Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 29 mai 2024  de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 29 mai 2024 de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 505 din 31 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 14 din 29 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 31 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte:
    a) condiţiile în care ANRE confirmă unei persoane juridice străine, având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, denumită în continuare solicitant, dreptul de participare la pieţele de energie electrică sau la pieţele de gaze naturale din România;
    b) condiţiile care trebuie îndeplinite de persoana juridică străină având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit de la ANRE confirmarea privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică sau la pieţele de gaze naturale din România, pe durata exercitării dreptului confirmat;
    c) condiţiile de modificare/suspendare/încetare a valabilităţii deciziei de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică sau la pieţele de gaze naturale din România confirmat potrivit prezentei proceduri.


    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică în cazul oricărui operator economic, persoană juridică, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, dacă operatorul respectiv îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) deţine, în statul în care este înregistrat sediul său social, o licenţă valabilă sau alt document similar, în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, emisă/emis de autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din acel stat îndreptăţită să emită un astfel de document;
    b) solicită ANRE confirmarea dreptului de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale pe pieţele de energie electrică/gaze naturale din România şi îndeplineşte condiţiile de acordare a deciziei de confirmare conform prezentei proceduri;
    c) nu se află în procedura falimentului;
    d) nu i-a fost retrasă/retras în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii de confirmare vreo licenţă sau alt document similar emisă/emis, în domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale, de autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică dintr-un stat membru îndreptăţită să emită un astfel de document;
    e) nu i-a fost retras de către ANRE, în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii de confirmare, dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România, din motive imputabile acestuia;
    f) nu are ca acţionari/asociaţi deţinători ai controlului, precum şi, după caz, administratori/membri ai Consiliului de administraţie persoane care au deţinut aceste calităţi în cadrul unor operatori economici titulari de licenţă/decizie de confirmare care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de energie electrică sau pe piaţa de gaze naturale din România.

    (2) Responsabilitatea privind prezentarea la ANRE a înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) revine solicitantului.
    (3) ANRE acordă solicitantului, prin decizie, confirmarea dreptului de a desfăşura în România una dintre următoarele activităţi: activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, corespunzător tipului de activitate ce face obiectul licenţei sau documentului similar emis de autoritatea publică din acel stat membru al Uniunii Europene sau, după caz, de o altă autoritate publică din acel stat îndreptăţită să emită un astfel de document.
    (4) În situaţia în care autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, o altă autoritate publică dintr-un stat membru al Uniunii Europene îndreptăţită să emită o licenţă sau un alt document similar valabil(ă), în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, nu emite decât digital documentul respectiv, este necesară depunerea la ANRE, în locul documentului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), a unui document emis de entitatea responsabilă care să confirme acest fapt, cu indicarea site-ului unde pot fi consultate informaţiile.
    (5) În situaţia în care autoritatea de reglementare sau, după caz, o altă autoritate publică în domeniul energiei din statul membru al Uniunii Europene nu emite o licenţă sau un alt document similar în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, este necesară depunerea la ANRE, în locul documentului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), a unui document emis de entitatea responsabilă care să confirme acest fapt, cu indicarea domeniului/domeniilor pentru care poate desfăşura activităţi, perioada pentru care poate desfăşura activitatea/ activităţile şi indicarea locului unde pot fi verificate aceste informaţii.

    ART. 3
    Operatorii economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene care deţin o licenţă acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau pentru activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale pot solicita ANRE confirmarea dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România în baza prezentei proceduri, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta procedură. Simultan cu confirmarea dreptului de a desfăşura în România activităţile mai sus menţionate, se retrage licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau pentru activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, acordată de ANRE.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare.

    (2) Abrevierile utilizate în textul prezentei proceduri sunt următoarele:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    ART. 5
    În sensul prevederilor din prezenta procedură, prin contribuţie anuală se înţelege suma de bani percepută anual de ANRE de la orice operator economic, persoană juridică, înregistrată în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, căruia i s-a confirmat de către ANRE dreptul de a participa la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România, în condiţiile ordinului preşedintelui ANRE de stabilire a tarifelor şi contribuţiilor ANRE.

    CAP. II
    Condiţii privind solicitarea şi acordarea confirmării de către ANRE
    ART. 6
    (1) Pentru a obţine confirmarea dreptului de a participa la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România de către o persoană juridică străină cu sediul social în unul dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene vor fi luate în considerare următoarele documente:
    a) o cerere care conţine datele şi informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) licenţa sau documentul similar care s-a emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică îndreptăţită să emită un astfel de document din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social solicitantul, care probează că acesta beneficiază de dreptul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), în copie, precum şi o traducere necertificată a sa în limba română;
    c) o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    d) precizarea codului unic de identificare alocat în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie, informaţie solicitată începând cu data de 7 octombrie 2015, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie;
    e) dovada deţinerii unui cont distinct de disponibil în RON deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului;
    f) un document emis de autoritatea de reglementare în domeniul energiei din statul respectiv sau, după caz, o altă autoritate publică, care să cuprindă informaţii referitoare la:
    (i) relaţiile de tranzacţionare desfăşurate pe piaţa energiei electrice/gazelor naturale din statul membru unde îşi are sediul solicitantul;
    (ii) dacă solicitantului i-au fost aplicate sancţiuni, generate de încălcarea prevederilor legislaţiei aplicabile domeniului energiei electrice/gazelor naturale din statul membru şi în cazul în care au existat astfel de sancţiuni pentru ce abateri au fost aplicate

    g) dovada plăţii tarifului de aprobare a deciziei de confirmare stabilit conform ordinului preşedintelui ANRE privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 8 alin. (2).

    (2) ANRE demarează procesul de soluţionare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în cazul în care solicitantul a furnizat în cuprinsul acesteia datele complete de contact, respectiv adresa sediului social, adresa de e-mail, numerele de telefon şi de fax ale solicitantului de la sediul respectiv, precum şi pe cele ale unui reprezentant legal al acestuia sau ale unei persoane împuternicite în condiţiile legii.
    (3) Tariful de aprobare nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE refuză acordarea dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România sau dacă clasează documentaţia în baza prevederilor art. 7 alin. (4).

    ART. 7
    (1) Cererea şi documentele anexate acesteia se analizează de către ANRE, conform prevederilor din prezenta procedură, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, şi, dacă este cazul, se transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările sau clarificările necesare soluţionării cererii sale.
    (2) Cererea şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c) şi d), precum şi corespondenţa purtată între solicitant şi ANRE se redactează în limba română.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.
    (4) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează, iar solicitantul este notificat în acest sens.
    (5) În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:
    a) să convoace la sediul ANRE ori să organizeze şedinţe online cu reprezentanţii legali ai solicitantului sau persoanele împuternicite de către aceştia, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;
    b) să solicite informaţii la autoritatea publică emitentă a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din statul membru al Uniunii Europene în care solicitantul îşi are sediul;
    c) să solicite orice alte documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentei proceduri sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă de solicitant.


    ART. 8
    (1) În cazul în care se constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 6, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte proiectul de decizie şi raportul prin care propune Comitetului de reglementare al ANRE confirmarea dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România.
    (2) Proiectul de decizie şi raportul prevăzute la alin. (1) intră pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE numai după efectuarea plăţii tarifului de aprobare a deciziei de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România ce trebuie plătit de solicitant conform reglementărilor ANRE incidente.

    ART. 9
    (1) În baza hotărârii Comitetului de reglementare al ANRE, preşedintele ANRE emite o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România.
    (2) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se emite în termen de maximum 60 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor prezentei proceduri.
    (3) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) conţine, în principal:
    a) date privind solicitantul dreptului de a participa la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România;
    b) obiectul deciziei: confirmarea dreptului de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau a dreptului de a desfăşura activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale;
    c) durata de valabilitate a deciziei;
    d) drepturile şi obligaţiile solicitantului de a participa la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România.

    (4) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

    ART. 10
    În cazul în care prin raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE se constată că solicitantul nu îndeplineşte integral sau parţial cerinţele de formă şi conţinut prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 6, în baza hotărârii Comitetului de reglementare al ANRE, preşedintele ANRE emite o decizie privind refuzul de a acorda solicitantului dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România, care conţine motivele neacordării dreptului şi care poate fi contestată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 11
    Decizia de confirmare prevăzută la art. 9 are o durată iniţială de valabilitate de maximum un an şi poate fi prelungită succesiv pentru perioade de maximum 5 ani, astfel încât durata totală de valabilitate a acesteia să nu depăşească durata de valabilitate a licenţei sau a documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică îndreptăţită să emită un astfel de document din statul Uniunii Europene în care îşi are sediul social solicitantul.

    CAP. III
    Drepturi şi obligaţii
    ART. 12
    (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care a obţinut de la ANRE decizia de confirmare prevăzută la art. 9, are dreptul să participe la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România, pe toată durata de valabilitate a documentului emis de ANRE, în aceleaşi condiţii ca oricare alt titular al unei licenţe acordate de ANRE pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în decizia de confirmare emisă de ANRE, fiindu-i aplicabile toate reglementările aprobate de ANRE, incidente respectivei activităţi.
    (2) Operatorul economic persoană juridică străină nu mai are dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România începând cu:
    a) data retragerii licenţei sau documentului similar emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică îndreptăţită să emită un astfel de document din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social;
    b) data suspendării licenţei sau documentului similar prevăzut la lit. a), până la data încetării acestei suspendări;
    c) data de la care nu mai este îndeplinită condiţia referitoare la existenţa sediului social al operatorului economic persoană juridică străină într-un stat membru al Uniunii Europene;
    d) data stabilită de ANRE prin decizia de suspendare/ retragere a deciziei de confirmare, ca urmare a oricărei încălcări a legii şi reglementărilor ce îi sunt aplicabile.


    ART. 13
    (1) Operatorul economic prevăzut la art. 12 are toate obligaţiile care îi revin unui titular de licenţă acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau, după caz, pentru activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul economic prevăzut la art. 12 are următoarele obligaţii:
    a) să respecte, în aceleaşi condiţii ca oricare titular al unei licenţe acordate de ANRE pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în decizia de confirmare emisă de preşedintele ANRE, pe toată durata de valabilitate a deciziei de confirmare, Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, respectiv Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale sau, după caz, Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, precum şi orice reglementare tehnică şi comercială aprobată de ANRE sau orice prevederi legale aplicabile respectivelor activităţi;
    b) să informeze ANRE cu privire la modificarea oricăror date sau informaţii ale solicitantului cuprinse în cererea din anexa nr. 1, în termenele cuprinse în Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, în Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, respectiv în Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale sau, după caz, Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) să plătească ANRE o contribuţie anuală stabilită şi percepută conform prevederilor ordinului preşedintelui ANRE privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE, referitoare la cifra de afaceri realizată în România sau la cantitatea de gaze naturale furnizată în România, exprimată în MWh;
    d) să constituie şi să menţină o garanţie financiară sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion euro, echivalent în lei, în cazul în care operatorul economic este nerezident, conform prevederilor art. IV alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2022, cu modificările ulterioare;
    e) să depună anual pe portalul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (https:\\spv.anre.ro), până la sfârşitul lunii februarie, declaraţia care conţine baza de calcul al contribuţiei băneşti estimate aferente activităţilor ce fac obiectul deciziei de confirmare, conform prevederilor ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de stabilire a tarifelor şi contribuţiilor ANRE.


    ART. 14
    În completarea obligaţiilor prevăzute la art. 13, operatorul economic prevăzut la art. 12 are obligaţia să informeze ANRE, în termen de 10 zile calendaristice, cu privire la modificarea/suspendarea/retragerea licenţei sau a documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică îndreptăţită să emită un astfel de document din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care îşi are sediul social solicitantul, care a stat la baza emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare.

    CAP. IV
    Modificarea/Suspendarea/ Încetarea valabilităţii deciziei de confirmare
    ART. 15
    (1) Operatorul economic persoană juridică străină care solicită ANRE modificarea deciziei de confirmare în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia are obligaţia de a transmite solicitarea cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării deciziei de confirmare; solicitarea va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi f).
    (2) Pe lângă situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE modifică decizia de confirmare la cererea titularului, atunci când a survenit una dintre următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii şi/sau a formei juridice a titularului;
    b) schimbarea sediului social/profesional al titularului sau a altor elemente prevăzute în cuprinsul deciziei de confirmare.

    (3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) sunt notificate la ANRE de către operatorul economic prevăzut la art. 12, împreună cu cererea de modificare a deciziei de confirmare, însoţită de documente care confirmă modificările survenite.
    (4) În cazul în care se constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte proiectul de decizie şi raportul prin care propune Comitetului de reglementare al ANRE modificarea deciziei de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România.
    (5) Proiectul de decizie şi raportul prevăzute la alin. (4) intră pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE numai după efectuarea plăţii tarifului de modificare a deciziei de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România ce trebuie plătit de solicitant conform reglementărilor ANRE incidente.
    (6) În situaţii justificate cum ar fi cele determinate de modificări legislative sau de reglementări, ANRE poate decide din proprie iniţiativă modificarea deciziei de confirmare, situaţie în care nu se percepe niciun tarif.

    ART. 16
    (1) La notificarea transmisă de operatorul economic prevăzut la art. 12, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, suspendarea unei decizii de confirmare în următoarele situaţii:
    a) la cererea scrisă, motivată, a operatorului economic;
    b) pe perioada suspendării licenţei sau documentului similar prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), până la data încetării acestei suspendări;
    c) în cazul în care se constată că titularul deciziei de confirmare a încălcat o obligaţie care îi este aplicabilă conform legii sau reglementărilor emise de ANRE, iar situaţia creată se poate remedia;
    d) în situaţia neîndeplinirii repetate de către operatorul economic furnizor de energie electrică a obligaţiilor de plată a penalităţilor pentru nerealizarea obligaţiilor trimestriale şi/sau anuale de achiziţie de certificate verzi, conform prevederilor legii şi ale reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    e) pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor de plată ca parte responsabilă cu echilibrarea sau pentru neplata în mod repetat a contribuţiei de cogenerare, conform reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la solicitarea administratorului schemei de sprijin.

    (2) În cuprinsul deciziei de suspendare ANRE poate stabili măsuri de conformare în sarcina operatorului economic, pe durata suspendării, cu termene de ducere la îndeplinire.
    (3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea deciziei de confirmare se stabilesc condiţiile în care încetează suspendarea şi/sau termenele la care încetează suspendarea.
    (4) Pe durata suspendării se suspendă drepturile operatorului economic prevăzut la art. 12.

    ART. 17
    La notificarea transmisă de operatorul economic prevăzut la art. 12, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, încetarea valabilităţii unei decizii de confirmare în următoarele situaţii:
    a) la cererea scrisă, motivată, a operatorului economic;
    b) retragerea licenţei sau documentului similar prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a);
    c) în cazul în care se constată că titularul deciziei de confirmare a încălcat o obligaţie care îi este aplicabilă conform legii sau reglementărilor emise de ANRE, iar situaţia creată nu se poate remedia;
    d) în cazul falimentului;
    e) în cazul imposibilităţii remedierii situaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d) şi e);
    f) în cazul în care operatorul economic prevăzut la art. 12, furnizor de energie electrică, încalcă interdicţia legală prevăzută la art. 58 alin. (1^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin transmiterea unor notificări de denunţare unilaterală a contractelor de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali;
    g) în cazul în care operatorul economic prevăzut la art. 12 nu plăteşte sumele datorate ANRE sau nu poate fi contactat în vederea achitării sumelor datorate ANRE, în termen de un an de la data emiterii facturii.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    (1) ANRE are dreptul să controleze activitatea operatorilor economici, persoane juridice străine, cărora le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România în baza prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Dacă în urma acţiunii de control întreprinse de ANRE se stabileşte că operatorul economic persoană juridică străină prevăzut la alin. (1) nu a respectat prevederile deciziei de confirmare prevăzute la art. 9, ANRE aplică, în temeiul legii, sancţiuni, care pot include măsura suspendării sau a retragerii dreptului acestuia de a participa la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România.

    ART. 19
    ANRE actualizează periodic pe site-ul propriu lista operatorilor economici persoane juridice cărora le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România în baza prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 20
    Deciziile de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România emise de ANRE înainte de data intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care le-a fost acordat acest drept.

    ART. 21
    (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, persoanele juridice cărora le-a fost confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România au obligaţia să facă dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 13 alin. (2) lit. d).
    (2) Neîndeplinirea prevederilor art. (1) constituie cauză de suspendare a deciziei de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România şi, după caz, de retragere a acesteia.

    ART. 22
    Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, .........(prenumele şi numele)............., în calitate de ......(director general/acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator etc.).... al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ....(denumirea operatorului economic)...., înregistrat la .....(instituţia similară oficiului registrului comerţului din ţara de origine)........ cu nr. ................., cod fiscal ............, cu sediul social în ......(adresa completă a sediului social) ....., nr. telefon ......(nr. telefon)...., nr. fax ....(nr. fax).... şi contul ...(nr. IBAN al contului)...., deschis la banca ...(denumirea băncii)..., titular al ....(licenţei/autorizaţiei/alt document similar)....., pentru activitatea .....(activitatea obiect al licenţei)......, emisă de .....(numele emitentului documentului, instituţie publică/autoritate de reglementare etc.).... din ........(statul membru al Uniunii Europene, altul decât România)......, solicit confirmarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a dreptului de a desfăşura în România activitatea de furnizare a energiei electrice/gaze naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, în baza Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.
    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă următoarele date de contact:
    a) date de contact ale operatorului economic:
    telefon ....(nr. telefon).., fax ...(nr. fax).... şi adresa de e-mail ....... (adresa de e-mail).......;

    b) date de contact ale reprezentantului legal al operatorului economic sau ale unei persoane împuternicite în condiţiile legii:
    telefon ....(nr. telefon).., fax ...(nr. fax).... şi adresa de e-mail ....... (adresa de e-mail).......;

    c) codul unic de identificare alocat în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie*).
    *) Informaţie solicitată începând cu data de 7 octombrie 2015.


    Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.
    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.............................│..........................│
└─────────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......(prenumele şi numele)...., în calitate de ....(director general/acţionar/asociat deţinător al controlului/administrator etc.).... al operatorului economic ....(denumirea operatorului economic)..., înregistrat la .....(instituţia similară oficiului registrului comerţului din ţara de origine)..... cu nr. ............................, cod fiscal ................................., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că operatorul economic ........(denumirea operatorului economic)....., al cărui reprezentant legal sunt, va respecta normele tehnice şi comerciale din România, emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi alte reglementări sau prevederi legale aplicabile pentru activitatea pentru care solicită confirmarea, pe toată perioada de valabilitate a desfăşurării acestei activităţi în România, în baza confirmării primite de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Declar că licenţa sau alt document similar, în baza căreia/căruia solicit dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale, emise de autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică dintr-un stat membru îndreptăţită să emită un astfel de document este valabil(ă) la data prezentei declaraţii.*)
    *) Această informaţie nu este necesară în cazul în care autoritatea de reglementare sau, după caz, o altă autoritate publică în domeniul energiei din statul membru al Uniunii Europene nu emite o licenţă sau un alt document similar în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale sau activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale.

    Declar că operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu se află în procedura falimentului.
    Declar că operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu are ca acţionari/asociaţi deţinători ai controlului, precum şi, după caz, administratori/membri ai Consiliului de administraţie persoane care au deţinut aceste calităţi în cadrul unor operatori economici care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de energie electrică sau pe piaţa de gaze naturale din România.

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.............................│..........................│
└─────────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016