Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2022  privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2022 privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1190 din 12 decembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.420 din 24 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1190 din 12 decembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    A. se află în cel puţin una din următoarele situaţii:
    a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;
    b) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022;
    d) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022;
    e) au obţinut categoriile de venituri asimilate salariilor (remuneraţii, indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau oricare alte activităţi desfăşurate în funcţii similare) pentru activitatea desfăşurată în străinătate;
    f) au obţinut venituri din pensii din străinătate;

    B. nu au declarat în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi/sau impozitul pe venit aferente indemnizaţiilor şi/sau veniturilor din străinătate încasate, menţionate la situaţiile de la lit. A.a)-f).

    2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

    3. Stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii, respectiv a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent, potrivit legii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    4. Pentru veniturile prevăzute la pct. 1, la stabilirea obligaţiilor fiscale se aplică următoarele reguli:
    a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de obligaţiile aferente veniturilor realizate de persoana fizică din desfăşurarea activităţii;
    b) calculul impozitului pe venit, potrivit prezentei proceduri, se efectuează numai în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d);
    c) veniturile de la pct. 1 nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul anual prevăzut la art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Codul fiscal.

    CAP. II
    Procedura de stabilire din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii acordate reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    5. Identificarea contribuabililor care au realizat veniturile prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d) se face pe baza informaţiilor transmise de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    6. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 5, compartimentul de specialitate, prin intermediul aplicaţiei informatice, întocmeşte lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizaţiile prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d) pentru care se datorează obligaţii fiscale.
    7. Lista prevăzută la pct. 6 conţine următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
    b) indemnizaţia socială încasată;
    c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizaţiei;
    d) luna/lunile din anul pentru care a încasat indemnizaţia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
    8. Din lista prevăzută la secţiunea 1 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţie, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
    c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.

    9. În urma eliminărilor de la pct. 8 rezultă Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale.
    10. (1) Din lista de la pct. 9 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.

    11. Lista persoanelor decedate de la pct. 10 alin. (2) se verifică de organul fiscal competent în ceea ce priveşte existenţa succesorilor, în conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
    12. Compartimentul de specialitate notifică fiecare contribuabil înscris în lista de la pct. 10 alin. (1) şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii. Modelul şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    13. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    14. În termen de 15 zile de la data comunicării notificării de la pct. 12, organul fiscal central competent elimină din lista de la pct. 10 alin. (1) contribuabilii care, în urma notificării, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal central competent.
    15. Pentru fiecare contribuabil din lista rezultată la pct. 14, care nu s-a prezentat pentru audiere, organul fiscal central competent solicită prezenţa în vederea unei noi audieri, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte la organul fiscal, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice renunţarea la acest drept. Contribuabilii care, în urma audierii, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează contribuţie de asigurări sociale sunt eliminaţi din lista menţionată.
    16. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum şi pentru persoanele din lista de la pct. 10 alin. (2) se estimează baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la nivelul indemnizaţiei brute încasate şi se întocmeşte Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    17. Baza lunară de calcul se stabileşte la nivelul indemnizaţiei brute lunare încasate, comunicată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    18. Contribuţia de asigurări sociale datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 17.
    19. Pentru stabilirea obligaţiei totale de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale se însumează obligaţiile lunare stabilite de organul fiscal.
    20. În situaţia în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 10 alin. (2), existenţa unor moştenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
    21. Din lista prevăzută la secţiunea 1 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţie la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

    22. În urma eliminărilor de la pct. 21 rezultă Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
    23. (1) Din lista de la pct. 22 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă denumită lista persoanelor decedate.

    24. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.
    25. Compartimentul de specialitate, pentru fiecare contribuabil înscris în lista rezultată în urma eliminărilor de la pct. 23 alin. (1), parcurge în mod similar etapele prevăzute la pct. 12-17 cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, stabilirea obligaţiei totale de plată.
    26. Pentru persoanele decedate din lista de la pct. 23 alin. (2) se parcurg în mod similar prevederile pct. 16, 17 şi 20.
    27. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 17.
    28. Pentru stabilirea obligaţiei totale de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se însumează obligaţiile lunare stabilite de organul fiscal.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de stabilire din oficiu a impozitului pe venit datorat
    29. Din lista prevăzută la secţiunea 1 se elimină contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat impozitul pe venit datorat pentru indemnizaţie la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I, rezultând Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind impozitul pe venit.
    30. (1) Din lista de la pct. 29 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.

    31. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.
    32. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 30 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea şi audierea contribuabililor.
    33. (1) Pentru contribuabilii din lista prevăzută la pct. 32, rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum şi pentru persoanele din lista de la pct. 30alin. (2) se estimează venitul bază de calcul al impozitului şi se întocmeşte Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în care se consemnează elementele care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitului pe venit, precum şi rezultatul analizei efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitului pe venit.
    (2) Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

    34. Venitul bază de calcul al impozitului se stabileşte prin scăderea din indemnizaţia lunară încasată a contribuţiilor sociale datorate, respectiv a contribuţiei de asigurări sociale stabilite potrivit pct. 18 şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 27.
    35. Impozitul pe venit datorat se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului prevăzut la pct. 34.
    36. Pentru stabilirea obligaţiei totale de plată reprezentând impozit pe venit datorat se însumează obligaţiile lunare stabilite de organul fiscal.
    37. În situaţia în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 30 alin. (2), existenţa unor moştenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.
    CAP. III
    Procedura de stabilire din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate şi venituri din pensii din străinătate
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate
    38. Identificarea persoanelor fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate pentru care se stabileşte din oficiu contribuţia de asigurări sociale se face în baza următoarelor surse de informaţii:
    a) schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate, prin intermediul aplicaţiei informatice naţionale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI);
    b) secţiunea corespunzătoare a cap. I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
    c) alte surse de informaţii din evidenţa fiscală.

    39. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 38, organul fiscal central competent întocmeşte Lista contribuabililor care au realizat veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate prevăzute la pct. 1 lit. A.e), pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
    40. Lista prevăzută la pct. 39 trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
    b) categoria de venit pentru care contribuabilul are obligaţia declarării;
    c) ţara în care s-a realizat venitul;
    d) anul la care se referă obligaţia de declarare.

    41. Din lista prevăzută la pct. 39 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

    42. În urma eliminărilor de la pct. 41 rezultă Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale.
    43. (1) Din lista de la pct. 42 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.

    44. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.
    45. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 43 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea şi audierea contribuabililor.
    46. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de notificare şi audiere prevăzute la pct. 12-15, precum şi pentru persoanele din lista de la pct. 43 alin. (2) se estimează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la nivelul câştigului brut realizat din venituri asimilate salariilor şi se întocmeşte Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    47. Contribuţia de asigurări sociale datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul prevăzute la pct. 46.
    48. În situaţia în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 43 alin. (2), existenţa unor moştenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate
    49. Identificarea persoanelor fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate pentru care se stabileşte din oficiu contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi întocmirea Listei contribuabililor care au realizat venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate se fac în mod similar potrivit pct. 38-40.
    50. Din lista prevăzută la pct. 49 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

    51. În urma eliminărilor de la pct. 50 rezultă Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
    52. (1) Din lista de la pct. 51 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.

    53. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.
    54. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 52 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea şi audierea contribuabililor.
    55. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum şi pentru persoanele din lista de la pct. 52 alin. (2) se estimează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul câştigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate şi se întocmeşte Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    56. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul prevăzute la pct. 55.
    57. În situaţia în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 52 alin. (2), existenţa unor moştenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obţin venituri din pensii din străinătate
    58. Identificarea persoanelor fizice care obţin venituri din pensii din străinătate pentru care se stabileşte din oficiu contribuţia de asigurări sociale de sănătate se face în baza următoarelor surse de informaţii:
    a) schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate, prin intermediul aplicaţiei informatice naţionale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI);
    b) secţiunea corespunzătoare a cap. I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
    c) alte surse de informaţii din evidenţa fiscală.

    59. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 58, organul fiscal central competent întocmeşte Lista contribuabililor care au realizat venituri din pensii din străinătate.
    60. Lista prevăzută la pct. 59 trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
    b) ţara în care s-a realizat venitul;
    c) anul la care se referă obligaţia de declarare.

    61. Din lista prevăzută la pct. 59 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României;
    c) persoanele care au realizat venituri din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv.

    62. În urma eliminărilor de la pct. 61 rezultă Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
    63. (1) Din lista de la pct. 62 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidenţele fiscale ca fiind decedate.
    (2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.

    64. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.
    65. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 63 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea şi audierea contribuabililor.
    66. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum şi pentru persoanele din lista de la pct. 63 alin. (2) se estimează baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului din pensii din străinătate şi se întocmeşte Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    67. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se stabileşte pentru fiecare drept de pensie prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei de calcul prevăzute la pct. 66.
    68. În situaţia în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 63 alin. (2), existenţa unor moştenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.
    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    69. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 16, 33, 46, 55 şi 66, care a fost emis pe baza listelor rezultate în urma parcurgerii etapelor de notificare şi audiere, organul fiscal competent emite formularul 672 „Decizie privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate“, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    70. Dispoziţiile art. 96 alin. (2) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
    71. Decizia privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate se emite în două exemplare, dintre care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    72. În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.
    73. În aplicarea măsurii de la pct. 72, organul fiscal central competent emite formularul 662 „Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate“. Modelul şi conţinutul deciziei de anulare sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin. Decizia de anulare se emite şi în situaţia în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente, că nu avea obligaţia plăţii obligaţiilor fiscale în anul de impunere.
    74. Decizia de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
    75. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    76. În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se menţin.
    77. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016