Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015  privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (Anexa nr. 1)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (Anexa nr. 1)

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

    CAP. I
    Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală

    A. Prevederi generale
    1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
    2. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
    - durata de funcţionare a societăţii este expirată;
    - societatea nu mai are organe statutare;
    - durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
    3. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2 revine compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    4. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
    5. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
    - 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
    - 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
    - 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
    - 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
    - 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
    - 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri";
    - 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".
    6. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se aplică semestrial, astfel:
    a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent);
    b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).
    7. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă, până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.
    8. Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d) -g) din Codul de procedură fiscală, se aplică lunar, după primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    9. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
    10. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă, până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării.
    11. Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.
    12. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

    B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală
    1. Lunar, organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.
    2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct. 1.
    3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:
    a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele prevăzute la secţiunea A pct. 4;
    b) nu se selectează:
    - contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal central competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
    - contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;
    - sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.
    4. Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
    5. (1) În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, conform modelului din anexa nr. 5e) la ordin.
    5. (2) Notificarea se întocmeşte în două exemplare, şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
    5. (3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    5. (4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute la pct. 5. (1), îşi îndeplinesc obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    7. După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    8. Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    9. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate.
    10. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
    e) denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de declarare în inactivitate, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.
    11. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
    12. Documentaţia care a stat la baza întocmirii deciziei de declarare în inactivitate se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    C. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
    1. Lunar, în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central în a cărui evidenţă sunt înregistraţi contribuabili întocmeşte câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una dintre situaţiile de la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.
    2. Lista prevăzută la pct. 1, în care se menţionează condiţia din lege pentru care a fost inclus în listă, cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
    3. În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    4. Prevederile prezentului capitol secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.
    5.(1) În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat inactiv prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate transmite câte o notificare în vederea clarificării situaţiei pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 5e) la ordin.
    5.(2) Notificarea se întocmeşte în două exemplare şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
    5.(3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    5.(4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    6. Contribuabilii care, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5, fac dovada faptului că nu se mai află în situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    7. Dovada că respectivul contribuabil nu se mai află în situaţia pentru care a fost inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi o reprezintă fie informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, fie certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal competent.
    8. După expirarea termenului de 30 de zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    9. Prevederile prezentului capitol secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.
    10. În cazul în care compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central primeşte înştiinţarea organului de inspecţie fiscală privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, prevederile pct. 1-9 din prezenta secţiune se aplică corespunzător.

    CAP. II
    Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b)-g) din Codul de procedură fiscală

    A. Prevederi generale
    1. Pentru a fi declaraţi inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să se afle în una dintre următoarele situaţii:
    a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
    b) organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
    c) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
    d) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
    e) societatea nu mai are organe statutare;
    f) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
    2. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv structurilor de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz.
    3. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.
    B. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, conform prevederilor art. 10 şi 56 din Codul de procedură fiscală.
    2. În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
    a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

    C. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
    1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului.
    1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
    3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.
    4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:
    a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
    b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
    5. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
    a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
    6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la secţiunea B pct. 2 şi 5 din prezenta secţiune, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin.

    D. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului în vederea efectuării unei acţiuni de control, constată că respectivul contribuabil se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, respectiv contribuabilul se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, are durata de funcţionare a societăţii expirată, societatea nu mai are organe statutare sau are durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social expirată, consemnează în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului şi această situaţie.
    2. Identificarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) se face comparând datele şi informaţiile puse la dispoziţie de contribuabili cu cele din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
    3. După întocmirea procesului-verbal prezentat la pct. 1, organul de inspecţie fiscală transmite organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor o înştiinţare, prevăzută în anexa nr. 5i) la ordin, în care se consemnează că respectivul contribuabil verificat se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.

    E. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea controalelor Direcţiei generale antifraudă fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal central identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare ori de câte ori adresele la care sunt declarate domiciliul fiscal şi sediul social sunt diferite şi/sau există sedii secundare declarate. Solicitarea se trimite la adresa la care este declarat sediul social şi/sau la adresele unde sunt declarate sediile secundare care nu au dovada de sediu expirată potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. La procesul-verbal se vor anexa toate invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale.
    4. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
    a) procesele-verbale, menţionate la pct. 1 şi 3, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.
    5. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 4, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

    F. Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
    1. În situaţia în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal şi la adresa sediului social, dacă acestea sunt diferite.
    3. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, solicitarea se transmite şi la adresele unde acestea sunt declarate, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    4. Identificarea domiciliului fiscal, sediului social şi sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    5. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia.
    6. La procesul-verbal, întocmit ca urmare a acţiunii de control, se anexează următoarele documente:
    a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
    b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
    7. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
    a) procesele-verbale, menţionate la pct. 1 şi 5, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.
    8. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 7, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

    CAP. III
    Procedura de emitere şi comunicare a Deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală

    1. Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent sau de la Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    2. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    1. Dacă înainte de aprobarea, de către directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, a Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, ca urmare a aplicării fluxurilor prevăzute la cap. I secţiunile B, C, compartimentul de specialitate primeşte avizul organului de inspecţie fiscală/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, se sistează procedura de declarare în inactivitate potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz.
    2.(1) Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c), după caz, din Codul de procedură fiscală, la propunerea organului de inspecţie fiscală/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.
    2.(2) Referatul se avizează de către şeful de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şeful de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz.
    3. La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016