Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 februarie 2019  de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 februarie 2019 de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 218 din 20 martie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 405 din 25 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 20 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, respectarea exigenţelor de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor este obligatorie pentru toţi deţinătorii de diguri de apărare împotriva inundaţiilor, în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, de punere în funcţiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare.

    ART. 2
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, pentru digurile aflate în exploatare, deţinătorul este obligat să obţină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor o autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, denumită în continuare autorizaţie.

    ART. 3
    Autorizaţia reprezintă actul tehnico-juridic care certifică îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare necesar a fi respectate de toţi deţinătorii digurilor de apărare împotriva inundaţiilor aflate în exploatare.

    CAP. II
    Competenţele de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor
    ART. 4
    (1) Autorizaţia se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului comisiei de avizare, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţă C şi D, autorizaţia se emite de către unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în baza avizului comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (3) Autorizaţia se solicită de către deţinătorii de diguri de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în competenţa căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorităţi competente, în conformitate cu prezenta procedură.
    (4) Pentru emiterea autorizaţiei, comisia de avizare/comisiile de avizare teritorială(e) organizează şedinţe de avizare în care analizează documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri şi emite/emit un aviz cu recomandarea clară de emitere a autorizaţiei de către autorităţile menţionate la alin. (3), conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (5) Avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale este obligatoriu pentru emiterea autorizaţiei.

    CAP. III
    Emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor
    ART. 5
    (1) Autorizaţia se solicită de către deţinătorii de diguri, pe baza unei documentaţii de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri de apărare împotriva inundaţiilor, întocmită de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertizarea siguranţei digurilor.
    (2) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri se întocmeşte în conformitate cu prevederile Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.196/2018.
    (3) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare şi celelalte documente şi documentaţii aferente sunt depuse de către deţinătorii de diguri la secretariatele tehnice ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (4) Modelul de cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 6
    (1) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă se emite în termenii stabiliţi prin avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale emis potrivit conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (2) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă prevăzută la art. 4 în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia.
    (3) Autorizaţia se emite în două exemplare egal valabile, conform modelului din anexa nr. 2 la această procedură, în baza documentului de plată a tarifului aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Exemplarul nr. 1 al autorizaţiei se transmite deţinătorului digului, iar exemplarul nr. 2 se păstrează la autoritatea competentă.

    ART. 7
    Autorizaţia se emite pe o durată de maximum 10 ani, durata fiind stabilită de autoritatea competentă, şi se reînnoieşte la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisă. Solicitarea de reînnoire se face de deţinător cu cel puţin 90 de zile înainte de data expirării autorizaţiei iniţiale, în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    În cazul producerii unor accidente sau incidente care afectează condiţiile de funcţionare a digului, autorizaţia îşi pierde valabilitatea, iar deţinătorul este obligat să obţină o altă autorizaţie de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 9
    (1) Îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor prevăzute în autorizaţiile de funcţionare în condiţii de siguranţă este obligatorie pentru toţi deţinătorii de diguri.
    (2) Exploatarea digurilor fără autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă este interzisă.
    (3) Exploatarea digurilor fără autorizaţie sau fără respectarea prevederilor cuprinse în aceasta, precum şi în expertizele de evaluare a siguranţei constituie infracţiuni, iar faptele se pedepsesc în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Legea nr. 259/2010, republicată.

    ART. 10
    Pentru emiterea autorizaţiei se percep tarife care se constituie într-un fond pentru siguranţa digurilor, împreună cu tarifele pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, gestionat de Administraţia Naţională „Apele Române“, care va avea drept scop acoperirea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dotare ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, ale Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG şi ale Biroului Operativ al CONSIDIG.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la Procedura NTLH-076
    Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului
    Către
    Autoritatea publică centrală din domeniul apelor^1
    a) Subsemnatul, .....(numele şi prenumele solicitantului),...... posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ............ nr. ............, codul numeric personal .................., cu domiciliul în localitatea .............., str. ............................. nr. ........., bl. ........., sc. ……......, ap. ................., judeţul/sectorul .............., tel. .........., fax ............,
    b) .......(denumirea instituţiei, persoană juridică),.......... înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ........................, cod unic de înregistrare ...................., cu sediul în localitatea ..................., str. .......................... nr. ........., bl. ............., sc. ........, ap. ............., judeţul/sectorul ......................., tel. ................, fax ........................, reprezentată prin ........(numele şi prenumele)........ în calitate de^2..............................,
    solicită:
    AUTORIZAŢIE
    de funcţionare în condiţii de siguranţă
    pentru digul^3
    amplasat pe râul ………........, pe teritoriul localităţii ……..........., judeţul ………..............
    Anexăm documentaţia completă a siguranţei digului conform prevederilor Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019.
    Data ………………….............................
    L.S.
    Reprezentant legal,
    …………………………………………….
    (numele, prenumele, funcţia)
    ^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece denumirea actuală a autorităţii competente din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“.
    ^2 Se va specifica forma de deţinere cu orice titlu.
    ^3 Se va detalia în baza art. 5 din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.

    ANEXA 2

    la Procedura NTLH-076
    Modelul de autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru diguri
    AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR^1
    AUTORIZAŢIE
    nr. ………………....... din …………..........
    de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru^2
    ..............................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019,
    în urma Solicitării .....(deţinătorul digului)........ nr. …….…. din data de ................, înregistrată la .....(autoritatea competentă)....... cu nr. ……………… din data de .........................,
    în baza Avizului nr. …..... din data ………........, emis de comisia centrală^3 de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor,
    Autoritatea publică centrală din domeniul apelor^1 emite
    AUTORIZAŢIA
    de funcţionare în condiţii de siguranţă
    pentru^2 ....................................................................
    De la caz la caz se va completa cu precizările:
    - fără restricţii/cu următoarele restricţii^4: .............................................................................................................................
    – cu obligativitatea realizării următoarelor măsuri^5: ............................................................................................................
    – pentru o perioadă de timp de^6 ........................................................................................................................................ .

    Reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor,^7
    .......................................................................
    (semnătura şi parafa autorităţii competente)
    Autorizaţia a fost emisă în două exemplare, egal valabile.
    Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2)^8
    ^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române“, în cazul digurilor din administrare proprie.
    ^2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ).
    ^3 Comisia teritorială pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D.
    ^4 Se vor detalia restricţiile.
    ^5 Se vor detalia măsurile recomandate de comisia de avizare, care nu condiţionează starea de siguranţă.
    ^6 Se va specifica durata de timp autorizată.
    ^7 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece directorul Administraţiei Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, unde se află digul, sau directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în cazul digurilor din administrare proprie.
    ^8 Exemplarul nr. 2 din 2 al autorizaţiei va fi avizat de persoana cu pregătire de specialitate juridică din cadrul comisiei.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016