Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017 privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017  privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017 privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 961 din 5 decembrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 387 din 29 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 5 decembrie 2017.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, prevăzute la art. 77 şi art. 78 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură nu se aplică pentru schimbarea categoriei de folosinţă în alte categorii de folosinţă a pajiştilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
    (2) Pentru terenurile ocupate de pajişti permanente care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi pentru terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea schimbării categoriei de folosinţă se face în conformitate cu prezenta procedură.

    ART. 3
    În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritatea publică centrală - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin direcţia de specialitate;
    b) beneficiar - persoană fizică sau juridică ce deţine terenul în baza actului de proprietate sau a altui act de deţinere a terenului valabil încheiat;
    c) decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole - actul administrativ emis de autoritatea publică centrală sau structurile subordonate acesteia, prin care se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor;
    d) structuri subordonate - direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    e) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. La calculul unui termen pe zile nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte; când ultima zi a unui termen pe zile cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.


    ART. 4
    Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor se aprobă după cum urmează:
    a) prin decizia directorului direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru suprafeţele de teren de peste 1 ha. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele de teren de până la 1 ha inclusiv. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.


    ART. 5
    (1) Aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan se emite în baza unei documentaţii care cuprinde:
    a) cererea beneficiarului, adresată structurii subordonate în raza căreia se află situat terenul, însoţită de CI/BI în copie, după caz;
    b) certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;
    c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
    d) copia actului de proprietate sau a altui act de deţinere a terenului, valabil încheiat, însoţit de acordul proprietarului, după caz;
    e) memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinţă, întocmit de proprietar/beneficiar;
    f) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;
    g) extrasul din planul cadastral, cu evidenţierea tarlalelor şi a parcelelor propuse pentru schimbarea categoriei de folosinţă, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
    h) studiul pedologic şi agrochimic din care să reiasă încadrarea terenului în clase de calitate, precum şi pretabilitatea terenurilor pentru altă categorie de folosinţă, întocmită de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    i) copia cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole, avizată de către structura subordonată, sau copia autorizaţiei de plantare ori defrişare pentru livezi emisă de către structura subordonată, după caz;
    j) adeverinţa emisă de primărie, din care să rezulte faptul că suprafaţa totală de pajişte a fost înregistrată ca atare în registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007 sau adeverinţă emisă de primărie din care să rezulte dacă există suprafeţe de teren ocupat cu pajişte permanentă în excedent pe raza de competenţă a acesteia, după caz;
    k) adeverinţa din care să rezulte aprobarea fondurilor europene necesare realizării obiectivelor de investiţie care pot fi amplasate pe pajişti permanente şi care necesită schimbarea categoriei de folosinţă, emisă de către instituţia prin care se derulează fondurile europene.

    (2) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile prevăzute la art. 77 lit. d) din lege în categoria de folosinţă pajişti permanente se realizează prin însămânţarea acestora cu respectarea dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Beneficiarul, în vederea obţinerii aprobării privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan, depune documentaţia prevăzută la art. 5 la structura subordonată de la nivelul judeţului în care se află situat terenul ce face obiectul cererii.
    (2) În situaţia în care cererea are ca obiect schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole cu suprafaţa de peste 1 ha, directorul structurii subordonate va dispune transmiterea documentaţiei la autoritatea publică centrală.
    (3) Autoritatea publică centrală sau structura subordonată, după verificarea documentaţiei, poate emite:
    a) decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei;
    b) nota de completare a documentaţiei în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei.

    (4) Decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor/nota de completare a documentaţiei emisă de către autoritatea publică centrală se transmite la structura subordonată, pentru a fi comunicată beneficiarului.
    (5) În cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de emitere a deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii de către beneficiar a documentelor solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării de completare, se emite o adresă de răspuns prin care se comunică beneficiarului respingerea cererii.

    ART. 7
    Documentaţiile pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole se întocmesc în două exemplare; un exemplar al documentaţiei se reţine în arhiva autorităţii publice centrale sau a structurii subordonate, după caz.

    ART. 8
    Decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole se înregistrează la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul şi la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 78 alin. (7) şi (8) din lege.

    ART. 9
    Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor cu suprafaţa de până la 1 ha, având categoria de folosinţă arabil, deţinute în proprietate de către persoane fizice se realizează pe bază de declaraţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 78 alin. (5) şi (6) din lege.

    ART. 10
    (1) Situaţia actualizată a aprobărilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan, emise de către structurile subordonate, se va transmite autorităţii publice centrale în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situaţia centralizată a aprobărilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan.
    (3) Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul fondului funciar din cadrul autorităţii publice centrale furnizează date şi informaţii cu privire la suprafeţele agricole pentru care a fost aprobată schimbarea categoriei de folosinţă către direcţia de specialitate cu atribuţii în implementarea şi gestionarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    ……………………………………………………………………
    DECIZIA
    Nr. ................... din …………………
    În temeiul dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor,
    având în vedere Cererea proprietarului/beneficiarului nr. .......din ................, înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ............ din ................,
    în baza următoarelor documente:
    1. memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinţă;
    2. Studiul pedologic şi agrochimic nr. .......... din ........., întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice al judeţului ……… sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ..................;
    3. copia cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole nr. ........... din .............., avizată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………….., sau copia Autorizaţiei de plantare sau defrişare pentru livezi nr. .......... din ........., emisă de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………….., după caz;
    4. Adeverinţa nr. …………….. din ……………….., emisă de primăria localităţii …………………………, judeţul …………………..;
    5. Adeverinţa nr. …………….. din ……………………, emisă de către …………………………………… (Se scrie instituţia prin care se derulează fondurile europene necesare realizării obiectivelor de investiţie.).

    În scopul realizării obiectivului de investiţii ……………………………… de către beneficiar ……………………………………, pe terenul situat în ……………....……, judeţul …………….., în suprafaţă de ………….....………………., înscris în Cartea funciară nr. ……….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral ……………………,
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate……………………………………………, emite
    DECIZIA
    de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenului cu suprafaţa de ………. mp,
    categoria de folosinţă …….…., în categoria de folosinţă ……………..,
    clasa de calitate ………….., situat în extravilanul localităţii ….………., judeţul …………….,
    înscris în CF nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral …………………….. .
    Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile art. 78 alin. (7) şi (8) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor.
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii.
    Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Recomandări:
    ............................................................................
    ............................................................................

                           Director,
    .........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
             L.S.

    ANEXA 2

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI …………………
    DECIZIA
    Nr. ................... din …………………
    În temeiul dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor,
    având în vedere Cererea beneficiarului nr. ................... din ........................., înregistrată la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……...………… cu nr. ……………………… din …………….,
    în baza următoarelor documente:
    1. memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinţă;
    2. Studiul pedologic şi agrochimic nr. .................... din ..................., întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice al judeţului ……………… sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ..................;
    3. copia cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole nr. ........... din .............., avizată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………….. sau copia Autorizaţiei de plantare sau defrişare pentru livezi nr. .......... din ........, emisă de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………………….., după caz;
    4. Adeverinţa nr. ……….. din ……………….., emisă de primăria localităţii …………………………, judeţul …………………..;
    5. Adeverinţa nr. …………….. din ……………………, emisă de către …………………………………… (Se scrie instituţia prin care se derulează fondurile europene necesare realizării obiectivelor de investiţie.).
    În scopul realizării obiectivului de investiţii ……………………………… de către beneficiar ……………………………………, pe terenul situat în …………………, judeţul …………….., în suprafaţă de …………………………., înscris în Cartea funciară nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral ……………………,
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………………, emite
    DECIZIA
    de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă a terenului cu suprafaţa de ………. mp,
    categoria de folosinţă …….…., în categoria de folosinţă ……………………………..,
    clasa de calitate …………….., situat în extravilanul localităţii ……………………., judeţul ………………….,
    înscris în CF nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral …………………….. .
    Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile art. 78 alin. (7) şi (8) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor.
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii.
    Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Recomandări:
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................

                  Directorul executiv,
    .......................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
             L.S.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016