Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 februarie 2019  de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor - NTLH-075    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 februarie 2019 de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor - NTLH-075

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 218 din 20 martie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 405 din 25 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 20 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, respectarea exigenţelor de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor este obligatorie pentru toţi deţinătorii digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, de punere în funcţiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare.

    ART. 2
    (1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, este obligatoriu să se obţină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor acordul privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, denumit în continuare acord, în următoarele situaţii:
    a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;
    b) pentru intervenţii constructive care refac parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranţă a acestora;
    c) pentru intervenţii constructive care modifică parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranţă a acestora;
    d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.

    (2) În conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019, se supun prevederilor prezentei proceduri proiectele pentru realizarea de diguri noi şi proiectele pentru reabilitarea sau refacerea digurilor existente care modifică parametrii de bază ai acestora. Pentru lucrările noi, acordul se emite pe baza documentaţiei tehnice la faza studiu de fezabilitate (SF) sau faza unică, după caz. Pentru celelalte situaţii, acordul se emite pe baza documentaţiei tehnice la faza SF, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), sau faza unică, după caz. Toate aceste documentaţii sunt denumite în continuare proiecte de lucrări la diguri.

    ART. 3
    Acordul reprezintă actul tehnico-juridic care stabileşte exigenţele de performanţă referitoare la siguranţa digurilor necesar a fi respectate de titularii de investiţie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi sau de către deţinătorii de diguri de apărare împotriva inundaţiilor existente.

    CAP. II
    Competenţele de emitere a acordului
    ART. 4
    (1) Acordul se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului comisiei de avizare, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţă C şi D, acordul se emite de către unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în baza avizului comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (3) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în competenţa căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorităţi competente, în conformitate cu prezenta procedură.
    (4) Pentru emiterea acordului, comisia de avizare/comisiile de avizare teritorială(e) organizează şedinţe de avizare în care analizează documentaţiile de evaluare a siguranţei pentru proiectele de lucrări la diguri şi emite/emit un aviz cu recomandarea clară de emitere a acordului de către autorităţile prevăzute la alin. (3), conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (5) Avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale este obligatoriu pentru emiterea acordului pentru toate situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

    CAP. III
    Emiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digurilor
    ART. 5
    (1) Acordul se solicită de către deţinătorii de diguri sau titularii de investiţie pe baza unui referat de expertizare-avizare întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertizarea siguranţei digurilor, care analizează proiectele de lucrări la diguri, după cum sunt acestea menţionate la art. 2 alin. (2).
    (2) Referatul de expertizare-avizare privind soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări la diguri se întocmeşte în conformitate cu prevederile Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.196/2018.
    (3) Referatele de expertizare-avizare şi documentaţiile aferente sunt depuse de către deţinătorii de diguri sau titularii de investiţie la secretariatele tehnice ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
    (4) Modelul de cerere pentru emiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 6
    (1) Acordul se emite de către autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la data solicitării acestuia.
    (2) Acordul se emite în două exemplare egal valabile, conform modelului din anexa nr. 2 la procedură, în baza documentului de plată a tarifului aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Exemplarul nr. 1 al acordului se transmite deţinătorului de dig sau titularului de investiţie, iar exemplarul nr. 2 al acordului se păstrează la autoritatea competentă.

    ART. 7
    (1) Acordul îşi menţine valabilitatea pe toată durata execuţiei lucrărilor la diguri, dar nu mai mult de 5 ani, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta. Dacă timp de 2 ani de la data emiterii acordului execuţia lucrărilor nu a început, acesta îşi pierde valabilitatea.
    (2) Reînnoirea acordului este posibilă numai la cererea titularului actului de reglementare, printr-o solicitare în scris, depusă la autoritatea competentă, cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării valabilităţii acordului în vigoare, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 8
    În cazul pierderii sau deteriorării acordului de funcţionare în siguranţă, deţinătorul sau titularul de investiţie poate solicita eliberarea unei copii, conform cu originalul, de la autoritatea competentă.

    ART. 9
    Dacă prin intervenţii şi dezvoltări succesive ale unor diguri se ajunge la depăşirea nivelului de competenţă al emitentului acordului iniţial, deţinătorul sau titularul de investiţie va solicita un nou acord autorităţii competente prevăzute la art. 4, pentru situaţia nou creată.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    În cazul în care s-au produs evenimente de natură să modifice condiţiile şi exigenţele de siguranţă ale lucrărilor proiectate la diguri şi/sau în curs de execuţie, acordul îşi pierde valabilitatea, iar deţinătorul sau titularul de investiţie este obligat să obţină un alt acord de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 11
    (1) Îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor prevăzute în acorduri este obligatorie pentru titularii de investiţii sau deţinători, după caz.
    (2) Realizarea unor lucrări de tipul celor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, fără acord, este interzisă.
    (3) Lipsa acordului pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Legea nr. 259/2010, republicată.

    ART. 12
    Pentru emiterea acordului se percep tarife care se constituie într-un fond pentru siguranţa digurilor, împreună cu tarifele pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, gestionat de Administraţia Naţională „Apele Române“, care va avea drept scop acoperirea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dotare ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, ale Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG şi ale Biroului Operativ al CONSIDIG.

    ART. 13
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la Procedura NTLH-075
    Model de cerere pentru emiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digului
    Către
    Autoritatea publică centrală din domeniul apelor^1
    a) Subsemnatul, ......(numele şi prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ......... nr. ............, codul numeric personal ....................., cu domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ........., bl. ........., sc. ……, ap. ............, judeţul/sectorul ……, tel. ........................, fax ................,
    b) ..........(denumirea instituţiei, persoană juridică)..............., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ….............., cod unic de înregistrare ..................., cu sediul în localitatea ................, str. ............................ nr. ........., bl. ............., sc. …..…, ap. …..........., judeţul/sectorul ..........., tel. ....................., fax ........................., reprezentată prin .........(numele şi prenumele)......, în calitate de^2 .......................,
    solicită:
    ACORD
    de funcţionare în siguranţă pentru soluţia tehnică prevăzută
    în proiectul de lucrări la diguri^3 amplasat pe râul ................... ,
    pe teritoriul localităţii ........................ , judeţul ....................
    Anexăm documentaţia completă a siguranţei digului conform prevederilor Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019.
    Data ............................
    L.S.
    Reprezentant legal,
    ...........................................
    (numele, prenumele, funcţia)
    ^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece denumirea actuală a autorităţii competente din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“.
    ^2 Se va specifica forma de deţinere cu orice titlu sau de titular de investiţie.
    ^3 Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.

    ANEXA 2

    la Procedura NTLH-075
    Modelul de acord de funcţionare în siguranţă a digului
    AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR^1
    ACORD
    nr. …............... din .....................
    de funcţionare în siguranţă pentru^2
    ......................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019,
    în urma Solicitării ……........(deţinătorul sau titularul de investiţie al digului).......... nr. ............ din data de ….............., înregistrată la.....(autoritatea competentă).......... cu nr. …………….. din data de ……...............,
    în baza Avizului nr. ……….... din data …………........, emis de comisia de avizare (organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru digurile încadrate în categoriile de importanţă A şi B/comisia teritorială^3 de avizare organizată de Administraţia Naţională „Apele Române“ unde se află digul),
    ^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române“, în cazul digurilor din administrare proprie.
    ^2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ), precum şi ale documentaţiei de proiectare. Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.
    ^3 Comisia teritorială pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D.
    Autoritatea publică centrală din domeniul apelor^1 emite
    ACORDUL
    de funcţionare în siguranţă
    pentru^2 ................................................................
    De la caz la caz se va completa cu precizările:
    - dig nou;
    – intervenţii constructive la digul existent. Reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor,^4
    ......................................................................................................................
                   (semnătura şi parafa autorităţii competente)
    Acordul a fost emis în două exemplare, egal valabile.
    Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2)^5
    ^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române“, în cazul digurilor din administrare proprie.
    ^2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ), precum şi ale documentaţiei de proiectare. Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.
    ^4 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece directorul Administraţiei Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, unde se află digul, sau directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în cazul digurilor din administrare proprie.
    ^5 Exemplarul nr. 2 din 2 al acordului va fi avizat de persoana cu pregătire de specialitate juridică din cadrul comisiei.    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016