lucrări speciale de fundaţii
    - Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│ │Curriculum vitae, conform │
│ │modelului comun european de │
│ │curriculum vitae aprobat prin │
│Nr. │Hotărârea Guvernului nr. 1.021/ │
│file│2004, unde în cadrul capitolului │
│... │"Experienţa profesională" se vor │
│ │detalia cele mai importante │
│ │lucrări în domeniul/subdomeniul │
│ │de autorizare solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Memoriu de activitate cu │
│ │detalierea celor mai importante │
│[ ] │lucrări executate pentru domeniul│
│ │/subdomeniul solicitat, denumirea│
│ │obiectivului, funcţia îndeplinită│
│ │şi perioada pe fiecare lucrare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│[ ] │Copia diplomei de studii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adeverinţă/Adeverinţe absolvire │
│ │curs/cursuri de formare │
│[ ] │profesională (se va depune câte o│
│ │adeverinţă pentru fiecare domeniu│
│ │solicitat) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Copia legitimaţiei valabile de │
│[ ] │electrician autorizat sau │
│ │instalator autorizat în gaze │
│ │naturale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Copia actului de identitate sau a│
│ │actului ce dovedeşte cetăţenia │
│[ ] │unuia dintre statele membre şi a │
│ │documentelor de reşedinţă în │
│ │România, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie pe propria răspundere │
│ │din care să rezulte că │
│ │solicitantul nu este înscris în │
│ │cazierul judiciar, că nu a │
│[ ] │suferit condamnări pentru │
│ │concurenţă neloială, abuz de │
│ │încredere, fals sau altă │
│ │infracţiune pentru care este │
│ │prevăzută pedeapsa complementară │
│ │a interzicerii unor drepturi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie scrisă pe propria │
│ │răspundere că nu am săvârşit o │
│[ ] │infracţiune, certificată conform │
│ │art. 15 alin. (3) lit. b) din │
│ │procedură │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adeverinţă medicală eliberată de │
│ │medicul de medicină a muncii care│
│ │să ateste posibilitatea fizică şi│
│[ ] │psihică a candidatului de a │
│ │practica servicii de responsabil │
│ │tehnic cu execuţia, inclusiv │
│ │lucru la înălţime │
├────┼─────────────────────────────────┤
│[ ] │Asigurare medicală emisă pe │
│ │perioada desfăşurării activităţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Atestat de cunoaştere a limbii │
│ │române prin care solicitantul │
│[ ] │cetăţean al unui stat membru al │
│ │U.E. sau S.E.E. dovedeşte │
│ │cunoaşterea limbii române │
├────┼─────────────────────────────────┤
│[ ] │Trei fotografii color format 3 x │
│ │4 cm │
└────┴─────────────────────────────────┘

        Pot fi contactat la numerele de telefon ......, e-mail ...... .
        Autorizaţia şi/sau legitimaţia o voi ridica de la ......... .
        Declar pe propria răspundere:
    [ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

        Data: .............
        Semnătura ..........

    ANEXA nr. 2

     la procedură
     MODEL DE AUTORIZAŢIE*)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA nr. 3

     la procedură
     MODEL DE LEGITIMAŢIE
     pentru titularul autorizaţiei de responsabil tehnic
     cu execuţia în domeniile şi specializările specificate

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. │
    │ │
    │ │
    │ LEGITIMAŢIE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA │
    │ │
    │ ┌───────┐ NR....... │
    │ │POZA │ │
    │ │ │ NUME: ......................... │
    │ │ │ PRENUME: ...................... │
    │ │ │ CNP: .......................... │
    │ │ │ DOMENIUL/DOMENIILE AUTORIZATE: │
    │ └───────┘ │
    │ ................................... │
    │ │
    │ Data emiterii: Inspector General │
    │ Valabilitate: L.S. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

     la procedură
     CERERE
     pentru confirmarea periodică
     a dreptului de practică
    1. Subsemnatul(a), ......, CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] , de profesie ......, născut(ă) la data de [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ......, judeţul ......, localitatea ......, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc....., et. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ...... seria ..... nr. ...., eliberat la data de ......, cu valabilitate până la data de ......, solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul/domeniile ......
    2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:
    a) act de identitate, în copie;
    b) autorizaţia, în copie;
    c) legitimaţia în original;
    d) ultimul proces-verbal de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate, în copie;
    e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură;
    f) adeverinţă de absolvire a unui curs de formare continuă în domeniul/subdomeniul în care doreşte confirmarea periodică a dreptului de practică în conformitate cu prevederile art. 49 din procedură;
    g) document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică ca responsabil tehnic cu execuţia, în original;
    h) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfăşurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat;
    i) declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă că nu au desfăşurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie;
    j) evidenţa activităţii ce rezultă din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicaţia existentă pe site-ul I.S.C., semnat şi ştampilat;
    k) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    l) două fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.

    3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ......, unde am funcţia de ......, cu sediul în ţara ......, judeţul/sectorul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ...., telefon/fax ......, e-mail ...... .
    4. Legitimaţia o voi ridica de la ...... .
     Declar pe propria răspundere:
    [ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

        Data .......... Semnătura ..........

    ANEXA 5

     la procedură
     MODEL DE ŞTAMPILĂ
     pentru responsabili tehnici cu execuţia
     în domeniul construcţii
     Modelul este cu titlu de exemplu.*)
 (a se vedea imaginea asociată)
     Modelul de ştampilă pentru titularul autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile specificate pentru cazul în care prima ştampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus.
     Modelul este cu titlu de exemplu.*)
 (a se vedea imaginea asociată)
        A. Dimensiuni pentru confecţionarea ştampilei
     ● diametru exterior: 50 mm
     ● diametru interior: 30 mm


        B. Date pentru inscripţionarea ştampilei personalizate
     ● Numele, iniţiala tatălui şi prenumele:
     ● Nr. autorizaţie:
     ● Domenii/subdomenii autorizate:


     Inspector general,
     ......................
     LS

    ANEXA 6

     la procedură
     REGISTRU ELECTRONIC DE EVIDENŢĂ
     a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia

┌────┬─────────────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Perioada │ │ │ │ │ │ │
│ │Obiectivul │ │ │Nr./data │ │ │ │ │ │desfăşurării│ │ │ │ │ │ │
│ │(denumirea, │ │ │autorizaţiei│Termen │Nr./data│Durata │Tip │ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │adresa, │Natura │Tip │de │valabilitate│anunţ │execuţie│obiectiv/ │Tip │de RTE la │Investitor│Proiectant│Executant│Diriginte│Dată │Stadiu │
│crt.│categoria de │fondurilor│titular│construire/ │autorizaţie │începere│lucrări │cod │amplasament│lucrare/ │ │ │ │ │recepţie│lucrare│
│ │importanţă a │ │ │emitent │ │lucrări │ │construcţie│ │domeniul de │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţiei)│ │ │ │ │ │ │ │ │execuţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizat │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │........... │ │ │ │ │ │ │nouă/bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │s+p+10 e │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤
│2 │........... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴───────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┘


    ANEXA 7

     la procedură
     CERERE
     Atribuire cont unic de înregistrare nou în vederea
     accesării Registrului electronic de evidenţă a activităţii
     responsabilului tehnic cu execuţia autorizat
     Subsemnatul(a), ......, CNP ......., domiciliat(ă) în ......, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, telefon ......, e-mail ......, autorizaţie nr. ....... emisă la data ......, legitimaţie nr. .... emisă la data ......, cu termen de valabilitate până la ......., solicit prin prezenta alocarea unui nou cont unic de înregistrare în vederea accesului în aplicaţia Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.
     Noul cont unic de înregistrare doresc să îmi fie transmis la adresa de e-mail: ........ .
     În susţinerea cererii anexez următoarele documente:
    a) act de identitate, în copie;
    b) autorizaţia şi legitimaţia în perioada de valabilitate, în copie;
    c) document de plată a tarifului pentru emiterea unui nou cont unic de identificare în vederea accesării Registrului electronic de activitate al responsabilului tehnic cu execuţia, în original.

     Declar pe propria răspundere:
     [] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

     Data ...............
     Semnătura ............

    ANEXA 8

     la procedură
     MODEL DE COMUNICARE CĂTRE RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUŢIA
     cu privire la suspendarea/anularea autorizaţiei/
     autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia
     Către
     .......................................................................
     (numele titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia)
     Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../...... prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de "Responsabil tehnic cu execuţia" nr. ..... - ....... şi în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a fost emis Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. ..... pe care îl transmitem anexat, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
     Sancţiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia, publicat pe pagina de internet a I.S.C., respectiv: www.isc.gov.ro
     Inspector general,
     ..................
     LS.

    ANEXA 9

     la procedură
     MODEL DE COMUNICARE CĂTRE EXECUTANT
     cu privire la suspendarea/anularea autorizaţiei/
     autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia

     Către
     .........................................................................
     (executantul la care este angajat responsabilul tehnic cu execuţia)
     Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../...... prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de "Responsabil tehnic cu execuţia" nr. ......... - ........... al cărei/căror titular este domnul/doamna ...... din cauza nerespectării: ............................ şi în conformitate cu prevederile art. ............ din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. ....., s-a dispus:
     SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI
     pentru o perioadă de ...... luni, începând cu data de .......
     ANULAREA AUTORIZAŢIEI
     începând cu data de ..........
     Sancţiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia, publicat pe pagina de internet a I.S.C., respectiv: www.isc.gov.ro.
     Inspector general,
     ..................
     LS.

    ANEXA 10

     la procedură
     CERERE
     pentru preschimbarea atestatelor şi a legitimaţiilor aflate
     în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuţia
    1. Subsemnatul(a), ......., CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], de profesie ......., născut(ă) la data de [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] în ţara ......, judeţul ......, localitatea ........, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ......, localitatea ......, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ..... nr. ..............., eliberat la data de .........., cu valabilitate până la data de .........., solicit preschimbarea atestatului/atestatelor şi a legitimaţiei/legitimaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia emis/emise pentru domeniul/domeniile ........ .
    2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:
    a) act de identitate, în copie;
    b) atestatul sau atestatele în valabilitate, în copie;
    c) legitimaţia sau legitimaţiile în valabilitate, în copie;
    d) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) emisă de I.S.C., cu număr de înregistrare şi dată, în copie;
    e) memoriu de activitate cu lucrările supervizate;
    f) document de plată a tarifului pentru emiterea autorizaţiei şi legitimaţiei preschimbate (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat), în original;
    g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
    h) 3 fotografii recente color, format 3/4 cm.

    3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ......., unde am funcţia de ......., cu sediul în ţara ......, judeţul/sectorul ........, localitatea ........, str. ......... nr. ......, telefon/fax ............., e-mail ....... .
     Declar pe propria răspundere:
    [ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)


    4. Autorizaţia şi legitimaţia le voi ridica de la ........ .

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Data ............ │Semnătura ........ │
└──────────────────┴───────────────────┘
    ANEXA 11

     la procedură
     Proces-verbal întocmit în urma procesului de
     evaluare în vederea supravegherii
     activităţii nr. ...... din data ............
     În urma procesului de verificare periodică realizat de către evaluator ......., reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. ........, realizat asupra activităţii desfăşurate de către responsabilul tehnic cu execuţia ......, CNP ......., domiciliat în ........., telefon ......., e-mail ........, identificat prin autorizaţia/autorizaţiile ......... şi legitimaţia/legitimaţiile ........, eliberată/eliberate la data de ..........., se concluzionează următoarele:
     Evaluarea a vizat următoarele lucrări din registrul responsabilului tehnic cu execuţia:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Data │ │ │
│ │Denumire │Adresă │Beneficiar│eliberării │Data │Domeniul/ │
│Obiectiv│investiţie│investiţie│investiţie│autorizaţiei│procesului-verbal│subdomeniul│
│ │ │ │ │de │de recepţie │verificat │
│ │ │ │ │construire │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┴───────────┘

     În urma verificării s-au constatat următoarele:

┌────┬──────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│Nr. │Verificare │Obiectiv│Obiectiv│Obiectiv│
│crt.│ │1 │2 │3 │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │anunţului de │ │ │ │
│1 │începere a │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │lucrărilor la │ │ │ │
│ │I.S.C. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │
│2 │construire (AC) şi│DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │/sau autorizaţiei │ │ │ │
│ │de desfiinţare │ │ │ │
│ │(AD), după caz │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa planului│ │ │ │
│ │calităţii şi a │ │ │ │
│3 │programului de │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │faze determinante │ │ │ │
│ │(FD) vizat de │ │ │ │
│ │I.S.C. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Opis cu toate │ │ │ │
│ │procesele-verbale │ │ │ │
│ │încheiate pe care │ │ │ │
│ │le-a semnat, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │
│4 │tehnice (PV în FD,│DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │PV recepţie │ │ │ │
│ │materiale, PV │ │ │ │
│ │recepţie │ │ │ │
│ │calitativă a │ │ │ │
│ │lucrărilor ce │ │ │ │
│ │devin ascunse │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Opis cu toate │ │ │ │
│ │dispoziţiile de │ │ │ │
│ │şantier emise ca │ │ │ │
│ │urmare a unor │ │ │ │
│ │evenimente care │ │ │ │
│ │afectează │ │ │ │
│ │siguranţa în │ │ │ │
│5 │execuţie a │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │construcţiei din │ │ │ │
│ │punctul de vedere │ │ │ │
│ │al cerinţelor │ │ │ │
│ │fundamentale şi │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │soluţionare a │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Opis cu toate │ │ │ │
│ │dispoziţiile de │ │ │ │
│ │şantier emise ca │ │ │ │
│ │urmare a unor │ │ │ │
│ │evenimente care │ │ │ │
│ │afectează │ │ │ │
│ │siguranţa în │ │ │ │
│6 │exploatare a │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │construcţiei din │ │ │ │
│ │punctul de vedere │ │ │ │
│ │al cerinţelor │ │ │ │
│ │fundamentale şi │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │soluţionare a │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Corespondenţa │ │ │ │
│ │dintre prevederile│ │ │ │
│7 │autorizaţiei de │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │construire şi │ │ │ │
│ │lucrările │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│8 │pentru utilizarea │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │de tehnologii noi │ │ │ │
│ │de execuţie │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │documentelor de │ │ │ │
│9 │atestare a │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │conformităţii │ │ │ │
│ │materialelor puse │ │ │ │
│ │în operă │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │proceselor-verbale│ │ │ │
│10 │de neconformităţi │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │şi modul de │ │ │ │
│ │stingere a │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │capitolului B din │ │ │ │
│ │cartea tehnică a │ │ │ │
│ │construcţiei │ │ │ │
│11 │completată cu │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │toate documentele │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │
│ │reglementările │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa │ │ │ │
│ │referatului │ │ │ │
│ │privind modul în │ │ │ │
│ │care şi-a │ │ │ │
│ │îndeplinit │ │ │ │
│ │obligaţiile de RTE│ │ │ │
│12 │prevăzute la art. │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │52 lit. A şi B din│ │ │ │
│ │procedură, precum │ │ │ │
│ │şi orice eveniment│ │ │ │
│ │întâmplat pe │ │ │ │
│ │parcursul │ │ │ │
│ │execuţiei lucrării│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Existenţa unui │ │ │ │
│ │document legal │ │ │ │
│ │care să ateste │ │ │ │
│ │calitatea de │ │ │ │
│ │angajat/ │ │ │ │
│13 │colaborator - │DA/NU │DA/NU │DA/NU │
│ │contract de muncă │ │ │ │
│ │sau de prestări │ │ │ │
│ │servicii şi │ │ │ │
│ │decizia de numire │ │ │ │
│ │pe lucrare │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────┴────────┴────────┘

        Alte observaţii semnalate de evaluator în urma procesului de verificare:
        ..................................................................................
        ..................................................................................
        ..................................................................................
        ..................................................................................

    Concluziile procesului de evaluare privind îndeplinirea obligaţiilor conform prevederilor legale în vigoare:
        ..................................................................................

        Recomandări în urma procesului de evaluare:
        ..................................................................................
        ..................................................................................

        Observaţii ale responsabilului tehnic cu execuţia asupra procesului de evaluare:
        ..................................................................................
        ..................................................................................


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Întocmit de │Am luat cunoştinţă │
│evaluator │(numele în clar şi │
│(numele în clar şi│semnătura) │
│semnătura) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        Acest proces-verbal s-a întocmit la data de ......... în două exemplare.

    ANEXA 12

     la procedură
     DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ......., cetăţean ......., născut(ă) la data de ......, în localitatea ........, domiciliat(ă) în ......, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI .... seria ..... nr. ..., eliberat(ă) de .............. la data de ..............., CNP ...................., cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
    - sunt/nu sunt înscris în cazierul judiciar;
    – am/nu am suferit condamnări pentru concurenţă neloială;
    – am/nu am suferit condamnări pentru abuz de încredere;
    – am/nu am suferit condamnări pentru fals;
    – am/nu am suferit condamnări pentru altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

     Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca I.S.C. să solicite extras de pe cazierul meu judiciar, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│............... │................ │
└────────────────┴─────────────────────┘


     ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Birladeanu Ioan
29 Martie 2018
Imi place
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016