Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 septembrie 2008  privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 septembrie 2008 privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 717 din 22 octombrie 2008
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează criteriile de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 2
    În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
    b) autoritate finanţatoare - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate;
    c) beneficiar - centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor, organizate în structura organizatorică a asociaţiilor de consumatori care au primit finanţare în urma evaluării şi selectării;
    d) centru - centrul de consultanţă şi informare a consumatorilor;
    e) cheltuieli eligibile - sume utilizate pentru:

    1. salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în centre - în funcţie de timpul efectiv lucrat;
    2. cheltuieli materiale efectuate pentru întreţinerea sediului centrelor şi a dotărilor aferente;
    3. cheltuieli curente şi cele ocazionate de tipărirea materialelor informative ale centrelor;
    4. sumele primite de la Autoritate se utilizează în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exerciţiului financiar se restituie la bugetul de stat;
    f) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între Autoritate, în calitate de autoritate finanţatoare, şi asociaţia în a cărei structură organizatorică funcţionează centrul ca beneficiar;
    g) finanţare nerambursabilă - alocaţia financiară directă, din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorităţii, pentru finanţarea centrelor în vederea ridicării nivelului de informare şi educare a consumatorilor;
    h) fonduri publice - sume alocate din bugetul Autorităţii, aprobate de preşedintele acesteia;
    i) solicitant - centrele care înaintează Autorităţii documentaţia prevăzută la art. 6 lit. c);
    j) evaluarea centrelor - acţiunea de estimare a capacităţii operaţionale şi financiare a centrelor;
    k) evaluarea proiectelor - acţiunea de estimare a calităţii proiectelor, ţinându-se seama de costuri şi de gradul de satisfacere a cerinţelor de informare şi consultanţă a consumatorilor;
    l) selectarea centrelor - în funcţie de punctajul obţinut, selectarea centrelor ce vor primi sume de la bugetul de stat.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru finanţarea centrelor din bugetul Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Principii de atribuire a finanţării centrelor
    ART. 4
    Principiile de finanţare a centrelor din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorităţii sunt cele definite la art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Evaluarea şi selectarea centrelor
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii şi reguli generale
    ART. 5
    Atribuirea finanţării centrelor se face exclusiv pe baza selecţiei publice a centrelor de către o comisie, formată la nivelul Autorităţii prin ordin al preşedintelui.

    ART. 6
    Procedura de evaluare şi selectare a centrelor va cuprinde următoarele etape:
    a) publicarea programului pentru finanţarea centrelor;
    b) publicarea anunţului de participare;
    c) primirea şi înregistrarea cererii de finanţare a centrelor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, şi documentaţiei prevăzute la cap. II, secţiunile a 2-a şi a 3-a;
    d) verificarea eligibilităţii solicitanţilor;
    e) evaluarea activităţii centrelor;
    f) evaluarea propunerilor de proiecte de funcţionare a centrelor;
    g) selecţia centrelor;
    h) comunicarea rezultatelor;
    i) încheierea contractului de finanţare;
    j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.


    ART. 7
    Selecţia în sistem competitiv a centrelor se va face prin evaluarea centrelor şi a proiectelor de funcţionare a acestora pe baza a 3 categorii de criterii:
    a) criterii de eligibilitate a centrelor;
    b) criterii de evaluare a capacităţii operaţionale şi financiare a centrelor;
    c) criterii de evaluare a proiectelor de funcţionare a centrelor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii de eligibilitate
    ART. 8
    Sunt eligibile doar centrele care:
    A. fac parte din structura organizatorică a asociaţiilor ce îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate, dovedite prin documente, în original şi copie:
    1. asociaţia este organizaţie neguvernamentală, ca persoană juridică, conform legii, care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii săi, are ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi sau ale consumatorilor, în general;
    2. asociaţia posedă certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
    3. asociaţia este în evidenţa Autorităţii;
    4. asociaţia face dovada bonităţii;
    5. asociaţia nu se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
    b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă;
    d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) nu prezintă declaraţia pe propria răspundere care să dovedească încadrarea asociaţiei în prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare; asociaţia nu poate contracta, pentru aceeaşi activitate nonprofit, decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritate în decursul unui an fiscal, iar în cazul în care asociaţia de consumatori contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la Autoritate, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorităţii;
    f) reprezentantul legal al asociaţiei, desemnat cu formalităţile de obţinere a finanţării centrului, nu se află în una dintre situaţiile enunţate mai jos:
    - a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, constatată prin hotărâre irevocabilă pronunţată de o autoritate judecătorească competentă;
    – a fost subiectul unei judecăţi pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, constatată prin hotărâre irevocabilă pronunţată de o autoritate judecătorească competentă;    B. prezintă raportul de activitate a centrului, aprobat de adunarea generală a asociaţiei în structura căreia funcţionează;
    C. prezintă un proiect de funcţionare a centrului, aprobat de adunarea generală a asociaţiei în structura căreia funcţionează;
    D. prezintă următoarele documente justificative:
    1. certificatul de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original şi copie;
    2. hotărârea adunării generale a asociaţiei de înfiinţare a centrului de consultanţă şi informare a consumatorului, în original şi copie;
    3. actul constitutiv şi statutul asociaţiei autentificat, în original şi copie;
    4. dovada bonităţii asociaţiei, emisă de banca la care asociaţia are deschis contul, în original şi copie;
    5. situaţia financiară anuală a asociaţiei, contul de rezultate şi bilanţul financiar la data de 31 decembrie a anului anterior ori balanţa de verificare pe anul în curs, pentru organizaţiile nouînfiinţate, în original şi copie;
    6. certificatul de atestare fiscală a asociaţiei, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în original şi copie;
    7. dovada privind situaţia juridică a sediului propus de asociaţie pentru funcţionarea centrului, în original şi copie;
    8. documentele de confirmare a contribuţiei financiare a asociaţiei la funcţionarea centrului, de minimum 10% din valoarea totală a finanţării primite;
    9. declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea asociaţiei în prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii de evaluare a capacităţii financiare şi operaţionale a centrelor
    ART. 9
    Pentru evaluarea capacităţii operaţionale şi financiare a centrului vor fi depuse următoarele documente:
    a) cel mai recent raport de activitate anual al centrului, care să cuprindă detalii operaţionale, financiare şi tehnice;
    b) curriculum vitae al tuturor angajaţilor centrului;
    c) denumirea şi sediul partenerilor cu care colaborează centrul.


    ART. 10
    Criteriile de evaluare a capacităţii operaţionale şi financiare a centrelor sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Criterii de evaluare a proiectelor de funcţionare a centrelor
    ART. 11
    Pentru evaluarea proiectelor de funcţionare a centrelor, solicitantul va depune o cerere de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 12
    Criteriile de evaluare a proiectelor de funcţionare a centrelor sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Selecţia centrelor care primesc sume de la buget
    ART. 13
    Selecţia centrelor câştigătoare se face după punctajul maxim obţinut din însumarea punctelor obţinute la evaluarea centrelor şi la evaluarea proiectelor de funcţionare a centrelor.

    CAP. III

    SECŢIUNEA 1
    Transparenţă şi publicitate
    ART. 14
    Termenul de depunere a proiectelor de funcţionare a centrelor pentru finanţare este de 30 de zile calendaristice de la anunţul Autorităţii.

    ART. 15
    Vor fi luate în considerare doar proiectele de funcţionare a centrelor care au data expediţiei (ştampila poştei) în cadrul perioadei precizate mai sus.

    ART. 16
    (1) Anunţul de finanţare a centrelor se va aduce la cunoştinţa publicului prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul Autorităţii, www.anpcnet.ro
    (2) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare a respectivului anunţ nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de evaluare şi selecţie.

    ART. 17
    (1) Numărul solicitanţilor la procedura de selectare nu este limitat.
    (2) În cazul în care numai un solicitant a depus propunerea de proiect, Autoritatea poate atribui contractul de finanţare acestuia, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Afişarea rezultatelor
    ART. 18
    Autoritatea va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de finalizare a procedurii de evaluare şi selectare a centrelor care urmează să fie finanţate, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii procedurii de evaluare şi selectare desfăşurate.

    ART. 19
    În cazul în care, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare accelerează procedura de evaluare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.

    ART. 20
    Rezultatele evaluării şi selectării centrelor care primesc finanţare vor fi publicate pe site-ul Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Forme de comunicare
    ART. 21
    (1) Orice comunicare efectuată în sensul celor dispuse de prezenta procedură trebuie transmisă sub formă de document scris, în 3 exemplare originale şi două copii, la sediul Autorităţii, în plicuri sigilate cu menţiunea "Pentru comisia de evaluare şi selectare a centrelor".
    (2) Documentul scris va fi înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
    (3) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) scrisoare prin poştă: Bd. Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sectorul 1, Bucureşti;
    b) fax: 021.314.34.61;
    c) electronică: office@anpc.ro


    ART. 22
    (1) Autoritatea are obligaţia de a nu face nicio discriminare între solicitanţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.
    (2) Solicitantul are obligaţia de a înainta documentele la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul de participare, asumându-şi riscurile transmiterii acestuia, inclusiv forţa majoră.
    (3) Documentele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită de autoritatea finanţatoare sau/şi după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschise.
    (4) Solicitanţii nu au dreptul de a se asocia şi de a depune propuneri de proiect în comun, fiecare dintre aceştia asumându-şi obligaţia pentru propuneri individuale şi răspunzând pentru orice consecinţe ale viitorului contract de finanţare.
    (5) Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage documentele depuse înainte de data-limită stabilită pentru depunerea acestora.
    (6) Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica datele din documentele depuse după expirarea datei-limită pentru depunerea acestora, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de evaluare şi selectare.

    ART. 23
    (1) Orice solicitant are dreptul de a solicita clarificări, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.
    (2) Autoritatea are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Anularea aplicării procedurii de evaluare şi selectare
    ART. 24
    Autoritatea are dreptul de a anula procedura de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, dacă această măsură este luată înainte de data anunţării rezultatului aplicării procedurii de evaluare şi selectare a centrelor şi înainte de data încheierii contractului de finanţare, numai în următoarele cazuri:
    1. nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al propunerii de proiect, respectiv o propunere inacceptabilă şi/sau neconformă criteriilor elaborate;
    2. nu a fost depusă nicio propunere de proiect;
    3. nerespectarea prevederilor legale ce ar putea afecta procedura de evaluare şi selectare.

    CAP. IV
    Încheierea şi finalizarea contractului de finanţare
    ART. 25
    Comisia de evaluare şi selectare va întocmi propunerea, sub forma unui raport, în două exemplare originale, ce va include centrul evaluat şi selectat pentru finanţare, propunere înaintată spre aprobare preşedintelui Autorităţii.

    ART. 26
    Finanţarea centrelor din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Autorităţii se face cu respectarea Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    (1) Contractul de finanţare a centrelor se încheie între autoritatea finanţatoare şi asociaţia de consumatori în structura căreia funcţionează centrul care a fost selecţionat câştigător de către comisie, conform legii.
    (2) La încheierea contractului de finanţare, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) Monitorizarea implementării proiectelor de finanţare a centrelor se face conform legii.

    ART. 28
    La încheierea exerciţiului financiar anual, raportul final de activitate a centrului şi raportul financiar semnat pe propria răspundere de către reprezentanţii asociaţiei şi centrului vor fi depuse la sediul Autorităţii pentru aprobare, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea acestora la organele competente.

    ART. 29
    Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii.

    ART. 30
    (1) Dosarul complet, incluzând raportul final al proiectului, trebuie păstrat timp de 5 ani în arhiva beneficiarului pentru un eventual control ulterior.
    (2) Dosarul cuprinzând procedura de evaluare şi selectare a centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor se păstrează de către autoritatea finanţatoare atât timp cât contractul de finanţare produce efecte juridice şi, oricum, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

    ART. 31
    (1) Modul de utilizare a sumelor acordate pentru finanţarea centrului este supus controlului reprezentanţilor autorităţii finanţatoare, precum şi al organelor cu atribuţii în materie.
    (2) Nerespectarea de către centru a obligaţiilor asumate prin documentele ce au stat la baza finanţării se sancţionează cu obligaţia restituirii sumelor primite, la care se adaugă penalităţile conform legii.

    ART. 32
    (1) Contractul de finanţare a centrelor poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii de către autoritate beneficiarului a unei notificări prin care i se aduce la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
    (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.

    ART. 33
    (1) Autoritatea şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare modalitatea în care vor fi efectuate plăţile către beneficiar, în raport cu complexitatea proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
    (2) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar.
    (3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a realiza, direct sau prin împuterniciţii desemnaţi în acest sens, verificarea beneficiarului în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate, în condiţiile legii.
    (4) Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la procedura de evaluare şi selectare a centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor sau care fac parte din comisia de evaluare şi selectare nu au dreptul să fie solicitant şi beneficiar, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză.

    CAP. V
    Căi de atac
    ART. 34
    Documentele emise de autoritatea finanţatoare în aplicarea prevederilor prezentei proceduri pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1


    -------
    la procedură
    ------------
    DECLARAŢIE

    Subsemnatul, .........., domiciliat în localitatea ........, str ...... nr. ..., bl. .., ap. .., sectorul/judeţul ........, cod poştal ......, posesor al actului de identitate ...... seria ... nr. ....., codul numeric personal......, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    1. în incapacitate de plată;
    2. cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    3. nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    4. nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    5. nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fonduri speciale;
    6. nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
    7. declar că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de la art. 8 alin. (5) lit. f) din procedură privind eligibilitatea reprezentantului legal al asociaţiei;
    8. nu sprijin şi nu favorizez în niciun fel un partid sau grupare politică.
    Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
    Semnătura ...............
    Data ....................
    Funcţia ocupată în asociaţie .......

    ANEXA 2


    -------
    la procedură
    ------------
    CRITERII

    de evaluare a capacităţii
    operaţionale şi financiare a centrelor

┌────┬───────────────┬───────┬────────────────┐
│Nr. │Criteriul │Punctaj│Observaţii │
│crt.│ │maxim │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │3 puncte pentru │
│ │ │ │un titlu de │
│ │ │ │dosar de │
│ │ │ │infotecă │
│ │ │ │Maximum: 15 │
│ │ │ │puncte 3 puncte │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │organizarea unui│
│ │ │ │simpozion în │
│ │ │ │domeniu; 3 │
│ │ │ │puncte pentru o │
│ │ │ │campanie de │
│ │ │ │informare şi │
│ │ │ │consiliere a │
│ │ │ │consumatorilor; │
│ │ │ │2 puncte pentru │
│ │ │ │o acţiune de │
│ │ │ │informare şi │
│ │ │ │consiliere în │
│ │ │ │şcoli; 2 puncte │
│ │ │ │pentru o │
│ │ │ │conferinţă de │
│ │ │ │presă; 1 punct │
│ │ │ │pentru o acţiune│
│ │ │ │de consiliere │
│ │ │ │realizată în │
│ │ │ │parteneriat │
│ │ │ │public privat │
│ │ │ │Maximum 30 de │
│ │ │ │puncte 1 punct │
│ │ │ │pentru un titlu │
│ │Nivelul şi │ │de material │
│ │calitatea │ │informativ │
│ │serviciilor de │ │realizat de │
│1. │informare şi │110 │centru într-un │
│ │consultanţă │puncte │tiraj de minimum│
│ │asigurate de │ │1.000 de │
│ │centru │ │exemplare │
│ │ │ │Maximum: 10 │
│ │ │ │puncte 1 punct │
│ │ │ │pentru un afiş │
│ │ │ │într-un tiraj de│
│ │ │ │minimum 100 de │
│ │ │ │exemplare │
│ │ │ │Maximum: 5 │
│ │ │ │puncte 10 puncte│
│ │ │ │pentru site; 5 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │telefon, fax şi │
│ │ │ │e-mail. 5 puncte│
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │accesibilitate │
│ │ │ │sediu, birotică │
│ │ │ │Maximum: 20 de │
│ │ │ │puncte Alte │
│ │ │ │activităţi: 5 │
│ │ │ │puncte pentru un│
│ │ │ │spot publicitar │
│ │ │ │radio-tv; 5 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │fiecare studiu │
│ │ │ │comparativ; 5 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │fiecare concurs │
│ │ │ │pe teme de │
│ │ │ │protecţia │
│ │ │ │consumatorilor │
│ │ │ │organizat │
│ │ │ │Maximum: 30 de │
│ │ │ │puncte │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │10 puncte pentru│
│ │ │ │un angajat cu │
│ │ │ │studii │
│ │ │ │superioare şi │
│ │ │ │experienţă în │
│ │ │ │domeniu, 5 │
│ │ │ │puncte pentru un│
│ │ │ │angajat cu │
│ │ │ │studii │
│ │ │ │superioare, fără│
│ │ │ │experienţă în │
│ │ │ │domeniu Maximum:│
│ │ │ │40 de puncte 5 │
│ │Calificarea │ │puncte pentru un│
│2. │angajaţilor │62 de │angajat cu │
│ │centrului │puncte │studii medii şi │
│ │ │ │experienţă în │
│ │ │ │domeniu, 2 │
│ │ │ │puncte pentru un│
│ │ │ │angajat cu │
│ │ │ │studii medii, │
│ │ │ │fără experienţă │
│ │ │ │în domeniu │
│ │ │ │Maximum: 20 de │
│ │ │ │puncte 1 punct │
│ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │angajat fără │
│ │ │ │experienţă în │
│ │ │ │domeniu Maximum:│
│ │ │ │2 puncte │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │Experienţa │ │ │
│ │centrului în │ │ │
│ │derularea de │ │ │
│ │proiecte, │ │10 puncte pentru│
│3. │programe şi │40 de │fiecare an de │
│ │acţiuni în │puncte │funcţionare │
│ │domeniul │ │ │
│ │informării şi │ │ │
│ │consilierii │ │ │
│ │consumatorilor │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │3 puncte pentru │
│ │ │ │fiecare program,│
│ │ │ │proiect şi │
│ │ │ │acţiune din zona│
│ │ │ │informării │
│ │ │ │consumatorilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │serviciile │
│ │ │ │turistice; 3 │
│ │Oportunitatea │ │puncte pentru │
│ │programelor, │ │fiecare program,│
│ │proiectelor şi │ │proiect şi │
│ │acţiunilor │25 de │acţiune din zona│
│4. │dezvoltate de │puncte │informării │
│ │centru în │ │consumato- rilor│
│ │raport cu │ │privind │
│ │nevoile │ │drepturile │
│ │consumatorilor │ │pasagerilor; 3 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │fiecare program,│
│ │ │ │proiect şi │
│ │ │ │acţiune din zona│
│ │ │ │informării │
│ │ │ │consumato- rilor│
│ │ │ │privind │
│ │ │ │serviciile │
│ │ │ │financiare │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │10 puncte pentru│
│ │ │ │sprijinirea │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │altui centru şi │
│ │ │ │transferul de │
│ │Efectele │ │experienţă; 3 │
│ │multiplicatoare│20 de │puncte pentru │
│5. │ale activităţii│puncte │fiecare apari- │
│ │centrului │ │ţie în presă a │
│ │ │ │unor referiri la│
│ │ │ │adresa │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │centrului │
│ │ │ │Maximum: 20 de │
│ │ │ │puncte │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │20 de puncte │
│ │ │ │pentru cazul în │
│ │ │ │care centrul │
│ │Solvabilitate │20 de │dispune de surse│
│6. │financiară │puncte │financiare │
│ │ │ │stabile şi │
│ │ │ │suficiente în │
│ │ │ │vederea susţine-│
│ │ │ │rii activităţii │
├────┼───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │2 puncte pentru │
│ │ │ │fiecare proto- │
│ │ │ │col încheiat cu │
│ │Colaborările şi│10 │autorităţile │
│7. │parteneriatele │puncte │publice, │
│ │încheiate │ │organizaţii │
│ │ │ │guverna- mentale│
│ │ │ │sau │
│ │ │ │neguvernamentale│
└────┴───────────────┴───────┴────────────────┘


    ANEXA 3


    -------
    la procedură
    ------------
    CERERE DE FINANŢARE
    A. Solicitant:


    1. Centru din structura organizatorică a asociaţiei ..........,
    2. Adresa (sediul) .........
    3. Telefon:
    4. E-mail:
    5. Director centru (nume, prenume) ........
    6. Coordonator proiect (nume, prenume) ........
    B. Proiectul ........
    C. Descrierea proiectului:
    C.1. Scopul concret al proiectului - maximum 3 rânduri;
    C.2. Justificarea proiectului - maximum 1 pagină;
    C.3. Obiectivele proiectului - maximum 2 pagini;

    C.3.a) Grupul-ţintă - beneficiarii proiectului;
    C.3.b) Rezultatele scontate;
    C.3.c) Indicatorii de performanţă;
    C.3.d) Impact.
    D. Descrierea activităţilor proiectului - maximum 2 pagini:
    D.1. Termenii de referinţă ai proiectului sunt cei definiţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 10 iulie 2008;
    D.2. Durata şi planificarea activităţilor.
    E. Bugetul proiectului:
    E.1. Detalii pe capitole de eligibilitate a cheltuielilor, conform art. 2 lit. d) din procedură, cu precizarea contribuţiei asociaţiei la finanţarea centrului sau a altor finanţatori.
    F. Precizaţi dacă aţi obţinut alte finanţări nerambursabile de la Autoritate şi dacă acestea se încadrează în prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    Declarăm pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
    Coordonatorul de proiect,
    (director centru)
    Numele şi prenumele ...
    Semnătura .............
    Data ..................
    Localitatea ...........
    Preşedintele asociaţiei,
    Numele şi prenumele ...........
    Semnătura .....................
    Data ..........................
    Localitatea ...................

    ANEXA 4


    -------
    la procedură
    ------------
    CRITERII

    de evaluare a proiectelor de funcţionare a centrelor

┌────┬──────────────┬───────┬───────────────┐
│Nr. │Criteriul │Punctaj│Observaţii │
│crt.│ │maxim │ │
├────┼──────────────┼───────┼───────────────┤
│ │ │ │2 puncte pentru│
│ │ │ │realizarea unui│
│ │ │ │titlu nou de │
│ │ │ │pliant/broşură │
│ │ │ │în tiraje de │
│ │ │ │peste 750 de │
│ │ │ │exemplare; 10 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │transferul de │
│ │ │ │experienţă şi │
│ │ │ │sprijinirea │
│ │ │ │activităţii │
│ │ │ │unui nou │
│ │Contribuţia │ │centru; 10 │
│ │proiectului la│ │puncte pentru │
│ │creşterea │50 de │realizarea unei│
│1. │nivelului de │puncte │campanii la │
│ │infor- mare şi│ │scară largă de │
│ │educare a │ │informare şi │
│ │consumatorilor│ │educare a │
│ │ │ │consumatorilor;│
│ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │creşterea │
│ │ │ │capacităţii │
│ │ │ │centrului de a │
│ │ │ │asigura │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │consili- ere şi│
│ │ │ │informare prin │
│ │ │ │creşte- rea │
│ │ │ │numărului de │
│ │ │ │angajaţi │
├────┼──────────────┼───────┼───────────────┤
│ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │pentru un │
│ │ │ │program sau │
│ │ │ │proiect de │
│ │ │ │acţiune în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │imobiliare; 10 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │un program sau │
│ │Relevanţa │ │proiect de │
│ │strategică a │ │acţiune în │
│ │opţiuni- lor │ │domeniul │
│ │în raport cu │40 de │serviciilor │
│2. │cerinţele de │puncte │turistice; 10 │
│ │informare, │ │puncte pentru │
│ │consiliere şi │ │un program sau │
│ │edu- care a │ │proiect de │
│ │consumatorilor│ │acţiune în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │financiare; 10 │
│ │ │ │puncte pentru │
│ │ │ │un program sau │
│ │ │ │proiect de │
│ │ │ │acţiune în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │drepturilor │
│ │ │ │consumatorilor │
├────┼──────────────┼───────┼───────────────┤
│ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │pentru un │
│ │ │ │raport │
│ │ │ │descrescător al│
│ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │centrului, în │
│ │ │ │ordinea: │
│ │ │ │cheltuieli cu │
│ │Utilizarea │10 │salarizarea │
│3. │sumelor │puncte │per- sonalului,│
│ │primite │ │cheltuieli de │
│ │ │ │tipărire │
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │informa- tive, │
│ │ │ │întreţinere │
│ │ │ │sediu, │
│ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │pentru dotări │
│ │ │ │aferente │
├────┼──────────────┼───────┼───────────────┤
│ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │prezentarea │
│ │Descrierea │ │unui calendar │
│ │activităţilor │10 │al desfăşurării│
│4. │care urmează a│puncte │activităţii │
│ │fi desfăşurate│ │centrului, │
│ │ │ │distri- buţia │
│ │ │ │sarcinilor şi │
│ │ │ │analiza │
│ │ │ │riscurilor │
├────┼──────────────┼───────┼───────────────┤
│ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │prezentarea │
│ │Strategia de │10 │grupului-ţintă │
│5. │comunicare │puncte │şi compatibi- │
│ │aleasă │ │litatea │
│ │ │ │surselor de │
│ │ │ │informare │
│ │ │ │utilizate │
└────┴──────────────┴───────┴───────────────┘


    ANEXA 5


    -------
    la procedură
    ------------
    DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

    Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
    Subsemnatul, ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei ....... în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
    Numele şi prenumele (litere mari de tipar) .........
    B.I./C.I. seria ..... nr. ......
    Eliberat de ......., la data de ......
    CNP ...........
    Data .......................................
    Funcţia ocupată în organizaţie .............
    Semnătura ..................................
    --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016