Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2023  privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2023 privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 18 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 499 din 24 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează acordarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, de garanţii în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare OUG nr. 65/2023, precum şi pentru finanţările pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile, exclusiv TVA, contractate de către beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM de la instituţii de credit.

    ART. 2
    Termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar - întreprinderile în activitate sau întreprinderile nou-înfiinţate care sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au un acord pentru finanţare emis de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 844/2023 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, denumită în continuare HG nr. 844/2023;
    b) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) garanţie acordată - angajamentul expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FGCR, în baza contractului de garantare încheiat de acesta cu instituţia de credit, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023 şi ale Convenţiei de garantare pentru Programul naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare convenţie de garantare;
    d) credit - finanţare sub formă de credit non-revolving, în lei, acordată de către instituţiile de credit pentru asigurarea contribuţiei proprii prevăzute la art. 11 din OUG nr. 65/2023, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile, exclusiv TVA;
    e) suma garantată - suma maximă până la care FGCR răspunde în cazul producerii riscului garantat, în limita garanţiei acordate în baza solicitării de garantare şi în conformitate cu contractul de garantare;
    f) risc garantat - riscul de neplată a obligaţiilor din contractul de credit, precum şi orice altă cauză de declarare a exigibilităţii anticipate a creditului pentru care instituţia de credit a iniţiat procedurile judiciare împotriva debitorului şi terţilor garanţi şi pentru care FGCR are calitatea de cocreditor. FGCR îşi asumă riscul pe perioada de valabilitate a contractului de garantare şi acesta se diminuează pe măsura rambursării creditului, sens în care valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor de principal rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în acesta;
    g) soldul garanţiei acordate - soldul creditului sau, după caz, valoarea creditului din contractul de credit, exclusiv dobânzi, comisioane bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, la care se aplică procentul de garantare de maximum 80%;
    h) comision de garantare - suma datorată de instituţia de credit pentru remunerarea riscului asumat de FGCR pentru garanţia acordată, care se stabileşte şi se calculează de către FGCR conform convenţiei de garantare;
    i) perioada de valabilitate a garanţiei acordate - intervalul de timp care curge de la data acordării garanţiei (aprobării) de către FGCR până la data scadenţei finale a creditului la care se mai adaugă încă 60 de zile calendaristice. Pentru cele 60 de zile calendaristice instituţia de credit nu datorează comision de garantare;
    j) scadenţa creditului - ultima zi a perioadei pentru care instituţia de credit a acordat un credit, în baza unui contract de credit, data prevăzută în contractul de credit până la care debitorul urmează să restituie integral creditul şi orice alte sume accesorii creditului;
    k) cerere de plată - documentul transmis de instituţia de credit, în perioada de valabilitate a contractului de garantare/ actelor adiţionale la acesta, ca urmare a producerii riscului garantat, prin care solicită FGCR, plata valorii/soldului garanţiei aferente creditului garantat. În situaţia în care dosarul cererii de plată este înregistrat/depus la FGCR ulterior perioadei de valabilitate înscrise în contractul de garantare/actele adiţionale la acesta, FGCR va solicita instituţiei de credit transmiterea (în copie) a documentelor din care să rezulte că cererea de plată a fost transmisă în perioada de valabilitate a garanţiei acordate;
    l) contract de garantare - contractul încheiat între instituţia de credit şi FGCR prin care FGCR se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi în situaţia producerii riscului garantat să plătească garanţia/soldul garanţiei în condiţiile respectării criteriilor pentru efectuarea plăţii;
    m) pierderea finală - diferenţa dintre valoarea plătită de FGCR şi sumele recuperate de FGCR conform prevederilor din prezenta procedură. Creanţele FGCR rezultate din plata garanţiilor acordate vor fi executate în baza Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea care este înfiinţată în anul depunerii cererii de creditare sau dacă nu a înregistrat activitate până la momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi. O întreprindere nou-înfiinţată nu este considerată în dificultate, cu excepţia situaţiei în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    o) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    p) procent de garantare - partea din credit acoperită de garanţie, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%;
    q) garanţii suplimentare - garanţiile reale şi/sau personale, altele decât garanţia FGCR, constituite de beneficiarul finanţării şi de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi a FGCR, proporţional cu procentul de garantare, şi garanţiile minime obligatorii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i), care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea garanţiilor minime obligatorii şi a garanţiilor suplimentare constituite de beneficiar/terţi garanţi, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite FGCR şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    r) microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. r) şi s);
    u) cheltuieli eligibile - costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, aferente realizării investiţiei iniţiale în conformitate cu acordul pentru finanţare emis de AFIR;
    v) contribuţia proprie - contribuţia financiară în cuantum de cel puţin 25% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    w) valoarea totală a investiţiei - valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale, care reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile –valoarea TVA;
    x) plan de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde exclusiv valorile corespunzătoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, pe categorii şi cu determinarea valorii totale a investiţiei şi a calendarului realizării investiţiei;
    y) cheltuieli neeligibile - costurile fără TVA aferente proiectului de investiţii şi incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierii construcţiilor, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat - Program naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM 2023-2026, aprobat prin OUG nr. 65/2023;
    z) plafon de garantare - suma alocată FGCR de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin convenţia de implementare, cu o expunere de până la 5 ori, în limita căruia FGCR acordă garanţii în conformitate cu prevederile art. 23 din OUG nr. 65/2023;
    aa) Convenţia de implementare pentru Programul naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare Convenţie de implementare - documentul încheiat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu FGCR în baza căruia se stabileşte suma alocată FGCR din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 80 „Împrumuturi“.


    CAP. II
    Condiţii de eligibilitate, modalitatea de acordare a garanţiilor
    ART. 3
    (1) Garanţiile emise de FGCR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023 au următoarele caracteristici:
    a) sunt exprese, irevocabile şi necondiţionate şi pot fi acordate şi plătite numai instituţiilor de credit cu care Fondul a semnat contracte de garantare în temeiul convenţiei de garantare;
    b) se plătesc la prima cerere în condiţiile respectării prevederilor prezentei proceduri şi ale convenţiei de garantare încheiate;
    c) au o valoare determinată;
    d) valoarea garanţiei FGCR se reduce proporţional cu procentul de garantare pe măsura rambursării creditului.

    (2) Perioada de valabilitate a garanţiei se corelează cu scadenţa creditului prevăzută în solicitarea de garantare, la care se adaugă 60 de zile.
    (3) Pentru riscul asumat, FGCR percepe instituţiilor de credit, respectiv beneficiarilor de garanţii emise un comision de garantare stabilit conform prezentei proceduri şi prevederilor convenţiei de garantare.

    ART. 4
    (1) Pot beneficia de garanţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării solicitării de garantare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;
    b) deţin un acord pentru finanţare/acord pentru finanţare rectificat, emis de AFIR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, precum şi cu prevederile Procedurii de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, aprobată prin HG nr. 844/2023;
    c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conform certificatului de atestare fiscală;
    e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau, dacă acestea exista, instituţia de credit la care sunt înregistrate restanţele confirmă achitarea acestora până la data aprobării garanţiei;
    f) nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    g) prezintă instituţiei de credit garanţii, cu respectarea următoarelor cerinţe minime:
    (i) se includ în structura de garanţii aferentă creditului cel puţin un contract de fideiusiune cu o persoană fizică având calitatea de asociat/acţionar/ administrator/reprezentant legal al beneficiarului şi o ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor corporale şi/sau necorporale, eligibile şi neeligibile, finanţate din credit, care, împreună cu garanţia FGCR, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În situaţia în care nu se pot institui ipoteci asupra bunurilor finanţate prin credit sau dacă valoarea alocată în garanţie a acestora, împreună cu garanţia FGCR, nu acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci şi asupra altor bunuri imobile/mobile, inclusiv depozite bancare, sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să conducă la asigurarea gradului minim de acoperire cu garanţii mai sus menţionat. Toate ipotecile imobiliare/mobiliare prevăzute la acest punct vor fi de rang I. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către instituţia de credit la FGCR. În situaţia în care, pe parcursul derulării creditului, persoanele fizice care au semnat contractele de fideiusiune îşi pierd calitatea de acţionari/asociaţi/administratori/reprezentanţi legali, instituţia de credit va încheia un nou contract de fideiusiune cu noii acţionari/asociaţi/administratori/ reprezentanţi legali, iar dacă aceştia refuză rămâne în vigoare contractul de fideiusiune existent;
    (ii) în completarea garanţiilor minime prevăzute la pct. (i), instituţia de credit poate suplimenta structura de garanţii cu alte garanţii, respectiv cu garanţii reale şi/sau personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi a FGCR, proporţional cu procentul de garantare;

    h) se încadrează într-o categorie de rating conform solicitării de garantare, care permite acordarea garanţiei, conform anexei nr. 2.8 la convenţia de garantare;
    i) se încadrează în normele de creditare ale instituţiei de credit.

    (2) Beneficiarii pot fi întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.
    (3) Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) se verifică de către FGCR pe baza documentelor prevăzute în convenţia de garantare.

    ART. 5
    Decizia de aprobare/respingere a emiterii garanţiei de către FGCR se face pe baza rezultatului analizei, a documentaţiei prevăzute în convenţia de garantare, precum şi a respectării prevederilor legale din regulamentele Băncii Naţionale a României şi cele ale OUG nr. 65/2023 şi are la bază:
    a) evaluarea riscului de credit de către instituţiile de credit, în funcţie de normele proprii de creditare şi care au stat la baza analizei şi aprobării de către acestea a creditelor pentru care se solicită emiterea garanţiei;
    b) categoria de rating a beneficiarilor;
    c) îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4;
    d) alte elemente pe care FGCR le identifică în analiza proprie, pe baza datelor furnizate de instituţiile de credit, care pot conduce la respingerea solicitării de garanţie.


    ART. 6
    Răspunderea FGCR curge de la data acordării garanţiei şi încetează în următoarele situaţii:
    a) la rambursarea integrala a creditului, comunicată FGCR prin adresa scrisa de către centrală sau oricare dintre unităţile teritoriale ale instituţiei de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenţiei de garantare;
    b) la renunţarea instituţiei de credit la garanţia FGCR, comunicată prin adresa scrisa de către centrală sau oricare dintre unităţile teritoriale ale instituţiei de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenţiei de garantare;
    c) data expirării valabilităţii garanţiei conform contractului de garantare/actelor adiţionale la acesta;
    d) plata parţială/integrală a sumei garantate/soldul sumei garantate;
    e) neplata comisionului de garantare şi a penalităţilor aferente, după expirarea perioadei prevăzute pentru plata acestuia;
    f) după expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituţia de credit a adresei FGCR prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, dacă FGCR nu primeşte o nouă cerere de plată şi documentaţia completă aferentă acesteia şi documentele/ clarificările conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii;
    g) la data cesionarii de către instituţia de credit a creanţei garantate de FGCR. În aceasta situaţie, FGCR comunică instituţiei de credit finalizarea garanţiilor în sold şi respingerea eventualelor cereri de plata aflate în analiză, pentru contractele cesionate;
    h) la data comunicării către instituţia de credit a deciziei FGCR de respingere a cererii de plată a garanţiei, în situaţiile prevăzute de convenţia de garantare şi care se afla sub controlul instituţiei de credit.


    ART. 7
    (1) FGCR mandatează instituţia de credit să constituie toate garanţiile prezente şi viitoare prevăzute în contractul de credit şi actele adiţionale la acesta şi în favoarea sa în calitate de cocreditor, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta.
    (2) FGCR va acorda un mandat conform formatului prevăzut prin convenţia de garantare, în formă autentică, pentru:
    a) constituirea tuturor garanţiilor reale imobiliare şi/sau mobiliare şi/sau personale, semnarea actelor adiţionale la acestea, precum şi a cererilor de înregistrare şi/sau de modificare a contractelor de ipotecă imobiliară/mobiliară;
    b) autentificarea declaraţiilor/acordurilor de dezmembrare/ alipire/intabulare pentru bunurile aduse în garanţie în contractele de ipotecă/actele adiţionale la acestea în care FGCR are calitatea de cocreditor;
    c) semnarea contractelor de ipotecă mobiliară asupra creanţelor, precum şi pentru înregistrarea şi modificarea cesiunilor/garanţiilor în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în care FGCR are calitatea de cocreditor;
    d) radierea din cartea funciară a garanţiilor reale imobiliare şi stingerea garanţiilor reale mobiliare/cesiunilor înscrise în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în situaţia în care instituţia de credit a obţinut acordul FGCR pentru radierea/stingerea garanţiei, cu condiţia menţinerii gradului de acoperire a creditului/soldului rămas.

    (3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul convenţiei de garantare vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea garanţiilor constituite în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.

    ART. 8
    (1) Pe toata durata valabilităţii contractului de credit, instituţia de credit poate efectua modificări ale structurii garanţiilor în corelaţie cu modificarea planului de investiţii/ acordului pentru finanţare, numai cu acordul FGCR şi numai cu condiţia menţinerii gradului de acoperire cu garanţii prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i), a înscrierii în contractele de garanţie şi în actele adiţionale la acestea a calităţii de cocreditor a FGCR şi a efectuării publicităţii necesare.
    (2) Instituţia de credit se obligă să nu cesioneze creanţa garantată de FGCR către alte entităţi până la data transmiterii cererii de plată sau pe parcursul analizei acesteia. După plata garanţiei de către FGCR, instituţia de credit va putea cesiona creanţa condiţionat de restituirea sumei plătite de FGCR/sumei rămase de recuperat.

    ART. 9
    În perioada de valabilitate a contractului de garantare se încheie acte adiţionale la acesta în următoarele situaţii:
    a) modificarea valorii/soldului creditului prin acte adiţionale la contractul de credit;
    b) modificarea scadenţei finale a creditului;
    c) modificarea procentului de garantare al FGCR, fără a depăşi procentul maxim de 80%;
    d) modificări ale statutului juridic al beneficiarului, precum forma de organizare şi/sau denumirea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor de la debitor.


    CAP. III
    Plafonul de garantare
    ART. 10
    (1) Plafonul de garantare în limita căruia se acordă de către FGCR garanţii pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026 se constituie din expunerea de până la 5 ori a sumelor alocate de către MADR prin Convenţia de implementare.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se alocă din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 80 „Împrumuturi“.
    (3) Sumele alocate potrivit alin. (1) se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale FGCR, fiind considerate „împrumuturi subordonate“.

    ART. 11
    (1) Sumele alocate prin convenţia de implementare se plasează de către FGCR în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie.
    (2) Dobânda încasată de FGCR ca venit financiar din plasarea sumelor potrivit alin. (1) este venit neimpozabil pentru acesta şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate de instituţiile de credit.
    (3) În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate, pot fi afectate şi sumele alocate de MADR.
    (4) Reîntregirea sumelor alocate se va realiza din sursele prevăzute la art. 10 alin. (2).

    CAP. IV
    Comisionul de garantare
    ART. 12
    Comisionul de garantare perceput de FGCR pentru garanţiile acordate conform OUG nr. 65/2023, precum şi pentru cele rămase în sold la 31 decembrie se calculează în funcţie de ratingul beneficiarului şi respectă prevederile din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02.

    ART. 13
    (1) Nivelul comisioanelor de garantare percepute de FGCR este cel aferent ratingului calculat de către instituţia de credit în conformitate cu normele sale interne pentru fiecare debitor, conform anexei nr. 2.8 la convenţia de garantare.
    (2) Pentru întreprinderile nou-înfiinţate sau care nu au beneficiat de credite, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, comisionul este stabilit la nivelul de 3,80% pe an.
    (3) În situaţia în care la sfârşitul anului un beneficiar al unei garanţii FGCR este încadrat de către instituţia de credit într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanţii sau pentru cei împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenţei, FGCR va percepe în anul următor nivelul maxim al comisionului de garantare de 6,3% pe an.
    (4) Pentru garanţiile existente în sold la 31 decembrie, nivelul comisionului de garantare este cel aferent ratingului debitorului valabil la sfârşitul anului precedent, comunicat de către instituţia de credit către FGCR.
    (5) Comisioanele de garantare cuvenite FGCR, acceptate şi achitate de către instituţia de credit, se recuperează de la beneficiari, urmărind ca această obligaţie să fie introdusă în contractele de credit.

    ART. 14
    (1) În cazul prelungirii creditelor pentru care se solicită prelungirea înainte de scadenţa finală, respectiv în anii intermediari de rambursare înainte de anul scadenţei finale, nu se solicită plata comisionului de garantare la aprobarea prelungirii.
    (2) Pentru cazul în care creditul este în ultimul an de rambursare se va plăti comision de garantare aferent ratingului beneficiarului valabil la data solicitării prelungirii, corelat cu anexa nr. 2.8 la convenţia de garantare, comision calculat aferent perioadei de prelungire a creditului sau până la sfârşitul anului respectiv. Solicitarea de prelungire a valabilităţii garanţiei acordate trebuie transmisă de către instituţia de credit înainte de expirarea termenului de valabilitate al garanţiei înscris în contractul de garantare.
    (3) La prelungirea/majorarea garanţiei acordate sau a procentului de garantare, comisionul de garantare se calculează în funcţie de ratingul clientului valabil la data facturării acestuia.

    ART. 15
    (1) Comisionul de garantare se calculează ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei acordate şi se plăteşte, anual, pentru creditele acordate de instituţiile de credit, proporţional cu perioada de creditare din an, iar pentru ultimul an, proporţional cu numărul de luni/zile de garantare aferente ultimului an, din care se scad 2 luni, la valoarea/soldul garanţiei acordate sau de la 31 decembrie.
    (2) În situaţia creditelor pentru care instituţiile de credit nu raportează trageri din credit la 31 decembrie sau creditul nu a fost utilizat integral, comisionul anual de garantare se va calcula la valoarea garanţiei aprobate.
    (3) Modul de calcul al comisionului de garantare se stabileşte prin convenţia de garantare.

    ART. 16
    (1) Plata comisionului de garantare la acordarea, prelungirea sau majorarea garanţiei, după caz, se efectuează pe bază de factură fiscală, anexată la adresa transmisă instituţiei de credit de către FGCR în acest sens. În vederea încasării comisioanelor anuale de garantare aferente creditelor acordate, FGCR transmite facturile fiscale centralei instituţiei de credit.
    (2) La solicitarea instituţiilor de credit, plata comisionului de garantare se poate efectua eşalonat în maximum 3 tranşe convenite de comun acord cu FGCR.
    (3) Comisioanele de garantare aferente garanţiilor acordate în baza prezentei proceduri constituie venituri ale FGCR.
    (4) La cererea expresă a instituţiei de credit, FGCR restituie comisionul de garantare, integral, în situaţia în care creditul nu a fost acordat/utilizat, iar în cazul garanţiilor acordate care îşi încetează valabilitatea anticipat sau cu acordul părţilor, FGCR recalculează comisionul de garantare proporţional cu perioada de garantare şi restituie suma aferentă comisionului de garantare încasat proporţional cu perioada de garantare.
    (5) După data înregistrării la FGCR a cererii de plată, nu se mai calculează comision de garantare.

    ART. 17
    (1) În cazul neplăţii comisionului de garantare în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării, valabilitatea aprobării garanţiei încetează. O nouă garanţie poate fi supusă aprobării doar în urma transmiterii unei noi solicitări de garantare, însoţită de documentele necesare actualizate.
    (2) Dacă până la data de 1 aprilie nu se plăteşte comisionul de garantare datorat, după această dată se vor plăti penalităţi de 0,015% pe zi de întârziere.
    (3) Dacă până la data de 30 aprilie comisionul de garantare şi penalităţile datorate nu sunt plătite, răspunderea FGCR încetează şi se va comunica instituţiei de credit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără nicio altă formalitate, chemare în judecată sau altă punere în întârziere ori intervenţie a unui organ judiciar şi fără a putea fi obligat la despăgubiri.

    CAP. V
    Plata garanţiei
    ART. 18
    Plata valorii/soldului garanţiei se va face pe baza cererii de plată conform formatului prevăzut prin convenţia de garantare şi a documentelor prevăzute la art. 19.

    ART. 19
    (1) Instituţia de credit solicită plata valorii/soldului garanţiei, prin transmiterea la FGCR a cererii de plată în original, numai prin corespondenţă/depunere, în perioada de valabilitate a contractului de garantare, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) copii conforme cu originalul de pe contractul de credit semnat de instituţia de credit, însoţit de toate anexele şi actele adiţionale la acesta;
    b) copii conforme cu originalul de precontractele de garanţie aferente şi anexele/actele adiţionale la acestea, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i);
    c) copii conforme cu originalul de pe biletele la ordin care fac parte din structura de garanţii a creditului, dacă este cazul;
    d) copii conforme cu originalul de pe documente din care să rezulte publicitatea înregistrării garanţiilor reale mobiliare şi imobiliare aferente contractului de credit/actelor adiţionale la acesta, atât în favoarea instituţiei de credit, cât şi în favoarea FGCR;
    e) ultimul extras al contului de credit/extrasele conturilor de credit intermediare sau alt document echivalent emis de instituţia de credit care atestă trecerea integrală la restanţă a creditului şi soldul restant la data transmiterii cererii de plată;
    f) copii de pe documente din care să rezulte respectarea eventualelor condiţii de aprobare/modificare/prelungire a garanţiei acordate de FGCR, prevăzute în contractul de garantare şi în actele adiţionale la acesta;
    g) copie de pe documentele privind iniţierea de către instituţia de credit de proceduri judiciare împotriva debitorului şi a terţilor garanţi, după caz, respectiv:
    (i) cererea de executare silită a tuturor garanţiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiţionale la acesta, cu excepţia garanţiei acordate de FGCR, inclusiv a biletelor la ordin, dacă fac parte din structura de garanţii a creditului şi dovada depunerii/transmiterii acesteia la biroul executorului judecătoresc. Ulterior, instituţia de credit va transmite FGCR copia încuviinţărilor date de către instanţa de judecată pentru executarea silită a garanţiilor prevăzute în contractul de credit şi actele adiţionale la acesta, respectiv a biletelor la ordin care fac parte din structura de garanţii a creditului, după caz; şi/sau
    (ii) cererea introductivă privind deschiderea procedurii de insolvenţă depusă de către instituţia de credit sau cererea de admitere a creanţei în cazul în care împotriva debitorului şi terţilor garanţi, după caz, s-a iniţiat de către instituţia de credit/o terţă parte/ client/terţul garant însuşi, procedura insolvenţei şi dovada depunerii/transmiterii acesteia la instanţa judecătorească.


    (2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. g) pct. (i), în cazul decesului unui debitor/terţ garant, instituţia de credit va transmite copii de pe documente privind demararea executării silite contra defunctului, conform prevederilor art. 687-689 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) cererea către camera notarilor publici privind menţiunea începerii executării silite în registrul special;
    b) certificatul emis de camera notarilor publici din care să rezulte că moştenirea a fost sau nu a fost dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori sau dacă a fost numit un curator al succesiunii;
    c) în cazul în care moştenirea nu a fost dezbătută sau acceptată, cererea către camera notarilor publici privind întocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea persoanei în acest scop;
    d) în cazul în care autorităţile/instituţiile abilitate refuză să emită/să elibereze documentele identificate mai sus, instituţia de credit va transmite către FGCR documentele privind refuzul autorităţilor/instituţiilor, în măsura în care acestea există în forma scrisă, comunicând totodată dovada iniţierii demersurilor legale întreprinse împotriva refuzului de emitere/eliberare a acestor documente.

    (3) În cazul în care ulterior depunerii cererii de plată instituţia de credit îşi exprima intenţia de suspendare a executării silite a debitorilor şi/sau a terţilor garanţi sau de amânare a analizei cererii de plată, va solicita şi acordul FGCR în acest sens. Pe perioada de suspendare a executării silite/amânare a analizei cererii de plată, toate termenele prevăzute în convenţia de garantare cu privire la analiza/restituirea/plata cererii de plată vor fi suspendate.

    ART. 20
    FGCR nu plăteşte valoarea/soldul garanţiei acordate în următoarele situaţii:
    a) din contractele de garanţii şi actele adiţionale la acestea nu rezultă calitatea de cocreditor a FGCR, proporţional cu procentul de garantare din contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta;
    b) instituţia de credit nu a constituit, în baza mandatului dat de către FGCR, toate garanţiile prezente şi viitoare prevăzute în contractul de credit şi actele adiţionale la acesta, care împreună cu garanţia FGCR să acopere creditul, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i);
    c) instituţia de credit a modificat structura garanţiilor prevăzute în contractul de credit/actele adiţionale la acesta şi nu au fost respectate prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) pct. (i);
    d) nu au fost respectate prevederile art. 9 din Convenţia de garantare.


    ART. 21
    FGCR poate refuza plata valorii/soldului garanţiei acordate în următoarele situaţii:
    a) instituţia de credit nu a transmis/nu poate face dovada transmiterii către FGCR a cererii de plată şi a documentaţiei aferente acesteia în termenul de valabilitate al garanţiei acordate conform prevederilor art. 18 şi 19;
    b) instituţia de credit a devansat scadenţa creditului şi o eventuală cerere de plată, inclusiv documentaţia ataşată acesteia, nu a fost transmisă către FGCR, cu respectarea art. 18 şi 19, în termenul maxim de 60 de zile calendaristice după noua scadenţă a creditului, aşa cum aceasta este prevăzută/modificată în actele adiţionale/anexele la contractul de credit;
    c) instituţia de credit a prelungit scadenţa creditului şi o eventuală cerere de plată, inclusiv documentaţia ataşată acesteia, a fost transmisă către FGCR în afara perioadei de valabilitate a garanţiei acordate, aşa acum a fost prevăzută în contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta; în această situaţie prelungirea scadenţei creditului nu implică o prelungire automată a valabilităţii garanţiei acordate;
    d) nu au fost transmise documente, în copie, din care să rezulte respectarea eventualelor condiţii de aprobare/modificare/ prelungire a garanţiei acordate de FGCR, prevăzute prin contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta, conform art. 19 alin. (1) lit. f).


    ART. 22
    (1) În condiţiile respectării prevederilor din convenţia de garantare, din contractul de garantare şi din actele adiţionale la acesta, după primirea tuturor documentelor prevăzute la art. 19, a eventualelor documente/clarificări solicitate de FGCR ca urmare a analizei documentaţiei de plată şi a copiilor încuviinţărilor date de către instanţa de judecată pentru executarea silită a garanţiilor/biletelor la ordin prevăzute în contractul de credit/actele adiţionale la acesta, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimei adrese primite, FGCR comunică instituţiei de credit, prin adresă scrisă, aprobarea plăţii garanţiei, inclusiv cuantumul acesteia, sau respingerea plăţii garanţiei.
    (2) Plata valorii/soldului garanţiei se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice de la data adresei FGCR prevăzute la alin. (1) conţinând decizia aprobării plăţii garanţiei şi a cuantumului acesteia. După expirarea termenului privind plata garanţiei, FGCR datorează instituţiei de credit penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi calculate la suma datorată.
    (3) FGCR nu datorează instituţiei de credit niciun fel de penalităţi în cazul în care în urma analizei cererii de plată şi a întregii documentaţii ataşate acesteia, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare, FGCR comunică respingerea plăţii garanţiei.
    (4) În situaţia în care FGCR respinge plata garanţiei, dar ulterior instituţia de credit iniţiază proceduri judiciare, în urma cărora obţine o hotărâre judecătorească definitivă privind obligarea FGCR la plata acesteia, FGCR efectuează plata la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei judecătoreşti. În acest caz instituţia de credit nu va calcula penalităţi retroactiv aşa cum acestea sunt prevăzute la alin. (2).
    (5) În cazul în care, ca urmare a iniţierii procedurilor judiciare, instituţia de credit încasează contravaloarea garanţiei, dar ulterior este obligată, prin hotărâre judecătorească, să o returneze, nu va plăti penalităţi/dobândă legală pentru perioada cuprinsă între data încasării garanţiei şi data returnării acesteia.
    (6) Plata garanţiei nu se poate efectua dacă cererea de plată nu este însoţită de toate documentele prevăzute la art. 19 sau dacă din aceste documente nu rezultă respectarea prevederilor din convenţia de garantare, din contractul de garantare şi din actele adiţionale la acesta, caz în care FGCR poate solicita instituţiei de credit documente şi/sau clarificări referitoare la documentaţia transmisă, iar termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (1) curge de la data depunerii/înregistrării la FGCR a ultimelor documente/clarificări solicitate.
    (7) În situaţia în care FGCR nu primeşte documentele/ clarificările solicitate, cu excepţia copiilor de pe încuviinţările cererilor de executare silită prevăzute la art. 19 lit. g), în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii de către instituţia de credit a adresei de completare, dosarul cererii de plată se va restitui instituţiei de credit pentru completări/clarificări.
    (8) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituţia de credit a adresei FGCR prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, FGCR nu primeşte o nouă cerere de plată, documentaţia completă aferentă acesteia şi documentele/clarificările conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii, răspunderea FGCR încetează conform art. 6 lit. f).
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), contractul de garantare se reziliază de către FGCR, printr-o notificare unilaterală de reziliere, transmisă instituţiei de credit printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără nicio altă formalitate, chemare în judecată sau altă punere în întârziere ori intervenţie a unui organ judiciar şi fără a putea fi obligat la despăgubiri. Contractul de garantare încetează la data confirmării de primire de către instituţia de credit a notificării unilaterale de reziliere.

    ART. 23
    (1) În situaţia în care până la data plăţii garanţiei de către FGCR instituţia de credit încasează de la debitor/terţi garanţi/terţi sume pe cale amiabilă, din procedura insolvenţei debitorului sau a terţilor garanţi sau din executarea silită a garanţiilor constituite de către debitor/terţi garanţi, inclusiv sume recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, precum şi sume din executarea avaliştilor din biletele la ordin/cambii, dacă fac parte din structura de garanţii a creditului, din aceste sume se deduc cheltuielile cu recuperarea creanţei, iar sumele rămase vor diminua soldul creditului.
    (2) Instituţia de credit transmite copii de pe documente din care să rezulte încasarea şi distribuirea sumelor prevăzute la alin. (1) şi solicită corespunzător diminuarea sumei solicitate la plată.
    (3) Sumele încasate din executarea silită a unei garanţii vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu executarea silită generate de executarea respectivei garanţii.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cheltuielile avansate de creditor în procedura de executare silită şi care nu pot fi alocate distinct pe tipurile de garanţii executate silit.
    (5) Sumele încasate din procedura insolvenţei debitorului sau a terţilor garanţi nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu executarea silită, cu excepţia celor generate din executarea silită a societăţii debitoare/bunurilor debitoarei, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare.
    (6) Pentru stabilirea cuantumului garanţiei de plătit, soldul restant al creditului garantat de FGCR se va diminua cu eventualele sume încasate pe cale amiabilă/din procedura insolvenţei debitorului sau a terţilor garanţi sau din executarea silită a garanţiilor şi care au fost distribuite de către instituţia de credit fără respectarea regulilor de repartizare prevăzute la alin. (1)-(5) sau care au fost repartizate pentru alte destinaţii care nu privesc facilitatea de credit garantată de FGCR.

    ART. 24
    (1) Pentru suportarea proporţională a eventualelor pierderi, în cazul în care FGCR a plătit valoarea/soldul garanţiei, executarea garanţiilor constituite de către debitor/terţi garanţi, aferente creditului pentru care FGCR preia riscul garantat, se va face în condiţiile legii.
    (2) După plata garanţiei acordate, sumele încasate în procedura de executare silită/procedura insolvenţei după executarea/valorificarea fiecărei garanţii, constituite de către împrumutat/terţi garanţi, inclusiv a contractelor de fidejusiune, sumele recuperate de la asigurator ca urmare a producerii riscului asigurat pentru bunurile ipotecate aferente creditului, sumele din executarea emitenţilor/avaliştilor din biletele la ordin/cambii, din care se deduc cheltuielile de recuperare a creanţei, se vor împărţi între instituţia de credit şi FGCR proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta.
    (3) Sumele încasate din executarea silită a unei garanţii pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu executarea silită generate de executarea respectivei garanţii.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cheltuielile avansate de creditor în procedura de executare silită şi care nu pot fi alocate distinct pe tipurile de garanţii executate silit.
    (5) Sumele încasate din procedura insolvenţei debitorului sau a terţilor garanţi nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu executare silită, cu excepţia celor generate din executarea silită a societăţii debitoare/bunurilor debitoarei, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, numai dacă există deschis dosar de executare silită separat pentru societatea debitoare.
    (6) Sumele recuperate de către instituţia finanţatoare pe cale amiabilă de la terţi, care nu sunt prevăzuţi ca garanţi în contractul de credit, se împart proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare sau actele adiţionale la acesta.
    (7) După încasarea sumelor rezultate din valorificarea fiecărei garanţii a debitorului/ terţilor garanţi, instituţia de credit comunică FGCR, în termen de 5 zile lucrătoare, sumele încasate, sumele deduse reprezentând cheltuielile de recuperare a creanţei şi suma finală cuvenită fiecărei părţi în urma distribuirii. Comunicarea va avea la bază documentele doveditoare pentru fiecare sumă precizată mai sus.
    (8) În situaţia în care instituţia de credit nu prezintă toate documentele doveditoare pentru sumele deduse în conformitate cu alin. (7), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării FGCR va putea solicita completarea documentaţiei.
    (9) În situaţia în care FGCR nu primeşte în termen de 10 zile lucrătoare documentele prevăzute la alin. (7), suma de încasat se recalculează pe baza documentelor transmise de executor/administratorul judiciar/lichidator, la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare şi actele adiţionale la acesta, şi FGCR transmite instituţiei de credit valoarea sumelor cuvenite FGCR, pe care aceasta este obligată să le vireze în contul FGCR stabilit prin convenţia de garantare.
    (10) După verificarea documentelor şi însuşirea sumei de încasat/de restituit, FGCR confirmă instituţiei de credit, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării de la alin. (7)-(9), acordul cu privire la sumă şi va menţiona/va solicita să îi fie comunicat contul în care urmează să se vireze suma cuvenită.
    (11) Instituţia de credit sau FGCR virează suma în termen de 5 zile lucrătoare de data primirii confirmării de la FGCR/instituţia de credit.
    (12) Pentru virarea cu întârziere instituţia de credit/FGCR plăteşte majorări de întârziere de 0,01% pe zi întârziere.

    CAP. VI
    Raportări
    ART. 25
    (1) În vederea comunicării datelor privind monitorizarea garanţiilor acordate, FGCR transmite lunar în primele 2 zile lucrătoare, la dispoziţia centralei instituţiei de credit, situaţia garanţiilor existente în evidenţa sa la finele lunii precedente, conform formatului stabilit prin convenţia de garantare.
    (2) Lunar, în termen de maximum 8 zile calendaristice, instituţia de credit transmite, în mod centralizat, informaţii referitoare la finanţările garantate de FGCR, utilizând formularul stabilit prin convenţia de garantare.
    (3) Instituţia de credit răspunde pentru informaţiile transmise FGCR, acestea urmând a fi verificate şi ulterior preluate în evidenţele FGCR şi raportate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor.

    ART. 26
    (1) Anual, instituţia de credit comunică, în primele 8 zile calendaristice, ratingul fiecărui beneficiar, valabil la data de 31 decembrie a anului anterior, calculat pe baza normelor interne ale instituţiei de credit.
    (2) În vederea încasării comisionului anual aferent creditelor garantate, FGCR transmite facturile fiscale centralei instituţiei de credit până cel târziu în data de 1 martie a anului în care se face plata, la adresele de corespondenţă comunicate de către instituţia de credit.

    ART. 27
    (1) Trimestrial, FGCR comunică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale date privind numărul şi valoarea finanţărilor garantate, numărul şi valoarea garanţiilor acordate, precum şi date privind plafonul de garantare şi gradul de utilizare a acestuia, numărul şi valoarea pierderilor.
    (2) FGCR comunică Ministerului Finanţelor date privind garanţiile acordate potrivit prezentei proceduri, în formatul şi la termenele solicitate de către acesta.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016