Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 februarie 2022  de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2022 de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 337 bis din 6 aprilie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 310 din 28 februarie 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 6 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
        Prezenta procedură stabileşte exercitarea unitară a controlului de stat privind verificarea modului în care sunt respectate reglementările legale referitoare la emiterea certificatelor de urbanism.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
        Prezenta procedură se aplică de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin personalul cu atribuţii de control, în vederea verificării modului în care sunt respectate cerinţele specifice prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 350/2001, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001.

    CAP. III
    Cadrul legal
    ART. 3
        La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative şi reglementări tehnice:
    a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată;
    e) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    g) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
    h) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) reglementări tehnice - regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale şi altele.


    CAP. IV
    Abrevieri
    ART. 4
        Abrevieri utilizate în conţinutul procedurii:
    a) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC;
    b) Inspectoratul judeţean în construcţii - IJC;
    c) Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti - ICMB;
    d) Proces - verbal de control - PVC;
    e) Plan urbanistic general - PUG;
    f) Regulamentul general de urbanism - RGU;
    g) Regulamentul local de urbanism - RLU;
    h) Plan urbanistic zonal - PUZ;
    i) Plan urbanistic de detaliu - PUD;
    j) Procentul de ocupare a terenului - POT;
    k) Coeficientul de utilizare al terenului - CUT;
    l) Certificat de urbanism - CU;
    m) Autorizaţie de construire - AC;
    n) Autorizaţie de desfiinţare - AD;
    o) Hotărârea consiliului local - HCL;
    p) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - HCGMB;
    q) Unitatea administrativ teritorială - UAT;
    r) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - DTAC;
    s) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - DTAD;
    t) Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - DTOE.


    CAP. V
    Procedura de control
    ART. 5
    (1) Controlul statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism se realizează de către ISC în temeiul dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 50/1991 şi ale art. 62 alin. (1) din Legea nr. 350/2001.
    (2) În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea certificatului de urbanism, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acestuia.

    SECŢIUNEA 1
    Mod de lucru
    ART. 6
        Prezenta procedură reglementează metodologia de control privind verificarea respectării prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism.

    ART. 7
    (1) Controlul de stat se organizează şi se exercită în mod diferenţiat, în următoarele moduri:
    a) controale curente, pe bază de programe trimestriale aprobate de conducerea ISC;
    b) controalele prin sondaj, efectuate din dispoziţia conducerii ISC sau a conducătorilor IJC/ICMB;
    c) controale tematice dispuse de conducerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau ISC, cu o tematică prestabilită;
    d) controale ca urmare a unei petiţii.

    (2) Controlul se efectuează în baza ordinului de deplasare/delegaţie şi a legitimaţiei de control.
    (3) Autoritatea administraţiei publice controlate va fi notificată printr-o adresă în care va fi menţionată data/perioada în care se va efectua controlul şi se vor solicita informaţii privind existenţa pe rolul instanţelor de contencios administrativ competente a unui dosar în care este contestat certificatul de urbanism ce urmează a fi controlat, cât şi informaţii referitoare la toate certificatele de urbanism/autorizaţiile de construire emise privind obiectivul controlat. Adresa va fi întocmită conform anexei nr. 1.3. În cazul altor tipuri de control se va întocmi adresa conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.4.
    (4) Controlul va fi efectuat la sediul autorităţii controlate dacă documentaţia este prezentată în original sau la sediul IJC/ICMB dacă documentaţia înaintată de autoritatea controlată este în format digital sau format letric. În cazul în care autoritatea controlată înaintează documentaţia în format digital sau format letric, aceasta trebuie să conţină ştampila conform cu originalul pe fiecare pagină. Documentele transmise vor fi inventariate şi predate cu proces-verbal de predare-primire.
    (5) În cazul în care, documentaţia solicitată în vederea efectuării controlului, nu a fost pusă la dispoziţia personalului cu atribuţii de control la data menţionată în adresa prevăzută la alin. (3), se va întocmi PVC conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.2. Pentru neducerea la îndeplinire a măsurii dispuse prin PVC întocmit, având în vedere contravenţia prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991, se va sancţiona conform art. 26 alin. (2) din Legea nr. 50/1991.

    ART. 8
        În activitatea de control se va verifica dacă:
    A. certificatul de urbanism:
    1. este întocmit cu respectarea formularului F.6 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
    2. are precizată documentaţia de urbanism în vigoare la data solicitării depuse sau în lipsa acesteia, dacă sunt precizate reglementările din RGU;
    3. conţine semnăturile prevăzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 50/1991;
    4. este emis cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991;
    5. este emis cu respectarea competenţelor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz. Se va solicita documentul ce reprezintă dovada faptului că există în aparatul de specialitate angajaţi funcţionari publici cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, respectiv statul de funcţii;
    6. se menţionează în mod expres scopul solicitării actului;
    7. este precizat termenul de valabilitate;
    8. în cazul în care a fost prelungită valabilitatea acestuia, dacă a fost făcută în conformitate cu art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

    B. există documentaţia necesară emiterii certificatului de urbanism, conform prevederilor art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991:
    1. cererea-tip redactată pe formularul-model F.1 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cuprinzând:
    a) elementele de identificare a solicitantului;
    b) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
    c) elementele care definesc scopul solicitării;

    2. planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
    a) pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una dintre scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
    b) pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

    3. pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism este aplicată ştampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ......." în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

    C. la redactarea certificatului de urbanism a fost completat corect regimul juridic al imobilului şi sunt precizate informaţii referitoare la:
    1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;
    2. natura proprietăţii, conform titlului asupra imobilului;
    3. dacă se instituie sau nu restricţii asupra imobilului teren şi/sau construcţie, respectiv servitute, zonă de utilitate publică sau alte restricţii;
    4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, sau în zona protejată, după caz.

    D. la redactarea certificatului de urbanism a fost completat corect regimul economic al imobilului şi dacă în conţinut se precizează informaţii referitoare la:
    1. folosinţa actuală;
    2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;
    3. reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului;
    4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul.

    E. la redactarea certificatului de urbanism a fost completat corect regimul tehnic al imobilului în conformitate cu prevederile documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în vigoare şi dacă în conţinut se precizează informaţii referitoare la:
    1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, din planul cadastral deţinut de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special: zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire; în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi într-o anexă la certificatul de urbanism, cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism;
    2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei:
    a) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;
    b) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;
    c) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din PUZ, PUD sau din RGU, după caz;
    d) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi: totală, la cornişă, la coamă, după caz, şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni reale (metri);
    e) procentul maxim de ocupare a terenului - POT şi coeficientul maxim de utilizare a terenului - CUT, raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;
    f) dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor, în cazul proiectelor de parcelare;

    3. echiparea cu utilităţi existente şi referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate - apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.;
    4. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate.

    F. la redactarea certificatului de urbanism a fost completat corect regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente, conform prevederilor art. 31 lit. d) din Legea nr. 350/2001:
    1. în situaţia în care, prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită modificări de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, se va verifica dacă certificatul de urbanism cuprinde rubrica regimul de actualizare a documentaţiilor şi a regulamentelor locale aferente şi dacă:
    a) prin certificatul de urbanism s-a respins în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism;
    b) tipul documentaţiei de urbanism este corect solicitat conform art. 32 din Legea nr. 350/2001 în sensul în care:
    b1) prin certificatul de urbanism s-a solicitat întocmirea unei documentaţii de urbanism PUZ elaborată şi aprobată de autoritatea publică locală;
    b2) prin certificatul de urbanism s-a solicitat întocmirea unei documentaţii de urbanism PUZ elaborată şi finanţată prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice, în baza unui aviz de oportunitate;
    b3) prin certificatul de urbanism s-a solicitat întocmirea unei documentaţii de urbanism PUD;


    2. în situaţia în care prin cererea de emitere a certificatului de urbanism se solicită o parcelare, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele, se va verifica dacă a fost solicitată întocmirea unei documentaţii PUZ.

    G. la redactarea certificatului de urbanism:
    a) au fost nominalizate avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
    b) au fost solicitate avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul cererii;
    c) a fost solicitat acordul conform prevederilor Codului civil şi ale anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991;
    d) s-a solicitat avizul comisiei de coordonare reţele, în cazul în care prin cererea de emitere a certificatului de urbanism s-a solicitat extinderea de reţele, conform art. 35 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
    e) pentru documentaţiile de tip PUG, lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea aprobării s-a stabilit prin consultarea structurii de specialitate de la nivel judeţean, conform art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
    f) expertize tehnice, studii de specialitate.    SECŢIUNEA 2
    Măsuri şi sancţiuni
    ART. 9
    (1) În situaţia în care se constată că certificatul de urbanism a fost emis în baza unei documentaţii de urbanism aprobate cu nerespectarea prevederilor legale, faptă constatată ca urmare a unui alt act de control încheiat, se va notifica instituţia prefectului cu privire la acest fapt. Adresa de notificare va fi întocmită în conformitate cu anexa nr. 1.7.
    (2) În situaţia în care, în baza certificatului de urbanism controlat emis cu nerespectarea prevederilor legale, s-a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, nu se mai dispun măsurile din prezenta procedură, în acest caz sunt aplicabile prevederile art. 9, art. 21, art. 33 şi art. 44 din Procedura de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
    (3) În situaţia în care, în baza certificatului de urbanism controlat, emis cu nerespectarea prevederilor legale, s-a aprobat documentaţia de urbanism, nu se mai dispun măsurile din prezenta procedură, în acest caz sunt aplicabile prevederile Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    (4) În situaţia în care se constată că certificatul de urbanism ce conţine "interdicţia de a construi sau conţine alte limitări" a fost emis incomplet sau cu date eronate se va înainta procesul - verbal de control către instituţia prefectului, în vederea analizării oportunităţii atacării certificatului de urbanism la instanţa de contencios administrativ, folosind modelul de adresă prevăzut în anexa nr. 1.5. Procesul-verbal de control se va înainta instituţiei prefectului după soluţionarea plângerii prealabile sau în situaţia în care nu s-a formulat plângere prealabilă, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data confirmării primirii procesului-verbal de control de către autoritatea controlată/ beneficiarul certificatului de urbanism.

    ART. 10
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. A se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru lit. A. 1 şi A.2 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii repetării;
    2. pentru lit. A.3 - se va sancţiona conform art. 26 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 50/1991 şi se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat să nu se emită autorizaţia de construire/desfiinţare şi/sau să nu se avizeze/aprobe documentaţia de urbanism;
    3. pentru lit. A.4 - sancţionarea conform art. 26 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 50/1991;
    4. pentru lit. A.5 - se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat să nu se emită autorizaţia de construire/desfiinţare şi/sau să nu se avizeze/aprobe documentaţia de urbanism;
    5. pentru lit. A.6 şi A.7 sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    6. pentru lit. A.8 - se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat nu se va emite autorizaţia de construire/desfiinţare şi/sau să nu se avizeze/aprobe documentaţia de urbanism.


    ART. 11
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. B se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru lit. B.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii repetării;
    2. pentru lit. B.2 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    3. pentru lit. B.3 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii repetării.


    ART. 12
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. C se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru lit. C.1 şi C.2 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    2. pentru lit. C.3 şi C.4 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat autorizaţia de construire/desfiinţare să se emită cu respectarea art. 2 alin. (2) şi a art. 10 din Legea nr. 50/1991, raportat la abaterile/neconformităţile constate prin actul de control încheiat;


    ART. 13
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. D se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru lit. D.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii repetării;
    2. pentru lit. D.2 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    3. pentru lit. D.3 şi D.4 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii repetării.


    ART. 14
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. E se va sancţiona conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se va dispune ca, în baza certificatului de urbanism controlat, autorizaţia de construire/desfiinţare să se emită cu respectarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991.

    ART. 15
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. F.1 lit. a) şi F.2 se va sancţiona conform art. 26 din Legea nr. 50/1991.

    ART. 16
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. F. 1. lit. b) se va sancţiona conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat să nu se promoveze documentaţia de urbanism spre avizare.

    ART. 17
     În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 lit. G se va sancţiona conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se va dispune ca în baza certificatului de urbanism controlat autorizaţia de construire/desfiinţare să se emită în baza avizelor, acordurilor, studiilor necesare în raport cu obiectivul de investiţii.

    ART. 18
        În procesul-verbal de control la capitolul măsuri nu se vor menţiona sancţiunile, acestea urmând a fi aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

    ART. 19
        În cazul în care abaterile constatate constituie contravenţii, în condiţiile Legii nr. 50/1991, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.

    ART. 20
        Sancţiunile se aplică numai în situaţia în care abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior pentru aceeaşi faptă, respectiv pentru acelaşi certificat de urbanism şi numai dacă aspectele constatate nu constituie fapte care, în condiţiile legii, atrag răspunderea penală a autorilor acestora.

    ART. 21
        În cazul în care există fapte constatate care atrag răspunderea penală, se va informa structura cu atribuţii juridice din cadrul IJC/ICMB/ISC - aparat central, după caz, în vederea luării măsurilor necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

    ART. 22
    (1) Certificatul de urbanism se va supune controlului privind respectarea prevederilor legale la emiterea acestuia în cadrul termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991, precum şi cu respectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul solicitărilor formulate de către instanţele de judecată şi organele de cercetare penală.

    ART. 23
     În cazul în care au fost constatate neconformităţi pentru care s-a dispus măsura de a nu se emite autorizaţia de construire/desfiinţare, în baza certificatului de urbanism controlat se va notifica beneficiarul acestuia, conform adresei prevăzută în anexa nr. 1.6.

    ART. 24
    În cazul în care se constată că în baza unei cereri depuse de solicitant nu a fost emis certificatul de urbanism în termenul prevăzut de Legea nr. 50/1991, se va sancţiona în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. h^1) din lege. În situaţia în care certificatul de urbanism a fost emis până la data controlului, se va verifica respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism şi încheia proces-verbal de control conform prezentei proceduri.

    SECŢIUNEA 3
    Redactarea şi încheierea proceselor-verbale de control
    ART. 25
     Exercitarea controlului curent/prin sondaj/tematic/ca urmare a unei petiţii de către personalul cu atribuţii de control desemnat va fi finalizat prin încheierea procesului - verbal de control, conform anexelor nr. 1.1 şi nr. 1.2.

    ART. 26
        La control pot participa mai multe persoane cu atribuţii de control.

    ART. 27
        Pentru fiecare certificat de urbanism controlat va fi întocmit câte un proces - verbal de control.

    ART. 28
        Toate rubricile prevăzute în formularul de proces - verbal de control vor fi completate cu toate informaţiile suport.

    ART. 29
        Se vor consemna toate documentele prezentate cu denumirea, data şi numărul de înregistrare.

    ART. 30
        Se vor consemna constatările şi neconformităţile raportate la prevederile legislaţiei în vigoare la data emiterii certificatului de urbanism, cu specificarea detaliată, până la nivel de articol şi alineat din prevederea legală/reglementarea tehnică aplicabilă.

    ART. 31
        Pentru neconformităţile constatate se vor păstra, în fotocopie, documente probatoare.

    ART. 32
        Procesul-verbal de control, încheiat în două exemplare, va fi semnat de către toţi participanţii la control sau cele două exemplare ale procesului-verbal de control pot fi comunicate autorităţii controlate prin poştă, e-mail sau fax în maxim 5 zile de la încheierea PVC, în vederea semnării, cu menţiunea că un exemplar se va returna IJC/ICMB. E-mail-ul către autoritatea controlată va fi transmis de pe adresa de e-mail a instituţiei. Se va păstra dovada transmiterii.

    ART. 33
        Procesul - verbal de control va fi verificat de către inspectorul şef judeţean/şeful de birou din cadrul ICMB înainte de a fi înregistrat în sistemul informatic al ISC.

    ART. 34
        Exemplarul din procesul - verbal de control care se arhivează va fi vizat, cu sau fără obiecţiuni de către inspectorul şef judeţean/şeful de birou al ICMB.

    ART. 35
        Procesul - verbal de control se va încheia în perioada de desfăşurare a controlului.

    ART. 36
        În procesul - verbal de control, la pct. 13 - "Observaţii" se va menţiona dacă procesul - verbal de control urmează să fie înaintat către instituţia prefectului, în vederea analizării necesităţii şi oportunităţii atacării certificatului de urbanism la instanţa de contencios administrativ.

    SECŢIUNEA 4
    Înregistrarea şi trasabilitatea documentelor
    ART. 37
        Procesele-verbale de control încheiate se vor înregistra în sistemul informatic al ISC, în perioada de desfăşurare a controlului.

    ART. 38
        Procesele-verbale de control încheiate se vor înregistra şi la autoritatea controlată.

    SECŢIUNEA 5
    Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
    ART. 39
        Personalul cu atribuţii de control:
    a) pregăteşte controlul - înştiinţare control;
    b) exercită controlul;
    c) întocmeşte PVC;
    d) semnează şi ştampilează PVC;
    e) înaintează PVC, prin e-mail cât şi în format fizic la mapă, inspectorului şef judeţean/şefului de birou în vederea verificării;
    f) înaintează PVC expertului de la nivelul IJC/ICMB în vederea înregistrării în sistemul informatic al ISC;
    g) comunică autorităţii controlate PVC în vederea luării la cunoştinţă şi înregistrării acestuia;
    h) înaintează către şeful ierarhic superior adresa privind necesitatea demarării demersurilor legale către instituţia prefectului în vederea analizării oportunităţii atacării la instanţa de contencios administrativ a certificatului de urbanism controlat;
    i) întocmeşte adresa menţionată la art. 23 şi o înaintează inspectorului şef judeţean/şefului de birou, în vederea verificării.


    ART. 40
        Inspectorul şef judeţean /şeful de birou al ICMB:
    a) desemnează personalul care va pune în aplicare prevederile prezentei proceduri;
    b) instruieşte personalul care va pune în aplicare prevederile prezentei proceduri;
    c) verifică PVC înainte de a fi înregistrat în sistemul informatic al ISC şi îl returnează prin email personalului de control;
    d) vizează cu sau fără obiecţiuni cu sau fără obiecţiuni PVC înregistrat;
    e) înaintează PVC expertului de la nivelul IJC/ICMB în vederea încărcării în sistemul informatic al ISC a versiunii cu viza cu sau fără obiecţiuni;
    f) restituie PVC întocmitorului;
    g) semnează adresele către instituţia prefectului şi către beneficiarul certificatului de urbanism.
    h) prezintă la solicitarea inspectorului general al ISC sau a structurilor din cadrul aparatului central al ISC orice fel de situaţii privind procesele - verbale de control.


    SECŢIUNEA 6
    Anexe, arhivări
    ART. 41
        PVC împreună cu documentele probatoare privind neconformităţile constatate sunt arhivate în cadrul IJC/ICMB, având timp de păstrare în conformitate cu nomenclatorul de arhivare aprobat şi aflat în valabilitate la data întocmirii PVC.

    ART. 42
    Anexele nr. 1.1 - 1.7 fac parte integrantă din prezenta procedură şi cuprind:
    a) anexa nr. 1.1 model proces-verbal de control;
    b) anexa nr. 1.2 model proces-verbal de control în situaţia neprezentării documentaţiei;
    c) anexa nr. 1.3 model adresă de anunţare a controlului;
    d) anexa nr. 1.4 model adresă de anunţare a controlului curent;
    e) anexa nr. 1.5 model adresă înaintare către instituţia prefectului a procesului-verbal de control în vederea analizării oportunităţii atacării certificatului de urbanism la instanţa de contencios administrativ;
    f) anexa nr. 1.6 model adresă notificare beneficiar;
    g) anexa nr. 1.7 model adresă înaintare către instituţia prefectului a procesului-verbal de control în vederea luării măsurilor legale aplicabile.


    ANEXA 1.1.


┌──────────────────────────────┬───────┐
│INSPECTORATUL DE STAT ÎN │Nr. │
│CONSTRUCŢII - I.S.C. │……………. │
├──────────────────────────────┼───────┤
│IJC ……………………./ICMB │Data │
│ │…………. │
├──────────────────────────────┴───────┤
│Unitatea controlată: …………………………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. ……….. Data …………….. │
└──────────────────────────────────────┘

            PROCES-VERBAL DE CONTROL
        Încheiat astăzi,....... la sediul ......

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│De către personalul cu atribuţii de │Nr. legitimaţie │
│control: (numele şi prenumele) │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI*: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, │
│republicată, cu modificările şi completările ulterioare; │
│b) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu │
│modificările şi completările ulterioare; │
│c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, │
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│d) Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de │
│publicitate, republicată; │
│e) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│f) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările │
│ulterioare; │
│g) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, │
│republicată; │
│h) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, │
│necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu │
│modificările şi completările ulterioare; │
│i) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, │
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, │
│aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de │
│Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, │
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi │
│specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum │
│şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului │
│de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare; │
│m) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea │
│executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului │
│dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│n) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea │
│teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de │
│urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│o) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în │
│Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul │
│dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644/2016, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│p) reglementări tehnice - regulamente, proceduri, specificaţii, normative, │
│instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale şi altele. │
├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│2. CONTROLUL s-a efectuat în │la UAT Judeţ/Municipiu/Oraş/Comună │
│perioada ............... │........... │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Preşedinte/primar │ │
├─────────────────────────────────┤ │
│Secretar │Adresa: .................. │
├─────────────────────────────────┤ │
│Arhitect-şef │ │
├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│3.TIP CONTROL │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. OBIECTIVUL CONTROLULUI: verificarea respectării prevederilor legale la │
│emiterea certificatelor de urbanism (CU) │
├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│5. LA CONTROL AU PARTICIPAT: │6. S-AU PREZENTAT următoarele documente: │
│ │(DA sau NU) │
├─────────────────────┬───────────┼──────────────────────────────────┬──────────────┤
│Numele şi prenumele │Calitatea │ │ │
├─────────────────────┼───────────┤Registrul de evidenţă a │ │
│ │ │certificatelor de urbanism │ │
├─────────────────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │ │
├─────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴──────────────┤
│7. SITUAŢIA CERTIFICATELOR DE URBANISM: │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr de certificate de │în perioada: │
│urbanism emise: │ │
├────────────┬─────────┬──────┼─────────────────┬───────────────────────┬───────────┤
│pentru │Locuinţe:│Anexe:│Comerţ-industrie-│Social-culturale: │Edilitare: │
│construire: │ │ │servicii: │ │ │
├────────────┼─────────┴──────┴─────────────────┴───────────────────────┼───────────┤
│pentru │pentru informare/operaţiuni notariale/operaţiuni │Altele: │
│desfiinţare:│cadastrale/etc.: │ │
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│8. DOCUMENTAŢIE DE URBANISM PUG APROBATĂ LA NIVEL UAT │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┤
│PUG şi RLU aprobate prin HCL/HCGMB │nr. │din │
├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┤
│9. A FOST VERIFICAT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│emis în scopul: │
├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┤
│Adresa: str. ...... ................... │judeţ/localitate/sector │ │
│nr. ............... │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────┴───────────┤
│tarla │Parcelă │număr cadastral │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤
│Privitor la informaţiile conţinute se constată: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│emis în baza documentaţiei: (pentru fiecare documentaţie de urbanism se va │
│menţiona dacă există PVC privind respectarea prevederilor legale la avizarea/ │
│aprobarea acesteia) │
├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│PUG aprobat prin HCL/HCGMB │nr. │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│PUZ aprobat prin HCL/HCGMB │nr. │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│PUD aprobat prin HCL/HCGMB │nr. │
├─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│10. ASPECTE VERIFICATE │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┤
│ │DA │NU │Observaţii │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.1. Este redactat pe formularul legal │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.2. are precizată documentaţia de │ │ │ │
│urbanism în vigoare la data solicitării │ │ │ │
│depuse │ │ │ │
│sau în lipsa acesteia, dacă sunt │ │ │ │
│precizate reglementările din RGU │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.3. Este semnat conform art. 6 alin. (3)│ │ │ │
│din Legea nr. 50/1991 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.4. Este emis cu respectarea termenului │ │ │ │
│legal │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.5. Se respectă competenţele de emitere │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.6. Scopul solicitat este precizat │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.7. Termenul de valabilitate este │ │ │ │
│precizat │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│A.8. A fost prelungit cu respectarea │ │ │ │
│prevederilor legii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┤
│B.1. Cererea-tip este întocmită pe │ │ │ │
│formularul-model F.1 din anexa nr. 1 la │ │ │ │
│Normele metodologice de aplicare a Legii │ │ │ │
│nr. 50/1991 şi este completată integral │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│B.2.a) Documentaţia prezintă planuri │ │ │ │
│cadastrale cu evidenţierea imobilului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│B.2.b) Documentaţia conţine extras de │ │ │ │
│carte funciară pentru informare, │ │ │ │
│actualizat la zi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│B.3. Documentele anexă au aplicată │ │ │ │
│ştampila - model │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┤
│Rubrica REGIM JURIDIC a fost completată │DA │NU │Observaţii │
│corect şi menţionează: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│C.1. încadrarea imobilului în │ │ │ │
│intravilanul sau extravilanul localităţii│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│C.2. natura proprietăţii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│C.3. dacă se instituie sau nu restricţii │ │ │ │
│asupra imobilului teren şi/sau │ │ │ │
│construcţie, respectiv servitute, zonă de│ │ │ │
│utilitate publică sau alte restricţii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│C.4. includerea imobilului în listele │ │ │ │
│monumentelor istorice şi/sau ale naturii,│ │ │ │
│în zona de proetecţie a acestora, sau în │ │ │ │
│zonă protejată │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┤
│Rubrica REGIM ECONOMIC a fost completată │DA │NU │Observaţii │
│corect şi menţionează: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│D.1. folosinţa actuală │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│D.2. destinaţia stabilită prin planurile │ │ │ │
│de urbanism şi de amenajare a │ │ │ │
│teritoriului aprobate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│D.3. reglementări ale administraţiei │ │ │ │
│publice centrale şi/sau locale cu privire│ │ │ │
│la obligaţiile fiscale ale investitorului│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│D.4. alte prevederi rezultate din │ │ │ │
│hotărârile consiliului local sau judeţean│ │ │ │
│cu privire la zona în care se află │ │ │ │
│imobilul │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┤
│Rubrica REGIM TEHNIC a fost completată │DA │NU │Observaţii │
│corect cu informaţii referitoare la: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│E.1. informaţii extrase din │ │ │ │
│documentaţiile de urbanism, inclusiv din │ │ │ │
│regulamentele de urbanism aferente, din │ │ │ │
│planul cadastral deţinut de oficiul de │ │ │ │
│cadastru şi publicitate imobiliară ori │ │ │ │
│din planurile de amenajare a │ │ │ │
│teritoriului, după caz, precum şi │ │ │ │
│restricţiile impuse, în situaţia în care │ │ │ │
│asupra imobilului este instituit un regim│ │ │ │
│urbanistic special (zonă protejată, │ │ │ │
│interdicţii temporare sau definitive de │ │ │ │
│construire) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────┴───────────────────┤
│E.2. obligaţii/constrângeri de natură │ │
│urbanistică ce vor fi avute în vedere la │ │
│proiectarea investiţiei │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬───────────────────┤
│(i) regimul de aliniere a terenului şi │ │ │ │
│construcţiilor faţă de drumurile publice │ │ │ │
│adiacente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│(ii) retragerile şi distanţele │ │ │ │
│obligatorii la amplasarea construcţiilor │ │ │ │
│faţă de proprietăţile vecine │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│(iii) elemente privind volumetria şi/sau │ │ │ │
│aspectul general al clădirilor în raport │ │ │ │
│cu imobilele învecinate, precum şi alte │ │ │ │
│prevederi extrase din documentaţii de │ │ │ │
│urbanism, din regulamentul local de │ │ │ │
│urbanism, din PUZ, PUD sau din │ │ │ │
│Regulamentul General de Urbanism, după │ │ │ │
│caz │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│(iv) înălţimea maximă admisă pentru │ │ │ │
│construcţiile noi (totală, la cornişă, la│ │ │ │
│coamă, după caz) şi caracteristicile │ │ │ │
│volumetrice ale acestora, exprimate atât │ │ │ │
│în număr de niveluri, cât şi în │ │ │ │
│dimensiuni reale (metri) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│(v) procentul maxim de ocupare a │ │ │ │
│terenului - POT şi coeficientul maxim de │ │ │ │
│utilizare a terenului - CUT, raportate la│ │ │ │
│suprafaţa de teren corespunzătoare zonei │ │ │ │
│din parcelă care face obiectul │ │ │ │
│solicitării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│(vi) dimensiunile şi suprafeţele minime │ │ │ │
│şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul │ │ │ │
│proiectelor de parcelare) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│E.3. echiparea cu utilităţi existente şi │ │ │ │
│referinţe cu privire la noi capacităţi │ │ │ │
│prevăzute prin studiile şi documentaţiile│ │ │ │
│anterior aprobate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│E.4. circulaţia pietonilor şi a │ │ │ │
│autovehiculelor, accesele auto şi │ │ │ │
│parcajele necesare în zonă, potrivit │ │ │ │
│studiilor şi proiectelor anterior │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────┴───────────────────┤
│F.1. Se va verifica dacă certificatul de │ │
│urbanism cuprinde rubrica - regimul de │ │
│actualizare a documentaţiilor de urbanism│ │
│şi a regulamentelor locale aferente şi │ │
│dacă: │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬───────────────────┤
│ │DA │NU │Observaţii │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│F.1. a) s-a respins în mod justificat │ │ │ │
│cererea │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│F.1. b) tipul documentaţiei este corect │ │ │ │
│solicitat (PUZ, PUZ cu aviz de │ │ │ │
│oportunitate, PUD) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┤
│F.2. a fost solicitat PUZ , în cazul │ │ │ │
│parcelărilor în mai mult de trei parcele │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┤
│G. Avize, acorduri, studii solicitate, după caz: │
├────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
│ │DA │NU │Observaţii │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea apă │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea canalizare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea electricitate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea gaze naturale │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea telefonie │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz securitatea la incendiu │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz protecţia civilă │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz protecţia sănătăţii populaţiei │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Actul de autoritate al autorităţii pentru │ │ │ │
│protecţia mediului │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz Comisia tehnică de circulaţii │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz primar │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz autoritatea administraţiei publice │ │ │ │
│centrale sau judeţene, după caz, în domeniul│ │ │ │
│protejării patrimoniului cultural │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Autorizaţia autorităţii administraţiei │ │ │ │
│publice centrale sau judeţene, după caz, în │ │ │ │
│domeniul transporturilor │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz Direcţia de agricultură şi dezvoltare │ │ │ │
│rurală judeţene, respectiv municipiul │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz instituţiile din sistemul naţional de │ │ │ │
│apărare, ordine publică şi siguranţă │ │ │ │
│naţională │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Aviz Comisia de coordonare reţele, pentru │ │ │ │
│extinderi │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Acordul conform prevederilor Codului civil │ │ │ │
│şi ale pct. 2.5.6. al lit. A din anexa nr. 1│ │ │ │
│din Legea nr. 50/1991 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Expertiza tehnică │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Raportul de audit energetic, raportul de │ │ │ │
│expertiză a sistemelor tehnice, certificatul│ │ │ │
│de performanţă energetică a clădirii, pentru│ │ │ │
│lucrări de intervenţie în vederea creşterii │ │ │ │
│performanţei energetice la clădiri şi/sau │ │ │ │
│pentru lucrări de renovare majoră, după caz │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Studiu geotehnic │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Studiu conform art. 10 alin. (1) din Legea │ │ │ │
│nr. 372/2005 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Referate de verificare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Studiu.... │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Studiu.... │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│Documentaţia tehnică (DTAC, DTAD, DTOE), │ │ │ │
│după caz │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┼────────────────────────┤
│11. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE: │ABATERI FAŢĂ DE: │
├───────────┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│11.1. │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│11.2. │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│11.3. │ │ │
├───────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│12. MĂSURI DISPUSE: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│Atenţionarea factorilor răspunzători în vederea prevenirii│Termen: permanent │
│repetării pentru neconformităţile constatate la pct.... ├────────────────────────┤
│ │Răspunde: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│13.OBSERVAŢII (se menţionează dacă urmează a fi demarate procedurile privind │
│înştiinţarea instituţiei prefectului în vederea analizării oportunităţii │
│înaintării unei acţiuni la instanţa de contencios administrativ competentă) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul proces-verbal, având ......... pagini, a fost întocmit în 2 (două) │
│exemplare, câte unul pentru │
│fiecare parte semnatară. Va fi adus la cunoştinţa tuturor semnatarilor │
│certificatului de urbanism. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEMNĂTURI │
├────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Personalul cu atribuţii de control ISC │UAT/Municipiu/Oraş/Comună/Judeţ │
│IJC/ICMB ............ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Arhitect-şef/persoana cu │
│Numele ..... │responsabilitate în domeniul │
│Prenumele ....... │amenajării teritoriului şi │
│Semnătura ..... │urbanismului din aparatul propriu │
│Vizat: │al autorităţii administraţiei │
│Se va viza numai exemplarul care se va │publice │
│arhiva la IJC/ICMB │Numele …………. │
│ │Prenumele ……….. │
└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

        * actele normative/reglementările tehnice menţionate ca temei legal al controlului, al constatărilor şi măsurilor dispuse vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite

    ANEXA 1.2.


┌────────────────────────────┬─────────┐
│INSPECTORATUL DE STAT ÎN │Nr. │
│CONSTRUCŢII - I.S.C. │...... │
├────────────────────────────┼─────────┤
│IJC ..... /ICMB │Data │
│ │.........│
├────────────────────────────┴─────────┤
│Unitatea controlată: ........... │
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. ..... Data ..... │
└──────────────────────────────────────┘

            PROCES-VERBAL DE CONTROL
        Încheiat astăzi,....... la sediul ......

┌────────────────────────────┬────────────────────┐
│De către personalul cu │ │
│atribuţii de control: │Nr. legitimaţie │
│(numele şi prenumele) │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┴────────────────────┤
│1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI*: │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea │
│executării lucrărilor de construcţii, │
│republicată, cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│b) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea │
│teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea │
│monumentelor istorice, republicată, cu │
│modificările şi completările ulterioare; │
│d) Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi │
│autorizarea mijloacelor de publicitate, │
│republicată; │
│e) Legea contenciosului administrativ nr. 554/ │
│2004, cu modificările şi completările ulterioare;│
│f) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, │
│republicată, cu modificările ulterioare; │
│g) Legea nr. 372/2005 privind performanţa │
│energetică a clădirilor, republicată; │
│h) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru│
│cauză de utilitate publică, necesară realizării │
│unor obiective de interes naţional, judeţean şi │
│local, cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│i) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 │
│privind Codul administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind │
│regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,│
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind │
│înfiinţarea Inspectoratului de Stat în │
│Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin│
│Legea nr. 707/2001, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru │
│aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a │
│structurii organizatorice şi a numărului maxim de│
│posturi, precum şi a normării parcului auto şi a │
│consumului de carburanţi ale Inspectoratului de │
│Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│m) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. │
│50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor│
│de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului│
│dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, │
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│n) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. │
│350/2001 privind amenajarea teritoriului şi │
│urbanismul şi de elaborare şi actualizare a │
│documentaţiilor de urbanism, aprobate prin │
│Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 233/2016, cu │
│modificările şi completările ulterioare; │
│o) Regulamentul de organizare şi funcţionare al │
│Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., │
│aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei│
│publice nr. 2644/2016, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│p) reglementări tehnice - regulamente, proceduri,│
│specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, │
│metodologii, manuale şi altele. │
├─────────────────────────────┬───────────────────┤
│2. CONTROLUL s-a efectuat în │la: UAT Judeţ/ │
│data │Municipiu/Oraş/ │
│.............................│Comună.... │
├─────────────────────────────┼───────────────────┤
│Preşedinte/primar │ │
├─────────────────────────────┤Adresa: │
│Secretar │................ │
├─────────────────────────────┤ │
│Arhitect-şef │ │
├─────────────────────────────┴───────────────────┤
│3.TIP CONTROL │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│4. OBIECTIVUL CONTROLULUI: verificarea │
│respectării prevederilor legale la emiterea │
│Certificatului de urbanism nr... │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│5. LA CONTROL AU PARTICIPAT: │
├─────────────────────────────┬───────────────────┤
│Numele şi prenumele │Calitatea │
├─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┴───────────────────┤
│6. NU S-AU PREZENTAT următoarele documente │
│solicitate la control în baza delegaţiei nr. │
│....... şi prin adresa nr. ...... │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│7. MĂSURI DISPUSE: │
├───────────────────────────────┬─────────────────┤
│ │Termen: │
│ ├─────────────────┤
│ │Răspunde: │
├───────────────────────────────┴─────────────────┤
│Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 │
│(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte │
│semnatară. Va fi adus la cunoştinţa Preşedintelui│
│Consiliului Judeţean/ Primar ............ │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│SEMNĂTURI │
├──────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │UAT/Municipiu/Oraş│
│ │/Comună/Judeţ │
│ │Arhitect-şef/ │
│ │persoana cu │
│Personalul cu atribuţii de │responsabilitate │
│control ISC │în domeniul │
│IJC/ICMB .................. │amenajării │
│Numele .................. │teritoriului şi │
│Prenumele .................. │urbanismului din │
│Semnătura .................. │aparatul propriu │
│Vizat: │al autorităţii │
│Se va viza numai exemplarul │administraţiei │
│care se va arhiva la IJC/ICMB │publice │
│ │Numele │
│ │..................│
│ │Prenumele │
│ │..................│
└──────────────────────────────┴──────────────────┘

        * actele normative/reglementările tehnice menţionate ca temei legal al controlului, al constatărilor şi măsurilor dispuse vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite

    ANEXA 1.3.

        ANTET
        Către,
        PRIMĂRIA/CONSILIUL JUDEŢEAN ........................
        Adresă poştală ........................
        Domnului/Doamnei PRIMAR/PREŞEDINTE al CONSILIULUI JUDEŢEAN ........................
        Domnului/Doamnei ARHITECT ŞEF ........................
        Prin prezenta, delegăm pe ............., inspector în construcţii în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii/Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti, în vederea efectuării controlului de specialitate la ........., privind verificarea respectării prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare la adresa .............
        Controlul se efectuează ca urmare a ............. şi se va desfăşura în perioada .............
        Documentele supuse controlului vor fi puse la dispoziţia inspectorului în construcţii începând cu data de (va fi precizată prima zi a controlului) .............
        Vă solicităm să ne comunicaţi, în scris, toate informaţiile referitoare la certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare emise privind imobilul de la adresa menţionată, precum şi informaţii privind existenţa pe rolul instanţelor de contencios administrativ a dosarului/dosarelor în care sunt contestate aceste acte administrative.
        Pentru efectuarea controlului de specialitate, se vor prezenta toate documentaţiile ce au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, inventariate.
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii ....

    ANEXA 1.4.

        ANTET
        Către,
        PRIMĂRIA/CONSILIUL JUDEŢEAN ........................
        Adresă poştală ........................
        Domnului/Doamnei PRIMAR/PREŞEDINTE al CONSILIULUI JUDEŢEAN ........................
        Domnului/Doamnei ARHITECT ŞEF ........................
        Prin prezenta, delegăm pe .........., inspector în construcţii în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii/Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti, în vederea efectuării controlului de specialitate la .........., privind verificarea respectării prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism
        Controlul se efectuează:
    - în baza programului trimestrial aprobat de conducerea ISC; sau
    – din dispoziţia conducerii ISC sau a inspectorului şef judeţean al Inspectoratului Judeţean în Construcţii ........../Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti ..........;
        sau
    – din dispoziţia conducerii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau ISC cu o tematică prestabilită,

        şi se va desfăşura în perioada ..........
        Vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism emise în perioada ..........
        Pentru efectuarea controlului de specialitate se vor prezenta toate documentaţiile ce au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, nominalizate din registrul de evidenţă de către inspectorul în construcţii.
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii ..........

    ANEXA 1.5.

        ANTET
        (se va întocmi pentru certificatul de urbanism ce a fost emis cu "interdicţia de a construi sau conţine alte limitări")
        Către,
        INSTITUŢIA PREFECTULUI ....................
        Adresă poştală ....................
        Domnului/Doamnei PREFECT ....................
        Primarul .......... a emis Certificatul de urbanism nr. .......... în scopul ".........." la adresa .......
        Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........../Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, prin inspectorii în construcţii, în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. .........., la emiterea Certificatului de urbanism nr. s-a încheiat Procesul-verbal de control nr. .........., prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale.
        Faţă de cele prezentate mai sus, vă înaintăm Procesul-verbal de control nr în vederea analizării oportunităţii atacării certificatului de urbanism la instanţa de contencios administrativ.
        Anexăm prezentei, în copie, Certificatul de urbanism nr. ..........
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii ..........

    ANEXA 1.6.

        ANTET
        Către,
        DOMNUL/DOAMNA
        Adresă poştală ..........
        Primarul a emis Certificatul de urbanism nr .......... în scopul ".........." la adresa ..........
        Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........../Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, prin inspectorii în construcţii, în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr .........., la emiterea Certificatului de urbanism nr .........., s-a încheiat procesul-verbal de control nr .......... prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, proces-verbal de control pe care îl ataşăm în copie prezentei.
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii ..........

    ANEXA 1.7.

        ANTET
        Către,
        INSTITUŢIA PREFECTULUI ....................
        Adresă poştală ....................
        Domnului/Doamnei PREFECT ....................
        Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........../Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, prin inspectorii în construcţii, în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr .........., la emiterea Certificatului de urbanism nr .........., s-a încheiat procesul-verbal de control nr .......... prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, proces-verbal de control pe care îl ataşăm în copie prezentei.
        Faţă de cele prezentate mai sus, vă înaintăm Procesul-verbal de control nr ......... în vederea luării măsurilor legale pe care le consideraţi necesare.
        Anexăm prezentei, în copie, Certificatul de urbanism nr ..........
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016