Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 decembrie 2016  privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2016 privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 30 decembrie 2016
──────────
    Aprobată de Ordinul nr. 3.293 din 27 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 30 decembrie 2016.
──────────


    CAP. I
    Reguli generale privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului

    ART. 1
    (1) În cadrul procedurii de executare silită, organele fiscale locale, denumite în continuare OFL, care au şi calitatea de organ de executare au dreptul sechestrării de bunuri mobile sau imobile, urmăribile potrivit legii, aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului care nu a achitat obligaţiile bugetare sau fiscale către bugetul local până la data aplicării sechestrului.
    (2) Sechestrarea bunurilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de sechestru aplicat asupra bunurilor mobile sau imobile, după caz. În procesul-verbal de sechestru pe lângă informaţiile standard prevăzute în tipizatele Model 2016 ITL 049, respectiv Model 2016 ITL 050, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, se consemnează şi:
    a) date de identificare a bunului;
    b) starea în care se află bunul;
    c) date privind calitatea de proprietar, respectiv de coproprietar asupra bunului;
    d) valoarea care rezultă din documentul de achiziţie a bunului, valoare înregistrată în evidenţele fiscale sau din alt înscris;
    e) situaţia în care bunul rămâne în custodia contribuabilului sau a unui administrator de sechestru sau, în cazul bunurilor mobile, situaţia în care bunul se preia de către organul fiscal local ori se încredinţează unui administrator de sechestru.
    (3) Procesul-verbal de sechestru se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:
    a) unul se înmânează, sub semnătură, contribuabilului-debitor sau se comunică conform art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) unul se reţine de către OFL;
    c) unul se înaintează biroului de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căruia se situează imobilul, în vederea intabulării dreptului de ipotecă în cartea funciară, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul bunurilor mobile, în vederea înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru înregistrarea dreptului de ipotecă mobiliară, respectiv de gaj, după caz. O copie a procesului-verbal de sechestru poate fi transmisă de organul fiscal local instituţiilor interesate.
    (4) Prin înregistrarea procesului-verbal de sechestru la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, OFL, în calitate de creditor fiscal, dobândeşte un drept de ipotecă legală asupra bunului imobil sechestrat pentru o valoare egală cu suma cuprinsă în titlurile executorii.
    (5) Prin înregistrarea procesului-verbal de sechestru asupra unui bun mobil, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, OFL, în calitate de creditor fiscal, dobândeşte:
    a) un drept de ipotecă, conform art. 2.389 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dacă debitorul nu a fost deposedat de bun, la data înregistrării;
    b) un drept de gaj, conform art. 2.480-2.494 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dacă debitorul a fost deposedat de bun, la data înregistrării.
    (6) Bunurile nu se sechestrează dacă în urma valorificării acestora suma este mai mică sau egală cu valoarea cheltuielilor de executare estimate.
    (7) Indiferent de modalitatea prin care se valorifică un bun sechestrat pentru care s-a făcut înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, după stingerea debitului, OFL are obligaţia solicitării radierii ipotecii sau gajului, după caz.

    CAP. II
    Evaluarea bunurilor sechestrate

    ART. 2
    (1) Bunurile sechestrate se evaluează de către OFL fie prin experţi evaluatori proprii, fie prin alţi experţi evaluatori contractaţi de acesta, în cazul în care evaluatorii proprii nu dispun de cunoştinţele de specialitate necesare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), contribuabilul/plătitorul poate să numească un expert evaluator pe cheltuiala proprie. În acest caz, raportul de evaluare întocmit de către expertul evaluator al contribuabilului se înmânează OFL şi poate fi utilizat pentru valorificarea bunului sechestrat.
    (3) În cazul în care evaluarea bunurilor se realizează prin experţi evaluatori proprii, aceştia vor întocmi un raport de evaluare. Valoarea rezultată din raportul de evaluare trebuie să reflecte valoarea de piaţă a bunului şi este valoarea de referinţă care se utilizează de către OFL în vederea valorificării bunului.
    (4) În cazul în care OFL nu are personal de specialitate care să realizeze evaluarea, atunci poate apela la experţi evaluatori din afara organului fiscal, după cum urmează:
    a) în cazul bunurilor imobile, clădiri sau terenuri, la experţi evaluatori autorizaţi, experţi tehnici judiciari, auditori financiari, evaluatori imobiliari sau agenţii imobiliare;
    b) în cazul bunurilor mobile de natura operelor de artă sau obiectelor de colecţie, la evaluatori de opere de artă, evaluatori de antichităţi sau la case de licitaţie specializate în valorificarea operelor de artă, respectiv la anticariate;
    c) în cazul bunurilor mobile de natura maşinilor, utilajelor, echipamentelor sau mijloacelor de transport, la ingineri specializaţi, ingineri evaluatori mijloace de transport sau la firme specializate în achiziţia de mijloace de transport în vederea revânzării, respectiv service-uri auto;
    d) în cazul obiectelor de cult, la magazine specializate în vânzarea de produse de această natură;
    e) în cazul bunurilor mobile de natura bijuteriilor, la case de amanet, consignaţii sau magazine specializate în achiziţia de bijuterii în vederea revânzării;
    f) în cazul bunurilor mobile de natura aparaturii electrice, electronice sau electrocasnice, la magazine specializate în vânzarea de produse de această natură;
    g) în cazul bunurilor mobile de natura mobilierului, la magazine specializate în vânzarea de produse de această natură;
    h) în cazul bunurilor mobile de natura stocurilor de materii prime, materiale, la ingineri de specialitate sau la firme specializate în vânzarea de produse de această natură;
    i) în cazul bunurilor mobile de natura produselor agricole, respectiv a fructelor neculese sau a recoltelor prinse de rădăcini, la ingineri având specializarea agronomie sau la firme specializate în colectarea în scopul revânzării de produse agricole;
    j) în cazul bunurilor mobile de natura titlurilor de valoare: acţiuni, obligaţiuni, la un broker sau agenţie de brokeraj.
    (5) Evaluatorii prevăzuţi la alin. (4) se contractează de către OFL în condiţiile legii. OFL trebuie să contracteze serviciile evaluatorilor în cadrul unor contracte-cadru pentru o perioadă de timp de minimum un an, care să permită apelarea rapidă la serviciile acestora, cu respectarea prevederilor art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile ocazionate cu plata onorariului reprezintă cheltuială de executare, care se avansează din bugetul local şi care se va reţine prioritar din sumele obţinute în urma valorificării bunurilor.
    (6) Evaluatorii prevăzuţi la alin. (4) furnizează OFL rapoartele de evaluare întocmite de către aceştia, care trebuie să reflecte valoarea de piaţă a bunului. Valoarea rezultată este valoarea de referinţă care se utilizează de către OFL în vederea valorificării bunului.
    (7) Dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în regim de urgenţă, iar evaluarea şi valorificarea acestor bunuri se efectuează de către OFL la preţul pieţei, oferit de către cumpărător.
    (8) În cazul în care se constată modificări ale preţurilor de circulaţie pe piaţa liberă a bunurilor sau dacă valoarea bunului s-a modificat prin deteriorări sau prin amenajări, atunci organul de executare silită poate face o nouă expertiză.

    CAP. III
    Procedura de valorificare a bunurilor sechestrate

    SECŢIUNEA III.1
    Aspecte generale

    ART. 3
    (1) Competenţa de valorificare a bunurilor sechestrate o are OFL în a cărui rază teritorială se află bunurile sechestrate, urmând ca suma obţinută, după ce se scad cheltuielile de executare, să fie reţinută la bugetul OFL care a procedat la valorificare sau, după caz, virată la bugetul OFL coordonator.
    (2) Cheltuielile de executare silită ocazionate de valorificarea bunurilor sechestrate sunt în sarcina debitorului şi se fac venit la bugetul din care au fost avansate.
    (3) În cazul în care obligaţiile bugetare sau fiscale nu sunt stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru, organul de executare silită procedează la valorificarea bunurilor sechestrate prin:
    a) înţelegerea părţilor;
    b) vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile;
    c) vânzare directă;
    d) vânzare la licitaţie;
    e) alte modalităţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, case de amanet, firme specializate în achiziţia de bunuri în scopul revânzării, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz.
    (4) Stabilirea modalităţii de valorificare a bunurilor sechestrate se face ţinând cont atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit.
    (5) În situaţia în care, potrivit legii, s-a dispus desfiinţarea sechestrului sau suspendarea executării silite, OFL încetează procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, astfel:
    a) în cazul desfiinţării sechestrului, în funcţie de considerentele desfiinţării, OFL fie încetează executarea silită, fie efectuează un nou sechestru cu respectarea reglementărilor legale;
    b) în cazul suspendării executării silite, OFL suspendă executarea silită o perioadă determinată de timp şi nu încetează executarea silită.
    (6) Debitorul nu poate participa, în nume propriu şi nici prin interpuşi, la niciuna dintre modalităţile de valorificare a bunurilor sechestrate prevăzute la alin. (3).

    SECŢIUNEA III.2
    Valorificarea bunurilor sechestrate prin înţelegerea părţilor

    ART. 4
    (1) Valorificarea bunurilor sechestrate prin înţelegerea părţilor presupune ca debitorul să prezinte OFL, în scris:
    a) propunerile care i s-au făcut pentru achiziţia bunurilor sechestrate;
    b) nivelul de acoperire a creanţelor datorate pentru fiecare propunere;
    c) numele şi prenumele/denumirea potenţialului/potenţialilor cumpărători;
    d) termenele până la care fiecare potenţial cumpărător achită preţul propus.
    (2) OFL nu ia în considerare ofertele care au preţuri propuse mai mici decât preţul de evaluare.
    (3) OFL analizează ofertele prezentate de debitor şi comunică acestuia aprobarea faţă de una din oferte, termenul-limită de plată şi contul bugetului local în care cumpărătorul doritor trebuie să vireze preţul oferit.
    (4) După creditarea contului bugetar, OFL ridică sechestrul aplicat asupra bunului ce urmează a face obiectul tranzacţiei.
    (5) Cheltuieli privind executarea silită efectuate de OFL, cum ar fi costurile aferente evaluării, dacă a fost cazul, depozitării sau alte costuri de corespondenţă purtată cu debitorul, se consemnează într-un proces-verbal privind cheltuielile de executare, care constituie titlu executoriu şi are la bază documente privind cheltuielile efectuate.
    (6) Cheltuielile de executare silită cad în sarcina debitorului, potrivit art. 256 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Vânzarea bunurilor sechestrate prin înţelegerea părţilor se face chiar dacă debitorul prezintă o singură propunere, cu respectarea condiţiei de la alin. (2).

    SECŢIUNEA III.3
    Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare directă

    ART. 5
    (1) În cazul în care OFL a sechestrat bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi valorificate prin procedura de vânzare directă.
    (2) Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării sechestrate se efectuează de către OFL, având în vedere preţul pieţei. În acest scop, OFL culege informaţii de la comercianţi cu privire la preţurile cu care se vând astfel de bunuri. Pe baza informaţiilor primite, OFL stabileşte preţul la care bunurile sechestrate se pot vinde prin procedura de vânzare directă.
    (3) OFL mai poate aplica procedura de vânzare directă şi în următoarele cazuri:
    a) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie, dacă se recuperează integral creanţa fiscală;
    b) după finalizarea unei licitaţii, dacă bunul/bunurile sechestrat(e) nu a/au fost vândute şi se oferă cel puţin preţul de evaluare.
    (4) În cazul în care OFL înregistrează mai multe cereri, atunci vinde bunul persoanei care oferă cel mai mare preţ faţă de preţul de evaluare.
    (5) Vânzarea directă a bunurilor se face chiar dacă se prezintă un singur cumpărător.
    (6) Vânzarea directă se realizează prin încheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate. Procesul-verbal se încheie în momentul în care cumpărătorul face plata integrală a preţului oferit pentru bunurile sechestrate.
    (7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6) cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale contribuabilului debitor al cărui bun se execută;
    b) datele de identificare ale cumpărătorului, precum şi starea civilă, în cazul persoanei fizice;
    c) datele de identificare ale bunului;
    d) datele de identificare ale OFL, numărul şi data dosarului de executare, numărul şi data procesului-verbal de sechestru, titlul/titlurile executoriu/executorii care fac obiectul dosarului de executare a contribuabilului debitor, precum şi valoarea creanţelor cuprinse în acestea;
    e) preţul şi taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
    f) documentul prin care s-a efectuat plata şi data la care s-a efectuat plata;
    g) menţiunea că documentul constituie titlu de proprietate, iar în cazul bunurilor imobile că poate fi înscris în cartea funciară;
    h) menţiunea, dacă este cazul, că drepturile reale şi privilegiile care grevează bunul, instituite de către OFL, au fost radiate;
    i) alte informaţii pe care le stabilesc părţile, după caz.

    SECŢIUNEA III.4
    Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare: în regim de consignaţie, case de licitaţii specializate, case de amanet, firme specializate în achiziţia de bunuri în scopul revânzării, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz

    ART. 6
    (1) Valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute la art. 247 alin. (3) lit. b) şi e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează după ce bunurile sechestrate au fost evaluate prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 2.
    (2) Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare în regim de consignaţie, case de licitaţie specializate, case de amanet, anticariate, agenţii imobiliare, brokeri sau agenţii de brokeraj se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) Între OFL şi entitatea care valorifică se încheie un proces-verbal de predare-primire a bunului în scopul vânzării, care va cuprinde: părţile; descrierea bunului; preţul la care a fost evaluat bunul, inclusiv comisionul perceput; precizarea că bunul poate fi valorificat la preţul minim rezultat conform evaluării bunului; datele contribuabilului debitor al cărui bun se execută; numărul şi data procesului-verbal de sechestru, titlul/titlurile executoriu/executorii care fac obiectul dosarului de executare a contribuabilului debitor, precum şi valoarea creanţelor cuprinse în acestea şi mandatarea entităţii care valorifică bunul în numele OFL.
    b) Comisionul entităţii care valorifică bunul nu este inclus în preţul de evaluare, respectiv în preţul de vânzare a bunului. Acesta se plăteşte de către OFL, ulterior valorificării bunului şi virării preţului de vânzare în conturile OFL, şi reprezintă cheltuială de executare.
    c) În cazul în care bunul se valorifică la un preţ superior preţului de evaluare, entitatea care valorifică virează preţul încasat, integral, OFL.
    d) Preţul încasat de către entitatea ce valorifică bunul se virează în conturile OFL în cel mult 3 zile de la încasare.
    e) În cazul entităţii care valorifică bunuri mobile în numele OFL, după primirea preţului de vânzare-cumpărare a bunului, întocmeşte actul de vânzare-cumpărare, încheiat în 4 exemplare, unul pentru cumpărător, unul pentru entitatea care valorifică, unul pentru OFL şi unul pentru contribuabilul debitor.
    f) În cazul entităţii care valorifică bunuri imobile în numele OFL, odată cu virarea preţului încasat, comunică OFL şi datele de identificare ale cumpărătorului. OFL, în termen de 3 zile, întocmeşte un proces-verbal care constituie titlu de proprietate şi care va cuprinde, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (7), şi informaţiile privind entitatea mandatată să valorifice, precum şi comisionul ce urmează să se plătească acesteia de către OFL.

    SECŢIUNEA III.5
    Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie

    ART. 7
    (1) Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzarea la licitaţie, organizată de către OFL, poate fi realizată în cadrul procedurii de executare înainte sau după utilizarea celorlalte modalităţi de executare.
    (2) Licitaţia se organizează de către o comisie de licitaţie constituită din 3 persoane desemnate, prin dispoziţie sau decizie, după caz, de către conducătorul OFL. Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt prevăzute la art. 251 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) OFL este obligat să efectueze publicitatea vânzării la licitaţie cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea acesteia.
    (4) OFL are obligaţia înştiinţării debitorului, custodelui şi/sau administratorului-sechestru, după caz, precum şi titularilor drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul sechestrat, dacă este cazul, cu privire la data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei.
    (5) Publicitatea vânzării se realizează conform prevederilor art. 250 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Publicitatea vânzării prin afişarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, este opţională.
    (6) Locul de desfăşurare a licitaţiei poate fi:
    a) locul unde se află bunurile sechestrate;
    b) locul stabilit de către OFL.
    (7) Ofertanţii sunt obligaţi să depună documentele prevăzute la art. 250 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până cel târziu cu o zi înainte de data licitaţiei, în cazul în care aceasta este o zi lucrătoare. În cazul în care ziua de dinaintea zilei organizării licitaţiei este o zi nelucrătoare, atunci termenul de depunere este ultima zi lucrătoare de dinaintea zilei licitaţiei.
    (8) Ofertele pot fi depuse direct sau prin poştă la locul indicat prin anunţul privind vânzarea bunurilor prin licitaţie.
    (9) În cazul plăţii taxei de participare, de 10% din valoarea bunului stabilită prin evaluare, care reprezintă preţul de pornire a licitaţiei, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, OFL are obligaţia verificării creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu suma respectivă.
    (10) Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică.
    (11) Preţul de pornire a licitaţiei este:
    a) egal cu preţul de evaluare a bunului în cazul primei licitaţii organizate;
    b) preţul de evaluare a bunului diminuat cu 25% în cazul celei de-a doua licitaţii organizate;
    c) preţul de evaluare a bunului diminuat cu 50% în cazul celei de-a treia licitaţii organizate.
    (12) Dacă nici în urma celei de-a treia licitaţii bunul nu se vinde, atunci la cea de-a patra licitaţie organizată bunul se vinde la cel mai mare preţ oferit.
    (13) Adjudecarea se face în favoarea preţului egal cu preţul de pornire sau a preţului cel mai mare oferit peste preţul de pornire a licitaţiei, conform alin. (11), sau a preţului cel mai mare oferit, în cazul alin. (12).
    (14) Adjudecarea se face de către comisia de licitaţie prin întocmirea unui proces-verbal de adjudecare, care constituie titlu de proprietate şi cuprinde menţiunile de la art. 254 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Adjudecatarul este obligat să efectueze plata diferenţei dintre preţul cu care a adjudecat şi taxa de participare în termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a preţului sau a avansului prevăzut la art. 253 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă bunul a fost vândut în rate.
    (15) La finalizarea licitaţiei, comisia de licitaţie întocmeşte şi un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei care va cuprinde elementele prevăzute la art. 251 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi care va fi semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de ofertanţii prezenţi sau cel puţin de ofertantul câştigător.
    (16) În termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de adjudecare, OFL are obligaţia să restituie taxa de participare către participanţii care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari.
    (17) Taxa de participare nu se restituie:
    a) ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie;
    b) ofertanţilor care au refuzat să semneze la încheierea procesului-verbal de adjudecare;
    c) adjudecatarului care nu a plătit preţul.
    (18) Taxele de participare reţinute de către OFL potrivit alin. (17) se fac venit la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care s-au avansat cheltuielile de executare.
    (19) Dacă adjudecatarul nu plăteşte preţul conform alin. (14), OFL reia licitaţia în termen de 10 zile de la data adjudecării, iar adjudecatarul este obligat după cum urmează:
    a) i se reţine taxa de participare, care se face venit la bugetul local;
    b) este obligat, suplimentar, la plata cheltuielilor cu organizarea următoarelor licitaţii organizate de OFL, respectiv alte cheltuieli de urmărire, până la valorificarea bunului, care nu se mai stabilesc în sarcina debitorului executat de către OFL;
    c) este obligat la plata diferenţei dintre preţul cu care el a adjudecat şi preţul cu care se adjudecă ulterior, care va stinge debitele din titlul executoriu emis pe seama debitorului.
    (20) Pentru sumele prevăzute la alin. (19) lit. b) şi c), OFL întocmeşte un proces-verbal, care constituie titlu executoriu şi care îi permite OFL să înceapă executarea silită împotriva adjudecatarului care nu a efectuat plata.
    ART. 8
    (1) În deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, pasul de licitare, în cazul în care sunt mai mulţi participanţi, care este cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei stabilit potrivit art. 250 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modul de desfăşurare a acesteia.
    (2) Pentru eficienţa procedurii, comisia de licitaţie poate stabili un pas de licitare care poate fi cuprins între 5 şi 15% din preţul de începere a licitaţiei.
    (3) La termenele fixate pentru ţinerea licitaţiei, preşedintele comisiei dă citire mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor primite potrivit art. 7 alin. (8).
    (4) Comisia de licitaţie va oferi spre vânzare bunurile, prin trei strigări succesive în care se pot face opţiuni şi supralicitări, conform pasului de licitare stabilit în condiţiile alin. (2), faţă de preţul cel mai mare din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei, sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar faţă de acest preţ.
    (5) Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, oferă preţul cel mai mare fie faţă de preţul de pornire, fie faţă de preţul de începere a licitaţiei, după caz.
    (6) Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă cel puţin preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.
    (7) Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitaţia începută va continua în zilele următoare, la ora stabilită de comisia de licitaţie şi anunţată de OFL înainte de închiderea şedinţei, fără alte formalităţi legate de publicitate.
    (8) Bunurile mobile corporale se vor vinde fiecare în parte sau mai multe împreună în raport cu natura şi destinaţia lor, având în vedere procesul-verbal de sechestru şi raportul de evaluare.
    (9) Vânzarea la licitaţie a bunurilor imobile se va ţine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, având în vedere procesul-verbal de sechestru şi raportul de evaluare.
    (10) Prin excepţie de la alin. (9), în cazul în care OFL a optat pentru executarea silită în ansamblu a bunurilor, atunci acestea se valorifică în ansamblu.
    (11) În cazul în care, după aplicarea procedurii prin strigare, există mai mulţi participanţi la licitaţie care oferă acelaşi preţ, adjudecatarul se va stabili strict după următoarele criterii şi în această ordine:
    a) are asupra bunului urmărit garanţii reale înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în cartea funciară;
    b) a avut oferta scrisă cea mai mare;
    c) alte criterii, stabilite de comisie şi comunicate participanţilor înainte de începerea licitaţiei.
    (12) După fiecare licitaţie se întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, conform art. 7 alin. (15).

    SECŢIUNEA III.6
    Procedura de valorificare a bunurilor cu plata în rate

    ART. 9
    (1) În cazul vânzării prin licitaţie a unor bunuri imobile, cumpărătorul adjudecatar poate solicita plata preţului în cel mult 12 rate prin depunerea la registratura OFL a unei cereri scrise în acest sens, la care trebuie să anexeze dovada plăţii a cel puţin 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil.
    (2) Conducătorul OFL poate aproba plata în rate, în cel mult 5 zile de la data depunerii cererii în condiţiile prevăzute la alin. (1). Conducătorul OFL poate aproba plata în rate în următoarele condiţii:
    a) diferenţa dintre preţul de adjudecare şi suma rezultată din cumularea taxei de participare şi cele 50% din preţul de adjudecare achitat în condiţiile alin. (1) se achită în cel mult 12 rate lunare;
    b) data scadentă a ratei lunare se stabileşte de către conducătorul OFL. Acesta poate ţine cont de sugestia adjudecatarului solicitant al plăţii în rate;
    c) începând cu a şasea zi de la adjudecare, adjudecatarul căruia i-a fost aprobată plata în rate datorează majorări de întârziere, calculate la soldul sumei de plată şi achitate la termenele scadente stabilite conform lit. b).
    (3) Majorările de întârziere încasate conform alin. (2) lit. c) se fac venit la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din cadrul căreia face parte OFL.
    (4) În cazul în care cumpărătorul căruia i-a fost aprobată cererea de plată a preţului în rate nu plăteşte restul de preţ în condiţiile şi la termenele stabilite, el poate fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare silită competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016