Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2017  de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2017 de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 9 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, denumit în continuare Acord, respectiv impozite, taxe vamale sau alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor.
    2. Persoanele care pot solicita restituirea impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de acestea potrivit dispoziţiilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acord, pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării acestuia, sunt următoarele:
    a) Guvernul Statelor Unite ale Americii;
    b) personalul Guvernului Statelor Unite ale Americii;
    c) contractorii;
    d) personalul contractorilor.

    CAP. II
    Procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată
    3. Restituirea taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitată de persoanele prevăzute la pct. 2, denumite în continuare contribuabili, se face pe baza cererii depuse de aceştia la organul fiscal central competent în administrarea solicitantului.
    4. Prin organ fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal, se înţelege:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, în situaţia în care acesta este stabilit în România;
    b) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în situaţia în care contribuabilul nu este stabilit în România.

    5. Cererea de restituire, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2, se depune de către contribuabil sau împuternicitul acestuia la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire.
    6. La cererea de restituire contribuabilul ataşează următoarele documente:
    a) un borderou care să cuprindă, în ordine cronologică, pentru fiecare achiziţie, următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului de achiziţie de bunuri sau servicii care au fost prestate, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată;
    b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate, pentru care se solicită restituirea TVA;
    c) copii de pe bonurile fiscale emise, pentru care se face restituirea TVA, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto de la staţiile de distribuţie;
    d) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a TVA aferente, până la data depunerii cererilor;
    e) documente care să ateste calitatea de persoană îndreptăţită să solicite restituirea taxei, astfel cum este definită la pct. 2, în copie conformă cu originalul, cum ar fi: contractul încheiat între Guvernului Statelor Unite ale Americii şi contractori, documente care să ateste calitatea de salariat al Guvernului Statelor Unite ale Americii/contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, după caz.

    7. Restituirea TVA se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 77 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.
    8. Dacă organul fiscal consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
    9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal.
    10. Organul fiscal, prin compartimentul/serviciul cu atribuţii în rambursarea TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează cererea şi documentaţia depusă de contribuabil şi întocmeşte Referatul pentru analiză documentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    11. Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    12. Decizia prevăzută la pct. 11 se întocmeşte în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi cu Referatul pentru analiză documentară, spre aprobare, conducătorului organului fiscal.
    13. Decizia prevăzută la pct. 11 este supusă prevederilor art. 94 din Codul de procedură fiscală.
    14. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, de către compartimentul de specialitate, iar cel de al doilea exemplar se transmite compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori, în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 167 şi 168 din Codul de procedură fiscală.
    15. În vederea restituirii sumei cuvenite contribuabilului, organul fiscal, prin compartimentul/serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.
    16. După verificarea prevăzută la pct. 15, compartimentul/ serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante ale contribuabililor şi întocmeşte în două exemplare următoarele documente:
    a) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale;
    b) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume;
    c) Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

    17. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se avizează de către şeful compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori şi de şeful compartimentului de colectare şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    18. După aprobarea actelor administrativ-fiscale prevăzute la pct. 16, acestea se transmit informatic unităţii Trezoreriei Statului în vederea efectuării compensării şi/sau restituirii, după caz.
    19. Suma aprobată prin Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget se compensează/restituie din contul de venit bugetar în care a fost achitată.
    20. După efectuarea compensării şi/sau restituirii, compartimentul/serviciul de evidenţă pe plătitori îl înştiinţează pe contribuabil despre modul de soluţionare a cererii, prin comunicarea, potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, a unui exemplar al Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz. Cel de al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    21. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat de contribuabil prin cererea de restituire.
    CAP. III
    Restituirea taxelor vamale prin rambursarea sau remiterea acestora
    22. Rambursarea sau remiterea sumelor reprezentând taxe vamale se efectuează potrivit prevederilor art. 116-121 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare.
    23. În completarea prevederilor de la pct. 22 se va ţine cont şi de dispoziţiile art. 92-102 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi ale art. 172-180 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.
    24. Cererea de rambursare sau remitere se depune la biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea vamală care face obiectul cererii.
    CAP. IV
    Procedura de restituire a impozitelor şi a altor taxe, cu excepţia celor prevăzute la cap. II şi III
    25. Fac obiectul procedurii prevăzute de prezentul capitol impozitele şi taxele, cu excepţia celor prevăzute la cap. II şi III, denumite în continuare sume de restituit, plătite de contribuabili.
    26. În vederea restituirii sumelor prevăzute la pct. 25, contribuabilul depune cerere la organul fiscal, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 3-5.
    27. La cererea de restituire contribuabilul anexează următoarele documente:
    a) actul prin care a fost individualizată suma de restituit, după caz;
    b) documentul doveditor al plăţii sumei de restituit, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, în copie conform cu originalul;
    c) documente care să ateste calitatea de persoană îndreptăţită să solicite suma de restituit, astfel cum este definită la pct. 2, în copie conformă cu originalul, cum ar fi contractul încheiat între Guvernului Statelor Unite ale Americii şi contractori şi documente care să ateste calitatea de salariat al Guvernului Statelor Unite ale Americii/contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, după caz.

    28. Compartimentul de specialitate al organului fiscal, competent în soluţionarea cererii depuse de contribuabil, este compartimentul/serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
    29. În vederea soluţionării cererii, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile pct. 7-21.
    30. În situaţia în care contribuabilii au achitat la bugetul de stat sume pentru care nu există obligaţia de declarare, restituirea acestora se efectuează de către organul fiscal, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, aplicându-se în mod corespunzător.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016