Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 mai 2011  privind PS-04.02.01 - de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 mai 2011 privind PS-04.02.01 - de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă*)

EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 396 bis din 6 iunie 2011
──────────
    *) Aprobată prin DECIZIA nr. 103/2011, publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 396 din 6 iunie 2011.
──────────
    1. Obiectivul Programului
    Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
    Programul urmăreşte:
    - întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
    – dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*1) şi 88*2) din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Prezenta schema nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*3) şi 88*4) din Tratatul ajutoarelor de minimis.
    *3) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *4) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul Programului
    Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 7.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011.
    Pentru anul 2011, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 70 beneficiari.

    3. Beneficiari eligibili
    3.1. Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data de 6 mai 2003 , publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistraţi potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională);
    c) au cel puţin 1 an fiscal de activitate şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este principal sau secundar autorizat de cel puţin 6 luni, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) au capital social integral privat;
    e) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
    f) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
    g) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
    h) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
    j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
    k) au obţinut cel puţin 11 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    l) prezintă un plan de investiţii*5) (anexa nr. 8 la prezenta procedură) care să reflecte modul de utilizare a sumelor acordate;
    *5) Pentru a fi declarat admis la finanţare, planul de investiţii trebuie să obţină în urma evaluării minimum 70 de puncte conform grilei de evaluare (anexa nr. 14 la prezenta procedură).

    m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    n) nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile"Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

    3.2. Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.
    3.3. Nu se acordă AFN în cadrul Programului pentru:
    - activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ;
    – activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
    – activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
    a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

    – activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    – ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    – agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
    – ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
    De asemenea, nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei (conform Declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Secţiunea C la prezenta procedură).
    Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.

    3.4. Încadrarea operatorilor economici în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2010 (anexele nr. 5 şi 6 la prezenta procedură, după caz).

    4. Tipurile ajutorului financiar
    4.1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microîntreprinderi*6), 70% pentru întreprinderi mici*7) şi 60% pentru întreprinderi mijlocii*8) din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.
    *6) Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se va realiza conform art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare tip de întreprindere: întreprindere autonomă, parteneră sau legată, potrivit legii.
    *7) Întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
    *8) Întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

    4.2. (1) AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
    a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.);
    b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
    c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
    d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
    e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
    f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
    g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
    h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
    j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;
    k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
    l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare*9);
    *9) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

    m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie*10) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
    *10) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

    n) promovarea on- line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
    o) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă*11);
    *11) Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită finanţare conform responsabilităţilor din fişa postului pentru fiecare angajat care urmează a fi instruit.

    p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program.

    (2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:
    a) cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);
    b) consultanţa privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;
    c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.
    Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. p) şi (2) b) nu pot depăşi cumulat 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

    (3) Prin acest Program nu se finanţează activităţile de re-certificare a sistemelor de management; se finanţează numai extinderea certificării unui sistem de management la un sistem integrat.
    (4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, înregistrate să-şi desfăşoare activitatea în România şi care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.
    (5) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, înregistrate să-şi desfăşoare activitatea în România, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
    (6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili în cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate , în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
    (7) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie să aibă fără TVA, o valoare mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. Furnizorul de bunuri şi servicii trebuie să aibă codul CAEN autorizat pe activitatea pentru care furnizează bunurile sau serviciile respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societăţilor comerciale solicitante.
    (8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, cheltuielile aferente lucrărilor de construcţii nu sunt eligibile.
    (9) Achiziţionarea în condiţii de piaţă.
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.


    4.3. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie corelate cu activităţile autorizate pentru care se solicită finanţare, în conformitate cu codurile CAEN din anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    4.4. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.
    4.5. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.
    4.6. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC.

    5. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare
    Agenţia administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi local, prin intermediul OTIMMC şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se face online pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii operaţionale de înregistrare a datelor în Registrul Unic Electronic, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    5.2. Demararea implementării Programului se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    5.3. În vederea înscrierii de principiu în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (anexa nr. 3 la prezenta procedură), conform aplicaţiei software administrată de Agenţie, care va fi disponibilă pe pagina web a Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro, începând cu ora 10,00, timp de 5 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului.
    5.4. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.
    5.5. Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3., programul electronic de înregistrare on-line a formularelor de preselecţie nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic.
    5.6. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma selectării solicitanţilor, Agenţia va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, în termen de 1 zi lucrătoare, lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line.
    (2) În scopul evaluării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea de Coordonare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UCSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei. În cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC , al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    (3) UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1), scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora la evaluare.

    5.7. (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluare, solicitanţii prevăzuţi la subpct. 5.6 alin. (1) au obligaţia depunerii planului de investiţii însoţită de documentele justificative, îndosariate, conform anexei nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea A, la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa nr. 12 la prezenta procedură).
    (2) Nedepunerea documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.


    6. Documente necesare
    6.1. (1) Pentru beneficiarii eligibili prevăzuţi la subpct. 5.6. alin. (1), planul de investiţii va fi însoţit de documentele justificative îndosariate prevăzute în anexa nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea A, care de asemenea fac parte din documentaţia depusă.
    (2) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN, prevăzute în anexa nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea A, respectiv certificatele de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, etc., trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii planului de investiţii, în cadrul Programului. Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

    6.2. Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate(pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) conform scrisorii de înştiinţare pe care aplicaţia o va transmite electronic fiecărui aplicant, în 2 plicuri sigilate respectiv:
    a) un plic sigilat în care se vor regăsi cele 3 exemplare ale documentelor care însoţesc planul de investiţii (anexa nr. 11 la procedură), plic care să poarte menţiunea "Documentaţie administrativă - număr RUE";
    b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de investiţii şi care va avea menţiunea "planuri de investiţii - număr RUE". Planul de investiţii în original, numerotat, semnat şi ştampilat va fi scanat şi ataşat şi pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG.
    Pe ambele plicuri sigilate se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 12 la prezenta procedură);
    – Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

    Expeditor:
    - numărul de înregistrare on-line;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    – numărul de înregistrare la ORC;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa solicitantului, inclusiv judeţul.


    6.3. (1) Modelul planului de investiţii poate fi obţinut atât de la sediul OTIMMC, cât şi de pe pagina de internet, la adresa www.aippimm.ro sau din Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Planul de investiţii, cererile şi toate celelalte documente, fotocopii certificate, declaraţiile pe propria răspundere poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic.
    Planul de investiţii, cererile şi celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    Planul de investiţii se completează în limba română, prin tehnoredactare.

    (3) Prin copie certificată, în cadrul Programului, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea "conform cu originalul".
    (4) Toată corespondenţa între întreprinderea solicitantă şi Agenţie/OTIMMC va purta menţiunea "completare la dosarul cu nr. RUE ......" şi va fi depusă la sediul OTIMMC.


    7. Evaluarea şi selecţia beneficiarilor
    7.1. Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face pe baza procedurii operaţionale de selectare, evaluare şi contractare a programului aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    7.2. Evaluarea documentelor depuse se va face în termen de maximum 25 zile lucrătoare de la data depunerii acestora astfel:
    a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare;
    b) evaluarea planurilor de investiţii, de către UCSEC din cadrul Agenţiei în termen de 20 zile lucrătoare.
    După caz, din echipele de evaluare a planurilor de investiţii pot face parte şi membrii UPSEC din cadrul OTIMMC.

    7.3. Solicitările vor fi evaluate şi selectate, în baza verificării planului de investiţii şi a documentelor justificative prevăzute în anexa nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea A, conformităţii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor eligibile, în limita bugetului anual alocat Programului şi în ordinea înregistrării documentelor în Registrul Unic Electronic al Programului.
    7.4. (1) După finalizarea evaluării, solicitanţii selectaţi pentru finanţare vor primi, prin fax, e-mail sau prin poştă, notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare (anexa nr. 13 la prezenta procedură) la sediul OTIMMC. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont (cu depozit colateral)/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
    (2) În cazul în care planul de investiţii nu este completat corect ori nu este însoţit de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 7.4, alin.1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.
    (3) Dacă în urma analizei documentelor care însoţesc planul de investiţii se constată că informaţiile declarate de solicitant în formularul de preselecţie on-line nu sunt corecte/reale, ele generând şi un punctaj diferit de cel real, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.
    (4) Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.1. la prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.


    8. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor
    8.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC , acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    8.2. Solicitantul se poate adresa OTIMMC/Agenţiei, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de respingere.
    8.3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare a operatorului economic;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

    8.4. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC/Agenţiei o Comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei.
    8.5. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax şi e-mail.

    9. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile
    9.1. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata cheltuielilor aferente acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexa la contractul de finanţare).
    9.2. (1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună la OTIMMC, însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute în anexa nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea B, care de asemenea va face parte din documentaţia depusă.
    (2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.
    Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC.
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 12 la prezenta procedură);
    – UPSEC: Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    – nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.    9.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună Cererea-tip de eliberare a AFN în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar (cu excepţia activităţilor prevăzute la subpct. 4.2., lit. j) din prezenta procedură) conform datei specificate la art. 4 din contractul de finanţare, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2011. Nerespectarea termenului de 25 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.
    Termenul de 25 de zile lucrătoare se poate prelungi numai cu acordul UPSEC OTIMMC pentru situaţii excepţionale(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant, o singură dată, a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, adică 15 noiembrie 2011.

    9.4. Pentru activităţile prevăzute la subpct. 4.2., lit. j) din prezenta procedură, termenul limită de efectuare a cheltuielilor şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a AFN este 22 noiembrie 2011.
    9.5. În vederea implementării şi monitorizarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    9.6. În vederea monitorizării impactului programului, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea Informare, Monitorizare Impact Program, denumită în continuare UIMIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    9.7. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului conform procedurii operaţionale de monitorizare, control şi raportare, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    9.8. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    9.9. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC şi UMCR, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC, conform procedurii operaţionale de plată.
    9.10. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile.
    9.11. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    9.12. (1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Agenţia şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN.
    (3) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.
    (4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor, după verificarea conformităţii fotocopiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând AFN.

    9.13. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

    10. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare
    10.1. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform anexei nr. 9 la prezenta procedură.
    (2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
    (3) Beneficiarii nu pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare decât dacă prin aceasta nu se micşorează punctajul obţinut la înscrierea on-line.

    10.2. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

    11. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor
    11.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    11.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    11.3. Agenţia, prin OTIMMC, va informa în scris, prin intermediul contractului de finanţare însoţit de anexa la contractul de finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*12) şi 88*13) Tratatului CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
    *12) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *13) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    11.4. Agenţia, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
    11.5. (1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agenţia, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC va transmite către Agenţie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    11.6. (1) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
    (2) Agenţia are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) Agenţia are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*14), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    *14) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    (4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Agenţie, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    11.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi registrului ajutoarelor de minimis.
    11.8. Agenţia va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6 al Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.
    11.9. Pe baza unei cereri scrise, Agenţia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    12. Confidenţialitate
    12.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC/UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    12.2. Agenţia şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    13. Monitorizare şi control
    13.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC pe baza procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    13.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.
    13.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN ori au schimbat destinaţia AFN, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract şi prezenta procedură, UMCR va înştiinţa şi va propune ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC recuperarea totală sau parţială a AFN şi va anunţa Agenţia că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis.
    (1) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin Program, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul sumelor datorate se efectuează în termen de 30 de zile de la data constatării acestora de către Agenţie/OTIMMC.
    (2) Înscrisurile întocmite de Agenţie/OTIMMC, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
    (3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
    (4) Titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac sau după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Titlurile de creanţă se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei.

    13.4. Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la pct.3 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    13.5. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către Agenţie, de la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit subpct.13.3. alin. (4) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.
    13.6. Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţă prevăzute la subpct. 13.3. alin. (3) şi subpct. 13.4. se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
    13.7. (1) În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la subpct. 13.3 alin.(3) şi subpct. 13.4. şi netransmise A.N.A.F. în condiţiile subpct. 13.3. alin. (4) se efectuează de Agenţie.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la subpct. 13.3 alin.(3) şi subpct. 13.4. , transmise A.N.A.F. în condiţiile subpct. 13.3. alin.(4) se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele sale subordonate.

    13.8. Sumele încasate potrivit subpct. 13.7. constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    13.9. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştă/e-mail/fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 - 30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către Agenţie pentru o perioadă de 3 ani.

    13.10. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul OTIMMC, cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN.
    13.11. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

    14. Precizări
    Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011.
    Prezenta procedură se aprobă prin Decizia Preşedintelui Agenţiei şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

    la Procedură PS-04.02.01 TABEL
    cu Clasificarea activităţilor din economia naţională - Eligibile în cadrul programului

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea activităţii conform CAEN │
│Revizuit 2 │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4520│Întreţinerea şi repararea │
│ │autovehiculelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4531│Comerţ cu ridicata de piese şi │
│ │accesorii pentru autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4532│Comerţ cu amănuntul de piese şi │
│ │accesorii pentru autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu motociclete, piese şi │
│4540│accesorii aferente; întreţinerea │
│ │şi repararea motocicletelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al cerealelor,│
│4621│seminţelor, furajelor şi │
│ │tutunului neprelucrat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4631│Comerţ cu ridicata al fructelor │
│ │şi legumelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4632│Comerţ cu ridicata al cărnii şi │
│ │produselor din carne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4633│lactate, ouălor, uleiurilor şi │
│ │grăsimilor comestibile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al zahărului, │
│4636│ciocolatei şi produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4637│Comerţ cu ridicata cu cafea, │
│ │ceai, cacao şi condimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata specializat al│
│4638│altor alimente, inclusiv peşte, │
│ │crustacee şi moluşte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata nespecializat │
│4639│de produse alimentare, băuturi şi│
│ │tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4641│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4642│Comerţ cu ridicata al │
│ │îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al aparatelor │
│4643│electrice de uz gospodăresc, al │
│ │aparatelor de radio şi │
│ │televizoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4644│din ceramică, sticlărie şi al │
│ │produselor de întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4645│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │cosmetice şi de parfumerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al mobilei, │
│4647│covoarelor şi articolelor de │
│ │iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4648│Comerţ cu ridicata al ceasurilor │
│ │şi bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4649│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │bunuri de uz gospodăresc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4666│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │maşini şi echipamente de birou │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4669│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │maşini şi echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al │
│4671│combustibililor solizi, lichizi │
│ │şi gazoşi al produselor derivate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al │
│ │materialului lemnos şi al │
│4673│materialelor de construcţii şi │
│ │echipamentelor │
│ │sanitare şi de încălzire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al │
│ │echipamentelor şi furniturilor de│
│4674│fierărie pentru instalaţii │
│ │sanitare şi │
│ │de încălzire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4675│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │chimice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4676│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │produse intermediare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4690│Comerţ cu ridicata nespecializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în magazine │
│ │nespecializate, cu vânzare │
│4711│predominantă de produse │
│ │alimentare, │
│ │băuturi şi tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în magazine │
│4719│nespecializate, cu vânzare │
│ │predominantă de produse │
│ │nealimentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al fructelor │
│4721│şi legumelor proaspete, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al cărnii şi │
│4722│al produselor din carne, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al peştelui, │
│4723│crustaceelor şi moluştelor, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al pâinii, │
│4724│produselor de patiserie şi │
│ │produselor zaharoase, în magazine│
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4725│băuturilor, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4729│produse alimentare, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│ │calculatoarelor, unităţilor │
│4741│periferice şi software-ului, în │
│ │magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4742│echipamentului pentru │
│ │telecomunicaţii, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4751│textilelor, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│ │articolelor de fierărie, al │
│4752│articolelor din sticlă şi al │
│ │celor pentru │
│ │vopsit, în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│ │covoarelor, carpetelor, tapetelor│
│4753│şi al altor acoperitoare de │
│ │podea, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4754│articolelor şi aparatelor │
│ │electrocasnice, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al mobilei, │
│4759│al articolelor de iluminat şi al │
│ │articolelor de uz casnic n.c.a., │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4764│echipamentelor sportive, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al jocurilor │
│4765│şi jucăriilor, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4771│îmbrăcămintei, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4772│încălţămintei şi articolelor din │
│ │piele, în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4774│articolelor medicale şi │
│ │ortopedice, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al produselor│
│4775│cosmetice şi de parfumerie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al florilor, │
│ │plantelor şi seminţelor, comerţ │
│4776│cu amănuntul al animalelor de │
│ │companie şi al hranei pentru │
│ │acestea, în magazine specializate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ceasurilor│
│4777│şi bijuteriilor, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│ │bunuri noi, în magazine │
│4778│specializate, cu excepţia armelor│
│ │şi │
│ │munitiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al bunurilor │
│4779│de ocazie vândute prin magazine, │
│ │cu exceptia bunurilor │
│ │second hand │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al produselor│
│ │alimentare, băuturilor şi │
│4781│produselor din tutun efectuat │
│ │prin │
│ │standuri, chioşcuri şi pieţe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│ │textilelor, îmbrăcămintei şi │
│4782│încălţămintei efectuat prin │
│ │standuri, │
│ │chioşcuri şi pieţe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4789│standuri, chioşcuri şi pieţe al │
│ │altor produse │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4791│intermediul caselor de comenzi │
│ │sau prin internet │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul efectuat în │
│4799│afara magazinelor, standurilor, │
│ │chioşcurilor şi pieţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte activităţi de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7911│Activităţi ale agenţiilor │
│ │turistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7912│Activităţi ale tur - operatorilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│7990│Alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8020│Activităţi de servicii privind │
│ │sistemele de securizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi generale │
│8121│(nespecializate) de curăţenie │
│ │interioară a clădirilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi specializate de │
│ │curăţenie a clădirilor, │
│8122│mijloacelor de transport, │
│ │maşinilor şi │
│ │utilajelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8129│Alte activităţi de curăţenie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8130│Activităţi de întreţinere │
│ │peisagistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de organizare a │
│8230│expoziţiilor, târgurilor şi │
│ │congreselor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8292│Activităţi de ambalare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9311│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9312│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9511│Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9521│Repararea aparatelor electronice,│
│ │de uz casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea dispozitivelor de uz │
│9522│gospodăresc şi a echipamentelor │
│ │pentru casă şi grădină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9523│Repararea încălţămintei şi a │
│ │articolelor din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9524│Repararea mobilei şi a │
│ │furniturilor casnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9525│Repararea ceasurilor şi a │
│ │bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9529│Repararea articolelor de uz │
│ │personal şi gospodăresc n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea(uscată) │
│9601│articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9602│Coafură şi alte activităţi de │
│ │înfrumuseţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9603│Activităţi de pompe funebre şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9604│Activităţi de întreţinere │
│ │corporală │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la Procedură PS-04.02.02
    ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

┌────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │maximă │Documente │
│Nr. │Activităţi │Cheltuieli │a finanţării │justificative care │
│crt.│eligibile │eligibile │pe │însoţesc │
│ │ │ │activitate*1)│formularul de decont│
│ │ │ │- lei - │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │Achiziţionarea de│ │ │3. Instrumente de │
│ │echipamente IT │ │ │plată (ordine de │
│ │tehnică de calcul│ │ │plată/ │
│ │(tip PC, format │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │din: unitate │ │ │CEC/foaie de │
│ │centrală, server,│ │ │vărsământ/ │
│ │monitor, │ │ │bilet la ordin/ │
│ │imprimantă/ │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│1. │copiator/ │pentru │6.000 │externe │
│ │multifuncţională,│achiziţionare │ │în cazul │
│ │inclusiv sisteme │ │ │importurilor,traduse│
│ │portabile, │ │ │în limba │
│ │licenţe necesare │ │ │română şi │
│ │desfăşurării │ │ │legalizate), │
│ │activităţii, │ │ │original şi copie │
│ │sisteme │ │ │certificată, după │
│ │audiovideo, │ │ │caz; │
│ │etc.); │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Documente de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată ; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală ,│
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │ │ │ │externe │
│ │Achiziţionarea de│● cheltuieli │ │în cazul │
│2. │cititoare pentru │pentru │3.000 │importurilor,traduse│
│ │cod de bare; │achiziţionare │ │în limba │
│ │ │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Documente de │
│ │ │ │ │garanţie şi de │
│ │ │ │ │conformitate │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală ,│
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin/ │
│ │Achiziţionarea de│ │ │dispoziţii de plată │
│ │cântare │● cheltuieli │ │externe │
│3. │electronice cu/ │pentru │4.000 │în cazul │
│ │fără printer │achiziţionare │ │importurilor,traduse│
│ │pentru │ │ │în limba │
│ │etichetare; │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate),original│
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │copie certificată; │
│ │ │ │ │2. Declaraţia de │
│ │ │ │ │instalare conform │
│ │ │ │ │Hotărâri │
│ │ │ │ │Guvernului nr. 479/ │
│ │ │ │ │2003, republicată, │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │4. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │Achiziţionarea de│ │ │plată/ │
│ │aparate de marcat│● cheltuieli │ │chitanţă/cotor filă │
│4. │electronice │pentru │3.000 │CEC/foaie de │
│ │fiscale; │achiziţionare │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │în cazul │
│ │ │ │ │importurilor,traduse│
│ │ │ │ │în limba română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │copie certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │Achiziţionarea de│ │ │detaliată, pe │
│ │echipamente │ │ │componente │
│ │tehnologice, │ │ │şi preţuri, original│
│ │maşini, utilaje │ │ │şi copie │
│ │şi instalaţii de │ │ │certificată; │
│ │lucru-inclusiv │ │ │3. Instrumente de │
│ │software-ul │ │ │plată (ordine de │
│ │aferent, aparate │ │ │plată/ │
│ │şi instalaţii de │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │măsurare, control│ │ │CEC/foaie de │
│ │şi reglare │ │ │vărsământ/ │
│ │necesare │ │ │bilet la ordin/ │
│ │desfăşurării │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│5. │activităţilor │pentru │100.000 │externe │
│ │pentru care a │achiziţionare │ │în cazul │
│ │solicitat │ │ │importurilor, │
│ │finanţare, │ │ │traduse în limba │
│ │exclusiv jocuri │ │ │română şi │
│ │de noroc │ │ │legalizate), │
│ │mecanice, │ │ │original şi copie │
│ │electrice, │ │ │certificată,după │
│ │electronice, mese│ │ │caz; │
│ │de │ │ │4. Copie certificată│
│ │biliard, │ │ │după extrasul de │
│ │instrumente şi │ │ │cont; │
│ │automate │ │ │5. Copie certificată│
│ │muzicale; │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │copie certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │ │ │ │şi copie certi copie│
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin/ │
│ │Achiziţionarea de│● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│6. │electro şi │pentru │100.000 │externe │
│ │motostivuitoare; │achiziţionare │ │în cazul │
│ │ │ │ │importurilor,traduse│
│ │ │ │ │în limba │
│ │ │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, original şi│
│ │ │ │ │copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │ │ │ │externe │
│ │ │ │ │în cazul │
│ │ │ │ │importurilor, │
│ │ │ │ │traduse în limba │
│ │ │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │3. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │4. Contractul cu │
│ │ │ │ │francizorul, tradus │
│ │Investiţiile în │ │ │în │
│ │active │ │ │limba română şi │
│ │necorporale │ │ │legalizat(dacă este │
│ │referitoare la │ │ │cazul), │
│ │brevete, licenţe,│ │ │factura fiscală, │
│ │mărci comerciale │ │ │tradusă în limba │
│ │şi alte drepturi │ │ │română şi legalizată│
│ │şi active │ │ │(dacă este cazul), │
│ │similare │● cheltuieli │ │copia manuallui │
│7. │(francize), │pentru │100.000 │operaţional (de │
│ │etichetare │achiziţionare.│ │operaţiuni) (pentru │
│ │ecologică, │ │ │francize); │
│ │software necesar │ │ │5. Dovada că firma │
│ │desfăşurării │ │ │cumpărătoare are │
│ │activităţilor de │ │ │licenţă │
│ │comercializare a │ │ │pentru software │
│ │produselor şi │ │ │achiziţionat, │
│ │serviciilor de │ │ │contractul de │
│ │piaţă; │ │ │achiziţie a │
│ │ │ │ │software, tradus în │
│ │ │ │ │limba român │
│ │ │ │ │şi legalizat, dacă │
│ │ │ │ │este cazul, factura │
│ │ │ │ │fiscală, tradusă în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │legalizată, │
│ │ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │ │copia manualului de │
│ │ │ │ │utilizare a softului│
│ │ │ │ │(pentru licenţe); │
│ │ │ │ │6. Documente care să│
│ │ │ │ │ateste certificarea │
│ │ │ │ │etichetării │
│ │ │ │ │ecologice de către │
│ │ │ │ │un organism │
│ │ │ │ │abilitat(pentru │
│ │ │ │ │etichetare │
│ │ │ │ │ecologică); │
│ │ │ │ │7. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, │
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │Achiziţionarea de│ │ │şi copie │
│ │bunuri prevăzute │ │ │certificată; │
│ │la subgrupele 3.1│ │ │3. Instrumente de │
│ │mobilier, 3.2 │ │ │plată (ordine de │
│ │Aparatură │ │ │plată/ │
│ │birotică şi 3.3 │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │sisteme │ │ │CEC/foaie de │
│ │de protecţie a │ │ │vărsământ/ │
│ │valorilor umane │ │ │bilet la ordin/ │
│ │şi │ │ │dispoziţii de plată │
│ │materiale, │● cheltuieli │ │externe │
│8. │conform H.G. │pentru │100.000 │în cazul │
│ │nr. 2139/2004 │achiziţionare │ │importurilor, │
│ │pentru aprobarea │ │ │traduse în limba │
│ │Catalogului │ │ │română şi │
│ │privind │ │ │legalizate), │
│ │clasificarea si │ │ │original şi │
│ │duratele normale │ │ │copie certificată, │
│ │de functionare a │ │ │după caz; │
│ │mijloacelor fixe,│ │ │4. Copie certificată│
│ │cu modificările │ │ │după extrasul de │
│ │şi completările │ │ │cont; │
│ │ulterioare; │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, │
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │ │ │ │şi copie certi │
│ │ │ │ │copie certificată; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │Achiziţionarea de│ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │mijloace de │ │ │CEC/foaie de │
│ │transport marfă │ │ │vărsământ/ │
│ │pentru │ │ │bilet la ordin/ │
│ │activităţile │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│9. │specifice │pentru │100.000 │externe │
│ │activităţilor de │achiziţionare │ │în cazul │
│ │comercializare a │ │ │importurilor,traduse│
│ │produselor şi │ │ │în limba română şi │
│ │serviciilor de │ │ │legalizate), │
│ │piaţă; │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, │
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii cu│
│ │ │ │ │consultantul*2); │
│ │ │ │ │2. Copie după │
│ │ │ │ │certificatul de │
│ │ │ │ │înregistrare │
│ │ │ │ │al furnizorului de │
│ │ │ │ │consultanţă, cu │
│ │ │ │ │menţiune │
│ │ │ │ │codului CAEN clasa │
│ │ │ │ │70; │
│ │ │ │ │3. Specificaţia │
│ │ │ │ │activităţilor şi │
│ │ │ │ │documentelor │
│ │ │ │ │elaborate în cadrul │
│ │ │ │ │consultanţei: │
│ │ │ │ │- procesul verbal de│
│ │ │ │ │instruire în SMC sau│
│ │ │ │ │declaraţia pe │
│ │ │ │ │propria răspundere, │
│ │Achiziţionarea de│ │ │semnată şi │
│ │servicii de │ │ │ştampilată de │
│ │consultanţa │ │ │reprezentantul │
│ │primită în scopul│ │ │legal, privind │
│ │întocmirii │ │ │evidenţa nominală a │
│ │documentaţiei şi │ │ │salariaţilor care au│
│ │implementării │● Tarif de │Maximum 10% │participat la │
│ │sistemelor de │consultanţă, │din valoarea │consultanţă, │
│ │management al │cu menţionarea│eligibilă a │respectiv funcţiile │
│10. │calităţii/ │documentaţiei │proiectului │deţinute de aceştia │
│ │mediului/ │elaborate │cumulat cu │în cadrul societăţi │
│ │sănătăţii şi │în cadrul │poziţia │comerciale; - │
│ │securităţii │contractului │nr. 11 │Manualul calităţii │
│ │muncii/siguranţei│ │ │în format electronic│
│ │produselor │ │ │(CD, dischetă); - │
│ │alimentare, │ │ │lista procedurilor │
│ │simplu sau │ │ │de sistem; - lista │
│ │integrat; │ │ │procedurilor │
│ │ │ │ │operaţionale; │
│ │ │ │ │4. factură fiscală, │
│ │ │ │ │în original şi copie│
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │5. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │6. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │7. Proces-verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │consultanţă. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii cu│
│ │ │ │ │consultantul*3); │
│ │ │ │ │2. Copie după │
│ │ │ │ │certificatul de │
│ │ │ │ │înregistrare │
│ │ │ │ │al furnizorului de │
│ │ │ │ │consultanţă, cu │
│ │ │ │ │menţiunea codului │
│ │Achiziţionarea de│ │ │CAEN clasa 70; │
│ │servicii de │ │ │3. Factură fiscală, │
│ │consultanţă │● Tarif de │Maximum 10% │în original şi copie│
│ │primită în scopul│consultanţă, │din valoarea │certificată; │
│ │întocmirii │cu menţionarea│eligibilă a │4. Instrumente de │
│11. │documentaţiei în │documentaţiei │proiectului │plată (ordine de │
│ │vederea obţinerii│elaborate │cumulat cu │plată/ │
│ │finanţării în │în cadrul │poziţia │chitanţă/cotor filă │
│ │cadrul │contractului │nr. 10 │CEC/foaie de │
│ │programului şi a │ │ │vărsământ/ │
│ │implementării │ │ │bilet la ordin), │
│ │proiectului; │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Proces-verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │consultanţă. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contract de │
│ │Certificarea unui│ │ │prestări │
│ │sistem de manage-│ │ │servicii*4); │
│ │ment al calităţii│ │ │2. Factură fiscală, │
│ │/mediului/ │ │ │în original şi copie│
│ │sănătăţii şi │ │ │certificată; │
│ │securităţii │ │ │3. Instrumente de │
│ │ocupaţionale/ │ │ │plată (ordine de │
│ │siguranţei │ │ │plată/ │
│ │alimentelor, în │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │conformitate cu │ │ │CEC/foaie de │
│ │unul din │ │ │vărsământ/ │
│ │standardele: │ │ │bilet la ordin/ │
│ │SR-EN-ISO │ │ │dispoziţii de plată │
│ │9001:2008 (sistem│ │ │externe în cazul │
│ │de │ │ │importurilor, │
│ │management al │ │ │traduse │
│ │calităţii); │● Taxa de │ │în limba română şi │
│12. │SR-EN-ISO │audit │12.000 │legalizate), │
│ │14001:2005 │şi certificare│ │original │
│ │(sistem de │ │ │şi copie │
│ │management de │ │ │certificată, după │
│ │mediu); │ │ │caz; │
│ │SR-ENISO │ │ │4. Copie certificată│
│ │22000:2005 │ │ │după extrasul de │
│ │(sistem de │ │ │cont; │
│ │management al │ │ │5. Original şi copie│
│ │siguranţei │ │ │certificată după │
│ │alimentelor); │ │ │certificatele emise │
│ │OHSAS 18001:2007 │ │ │de organismele de │
│ │(sistem │ │ │certificare; │
│ │de management al │ │ │6. Copie după │
│ │sănătăţii şi │ │ │documentul care │
│ │securităţii │ │ │atestă │
│ │ocupaţionale), │ │ │acreditarea sau │
│ │simplu sau │ │ │recunoaşterea │
│ │integrat; │ │ │europeană a │
│ │ │ │ │acestora. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări │
│ │ │ │ │servicii*6), privind│
│ │ │ │ │realizarea site, cu │
│ │ │ │ │specificarea adresei│
│ │ │● Elaborarea │ │paginii WEB, │
│ │ │de │ │original şi copie │
│ │ │pagini WEB │ │certificată; │
│ │Realizarea unui │pentru │ │2. Factură fiscală, │
│ │site pentru │prezentarea │ │în original şi copie│
│ │prezentarea │activităţii │ │certificată; │
│ │activităţii │solicitantului│ │3. Instrumente de │
│ │solicitantului şi│şi a │ │plată (ordine de │
│ │a produselor sau │produselor sau│ │plată/ │
│ │serviciilor │serviciilor │ │chitanţă/cotor filă │
│13. │promovate*5), │promovate; │20.000 │CEC/foaie de │
│ │(inclusiv │● taxa de │ │vărsământ/ │
│ │cheltuieli │achiziţionare │ │bilet la ordin), │
│ │înregistrare │a domeniului │ │original şi copie │
│ │domeniu, fără │Internet; │ │certificată, după │
│ │hosting), pentru │● │ │caz; │
│ │operatorii care │achiziţionarea│ │4. Copie certificată│
│ │nu │softului │ │după extrasul de │
│ │au alt site; │pentru │ │cont; │
│ │ │comerţul │ │5. Copie certificată│
│ │ │on-line │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi modul│
│ │ │ │ │de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, după │
│ │ │ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │vânzare-cumpărare; │
│ │ │ │ │2. Raport de │
│ │ │ │ │evaluare ANEVAR, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │3. Extrasul de plan │
│ │ │ │ │cadastral, după caz;│
│ │ │ │ │4. Încheierea şi │
│ │ │ │ │extrasul de carte │
│ │ │ │ │funciară │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │5. Certificatul │
│ │ │ │ │fiscal de la │
│ │ │ │ │Direcţia taxe
│ │ │ │ │şi Impozite Locale │
│ │ │ │ │sau Primăria │
│ │ │ │ │localităţii │
│ │Investiţii în │ │ │cu precizarea că │
│ │active corporale │ │ │imobilul este │
│ │referitoare la │ │ │înregistrat │
│ │achiziţionarea de│● cheltuieli │ │ca spaţiu comercial,│
│ │spaţii pentru │pentru │ │după caz; │
│ │desfăşurarea │achiziţionare │ │6. Copie certificată│
│ │activităţilor de │de spaţii │ │de pe fişa activului│
│14. │comercializare a │● cheltuieli │100.000 │achiziţionat cu │
│ │produselor şi │pentru │ │codul de clasificare│
│ │serviciilor de │achiziţionarea│ │al │
│ │piaţă, destinate │de spaţii din │ │acestuia şi modul de│
│ │realizării │elemente │ │calcul al │
│ │activităţii │prefabricate │ │amortizării, │
│ │pentru care │ │ │după caz; │
│ │s-a solicitat │ │ │7. Factură fiscală │
│ │finanţare; │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │8. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ │
│ │ │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │ │ │ │CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │9. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │copie certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente │
│ │ │ │ │şi preţuri, original│
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │Achiziţionarea de│ │ │3. Instrumente de │
│ │instalaţii/ │ │ │plată (ordine de │
│ │echipamente │ │ │plată/ │
│ │specifice în │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │scopul obţinerii │ │ │CEC/foaie de │
│ │unei economii de │ │ │vărsământ/ │
│ │energie, precum │ │ │bilet la ordin/ │
│ │şi sisteme care │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│15. │utilizează surse │pentru │100.000 │externe │
│ │regenerabile/ │achiziţionare │ │în cazul │
│ │alternative de │ │ │importurilor,traduse│
│ │energie*7) pentru│ │ │în limba română şi │
│ │eficientizarea │ │ │legalizate), │
│ │activităţilor │ │ │original şi copie │
│ │pentru care a │ │ │certificată, după │
│ │solicitat │ │ │caz; │
│ │finanţare; │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │acestuia şi modul de│
│ │ │ │ │calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Promovarea │ │ │1. Contractul de │
│ │on-line a │ │ │prestări │
│ │activităţilor │ │ │servicii*9); │
│ │de comercializare│● cheltuieli │ │2. Factură fiscală, │
│ │a produselor şi │de │ │în original şi copie│
│ │serviciilor de │promovare │ │certificată; │
│ │piaţă, elaborarea│online, │ │3. Instrumente de │
│ │şi │elaborare şi │ │plată (ordine de │
│ │producţia de │producţie: │ │plată/ │
│16. │materiale │- pliante, │30.000 │chitanţă/cotor filă │
│ │tipărite de │mape │ │CEC/foaie de │
│ │promovare a │- broşuri │ │vărsământ/ │
│ │activităţilor de │- cataloage │ │bilet la ordin), │
│ │comercializare a │- afişe │ │original şi copie │
│ │produselor şi │- bannere │ │certificată, după │
│ │serviciilor de │- CD-uri │ │caz; │
│ │piaţă, pe suport │ │ │4. Copie certificată│
│ │hârtie şi pe │ │ │după extrasul de │
│ │suport │ │ │cont. │
│ │electronic*8); │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii │
│ │ │ │ │încheiat │
│ │ │ │ │cu furnizorul de │
│ │ │ │ │formare │
│ │ │ │ │profesională; │
│ │Participarea la │ │ │2. Copie a │
│ │cursuri de │ │ │certificatului/ │
│ │instruire pentru │ │ │diplomelor de │
│ │formare/ │● cheltuieli │ │absolvire/ │
│ │calificare │pentru │ │atestatului; │
│ │profesională/ │instruire │ │3. Factură fiscală, │
│ │specializare/ │constând în │ │în original şi copie│
│17. │perfecţio nare │taxa │30.000 │certificată; │
│ │profesională, │de participare│ │4. Instrumente de │
│ │participarea la │individuală la│ │plată (ordine de │
│ │cursuri privind │cursuri │ │plată/ │
│ │noţiuni │ │ │chitanţă/cotor filă │
│ │fundamentale │ │ │CEC/foaie de │
│ │de igienă; │ │ │vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin), │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont. │
└────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────┘

    *1) 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici, 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea investiţiei(exclusiv TVA); valoarea totală a AFN nu poate depăşi 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.
    *2) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.
    *3) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.
    *4) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de certificare furnizate.
    *5) Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
    *6) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, limbile în care se realizează site-ul şi adresa paginii WEB.
    *7) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    *8) Materialele promoţionale vor fi realizate şi în limbi de largă circulaţie internaţională.
    *9) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii şi limba/limbile în care se realizează materialele promoţionale.

    ANEXA 3

    la Procedură PS-04.02.03
    FORMULAR DE PRESELECŢIE*1)
    *1) Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei.
    Denumirea Societăţii Comerciale*):
    Codul unic de înregistrare*)
    Nr. de înregistrare la ONRC*)
    Codul CAEN rev. 2 aferent obiectului principal de activitate (Ordin nr. 337/2007)*)
    Cod/coduri CAEN aferent/e activităţilor pentru care se solicită AFN*)
    Categoria întreprinderii conform Legii nr. 346/2004 (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie)*2)*)
    *2) Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

    Numele reprezentatului legal*)
    Funcţia reprezentatului legal*)
    Adresa societăţii*)
    Judeţul*)
    Codul poştal*)
    Nr. telefon*)
    Nr. fax
    Adresa de e-mail*) Încarcă Browse
    Certificat de înmatriculare*)
    Denumirea planului de investiţii*)
    Adresa implementării planului de investiţii*)
    Obiectivele planului de investiţii*)
    Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii*)
    Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile*)
    Valoarea totală a planului de investiţii - (cheltuieli eligibile şi neeligibile ) lei*)
    Valoarea totală eligibilă a planului de investiţii (lei)*)
    Valoarea AFN (lei)*)
    Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se va realiza conform art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare tip de întreprindere: întreprindere autonomă, parteneră sau legată, potrivit legii.
    Întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
    Întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
    *) Toate câmpurile sunt obligatorii.

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Criterii │Punctaj│
│crt.│Categoria întreprinderii │Total │
├─┬──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │1 │Microîntreprindere │3 │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│A│2 │Întreprindere mică │2 │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │3 │Întreprindere mijlocie │1 │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Obs.: La încadrarea întreprinderii se │
│vor avea în vedere calculele făcute │
│conform anexelor 5 şi 6 din procedura │
│de implementare, având în vedere │
│situaţiile financiare la 31.12.2010. │
├──────────────────────────────────────┤
│Categoriile de activităţi/cheltuieli │
│eligibile │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │achiziţionarea de │ │
│ │ │echipamente IT tehnică de│ │
│ │ │calcul (tip PC, format │ │
│ │ │din: unitate centrală, │ │
│ │ │server, monitor, │ │
│ │4 │imprimantă/copiator/ │4 │
│ │ │multifuncţională, │ │
│ │ │inclusiv sisteme │ │
│ │ │portabile, licenţe │ │
│ │ │necesare desfăşurării │ │
│ │ │activităţii, sisteme │ │
│ │ │audio-video,etc.); │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de │ │
│ │5 │cititoare pentru cod de │3 │
│ │ │bare; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de cântare│ │
│ │6 │electronice cu/fără │3 │
│ │ │printer pentru │ │
│ │ │etichetare; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de aparate│ │
│ │7 │de marcat electronice │3 │
│ │ │fiscale; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de │ │
│ │ │echipamente tehnologice │ │
│ │ │maşini, utilaje şi │ │
│ │ │instalaţii de │ │
│ │ │lucru-inclusiv │ │
│ │ │software-ul aferent, │ │
│ │ │aparate şi instalaţii de │ │
│ │ │măsurare, control şi │ │
│ │8 │reglare necesare │5 │
│ │ │desfăşurării │ │
│ │ │activităţilor pentru care│ │
│ │ │a solicitat finanţare, │ │
│ │ │exclusiv jocuri de noroc │ │
│ │ │mecanice, electrice, │ │
│ │ │electronice, mese de │ │
│ │ │biliard, instrumente şi │ │
│ │ │automate muzicale; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │9 │achiziţionarea de electro│5 │
│ │ │şi motostivuitoare; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │investiţiile în active │ │
│ │ │necorporale referitoare │ │
│ │ │la brevete, licenţe, │ │
│ │ │mărci comerciale şi alte │ │
│ │ │drepturi şi active │ │
│ │ │similare (francize), │ │
│ │10│etichetare ecologică, │5 │
│ │ │software necesar │ │
│ │ │desfăşurării │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │ │produselor şi serviciilor│ │
│ │ │de piaţă; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de bunuri │ │
│ │ │prevăzute la subgrupele │ │
│ │ │3.1 mobilier, 3.2 │ │
│ │ │Aparatură birotică şi 3.3│ │
│ │ │sisteme de protecţie a │ │
│ │ │valorilor umane şi │ │
│ │ │materiale, conform H.G. │ │
│ │11│nr. 2139/2004 pentru │5 │
│ │ │aprobarea Catalogului │ │
│ │ │privind clasificarea si │ │
│ │ │duratele normale de │ │
│ │ │functionare │ │
│ │ │a mijloacelor fixe, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările ulterioare; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de │ │
│ │ │mijloace de transport │ │
│ │ │marfă pentru activităţile│ │
│ │12│specifice activităţilor │4 │
│ │ │de comercializare a │ │
│ │ │produselor şi serviciilor│ │
│ │ │de piaţă; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │certificarea unui sistem │ │
│B│ │de management al │ │
│ │ │calităţii/mediului/ │ │
│ │ │sănătăţii şi securităţii │ │
│ │ │ocupaţionale/ siguranţei │ │
│ │ │alimentelor, în │ │
│ │ │conformitate cu unul din │ │
│ │ │standardele: SREN-ISO │ │
│ │ │9001:2008 (sistem de │ │
│ │ │management al calităţii);│ │
│ │13│SR-EN-ISO 14001:2005 │3 │
│ │ │(sistem de management de │ │
│ │ │mediu); SR-EN-ISO │ │
│ │ │22000:2005 (sistem de │ │
│ │ │management al siguranţei │ │
│ │ │alimentelor); │ │
│ │ │OHSAS 18001: 2007(sistem │ │
│ │ │de management al │ │
│ │ │sănătăţii şi securităţii │ │
│ │ │ocupationale), simplu sau│ │
│ │ │integrat; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │realizarea unui site │ │
│ │ │pentru prezentarea │ │
│ │ │activităţii │ │
│ │14│solicitantului şi a │4 │
│ │ │produselor sau │ │
│ │ │serviciilor │ │
│ │ │promovate; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de spaţii │ │
│ │ │pentru desfăşurarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │15│produselor şi serviciilor│3 │
│ │ │de piaţă, destinate │ │
│ │ │realizării activităţii │ │
│ │ │pentru care s-a solicitat│ │
│ │ │finanţare*3); │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea de │ │
│ │ │instalaţii/echipamente │ │
│ │ │specifice în scopul │ │
│ │ │obţinerii unei economii │ │
│ │16│de energie, precum şi │5 │
│ │ │sisteme care utilizează │ │
│ │ │surse regenerabile/ │ │
│ │ │alternative de energie │ │
│ │ │pentru eficientizarea │ │
│ │ │activităţilor; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │promovarea on line a │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │ │produselor şi serviciilor│ │
│ │ │de piaţă, elaborarea şi │ │
│ │ │producţia de materiale │ │
│ │17│tipărite de promovare a │4 │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │ │produselor şi serviciilor│ │
│ │ │de piaţă, pe suport │ │
│ │ │hârtie şi pe suport │ │
│ │ │electronic; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │participarea la cursuri │ │
│ │ │de instruire pentru │ │
│ │ │formare/calificare │ │
│ │ │profesională/specializare│ │
│ │ │/perfecţionare │ │
│ │ │profesională în domeniul │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │18│produselor şi serviciilor│3 │
│ │ │de piaţă pentru care a │ │
│ │ │solicitat finanţare, │ │
│ │ │participarea la cursuri │ │
│ │ │privind noţiuni │ │
│ │ │fundamentale de igienă │ │
│ │ │necesare în activităţile │ │
│ │ │de comercializare a │ │
│ │ │produselor şi serviciilor│ │
│ │ │de piaţă; │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │consultanţă pentru │ │
│ │ │întocmirea documentaţiei │ │
│ │19│în vederea obţinerii │ │
│ │ │finanţării în cadrul │ │
│ │ │prezentului program. │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Obs: În cazul în care se intenţionează│
│efectuarea mai multor tipuri de │
│cheltuieli, punctajul va fi obţinut │
│prin calcularea mediei aritmetice │
│corespunzătoare. Cheltuiala de la nr. │
│19 este eligibilă, dar nu se │
│punctează. │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprinderea a mai beneficiat de │
│finanţare în cadrul programului în │
│ultimii 3 ani │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │A mai beneficiat de │ │
│ │20│finanţare în cadrul │0 │
│ │ │programului │ │
│C├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Nu a mai beneficiat de │ │
│ │21│finanţare în cadrul │5 │
│ │ │programului │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Întreprinderea a mai implementat │
│proiecte de investiţii proprii cu │
│finanţare din surse atrase(credite, │
│surse de finanţare nerambursabilă) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Întreprinderea a mai │ │
│ │ │implementat proiecte de │ │
│ │22│investiţii proprii cu │2 │
│ │ │finanţare din surse │ │
│ │ │atrase │ │
│D├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Întreprinderea nu a mai │ │
│ │ │implementat proiecte de │ │
│ │23│investiţii proprii cu │0 │
│ │ │finanţare din surse │ │
│ │ │atrase │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Întreprinderea implementează proiectul│
│în mediul rural │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Întreprinderea │ │
│ │24│implementează proiectul │3 │
│ │ │în mediul │ │
│ │ │rural │ │
│E├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Întreprinderea nu │ │
│ │25│implementează proiectul │0 │
│ │ │în mediul │ │
│ │ │rural │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Întreprinderea creează noi locuri de │
│muncă │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │26│Întreprinderea crează noi│2 │
│ │ │locuri de muncă │ │
│F├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │27│Întreprinderea nu creează│0 │
│ │ │noi locuri de muncă │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Activitatea pe care accesează este: │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │28│Servicii │2 │
│G├──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │29│Comerţ │0 │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Total puncte obţinute │
└──────────────────────────────────────┘

    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
    Punctajul maxim care se poate obţine este de 22 puncte.
    Punctajul minim care se poate obţine este de 6 puncte.
    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 11 puncte.
    La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line.

    ANEXA 4

    la Procedură PS-04.02.04
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata .................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ................., eliberat de ...................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. .................................... nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul .........................., în calitate de reprezentant legal al ......................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
    [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│ │acordării │Forma │Furnizorul│în │Cuantumul │
│Nr. │ajutorului│ajutorului│ajutorului│baza │ajutorului│
│Crt.│de │de stat │de stat │căruia a │acordat │
│ │stat │ │ │beneficiat│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│TOTAL │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.
    Declar pe propria răspundere că:
    întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
    întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
    întreprinderea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în JOUE nr. C 244/2004.
    împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*3) Ştampila
    Numele ..........................................
    Semnătura .......................................
    Data semnării ...................................
    *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
    *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaşiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 5

    la Procedură PS-04.02.05
    DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ..............................................................
    Adresa sediului social ................................................................
    Cod unic de înregistrare...............................................................
    Numele şi funcţia ....................... (Preşedintele consiliului de administraţie, Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
    [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌────────────┬───────────────┬─────────┐
│Exerciţiul │ │ │
│financiar │Cifra de │ │
│de │afaceri anuală │Active │
│referinţă*2)│netă │totale │
│Numărul │(mii lei/mii │(mii lei/│
│mediu anual │euro) │mii euro)│
│de │ │ │
│salariaţi │ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
├────────────┼───────────────┼─────────┤
├────────────┼───────────────┼─────────┤
├────────────┼───────────────┼─────────┤
└────────────┴───────────────┴─────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│Important: Precizaţi│ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar│[ ] Nu │
│anterior, │[ ] Da (în acest │
│datele financiare au│caz se va │
│înregistrat │completa şi se va│
│modificări care │ataşa o │
│determină încadrarea│declaraţie │
│întreprinderii │referitoare la │
│într-o altă │exerciţiul │
│categorie (respectiv│financiar │
│micro-întreprindere,│anterior) │
│întreprindere mică, │ │
│mijlocie sau mare). │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
    Numele ................................................ Ştampila
    Funcţia: ..............................................
    Semnătura .............................................
    Data semnării: ........................................
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2010.
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit).


    ANEXA 6

    la Procedură PS-04.02.06
    CALCULUL
    pentru întreprinderile partenere sau legate
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
    Perioada de referinţă - anul 2010

┌────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │Numărul │de │Total │
│ │mediu │afaceri│active│
│ │anual │anuală │(mii │
│ │de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate1 în mod│ │ │ │
│proporţional ale│ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┴─────────┴───────┴──────┤
│TOTAL │
└─────────────────────────────────────────┘

    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A. 1
    Întreprinderea parteneră - Date de identificare

┌──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │Numele şi │ │Cifra │ │
│ │ │ │prenumele │ │de │Active│
│Numele sau │Adresa │Cod unic │Preşedintelui │Numărul │afaceri│totale│
│denumirea │sediului│de │consiliului de│mediu │anuală │(mii │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│anual de │netă │lei/ │
│ │ │ │Director │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │general sau │ │lei/mii│euro) │
│ │ │ │echivalent │ │euro) │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┤
│Total │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ....................................................
    Adresa sediului social ......................................................
    Codul unic de înregistrare ..................................................
    Numele, prenumele şi funcţia ........................................ Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprinderea legată
    Perioada de referinţă - anul 2010

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale*2) │
│anual │anuală netă│(mii lei/ │
│de │(mii │mii │
│salariaţi*1) │lei/mii │euro) │
│ │euro) │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Total │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘

    NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    .....................................................................................................
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    .....................................................................................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
    Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active │
│ │Numărul │afaceri│totale*3)│
│Procent │mediu │anuală │(mii lei/│
│ │anual de │netă │mii │
│ │salariaţi│(mii │euro) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în │ │ │ │
│urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui │ │ │ │
│mai mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în │ │ │ │
│tabelul de│ │ │ │
│la pct. 1.│ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.


    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu│afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei/mii│
│salariaţi*5) │(mii lei/mii│euro) │
│ │euro) │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Total │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┘

    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
    Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

┌──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


    NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴───────┴──────┤
│Total │
└───────────────────────────────────────┘

    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
    NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ....................................... Ştampila
    Funcţia: .....................................
    Semnătura ....................................
    Data semnării: ...............................


    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ......................................
    Adresa sediului social ........................................
    Codul unic de înregistrare ....................................
    Numele, prenumele şi funcţia ...................... Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprindere
    Perioada de referinţă-anul 2010

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă│(mii lei/ │
│salariaţi*7) │(mii lei/ │mii euro) │
│ │mii euro) │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├──────────────┼───────────┼───────────┤
├─────────────┬┼───────────┼───────────┤
│Total ││ │ │
└─────────────┴┴───────────┴───────────┘

    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele................................................ Ştampila
    Funcţia:..............................................
    Semnătura ............................................
    Data semnării:........................................

    ANEXA 7

    la Procedură PS-04.02.07
    CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
    (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
    Subscrisa .......................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ................. eliberat la data de ............, cu domiciliul în localitatea ..................... str. ........................ nr. ...... bl ....... sc. ......... ap. ..... sectorul/judeţul .........................., cod poştal .................. solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. .............
    Datele de identificare ale operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ..............................................
    Data înregistrării .............................................................
    Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ....................................
    Codul unic de înregistrare ..........................................................
    Sediul/Adresa ...................................................................
    Telefon ....................... Fax ..................... E-mail ......................
    Nr. cont (5070)*1) în care se solicită transferarea AFN (RO) ................., deschis la Trezoreria ..........
    *1) pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Cont bancar*2) ............................. deschis la Banca ................................................
    *2) în conturile deschise la bănci comeriale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Nr. Planului de investiţii- număr RUE ..................................................................
    Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare .........................................................
    Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont;
    b) documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) dosarul de achiziţie prevăzut la subpct.4.2, alin. (9) din procedură;
    d) copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului de cont deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2012, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 10 la prezenta procedură;
    g) poliţă/contract de asigurare, prevăzut la subpct. 4.6 din procedură;
    h) copie certificată a contractului/contractelor de muncă pe durată nedeterminată pentru noile locuri de muncă create prin proiect, dacă este cazul;
    i) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării AFN, conform anexei nr. 11 la prezenta procedură, secţiunea B.

    - FORMULARUL DE DECONT*4) -
    Denumirea operatorului economic ............................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Factura │Instrumente de plată*7) │
├────┬──────────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┼───────┬───┬────┬───────┬──────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare│Valoare│Felul │ │ │ │Valoare │Valoare │Valoare │
│Nr. │Denumirea │Codul de │Nr. │Data │factură│factură│documen│Nr.│Data│Valoare│AFN │AFN │AFN │
│Crt.│activităţii*5)│clasificare*6)│Factură│facturii│cu TVA │fără │tului │ │ │cu TVA │solicitată│aprobată│aprobată│
│ │ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │UPSEC*8)│UMCR*8) │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───┴────┴───────┴──────────┴────────┴────────┤
│TOTAL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *4) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată, prevăzute în anexa nr. 2 la procedură.
    *5) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    *6) Unde este cazul.
    *7) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*3)
    Numele: ............................... Ştampila
    Funcţia: .............................. .................
    Semnătura .............................
    Data semnării: ........................

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Viza UPSEC*8) │
├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Aprobat │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


┌─────────────────────────────────────────────┐
│Viza UMCR8 │
├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Bun de │ │ │ │
│plată │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

    *8) Se va completa de OTIMMC

    ANEXA 8

    la Procedură PS-04.02.08
    MODEL PLAN DE INVESTIŢII*)
    *) Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestui plan de investiţii. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestui plan, dar le este interzis să completeze planul de investiţii în locul acestora. În cadrul Programului vor fi acceptate numai planuri de investiţii care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acestora faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare. Pentru a fi declarat admis la finanţare, planul de investiţii trebuie să obţină în urma evaluării minimum 70 de puncte conform grilei de evaluare (anexa nr. 14 la prezenta procedură).
    Se completează numai de către AIPPIMM
    Numărul RUE -Plan de investiţii ....................
    Data înregistrării .............................................
    Numele reprezentantului AIPPIMM
    ...................
    Semnătura
    1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
    (Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
    Subscrisa ........................ având datele de identificare de mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .......................... având calitatea de ........................ solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei ........... nr ........../2011.
    Titlul planului de investiţii:
    Denumire solicitant:
    Cod Unic de Înregistrare:
    Nr. de înregistrare la ORC:
    Adresă solicitant :
    Judeţul:
    Cod postal:
    Nr. Telefon:
    Nr. Fax:
    Email:
    COD CAEN aferent activităţii principale:
    COD CAEN aferent planului de investiţii:
    Locaţia implementării planului (adresă):
    Persoană de contact (denumire, telefon, email):

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │[ ] Da │
│ │[ ] Nu │
│IMM este │SRL, SRL-D, SA, etc.│
│plătitoare de TVA│............ lei, │
│: │deţinut de │
│Forma juridică: │- persoane fizice │
│Capitalul social:│.......... % │
│ │- persoane juridice:│
│ │........... % │
└─────────────────┴────────────────────┘

    Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior - 2010):
    Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat- pentru 2010): lei
    Valoarea totală a planului de investiţii (cheltuieli eligibile+neeligibile) - lei:
    Valoarea eligibilă a planului de investiţii: lei
    Valoarea AFN - lei: Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii
    Valoarea contribuţiei proprie (doar pentru cheltuieli eligibile): lei Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii

    2. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII ŞI A PIEŢEI PE CARE-ŞI DESFĂŞOARĂ FIRMA ACTIVITATEA
    2.1. Descrierea întreprinderii (descrierea sectorului în care-şi desfăşoară activitatea, a activităţii economice pe care o desfăşoară)
    2.2. Scurtă descriere a viziunii, misiunii, strategiei
    2.3. Evoluţia din ultimii 3 ani a firmei în termeni calitativi (indicatori economici ai situaţiei trecute)

┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│Indicator/An │2009 │2010 │2011 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Profit net │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Cifra de afaceri │ │ │ │
│netă │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Nr. salariaţi │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┘


    2.4. Analiza pieţei (descrierea principalilor clienţi - segmentul societăţii de piaţă, a principalilor furnizori, concurenţi, a poziţiei produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei)

    3. PREZENTAREA PLANULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANŢARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ
    3.1. Obiectivele planului de investiţii

┌───────────────┬────────┬────┬────┬────┐
│Obiective │ │ │ │ │
│cuantificabile │UM │Anul│Anul│Anul│
│(Indicatori │ │1 │2 │3 │
│ţintă) │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────┼────┼────┤
│Cifra de │LEI │ │ │ │
│afaceri: │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────┼────┼────┤
│Profit │LEI │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────┼────┼────┤
│Număr de │Număr │ │ │ │
│salariaţi │persoane│ │ │ │
└───────────────┴────────┴────┴────┴────┘


    3.2. Descrierea succintă a planului de investiţii pentru care se solicită finanţare
    3.3. Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare

┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│[ ] achiziţionarea│ │ │
│de echipamente IT │ │ │
│tehnică de calcul │ │ │
│(tip PC, │ │ │
│format din: │ │ │
│unitate centrală, │ │[] │
│server, monitor, │[ ] │achiziţionarea│
│imprimantă/ │achiziţionarea│de cântare │
│copiator/ │de cititoare │electronice cu│
│multifuncţională, │pentru │/fără printer │
│inclusiv sisteme │cod de bare; │pentru │
│portabile, │ │etichetare; │
│licenţe necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţii, │ │ │
│sisteme │ │ │
│audio-video,etc.);│ │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │[ ] │
│ │ │achiziţionarea│
│ │ │de echipamente│
│ │ │tehnologice │
│ │ │maşini, │
│ │ │utilaje şi │
│ │ │instalaţii de │
│ │ │lucru-inclusiv│
│ │ │software-ul │
│ │ │aferent, │
│ │ │aparate şi │
│ │ │instalaţii de │
│ │ │măsurare, │
│ │[ ] │control şi │
│[ ] achiziţionarea│achiziţionarea│reglare │
│de electro şi │de aparate de │necesare │
│motostivuitoare; │marcat │desfăşurării │
│ │electronice │activităţilor │
│ │fiscale; │pentru care a │
│ │ │solicitat │
│ │ │finanţare, │
│ │ │exclusiv │
│ │ │jocuri de │
│ │ │noroc │
│ │ │mecanice, │
│ │ │electrice, │
│ │ │electronice, │
│ │ │mese de │
│ │ │biliard, │
│ │ │instrumente şi│
│ │ │automate │
│ │ │muzicale; │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ │
│ │achiziţionarea│ │
│ │de bunuri │ │
│ │prevăzute │ │
│ │la subgrupele │ │
│ │3.1 │ │
│ │mobilier, 3.2 │ │
│[ ] investiţiile │Aparatură │ │
│în active │birotică şi │ │
│necorporale │3.3 │[ ] │
│referitoare la │sisteme de │achiziţionarea│
│brevete, licenţe, │protecţie │de mijloace de│
│mărci comerciale │a valorilor │transport │
│şi alte drepturi │umane şi │marfă pentru │
│şi active similare│materiale, │activităţile │
│(francize), │conform H.G. │specifice │
│etichetare │nr. 2139/2004 │activităţilor │
│ecologică, │pentru │de │
│software necesar │aprobarea │comercializare│
│desfăşurării │Catalogului │a │
│activităţilor de │privind │produselor şi │
│comercializare a │clasificarea │serviciilor de│
│produselor şi │si │piaţă; │
│serviciilor de │duratele │ │
│piaţă; │normale de │ │
│ │functiona re a│ │
│ │mijloacelor │ │
│ │fixe, cu │ │
│ │completarile │ │
│ │şi │ │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare; │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│[ ] certificarea │ │ │
│unui sistem de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii/mediului│ │ │
│/ │ │ │
│sănătăţii şi │[ ] realizarea│ │
│securităţii │unui │ │
│ocupaţionale/ │site pentru │ │
│siguranţei │prezentarea │[ ] │
│alimentelor, în │activităţii │achiziţionarea│
│conformitate cu │solicitantului│de spaţii │
│unul din │şi a │pentru │
│standardele: │produselor sau│desfăşurarea │
│SR-EN-ISO │serviciilor │activităţilor │
│9001:2008 (sistem │promovate, │de │
│de management al │pentru │comercializare│
│calităţii); │operatorii │a produselor │
│SR-EN-ISO │economici care│şi serviciilor│
│14001:2005 (sistem│nu │de piaţă, │
│de management de │deţin alt site│destinate │
│mediu); │şi │realizării │
│SR-EN-ISO │care trebuie │activităţii │
│22000:2005 (sistem│să fie │pentru care │
│de management al │funcţional la │s-a solicitat │
│siguranţei │data │finanţare; │
│alimentelor); │depunerii │ │
│OHSAS 18001: 2007 │cererii │ │
│(sistem de │de eliberare a│ │
│management al │AFN; │ │
│sănătăţii şi │ │ │
│securităţii │ │ │
│ocupationale), │ │ │
│simplu sau │ │ │
│integrat; │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │[ ] │
│ │ │participarea │
│ │ │la cursuri de │
│ │ │instruire │
│ │[ ] promovarea│pentru formare│
│ │on- │/calificare │
│ │line a │profesională/ │
│ │activităţilor │specializare/ │
│[ ] achiziţionarea│de │perfecţionare │
│de instalaţii/ │comercializare│profesională │
│echipamente │a │în domeniul │
│specifice în │produselor şi │activităţilor │
│scopul obţinerii │serviciilor de│de │
│unei economii de │piaţă, │comercializare│
│energie precum şi │elaborarea şi │a produselor │
│sisteme care │producţia de │şi │
│utilizează surse │materiale │serviciilor de│
│regenerabile/ │tipărite de │piaţă pentru │
│alternative de │promovare a │care a │
│energie pentru │activităţilor │solicitat │
│eficientizarea │de │finanţare, │
│activităţilor │comercializare│participarea │
│pentru care a │a │la cursuri │
│solicitat │produselor şi │privind │
│finanţare; │serviciilor de│noţiuni │
│ │piaţă, pe │fundamentale │
│ │suport hârtie │de igienă │
│ │şi pe │necesare în │
│ │suport │activităţile │
│ │electronic; │de │
│ │ │comercializare│
│ │ │a produselor │
│ │ │şi serviciilor│
│ │ │de piaţă. │
├──────────────────┴──────────────┴──────────────┤
│[ ] consultanţă pentru întocmirea documentaţiei │
│în vederea obţinerii finanţării în cadrul │
│prezentului program. │
└────────────────────────────────────────────────┘

    A. Detaliaţi modul în care bunurile/serviciile achiziţionate sunt integrate în fluxul tehnologic ale activităţii pe care o desfăşuraţi.
    B. Faceţi o scurtă prezentare a output-urilor generate prin implementarea planului de investiţii (pe fiecare bun/serviciu achiziţionat) în termeni de profit, cifră de afaceri, cotă de piaţă, etc.
    C. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanţarea în cadrul Programului:

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ │Codul de clasificare│Valoarea estimată │Valoarea │
│Denumirea bunului/serviciului*1) │(dacă este cazul)*2)│a cheltuielilor │finanţării │
│ │ │eligibile*3) │nerambursabile*4)│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de │ │ │ │
│calcul (tip PC, format din: unitate centrală, │ │ │ │
│server, monitor, imprimantă/copiator/ │ │ │ │
│multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, │ │ │ │
│licenţe necesare desfăşurării activităţii, │.................. │.................. │ │
│sisteme audio-video,etc.); │ │ │ │
│1-.............................................│ │ │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de │ │ │ │
│bare; │ │ │ │
│1-.............................................│.................. │.................. │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│c) achiziţionarea de cântare electronice cu/ │ │ │ │
│fără printer pentru etichetare; │ │ │ │
│1-.............................................│.................. │.................. │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│d) achiziţionarea de aparate de marcat │ │ │ │
│electronice fiscale; │ │ │ │
│1-.............................................│.................. │.................. │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│e) achiziţionarea de echipamente tehnologice │ │ │ │
│maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv│ │ │ │
│software-ul aferent, aparate şi instalaţii de │ │ │ │
│măsurare, control şi reglare necesare │ │ │ │
│desfăşurării activităţilor pentru care a │ │ │ │
│solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc │.................. │.................. │ │
│mecanice, electrice, electronice, mese de │ │ │ │
│biliard, instrumente şi automate muzicale; │ │ │ │
│1-.............................................│ │ │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare│ │ │ │
│1-.............................................│.................. │.................. │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│g) investiţiile în active necorporale │ │ │ │
│referitoare la brevete, licenţe, mărci │ │ │ │
│comerciale şi │ │ │ │
│alte drepturi şi active similare (francize), │ │ │ │
│etichetare ecologică, software necesar │................... │................. │ │
│desfăşurării activităţilor de comercializare a │ │ │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă; │ │ │ │
│1-.............................................│ │ │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la │ │ │ │
│subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică│ │ │ │
│şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane │ │ │ │
│şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru│ │ │ │
│aprobarea Catalogului privind clasificarea si │ │ │ │
│duratele normale de functionare a mijloacelor │................... │................. │ │
│fixe, cu completarile şi modificările │ │ │ │
│ulterioare; │ │ │ │
│1-.............................................│ │ │ │
│2-.............................................│ │ │ │
│3-.............................................│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│i) achiziţionarea de mijloace de transport │ │ │ │
│marfă pentru activităţile specifice │ │ │ │
│activităţilor de comercializare a produselor şi│ │ │ │
│serviciilor de piaţă; │................... │.................. │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│j) certificarea unui sistem de management al │ │ │ │
│calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii │ │ │ │
│ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în │ │ │ │
│conformitate cu unul din standardele: │ │ │ │
│SREN-ISO 9001:2008(sistem de management al │ │ │ │
│calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de │ │ │ │
│management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 │....................│...................│ │
│(sistem de management al siguranţei │ │ │ │
│alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de │ │ │ │
│management al sănătăţii şi securităţii │ │ │ │
│ocupationale), simplu sau integrat; │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│k) realizarea unui site pentru prezentarea │ │ │ │
│activităţii solicitantului şi a produselor sau │ │ │ │
│serviciilor promovate, pentru operatorii │ │ │ │
│economici care nu deţin alt site şi care │ │ │ │
│trebuie să fie funcţional la data depunerii │....................│...................│ │
│cererii de eliberare a AFN; │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea│ │ │ │
│activităţilor de comercializare a produselor şi│ │ │ │
│serviciilor de piaţă, destinate realizării │ │ │ │
│activităţii pentru care s-a solicitat │....................│...................│ │
│finanţare*5); │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente │ │ │ │
│specifice în scopul obţinerii unei economii de │ │ │ │
│energie, precum şi sisteme care utilizează │ │ │ │
│surse regenerabile/alternative de energie*6) │ │ │ │
│pentru eficientizarea activităţilor pentru care│....................│...................│ │
│a solicitat finanţare; │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│n) promovarea on-line a activităţilor de │ │ │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de │ │ │ │
│piaţă, elaborarea şi producţia de materiale │ │ │ │
│tipărite de promovare a activităţilor de │ │ │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de │....................│...................│ │
│piaţă, pe support hârtie şi pe suport │ │ │ │
│electronic; │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│o) participarea la cursuri de instruire pentru │ │ │ │
│formare/calificare profesională/specializare/ │ │ │ │
│perfecţionare profesională în domeniul │ │ │ │
│activităţilor de comercializare a produselor şi│ │ │ │
│serviciilor de piaţă pentru care a solicitat │ │ │ │
│finanţare, participarea la cursuri privind │ │ │ │
│noţiuni fundamentale de igienă necesare în │....................│...................│ │
│activităţile │ │ │ │
│de comercializare a produselor şi serviciilor │ │ │ │
│de piaţă; │ │ │ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei │ │ │ │
│în vederea obţinerii finanţării în cadrul │ │ │ │
│prezentului program. │....................│...................│ │
│1-............................................ │ │ │ │
│2-............................................ │ │ │ │
│3-............................................ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL*7) │....................│...................│ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    *2) Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
    *3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA
    *4) 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform Anexei nr. 2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă
    *5) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
    *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    *7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 100.000 lei.


    4. REZULTATE AŞTEPTATE DUPĂ IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INVESTIŢII
    4.1 Numărul de locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă
    4.2 Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior
    4.3 Creşterea profitului brut faţă de anul anterior
    4.4. Creşterea numărului de contracte încheiate faţă de anul anterior
    4.5 Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN)

    5. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI
    6. DURABILITATEA PROIECTULUI
    7. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI DUPĂ ÎNCETAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

    ANEXA 9

    la Procedură PS-04.02.09
    CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
    (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
    Subscrisa ............................ având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ....................................., având calitatea de ............................ renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ..................................................................................
    Adresa ...........................................................................................................
    Telefon ...................... Fax ........................ E-mail ...................... Cod poştal .............
    Data înregistrării ...............................................................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului .......................................... .................................
    Codul unic de înregistrare .......................................................................................
    Nr. Planului de investiţii-număr RUE .............................................................................
    Nr. Notificare ...................................................................................................
    Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ..................................................
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ........................... Ştampila
    Funcţia: .........................
    Semnătura ........................
    Data semnării: ...................
    Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Valoarea │
│ │finanţării│
│ │pentru │
│Denumirea activităţii*2) │care se │
│ │solicită │
│ │renunţarea│
│ │(lei) │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul│ │
│(tip PC, format din: unitate centrală, server, │ │
│monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
│inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare │ │
│desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
│......................... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de cântare electronice cu/fără │ │
│printer pentru etichetare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de aparate de marcat electronice │ │
│fiscale; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, │ │
│utilaje şi instalaţii de lucru - inclusiv software-ul │ │
│aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi│ │
│reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru │ │
│care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc │ │
│mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, │ │
│instrumente şi automate muzicale │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] investiţiile în active necorporale referitoare la │ │
│brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi│ │
│active similare (francize), etichetare ecologică, │ │
│software necesar desfăşurării activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele │ │
│3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de│ │
│protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G.│ │
│nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea si duratele normale de functionare a │ │
│mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările │ │
│ulterioare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de mijloace de transport marfă │ │
│pentru activităţile specifice activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] certificarea unui sistem de management al │ │
│calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii │ │
│ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate │ │
│cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem │ │
│de management al calităţii); SR-ENISO 14001:2005 │ │
│(sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 │ │
│(sistem de management al │ │
│siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007 (sistem de│ │
│management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), │ │
│simplu sau integrat; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] realizarea unui site pentru prezentarea │ │
│activităţii solicitantului şi a produselor sau │ │
│serviciilor promovate pentru operatorii economici care│ │
│nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la│ │
│data depunerii cererii de eliberare a AFN │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea │ │
│activităţilor de comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii│ │
│pentru care s-a solicitat finanţare*3). │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice│ │
│în scopul obţinerii unei economii de energie, precum │ │
│şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ │ │
│alternative de energie*4) pentru eficientizarea │ │
│activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] promovarea on line a activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, │ │
│elaborarea şi producţia de materiale tipărite de │ │
│promovare a activităţilor de comercializare a │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie │ │
│şi pe suport electronic; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] participarea la cursuri de instruire pentru │ │
│formare/calificare profesională/specializare/ │ │
│perfecţionare profesională în domeniul activităţilor │ │
│de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă│ │
│pentru care a solicitat finanţare, participarea la │ │
│cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă │ │
│necesare în activităţile de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[ ] consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în │ │
│vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului │ │
│program. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate.Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
    *4) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    SECŢIUNEA C
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul (a) ............................, identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......... eliberat la data de ........................, cu domiciliul în localitatea ............... str. ................................. nr. ...... bl. ..... sc. ..... ap. ..... sectorul/judeţul ........................, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ................................, declar pe propria răspundere că renunţ ( total sau parţial) la finanţarea în valoare de ......... lei pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC ............. Contractul de finanţare nr. ........ din ................
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5)
    *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele .............................. Ştampila
    Funcţia: ............................
    Semnătura ...........................
    Data semnării: ......................

    ANEXA 10

    la Procedură PS-04.02.10
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a) ...................... domiciliat(ă) în ...................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ....... eliberat de ......................... la data de .............., reprezentant legal/împuternicit al S.C. ...................... cu sediul în .................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2011 către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC........... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa la acest angajament.
    Semnătura ..................... (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
    Data întocmirii ...............
    Semnătura .....................
    Ştampila
    ANEXA 1

    la angajament
    FORMULAR DE RAPORTARE*1)
    PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare)
    Perioada pentru raportare: anul .............
    Datele de identificare a operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ..............................................................................
    Adresa .......................................................................................................
    Telefon: ........................ Fax: ..................... E-mail ...................... Cod poştal ........
    Data înregistrării operatorului economic .....................................................................
    Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după caz) ..................................................
    Codul unic de înregistrare (după caz) ........................................................................
    Am accesat programul în anul bugetar 2011, Contractul de finanţare nr. ........../zz.ll.aa., iar eliberarea alocării specifice individuale s-a efectuat în perioada: .............
    Date de raportare:
    - Cifra de afaceri ............................................... lei ;
    – Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior .............. %;
    – Profitul/Pierderea brut(ă): .................................... lei ;
    – Creşterea profitului brut faţă de anul anterior ................ %;
    – Numărul mediu anual de personal ...............................;
    – Creşterea numărului mediu anual de personal faţă de anul anterior ..........%.
    – Numărul de contracte încheiate .........................................
    – Creşterea numărului de contracte încheiate faţă de anul anterior ........%;
    – Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) .........%
    – Valoarea investiţiei realizate pentru care a solicitat finanţare: ............... lei;
    – Rentabilitatea capitalului angajat % (Profit brut/Capital angajat) ...............;
    – Marja brută din vânzări % ........................................;

    Subsemnatul/Subsemnata .................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ........., eliberat de .................. la data de ............., cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................ nr. ....... bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ........................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    Numele ............................. Ştampila
    Funcţia: ...........................
    Semnătura ..........................
    Data semnării: .....................
    *1) Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2012
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    ANEXA 11

    la Procedură PS-04.02.11
    OPIS*)
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu-şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
    SECŢIUNEA A
    Documente care însoţesc planul de investiţii (anexa nr. 8 la prezenta procedură)
    1. Formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line (Anexa nr. 3 la procedură).
    2. Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii,asociaţii,reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare,filiale,sucursale,subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru codul CAEN pe care accesează programul, situaţia societăţii(dacă este în stare de funcţionare, dizolvare,reorganizare judiciară, lichidare,insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), data ultimei menţiuni, istoric pe obiectul de activitate accesat în Program, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator).
    3. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea societăţii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2010, cuprinzând: numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare(anexele nr. 5 şi 6 la prezenta procedură, după caz).
    4*1). Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.
    5*1). Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către Direcţiile de Impozite şi taxe Locale din cadrul primăriilor din raza teritorială unde societatea îşi desfăşoară activitatea, în termen de valabilitate la data depunerii planului de investiţii. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
    6. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează planul de investiţii.
    7. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis.
    8. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici(Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale)(bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 decembrie 2010, în copie certificată.
    9. Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante/împuternicitului.
    10. Opisul cu documentele care însoţesc planul de investiţii.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    Numele ............................ Ştampila
    Funcţia: ..........................
    Semnătura .........................
    Data semnării: ....................
    *1) Dacă direcţiile de finanţe (DGTFP şi DITL) nu eliberează certificate fiscale pentru punctele de lucru, operatorul economic va solicita o adeverinţă care să ateste că nu este înregistrat ca fiind plătitor în cadrul administraţiei respective sau nu are datorii (indiferent dacă au sau nu CUI).
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
    OPIS*
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu-şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
    SECŢIUNEA B
    Documente care însoţesc Cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură,pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) dosarul de achiziţie prevăzut la subpct. 4.2, alin. (9) din procedură;
    d) copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului de cont deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2012, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 10 la prezenta procedură;
    g) poliţă/contract de asigurare pe o perioadă de 3 ani, pentru bunurile achiziţionate prin program, prevăzut la subpct. 4.6 din procedură;
    h) copie certificată a contractului/contractelor de muncă pe durată nedeterminată pentru noile locuri de muncă create prin proiect;
    i) opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ........................... Ştampila
    Funcţia: .........................
    Semnătura ........................
    Data semnării: ...................

    ANEXA 12

    la Procedură PS-04.02.12
    Lista Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)

┌────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │OTIMMC │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/FAX │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Sibiu Str. │0268-548.018 tel. │
│ │BRAŞOV │Turnului nr.5, │0268-548.017 fax │
│1. │Braşov │sc. B, │www.aippimm.ro, │
│ │Covasna │et.4, Braşov, │oficiubrasov@aippimm.ro │
│ │ │C.P.500209 │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │ │ │
│ │Bistriţa │Str. Horea nr. │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │13, │0264-487.244 fax │
│ │Cluj │et.1,Cluj-Napoca│www.aippimm.ro; │
│ │Maramureş │C.P.400174 │oficiucluj@aippimm.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis nr. │0241-661.253 tel. │
│ │Buzău │79-81, et.1, │0241-661.254 fax │
│3. │Constanţa │Constanţa, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │C.P.900669 │oficiuconstanta@aippimm.ro │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │ │ │
│ │Dolj │Str. Ştefan cel │0251-510.785 tel./fax │
│4. │Gorj │Mare nr. 12, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │et. 3, Craiova, │oficiucraiova@aippimm.ro │
│ │Olt │C.P. 200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Str. Elena │0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │Doamna nr. 61A, │0232-240.213 tel. │
│5. │Iaşi │et. 2, Iaşi, │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │C.P.700398 │oficiuiasi@aippimm.ro │
│ │Suceava │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │ │ │
│ │Bucureşti │Str. Bd. │ │
│ │Călăraşi │Independenţei, │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │nr. 23bis, │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │Ploieşti, │www.aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │C.P.100028 │oficiuploiesti@aippimm.ro │
│ │Ilfov │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Piaţa Victoriei │0265-311.660 tel. │
│7. │Alba │nr. 5, et. 2, │0265-260.818 fax │
│ │Harghita │Târgu Mureş, │www.aippimm.ro │
│ │Mureş │C.P. 540029 │oficiutargumures@aippimm.ro│
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │la Tisa │0256-292.767 fax │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │Timişoara, │oficiutimisoara@aippimm.ro │
│ │Timiş │C.P.300575 │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 13

    la Procedură PS-04.02.13
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. .......... din .....................
    În conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui Agenţiei ........................... privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care se finanţează din bugetul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, se încheie prezentul contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ................................, cu sediul în ......................, str. .................. nr. ....., sectorul ....., tel. ........., fax ..........., cont nr. RO ................... TREZ ................., deschis la Trezoreria ....................., reprezentat prin ordonator terţiar de credite ............................ şi Coordonator Unitate Programare , Selecţie, Evaluare şi Contractare .................., în calitate de administrator de Program,
    şi
    ......................., cu sediul în .............., tel. ........, fax ........., înregistrată sub nr. ......... la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ........................., reprezentată legal prin ................., având funcţia de ................., în calitate de ................. şi denumit în continuare beneficiar.
    I. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin "Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă", denumit în continuare Program, administrat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)....................

    ART. 2
    Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de ................lei în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului, Procedură care constituie anexă la contract şi care face parte integrantă din prezentul contract.


    II. Durata contractului
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.

    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile (cu excepţia celor de la subpct. 4.2., lit. j din procedura programului) este .............................. 2011.
    Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor şi depunerea Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, în cazul certificării unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele:SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005(sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005(sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat, este ................................ 2011.


    III. Finanţare
    ART. 5
    Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 80% pentru microîntreprinderi*1), 70% pentru întreprinderi mici*2) şi 60% pentru întreprinderi mijlocii*3) din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la procedură şi pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare nr.......din data de ......... în valoare totală de ............................. lei (fără să depăşească suma de 100.000 lei).
    *1) Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se va realiza conform art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare tip de întreprindere: întreprindere autonomă, parteneră sau legată, potrivit legii.
    *2) Întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
    *3) Întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC ................., exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC ......................... - originalul şi cele două copii certificate ale dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform subpct. 9.2 alin. (1) din procedură.

    ART. 8
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC .....................


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
    Administratorul:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans;
    c) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    d) va face decontarea într-o singură tranşă pentru toate activităţile;
    e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani;


    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC................. toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă/fax/mail a formularului de raportare tehnică ( Anexa 9 la procedura Programului);
    c) este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului;
    d) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile autorizate pentru care solicită finanţare, în conformitate cu codurile CAEN din anexa nr. 1 la procedura Programului;
    f) este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
    g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator;
    h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) nu poate schimba la achiziţionare bunurile/serviciile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
    Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
    Reprezentanţii Agenţiei şi cei ai OTIMMC ................. au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, conform procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Agenţiei/OTIMMC................. asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC................... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

    ART. 17
    Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a administratorului şi a succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 18
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societăţilor comerciale solicitante.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 19
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 20
    Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 21
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 22
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.


    IX. Modificarea contractului
    ART. 23
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 24
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 25
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 26
    Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC................. până la data de .................. cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzut în anexa nr. 7 la procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC................. până la data de ................ Cererea-tip de renunţare totală la finanţare, prevăzut în anexa nr. 9 procedură.


    ART. 27
    Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


    XI. Cesiune
    ART. 28
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 29
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 30
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 31
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 32
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 33
    Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 34
    Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 35
    Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 36
    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. .................
    Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
    Prezentul contract s-a încheiat azi, ............... la sediul OTIMMC ...............┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi │ │
│Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │ │
│...........................................│ │
│Ordonator terţiar de credite, │ │
│................................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
│Control financiar preventiv propriu, │Beneficiar, │
│......................................... │....................... │
│(numele şi prenumele în clar, │Reprezentant legal/funcţia, │
│semnătura şi ştampila) │.......................................│
│Compartiment economic, juridic │(numele şi prenumele în clar, │
│resurse umane şi administrativ, │semnătura şi ştampila) │
│......................................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
│Coordonator UPSEC │ │
│................................ │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la contractul de finanţare
    Numărul notificării ............
    Data ..................
    NOTIFICARE
    privind acordul de principiu pentru finanţare
    Destinatar:
    Denumirea operatorului economic ..............................................
    Data înregistrării ...........................................................
    Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ..............................
    Codul unic de înregistrare ...................................................
    Sediul/Adresa ................................................................
    Telefon/Fax ..................................................................
    Ca urmare a Planului de investiţii nr. ..... din data de ..............., prin prezenta, vă notificăm acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Valoarea AFN │
│ │aprobate de │
│Denumirea activităţii*4) │principiu │
│ │- lei -*5) │
│ │(lei) │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul│ │
│(tip PC, format din: unitate centrală, server, │ │
│monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
│inclusiv sisteme │ │
│portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, │..................│
│sisteme audio-video,etc.); │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de cântare electronice cu/fără │ │
│printer pentru etichetare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de aparate de marcat electronice │ │
│fiscale; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, │ │
│utilaje şi instalaţii de lucru inclusiv software-ul │ │
│aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi│ │
│reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru │ │
│care a solicitat finanţare, exclusiv Jocuri de noroc │ │
│mecanice electrice, electronice, mese de biliard, │ │
│instrumente şi automate muzicale │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] investiţiile în active necorporale referitoare la │ │
│brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi│ │
│active similare (francize), etichetare ecologică, │ │
│software necesar desfăşurării activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele │ │
│3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de│ │
│protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G.│ │
│nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea si duratele normale de functionare a │ │
│mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările │ │
│ulterioare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de mijloace de transport marfă │ │
│pentru activităţile specifice activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] certificarea unui sistem de management al │ │
│calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii │ │
│ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate │ │
│cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de│ │
│management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem│ │
│de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem │ │
│de management al │ │
│siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de │ │
│management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), │ │
│simplu sau integrat; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] realizarea unui site pentru prezentarea │ │
│activităţii solicitantului şi a produselor sau │ │
│serviciilor promovate pentru operatorii economici care│ │
│nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la│ │
│data depunerii cererii de eliberare a AFN │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea │ │
│activităţilor de comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii│ │
│pentru care s-a solicitat finanţare*6). │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice│ │
│în scopul obţinerii unei economii de energie, precum │ │
│şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ │ │
│alternative de energie*7) pentru eficientizarea │ │
│activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] promovarea on line a activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, │ │
│elaborarea şi producţia de materiale tipărite de │ │
│promovare a activităţilor de comercializare a │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie │ │
│şi pe suport electronic; │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] participarea la cursuri de instruire pentru │ │
│formare/calificare profesională/specializare/ │ │
│perfecţionare profesională în domeniul activităţilor │ │
│de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă│ │
│pentru care a solicitat finanţare, participarea la │ │
│cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă │ │
│necesare în activităţile de comercializare a │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│[ ] consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în │ │
│vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului │ │
│program. │ │
│1-....................................................│ │
│2-....................................................│ │
│3-....................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    *4) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *5) Valoarea totală a alocaţiei financiare nerambursabile pentru fiecare beneficiar este de maxim 100.000 lei, dar nu mai mult de 80% pentru microîntreprinderi [ ], 70% pentru întreprinderi mici [ ] şi 60% pentru întreprinderi mijlocii [ ] din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) pentru care beneficiarul a primit prezenta notificare.
    *6) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate.Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
    *7) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    În acest scop vă aducem la cunoştinţă că în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestei notificări trebuie să vă prezentaţi la sediul OTIMMC ................. pentru semnarea contractului de finanţare. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, vă rugăm să prezintaţi dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont (cu depozit colateral)/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis (ale Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006.
    Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro, echivalent în lei.
    Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de ..................... lei reprezentând ........... % din total valoare cheltuieli eligibile.
    UPSEC, .....................................
    Semnătura ............................

    ANEXA 14

    la Procedură PS-04.02.14

┌──────────────────────────────┬───────┐
│GRILA EVALUARE PLAN INVESTIŢII│PUNCTAJ│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Date Generale │0 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Descrierea întreprinderii │ │
│şi domeniul de activitate în │25 │
│care se realizează investiţia │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2.1. Descrierea întreprinderii│3 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2.2. Scurtă descriere a │7 │
│viziunii, misiunii, strategiei│ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2.3. Evoluţia din ultimii 3 │ │
│ani a firmei în termeni │ │
│calita- │5 │
│tivi(indicatori economici ai │ │
│situaţiei trecute) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2.4. Analiza pieţei │10 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Prezentarea planului de │ │
│investiţii pentru care se │ │
│solicită │ │
│finanţare în cadrul │ │
│Programului de dezvoltare şi │35 │
│modernizare │ │
│a activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi│ │
│serviciilor │ │
│de piaţă │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3.1. Obiectivele planului de │8 │
│investiţii │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3.2. Descrierea succintă a │ │
│planului pentru care se │7 │
│solicită │ │
│finanţare │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3.3. Prezentarea cheltuielilor│ │
│eligibile pentru care se soli-│ │
│cită finanţare │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│A. Detalierea modului în care │ │
│bunurile/serviciile achiziţio-│ │
│nate sunt integrate în fluxul │7 │
│tehnologic ale activităţii pe │ │
│care o desfăşuraţi │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│B. Prezentarea output-urilor │ │
│generate prin implementarea │ │
│planului de investiţii (pe │ │
│fiecare bun/serviciu │8 │
│achiziţionat) │ │
│în termeni de profit, │ │
│C.A.,etc. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C. Calcularea şi corelarea │ │
│corectă a valorilor şi a │ │
│costuri- │ │
│lor bunurilor/serviciilor │5 │
│pentru care se solicită │ │
│finanţarea │ │
│în cadrul Programului │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Rezultate aşteptate după │ │
│implementarea planului de │15 │
│investiţii │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Numărul de locuri de muncă │ │
│permanente nou create, cu │3 │
│normă │ │
│întreagă │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Creşterea cifrei de afaceri │3 │
│faţă de anul anterior │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Creşterea profitului brut faţă│3 │
│de anul anterior │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Creşterea numărului de │ │
│contracte încheiate faţă de │3 │
│anul │ │
│anterior │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Ponderea diversificării │ │
│produselor vândute/serviciilor│ │
│pres- │3 │
│tate (în cadrul aceluiaşi cod │ │
│CAEN) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Justificarea necesităţii │ │
│finanţării nerambursabile şi a│8 │
│oportunităţii achiziţiei │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Durabilitatea proiectului │7 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│7. Sustenabilitatea │ │
│proiectului după încetarea │10 │
│finanţării │ │
│nerambursabile │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│TOTAL │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016