Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 iulie 2016  de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 iulie 2016 de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 608 din 9 august 2016
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1534/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016.
──────────
    ART. 1
    (1) În sensul prezentei proceduri, prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, pentru care se emit certificate de origine, se înţelege:
    a) fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară pe teritoriul României a lemnului - coajă, rumeguş, aşchii rezultate din prelucrare, capete, tocătură din liniile de profilare, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialului lemnos şi/sau a produselor din lemn, inclusiv din import, care nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi material lemnos declasat în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialului lemnos;
    b) tocătură de lemn, provenită numai din categoriile cuprinse la lit. a).

    (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au obligaţia de a împrejmui sau delimita depozitul în care este depozitată biomasa.
    (3) Evaluarea masei lemnoase rezultată din plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru producţia de biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe se face conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 2
    Certificatele de origine prevăzute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, se emit de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

    ART. 3
    (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură o documentaţie, care cuprinde:
    a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
    b) copie a actului administrativ emis de autoritatea naţională pentru reglementare în domeniul energiei, prin care să se facă dovada că solicitantul este producător de energie electrică din surse regenerabile de energie; aceasta se depune la data primei solicitări şi ori de câte ori apar modificări ale acestuia;
    c) borderoul avizelor de însoţire a mărfii şi a recepţiilor efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; acesta se prezintă în format scris şi într-un format electronic care permite calculul tabelar;
    d) copiile avizelor de însoţire a mărfii, precum şi a tuturor documentelor întocmite cu ocazia recepţiei - nota de recepţie şi/sau bonul de cântar - pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe achiziţionată pentru producerea de energie electrică;
    e) borderoul documentelor interne şi al celor generate din SUMAL: - procesul-verbal de sortare/procesul-verbal de declasare/procesul-verbal de producţie/procesul-verbal de transformare/procesul-verbal de gaterare/procesul-verbal de tocare, privind producerea de biomasă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care cuprinde documentele care stau la baza producerii biomasei definite la art. 1 alin. (1) în producţia proprie; acesta se prezintă într-un format electronic care permite calculul tabelar; situaţia depozitului de buşteni şi de cherestea, bonurile de consum/documentele de ieşire, aferente perioadei pentru care se solicită avizul;
    f) plan de situaţie a depozitului de biomasă în coordonate stereo 1970, conform obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2); aceasta se depune la data primei solicitări şi ori de câte ori apar modificări ale acestuia.

    (2) În vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe cu privire la cantităţile şi documentele prezentate, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate solicita orice alt document pe care îl consideră relevant sau poate efectua verificări.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f) trebuie să fie înregistrate şi însuşite de către reprezentantul legal al solicitantului.
    (4) Avizele de însoţire a mărfii, notele de recepţie, bonurile de predare, transfer, restituire, bonurile de consum, fişele de magazie vor fi întocmite conform prevederilor legale în vigoare privind modelele documentelor financiar-contabile şi vor cuprinde elementele minimale prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (5) Cantităţile înscrise în documentele prevăzute la alin. (4), care nu conţin elementele minime prevăzute de legislaţia în vigoare, nu vor fi luate în considerare la emiterea avizelor pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe.

    ART. 4
    Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în al căror teritoriu de competenţă se găsesc instalaţiile de producere a energiei electrice.

    ART. 5
    (1) Avizele se emit într-un termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă şi corectă; în intervalul celor 20 de zile lucrătoare, reprezentanţii structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pot face verificările faptice şi scriptice pe care le consideră necesare.
    (2) În cazul în care documentaţia este incompletă, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică solicitantului respectiv să completeze documentaţia într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării; dacă solicitantul nu completează documentaţia conform solicitării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în intervalul precizat, conducătorul acesteia comunică solicitantului despre refuzul de emitere a avizului, motivat, aferent cantităţilor pentru care nu s-au adus completările necesare de către solicitant.
    (3) În situaţia în care pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1), din motive întemeiate, timpul necesar nu este suficient, termenul se prelungeşte cu o perioadă de maximum 20 de zile lucrătoare; motivul prelungirii se comunică solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei.
    (4) Cantitatea de biomasă pentru care se emite avizul pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este cantitatea recepţionată şi care a fost utilizată de producătorul de energie conform prevederilor legale, exprimată în "tone".
    (5) Nu vor fi emise avize pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe utilizată în fracţiuni mai mici de o lună de zile calendaristice, cu excepţia primei luni de aplicare a actului normativ.
    (6) Este interzis producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să solicite două sau mai multe avize pentru cantităţi diferite de biomasă, dar care au rezultat/au fost procurate în acelaşi interval de producţie. Cantităţile de biomasă rezultate/procurate într-un interval de timp şi neacoperite de avizul pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură corespunzător acelui interval se înregistrează ca stocuri la sfârşitul intervalului şi se adaugă ca resursă la următoarea solicitare de aviz.

    ART. 6
    (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură o cerere însoţită de avizul/avizele pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe, în original, emis/emise de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, al căror model este prevăzut în anexa nr. 6, se emit într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în situaţia în care documentaţia depusă este completă şi corectă.
    (3) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se comunică beneficiarului şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis avizele ce au stat la baza eliberării acestora.

    ART. 7
    (1) Puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, aşa cum este definită la art. 1, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 7.
    (2) În situaţiile în care nu se cunoaşte sau nu se pot determina elementele care influenţează puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, se va folosi valoarea calorifică, corespunzătoare umidităţii de 30%.
    (3) În situaţia lipsei menţiunii exacte a speciei forestiere în avizul de însoţire a mărfii, se va aviza cantitatea corespunzătoare speciei cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidităţii de 30%.
    (4) În situaţia menţionării în avizul de însoţire a mărfii a grupelor de specii forestiere la "specie", se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidităţii de 30%.

    ART. 8
    (1) Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se anulează de către conducătorul acesteia prin decizie, în următoarele situaţii:
    a) inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce priveşte provenienţa legală a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe;
    b) inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce priveşte încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1;
    c) în cazul hotărârilor definitive şi irevocabile emise de instanţele judecătoreşti;
    d) modificarea condiţiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    e) la solicitarea justificată a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    (2) În situaţia anulării avizului pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.
    (3) Certificatul de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prin act administrativ, în următoarele situaţii:
    a) inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce priveşte provenienţa legală a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe;
    b) inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce priveşte încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1;
    c) în cazul hotărârilor definitive şi irevocabile emise de instanţele judecătoreşti;
    d) modificarea condiţiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    e) în cazul anulării avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care a stat la baza emiterii certificatului de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe.

    (4) În situaţia anulării certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, despre aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.
    (5) Anularea avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, precum şi a certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe aferent acestuia se va efectua pentru cantităţile pentru care s-au constatat neconformităţi cu realitatea, aşa cum sunt definite la alin. (1) şi alin. (3); pentru cantităţile pentru care nu sunt constatate neconformităţi, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite un nou aviz, iar autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură emite un nou certificat de origine.
    (6) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe pentru care s-a dispus anularea se comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la această dată.

    ART. 9
    (1) Evidenţa certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se ţine de către direcţia care iniţiază emiterea acestora în Registrul unic de evidenţă al certificatelor de origine emise pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.
    (2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    EVALUAREA
    masei lemnoase rezultate din plantaţiile cu
    specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru
    producţia de biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe
    ART. 1
    Plantaţiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru biomasă sunt plantaţii de specii forestiere realizate în afara fondului forestier naţional, pe terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră, conduse în scopul maximizării cantităţii de biomasă obţinute în urma unui ciclu scurt de producţie.

    ART. 2
    La solicitarea producătorului de biomasă, proprietar sau deţinător cu titlu legal al terenului pe care este amplasată plantaţia pentru biomasă, ocolul silvic în a cărui rază de activitate se găseşte plantaţia este obligat să asigure prestarea serviciilor silvice de evaluare a masei lemnoase, pe bază de contract, într-un termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

    ART. 3
    (1) Evidenţierea arborilor sau arbuştilor de extras, în cazul recoltării selective, se face prin grifare.
    (2) Evidenţierea suprafeţei cu arbori sau arbuşti, pe care se va executa recoltarea integrală, se va face prin materializarea limitelor acestei suprafeţe, prin ţăruşi şi ridicare topografică în coordonate stereo 1970.
    (3) În cazul recoltării integrale mecanizate prin tocare, cum ar fi în cazul plantaţiilor recoltate în stadiul de nuieliş/prăjiniş sau în cazul culturilor de specii arbustive, delimitarea suprafeţei se realizează perimetral pe repere vizibile de tip ţăruşi plasate la limita parcelei ce va fi recoltată mecanizat şi măsurătoare topografică în coordonate stereo 1970.

    ART. 4
    La inventarierea arborilor, pentru calculul numărului total de arbori se va ţine cont de schema de plantare utilizată şi de golurile eventuale create prin dispariţia sau extragerea în timp a unor arbori.

    ART. 5
    (1) Evaluarea masei lemnoase se face după metoda arborilor de probă doborâţi, descrisă în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării s╕i valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru o mai bună precizie, calculul volumului total al arborilor de recoltat se va face prin înmulţirea volumului individual calculat ca medie a volumelor arborilor doborâţi cu numărul total de arbori de extras din clasa de diametre respectivă.
    (3) Producătorul de biomasă este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor ocolului silvic mijloacele necesare doborârii şi măsurării arborilor de probă, precum şi pentru măsurătoarea topografică.

    ART. 6
    Exploatarea masei lemnoase se va face prin asimilare cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Pentru respectarea normelor cu privire la circulaţia materialului lemnos, producătorul de biomasă, persoană juridică, emite avizul de însoţire primar pentru masa lemnoasă recoltată care se transportă sub formă de lemn rotund, crăci sau tocătură, acesta fiind asimilat operatorilor economici cu activitate de exploatare conform art. 3 alin. (1) lit. d) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul producătorilor de biomasă persoane fizice care exploatează masa lemnoasă în regie proprie, avizele de însoţire primare pentru masa lemnoasă recoltată se eliberează de către ocolul silvic care a realizat evaluarea masei lemnoase.


    ANEXA 2

    la procedură
    - Model -
    Operatorul economic .......(date de contact).......
    Nr.*) ...................../.......................
    *) Cererea va fi înregistrată distinct.

    CERERE
    Către
    Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
    Operatorul economic ........(denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile)........., cu sediul în ......................................, CUI, deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ..................., localitatea ......................., deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada ...................................:

┌────┬──────────────┬────┬───────┬─────┐
│ │ │ │Specia/│ │
│Nr. │ │ │Grupa │ │
│crt.│Sortimente │U.M.│de │Total│
│ │ │ │specii │ │
│ │ │ ├───────┤ │
├────┼──────────────┼────┼┬─┬─┬┬┬┼─────┤
│ │Fracţiunea │ ││ │ ││││ │
│ │biodegradabilă│ ││ │ ││││ │
│ │a │ ││ │ ││││ │
│ │produselor │ ││ │ ││││ │
│1 │rezultate din │ ││ │ ││││ │
│ │prelucrarea │ ││ │ ││││ │
│ │primară şi │ ││ │ ││││ │
│ │secundară a │ ││ │ ││││ │
│ │lemnului │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│2 │Tocătură de │ ││ │ ││││ │
│ │lemn │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│3 │TOTAL │ ││ │ ││││ │
└────┴──────────────┴────┴┴─┴─┴┴┴┴─────┘

    Solicit emiterea avizului pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, achiziţionată în perioada ..................., şi care a fost utilizată în producerea de energie din surse regenerabile de energie, în perioada ...........(Se va înscrie perioada în care a fost utilizată.).........
    Anexăm prezentei solicitări următoarele documente: ..........(Se vor înscrie toate documentele ce însoţesc solicitarea.)..........
    Reprezentant legal,
    ...............................

    ANEXA 3

    la procedură
    Operatorul economic .....(date de contact)........
    Nr.*) ................./..........................
    *) Fiecare borderou va fi înregistrat distinct.

    BORDEROUL
    avizelor de însoţire a mărfii şi al recepţiilor efectuate
    1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016
    2. Specia/grupa de specii

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │Aviz de însoţire a │Cantitatea înscrisă în│ │
│ │mărfii │avizul de însoţire a │Cantitatea recepţionată │
│Nr. │ │mărfii │ │
│crt.├───────┬─────┬───┬────┼──┬───────────┬────┬──┼──┬───────────┬────┬────────┤
│ │Emitent│Seria│Nr.│Data│mc│mc │tone│mc│mc│necompactat│tone│atrotone│
│ │ │ │ │ │ │necompactat│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───┼────┼──┼───────────┼────┼──┼──┼───────────┼────┼────────┤
├────┼───────┼─────┼───┼────┼──┼───────────┼────┼──┼──┼───────────┼────┼────────┤
├────┼───────┼─────┼───┼────┼──┼───────────┼────┼──┼──┼───────────┼────┼────────┤
├────┼───────┼─────┼───┼────┼──┼───────────┼────┼──┼──┼───────────┼────┼────────┤
└────┴───────┴─────┴───┴────┴──┴───────────┴────┴──┴──┴───────────┴────┴────────┘

                                  Reprezentant legal,
                            ...............................

    ANEXA 4

    la procedură
    Operatorul economic .....(date de contact)........
    Nr.*) ................./..........................
    *) Fiecare borderou va fi înregistrat distinct.

    BORDEROUL
    documentelor interne şi al celor generate din SUMAL
    1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016
    2. Specia/Grupa de specii

┌────┬─────────┬───────────────────┬──────────┐
│ │Document │Cantitatea înscrisă│Procesul │
│ │intern**)│în │tehnologic│
│Nr. │ │documentul intern │care a │
│crt.├───┬─────┼──┬───────────┬────┤generat │
│ │Nr.│Data │mc│mc │tone│biomasa │
│ │ │ │ │necompactat│ │ │
├────┼───┼─────┼──┼───────────┼────┼──────────┤
├────┼───┼─────┼──┼───────────┼────┼──────────┤
├────┼───┼─────┼──┼───────────┼────┼──────────┤
├────┼───┼─────┼──┼───────────┼────┼──────────┤
└────┴───┴─────┴──┴───────────┴────┴──────────┘

                                  Reprezentant legal,
                             ..............................
    **) Conform art. 3 alin. (1) lit. e) şi f) din procedură.

    ANEXA 5

    la procedură
    - Model -
    Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
    Adresa: ..............................................
    AVIZ
    pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe
    Nr. ........*1)/................*2)
    *1) Numărul de ordine din registrul avizelor pentru certificate de origine.
    *2) Data emiterii avizului.

    Se certifică prin prezentul aviz faptul că operatorul economic ........(denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile)......, cu sediul în ............................., CUI .............................., deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ................. localitatea ..........................., este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada .........................:

┌────┬──────────────┬────┬───────┬─────┐
│ │ │ │Specia/│ │
│Nr. │ │ │Grupa │ │
│crt.│Sortimente │U.M.│de │Total│
│ │ │ │specii │ │
│ │ │ ├───────┤ │
├────┼──────────────┼────┼┬─┬─┬┬┬┼─────┤
│ │Fracţiunea │ ││ │ ││││ │
│ │biodegradabilă│ ││ │ ││││ │
│ │a │ ││ │ ││││ │
│ │produselor │ ││ │ ││││ │
│1 │rezultate din │ ││ │ ││││ │
│ │prelucrarea │ ││ │ ││││ │
│ │primară şi │ ││ │ ││││ │
│ │secundară a │ ││ │ ││││ │
│ │lemnului │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│2 │Tocătură de │ ││ │ ││││ │
│ │lemn │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│3 │TOTAL │ ││ │ ││││ │
└────┴──────────────┴────┴┴─┴─┴┴┴┴─────┘

                                     Inspector-şef,
                            ...............................

    ANEXA 6

    la procedură
    - Model -
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    Adresa: ..............................................
    CERTIFICAT DE ORIGINE
    pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe
    Nr. ............*1)/......................*2)
    *1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine.
    *2) Data emiterii certificatului de origine.

    Se certifică prin prezentul că Societatea ......(denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile)......., cu sediul în ........................., CUI ........................., deţinător al instalaţiei pentru producerea de energie electrică din biomasă, amplasată în judeţul ...................., localitatea ................., este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe, utilizate în perioada .............................:

┌────┬──────────────┬────┬───────┬─────┐
│ │ │ │Specia/│ │
│Nr. │ │ │Grupa │ │
│crt.│Sortimente │U.M.│de │Total│
│ │ │ │specii │ │
│ │ │ ├───────┤ │
├────┼──────────────┼────┼┬─┬─┬┬┬┼─────┤
│ │Fracţiunea │ ││ │ ││││ │
│ │biodegradabilă│ ││ │ ││││ │
│ │a │ ││ │ ││││ │
│ │produselor │ ││ │ ││││ │
│1 │rezultate din │ ││ │ ││││ │
│ │prelucrarea │ ││ │ ││││ │
│ │primară şi │ ││ │ ││││ │
│ │secundară a │ ││ │ ││││ │
│ │lemnului │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│2 │Tocătură de │ ││ │ ││││ │
│ │lemn │ ││ │ ││││ │
├────┼──────────────┼────┼┼─┼─┼┼┼┼─────┤
│3 │TOTAL │ ││ │ ││││ │
└────┴──────────────┴────┴┴─┴─┴┴┴┴─────┘

                        Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                                ........................

    ANEXA 7

    la procedură
    PUTEREA CALORIFICĂ
    a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Puterea calorifică la umiditatea de: │
│ ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│Specia │0% │15% │30% │
│forestieră├──────┬────┬─────┼──────┬────┬─────┼──────┬────┬─────┤
│ │MJ/kg │kcal│kwh/ │MJ/kg │kcal│kwh/ │MJ/kg │kcal│kwh/ │
│ │ │/kg │kg │ │/kg │kg │ │/kg │kg │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┤
│RĂŞINOASE │
├──────────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┬─────┤
│Brad │19,485│4654│5,412│15,449│3690│4,291│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Larice │16,982│4056│4,716│14,863│3550│4,128│13,440│3210│3,733│
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Molid │19,661│4696│5,460│15,596│3725│4,331│14,235│3400│3,953│
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Pin │21,210│5066│5,891│16,957│4050│4,709│15,324│3660│4,256│
├──────────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┤
│FOIOASE │
├──────────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┬─────┤
│Anin negru│18,070│4316│5,019│14,214│3395│3,948│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Carpen │17,007│4062│4,723│13,314│3180│3,698│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Fag │18,815│4494│5,226│14,842│3545│4,122│12,560│3000│3,488│
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Frasin │17,815│4255│4,948│13,984│3340│3,884│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Mesteacăn │19,490│4655│5,413│15,428│3685│4,285│13,607│3250│3,779│
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Plop negru│17,262│4123│4,794│13,523│3230│3,756│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Salcie │17,853│4264│4,958│13,649│3260│3,791│x │x │x │
│albă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Salcâm │18,954│4527│5,264│14,968│3575│4,157│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Stejar │18,380│4390│5,105│14,444│3450│4,012│13,565│3240│3,767│
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Paltin │x │x │x │13,733│3280│3,814│x │x │x │
├──────────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┤
│Ulm │x │x │x │14,696│3510│4,081│x │x │x │
└──────────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┘

    Corespondenţa între unităţile de măsură folosite este următoarea:
    1 kwh/kg = 860 kcal/kg = 3,6 MJ/kg; MJ - megajoule; 1 MJ = 1 000 000 J;
    1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg = 4186,8 J/kg; kJ - kilojoule; 1 kJ = 1000 J; MJ/kg = 1 000 000 J/kg.


    ANEXA 8

    la procedură
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    Direcţia .....................................
    REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ
    al certificatelor de origine emise pentru
    biomasa din silvicultură şi industriile conexe

┌────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Persoana care a ridicat │ │
│ │Indicativul │Titularul │Data emiterii │ │ │certificatul de origine │ │
│Nr. │judeţului/ │certificatului│certificatului│Volumul│Cantitatea├─────────┬─────────┬─────────┤Observaţii│
│crt.│municipiului│de origine │de origine │- mc - │- to - │Numele şi│Data │Semnătura│ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │prenumele│ridicării│de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │primire │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
└────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016