Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 iulie 2014  privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 25 iulie 2014 privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014

    CAP. I
    Obiectul procedurii

    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ general privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător soluţiilor tehnice şi a cerinţelor de calitate cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie elaborate şi verificate în baza reglementărilor tehnice aplicabile la data controlului.
    ART. 2
    Controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită de către I.S.C. prin structurile sale teritoriale.
    ART. 3
    Controlul de stat al calităţii în construcţii nu absolvă factorii implicaţi în conceperea şi realizarea construcţiilor de obligaţiile şi răspunderile care le revin potrivit prevederilor legale, şi nici de cele asumate prin contracte, dispoziţii sau prin autorizaţiile ce se emit.

    CAP. II
    Scopul procedurii

    ART. 4
    Scopul procedurii este acela de a crea baza metodologică, precum şi conţinutul-cadru al procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în etapa de execuţie a construcţiilor, aplicarea măsurilor şi sancţiunilor prevăzute de lege.

    CAP. III
    Domeniul de aplicare

    ART. 5
    Prezenta procedură se aplică în exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii potrivit dispoziţiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, pentru care este aplicabil sistemul calităţii în construcţii.
    ART. 6
    (1) Activitatea de control al statului se organizează şi se exercită în mod diferenţiat, prin controale curente şi controale prin sondaj, efectuate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C., respectiv din cadrul I.C.M.B., cu participarea obligatorie a executantului, dirigintelui de şantier şi a factorilor responsabili implicaţi în conceperea şi realizarea construcţiilor: cercetători, proiectanţi, verificatori de proiecte atestaţi, producători şi distribuitori de produse pentru construcţii, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale emitente ale autorizaţiilor de construire.
    (2) În funcţie de complexitatea problemelor care se impun a fi verificate, conducerea I.S.C., I.R.C. şi a I.J.C., respectiv a I.C.M.B. pot dispune controale tematice la factorii şi operatorii economici implicaţi în procesul de concepţie şi realizare a construcţiilor, ale căror obiective se stabilesc prin tematica de control.
    (3) Exercitarea activităţii de control se face de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C., respectiv din cadrul I.C.M.B. Această activitate se poate face şi de către echipe de control, a căror componenţă este stabilită de conducerea I.S.C., I.R.C., I.J.C./I.C.M.B., după caz, în raport cu scopul şi obiectivele controlului, cu specificul, complexitatea şi gradul cu dificultate al lucrărilor, cu perioada de control.
    (4) Personalul cu atribuţii de control nu trebuie să fie supus niciunei presiuni comerciale, financiare sau de altă natură, care i-ar putea influenţa activitatea, integritatea, care să contravină independenţei în raţionamentul pe care îl au de făcut. Acesta nu poate fi implicat în activitatea de proiectare, verificare, expertizare, fabricare şi comercializare de materiale, echipamente şi componente pe care le controlează sau altele similare, care pot constitui o formă de concurenţă.
    ART. 7
    Pentru întărirea rolului instituţional şi creşterea calităţii actului de control prin armonizarea reglementărilor specifice domeniilor de activitate, în vederea stabilirii şi soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor şi pe întreaga durată de existenţă a acestora, precum şi pentru aplicarea corectă şi unitară a măsurilor impuse de cadrul de reglementare, I.S.C. poate dispune prelevarea de probe şi poate efectua încercări de laborator utilizând echipamente specifice din dotare sau poate dispune trimiterea acestora la laboratoare de încercări autorizate.
    ART. 8
    (1) Controalele tematice se dispun de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conducerea I.S.C., precum şi de către conducerea I.R.C.
    (2) Controalele prin sondaj se efectuează din dispoziţia scrisă a inspectorului general, a inspectorilor-şefi regionali, respectiv a inspectorilor-şefi judeţeni, cu informarea Direcţiei coordonare, control şi sinteză a activităţii de control şi avizare din cadrul I.S.C.
    (3) Rezultatele activităţilor de control tematice vor fi consemnate într-un raport care va evidenţia constatările făcute, măsurile dispuse, concluzii şi recomandări, care va fi înaintat spre aprobare iniţiatorului, în maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea acestuia.
    (4) Raportul încheiat ca urmare a activităţilor de control tematice, respectiv a controalelor prin sondaj, dispuse de conducerea I.R.C., I.J.C./I.C.M.B. vor fi comunicate conducerii I.S.C. în maximum 3 zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia.
    ART. 9
    Termenii, sintagmele specifice şi prescurtările utilizate în conţinutul procedurii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Legislaţia aplicabilă

    ART. 10
    Legislaţia aplicabilă în exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie cuprinde:
    a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
    b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;
    e) Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) reglementări tehnice în vigoare, regulamente, proceduri, specificaţii tehnice, normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri şi metodologii privind legalitatea executării lucrărilor de construcţii şi calitatea lucrărilor de construcţii executate.

    CAP. V
    Etapele procedurii de control în execuţie

    ART. 11
    (1) Descrierea etapelor procedurii de control:
    a) etapa pregătitoare:
    1. înregistrarea comunicării de începere a lucrării în sistemul de evidenţă al I.S.C.;
    2. analiza complexităţii lucrărilor, ca urmare a iniţierii constituirii dosarului de obiectiv, stabilirea tipului de control - curent sau prin sondaj - şi a personalului cu atribuţii de control desemnat, care va exercita activitatea de control pentru obiectiv;
    3. avizarea programului de faze determinante;
    4. cuprinderea controlului în programul de activităţi de control;
    5. verificarea soluţiilor din documentaţiile de execuţie, identificarea factorilor responsabili şi pregătirea controlului curent;
    b) etapa de exercitare a activităţii de control:
    1. exercitarea de către personalul cu atribuţii de control desemnat de inspectorul-şef judeţean a controlului în execuţie, finalizat prin încheierea procesului-verbal de control în etapa de execuţie a lucrărilor de construcţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    2. consemnarea în procesul-verbal de control a constatărilor/neconformităţilor raportate la prevederile soluţiei tehnice din documentaţia de execuţie şi cu reglementările aplicabile la data controlului, cu specificarea detaliată, până la nivel de articol/alineat din reglementarea tehnică/legală aplicabilă;
    3. stabilirea în procesul-verbal de control a măsurilor, a persoanelor responsabile pentru realizarea acestora, precum şi a termenelor de îndeplinire a acestora;
    4. înregistrarea procesului-verbal de control la factorii responsabili implicaţi;
    5. urmărirea realizării măsurilor şi a termenelor dispuse prin actul de control încheiat. Stingerea măsurilor la termenele dispuse se realizează prin comunicarea îndeplinirii acestora de către unitatea controlată;
    6. nerespectarea măsurilor şi termenelor dispuse constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor legale.
    (2) Selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative, în cazul controalelor tematice care trebuie să reflecte respectarea cadrului legal şi asumarea responsabilităţilor de către factorii implicaţi, se apreciază de către personalul cu atribuţii de control desemnat, având în vedere tematica de control stabilită de către iniţiatorul acţiunii.

    CAP. VI
    Condiţii necesare exercitării activităţii de control la factorii implicaţi în procesul de execuţie a construcţiilor

    ART. 12
    Personalul cu atribuţii de control verifică existenţa şi aplicarea sistemelor calităţii în construcţii de către factorii implicaţi în procesul de execuţie a construcţiilor pe baza:
    a) documentelor de identificare a factorilor implicaţi în activitatea de proiectare, execuţie, verificare şi recepţie calitativă a lucrărilor pentru obiectivul supus controlului;
    b) documentelor de identificare a persoanelor responsabile pentru funcţiile pe care le deţin;
    c) documentelor care să ateste legalitatea executării lucrărilor de construcţii: autorizaţia de construire însoţită de avizele şi acordurile prevăzute de lege, documentaţia tehnică de execuţie însoţită de detaliile tehnice de execuţie, verificate de verificatori de proiecte atestaţi, expertizele tehnice, programul de control al lucrărilor, anunţurile de începere a lucrărilor, deciziile de numire a persoanelor responsabile, alte documente impuse de complexitatea, dificultatea şi specificul lucrărilor;
    d) planului calităţii: extrase din contracte referitor la cerinţele calitative ale lucrărilor, de verificare şi control, contracte de furnizare a materialelor şi serviciilor, structura de organizare a societăţii, statutul, certificatul de înregistrare fiscală, procedurile de lucru, caietele de sarcini, lista materialelor de bază şi a furnizorilor, alte documente specifice, după caz;
    e) documentelor care justifică şi permit modificarea soluţiei tehnice, după caz;
    f) documentelor care se constituie în cartea tehnică a construcţiei, prin care se atestă realizarea cerinţelor de calitate ale investitorului: recepţia calitativă a lucrărilor, verificările şi încercările efectuate pe faze de execuţie, adaptate pentru fiecare categorie de lucrări executată sau cuprinsă în programul de lucrări, registrele de înregistrare a documentelor, dispoziţiile de şantier, principalele materiale puse în operă, fişele tehnologice, rapoartele de control intern, documente specifice, după caz;
    g) documentelor care confirmă îndeplinirea măsurilor dispuse în actul de control anterior, după caz.
    ART. 13
    Pentru lucrările de instalaţii în domeniul gazelor naturale, al energiei electrice şi termice, pentru lucrările de intervenţie la monumente istorice şi situri protejate, precum şi pentru alte domenii cu reglementări specifice în domeniul proiectării şi al execuţiei, cum ar fi lucrările de îmbunătăţiri funciare, amenajamente silvice, lucrări hidrotehnice, personalul de proiectare şi execuţie trebuie să fie autorizat sau atestat de autorităţile de reglementare în aceste domenii.

    CAP. VII
    Înregistrarea şi trasabilitatea documentelor

    ART. 14
    În raport cu complexitatea lucrărilor, personalul cu atribuţii de control care efectuează controlul lucrărilor în execuţie poate solicita investitorului extrase din documentaţia tehnică de execuţie, pentru studiu. Documentele au caracter confidenţial şi se arhivează în dosarul de obiectiv împreună cu actele de control sau se restituie.
    ART. 15
    Procesul-verbal de control încheiat de către personalul cu atribuţii de control va fi însoţit de material fotografic, cu înregistrarea datei şi orei, care se consemnează şi se ataşează acestuia.
    ART. 16
    I.J.C., respectiv I.C.M.B. sunt obligate să ţină evidenţa activităţilor de control la construcţiile în curs de execuţie, pe baza înregistrării acestora în termen de maximum 3 zile lucrătoare în sistemul de evidenţă al I.S.C.
    ART. 17
    Documentele de control încheiate de către I.S.C. se includ, prin grija investitorului sau a proprietarului construcţiei, în cartea tehnică a construcţiei.
    ART. 18
    Realizarea de lucrări de construcţii cu încălcarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate, încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerinţele construcţiei, neasigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi şi utilizarea de produse necertificate sau care nu au agremente tehnice sunt neconformităţi şi se sancţionează potrivit legii.

    CAP. VIII
    Responsabilităţi şi obligaţii

    ART. 19
    Responsabilităţile şi obligaţiile factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi postutilizarea lor sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.
    ART. 20
    Controalele la construcţiile în curs de execuţie se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.J.C., respectiv I.C.M.B., potrivit structurii programului de activităţi de control aprobat de către conducerea I.S.C.
    ART. 21
    Procesul-verbal de control în etapa de execuţie a lucrărilor de construcţii încheiat de către personalul cu atribuţii de control va fi vizat, cu sau fără obiecţii, de către inspectorul-şef judeţean/inspectorul-şef numai pe exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.
    ART. 22
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    la procedură


                Termenii, sintagmele specifice şi prescurtările
                       utilizate în cuprinsul procedurii

    1. În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următorii termeni şi sintagme specifice domeniului:
    a) calitate - măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele;
    b) cerinţă - nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie;
    c) asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate;
    d) control - activitate de verificare a conformităţii prin măsurare, examinare, observare, încercare sau verificare prin calibre a unei sau mai multor entităţi şi compararea rezultatelor cu cerinţele specificate, pentru a determina realizarea conformităţii pentru fiecare din caracteristici cu cerinţele specificate;
    e) control curent - activitate de evaluare a documentelor şi a operaţiunilor semnificative în procesul de execuţie a construcţiilor, care se exercită pe baza programelor de activităţi trimestriale întocmite şi aprobate de conducerea I.S.C.;
    f) control prin sondaj - activitate de evaluare selectivă a documentelor şi a operaţiunilor semnificative în procesul de execuţie a construcţiilor, care se exercită din dispoziţia scrisă a inspectorului general, a inspectorilor-şefi regionali, respectiv a inspectorilor-şefi judeţeni;
    g) control tematic - activitate de evaluare a documentelor şi a operaţiunilor semnificative în procesul de execuţie a construcţiilor, având ca obiect analizarea unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau de modul de funcţionare şi de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii, dispus de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conducerea I.S.C., precum şi de către conducerea I.R.C., după caz;
    h) verificare - operaţiune prin care se urmăreşte confirmarea, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele specificate;
    i) conformitate - îndeplinirea unei cerinţe;
    j) neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe;
    k) program de control - este o componentă a proiectului tehnic prin care sunt stabilite etapele de verificare pe domenii şi categorii de lucrări, în acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerinţelor esenţiale;
    l) procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.
    2. Prescurtările utilizate în conţinutul procedurii:
    a) I.S.C. - inspectoratul de Stat în Construcţii;
    b) I.R.C. - inspectoratul regional în construcţii;
    c) I.J.C. - inspectoratul judeţean în construcţii;
    d) I.C.M.B. - Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti.


    ANEXA 2
    la procedură

    INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
    Inspectoratul Regional în Construcţii ..............
    Inspectoratul Judeţean în Construcţii ..............
    Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti

    Nr. de înregistrare Nr. de înregistrare la unitatea
    I.J.C./I.C.M.B. .................. controlată
                                              ...............................


                                PROCES-VERBAL
                        de control în etapa de execuţie
                          a lucrărilor de construcţii

                         Încheiat astăzi, .............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ca urmare a controlului*) ......... efectuat în perioada ............. de │
│către ......, cu legitimaţia/legitimaţiile de control seria ...... nr. ...., │
│la obiectivul ....., situat în localitatea ......, judeţul/sectorul ........,│
│amplasat în str. .......... nr. ...... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
---------
    *) Se completează tipul controlului: curent sau prin sondaj.


    În prezenţa executantului: ......., reprezentat de ......, având funcţia
de ......., cu adresa ........, tel./fax ......, număr de înregistrare la
registrul comerţului ......, pentru persoane juridice, respectiv CNP ........,
pentru persoane fizice,
    cu participarea beneficiarului/investitorului/consultanţei ..............,
reprezentat(ă) de ..........., având funcţia ..........., cu adresa .........,
tel./fax ......., număr de înregistrare la registrul comerţului .............,
pentru persoane juridice, respectiv CNP ......, pentru persoane fizice,
    a proiectantului ......., reprezentat de ......., având funcţia .........,
cu adresa ............, tel./fax ........., număr de înregistrare la registrul
comerţului ......, pentru persoane juridice, respectiv CNP ..................,
pentru persoane fizice
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În baza: │
│ - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările │
│ulterioare; │
│ - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de │
│construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; │
│ - Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de │
│Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001,│
│cu modificările şi completările ulterioare; │
│ - Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, │
│aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, completat de Regulamentul de │
│organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii; │
│ - Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente │
│privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;│
│ - reglementărilor tehnice în vigoare, regulamentelor, procedurilor, │
│specificaţiilor tehnice, normativelor, instrucţiunilor tehnice, ghidurilor, │
│metodologiilor │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
│Au fost solicitate următoarele documente: │DA│NU│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Autorizaţia de construire/desfiinţare însoţită de avizele şi acordurile│ │ │
│prevăzute de lege │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Documentaţia tehnică de autorizare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul tehnic │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Detaliile de execuţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Caietele de sarcini │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Manualul calităţii/Planul calităţii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Procedurile şi instrucţiunile tehnice de lucru │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Agrementele tehnice/Declaraţiile de performanţă ale produselor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Condica de betoane │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Procesele-verbale de lucrări ascunse şi de recepţie calitativă pe faze │ │ │
│de execuţie │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘

    SE CONSTATĂ URMĂTOARELE:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Date privind autorizarea executării lucrărilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. ....., emisă la data de .......... │
│de către primarul/preşedintele Consiliului Judeţean ................. în baza│
│Certificatului de urbanism nr. ....... din data de .........., emis de către │
│primarul/preşedintele Consiliului Judeţean ......., însoţită de documentaţia │
│tehnică vizată spre neschimbare, anexă la autorizaţia de construire, întoc- │
│mită de către ......, în calitate de proiectant general, proiect nr. ....., │
│şi verificată de: │
│- verificator de proiecte atestat ...... pentru cerinţa ........, Certificat │
│de atestare nr. ........ │
│- verificator de proiecte atestat ...... pentru cerinţa ........, Certificat │
│de atestare nr. ........ │
│- verificator de proiecte atestat ...... pentru cerinţa ........, Certificat │
│de atestare nr. ........ │
│Valabilitate autorizaţie ....... luni, durata de execuţie ........... luni │
│Documentaţia tehnică elaborată de către proiectant are la bază expertiza │
│tehnică ......., elaborată de către expert tehnic atestat ..............., │
│Certificat de atestare nr. ....... pentru cerinţa/cerinţele ............... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de recunoaştere a lucrării: │
├──────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Soluţie │.............................. │ │
│constructivă: │.............................. │ │
│ │.............................. │Cod: ............. │
│ │.............................. │ │
├──────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Caracteristici │.............................. │Categoria de │
│tehnice: │.............................. │importanţă a │
│ │.............................. │construcţiei: ........│
├──────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┤
│Valoarea lucrărilor autorizate ...... lei (Se completează la primul control.)│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Investitorul asigură verificarea calităţii execuţiei lucrărilor prin:
    Firma de consultanţă
┌─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Denumire │ Adresă │ Tel/fax. │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘

    Diriginţi de şantier
┌───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Numele şi prenumele │Nr. autorizaţiei/data│Domeniul/Domeniile autorizat(e)│
├───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┘

    Executantul asigură controlul execuţiei lucrărilor prin:
┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────┬──────────┐
│ Funcţia │ Numele şi prenumele│ Nr. │Domeniul│Decizia de│
│ │ │atestatului/data│atestat │ numire │
├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
│Responsabil │ │ │ │ │
│tehnic │ │ │ │ │
│cu execuţia │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
│Responsabil cu │ │ │ │ │
│controlul tehnic │ │ │ │ │
│de calitate │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
│Şef de şantier │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────┴──────────┘

    Producători şi distribuitori ai principalelor produse:
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Operator economic │ Denumirea produsului │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

    Laboratoare de încercări în construcţii:
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Denumirea laboratorului │ Nr. autorizaţiei/data │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Anunţ de începere a lucrării │Număr/data: │
├──────────────────────────────────────┼────────────────┬───┬─────────────┬───┤
│Panou de identificare │ DA │ │ NU│ │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┴───┴─────────────┴───┘

    Stadiul fizic al lucrărilor la data controlului:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Constatări/Neconformităţi: │ Abateri faţă de: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Măsuri dispuse: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ │Termen: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Răspunde: │
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│2. │
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ │Termen: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Răspunde: │
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│3. │
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ │Termen: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Răspunde: │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Îndeplinirea măsurilor dispuse va fi comunicată în scris la I.J.C./I.C.M.B │
│........................... până la data de .................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Investitorul va achita suma aferentă cotei de 0,7% potrivit art. 40 din Legea│
│nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în │
│contul ...... nr. ...... deschis la Trezoreria ......................... . │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factorii responsabili semnatari declară că datele prezentate sunt reale, că │
│toate documentele sau documentaţiile relevante pentru efectuarea controlului │
│au fost puse la dispoziţia personalului de control, că nu sunt pe rolul │
│instanţelor de judecată cauze privind legalitatea autorizării lucrărilor şi │
│calitatea lucrărilor contractate. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul proces-verbal conţine ...... pagini şi a fost întocmit în ........ │
│exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.**) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neîndeplinirea măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control │
│atrage răspunderea materială, civilă şi penală, după caz, a factorilor │
│responsabili. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PĂRŢI SEMNATARE │
├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ INVESTITOR │ I.J.C. ............../I.C.M.B. │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nume operator economic/ │Nume şi prenume │
│Nume şi prenume persoană fizică │......................... │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│Nume şi prenume ................. │Semnătura │
│Funcţia ......................... │......................... │
│Semnătura ....................... │ │
│ │Nume şi prenume │
│ │......................... │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│ PROIECTANT │ │
├─────────────────────────────────────────┤Semnătura │
│Nume operator economic/ │......................... │
│Nume şi prenume persoană fizică │ │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│Nume şi prenume .................. │ │
│Funcţia .......................... │Vizat inspector-şef judeţean/ │
│Semnătura ................. │inspector-şef I.C.M.B.***) ........│
├─────────────────────────────────────────┤ │
│ EXECUTANT │ │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│Nume operator economic/ │ │
│Nume şi prenume persoană fizică │ │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│Nume şi prenume ............... │ │
│Funcţia ....................... │ │
│Semnătura ..................... │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
----------
    **) Prezentul proces-verbal va fi adus la cunoştinţa factorilor implicaţi
prin grija dirigintelui de şantier.
    ***) Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.


                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice