Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 octombrie 2022  de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 octombrie 2022 de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1062 din 2 noiembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.697 din 24 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1062 din 2 noiembrie 2022.
──────────
    1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) atestat de comercializare - documentul eliberat de autoritatea vamală competentă, care atestă înregistrarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat;
    b) autoritate vamală competentă - biroul vamal de interior/frontieră în calitate de autoritate vamală teritorială competentă pentru înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat în cazul operatorilor economici încadraţi în categoria contribuabililor mici şi mijlocii care au sediul social în raza teritorială a acestuia, respectiv Direcţia Regională Vamală Bucureşti - Biroul autorizări mari contribuabili, în cazul operatorilor economici încadraţi în categoria mari contribuabili;
    c) depozit angro - locul special amenajat în care băuturile alcoolice şi/sau tutunul prelucrat pot fi depozitate şi comercializate în sistem angro.

    2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează, la cererea operatorilor economici interesaţi, prin depunerea la autoritatea vamală competentă a formularului „Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat“, denumită în continuare cerere de înregistrare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.
    3. (1) Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;
    c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
    d) să nu fie declaraţi inactivi fiscal şi să fie în funcţiune;
    e) administratorul societăţii să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care acesta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) în legătură cu activitatea operatorului economic să nu fi fost pronunţată o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) nu sunt aplicabile în cazul operatorilor economici pentru care livrarea produselor ce fac obiectul activităţii de comercializare/distribuţie se realizează exclusiv din locurile autorizate ca antrepozite fiscale sau declarate pentru recepţia produselor accizabile de către destinatarii înregistraţi.
    (3) Cel puţin următoarele documente trebuie prezentate de către solicitant pentru a atesta îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. a), c), e) şi f):
    a) dovada deţinerii spaţiului de depozitare;
    b) dovada dotării cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
    c) cazierul judiciar al fiecărui administrator al societăţii;
    d) cazierul judiciar al operatorului economic.

    (4) Documentele menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) se vor anexa copii după contractele încheiate cu antrepozitarii autorizaţi/destinatarii înregistraţi sau orice alte documente din care să reiasă că produsele pentru care se solicită atestarea activităţii de comercializare/distribuţie urmează a fi livrate din locurile autorizate ca antrepozite fiscale sau declarate pentru recepţia produselor accizabile de către destinatarii înregistraţi.

    4. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală competentă poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de înregistrare a activităţii, se întocmeşte un referat care conţine obligatoriu următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale operatorului economic;
    b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) şi, respectiv, alin. (2), după caz;
    c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii.

    6. Condiţiile prevăzute la pct. 3 alin. (1) şi, respectiv, alin. (2), după caz, sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii.
    7. (1) În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală competentă emite atestatul de comercializare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (2) Atestatul de comercializare se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de către autoritatea vamală competentă.
    (3) Atestatul de comercializare nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.
    (4) Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 a lunii, atestatele sunt valabile începând cu data de 16 a lunii în curs, iar pentru referatele aprobate în perioada 16-sfârşitul lunii, atestatele sunt valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

    8. Autoritatea vamală competentă are obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.
    9. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală competentă emite o decizie în care se menţionează motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a emis atestatul de comercializare. Decizia constituie act administrativ-fiscal şi conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    10. Împotriva deciziei menţionate la pct. 9, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.
    11. Atestatul de comercializare sau decizia menţionată la pct. 9 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    12. Operatorul economic are dreptul să desfăşoare activitatea de comercializare a produselor care fac obiectul atestatului de comercializare de la data valabilităţii prevăzută în atestat.
    13. Autoritatea vamală competentă anulează atestatul de comercializare în următoarele situaţii:
    a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de înregistrare sau în documentele care au fost anexate acesteia;
    b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.

    14. Autoritatea vamală competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:
    a) dacă în legătură cu operatorul economic a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii;
    b) dacă în legătură cu activitatea operatorului economic s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal şi/sau nu este în funcţiune;
    d) dacă operatorul economic distribuie şi comercializează alte tipuri de produse decât cele prevăzute în atestatul de comercializare;
    e) dacă operatorul economic distribuie şi comercializează produse din alte locaţii decât cele prevăzute în atestatul de comercializare;
    f) la cererea operatorului economic.

    15. (1) În cazul anulării sau revocării atestatului de comercializare, o nouă cerere de înregistrare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia de la pct. 14 lit. f).

    16. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:
    a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 3 alin. (1) lit. a), c), e) şi g);
    b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

    17. Deciziile privind anularea, revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    18. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.
    19. Deciziile emise de autoritatea vamală competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    20. Autoritatea vamală competentă ia măsuri pentru asigurarea publicării pe site-ul Autorităţii Vamale Române a listei atestatelor de comercializare emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.
    21. (1) La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul „Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat“, operatorul economic va depune în termen de 30 de zile de la data în care a intervenit modificarea o nouă cerere de înregistrare, însoţită de documentele justificative aferente modificării, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul de comercializare în original.
    (2) Pe baza analizei documentelor depuse de operatorul economic, autoritatea vamală competentă întocmeşte un referat care conţine obligatoriu rezultatele verificării şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii.
    (3) În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală competentă emite un nou atestat de comercializare potrivit modificărilor intervenite, cu menţionarea pe acesta a înlocuirii atestatului de comercializare anterior.
    (4) Atestatul înlocuit va conţine menţiunea privind încetarea valabilităţii acestuia şi se înapoiază operatorului economic odată cu comunicarea noului atestat.

    22. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul „Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat“, operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare.
    23. În cazul pierderii atestatului de comercializare, titularul atestatului anunţă pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală competentă eliberează, la cerere, un duplicat al atestatului de comercializare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016