Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 februarie 2024  de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2024 de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 169 din 1 martie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 88 din 28 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 1 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează acordarea, plata şi monitorizarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, a grantului prevăzut în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, denumită în continuare OUG nr. 7/2024.

    ART. 2
    (1) Termenii „beneficiari“, „credit“, „administratorul schemei“, „instituţie de credit“ şi „administratorul schemei“ au înţelesul prevăzut de OUG nr. 7/2024.
    (2) Termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) acord de finanţare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, aprobată prin OUG nr. 7/2024;
    b) convenţie de lucru - documentul încheiat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu FGCR în baza căruia se stabilesc termenii şi condiţiile derulării schemei, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor;
    c) convenţie de implementare - documentul încheiat de FGCR cu instituţia de credit în baza căruia se stabilesc termenii, condiţiile şi procedura de acordare şi plată a grantului, precum şi procedura de monitorizare şi raportare;
    d) grant - ajutorul de stat constituit din partea din rata dobânzii reprezentând valoarea ROBOR la 3 luni, acordat cu respectarea prevederilor secţiunii 2.1 din Cadrul temporar Ucraina. Componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni este acordată pe o perioadă de maximum 60 de luni, calculată începând cu data semnării contractului de credit de către beneficiar şi instituţia de credit, fără a depăşi cuantumul nominal stabilit prin acordul de finanţare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 280.000 euro/beneficiar.


    CAP. II
    Condiţii de eligibilitate, modalitatea de acordare a granturilor
    ART. 3
    (1) Acordarea şi derularea granturilor se realizează pe baza unor convenţii de implementare încheiate între FGCR şi instituţiile de credit participante în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“. Modelul convenţiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Grantul acordat în cadrul schemei „Creditul fermierului“ acoperă componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni şi se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62 lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.
    (3) Pentru stabilirea nivelului maxim de grant posibil de acordat în cadrul schemei „Creditul fermierului“, orice sume primite de beneficiar prin alte scheme de ajutor de stat finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina se deduc din pragul maxim de 280.000 euro/beneficiar.
    (4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite conform secţiunii 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent.

    ART. 4
    (1) Prin convenţia prevăzută la art. 3 alin. (1) instituţiile de credit se angajează că acordă, în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne proprii de creditare, credite non-revolving pentru finanţarea activităţii desfăşurate în sectorul producţiei agricole primare definite prin codurile: CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor), pe o perioadă de maximum 60 de luni, fără posibilitate de prelungire sau de majorare, cu o dobândă standard la nivelul de ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare, precum: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor şi altele asemenea.
    (2) Pentru creditele prevăzute la alin. (1) instituţiile de credit nu percep comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

    ART. 5
    Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“ beneficiarii care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării grantului de către instituţia de credit, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei agricole primare definite prin codurile CAEN: CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
    b) sunt constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt asociaţii agricole şi societăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au contractat un credit non-revolving pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit contractului de credit încheiat cu o instituţie de credit după data autorizării prezentei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    f) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    g) desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare şi activitatea este înregistrată şi autorizată la cel puţin un punct de lucru/sediu/la terţi, potrivit certificatului constatator obţinut de la RECOM;
    h) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    i) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării.


    ART. 6
    (1) Instituţia de credit transmite FGCR, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea grantului, după aprobarea creditului de către structurile sale competente şi semnarea contractului de credit cu beneficiarul, prin e-mail, la adresa convenită.
    (2) Solicitarea de grant se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) copie a contractului de credit încheiat între instituţia de credit şi beneficiar;
    b) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 5 lit. d)-f), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din OUG nr. 7/2024;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării grantului, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare;
    d) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM;
    e) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, la data solicitării;
    f) rezultatul consultării Buletinului procedurilor de insolvenţă, la data solicitării;
    g) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului dacă acesta se află în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4).

    (3) Ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite FGCR solicitările de grant şi documentele prevăzute la alin. (2), complete şi corecte, este data de 25 iunie 2024 inclusiv, iar acordurile de finanţare vor fi emise până cel târziu la data de 30 iunie 2024, fără a se depăşi bugetul schemei prevăzut la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 7/2024.

    ART. 7
    (1) FGCR analizează corectitudinea şi completitudinea documentelor transmise şi verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 5 exclusiv pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2).
    (2) După verificarea documentelor şi criteriilor conform alin. (1), FGCR stabileşte nivelul ajutorului de grant cu respectarea prevederilor art. 3 şi emite acordul de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor de către instituţia de credit.
    (3) FGCR transmite instituţiei de credit acordul de finanţare, semnat olograf sau electronic, după caz, emis în 3 exemplare originale, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (4) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare, instituţia de credit transmite FGCR toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la ajutorul de stat sub formă de grant.

    CAP. III
    Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de stat
    ART. 8
    (1) Grantul format din componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni se suportă din sumele disponibile în soldul contului de disponibil 50.89 Disponibil din „Fondul pentru creditare şi garantare a creditelor“, conform prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul VII „Alte transferuri“, cod 55, şi se virează lunar în contul FGCR pe baza situaţiilor centralizatoare privind grantul lunar datorat, transmise lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (2) Plata grantului se efectuează lunar până cel târziu la data de 30 iunie 2030 inclusiv.
    (3) Lunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, FGCR transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decizia de plată a grantului.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul de tranzit (cont curent) al FGCR, deschis la o instituţie de credit, grantul, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la minister a deciziei de plată prevăzute la alin. (3).
    (5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (4) în cont, FGCR virează fiecărei instituţii de credit sumele aferente grantului.
    (6) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziilor de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    ART. 9
    (1) Formatul deciziei de plată a grantului se stabileşte prin convenţia de lucru.
    (2) Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de implementare.

    CAP. IV
    Monitorizarea, stoparea şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 10
    (1) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FGCR, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (2) Beneficiarii şi instituţiile de credit trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei de ajutor de stat.
    (3) FGCR publică pe site-ul propriu textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada de derulare a schemei, bugetul schemei de ajutor de stat, data epuizării bugetului schemei de ajutor de stat, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia şi păstrează înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat.
    (4) FGCR publică informaţiile aferente fiecărui beneficiar al cărui ajutor de stat depăşeşte valoarea de 10.000 euro pe site-ul www.fgcr.ro.
    (5) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat şi instituţiile de credit trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţilor ori de câte ori le sunt solicitate.
    (6) În situaţia în care administratorul schemei, FGCR, constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (8) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) În vederea monitorizării schemei de ajutor de stat, în trimestrul I 2025, pe baza raportărilor lunare transmise de către instituţiile finanţatoare până la 31 decembrie 2024, FGCR stabileşte pe fiecare instituţie de credit eşantionul format din acordurile de finanţare şi beneficiarii pentru care se face monitorizarea.
    (2) La stabilirea eşantioanelor prevăzut la alin. (1) se consideră ca perioadă de referinţă anul 2024.
    (3) Pentru fiecare instituţie de credit, populaţia din care va fi selectat eşantionul este reprezentată de toate creditele din care au fost efectuate utilizări în perioada de referinţă.
    (4) Mărimea eşantionului este reprezentată de minimum 1,00% din numărul creditelor cu utilizări care formează populaţia în perioada de referinţă (număr întreg, aproximat în plus), pornindu-se în ordinea descrescătoare a valorii creditului utilizat în perioada de referinţă.

    ART. 12
    (1) Până în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a trimestrului I 2025, FGCR stabileşte eşantioanele de monitorizat, comunică instituţiilor de credit acordurile de finanţare şi beneficiarii incluşi în eşantion şi solicită instituţiilor de credit transmiterea, în copie, a următoarelor documente:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM, eliberat după data comunicării eşantionului, în care codul/codurile CAEN prevăzut/prevăzute în acordul de finanţare să se regăsească la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“;
    b) extrase de cont de credit în care să fie evidenţiate la finalul anului 2024 utilizările efectuate din creditul pentru care s-a acordat grant în baza schemei de ajutor de stat;
    c) copii de pe actele adiţionale încheiate la contractul de credit, dacă este cazul.

    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării eşantionului, instituţiile de credit au obligaţia de a transmite FGCR documentele prevăzute la alin. (1).
    (3) În termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), FGCR, în situaţia în care consideră necesar, poate solicita instituţiilor de credit transmiterea de alte documente şi/sau clarificări necesare definitivării analizei şi monitorizării FGCR.
    (4) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite FGCR documentele suplimentare şi/sau clarificările prevăzute la alin. (3) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
    (5) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor potrivit alin. (1)-(4), FGCR întocmeşte un raport de monitorizare, pe care îl transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 13
    (1) În situaţia în care FGCR constată, în urma procesului de monitorizare prevăzut la art. 11 şi 12, că nu sunt respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, emite decizii în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) au caracter de titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) În cazul în care FGCR constată că beneficiarul se află în una dintre situaţiile care, potrivit legii, determină recuperarea ajutorului de stat, FGCR emite, în 3 exemplare, decizia de recuperare a ajutorului de stat.
    (2) Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea completă, sediul social şi codul de identificare ale furnizorului schemei de ajutor de stat;
    b) denumirea completă, sediul social şi codul de identificare ale administratorului schemei de ajutor de stat;
    c) numărul şi data deciziei;
    d) denumirea beneficiarului, codul unic de înregistrare şi domiciliul fiscal;
    e) obiectul deciziei;
    f) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
    g) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului;
    h) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
    i) cuantumul ajutorului de stat sub formă de grant, precum şi cuantumul dobânzii ce trebuie recuperate, calculate conform Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat;
    j) rata/ratele dobânzii utilizată/utilizate pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat; rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum şi a dobânzilor aferente;
    l) temeiul legal al caracterului executoriu al deciziei;
    m) organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
    n) data la care îşi produce efectele decizia.

    (3) Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la alin. (2) lit. j), se aplică pe o bază compusă de la data la care a fost plătit ajutorul de stat ce trebuie recuperat până la data recuperării sau rambursării acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul de stat în cauză a fost plătit pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării publicată de către Comisia Europeană pentru România.
    (4) Data de la care se calculează dobânda este data la care FGCR a virat în contul instituţiei de credit grantul lunar reprezentând ROBOR la 3 luni pentru beneficiarul care face obiectul deciziei.
    (5) De la data emiterii deciziei de recuperare şi până la data recuperării efective a ajutorului de stat, cuantumul dobânzii va fi calculat şi comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate, în calitate de instituţie responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat.
    (6) Decizia de recuperare, semnată de directorul general al FGCR, se transmite, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, beneficiarului şi instituţiei de credit.
    (7) Decizia prevăzută la alin. (6) se transmite spre recuperare organului fiscal central, împreună cu dovada comunicării acestora către beneficiari, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Sumele recuperate, reprezentând ajutoare de stat, care se fac venit la bugetul de stat, se virează în contul 20.36.01.11 „Venituri din ajutoare de stat recuperate“.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care la data emiterii deciziei de recuperare grantul stabilit prin acordul de finanţare nu este plătit integral, FGCR emite, în 3 exemplare, decizia de stopare.
    (2) Deciziile de stopare a ajutorului de stat trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea completă, sediul social şi codul de identificare ale furnizorului schemei de ajutor de stat;
    b) denumirea completă, sediul social şi codul de identificare ale administratorului schemei de ajutor de stat;
    c) numărul şi data deciziei;
    d) denumirea beneficiarului, codul unic de înregistrare şi domiciliul fiscal;
    e) obiectul deciziei;
    f) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
    g) temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
    h) cuantumul ajutorului de stat stabilit;
    i) cuantumul ajutorului de stat plătit;
    j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat;
    k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv data producerii situaţiei de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;
    l) temeiul legal al caracterului executoriu al deciziei;
    m) organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
    n) data la care îşi produce efectele decizia.

    (3) Decizia de stopare, semnată de directorul general al FGCR, se transmite, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, beneficiarului şi instituţiei de credit.
    (4) Decizia de stopare se emite conform alin. (2) şi (3) şi în situaţia în care instituţia de credit declară exigibilitatea creditului.

    ART. 16
    (1) Deciziile prevăzute la art. 14 şi 15 se comunică de către FGCR beneficiarului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
    (2) În cazul în care comunicarea deciziei potrivit alin. (1) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea pe pagina de internet a FGCR a unui anunţ în care se menţionează că a fost emisă decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat pe numele beneficiarului.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) se menţine afişat cel puţin 60 de zile calendaristice de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul şi data emiterii deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de stat.
    (4) În cazul în care decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat se comunică prin publicitate, aceasta se consideră comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

    ART. 17
    (1) Împotriva deciziilor prevăzute la art. 14 şi 15 se poate formula, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării, contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contestaţia este o cale administrativă de atac care se formulează în scris şi cuprinde:
    a) datele de identificare ale contestatarului;
    b) obiectul contestaţiei - îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite înscrise în decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatarului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz. Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

    (3) Contestatarul poate depune în dovedirea contestaţiei orice acte pe care le consideră necesare în susţinerea cauzei.
    (4) Soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (5) Contestaţia împotriva deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de stat se depune la FGCR. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei la FGCR, acesta transmite contestaţia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de documentele care au stat la baza emiterii deciziei, decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat, în copie, precum şi punctul de vedere cu privire la contestaţia formulată.
    (6) Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea actului atacat. Aceste dispoziţii nu aduc atingere dreptului contestatarului de a cere suspendarea executării actului atacat, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
    CONVENŢIE DE IMPLEMENTARE
    Încheiată între următoarele părţi:
    instituţia de credit ........., cu sediul social în ........................., cod unic de înregistrare ..............., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .............. şi în Registrul bancar cu nr. .........., reprezentată de ................, în calitate de .............., şi de ....................., în calitate de .................., denumită în continuare instituţie de credit,
    şi
    Fondul de Garantare a Creditului Rural (IFN) - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, reprezentat de ................., în calitate de ..............., şi de ..............., în calitate de ............, denumit în continuare FGCR.
    În scopul derulării schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, denumită în continuare OUG nr. 7/2024, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Termenii folosiţi în prezenta convenţie de implementare, denumită în continuare convenţie, au următoarele semnificaţii:
    a) acord de finanţare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, aprobată prin OUG nr. 7/2024;
    b) beneficiari - sunt operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei agricole primare definite prin codurile CAEN 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor), indiferent de mărimea acestora, constituiţi astfel: conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asociaţii agricole şi societăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare; asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) credit - facilitate cash, non-revolving, în lei, acordată de banca finanţatoare sub forma unui credit pentru capital de lucru; în noţiunea de „credit“ nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane);
    d) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) grant - ajutorul de stat constituit din partea din rata dobânzii reprezentând valoarea ROBOR la 3 luni, acordat cu respectarea prevederilor secţiunii 2.1 din Cadrul temporar Ucraina. Componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni este acordată pe o perioadă de maximum 60 de luni, calculată începând cu data semnării contractului de credit de către beneficiar şi instituţia de credit, fără a depăşi cuantumul nominal stabilit prin acordul de finanţare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 280.000 euro/beneficiar.


    CAP. II
    Obiectul convenţiei
    ART. 2
    În baza prevederilor prezentei convenţii, FGCR, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, acordă în baza acordurilor de finanţare granturi beneficiarilor eligibili.

    CAP. III
    Ajutorul de stat sub formă de grant
    ART. 3
    (1) Grantul acordat în cadrul schemei „Creditul fermierului“ acoperă componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni şi se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62 lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.
    (2) Pentru stabilirea nivelului maxim de grant posibil de acordat în cadrul schemei „Creditul fermierului“, orice sume primite de beneficiar prin alte scheme de ajutor de stat finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina se deduc din pragul maxim de 280.000 euro/beneficiar.
    (3) Grantul se acordă pentru creditele non-revolving pentru activităţii desfăşurate în sectorul producţiei agricole primare definite prin codurile: CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor), contractate după data autorizării prezentei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană.
    (4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite conform secţiunii 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent.

    ART. 4
    (1) Grantul format din componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni prevăzut prin acordul de finanţare reprezintă suma maximă pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin FGCR, se obligă să o plătească pe perioada de derulare a schemei, respectiv până la data de 30 iunie 2030 inclusiv.
    (2) Beneficiarul schemei de ajutor de stat îşi asumă obligaţia de a plăti componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni în situaţia în care valoarea grantului astfel cum a fost stabilită la acordare prin acordul de finanţare nu acoperă în totalitate nivelul ROBOR la 3 luni de plată pe perioada creditului.

    ART. 5
    (1) Creditele non-revolving prevăzute la art. 3 alin. (3) acordate de instituţiile de credit în conformitate cu normele şi procedurile interne proprii de creditare trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) destinaţia este finanţarea capitalului de lucru o perioadă de maxim 60 de luni, fără posibilitate de prelungire;
    b) rata dobânzii standard este formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare, precum: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor şi altele asemenea;
    c) nu se percepe comision de rambursare anticipată;
    d) contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

    (2) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la alin. (1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de credit încheiate în condiţiile prezentei convenţii.

    CAP. IV
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“ beneficiarii care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării grantului de către instituţia de credit, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei agricole primare definite prin codurile CAEN: CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
    b) sunt constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt asociaţii agricole şi societăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au contractat un credit non-revolving pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit contractului de credit încheiat cu o instituţie de credit după data autorizării prezentei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    f) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    g) desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare şi activitatea este înregistrată şi autorizată la cel puţin un punct de lucru/sediu/la terţi, potrivit certificatului constatator obţinut de la RECOM;
    h) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    i) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării.


    CAP. V
    Acordarea şi plata grantului
    ART. 7
    (1) Instituţia de credit transmite FGCR, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea grantului, după aprobarea creditului de către structurile sale competente şi semnarea contractului de credit cu beneficiarul, prin e-mail, la adresa convenită.
    (2) Solicitarea de grant, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta convenţie, se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) copie a contractului de credit încheiat între instituţia de credit şi beneficiar;
    b) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului de grant din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. d)-f), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din OUG nr. 7/2024 (anexa nr. 2 la prezenta convenţie);
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării grantului, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare;
    d) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM;
    e) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, la data solicitării;
    f) rezultatul consultării Buletinului procedurilor de insolvenţă, la data solicitării;
    g) declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului în cazul în care acesta se află în situaţia prevăzută la 3 alin. (4) (anexa nr. 3 la prezenta convenţie).

    (3) Ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite FGCR solicitările de grant şi documentele prevăzute la alin. (2), complete şi corecte, este data de 25 iunie 2024 inclusiv, iar acordurile de finanţare vor fi emise până cel târziu la data de la 30 iunie 2024, fără a se depăşi bugetul schemei prevăzut la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 7/2024.

    ART. 8
    (1) FGCR analizează corectitudinea şi completitudinea documentelor transmise şi verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 şi a condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), exclusiv pe baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (2) După verificarea documentelor, criteriilor şi condiţiilor conform alin. (1), FGCR stabileşte nivelul ajutorului de grant cu respectarea prevederilor art. 3 şi emite acordul de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor de către instituţia de credit.
    (3) FGCR transmite instituţiei de credit acordul de finanţare, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta convenţie, semnat olograf sau electronic, după caz, emis în 3 exemplare originale, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (4) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare, instituţia de credit transmite FGCR toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la ajutorul de stat sub formă de grant.

    ART. 9
    (1) Grantul format din componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni se suportă din sumele disponibile în soldul contului de disponibil 50.89 Disponibil din „Fondul pentru creditare şi garantare a creditelor“, conform prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul VII „Alte transferuri“, cod 55, şi se virează lunar în contul FGCR pe baza situaţiilor centralizatoare privind grantul lunar datorat, transmise lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (2) Plata grantului se efectuează lunar până la data prevăzută la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 7/2024.
    (3) Lunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, FGCR va transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decizia de plată a grantului.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul de tranzit (cont curent) al FGCR, deschis la o instituţie de credit, grantul, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la minister a deciziei de plată prevăzute la alin. (3).
    (5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (4) în cont, FGCR virează fiecărui instituţii de credit sumele aferente grantului.

    ART. 10
    (1) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către FGCR anexa de raportare semnată electronic, la adresa de e-mail monitorizare@fonduldegarantare.ro, informaţii referitoare la componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv partea de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni.
    (2) Pentru raportare se utilizează formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Componenta de dobândă se raportează lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat.

    CAP. VI
    Monitorizarea ajutorului de stat
    ART. 11
    (1) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FGCR cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.
    (2) Beneficiarii şi instituţiile de credit trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei de ajutor de stat.
    (3) Instituţiile de credit au obligaţia a transmite complet şi în termen documentele solicitate de FGCR în cadrul procesului de monitorizare prevăzut la art. 11 şi 12 din Procedura de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 88/2024.
    (4) Instituţiile de credit au obligaţia de a informa FGCR despre declararea exigibilităţii creditului, în maximum 3 zile lucrătoare de la data declarării, iar FGCR are obligaţia de a emite decizia de stopare a ajutorului de stat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării informării instituţiei de credit.
    (5) FGCR publică pe site-ul propriu textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada de derulare a schemei, bugetul schemei de ajutor de stat, data epuizării bugetului schemei de ajutor de stat, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia şi păstrează înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat.
    (6) FGCR publică informaţiile aferente fiecărui beneficiar al cărui ajutor de stat depăşeşte valoarea de 10.000 euro pe site-ul www.fgcr.ro.
    (7) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat şi instituţiile de credit trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţilor ori de câte ori le sunt solicitate.
    (8) În situaţia în care administratorul schemei, FGCR, constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 13
    Forţa majoră, aşa cum este aceasta definită la art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 14
    Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de implementare sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 15
    (1) Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“.
    (2) Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse OUG nr. 7/2024, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale.
    (3) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare.

    ART. 16
    (1) Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.
    (2) Pentru cazul prevăzut la alin. (1), convenţia încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de implementare.

    ART. 17
    (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenţie de implementare.
    (2) Corespondenţa pe e-mail se va realiza către adresele de e-mail dedicate, după cum urmează:
    a) solicitări de grant, modificări, acorduri, precum şi orice alte comunicări cu privire la schema de ajutor de stat: …............;
    b) raportarea anexei nr. 5: .........;
    c) aspecte de ordin general cu privire la convenţie sau la implementarea schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“: office@fgcr.ro.


    ART. 18
    Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare originale şi intră în vigoare la data semnării de ambele părţi, dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“.

    INSTITUŢIA DE CREDIT
    FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI
    RURAL - IFN - S.A.
    ANEXA 1

    la convenţia de implementare
    SOLICITARE
    de grant pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat
    „Creditul fermierului“ nr. ............. din data ...................., emisă
    în baza Convenţiei de implementare nr. ....................................
    Instituţia de credit ........., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ..............., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. .........., ap. .........., judeţul/sectorul .........., telefon .........., e-mail .........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ................ şi în Registrul bancar cu nr. ........ ., cod unic de înregistrare .............., reprezentată prin dl/dna ................, în calitate de ............., şi dl/dna ..............., în calitate de ............., având contul bancar nr. ................... deschis la ..........................., solicită un grant reprezentând ROBOR la 3 luni pentru Contractul de credit nr. ......... din data ............ încheiat între instituţia de credit, în calitate de creditor, şi beneficiarul ............, cu sediul social în localitatea ............, str. ............. nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............, telefon ..............., e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului/Registrul societăţilor agricole/etc. cu nr. ......... ., cod unic de înregistrare .............., reprezentat de ..............., CNP/CUI ..............., în calitate de ..........., cont bancar nr. ........................ deschis la .....................
    Informaţii despre beneficiar:
    1. Valoarea creditului aprobat: .......... lei
    2. Destinaţia finanţării: capital de lucru pentru finanţarea activităţii curente desfăşurate pentru codul/codurile CAEN: .............
    3. Durata finanţării .......... (luni)
    4. Data rambursării finale a creditului .......(zz/ll/aa) .......
    5. Beneficiarul, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, este:
    [ ] microîntreprindere;
    [ ] întreprindere mică;
    [ ] întreprindere mijlocie;
    [ ] întreprindere mare.

    6. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FGCR a acordului de finanţare, valoarea maximă estimată a componentei de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni pe o perioadă cel mult egală cu perioada de creditare este de .............. lei.
    Confirmăm prin prezenta solicitare faptul că:
    a) beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    b) beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării grantului în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    c) beneficiarul nu se află în procedură de insolvenţă sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

    Instituţia de credit declară că a analizat şi a aprobat dosarul de credit conform normelor metodologice proprii, cu respectarea Normelor proprii privind procedurile de cunoaştere a clientelei şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 din Convenţia de implementare a schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, prevăzută în anexa la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 88/2024, şi îşi asumă informaţiile transmise prin prezenta solicitare de grant.


┌──────────┬───────────────────────────┐
│Data │Instituţia de credit/ │
│…………………………│Unitatea teritorială │
│ │………………………………… │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la convenţia de implementare
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare
    a ajutorului de stat sub formă de grant şi a criteriilor de eligibilitate
    Subsemnatul/Subsemnata, .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat(ă) de .......... la data de …………., cu domiciliul în localitatea ................., str. ............... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al .........., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit dispoziţiilor art. 326 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
    A. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] am luat cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a grantului conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect;
    [ ] înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    B. Declar pe propria răspundere că întreprinderea pe care o reprezint legal:
    [ ] nu a primit sume prin alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62 lit. a), din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
    [ ] a primit sume prin alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62 lit. a), din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar de criză Ucraina (2023/C 1.188), după cum urmează:

┌─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Actul │Codul CAEN │Suma │Furnizorul│
│normativ/│finanţat/ │ajutorului│schemei de│
│Programul│Activitatea│de stat │ajutor de │
│ │finanţată │(lei) │stat │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    Total ............ lei

    [ ] împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    [ ] nu se află în insolvenţă sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării grantului sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării grantului;
    [ ] este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01);
    [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de schema de ajutor de stat „Creditul fermierului“ pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi este în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
    [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană (UE) sau de partenerii săi internaţionali;
    [ ] nu facem obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) nu suntem persoane, entităţi sau organisme desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) nu suntem întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE;
    c) nu suntem întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.


    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Numele, prenumele ...........................................
    Semnătura*) .......................................
    Data semnării ...................
    *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru schema de ajutor de stat „Creditul fermierului“ vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 3

    la convenţia de implementare
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ........, eliberat de ............. la data de ............, cu domiciliul în localitatea .............., str. ......... nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. .........., sectorul/judeţul …….....…., în calitate de reprezentant legal al ..........., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit dispoziţiilor art. 326 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
    Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare de activitate cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite conform secţiunii 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina şi vom dispune măsurile necesare pentru a ne asigura prin mijloace adecvate de faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul reglementat de Cadrul temporar Ucraina, respectiv 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia activităţilor în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 de euro pe întreprindere.
    Numele, prenumele ............................
    Semnătura*) .........................
    Data semnării ...............
    *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru schema de ajutor de stat „Creditul fermierului“ vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 4

    la convenţia de implementare
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat „Creditului fermierului“ Nr. ............ din ..............
    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă şi în conformitate cu prevederile convenţiei de implementare prevăzute în anexa la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 88/2024 se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ............., telefon ............, fax ........., e-mail .................., reprezentat de ................., în calitate de ..................., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă (schema de ajutor de stat),
    instituţia de credit ........................, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea ........................, str. .......................... nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .............., telefon ................., e-mail ..........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........................ şi în Registrul bancar cu nr. .............., cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin dl/dna ..............................., în calitate de ............................., şi dl/dna ............................, în calitate de ...................., având contul bancar nr. ........................... deschis la ..........................., denumită în continuare finanţator,
    şi beneficiarul ............................., cu sediul social în localitatea ..........., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ......., ap. ....., sectorul/judeţul ..................., telefon ....................., e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului/Registrul societăţilor agricole/etc. cu nr. ....................., cod unic de înregistrare .........................., reprezentat de ......................., CNP/CUI ....................., în calitate de ......................., cont bancar nr. ........................ deschis la ......................................, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin schema de ajutor de stat „Creditul fermierului“, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2024.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului pentru finanţarea capitalului de lucru conform contractului de credit nr. .................., în sumă de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ................. luni, pentru finanţarea exclusivă a activităţii aferente codului/codurilor CAEN ...........

    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant reprezentând partea de ROBOR la 3 luni, acordat în baza Comunicării Comisiei (2022/C 131 I/01) Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2024, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni depăşeşte nivelul prevăzut la alin. (4), beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.
    (3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (4) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ............... lei.
    (5) Grantul se virează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în contul F.G.C.R., pe baza deciziei de plată, conform prevederilor schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“.
    (6) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, F.G.C.R. virează instituţiei de credit sumele aferente grantului acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi până cel târziu la 30 iunie 2030 inclusiv.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    (1) F.G.C.R. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va plăti în termenele stabilite în procedura de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“ şi în convenţia de implementare;
    b) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    c) va transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta;
    d) va transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informaţiile necesare pentru întocmirea raportului anual în conformitate cu articolele 5-7 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei, modificat de Regulamentul (UE) 2015/2.282 al Comisiei;
    e) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat;
    f) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei de ajutor de stat.

    (2) Beneficiarul:
    a) să plătească diferenţa de dobândă în situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni depăşeşte nivelul prevăzut la art. 3 alin. (4);
    b) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    c) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţilor ori de câte ori îi sunt solicitate;
    d) să menţină pe întreaga valabilitate a contractului de credit activitatea şi codul/codurile CAEN pentru care a fost acordată finanţarea.

    (3) Instituţia de credit:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru destinaţia din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare;
    b) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în termenul solicitat;
    c) se obligă să menţină condiţiile de eligibilitate referitoare la destinaţie, moneda finanţării, rata dobânzii, comisionul de rambursare anticipată, modificarea contractului, pe întreaga durată de derulare a contractelor de credit încheiate în condiţiile prezentei convenţii.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului“ şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Modificarea acordului
    (1) Modificarea prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    (2) Modificarea valorii creditului în sensul diminuării, precum şi reducerea perioadei de valabilitate a creditului reprezintă situaţii care nu necesită act adiţional la prezentul acord.
    (3) Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi până la 30 iunie 2030 inclusiv, nu poate fi modificată.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), în cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea grantului acordat, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 8
    Revocarea acordului de finanţare
    (1) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă se constată că beneficiarul a comis nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu creditul, acordul de finanţare se revocă.
    (2) În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii instituţiei de credit sau ai organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia sau a creditului prevăzut la art. 2, acordul de finanţare se revocă.
    (3) În cazul în care F.G.C.R. emite decizie de recuperare şi/sau stopare a ajutorului de stat, acordul de finanţare se revocă.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

    ART. 9
    Recuperarea ajutoarelor de stat
    (1) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    (3) Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind de forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2024.
    (2) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat.
    (3) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător.

    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 3 exemplare originale, un exemplar pentru administratorul schemei de ajutor de stat, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .......................................................
    F.G.C.R. - IFN - S.A.
    ..........................
    Instituţia de credit,
    ..........................
    Beneficiarul,
    .............................

    ANEXA 5

    la convenţia de implementare

    Raportare lunară privind granturile acordate în cadrul schemei „Creditul fermierului“

┌──────┬─────┬─────┬───────────┬────────────┬───┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Data de │ │ │ │Data │ │Credit │Credit │Grant │ │
│Nr. │Acord│ │Unitatea │Beneficiarul│ │Numărul │emitere a │Credit │Scadenţă│Valoarea │emiterii │Credit │închis în│exigibilizat│dobândă │ │
│curent│ID │Banca│teritorială│grantului │CUI│contractului│contractului│acordat│credit │grantului│acordului│utilizat│luna de │în luna de │solicitat│Observaţii│
│ │ │ │a băncii │ │ │de credit │de credit │ │ │acordat │de │ │raportare│raportare │de bancă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţare│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │
└──────┴─────┴─────┴───────────┴────────────┴───┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘    Dicţionar de termeni

┌──┬────────────┬──────────────────────┐
│1 │Nr. curent │Se va completa cu │
│ │ │numărul curent. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│2 │Acord ID │numărul acordului de │
│ │ │finanţare atribuit de │
│ │ │F.G.C.R. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu │
│ │ │numele băncii. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu │
│4 │teritorială │unitatea teritorială a│
│ │a băncii │băncii. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│5 │Beneficiarul│Se va completa cu │
│ │grantului │numele beneficiarului.│
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│6 │CUI │Se va completa cu │
│ │ │CUI-ul beneficiarului.│
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Numărul │numărul contractului │
│7 │contractului│de credit/numărul │
│ │de credit │contractului de credit│
│ │ │adiţional. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu data│
│8 │emitere a │acordării contractului│
│ │contractului│de credit. │
│ │de credit │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea iniţială a │
│9 │Credit │creditului acordat/ │
│ │acordat │noua valoare a │
│ │ │creditului în cazul │
│ │ │modificării. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu data│
│ │ │de sfârşit a │
│10│Scadenţă │creditului acordat/ │
│ │credit │noua dată de sfârşit a│
│ │ │creditului în cazul │
│ │ │modificării. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Valoarea │Se va completa cu │
│11│grantului │valoarea ajutorului de│
│ │acordat │stat prevăzută în │
│ │ │acordul de finanţare. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Data │Se va completa cu data│
│12│emiterii │emiterii acordului de │
│ │acordului de│finanţare. │
│ │finanţare │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Credit │valoarea totală a │
│13│utilizat │tragerilor efectuate │
│ │ │din finanţare până la │
│ │ │data raportării. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu DA/ │
│14│închis în │NU în funcţie de │
│ │luna de │statusul creditului. │
│ │raportare │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu DA/ │
│15│exigibilizat│NU în funcţie de │
│ │în luna de │iniţierea procedurii │
│ │raportare │de insolvenţă. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Grant │valoarea grantului │
│ │dobândă │compus din componenta │
│16│solicitat de│de dobândă │
│ │bancă │reprezentând ROBOR la │
│ │ │3 luni, aferentă lunii│
│ │ │de raportare. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│17│Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative. │
└──┴────────────┴──────────────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016