Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 iunie 2021  privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 iunie 2021 privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 707 bis din 16 iulie 2021
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 838 din 2 iulie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 707 din 16 iulie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
        Prezenta procedură stabileşte metodologia de evaluare a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, denumite în continuare laboratoare, în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005.

    ART. 2
    (1) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activităţii de autorizare a laboratoarelor.
    (2) Procedura defineşte cerinţele în baza cărora se evaluează laboratoarele în vederea autorizării, respectiv:
    a) cerinţele privind competenţa tehnică a laboratoarelor în efectuarea analizelor şi încercărilor în activitatea de construcţii, în conformitate cu prevederile normativelor şi/sau standardelor, în vigoare, aplicabile încercărilor solicitate pentru autorizare;
    b) nivelul de instruire, formarea profesională şi experienţa în activitatea de laborator pentru tot personalul laboratorului atât intern cât şi extern (colaborator care ar putea influenţa activităţile laboratorului).


    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
        Prevederile prezentei proceduri se aplică în vederea autorizării şi supravegherii laboratoarelor care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii şi a laboratoarelor care execută analize şi încercări în vederea constatării stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în exploatare a acestora.

    ART. 4
        Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri laboratoarele de încercări reglementate potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/1993 şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

    CAP. III
    Cadrul legal şi termeni utilizaţi
    ART. 5
        Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    e) Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005;
    f) Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări - SR EN ISO/IEC 17025 - în vigoare la data autorizării.


    ART. 6
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) autorizare - componenta sistemului calităţii în construcţii instituită prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize şi încercări specifice activităţii de construcţii şi competenţa legală de a emite, în condiţiile legii, documente pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii;
    b) autorizaţie - certificat de autorizare emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care atestă autorizarea unui laborator de a efectua analize şi încercări specifice activităţii de construcţii şi competenţa legală de a emite, în condiţiile legii, documente pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii;
    c) laborator de analize şi încercări în activitatea de construcţii - laborator care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii sau în vederea constatării stării tehnice a construcţiilor sau elementelor de construcţii existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în timp a acestora, denumit în continuare laborator;
    d) specialist încercări nedistructive - persoana cu pregătire şi experienţă tehnică de specialitate, cu competenţe privind efectuarea încercărilor nedistructive pe: elemente şi structuri de beton; structuri metalice; structuri nemetalice, precum şi semnarea rapoartelor de încercări;
    e) specialist încercări electrice - persoana cu pregătire şi experienţă tehnică de specialitate, cu competenţe privind efectuarea încercărilor electrice, precum şi semnarea rapoartelor de încercări;
    f) evaluator - inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., desemnat să efectueze evaluarea laboratorului;
    g) punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Naţional, a cărui realizare, operaţionalizare şi administrare este în responsabilitatea Centrului Naţional "România Digitală", aflat în subordinea Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    h) Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate - registru electronic cu caracter public pentru evidenţa laboratoarelor autorizate, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc.gov.ro.

    (2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:
    - I.S.C. pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    – P.C.U. pentru punct de contact unic.


    CAP. IV
    Cerinţe generale de competenţă în vederea autorizării laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii
    ART. 7
    Cerinţe generale
    (1) Imparţialitate
    a) laboratorul trebuie să aibă identificate permanent riscurile referitoare la imparţialitate, riscuri care pot apărea din activitatea sa, din relaţiile sale sau din relaţiile personalului său; responsabilitatea pentru asigurarea imparţialităţii activităţilor de laborator o are managementul laboratorului;
    b) laboratorul trebuie să poată demonstra cum identifică în mod continuu riscurile asupra imparţialităţii, precum şi elimină sau minimizează riscurile identificate;
    c) laboratorul trebuie să facă dovada că personalul său nu este supus presiunilor comerciale, financiare sau de altă natură care i-ar putea influenţa deciziile.

    (2) Confidenţialitate
    a) laboratorul trebuie să se asigure de păstrarea confidenţialităţii de către întreg personalul laboratorului, inclusiv de către managementul de vârf al laboratorului sau al operatorului economic titular al laboratorului, contractori, personalul organismelor externe sau persoanele care acţionează în numele laboratorului;
    b) laboratorul trebuie să declare modalitatea de asigurare a confidenţialităţii şi de respectare a drepturilor sale de proprietate şi să aibă clar identificate cazurile în care informaţiile cu drept de proprietate pot fi puse la dispoziţia publicului, inclusiv în cazurile în care laboratorul este obligat prin lege.


    ART. 8
    Cerinţe structurale
    (1) Laboratorul trebuie să fie o persoană juridică legal constituită sau o entitate cu personalitate juridică din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în U.E. şi/sau România, responsabilă pentru activitatea de laborator;
    (2) Trebuie să existe o organigramă oficială a laboratorului şi dacă acesta face parte dintr-o organizaţie, trebuie să existe şi o organigramă oficială a organizaţiei cu identificarea laboratorului şi a relaţiilor sale cu alte compartimente din organizaţie;
    (3) Relaţiile de subordonare ale laboratorului în cadrul instituţiei sau operatorului economic în care funcţionează, trebuie să fie astfel stabilite încât să nu permită exercitarea de presiuni financiare sau de orice natură care să influenţeze imparţialitatea, integritatea şi credibilitatea activităţii laboratorului;
    (4) Laboratorul trebuie să efectueze activităţile astfel încât, să îndeplinească cerinţele din SR EN ISO/IEC 17025, ale clienţilor şi ale autorităţilor de reglementare;
    (5) Laboratorul trebuie să specifice responsabilităţile şi autoritatea pentru întreg personalul, care conduce, efectuează sau verifică activităţile care influenţează rezultatele de laborator, inclusiv pentru personalul care menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management, identifică neconformităţile din sistemul de management, se asigură de eficacitatea activităţilor din laborator;
    (6) Laboratorul trebuie să se asigure că există sisteme adecvate de comunicare internă şi externă referitoare la eficacitatea sistemului de management.

    ART. 9
    Cerinţe referitoare la resurse
        Laboratorul trebuie să demonstreze că dispune de personal, facilităţi şi condiţii de mediu, echipamente, sisteme şi servicii suport necesare pentru a gestiona şi a efectua activităţile sale de laborator.

    (1) Personalul
    1.1. Laboratorul trebuie să facă dovada că deţine personal atât intern cât şi extern (colaborator) care este imparţial, competent, cunoaşte şi acţionează în concordanţă cu cerinţele sistemului de management implementat în laborator.
    1.2. Laboratorul trebuie să deţină proceduri şi să menţină înregistrări cu privire la:
    - cerinţele de competenţă pentru fiecare funcţie care influenţează rezultatele activităţilor care se desfăşoară în cadrul laboratorului;
    – modul de selectare a personalului care deserveşte laboratorul;
    – instruirea personalului;
    – monitorizarea permanentă a competenţei personalului din cadrul laboratorului.

    1.3. Managementul laboratorului trebuie să identifice nominal şi să autorizeze (certifice) personalul care are autoritatea şi responsabilitatea pentru fiecare dintre activităţile specifice de laborator; şeful de laborator nominalizat trebuie să fie personal permanent al laboratorului angajat pe perioadă nedeterminată.
    1.4. Întreg personalul laboratorului trebuie să aibă pregătirea tehnică şi experienţa profesională necesară îndeplinirii atribuţiilor postului pe care îl deţine; să cunoască şi să aplice politica şi procedurile sistemului de management al calităţii aferente activităţii lor.
    1.5. Dacă există cerinţe ale legislaţiei specifice, ale altor reglementări şi/sau tehnici de încercare/eşantionare sau ale clientului privind certificarea personalului sau altă formă de atestare de competenţă, personalul care execută încercările/eşantionările respective trebuie să aibă certificarea, atestarea sau instruirea (după caz) cerută (ex. ISCIR, CNCAN, ANRE etc.).
    1.6. Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecvenţa din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea şi pentru asigurarea continuităţii în executarea şi luarea deciziilor, avându-se în vedere şi eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.


    (2) Facilităţi şi condiţii de mediu
    2.1. Laboratorul trebuie să aibă documentate şi monitorizate permanent cerinţele referitoare la facilităţile şi condiţiile de mediu care trebuie să fie adecvate activităţilor laboratorului şi să nu afecteze validitatea rezultatelor.
    2.2. Laboratorul trebuie să ţină seama de condiţiile de mediu cerute de specificaţiile tehnice aplicabile în cadrul laboratorului, metodele sau procedurile relevante.
    2.3. Laboratorul trebuie să prevină contaminarea probelor de laborator.
    2.4. Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul trebuie să fie precis şi bine delimitat de eventuale spaţii vecine în care se desfăşoară alte activităţi.
    2.5. Condiţiile de acces în spaţiul laboratorului trebuie să asigure ţinerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidenţialităţii rezultatelor încercărilor.
    2.6. Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure condiţiile din standarde privind efectuarea încercărilor şi pentru asigurarea condiţiilor de păstrare a documentelor în condiţii de confidenţialitate.


    (3) Echipamente
    3.1. Laboratorul trebuie să deţină toate echipamentele (mijloace de măsurare, aparate auxiliare pentru prelevare, pregătire probe, analizare, software pentru procesare date etc.) necesare pentru efectuarea încercărilor autorizate.
    3.2. Laboratorul trebuie să aibă o procedură şi înregistrări referitoare la manipularea, transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea planificată a echipamentelor.
    3.3. Laboratorul trebuie să facă dovada că echipamentele sunt verificate cu specificaţiile tehnice înainte de punerea în funcţiune şi/sau la repunerea în funcţiune, că sunt etalonate/verificate metrologic, după caz, toate echipamentele care au efect asupra validităţii rezultatelor.
    3.4. Laboratorul trebuie să aibă stabilit, analizat şi revizuit intervalul de timp dintre două etalonări/verificări metrologice (program de etalonare/verificare metrologică care va cuprinde toate echipamentele din dotare) astfel încât să se menţină încrederea în starea de etalonare/verificare. Etalonarea se va face în domeniul de măsurare impus de standardul de metodă.
    3.5. Pentru echipamente trebuie să existe un program de mentenanţă şi acolo unde este aplicabil, de confirmare metrologică (etalonare).
    3.6. Fiecare echipament trebuie să fie unic identificat prin seria de fabricaţie sau printr-un identificator unic (cod, număr) alocat de către laborator şi înregistrat.
    3.7. Laboratorul trebuie să deţină înregistrări referitoare la echipamente: identitatea echipamentului; numele producătorului; locaţia unde se găseşte echipamentul; rezultatele etalonării; documentele materialelor de referinţă utilizate; planul de mentenanţă şi lucrările de mentenanţă efectuate etc.


    (4) Trasabilitatea metrologică
    4.1. Laboratorul trebuie să asigure trasabilitatea metrologică prin etalonarea efectuată de un laborator competent pentru echipamente critice, prin utilizarea de MRC (materiale de referinţă certificate) furnizate de un producător competent (îndeplineşte cerinţele ISO 17034), prin calibrare internă.
    4.2. Laboratorul trebuie să stabilească şi să menţină trasabilitatea metrologică astfel ca:
    - mijlocul de măsurare sau materialul măsurat să poată fi comparat printr-un lanţ neîntrerupt de comparări, cu etaloanele de referinţă declarate şi acceptate de părţile implicate ajungând până la etaloane naţionale sau internaţionale;
    – incertitudinea de măsurare pentru fiecare treaptă din lanţul de trasabilitate, trebuie să fie calculată după metode cunoscute şi trebuie să fie declarată (experimentată) astfel încât incertitudinea generală pentru întreg lanţul de trasabilitate să poată fi calculată;
    – fiecare etapă din lanţul de trasabilitate să fie efectuată în conformitate cu metoda adecvată;
    – rezultatele obţinute pe fiecare treaptă din lanţul de măsurare trebuie să fie documentate.    (5) Produse şi servicii furnizate din exterior
    5.1. Laboratorul trebuie să aibă o procedură pentru:
    - definirea, analizarea şi aprobarea cerinţelor laboratorului referitoare la achiziţia produselor (aparate de măsurare, aparate auxiliare, MR/MRC, reactivi, materiale consumabile etc.) şi a serviciilor furnizate din exterior (etalonări, mentenanţă echipamente, încercări de competenţă, audit intern, instruiri, încercări subcontractate etc.);
    – definirea criteriilor de selecţie a furnizorilor externi;
    – stabilirea criteriilor de acceptare şi recepţie a produselor şi serviciilor şi comunicarea lor către furnizorii externi.

    5.2. Laboratorul trebuie să se asigure că produsele şi serviciile furnizate din exterior nu sunt utilizate sau furnizate direct clientului până nu au fost verificate şi sunt conforme cu cerinţele stabilite de laborator.    ART. 10
    Cerinţe referitoare la activitatea de laborator
    (1) Analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor
    1.1. Laboratorul trebuie să aibă o procedură pentru analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor prin care să se asigure că cerinţele sunt definite adecvat, documentate şi înţelese şi că laboratorul are capabilitatea şi resursele să îndeplinească cerinţele.
    1.2. Laboratorul trebuie să informeze clientul atunci când metoda solicitată de acesta este considerată neadecvată sau depăşită, precum şi faţă de orice modificări aduse la contract, modificări ce trebuie comunicate întregului personal afectat de modificări.
    1.3. Laboratorul trebuie să păstreze înregistrări ale analizelor, inclusiv ale oricăror modificări semnificative, precum şi să păstreze înregistrări ale interacţiunilor cu clientul, referitoare la cerinţele acestuia sau la rezultatele activităţilor de laborator.

    (2) Selectarea şi verificarea metodelor
    2.1. Laboratorul trebuie să utilizeze metode şi proceduri adecvate pentru toate activităţile de laborator, pentru evaluarea incertitudinii de măsurare când este cazul, precum şi a tehnicilor statistice pentru analiza datelor.
    2.2. Laboratorul trebuie să se asigure că toate metodele, procedurile, standardele, manualele, datele de referinţă, relevante pentru activităţile de laborator sunt actualizate şi uşor accesibile personalului.
    2.3. Laboratorul trebuie să verifice că poate aplica în mod corespunzător metodele înainte de a le pune în practică asigurându-se că poate atinge performanţa cerută şi trebuie să păstreze înregistrările acestor verificări.
    2.4. Laboratorul trebuie să se asigure că pentru toate activităţile de laborator, abaterile de la metode trebuie să fie documentate, justificate tehnic, autorizate şi acceptate de client.

    (3) Eşantionare
    3.1. Laboratorul trebuie să aibă un plan şi o metodă de eşantionare care să fie disponibile în locul în care se efectuează acestea. Metoda de eşantionare trebuie să descrie locurile de eşantionare, planul de eşantionare, precum şi modul de pregătire şi tratare a eşantionului iar planurile de eşantionare trebuie să se bazeze pe metode statistice adecvate.
    3.2. Laboratorul trebuie să păstreze înregistrări ale datelor de eşantionare privind metoda de eşantionare utilizată, data şi ora eşantionării, date pentru identificarea şi descrierea eşantionului, identificarea personalului care a efectuat eşantionarea, identificarea echipamentului utilizat, condiţiile de mediu şi transport, identificarea locaţiei unde s-a efectuat eşantionarea.

    (4) Manipularea obiectelor de încercare
    4.1. Laboratorul trebuie să deţină o procedură pentru transportul, recepţia, manipularea, protejarea, depozitarea, păstrarea şi eliminarea sau returnarea obiectelor de încercat şi trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a se evita deteriorarea, contaminarea, pierderea sau distrugerea obiectului în timpul manipulării, transportului, depozitării/stocării provizorii şi pregătirii obiectului de încercat.
    4.2. Laboratorul trebuie să aibă un sistem de identificare neambiguă a obiectelor de încercare, identificare ce trebuie păstrată atât timp cât obiectul se află sub responsabilitatea laboratorului.
    4.3. Laboratorul trebuie să deţină înregistrări cu privire la manipularea obiectelor de încercat iar în situaţia în care efectuează şi eşantionări trebuie să asigure integritatea probelor prelevate prin respectarea condiţiilor de microclimat specific tipului de probă.

    (5) Înregistrări tehnice
    5.1. Laboratorul trebuie să se asigure că înregistrările tehnice pentru fiecare activitate de laborator conţin rezultate, rapoarte şi informaţii suficiente pentru a uşura identificarea factorilor care afectează rezultatul măsurării, conţin data şi identitatea personalului responsabil pentru fiecare activitate de laborator şi pentru verificarea datelor şi rezultatelor, precum şi să se asigure că amendamentele la înregistrările tehnice pot fi urmărite faţă de versiunile anterioare.
    5.2. Laboratorul trebuie să asigure trasabilitatea probelor de la intrare până la ieşirea din laborator.

    (6) Asigurarea validităţii rezultatelor
    6.1. Laboratorul trebuie să aibă o procedură pentru monitorizarea validităţii rezultatelor sale.
    6.2. Laboratorul trebuie să se asigure că monitorizarea este planificată, analizată şi trebuie să includă următoarele:
    - utilizarea materialelor de referinţă sau a materialelor pentru controlul calităţii;
    – utilizarea de echipamente alternative care au fost etalonate pentru a oferi rezultate trasabile;
    – verificări funcţionale ale echipamentelor de încercare şi măsurare;
    – verificări intermediare ale echipamentelor de măsurare;
    – încercări repetate, utilizând aceeaşi metodă sau metode diferite;
    – reîncercarea obiectelor păstrate;
    – corelarea rezultatelor pentru diferite caracteristici ale unui obiect şi analizarea rezultatelor raportate;
    – comparări intralaborator;
    – încercarea eşantionului orb.

    6.3. Laboratorul trebuie să asigure validitatea rezultatelor, atât prin control intern, cât şi prin control extern prin compararea rezultatelor obţinute de alte laboratoare.

    (7) Raportarea rezultatelor
    7.1. Rezultatele încercărilor trebuie analizate şi autorizate înainte de eliberare.
    7.2. Rezultatele trebuie să fie furnizate cu exactitate, claritate, fără ambiguitate şi cu obiectivitate într-un raport de încercare sau un raport de eşantionare dacă laboratorul efectuează şi activitate de eşantionare şi trebuie să includă toate informaţiile convenite cu clientul şi necesare pentru interpretarea rezultatelor, precum şi toate informaţiile cerute de metoda utilizată.
    7.3. Toate rapoartele de încercări emise trebuie păstrate ca înregistrări tehnice şi trebuie să includă informaţiile generale şi specifice impuse de standardul SR EN ISO IEC 17025.
    7.4. În situaţia în care laboratorul efectuează şi activitatea de eşantionare, laboratorul se va asigura că rapoartele includ şi informaţiile prevăzute de standard privind raportarea eşantionării, în cazul în care acestea sunt necesare pentru interpretarea rezultatelor.
    7.5. Laboratorul trebuie să se asigure că atunci când sunt exprimate opinii şi interpretări, numai personalul autorizat pentru exprimarea acestora eliberează respectiva declaraţie. Opiniile şi interpretările exprimate trebuie să se bazeze pe rezultatele obţinute la încercare şi acest lucru trebuie identificat clar.
    7.6. Laboratorul trebuie să se asigure că amendamentele aduse rapoartelor de încercări sunt identificate clar şi în conformitate cu prevederile impuse de SR EN ISO IEC 17025.

    (8) Reclamaţii
    8.1. Laboratorul trebuie să aibă un proces documentat pentru primirea, evaluarea şi luarea deciziilor referitoare la reclamaţii, proces care trebuie să:
    - descrie procesul de primire, validare, investigare a reclamaţiei şi să identifice decizia asupra acţiunilor care trebuie întreprinse ca răspuns la reclamaţie;
    – urmărească şi să înregistreze reclamaţiile inclusiv acţiunile întreprinse pentru rezolvarea acestora;
    – asigure că sunt întreprinse toate acţiunile adecvate.

    8.2. Laboratorul are obligaţia să confirme primirea reclamaţiei şi să transmită reclamantului un raport referitor la progres şi rezultatul analizei care trebuie elaborat de o persoană care nu a fost implicată în activităţile de laborator iniţiale.

    (9) Activitatea neconformă
    9.1. Laboratorul trebuie să aibă o procedură pentru situaţiile în care activităţile de laborator sau rezultatele activităţilor de laborator nu sunt conforme cu procedurile proprii sau cu cerinţele stabilite cu clientul, procedură care trebuie să asigure că:
    - sunt definite responsabilităţile şi autorităţile pentru managementul activităţii neconforme;
    – acţiunile se bazează pe nivelurile de risc stabilite de laborator;
    – se evaluează importanţa activităţii neconforme, inclusiv o analiză a impactului asupra rezultatelor anterioare;
    – se iau decizii privind acceptarea activităţii neconforme;
    – este definită responsabilitatea pentru autorizarea reluării activităţii.

    9.2. Laboratorul trebuie să păstreze înregistrări ale activităţilor neconforme.

    (10) Controlul datelor şi managementul informaţiilor
    10.1. Laboratorul trebuie să aibă acces la datele şi informaţiile necesare pentru a efectua activităţile de laborator.
    10.2. Laboratorul trebuie să aibă un sistem de management al informaţiilor utilizat pentru colectarea, prelucrarea, înregistrarea, raportarea, păstrarea sau recuperarea datelor, sistem care trebuie:
    - să fie protejat împotriva accesului neautorizat;
    – să fie protejat împotriva modificării neautorizate şi pierderii;
    – să fie menţinut într-un mod care să asigure integritatea datelor şi a informaţiilor;
    – să includă înregistrări ale defecţiunilor şi ale acţiunilor corective adecvate şi imediate.

    10.3. Laboratorul trebuie să se asigure că instrucţiunile, manualele şi datele de referinţă relevante pentru sistemul de management sunt uşor accesibile personalului.


    ART. 11
    Cerinţe referitoare la sistemul de management
    (1) Opţiuni
    1.1. Laboratorul trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze şi să menţină un sistem de management capabil să susţină şi să demonstreze îndeplinirea consecventă a cerinţelor SR EN ISO/IEC 17025 şi să asigure calitatea rezultatelor laboratorului.
    1.2. Faţă de îndeplinirea cerinţelor de la capitolele 4 - 7 din SR EN ISO/IEC 17025, laboratorul trebuie să implementeze un sistem de management în concordanţă cu opţiunea A sau B.

    (2) Sistemul de management în opţiunea A tratează următoarele:
    2.1. Documentaţia sistemului de management prin care:
    - managementul laboratorului trebuie să stabilească, să documenteze şi să menţină politici şi obiective care să respecte principiile competenţei, imparţialitatea şi funcţionarea consecventă a laboratorului;
    – managementul trebuie să facă dovada angajamentului său pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia;
    – managementul trebuie să se asigure că politicile şi obiectivele sunt cunoscute şi implementate la toate nivelurile organizaţiei laboratorului;
    – întreg personalul implicat în activităţile de laborator trebuie să aibă acces la părţile din documentaţia sistemului de management şi la informaţiile conexe care sunt aplicabile responsabilităţilor lor.

    2.2. Controlul documentelor sistemului de management:
    - laboratorul trebuie să ţină sub control toate documentele interne şi externe care sunt legate de îndeplinirea cerinţelor SR EN ISO/IEC 17025;
    – laboratorul trebuie să se asigure că:
    - înainte de difuzare, documentele sunt aprobate de personalul autorizat;
    – documentele sunt analizate periodic şi actualizate, după caz;
    – sunt identificate modificările şi stadiul reviziilor curente;
    – documentele aplicabile sunt difuzate controlat la punctele de utilizare;
    – documentele sunt unic identificate;
    – este prevenită utilizarea neintenţionată a documentelor perimate iar în cazul în care acestea sunt păstrate în orice scop le este aplicată o identificare.


    2.3. Controlul înregistrărilor:
    - laboratorul trebuie să precizeze şi să păstreze înregistrări tehnice şi înregistrări ale sistemului de calitate care să dovedească îndeplinirea cerinţelor SR EN 17025;
    – laboratorul trebuie să implementeze o modalitate de control pentru identificarea, depozitarea, protejarea, realizarea unei copii de rezervă, arhivarea, regăsirea, stabilirea unui timp de păstrare şi eliminarea înregistrărilor;
    – înregistrările trebuie păstrate pentru o perioadă de timp stabilită în concordanţă cu obligaţiile sale contractuale;
    – accesul la înregistrări trebuie să asigure confidenţialitatea şi să se facă cu promptitudine.

    2.4. Acţiuni pentru tratarea riscurilor şi oportunităţilor
    - laboratorul va identifica riscurile şi oportunităţile asociate activităţilor de laborator pentru a se asigura că sistemul de management obţine rezultatele dorite, că oportunităţile de realizare a scopului şi obiectivelor activităţii sunt amplificate, sunt prevenite sau reduse impacturile nedorite şi potenţialele eşecuri şi se realizează îmbunătăţirea activităţii;
    – laboratorul trebuie să planifice acţiunile pentru tratarea riscurilor şi oportunităţilor şi modul în care integrează şi implementează aceste acţiuni în sistemul de management şi evaluează eficacitatea acţiunilor. Acţiunile întreprinse trebuie să fie proporţionale cu impactul potenţial asupra validităţii rezultatelor laboratorului.

    2.5. Îmbunătăţirea
    - ţinând cont de politicile şi obiectivele sale, în urma analizării procedurilor operaţionale, a rezultatelor auditurilor, acţiunilor corective, a sugestiilor personalului, a analizei efectuate de management, evaluării riscurilor, analizei datelor şi rezultatelor, laboratorul va identifica şi selecta opţiunile de îmbunătăţire şi va implementa acţiunile necesare;
    – laboratorul va solicita clienţilor un feedback care va fi utilizat pentru îmbunătăţirea sistemului de management, a activităţilor de laborator şi a modului de deservire a clienţilor.

    2.6. Acţiunile corective
    - la apariţia unei/unor neconformităţi laboratorul va întreprinde acţiuni pentru a o/le controla şi corecta şi va trata consecinţele.
    – pentru ca neconformitatea/neconformităţile să nu mai reapară sau să apară în altă parte, laboratorul va analiza necesitatea întreprinderii de acţiuni corective pentru a o/le elimina. Va avea în vedere determinarea cauzelor neconformităţii, existenţa unor neconformităţi similare sau care ar putea să apară în altă parte.
    – laboratorul va implementa acţiunile corective necesare şi va analiza eficacitatea acestora.
    – laboratorul va analiza şi va stabili dacă există sau pot să apară neconformităţi similare.
    – laboratorul va implementa orice acţiune necesară, va analiza eficacitatea acesteia şi, dacă este necesar, va actualiza riscurile şi oportunităţile şi va modifica sistemul de management.
    – acţiunile corective întreprinse de laborator trebuie să fie adecvate efectelor neconformităţilor constatate.
    – laboratorul trebuie să păstreze înregistrări, ca dovezi, privind natura neconformităţilor, a cauzei (cauzelor) care au determinat apariţia lor, acţiunile întreprinse precum şi rezultatele acţiunilor corective.

    2.7. Auditurile interne
    - laboratorul trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza informaţii despre sistemul de management, respectiv dacă acesta este conform cu cerinţele acestuia pentru sistemul de management şi pentru activitatea de laborator precum şi cu cerinţele SR EN ISO/IEC 17025.
    – laboratorul trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un program de audit intern.
    – programul de audit trebuie să conţină frecvenţa, metodele, responsabilităţile, planificarea cerinţelor şi raportarea rezultatelor auditului.
    – laboratorul va stabili criteriile de audit şi domeniul de aplicare, se va asigura că rezultatele auditului sunt raportate managementului corespunzător, va implementa corecţiile şi acţiunile corective fără întârziere nejustificată.
    – laboratorul va păstra înregistrări ca dovezi pentru implementarea programului de audit şi a rezultatelor auditului.

    2.8. Analiza efectuată de management
    - managementul laboratorului trebuie să îşi analizeze sistemul de management la intervale planificate pentru a se asigura de faptul că acesta este potrivit şi adecvat politicilor declarate şi a obiectivelor referitoare la îndeplinirea cerinţelor SR EN ISO/IEC 17025 şi este eficient.
    – laboratorul trebuie să deţină înregistrări privind analiza efectuată de management.
    – analiza trebuie să cuprindă informaţii cu privire la modificarea factorilor interni şi externi relevanţi pentru activitatea laboratorului, îndeplinirea obiectivului, adecvarea politicilor şi a procedurilor, stadiul acţiunilor de la analizele anterioare, rezultatele auditurilor interne recente, acţiunile corective, evaluări efectuate de organisme externe, modificări ale volumului şi tipului de activităţi sau ale gamei activităţilor de laborator, feedbackul de la clienţi şi de la personal, reclamaţiile, eficacitatea oricăror îmbunătăţiri implementate, adecvarea resurselor, rezultatele identificării riscurilor, concluziile asigurării validităţii rezultatelor şi alţi factori relevanţi, ca de exemplu activităţile de monitorizare şi de instruire.
    – rezultatul analizei trebuie să cuprindă deciziile şi acţiunile referitoare cel puţin la: eficacitatea sistemului de management şi a proceselor sale, îmbunătăţirea activităţilor de laborator referitor la îndeplinirea cerinţelor SR EN ISO/IEC 17025, asigurarea resurselor cerute precum şi orice nevoie de schimbare.


    (3) Sistemul de management în opţiunea B tratează următoarele:
    - în această opţiune, laboratoarele pot stabili şi menţine un sistem de management în conformitate cu cerinţele ISO 9001 într-un mod care să susţină şi să demonstreze îndeplinirea consecventă a cerinţelor de la pct. 4 până la pct. 7 din SR EN ISO/IEC 17025.
    – competenţa laboratorului care are sistemul de management în opţiunea B de a produce date şi rezultate valide din punct de vedere tehnic se realizează prin îndeplinirea cerinţelor de la pct. 4 până la 7 din SR EN ISO/IEC 17025.
    – documentele, datele şi înregistrările sunt componente ale informaţiilor documentate aşa cum sunt utilizate în ISO 9001 şi în alte standarde de sistem de management.
    – controlul documentelor este cuprins la pct. 8.3.2. din SR EN ISO/IEC 17025.
    – controlul înregistrărilor este cuprins la pct. 8.3.3 şi la pct. 7 din SR EN ISO/IEC 17025.
    – controlul datelor referitoare la activităţile de laborator este cuprins la pct. 7.11 din SR EN ISO/IEC 17025.


    CAP. V
    Cerinţele de autorizare
    ART. 12
    (1) Poate fi autorizat ca laborator de analize şi încercări în activitatea de construcţii orice persoană juridică sau entitate cu personalitate juridică din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în U.E. şi/sau România, care funcţionează ca laborator de încercări şi îndeplineşte criteriile de autorizare şi cerinţele de competenţă referitoare la autorizare prevăzute în standardul SR EN ISO/IEC 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări" în vigoare la data autorizării.
    (2) Nomenclatorul profilurilor de încercări prevăzut în Anexa 1 la procedură va fi actualizat prin ordin al Inspectorului general al I.S.C. şi se va publica pe pagina de internet a I.S.C, respectiv www.isc.gov.ro

    ART. 13
     Laboratoarele se autorizează de către I.S.C. pentru profilurile şi încercările solicitate, numai dacă îndeplinesc criteriile de autorizare şi cerinţele de competenţă referitoare la autorizare prevăzute la Capitolul IV şi în Anexele nr. 6, 8 şi 9 la procedură.

    ART. 14
     O persoană poate îndeplini funcţia de şef laborator în construcţii dacă îndeplineşte cerinţele minime de studii, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator, prevăzute în Anexa 6 la procedură, şi dacă este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

    ART. 15
     Specialiştii în încercări nedistructive şi încercări electrice trebuie să îndeplinească cerinţele minime de studii, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator prevăzute în Anexa 6 la procedură.

    ART. 16
        Personalul laboratorului trebuie să deţină cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesară desfăşurării corecte a activităţilor de laborator în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare, cerinţe ce trebuie să fie evaluate de către angajator ţinându-se cont de domeniul de activitate al laboratorului.

    CAP. VI
    Procedura de autorizare
    ART. 17
        Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prin comisia de autorizare organizată la nivel I.S.C.

    ART. 18
        Comisia de autorizare a laboratoarelor se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

    CAP. VII
    Etapele de desfăşurare a procesului de autorizare
    ART. 19
    (1) Procesul de autorizare începe odată cu transmiterea de către persoana juridică titulară a laboratorului către I.S.C. a cererii de autorizare, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la procedură, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul P.C.U. electronic. Cererea va fi însoţită de un dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) fişa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 la procedură;
    b) lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4 la procedură;
    c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - O.N.R.C.;
    d) copia Certificatului Constatator care atestă faptul că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul este declarat la Registrul Comerţului şi conţine activitatea - cod CAEN 7120;
    e) chestionarul de informare şi autoevaluare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la procedură;
    f) decizia de numire a şefului de laborator şi, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive/electrice, după caz;
    g) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor minime de studii, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator prevăzute în Anexa nr. 6 la procedură:
    1. copia diplomei de studii de lungă durată;
    2. document din care reiese experienţa în activitatea de laborator în construcţii;
    3. dovada instruirii/certificării/autorizării, după caz, pentru specialistul încercări nedistructive/electrice;
    4. document care face dovada că şeful de laborator este angajat al laboratorului pe perioadă nedeterminată.

    h) acordurile de prelucrare date personale pentru: şef laborator, specialist încercări nedistructive, specialist încercări electrice, după caz şi conducătorul operatorului economic titular al laboratorului;
    i) dovada achitării tarifului de analizare dosar.


    ART. 20
    (1) Conţinutul dosarului se analizează de către secretariatul comisiei de autorizare din punct de vedere al conformităţii cu cerinţele prevăzute la art. 19.
    (2) În cazul în care dosarul de autorizare nu conţine toate documentele şi informaţiile solicitate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, I.S.C., prin secretariatul comisiei de autorizare, solicită în scris operatorului economic titular al laboratorului completări/clarificări, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea acestuia.
    (3) În situaţia în care, după analizarea dosarului depus în vederea autorizării laboratorului, se constată că acesta conţine toate documentele şi informaţiile prevăzute în mod expres de prezenta procedură, dosarul se înaintează comisiei de autorizare.

    ART. 21
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului complet, I.S.C. prin secretariatul comisiei de autorizare comunică I.R.C/I.J.C. pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea laboratorul perioada în care va avea loc evaluarea la faţa locului a laboratorului, precum şi inspectorul evaluator.
    (2) Perioada evaluării la faţa locului se stabileşte astfel încât să nu depăşească 30 de zile de la data acceptării dosarului şi înregistrării acestuia în evidenţa comisiei de autorizare.
    (3) Din motive obiective, persoana juridică titulară a laboratorului poate solicita modificarea datei de evaluare.
    (4) Cu ocazia evaluării laboratorului la faţa locului se verifică documentele care fac dovada îndeplinirii cerinţelor privind pregătirea profesională, experienţa în activitatea de laborator şi nivelul de instruire, stabilite prin prezenta procedură ale şefului de laborator în construcţii şi/sau ale specialistului în încercări nedistructive/electrice, după caz, şi a cerinţelor de autorizare.
    (5) În cazul în care se constată că laboratorul nu îndeplineşte cerinţele de autorizare şi de competenţă a personalului, inspectorul evaluator va menţiona la pct. 16 din procesul-verbal de evaluare, prevăzut în Anexa nr. 7 la procedură, recomandările necesare, în vederea îndeplinirii acestora.
    (6) Dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare şi cerinţelor de competenţă, va fi menţionată de către inspectorul evaluator într-un nou proces-verbal de evaluare, încheiat ca urmare a înştiinţării de către operatorul economic a faptului că a îndeplinit recomandările specificate în procesul-verbal de evaluare încheiat anterior în vederea autorizării laboratorului.
    (7) În cazul în care laboratorul, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data evaluării la faţa locului, nu poate face dovada faptului că îndeplineşte cerinţele de autorizare şi competenţă a personalului, persoana juridică titulară a laboratorului, poate relua procedura de autorizare printr-o nouă solicitare.
    (8) În situaţia în care după 90 de zile de la declanşarea procedurii de autorizare, comisia de autorizare constată că nu sunt îndeplinite criteriile de autorizare şi cerinţele de competenţă ale personalului, în baza constatărilor din procesul-verbal de evaluare încheiat şi transmis de inspectorul evaluator, I.S.C. comunică în scris operatorului economic titular al laboratorului, prin secretariatul comisiei de autorizare, decizia de respingere a cererii de autorizare, care poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării.
    (9) Contestaţiile înaintate la I.S.C. de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare înaintate la I.S.C. sunt reanalizate de către comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va decide, după caz, admiterea/respingerea contestaţiei.
    (10) În cazul în care comisia de autorizare îşi menţine decizia de respingere a autorizării, solicitantul poate înainta către I.S.C. o nouă cerere de autorizare a laboratorului în conformitate cu prevederile art. 19.
    (11) Comisia de autorizare analizează dosarul de autorizare împreună cu documentele transmise de către inspectorul evaluator şi întocmeşte un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 8 la procedură, în care vor fi menţionate concluziile referitoare la îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de autorizare.
    (12) Autorizaţia laboratorului, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 10 la prezenta procedură, va fi emisă, la propunerea direcţiei de specialitate, în baza raportului de evaluare, fiind tipărită în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului de evaluare, de către secretariatul comisiei de autorizare.

    ART. 22
        Autorizaţia eliberată de către I.S.C. are termen de valabilitate 4 ani de la data emiterii acesteia, cu condiţia îndeplinirii continue a criteriilor de autorizare şi a cerinţelor de competenţă a personalului.

    ART. 23
        Laboratoarele autorizate în condiţiile prezentei proceduri se înscriu în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate, constituit şi gestionat de ISC.

    CAP. VIII
    Inspecţii de supraveghere
    ART. 24
    (1) Laboratoarele se supun, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiei îndeplinirii continue a tuturor criteriilor de autorizare şi cerinţelor de competenţă.
    (2) Pe durata valabilităţii autorizaţiei ISC efectuează inspecţii de supraveghere programate privind verificarea menţinerii condiţiilor avute în vedere la autorizarea laboratoarelor.
    (3) Inspecţiile prevăzute la alin. (2) se efectuează cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, respectiv în cazul unor modificări ale condiţiilor avute la autorizare, a unor petiţii pentru verificarea menţinerii condiţiilor avute la autorizare, ca urmare a concluziilor inspecţiei anterioare şi/sau alte situaţii prin care se constată abateri de la condiţiile iniţiale de autorizare.

    ART. 25
    (1) După efectuarea inspecţiei de supraveghere privind evaluarea laboratorului la faţa locului, inspectorul evaluator întocmeşte un proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 7 la prezenta procedură, iar în cazul în care se constată neconformităţi, se dispun măsuri de remediere a acestora. Termenele pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor se stabilesc de comun acord cu conducerea laboratorului şi se consemnează în procesul-verbal.
    (2) Inspecţia de supraveghere a laboratorului, în timpul căreia au fost constatate neconformităţi, se consideră finalizată după verificările efectuate de către inspectorul evaluator, consemnate într-un nou proces-verbal de evaluare.
    (3) Procesul/procesele-verbal/verbale de evaluare, după caz, precum şi documentele aferente, vor fi transmise comisiei de autorizare.
    (4) Comisia de autorizare analizează activitatea laboratoarelor pe baza proceselor-verbale de evaluare, a sesizărilor şi reclamaţiilor şi a altor informaţii relevante şi stabileşte concluziile cu privire la menţinerea sau, după caz, suspendarea ori anularea autorizaţiei.

    CAP. IX
    Extinderea profilurilor şi încercărilor autorizate
    ART. 26
    (1) Procesul de extindere a profilurilor şi încercărilor autorizate începe odată cu transmiterea de către persoana juridică titulară a laboratorului, către I.S.C., a cererii de autorizare, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul P.C.U. electronic. Cererea va fi însoţită de un dosar de autorizare, care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) fişa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    b) lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură;
    c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - O.N.R.C.;
    d) copia Certificatului Constatator care atestă faptul că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul este declarat la Registrul Comerţului şi conţine activitatea - cod CAEN 7120;
    e) chestionarul de informare şi autoevaluare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezenta procedură;
    f) decizia de numire a şefului de laborator şi, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive/încercări electrice;
    g) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii minime, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator prevăzute în Anexa nr. 6 la prezenta procedură;
    - copia diplomei de studii de lungă durată;
    – document din care reiese experienţa în activitatea de laborator în construcţii;
    – dovada instruirii/certificării/autorizării, după caz, pentru specialistul încercări nedistructive/încercări electrice;
    – document care face dovada că şeful de laborator este angajat al laboratorului pe perioadă nedeterminată.

    h) acordurile de prelucrare date personale pentru: şef laborator, specialist încercări nedistructive/electrice, după caz, şi conducătorul operatorului economic titular al laboratorului;
    i) dovada achitării tarifului de analizare dosar.

    (2) Procesul de autorizare a profilurilor şi încercărilor solicitate pentru extinderea autorizaţiei va parcurge aceleaşi etape ca şi în cazul procesului de autorizare.
    (3) Profilurile şi încercările autorizate (ca urmare a solicitării de extindere a profilurilor şi încercărilor autorizate) vor avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială.

    CAP. X
    Modificări survenite pe perioada de valabilitate a autorizaţiei
    ART. 27
    (1) În cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei intervin schimbări din punct de vedere juridic a datelor înscrise în autorizaţie, fără a interveni modificări ale celorlalte condiţii avute la autorizare, se va solicita emiterea unei noi autorizaţii.
    (2) Cererea de autorizare, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, transmisă prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul P.C.U. electronic, va fi însoţită de un dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) notificările privind schimbările survenite pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;
    b) declaraţie pe propria răspundere a conducerii persoanei juridice titulare a laboratorului din care să rezulte că laboratorul îndeplineşte în mod continuu cerinţele de autorizare;
    c) fişa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    d) lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură;
    e) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - O.N.R.C.;
    f) copia Certificatului Constatator care atestă faptul că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul este declarat la Registrul Comerţului şi conţine activitatea - cod CAEN 7120;
    g) chestionarul de informare şi autoevaluare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezenta procedură;
    h) decizia de numire a şefului de laborator şi, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive/electrice, după caz;
    i) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii minime, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator prevăzute în Anexa nr. 6 la prezenta procedură;
    - copia diplomei de studii de lungă durată;
    – document din care reiese experienţa în activitatea de laborator în construcţii;
    – dovada instruirii/certificării/autorizării, după caz, pentru specialistul încercări nedistructive/electrice.

    j) acordurile de prelucrare date personale pentru: şef laborator, specialist încercări nedistructive/electrice şi conducătorul operatorului economic titular al laboratorului;
    k) dovada achitării tarifului de analizare dosar şi a tarifului de emitere autorizaţie.

    (3) Schimbările survenite din punct de vedere juridic pentru care se solicită emiterea unei noi autorizaţii pot fi:
    - denumirea persoanei juridice titulare a autorizaţiei, dar care nu îşi modifică codul unic de înregistrare;
    – adresa sediului social al operatorului economic titular al autorizaţiei;
    – modificarea adresei poştale a sediului laboratorului cu păstrarea locaţiei în care acesta a fost autorizat, şi altele de asemenea natură.

    (4) I.S.C. va elibera o nouă autorizaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului de evaluare, având acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială.
    (5) Autorizaţia şi anexele emise de I.S.C. nu sunt transmisibile de la o persoană juridică la alta.

    ART. 28
        În cazul în care pe parcursul duratei de valabilitate a autorizaţiei laboratorului se schimbă şeful de laborator şi/sau specialistul în încercări nedistructive/electrice, se va proceda astfel:
    a) operatorul economic titular al laboratorului autorizat va transmite o notificare la I.S.C. prin care anunţă schimbarea şefului de laborator şi/sau a specialistului în încercări nedistructive/electrice;
    b) notificarea va fi însoţită de următoarele documente:
    - propunerea de numire a noului şef de laborator şi/sau a specialistului în încercări nedistructive/electrice;
    – documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională prevăzute în Anexa nr. 6 la procedură;
    – document care face dovada că şeful de laborator este angajat al laboratorului pe perioadă nedeterminată;
    – dovada instruirii/certificării/autorizării, după caz, pentru specialistul în încercări nedistructive/electrice;
    – acordurile de prelucrare date personale pentru: şef laborator, specialist încercări nedistructive/electrice, după caz, şi conducătorul operatorului economic titular al laboratorului.

    c) Conţinutul dosarului se analizează de către secretariatul comisiei de autorizare din punct de vedere al conformităţii cu cerinţele prevăzute la lit. b);
    d) În cazul în care dosarul de autorizare nu conţine toate documentele şi informaţiile solicitate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, I.S.C., prin secretariatul comisiei de autorizare, solicită în scris operatorului economic titular al laboratorului completări/clarificări, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea acestuia;
    e) În situaţia în care, după analizarea dosarului depus în vederea validării noului şef de laborator/specialist în încercări nedistructive/electrice, după caz, se constată că acesta conţine toate documentele şi informaţiile prevăzute în mod expres de prezenta procedură, dosarul se înaintează comisiei de autorizare;
    f) În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea raportului de evaluare, I.S.C. prin secretariatul comisiei de autorizare comunică solicitantului validarea/invalidarea şefului de laborator şi/sau specialistului în încercări nedistructive/electrice, după caz, precum şi I.R.C./I.J.C. pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea laboratorul.
    g) Persoana/persoanele propusă/propuse de operatorul economic în conformitate cu lit. b) îşi pot desfăşura activitatea ca şef laborator şi/sau specialist în încercări nedistructive/electrice numai după validarea acestora de către I.S.C.
    h) Şeful de laborator va fi angajat permanent al laboratorului pe perioadă nedeterminată.


    ART. 29
        În cazul oricărei modificări apărute pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, va fi notificat I.S.C. în termen de maxim 10 zile de la apariţia acestora.

    CAP. XI
    Sancţiuni
    ART. 30
    (1) I.S.C. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în condiţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţie, regulamente şi proceduri care reglementează funcţionarea laboratoarelor în construcţii, după cum urmează:
    a) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului în vederea verificării menţinerii condiţiilor avute în vedere la autorizare şi/sau neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii evaluatori;
    b) neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin regulamentele şi procedurile care reglementează autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor în construcţii.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă conform art. 36 pct. I lit. i) sau art. 36 pct. II lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Inspectoratul de Stat în construcţii - I.S.C. va dispune ca sancţiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute art. 36 pct. II lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea autorizaţiei laboratorului sau, după caz anularea acesteia.
    (4) Suspendarea sau anularea, se dispun prin PVCSC ca sancţiune complementară odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale de către inspectorul evaluator.
    (5) În vederea operării în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate, inspectorul evaluator va aduce la cunoştinţă direcţiei de specialitate din cadrul I.S.C. sancţiunile complementare aplicate.

    ART. 31
    (1) Suspendarea autorizaţiei pentru unul sau mai multe profiluri şi încercări se realizează în situaţia în care inspectorul evaluator, constată abateri de la cerinţele avute în vedere la autorizare, care fac imposibilă efectuarea unor încercări pentru profilurile şi încercările autorizate în condiţiile declarate sau faptul că se utilizează aparatură neetalonată şi/sau neverificată metrologic.
    (2) După realizarea acţiunilor corective de eliminare a neconformităţilor care au condus la suspendarea autorizaţiei, laboratorul va notifica I.J.C.
    (3) Inspectorul evaluator va efectua, o inspecţie pentru evaluarea modului de eliminare a neconformităţilor şi în funcţie de constatări, va dispune menţinerea sau ridicarea suspendării.

    ART. 32
    (1) Anularea autorizaţiilor se efectuează în cazul în care inspectorul evaluator constată că laboratorul a emis documente pentru profilurile şi încercările neautorizate.
    (2) În cazul anulării autorizaţiei, laboratorul are obligaţia să predea autorizaţia în original la I.S.C. în termen de 10 zile de la primirea sancţiunii.

    ART. 33
        Eliberarea de rapoarte de analize/încercări de către laboratoare după suspendarea autorizaţiei, se sancţionează contravenţional în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ducând la anularea autorizaţiilor acestora.

    ART. 34
        Deciziile de suspendare sau anulare a autorizaţiilor pot fi contestate la I.S.C. în termen de 15 zile de la data comunicării.

    ART. 35
        Anularea autorizaţiei poate fi dispusă, pe cale administrativă, la solicitarea operatorul economic titular al laboratorului autorizat, pentru motive justificate, care nu se circumscriu cazurilor reglementate potrivit legii ca şi contravenţii, pe baza propunerii inspectorului evaluator, cu exprimarea punctului de vedere al direcţiei de specialitate.

    CAP. XII
    Tarife
    ART. 36
    (1) Tariful de analizare, a dosarului în vederea autorizării extinderii/modificării autorizaţiei/modificării şefului de laborator sau a specialistului în încercări nedistructive/electrice, de către comisia de autorizare este în valoare de 100 lei.
    (2) Tariful de evaluare în vederea autorizării/extinderii încercărilor autorizate este de 50 lei pentru fiecare încercare solicitată.
    (3) Tariful de emitere a unei autorizaţii noi ca urmare a solicitării de autorizare/modificare autorizaţie este în valoare de 150 lei.
    (4) Tariful de emitere a unei anexe noi la o autorizaţie existentă ca urmare a solicitării de extindere a profilurilor şi încercărilor autorizate este în valoare de 150 lei.
    (5) Tariful de emitere a unui duplicat, conform anexei nr. 11, este în valoare de 150 de lei.
    (6) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi alin. (5) se achită şi se transmit odată cu solicitarea.
    (7) Tariful prevăzut la alin. (2) se achită după primirea înştiinţării cu data/perioada la care va avea loc evaluarea la faţa locului a laboratorului şi se transmite dovada plăţii înainte de data evaluării.
    (8) Tarifele prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) se achită înainte de emiterea autorizaţiei/anexei.
    (9) Conturile în care se achită aceste tarife sunt cele ale Inspectoratelor Judeţene în Construcţii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea laboratorul, publicat pe pagina de internet a I.S.C, respectiv www.isc.gov.ro.

    CAP. XIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 37
    (1) Autorizaţiile eliberate de I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului de 4 ani de la data emiterii/reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate.
    (2) Autorizaţiile emise până la data prezentei proceduri rămân valabile în condiţiile respectării cerinţelor standardului de referinţă SR EN ISO 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări" în vigoare.

    ART. 38
    (1) În situaţia desfiinţării/întreruperii activităţii unui laborator autorizat, operatorul economic titular al laboratorului va informa în scris I.S.C, în termen de maxim 5 zile de la desfiinţarea/întreruperea activităţii.
    (2) I.S .C. va consemna în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii autorizate situaţiile de suspendare sau anulare a autorizaţiilor laboratoarelor, precum şi desfiinţarea sau întreruperea activităţii laboratorului.

    ART. 39
        Profilurile şi încercările pentru care a fost autorizat laboratorul sunt cuprinse în anexa/anexele la autorizaţia emisă.

    ART. 40
        Documentele emise de laboratoare sunt valabile în următoarele condiţii:
    a) laboratorul emitent este autorizat, potrivit legii;
    b) documentele sunt emise de laborator corespunzător profilurilor şi încercărilor de competenţă, autorizate.


    ART. 41
    (1) În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii se poate elibera un duplicat, conform Anexei nr. 11 la procedură.
    (2) În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii, laboratorul solicitant va depune la ISC următoarele documente:
    a) o cerere din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea unui duplicat;
    b) anunţul pierderii autorizaţiei, prin care se declară nulă, publicat într-un cotidian de largă circulaţie;
    c) originalul autorizaţiei deteriorate împreună cu anexele;
    d) dovada achitării tarifului pentru emiterea duplicatului.


    ART. 42
        Autorizarea laboratoarelor de către ISC nu implică transferul de responsabilităţi de la persoana juridică autorizată la ISC şi nici nu o exonerează pe aceasta de obligaţiile ce îi revin potrivit legii şi prezentei proceduri.

    ART. 43
    (1) Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către ISC.
    (2) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică în condiţiile legii.

    ART. 44
     Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
                        Nomenclatorul profilurilor de încercări

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Codul │Denumirea profilului│
│crt.│profilului │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│1 │AchA │Analize chimice ape │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│2 │ACS │Analize chimice sol │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Agregate naturale │
│3 │ANCFD │pentru lucrări de │
│ │ │CF, drumuri │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Armături de │
│4 │AR │rezistenţă; din oţel│
│ │ │beton, sârme sau │
│ │ │plase sudate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│5 │AVC │Acustică şi vibraţii│
│ │ │în construcţii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│6 │BBABP │Beton, beton armat, │
│ │ │beton precomprimat │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│7 │CAL │Construcţii din │
│ │ │aliaje aluminiu │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│8 │CF │Suprastructură CF │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│9 │CL │Construcţii din lemn│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│10 │CO │Construcţii din oţel│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│11 │D │Drumuri │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│12 │Prefabricate│Prefabricate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Echipamente │
│13 │EIC │înglobate în │
│ │ │construcţii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Elemente din beton, │
│14 │E1BBABPZ │beton armat, beton │
│ │ │precomprimat, │
│ │ │zidărie │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│15 │EP │Elemente de pavaj │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│16 │F │Finisaje │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│17 │Geosintetice│Geosintetice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│18 │GTF │Geotehnică şi teren │
│ │ │de fundare │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│19 │H │Etanşarea rosturilor│
│ │ │cu mastic bituminos │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Hidroizolaţii, │
│20 │HITIF │izolaţii termice, │
│ │ │izolaţii fonice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│21 │IA │Instalaţii de │
│ │ │automatizare │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│22 │IAE │Instalaţii şi │
│ │ │aparatele electrice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Instalaţii de │
│ │ │contact, │
│ │ │semnalizare, │
│23 │ICF │centralizare bloc, │
│ │ │instalaţii de │
│ │ │automatizare pentru │
│ │ │CF │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│24 │IDM │Încercări │
│ │ │distructive metal │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│25 │IDL │Încercări │
│ │ │distructive lemn │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│26 │IDN │Încercări │
│ │ │distructive nemetale│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Încercări pentru │
│27 │IEX C │expertizarea │
│ │ │construcţiilor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│28 │IF │Instalaţii │
│ │ │frigorifice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Instalaţii de gaze │
│29 │IGN │combustibile │
│ │ │naturale │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│30 │II │Instalaţii de │
│ │ │încălzire │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Încercări │
│31 │INN │nedistructive │
│ │ │nemetale │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Încercări │ │
│ │accelerate │Încercări accelerate│
│32 │ale │ale sistemelor │
│ │sistemelor │rutiere │
│ │rutiere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│33 │Încercări │Încercări │
│ │polietilenă │polietilenă │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Încercări │Încercări produse │
│34 │produse │ceramice │
│ │ceramice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│35 │INM │Încercări │
│ │ │nedistructive metal │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│36 │IS │Instalaţii sanitare │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Instalaţii de │
│37 │IVC │ventilaţie şi │
│ │ │climatizare │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│38 │L INJ │Lucrări de injectare│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│39 │LT │Lucrări de │
│ │ │telecomunicaţii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Materiale │Materiale pentru │
│40 │pentru │învelitori │
│ │învelitori │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Materiale │ │
│41 │pentru │Materiale pentru │
│ │produse │produse ceramice │
│ │ceramice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│42 │MBM │Materiale pentru │
│ │ │betoane şi mortare │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│43 │MD │Materiale pentru │
│ │ │drumuri │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│44 │MNB │Materiale pentru │
│ │ │noroi bentonitic │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Materiale de │
│45 │MP │protecţie contra │
│ │ │agenţilor corozivi │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│46 │MTZ │Mortare pentru │
│ │ │tencuieli şi zidării│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│47 │PC │Protecţie catodică │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│48 │PCI │Protecţie contra │
│ │ │incendiilor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│49 │PPC │Produse polimerice │
│ │ │pentru construcţii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│50 │Produse │Produse finite │
│ │finite │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│51 │Profil │Profil chimic │
│ │chimic │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│52 │Siguranţa │Siguranţa │
│ │circulaţiei │circulaţiei │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│53 │SP │Suduri polietilenă │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Verificări │
│ │ │nedistructive şi a │
│54 │VNCEC │comportării în │
│ │ │exploatare a │
│ │ │construcţiilor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│55 │ZP │Zidărie şi pereţi │
└────┴────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 2

    la procedură
                                  CERERE DE AUTORIZARE
            Laborator de analize şi încercări în activitatea de construcţii
                      Autorizare [ ] Extindere [ ] Modificare [ ]
        Prin prezenta cerere, ............ (denumirea instituţiei titulare), reprezentată prin ........., cu sediul în ..............., vă solicităm declanşarea procedurii de autorizare pentru laboratorul ............. situat în ...................
        În acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:
    1. fişa de identificare a laboratorului;
    2. lista profilurilor şi încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea;
    3. chestionarul de informare şi autoevaluare;
    4. documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională, prevăzute în anexa nr. 5, pentru şeful de laborator
        ● copia diplomei de studii de lungă durată;
        ● document din care reiese experienţa profesională în activitatea de laborator în construcţii;
        ● dovada instruirii/certificării/autorizării, după caz, pentru specialistul încercări nedistructive/electrice;
        ● document care face dovada că şeful de laborator este angajat permanent al laboratorului pe perioadă nedeterminată;

    5. acordurile de prelucrare date personale ale: şef laborator, specialist încercări nedistructive, specialist încercări electrice, după caz şi conducătorul operatorului economic titular al laboratorului.
    6. dovada achitării tarifului de analizare dosar în vederea autorizării/extinderii/modificării autorizaţiei/modificării şefului de laborator sau a specialistului în încercări nedistructive/electrice, după caz, de către comisia de autorizare, în valoare de 100 lei.

        Declarăm prin prezenta că am luat la cunoştinţă de prevederile reglementărilor tehnice şi legislaţiei în vigoare aplicabile activităţii laboratorului pentru care solicităm autorizarea şi ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei, în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizaţiei.
        Vă rugăm ca după analizarea dosarului de autorizare, în cazul în care acesta corespunde exigenţelor stabilite pentru autorizare, să propuneţi perioada de efectuare a evaluării la faţa locului a laboratorului.
                                 Conducătorul unităţii,
    ......................................
                                 (numele şi prenumele)


    ......................................
                                      (semnătura)
                                          L.S.

                                          Data
    ......................................


    ANEXA 3

    la procedură
                             FIŞA DE IDENTIFICARE LABORATOR
        Date generale:
    1. Date privind operatorul economic titular al laboratorului (operator cu personalitate juridică)
    1.1. Denumirea .................................................
    1.2. Adresa (conform O.N.R.C.) .................................
    1.3. Nr. de telefon/Fax: ............. E-mail: .................
    1.4. Statutul juridic ..........................................
    1.5. Cod unic de înregistrare ..................................
    1.6. Nr. de ordine la registrul comerţului .....................
    1.7. Persoana de conducere delegată pentru reprezentare ........

    2. Date privind laboratorul de încercări
    2.1. Denumirea laboratorului ...................................
    2.2. Adresa (conform punct de lucru declarat) ..................
    2.3. Nr. de telefon/Fax ........................................
    2.4. Efectiv total personal laborator: ......, din care personal tehnic: .......


                                 Conducătorul unităţii
    (nume, prenume)
    ......................................


                                       Semnătura
    ......................................

                                          Data
    ......................................


    ANEXA 4

    la procedură
        Societatea ................
        Laboratorul ...............
                                         LISTA
      profilurilor şi încercărilor pentru care se solicită autorizarea/extinderea

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Aparatura │
│ │ │ │Standardul│utilizată │
│ │ │Denumirea │în vigoare│de │
│ │ │încercării│sau norma │laborator │
│Nr. │Profilul│conform │care │pentru │
│crt.│ │menţiune │stabileşte│efectuarea│
│ │ │standard │cum se │încercării│
│ │ │de metodă │face │şi impusă │
│ │ │ │încercarea│de normele│
│ │ │ │ │tehnice │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Conducătorul unităţii │Şeful de │
│(nume prenume/semnătura) │laborator │
│...........................................................│(nume │
│...........................................................│prenume/ │
│ │semnătura)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Data │ │
│...........................................................│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 5

    la procedură
        Societatea ...................
                                       CHESTIONAR
                              de informare şi autoevaluare
        Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunităţii vizitei de evaluare preliminară.

┌────┬───────────────────┬────────────────┐
│ │ │Rezultatul │
│Nr. │Cerinţa evaluată │autoevaluării │
│crt.│ ├──┬──┬──────────┤
│ │ │Da│Nu│Observaţii│
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│A. │Organizare generală │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Laboratorul dispune│ │ │ │
│ │de o organizare │ │ │ │
│ │care îi permite │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │activităţii astfel │ │ │ │
│ │încât să nu se │ │ │ │
│ │exercite presiuni │ │ │ │
│1. │financiare sau de │ │ │ │
│ │altă natură care │ │ │ │
│ │pot influenţa │ │ │ │
│ │imparţialitatea, │ │ │ │
│ │integritatea şi │ │ │ │
│ │credibilitatea │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt asigurate │ │ │ │
│ │spaţiile necesare │ │ │ │
│ │de desfăşurare în │ │ │ │
│ │bune condiţii a │ │ │ │
│2. │încercărilor (Se │ │ │ │
│ │precizează anexa │ │ │ │
│ │care prezintă │ │ │ │
│ │planul │ │ │ │
│ │laboratorului.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt stabilite │ │ │ │
│ │atribuţiile, │ │ │ │
│ │sarcinile, │ │ │ │
│ │responsabilităţile │ │ │ │
│ │etc. laboratorului │ │ │ │
│ │într-un regulament │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│3. │funcţionare al │ │ │ │
│ │laboratorului sau │ │ │ │
│ │capitolul din │ │ │ │
│ │regulamentul de │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │
│ │funcţionare al │ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │ │
│ │tutelare │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│B. │Resurse umane │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Laboratorul dispune│ │ │ │
│ │de personal astfel │ │ │ │
│ │încât să asigure │ │ │ │
│ │atât conducerea, │ │ │ │
│ │cât şi efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor pentru│ │ │ │
│ │care solicită │ │ │ │
│ │autorizarea cu │ │ │ │
│ │frecvenţa │ │ │ │
│ │planificată (Se │ │ │ │
│4. │precizează anexa │ │ │ │
│ │care prezintă lista│ │ │ │
│ │cu personalul │ │ │ │
│ │încadrat special │ │ │ │
│ │pentru laborator - │ │ │ │
│ │numele, funcţia, │ │ │ │
│ │calificarea; pentru│ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │
│ │autorizat se │ │ │ │
│ │completează │ │ │ │
│ │inclusiv numărul de│ │ │ │
│ │autorizaţie.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Personalul angajat │ │ │ │
│ │la laborator are │ │ │ │
│ │fişa postului │ │ │ │
│ │întocmită astfel │ │ │ │
│ │încât să cuprindă │ │ │ │
│5. │atribuţiile, │ │ │ │
│ │sarcinile, │ │ │ │
│ │responsabilităţile,│ │ │ │
│ │nivelurile de │ │ │ │
│ │decizie şi de │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este desemnat un │ │ │ │
│6. │responsabil cu │ │ │ │
│ │metrologia în │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Personalul angajat │ │ │ │
│ │la laborator are │ │ │ │
│ │cunoştinţele │ │ │ │
│ │necesare privind │ │ │ │
│ │legislaţia, │ │ │ │
│7. │standardele, │ │ │ │
│ │normativele │ │ │ │
│ │aplicabile │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Laboratorul are │ │ │ │
│ │documentat un │ │ │ │
│8. │program anual de │ │ │ │
│ │instruire a │ │ │ │
│ │întregului personal│ │ │ │
│ │din laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│C. │Sistemul calităţii │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi implementat │ │ │ │
│ │un sistem propriu │ │ │ │
│ │de management al │ │ │ │
│ │calităţii (Se │ │ │ │
│ │precizează anexa │ │ │ │
│ │care prezintă lista│ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│ │calităţii - manual,│ │ │ │
│ │proceduri, │ │ │ │
│ │instrucţiuni, listă│ │ │ │
│ │care include ediţia│ │ │ │
│9. │/revizia în │ │ │ │
│ │vigoare; în cazul │ │ │ │
│ │în care sistemul │ │ │ │
│ │calităţii este │ │ │ │
│ │inclus în sistemul │ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │ │
│ │tutelare trebuie să│ │ │ │
│ │se facă │ │ │ │
│ │specificaţii clare │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │
│ │sistemul calităţii │ │ │ │
│ │aplicabil │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │La elaborarea │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│10. │calităţii s-a avut │ │ │ │
│ │în vedere │ │ │ │
│ │respectarea SR EN │ │ │ │
│ │ISO CEI 17025 în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conducerea │ │ │ │
│ │laboratorului şi-a │ │ │ │
│11. │stabilit politica │ │ │ │
│ │şi obiectivele în │ │ │ │
│ │domeniul calităţii │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │ │
│ │sistemului │ │ │ │
│12. │calităţii sunt │ │ │ │
│ │accesibile │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există o procedură │ │ │ │
│ │pentru gestiunea │ │ │ │
│ │controlată a │ │ │ │
│ │înregistrărilor. │ │ │ │
│ │Procedura defineşte│ │ │ │
│ │modalitatea de a │ │ │ │
│ │asigura: uşurinţa │ │ │ │
│13. │identificării, │ │ │ │
│ │arhivării, │ │ │ │
│ │regăsirii şi │ │ │ │
│ │protecţiei │ │ │ │
│ │înregistrărilor, │ │ │ │
│ │durata de păstrare │ │ │ │
│ │şi destinaţia │ │ │ │
│ │finalizat │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un sistem de│ │ │ │
│ │tratare a cererilor│ │ │ │
│ │de ofertă/oferte şi│ │ │ │
│ │contractelor de │ │ │ │
│ │încercări pentru a │ │ │ │
│14. │stabili dacă │ │ │ │
│ │laboratorul are │ │ │ │
│ │capabilitatea să │ │ │ │
│ │îndeplinească │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │
│ │clientului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este asigurat │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │
│ │subcontractanţilor │ │ │ │
│ │în activităţile de │ │ │ │
│15. │încercări, în │ │ │ │
│ │sensul conformării │ │ │ │
│ │acestora la │ │ │ │
│ │cerinţele SR EN ISO│ │ │ │
│ │CEI 17025 în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Laboratorul are un │ │ │ │
│ │sistem documentat │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │aprovizionarea, │ │ │ │
│16. │recepţia, │ │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │utilizate în │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este efectuată │ │ │ │
│ │evaluarea şi │ │ │ │
│ │selecţia │ │ │ │
│ │furnizorilor pe │ │ │ │
│17. │baza capacităţii │ │ │ │
│ │acestora de a │ │ │ │
│ │furniza produse │ │ │ │
│ │conforme cu │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este stabilită │ │ │ │
│ │modalitatea de │ │ │ │
│ │interfaţă cu │ │ │ │
│ │clientul privind: │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │comunicare, │ │ │ │
│18. │transmiterea │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor, │ │ │ │
│ │reacţia clientului,│ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │ │
│ │acestuia etc. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt definite, │ │ │ │
│ │într-o procedură │ │ │ │
│ │documentată, │ │ │ │
│ │metodele de control│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │responsabilităţile/│ │ │ │
│ │autoritatea pentru │ │ │ │
│19. │controlul │ │ │ │
│ │încercărilor/ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │neconforme (Se va │ │ │ │
│ │preciza numărul │ │ │ │
│ │neconformităţilor │ │ │ │
│ │identificate în │ │ │ │
│ │ultimele 6 luni.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt păstrate │ │ │ │
│ │înregistrări │ │ │ │
│ │privind acţiunile │ │ │ │
│ │corective şi │ │ │ │
│ │preventive │ │ │ │
│ │rezultate în urma │ │ │ │
│ │controlului │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│20. │neconforme, │ │ │ │
│ │auditurilor interne│ │ │ │
│ │sau externe, │ │ │ │
│ │analiza efectuată │ │ │ │
│ │de conducere, │ │ │ │
│ │feedbackul de la │ │ │ │
│ │client, inclusiv │ │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi organizat │ │ │ │
│ │auditul intern al │ │ │ │
│21. │laboratorului │ │ │ │
│ │(Notaţi data │ │ │ │
│ │ultimului audit │ │ │ │
│ │intern efectuat.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se efectuează │ │ │ │
│ │periodic analiza de│ │ │ │
│ │către conducere a │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│22. │laborator │ │ │ │
│ │(Precizaţi │ │ │ │
│ │intervalul la care │ │ │ │
│ │se efectuează şi │ │ │ │
│ │data ultimei │ │ │ │
│ │analize.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│D. │Cerinţe tehnice │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt identificate │ │ │ │
│ │metodele de │ │ │ │
│ │încercare şi │ │ │ │
│23. │standardele, │ │ │ │
│ │specificaţiile etc.│ │ │ │
│ │după care se │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │încercările │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi proceduri/ │ │ │ │
│ │instrucţiuni de │ │ │ │
│24. │efectuare a tuturor│ │ │ │
│ │încercărilor pentru│ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │
│ │autorizarea │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi o listă │ │ │ │
│ │actualizată privind│ │ │ │
│ │legislaţia, │ │ │ │
│ │standardele, │ │ │ │
│25. │normativele etc. │ │ │ │
│ │aplicabile │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │laborator şi care │ │ │ │
│ │sunt în dotarea │ │ │ │
│ │laboratorului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Laboratorul este │ │ │ │
│ │dotat cu necesarul │ │ │ │
│ │de echipamente de │ │ │ │
│ │eşantionare, │ │ │ │
│ │măsurare şi │ │ │ │
│26. │încercare conforme │ │ │ │
│ │cu specificaţiile │ │ │ │
│ │relevante pentru │ │ │ │
│ │încercările/ │ │ │ │
│ │etalonările │ │ │ │
│ │respective. Dacă │ │ │ │
│ │nu, cum procedaţi │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există proceduri │ │ │ │
│ │documentate privind│ │ │ │
│ │identificarea, │ │ │ │
│ │metodele de │ │ │ │
│ │verificare │ │ │ │
│ │utilizate, │ │ │ │
│27. │securitatea în │ │ │ │
│ │manipulare, │ │ │ │
│ │transportul, │ │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │ │
│ │utilizarea şi │ │ │ │
│ │mentenanţa │ │ │ │
│ │planificată a │ │ │ │
│ │echipamentului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este amenajată o │ │ │ │
│ │zonă din laborator │ │ │ │
│ │pentru a se │ │ │ │
│ │depozita │ │ │ │
│28. │echipamentele │ │ │ │
│ │neconforme (Se va │ │ │ │
│ │haşura zona în │ │ │ │
│ │planul de situaţie │ │ │ │
│ │al laboratorului.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi un sistem de │ │ │ │
│ │evidenţă al │ │ │ │
│29. │verificărilor │ │ │ │
│ │metrologice. Dacă │ │ │ │
│ │da, precizaţi cum │ │ │ │
│ │este organizat. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi stabilite │ │ │ │
│ │proceduri care │ │ │ │
│ │descriu selectarea,│ │ │ │
│30. │planul de │ │ │ │
│ │eşantionare, │ │ │ │
│ │extragerea şi │ │ │ │
│ │pregătirea │ │ │ │
│ │eşantioanelor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi un sistem de │ │ │ │
│ │recepţionare, │ │ │ │
│31. │înregistrare, │ │ │ │
│ │etichetare, │ │ │ │
│ │depozitare (înainte│ │ │ │
│ │şi după încercare) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │După efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor aveţi │ │ │ │
│32. │o procedură de │ │ │ │
│ │eliminare a │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi un plan de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│ │calităţii întocmit │ │ │ │
│ │pe tipuri de │ │ │ │
│ │materiale, faze de │ │ │ │
│ │control care să │ │ │ │
│ │includă frecvenţa │ │ │ │
│33. │de efectuare a │ │ │ │
│ │încercărilor (în │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
│ │laboratoarelor care│ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │încercări pentru │ │ │ │
│ │operatorul economic│ │ │ │
│ │de care aparţine) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Aveţi instituit un │ │ │ │
│ │sistem de control │ │ │ │
│ │privind respectarea│ │ │ │
│34. │normelor tehnice │ │ │ │
│ │privind efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor. Cine │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dar pentru │ │ │ │
│ │verificarea modului│ │ │ │
│35. │de consemnare în │ │ │ │
│ │documentele emise, │ │ │ │
│ │cine efectuează │ │ │ │
│ │controlul? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Utilizaţi formulare│ │ │ │
│36. │pentru înscrierea │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularele/ │ │ │ │
│ │Caietele de lucru/ │ │ │ │
│37. │Fişele de lucru │ │ │ │
│ │sunt identificate │ │ │ │
│ │pe fiecare tip de │ │ │ │
│ │încercare │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Pentru rezultatele │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│38. │efectuate de │ │ │ │
│ │subcontractanţi se │ │ │ │
│ │emit rapoarte │ │ │ │
│ │scrise │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Înregistrările │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │trasabilitatea │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│ │(identificarea │ │ │ │
│39. │comenzii/ │ │ │ │
│ │contractului, │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │responsabil pentru │ │ │ │
│ │eşantionare, pentru│ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │încercării, pentru │ │ │ │
│ │înscrierea/calculul│ │ │ │
│ │rezultatelor) │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──┴──┴──────────┘

        NOTĂ:
        În rubrica "Observaţii" se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează şi care confirmă stadiul de realizare a cerinţei evaluate.

                                 Conducătorul unităţii,
    ......................................
                                 (numele şi prenumele)


    ......................................
                                      (semnătura)
                                          L.S.

        Data .........

    ANEXA 6

    la procedură
               CERINŢE MINIME DE STUDII ŞI EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ IMPUSE
        Şef laborator de analize şi încercări în construcţii
        Tabel 1.1.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Vechime │
│Cerinţe minime de │minimă în │
│calificare │activitatea│
│ │de │
│ │laborator │
├──────┬───────────────────┼───────────┤
│ │Studii de lungă │ │
│Studii│durată cu │ │
│de │specializarea în │3 ani │
│lungă │cel puţin un profil│ │
│durată│solicitat pentru │ │
│ │autorizare │ │
└──────┴───────────────────┴───────────┘        Specialist încercări nedistructive pentru profilurile: VNCEC, INN, INM
    Tabel 1.2.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Vechime │
│Cerinţe minime de │minimă în │
│calificare │activitatea│
│ │de │
│ │laborator │
├──────┬───────────────────┼───────────┤
│ │Studii de lungă │ │
│Studii│durată cu │ │
│de │specializarea în │ │
│lungă │profilul solicitat │3 ani │
│durată│pentru autorizare: │ │
│ │INN, INM, VNCEC, │ │
│ │după caz, │ │
├──────┴───────────────────┴───────────┤
│Curs de instruire în domeniu şi/sau │
│certificate de absolvire eliberate de │
│către un organism specializat în │
│certificarea persoanelor care │
│efectuează încercări nedistructive │
├──────────────────────────────────────┤
│Alte documente eliberate de Comisia │
│Naţională pentru Controlul │
│Activităţilor Nucleare - CNCAN, │
│Inspecţia de Stat pentru Controlul │
│Cazanelor, Recipientelor sub Presiune │
│şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR │
│(după caz) │
└──────────────────────────────────────┘        Specialist încercări electrice pentru profilul IAE
    Tabel 1.3.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │Vechime │
│Cerinţe minime de │minimă în │
│calificare │activitatea │
│ │de laborator │
├───────┬────────────────┼─────────────┤
│Studii │Studii de lungă │ │
│de │durată cu │3 ani │
│lungă │specializarea în│ │
│durată │profilul IAE │ │
├───────┴────────────────┴─────────────┤
│Autorizat ANRE │
├──────────────────────────────────────┤
│Curs de instruire în domeniu │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 7

    la procedură
        INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
                          PROCES-VERBAL DE EVALUARE LABORATOR,
    Încheiat azi ........................
                           (Perioada de evaluare ...........)

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Număr de │ │
│înregistrare de │…………………/………………… │
│la I.R.C./I.J.C. │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Număr de │ │
│înregistrare de │…………………/………………… │
│la S.C. │ │
├────────────┬┬───┴──────┬┬───────────┬┤
│Evaluare în ││ ││Menţinerii ││
│vederea: ││Extinderii││autorizării││
│Autorizării ││ ││ ││
├────────────┴┴──────────┴┴───────────┴┤
│Date de identificare laborator: │
│Denumire laborator │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Nr. Registrul │
│Proprietar │comerţului:. │
│laborator: ├────────────────────┤
│ │CUI societate: │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. telefon/fax │
│ │societate: │
│Adresă ├────────────────────┤
│proprietar: │E-mail: │
│ ├────────────────────┤
│ │Banca/cod IBAN: │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. telefon/fax │
│Adresă laborator:│societate: │
│ ├────────────────────┤
│ │E-mail: │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Nr. legitimaţie │
│inspectorilor │ │
│evaluatori │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│1. Baza legală a inspecţiei: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│- Legea nr. 10/ │ │
│1995 privind │ │
│calitatea în │ │
│construcţii, │ │
│republicată, cu │ │
│modificările şi │ │
│completările │- Procedura privind │
│ulterioare │evaluarea │
│- O.G. nr. 63/ │laboratoarelor de │
│2001 privind │analize şi încercări│
│înfiinţarea │în activitatea de │
│Inspectoratului │construcţii în │
│de Stat în │vederea autorizării,│
│Construcţii - │în vigoare; │
│I.S.C., aprobată │- Reglementări │
│prin Legea nr. │tehnice │
│707/03.12.2001, │(regulamente, │
│cu modificările │proceduri, │
│şi completările │specificaţii, │
│ulterioare │normative, │
│- Regulament │instrucţiuni, │
│privind controlul│ghiduri, │
│de stat al │metodologii, │
│calităţii în │manuale, etc.); │
│construcţii, │- SR EN ISO/IEC │
│aprobat prin H.G.│17025 - Cerinţe │
│nr. 492/2018 │generale pentru │
│- Regulamentul │competenţa │
│privind │laboratoarelor de │
│autorizarea │încercări şi │
│laboratoarelor de│etalonări. │
│analize şi │ │
│încercări în │ │
│activitatea de │ │
│construcţii, │ │
│aprobat prin H.G.│ │
│nr. 808/2005; │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│2. Evaluarea s-a efectuat în prezenţa │
│reprezentanţilor laboratorului: │
├───────────┬─────────┬────────────────┤
│Numele şi │Calitatea│Telefon: │
│prenumele │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┴─────────┴────────────────┤
│3. La evaluare au mai participat: │
├───────────┬─────────┬────────────────┤
│Nume şi │Calitatea│Telefon: │
│prenume │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┴─────────┴────────────────┤
│4. Stadiul realizării măsurilor │
│dispuse la evaluarea anterioară (dacă │
│este cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Stadiul autorizării laboratorului │
│de către I.S.C. │
├──────────┬───────────────────────────┤
│Este │ │
│autorizat:│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│A fost │ │
│autorizat:│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Nu a fost │ │
│autorizat:│ │
├──────────┴───────────────────────────┤
│6. Alte menţiuni │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Cerinţe generale │
│Răspuns posibil: DA, NU, O, N/A │
│(neaplicabil) │
├──────────────────────────────────────┤
│7.1. Imparţialitate │
├────────────────────────────────────┬─┤
│7.1.1. Laboratorul are identificate │ │
│documentat riscurile referitoare la │ │
│imparţialitate derivate din │ │
│activităţile sale, din relaţiile │ │
│sale sau din relaţiile personalului │ │
│său. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.1.2. Laboratorul poate demonstra │ │
│cum efectuează în mod sistematic │ │
│identificarea riscurilor asupra │ │
│imparţialităţii, precum şi │ │
│eliminarea sau minimizarea acestor │ │
│riscuri. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.1.3. Sunt documentate angajamente/│ │
│declaraţii ale personalului cheie │ │
│din organizaţie (manageri în │ │
│subordinea cărora se află │ │
│laboratorul; manageri care asigură │ │
│resursele, manageri care │ │
│comercializează serviciile de │ │
│încercare etc.) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.2. Confidenţialitate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.2.1. Sunt documentate angajamente │ │
│legale din punct de vedere juridic, │ │
│pentru gestionarea tuturor │ │
│informaţiilor obţinute în timpul │ │
│desfăşurării activităţilor de │ │
│laborator. Laboratorul poate │ │
│demonstra asigurarea │ │
│confidenţialităţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.2.2. Sunt identificate şi │ │
│documentate foarte clar informaţiile│ │
│cu drept de proprietate care pot fi │ │
│puse la dispoziţia publicului │ │
│inclusiv cazurile în care │ │
│laboratorul este obligat prin lege │ │
│sau autorizat prin dispoziţii │ │
│contractuale să facă acest lucru │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│7.2.3. Laboratorul poate demonstra │ │
│modalitatea de informare prealabilă/│ │
│notificare a clientului cu privire │ │
│la informaţiile pe care │ │
│intenţionează să le facă public │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│8. Observaţii la punctul 7 │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Cerinţe structurale │
│Răspuns posibil: DA, NU, O, N/A │
│(neaplicabil) │
├────────────────────────────────────┬─┤
│9.1. Laboratorul este entitate legal│ │
│constituită sau parte definită a │ │
│unei entităţi legale care este │ │
│responsabilă juridic pentru │ │
│activităţile sale de laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│9.2. Autorizaţia de construire a │ │
│laboratorului nr. │ │
│..................., după caz │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│9.3. Organigrame oficiale (ale │ │
│organizaţiei din care face parte │ │
│laboratorul, ale laboratorului, după│ │
│caz) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│9.4. Laboratorul are identificat │ │
│managementul care are │ │
│responsabilitatea generală pentru │ │
│laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│9.5. Managementul laboratorului se │ │
│asigură că integritatea sistemului │ │
│de management este menţinută atunci │ │
│când sunt planificate şi │ │
│implementate modificări ale │ │
│sistemului de management │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│10. Observaţii la punctul 9 │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Cerinţe referitoare la resurse │
│Răspuns posibil: DA, NU, O, N/A │
│(neaplicabil) │
├──────────────────────────────────────┤
│11.1. Generalităţi │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.1.1. Laboratorul dispune de │ │
│personal, facilităţi, echipamente, │ │
│sisteme şi servicii suport necesare │ │
│pentru a gestiona şi a efectua │ │
│activităţile sale de laborator │ │
│încercări │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│11.2. Personal │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.2.1. Laboratorul dispune de un │ │
│număr suficient de personal atât │ │
│tehnic cât şi operativ care │ │
│acţionează imparţial şi care are │ │
│competenţa necesară să efectueze │ │
│activitatea de laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.2. Laboratorul foloseşte │ │
│personal intern/extern/(lista │ │
│personalului de laborator intern şi/│ │
│sau extern). │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.3. Laboratorul are documentate │ │
│cerinţele de competenţă pentru │ │
│fiecare funcţie care influenţează │ │
│rezultatele activităţilor de │ │
│laborator, inclusiv cerinţele │ │
│referitoare la educaţie, calificare,│ │
│instruire, cunoştinţe tehnice, │ │
│aptitudini şi experienţă. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.4. Laboratorul face dovada │ │
│îndeplinirii cerinţelor de la pct. │ │
│11.2.3 │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.5. Managementul laboratorului │ │
│poate demonstra că a comunicat │ │
│personalului din subordine │ │
│sarcinile, responsabilităţile şi │ │
│competenţele ce le revin │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.6. Laboratorul dispune de o │ │
│procedură care prevede determinarea │ │
│cerinţelor de competenţă │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.7. Persoana desemnată pentru │ │
│examinarea şi validarea rezultatelor│ │
│cuprinse în rapoartele de încercări,│ │
│îndeplineşte cel puţin următoarele │ │
│cerinţe: │ │
│- are experienţă relevantă în │ │
│domeniul încercărilor; │ │
│- are pregătirea necesară; │ │
│- este instruită conform programului│ │
│de instruiri stabilit anual │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.8. Decizia de numire a şefului │ │
│de laborator. Decizia nr. ......... │ │
│/............... │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.9. decizia de numire a │ │
│specialistului în încercări │ │
│nedistructive. Decizia nr. .........│ │
│/..............., după caz │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.10. Persoanele autorizate │ │
│pentru executarea încercărilor │ │
│pentru care există cerinţe ale │ │
│legislaţiei specifice/reglementări │ │
│tehnice de încercare sau altă formă │ │
│de atestare de competenţă deţin │ │
│certificatele sau atestatele │ │
│necesare (ex. încercări │ │
│nedistructive elemente de beton, │ │
│încercări nedistructive metale etc.)│ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.11. Laboratorul are documentat │ │
│un sistem de instruire prin care să │ │
│se asigure că fiecare persoană este │ │
│instruită sub aspect tehnic şi de │ │
│management, iar cunoştinţele sunt │ │
│menţinute şi actualizate permanent │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.12. Programul de instruire este│ │
│elaborat în concordanţă cu cerinţele│ │
│de competenţă specifice tipului de │ │
│activitate şi responsabilitatea/ │ │
│autoritatea atribuită fiecărei │ │
│persoane care participă la │ │
│activitatea laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.13. Pentru personalul nou │ │
│angajat sau cel care a fost mutat şi│ │
│i s-a atribuit o activitate nouă │ │
│(care impune o calificare │ │
│superioară) i s-a elaborat un │ │
│program de instruire care cuprinde: │ │
│o perioadă de studiu şi adaptare, o │ │
│perioadă de probă cu activitatea sub│ │
│supervizare, o instruire continuă │ │
│etc. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.2.14. Laboratorul evaluează │ │
│permanent competenţa personalului şi│ │
│satisfacerea nevoilor de instruire │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│11.3. Facilităţi şi condiţii de mediu │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.3.1. Laboratorul are documentat │ │
│cerinţele referitoare la │ │
│facilităţile şi condiţiile de mediu │ │
│impuse de reglementările tehnice │ │
│aplicabile. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.3.2. Sunt documentate şi │ │
│monitorizate condiţiile de mediu │ │
│permanent astfel încât să nu │ │
│afecteze validitatea rezultatelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.3.3. Se asigură accesul controlat│ │
│în incinta laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.3.4. În incinta laboratorului │ │
│sunt separate zonele în care se │ │
│desfăşoară activităţi incompatibile │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│11.4. Echipamente │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.4.1. Laboratorul deţine toate │ │
│echipamentele necesare pentru │ │
│efectuarea încercărilor autorizate/ │ │
│solicitate pentru autorizare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.2. Laboratorul are documentat │ │
│cum se face manipularea, transportul│ │
│(în special pentru aparatele │ │
│mobile), depozitarea (mai ales la │ │
│aparatele de măsurare care necesită │ │
│condiţii speciale), utilizarea │ │
│(instrucţiuni de lucru conforme cu │ │
│cartea tehnică), întreţinerea │ │
│planificată (internă sau externă │ │
│planificată în planuri de │ │
│mentenanţă) a echipamentelor din │ │
│dotare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.3. Laboratorul are documentat │ │
│cum se verifică conformitatea │ │
│echipamentelor cu specificaţiile │ │
│tehnice înainte de punerea/repunerea│ │
│în funcţiune │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.4. Echipamentele din dotarea │ │
│laboratorului au capabilitatea să │ │
│atingă exactitatea de măsurare şi/ │ │
│sau incertitudine de măsurare │ │
│necesare pentru furnizarea de │ │
│rezultate valide │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.5. Echipamentele din dotarea │ │
│laboratorului sunt etalonate/ │ │
│verificate metrologic, după caz │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.6. Laboratorul are stabilit un │ │
│program de etalonare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.7. Echipamentele din laborator │ │
│sunt etichetate cu informaţii despre│ │
│serie, stare de funcţionare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.8. Echipamentele defecte/scoase│ │
│din uz sunt izolate şi marcate │ │
│corespunzător │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.9. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări referitoare la: │ │
│identitatea echipamentului (serie, │ │
│producător, locaţie, accesorii), │ │
│date referitoare la etalonări, plan │ │
│de mentenanţă şi înregistrări ale │ │
│lucrărilor de mentenanţă, date │ │
│referitoare la reparaţii, mutări │ │
│echipamente │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.4.10. Laboratorul dispune de o │ │
│procedură care prevede verificări │ │
│intermediare în vederea menţinerii │ │
│încrederii în performanţa │ │
│echipamentelor │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│11.5. Trasabilitatea metrologică │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.5.1. Laboratorul are documentată │ │
│modalitatea de asigurare şi │ │
│menţinere a trasabilităţii │ │
│metrologice a rezultatelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│11.5.2. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări privind trasabilitatea │ │
│metrologică │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│11.6. Produse şi servicii furnizate │
│din exterior │
├────────────────────────────────────┬─┤
│11.6.1. Laboratorul dispune de o │ │
│procedură care prevede: criteriile │ │
│de selecţie a furnizorilor externi, │ │
│criteriilor de acceptare şi recepţie│ │
│a produselor şi serviciilor şi modul│ │
│de comunicare către furnizorii de │ │
│produse şi servicii │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│12. Observaţii la pct. 11 │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│13. Cerinţe referitoare la proces │
│Răspuns posibil: DA, NU, O, N/A │
│(neaplicabil) │
├──────────────────────────────────────┤
│13.1. Analiza solicitărilor, ofertelor│
│şi contractelor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.1.1. Laboratorul are documentată │ │
│o procedură referitoare la analiza │ │
│solicitărilor ofertelor şi │ │
│contractelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.1.2. Procedura conţine date │ │
│despre: │ │
│- existenţa capabilităţii şi a │ │
│resurselor pentru a îndeplinii │ │
│cerinţele; │ │
│- selectarea metodelor │ │
│corespunzătoare cerinţelor │ │
│clienţilor; │ │
│- informarea şi obţinerea acordului │ │
│clientului despre eventuale │ │
│activităţi efectuate de furnizorii │ │
│externi de încercări │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.1.3. Laboratorul informează │ │
│clientul atunci când metoda │ │
│solicitată de client este │ │
│considerată neadecvată sau depăşită │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.1.4. Laboratorul are stabilită │ │
│modalitatea de informare a │ │
│clienţilor laboratorului referitoare│ │
│la modificările făcute faţă de │ │
│contract │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.1.5. Laboratorul are documentată │ │
│modalitatea de acces a clientului în│ │
│vederea monitorizării încercării │ │
│solicitate │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.2. Selectarea şi verificarea │
│metodelor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.2.1. Laboratorul dispune de │ │
│standarde, normative, legislaţie │ │
│etc. corespunzătoare activităţii │ │
│autorizate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.2.2. Pentru încercările │ │
│autorizate laboratorul se asigură că│ │
│aplică prevederile reglementărilor │ │
│tehnice în construcţii, standarde │ │
│naţionale sau alte documente tehnice│ │
│aplicabile │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.2.3. Laboratorul deţine proceduri│ │
│şi/sau instrucţiuni de lucru │ │
│adecvate pentru toate activităţile │ │
│de laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.2.4. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la faptul că│ │
│procedurile şi documentaţia suport │ │
│(instrucţiuni, standarde, manuale │ │
│etc.) sunt permanent actualizate şi │ │
│uşor disponibile personalului │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.3. Eşantionare (pentru │
│laboratoarele care fac eşantionare) │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.3.1. Laboratorul dispune de │ │
│proceduri de eşantionare, care │ │
│respectă legislaţia în vigoare şi │ │
│standardele de metodă aplicabile. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.3.2. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la: │ │
│- locul eşantionării; │ │
│- metoda de eşantionare utilizată; │ │
│- data şi ora eşantionării; │ │
│- date pentru identificarea şi │ │
│descrierea eşantionului; │ │
│- identificarea persoanei/ │ │
│persoanelor care a făcut │ │
│eşantionarea; │ │
│- identificarea echipamentului │ │
│utilizat; │ │
│- condiţiile de mediu şi transport; │ │
│- identificarea locului de unde s-a │ │
│făcut eşantionarea, după caz │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.4. Manipularea obiectelor de │
│încercare │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.4.1. Laboratorul are documentat │ │
│prevederi cu privire la: │ │
│transportul, recepţia, identificarea│ │
│unică a probelor, manipularea │ │
│probelor în laborator, depozitarea, │ │
│păstrarea, evitarea contaminării sau│ │
│deteriorării probelor, eliminarea │ │
│sau returnarea obiectelor de │ │
│încercat, astfel încât să se asigure│ │
│integritatea probelor prin │ │
│respectarea condiţiilor de │ │
│microclimat specific tipului de │ │
│probă │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.4.2. Laboratorul are documentată │ │
│modalitatea de predare a probelor. │ │
│La predare este verificată │ │
│integritatea probelor şi a │ │
│documentelor însoţitoare? │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.5. Înregistrări tehnice │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.5.1. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la: │ │
│- datele şi calculele originale; │ │
│- rezultatele încercărilor; │ │
│- rapoarte de încercări; │ │
│- amendamentele la rapoarte │ │
│(amendamente care pot fi urmărite │ │
│faţă de versiunea anterioară), după │ │
│caz; │ │
│- numele personalului de laborator │ │
│responsabil pentru fiecare │ │
│activitate de laborator şi pentru │ │
│verificarea datelor şi a │ │
│rezultatelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.5.2. Laboratorul face dovada │ │
│trasabilităţii probelor de la │ │
│intrare până la ieşire din laborator│ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.6. Asigurarea validităţii │
│rezultatelor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.6.1. Laboratorul deţine o │ │
│procedură pentru planificarea │ │
│monitorizării validităţii │ │
│rezultatelor sale │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.6.2. Laboratorul asigură │ │
│validitatea rezultatelor prin │ │
│control intern │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.6.3. Laboratorul asigură │ │
│validitatea rezultatelor prin │ │
│control extern prin compararea │ │
│rezultatelor altor laboratoare │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.7. Raportarea rezultatelor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.7.1. Rezultatele încercărilor │ │
│sunt analizate şi autorizate înainte│ │
│de a fi emise │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.7.2. Rapoartele de încercări │ │
│emise sunt clare, fără ambiguitate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.7.3. Cu excepţia cazului în care │ │
│laboratorul are motive întemeiate │ │
│pentru minimizarea informaţiilor │ │
│furnizate, rapoartele de încercări │ │
│emise cuprind cel puţin următoarele │ │
│informaţii, │ │
│- identificare laborator; │ │
│- identificare client; │ │
│- identificare probă; │ │
│- data emiterii şi numărul de │ │
│pagini; │ │
│- data primirii probei; │ │
│- referiri la eşantionarea făcută de│ │
│laborator sau de client, după caz; │ │
│- dacă probele sunt aduse de client │ │
│se declară că încercările au fost │ │
│făcute pe eşantioanele primite; │ │
│- rezultatele încercărilor, unitatea│ │
│de măsură, metodele utilizate; │ │
│- declaraţie că rezultatele se │ │
│referă numai la obiectele încercate │ │
│şi o declaraţie că raportul nu poate│ │
│fi reprodus integral decât cu │ │
│aprobarea laboratorului; │ │
│- identificarea persoanei care │ │
│autorizează raportul de încercare; │ │
│- identificarea clară a rezultatelor│ │
│care provin de la furnizori externi │ │
│- informaţii privind condiţiile de │ │
│mediu, după caz; │ │
│- opinii şi interpretări, după caz │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.8. Reclamaţii │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.8.1. Laboratorul deţine o │ │
│procedură referitoare la tratarea │ │
│reclamaţiilor care conţine cel puţin│ │
│următoarele elemente: │ │
│- descrierea procesului de primire, │ │
│validare, investigare a reclamaţiei │ │
│şi decizia asupra acţiunilor care │ │
│trebuie întreprinse ca răspuns la │ │
│reclamaţie; │ │
│- urmărirea şi înregistrarea │ │
│reclamaţiilor, inclusiv a acţiunilor│ │
│întreprinse pentru rezolvarea │ │
│acestora; │ │
│- asigurarea că sunt întreprinse │ │
│toate acţiunile adecvate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.8.2. Laboratorul are stabilită │ │
│modalitatea de furnizare către │ │
│reclamant a modului de tratare şi de│ │
│rezolvare a reclamaţiilor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.8.3. Laboratorul se asigură că │ │
│răspunsul la reclamaţie este │ │
│elaborat de o persoană neimplicată │ │
│în activitatea de laborator în cauză│ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.9. Activitatea neconformă │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.9.1. Laboratorul deţine o │ │
│procedură care defineşte: │ │
│- responsabilităţile şi autorităţile│ │
│pentru managementul activităţilor │ │
│neconforme; │ │
│- acţiunile întreprinse; │ │
│- evaluarea impactului asupra │ │
│activităţilor anterioare; │ │
│- decizii privind acceptarea │ │
│neconformităţii; │ │
│- decizie de reluare a activităţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.9.2. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la │ │
│activităţile neconforme │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│13.10. Controlul datelor şi │
│managementul informaţiilor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│13.10.1. Laboratorul are acces la │ │
│datele şi informaţiile necesare │ │
│pentru efectuarea activităţilor de │ │
│laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.10.2. Sistemul de management al │ │
│datelor şi informaţiilor din │ │
│activitatea laboratorului utilizat │ │
│pentru colectarea, prelucrarea, │ │
│înregistrarea, raportarea, păstrarea│ │
│şi recuperarea datelor este │ │
│computerizat │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│13.10.3. Documentele şi │ │
│înregistrările generate în sistem │ │
│informatic (procedurile de sistem/ │ │
│operaţionale, instrucţiunile de │ │
│utilizare, formulare, programe de │ │
│calcul, rapoartele de încercări etc)│ │
│sunt protejate împotriva accesului/ │ │
│modificărilor neautorizat (e) │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│14. Observaţii la pct. 13 │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│15. Cerinţe referitoare la sistemul de│
│management │
│Răspuns posibil: DA, NU, O, N/A │
│(neaplicabil) │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.1. Laboratorul are documentat, │ │
│implementat şi menţinut un sistem de│ │
│management capabil să susţină şi să │ │
│demonstreze îndeplinirea consecventă│ │
│a cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025 şi │ │
│să asigure calitatea rezultatelor │ │
│laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.1. Manual management calitate │ │
│(propriu) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.2. Proceduri generale (sistem │ │
│şi/sau operaţionale), codificate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.3. Proceduri şi/sau │ │
│instrucţiuni de lucru pentru │ │
│încercările autorizate/solicitate │ │
│pentru autorizare, după caz │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.4. Documentele sistemului de │ │
│management sunt aprobate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.5. Documentele modificate sunt │ │
│reexaminate şi aprobate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.6. Documentele sunt │ │
│identificate şi difuzate în ediţia │ │
│în vigoare la locurile de utilizare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.7. Se ţine o evidenţă │ │
│corespunzătoare a documentelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.1.8. Este specificat modul de │ │
│arhivare a documentelor perimate. │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2. Se va completa pentru │
│laboratoarele care au optat pentru un │
│sistem de management în concordanţă cu│
│opţiunea A │
├──────────────────────────────────────┤
│15.2.1 Documentaţia sistemului de │
│management │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.1.1. Laboratorul are │ │
│documentate, implementate şi │ │
│menţinute politici şi obiective care│ │
│să trateze competenţa, │ │
│imparţialitatea, funcţionarea │ │
│laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.1.2. Laboratorul poate face │ │
│dovada că managementul se angajează │ │
│pentru dezvoltarea, implementarea şi│ │
│îmbunătăţirea sistemului de │ │
│management │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.1.3. Personalul laboratorului │ │
│are acces la documentaţia sistemului│ │
│de management şi la informaţiile │ │
│aplicabile responsabilităţilor │ │
│fiecăruia │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.2. Controlul documentelor │
│sistemului de management │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.2.1. Laboratorul se asigură că │ │
│documentele: │ │
│- sunt aprobate de personal │ │
│autorizat; │ │
│- sunt analizate şi actualizate │ │
│periodic; │ │
│- sunt identificate modificările şi │ │
│reviziile; │ │
│- sunt difuzate/retrase în mod │ │
│controlat; │ │
│- sunt unic identificate; │ │
│- nu sunt utilizate documentele │ │
│perimate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.2.2. Laboratorul are stabilit │ │
│modul cum emite atât înregistrările │ │
│tehnice cât şi înregistrările │ │
│aferente sistemului de management │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.2.3. Laboratorul are │ │
│implementată modalitatea de control │ │
│a înregistrărilor sistemului de │ │
│management prin: │ │
│- identificare (codificare); │ │
│- depozitare corespunzătoare; │ │
│- protejare; │ │
│- arhivare şi stabilire timp de │ │
│păstrare şi eliminare; │ │
│- disponibile funcţie de modul în │ │
│care s-a stabilit accesul la │ │
│înregistrări astfel încât să se │ │
│răspunde cerinţelor de │ │
│confidenţialitate │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.3. Acţiuni pentru tratarea │
│riscurilor şi oportunităţilor │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.3.1 Laboratorul are │ │
│identificate riscurile şi │ │
│oportunităţile legate de toate │ │
│obiectivele sistemului de management│ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.3.2. Laboratorul are stabilite │ │
│strategiile care vor fii utilizate │ │
│în vederea controlului pentru: │ │
│- a se asigura că sistemul de │ │
│management implementat îşi atinge │ │
│obiectivele propuse şi obţine │ │
│rezultatele dorite; │ │
│- a preveni sau a reduce impacturile│ │
│nedorite şi potenţialele eşecuri în │ │
│activitatea de laborator │ │
│- a realiza îmbunătăţirea │ │
│activităţii proprii │ │
│- a identifica oportunităţile │ │
│apărute în vederea realizării │ │
│scopului şi a obiectivelor │ │
│laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.3.3. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la tratarea │ │
│riscurilor, tratare care presupune │ │
│parcurgerea etapelor de │ │
│identificare, analiză, evaluare, │ │
│controlul şi monitorizare a │ │
│riscurilor │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.4. Îmbunătăţire │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.4.1. Laboratorul are │ │
│identificate, selectate şi │ │
│implementate acţiuni adecvate de │ │
│îmbunătăţire │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.4.2. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la │ │
│îmbunătăţire │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.5. Acţiuni corective │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.5.1. Laboratorul are stabilită │ │
│modalitatea de reacţie la apariţia │ │
│neconformităţilor. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.5.2. Laboratorul evaluează │ │
│nevoia de acţiuni corective pentru a│ │
│elimina cauzele care le-au produs │ │
│(analizarea neconformităţii, │ │
│determinarea cauzelor │ │
│neconformităţilor, verificarea │ │
│existenţei unei neconformităţi │ │
│similare sau care poate să reapară) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.5.3. Laboratorul aplică │ │
│corecţii şi acţiuni corective │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.5.4. Laboratorul păstrează │ │
│înregistrări referitoare la natura, │ │
│cauzele, măsurile stabilite şi │ │
│rezultatele obţinute după │ │
│implementarea acţiunilor corective │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.6. Audituri interne │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.6.1 Laboratorul are stabilit şi│ │
│documentat intervalele planificate │ │
│pentru furnizarea de informaţii dacă│ │
│sistemul de management implementat │ │
│este conform cu: cerinţele proprii │ │
│ale laboratorului, cu cerinţele │ │
│standardului referenţial şi faptul │ │
│dacă sistemul de management │ │
│implementat este menţinut eficient │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.6.2. Laboratorul are stabilit │ │
│şi menţine un program de audit │ │
│intern │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.6.3. Sunt definite criteriile │ │
│de audit │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.6.4. Se asigură raportarea │ │
│rezultatului auditului către │ │
│managementul laboratorului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.6.5. Se păstrează înregistrări │ │
│referitoare la auditul intern │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.2.7. Analize efectuate de │
│management │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.2.8.1. Managementul laboratorului│ │
│îşi analizează sistemul de │ │
│management la intervale planificate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.8.2.Elementele de intrare la │ │
│analiza de management cuprind: │ │
│- îndeplinirea obiectivelor │ │
│stabilite; │ │
│- stadiul acţiunilor de la analiza │ │
│anterioară; │ │
│- rezultatele auditurilor interne şi│ │
│externe; │ │
│- acţiunile corective propuse; │ │
│- modificări ale volumului şi gamei │ │
│de activităţi; │ │
│- feedbackul de la clienţi; │ │
│- tratarea reclamaţiilor; │ │
│- rezultatele identificării şi │ │
│tratării riscurilor; │ │
│- activităţi de monitorizare şi de │ │
│instruire │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.8.3. Elementele de ieşire ale │ │
│analizei de management cuprind │ │
│deciziile şi acţiunile pentru: │ │
│- eficacitatea sistemului de │ │
│management; │ │
│- îmbunătăţirea sistemului de │ │
│management; │ │
│- asigurarea resurselor necesare; │ │
│- orice nevoie de schimbare la nivel│ │
│de laborator │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.8.4. Laboratorul deţine │ │
│înregistrări cu privire la analiza │ │
│de management │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.2.9. Se ţine o evidenţă │ │
│corespunzătoare a tuturor │ │
│înregistrărilor generate de │ │
│aplicarea sistemului de management │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│15.3. Se va completa pentru │
│laboratoarele care au optat pentru un │
│sistem de management în concordanţă cu│
│opţiunea B │
├────────────────────────────────────┬─┤
│15.4.1 Laboratorul are implementat │ │
│un sistem de management ISO 9001 în │ │
│vigoare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.4.2. Laboratorul are certificat │ │
│sistemul de management ISO 9001 │ │
│(este opţional) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│15.4.3 Laboratorul este capabil să │ │
│demonstreze că îndeplineşte │ │
│cerinţele de la art. 4 până la art. │ │
│7 din standardul SR EN ISO/IEC 17025│ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│16. Observaţii la pct. 15 │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│17. Alte constatări │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│18. │ │
│Neconformităţi │Abateri de la: │
│constatate │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│18.1 │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│18.2 │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│19. Măsuri dispuse │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Termen: │
│19.1. ├──────────────────────┤
│ │Răspunde: │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Termen: │
│19.2. ├──────────────────────┤
│ │Răspunde: │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Responsabilii │ │
│desemnaţi în │ │
│prezentul │ │
│proces-verbal │ │
│de evaluare, │ │
│vor prezenta în│TERMEN: │
│scris la I.S.C.│ │
│modul de │ │
│aducere la │ │
│îndeplinire al │ │
│măsurilor │ │
│dispuse │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│20. Concluzii │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Paginile anexate, în număr de │
│.........., fac parte integrantă din │
│prezentul proces-verbal de evaluare │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SEMNĂTURI │
├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Din partea I.S.C. │Din partea unităţii evaluate: │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nume: │Nume: │
│.......................................│.......................................│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Prenume: │Prenume: │
│................................... │................................... │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
│................................ │................................ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    ANEXA 8

    la procedură
                ANTETUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
                                   RAPORT DE EVALUARE
         a laboratorului de analize şi încercări în activitatea de construcţii
    Încheiat astăzi, .................

┌───────────────────────────────────────┐
│Date de identificare laborator: │
├─────────────────┬─────────────────────┤
│ │Nr. registrul │
│Operatorul │comerţului: │
│economic titular:├─────────────────────┤
│ │CUI societate: │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Nr. telefon: │
│Adresa ├─────────────────────┤
│operatorului │Nr. fax: │
│economic titular:├─────────────────────┤
│ │E-mail: │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Nr. telefon laborator│
│Adresa ├─────────────────────┤
│laboratorului: │Nr. fax laborator: │
│ ├─────────────────────┤
│ │E-mail: │
├─────────────────┴─────────────────────┤
│Baza legală a atestării: │
├─────────────────┬─────────────────────┤
│Legea nr. 10/1995│ │
│privind calitatea│ │
│în construcţii, │ │
│republicată cu │ │
│modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare; │SR EN ISO CEI 17025 -│
│Ordonanţa │Cerinţe generale │
│Guvernului nr. 63│pentru competenţa │
│/2001 privind │laboratoarelor de │
│înfiinţarea │încercări şi │
│Inspectoratului │etalonări; │
│de Stat în │Procedura privind │
│Construcţii - │evaluarea │
│I.S.C., aprobată │laboratoarelor de │
│cu modificări │analiză şi încercări │
│prin Legea nr. │în activitatea de │
│707/2001, cu │construcţii în │
│modificările şi │vederea autorizării; │
│completările │Reglementări tehnice │
│ulterioare; │(regulamente, │
│Regulamentul │proceduri, │
│privind controlul│specificaţii, │
│de stat al │normative, │
│calităţii în │instrucţiuni, │
│construcţii, │ghiduri, metodologii,│
│aprobat prin │manuale etc.); │
│Hotărârea │Regulamentul privind │
│Guvernului nr. │activitatea de │
│492/2018; │metrologie în │
│Regulamentul │construcţii, aprobat │
│privind │prin Hotărârea │
│autorizarea │Guvernului nr. 766/ │
│laboratoarelor de│1997, cu modificările│
│analize şi │şi completările │
│încercări în │ulterioare. │
│activitatea de │ │
│construcţii, │ │
│aprobat prin │ │
│Hotărârea │ │
│Guvernului nr. │ │
│808/2005; │ │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│Comisia de │ │
│autorizare │Numele şi prenumele │
│compusă din: │ │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│Preşedinte │ │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│Membru │ │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│Membru │ │
├─────────────────┼─────────────────────┤
│Secretar comisie │ │
├─────────────────┴─────────────────────┤
│În urma analizării dosarului de │
│autorizare de către comisia de │
│autorizare s-au constatat următoarele: │
├─────────┬───────────────┬──────┬──────┤
│Nr. │Criteriul │DA │NU │
│crt. │analizat │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────┼──────┤
│ │Fişa de │ │ │
│ │identificare │ │ │
│ │este completată│ │ │
│ │cu toate datele│ │ │
│1. │de identificare│ │ │
│ │necesare în │ │ │
│ │faza de │ │ │
│ │autorizare/ │ │ │
│ │extindere/ │ │ │
│ │modificare? │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────┼──────┤
│ │Lista │ │ │
│ │profilurilor şi│ │ │
│ │încercărilor de│ │ │
│ │laborator │ │ │
│ │pentru care se │ │ │
│2. │solicită │ │ │
│ │autorizarea/ │ │ │
│ │extinderea │ │ │
│ │profilurilor şi│ │ │
│ │încercărilor │ │ │
│ │autorizate │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────┼──────┤
│ │Chestionarul de│ │ │
│ │informare şi │ │ │
│ │autoevaluare │ │ │
│ │s-a completat │ │ │
│3. │conform │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │
│ │etapei de │ │ │
│ │autorizare/ │ │ │
│ │extindere/ │ │ │
│ │modificare? │ │ │
├─────────┼───────────────┼──────┼──────┤
│ │S-a constatat │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │tuturor │ │ │
│4. │acţiunilor │ │ │
│ │corective │ │ │
│ │stabilite în │ │ │
│ │procesul-verbal│ │ │
│ │de evaluare? │ │ │
├─────────┴───────────────┴──────┴──────┤
│Alte constatări rezultate în urma │
│analizei: │
├───────────────────────────────────────┤
│CONCLUZIA COMISIEI DE AUTORIZARE │
│În urma analizei documentelor, │
│laboratorul │
│.............................., cu │
│sediul ........................, │
│ÎNDEPLINEŞTE/NU ÎNDEPLINEŞTE criteriile│
│de autorizare/extindere/modificare │
│autorizaţie. │
│Dl/d-na .......................... │
│întruneşte condiţiile prevăzute în │
│Procedura privind evaluare │
│laboratoarelor de analiză şi încercări │
│în activitatea de construcţii în │
│vederea autorizării, aprobată prin │
│Ordinul ..................., cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, pentru ocuparea postului de│
│şef laborator/specialist încercări │
│nedistructive/electrice în cadrul │
│.................................. │
├────────────┬─────────┬────────────────┤
│Comisia de │Numele şi│Semnătura │
│autorizare │prenumele│ │
├────────────┼─────────┼────────────────┤
│Preşedinte │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────────┤
│Membru │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────────┤
│Membru │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────────┤
│Secretar │ │ │
│comisie │ │ │
└────────────┴─────────┴────────────────┘

        Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în ...... exemplare.

    ANEXA 9

    la procedură
                                    FIŞĂ DE EVALUARE
             Şef de laborator/Specialist încercări nedistructive/electrice
    I. DATE DE IDENTIFICARE LABORATOR
        Proprietarul laboratorului: ..................................
    Sediul social: ..................................................
        Adresa laboratorului: ........................................
    Profilurile: ......................................................

    II. MOD DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR PROFESIONALE (conform specificaţii anexa 5 şi documente solicitate la autorizare)
    Numele şi prenumele: .............................................
    Studii: ................................................................
        Vechimea în activitatea de laborator: ........................


┌────────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cerinţa │Conform│Neconform│Observaţii │
│evaluată │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Decizia de numire │
│ │ │ │...........................................................................................│
│ │ │ │Diplomă de studii │
│ │ │ │...........................................................................................│
│Cerinţe de │ │ │Documente doveditoare vechime în activitatea de laborator │
│studii şi │ │ │...........................................................................................│
│experienţă │ │ │Instruirii în domeniu ........................................................ │
│profesională│ │ │Certificări │
│ │ │ │........................................................................ │
│ │ │ │Autorizări │
│ │ │ │........................................................................ │
│ │ │ │Alte documente prezentate │
│ │ │ │......................................................................................... │
└────────────┴───────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Numele şi prenumele │ │ │
│evaluatorului I.J.C./ │Semnătura│Data│
│I.C.B. │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 10

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)

                                       ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016