Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021  de autorizare a unităţilor protejate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021 de autorizare a unităţilor protejate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 970 din 11 octombrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicat în MOnitorul Oficial, Partea I, nr. 970 din 11 octombrie 2021.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea de autorizare a unităţilor protejate în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de prevederile art. 5 pct. 29, art. 81 alin. (1), (1^1) şi (2), art. 78 alin. (3) lit. b) şi alin. (4^2) şi (4^3) din Lege, şi anume:
    A. entitatea trebuie să fie, după caz:
    a) cu personalitate juridică şi gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
    b) fără personalitate juridică, sub formă de secţie, atelier sau altă structură cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puţin 30% din totalul angajaţilor secţiei/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor secţiei, atelierului sau structurii;
    c) persoană fizică deţinătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în situaţia în care:
    (i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfăşoare activităţi independente, atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
    (ii) este persoană fizică autorizată;
    (iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;


    B. produsele sau serviciile entităţii trebuie să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate. Propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unităţii protejate autorizate, reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

    (2) Fac excepţie de la prevederile la alin. (1) lit. B unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, care pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi protejate au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.
    (3) Activităţile de intermedieri prevăzute la alin. (2) se referă numai la produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la alin. (1) lit. B.

    ART. 4
    (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune fie prin poştă cu confirmare de primire, fie la sediul Autorităţii din municipiul Bucureşti, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, şi va cuprinde, după caz, următoarele documente:
    a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
    b) actele privind înfiinţarea şi organizarea entităţii, în termen de valabilitate, care pot fi: act constitutiv/statut din care să rezulte activităţile economice desfăşurate, act normativ/ regulament de organizare şi funcţionare;
    c) certificat de înregistrare în registrul comerţului sau certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial întocmit de instanţa de judecată;
    d) certificat constatator de bază, emis de oficiul registrului comerţului sau, în cazul organizaţiilor neguvernamentale, extras din Registrul special al asociaţiilor si fundaţiilor;
    e) copie de pe cartea de identitate, autorizaţie/atestat/ decizie/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale;
    f) actul din care să reiasă codul de înregistrare fiscală;
    g) un document justificativ din partea operatorului economic, instituţiei publice sau a organizaţiei neguvernamentale, prin care se atestă înfiinţarea unei secţii, a unui atelier sau unei alte structuri în cadrul acestuia/acesteia;
    h) tabelul cu domeniul/domeniile de activitate şi personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
    i) raport per salariat din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de completare a cererii de autorizare, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III sau, după caz, copii ale convenţiilor individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    j) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
    k) declaraţia-angajament semnată de reprezentantul legal al unităţii protejate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    (2) În cazul organizaţiilor persoanelor cu handicap care intră sub incidenţa prevederilor art. 3 alin. (2), statutul acestor entităţi trebuie să conţină menţiuni referitoare la faptul că membrii organizaţiilor sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar declaraţia-angajament, prevăzută la lit. k), conţine şi asumarea obligativităţii desfăşurării activităţilor de intermediere numai cu produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată.

    ART. 5
    (1) Analizarea cererii şi a documentaţiei depuse se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii. Personalul angajat în cadrul acestei structuri întocmeşte o notă ce conţine propunerea privind eliberarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare, notă care se avizează de către conducătorul structurii de specialitate şi de către vicepreşedintele Autorităţii.
    (2) Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este însoţită de un document, numit Anexa nr. ........... la Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată nr. ......... din data de .........., în care sunt menţionate domeniile de activitate pentru care s-a emis autorizaţia.
    (3) În situaţia în care nota prevăzută la alin. (1) conţine propunerea vizând eliberarea autorizaţiei, preşedintele Autorităţii emite ordinul privind eliberarea acesteia.
    (4) În cazul în care prin nota prevăzută la alin. (1) se propune respingerea cererii de autorizare, aceasta va conţine şi indicarea expresă a motivelor de respingere.
    (5) Ordinul privind eliberarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii lui, atât prin mijloace electronice pe adresa unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire. În cazul respingerii, ordinul va fi transmis însoţit de nota prevăzută la alin. (4).
    (6) Ordinul preşedintelui Autorităţii, prin care a fost respinsă cererea de autorizare, poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Fiecare autorizaţie este înregistrată în Registrul unităţilor protejate, gestionat de structura de specialitate şi postat pe siteul Autorităţii.
    (8) Modelul Registrului unităţilor protejate este prevăzut în anexa nr. 5.
    (9) Registrul unităţilor protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii.
    (10) Entităţile interesate să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate pot accesa informaţii cu privire la acestea din Registrul unităţilor protejate, publicat pe site-ul Autorităţii.

    ART. 6
    (1) În situaţia în care, din analiza dosarului, se constată lipsa documentelor sau neconcordanţe între documentele prevăzute la art. 4, structura de specialitate solicită entităţii, prin e-mail/telefonic/fax, completarea dosarului/ soluţionarea neconcordanţelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În această situaţie, termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) se prelungeşte cu 10 zile lucrătoare.
    (2) Netransmiterea documentelor solicitate în termenul prevăzut la alin. (1) duce la respingerea cererii de autorizare.
    (3) Entitatea căreia i-a fost respinsă cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată poate depune, la sediul Autorităţii, un nou dosar cu documentele prevăzute la art. 4.

    ART. 7
    (1) În situaţia modificării datelor menţionate în autorizaţia de funcţionare, reprezentantul legal al unităţii protejate autorizate transmite o notificare însoţită de documentele justificative, în baza căreia Autoritatea va emite o nouă autorizaţie.
    (2) În situaţia completării domeniului/domeniilor de activitate, entitatea are obligaţia să notifice Autoritatea în acest sens şi să depună documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) şi h). Modelul de notificare pentru completarea domeniului de activitate al unităţii protejate autorizate este prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) Completarea domeniilor de activitate presupune emiterea unei noi anexe la autorizaţia de funcţionare.
    (4) Completarea domeniului/domeniilor de activitate al/ale unităţii protejate în Registrul unităţilor protejate se face în baza unei note avizate de conducătorul structurii de specialitate şi de vicepreşedintele Autorităţii, care se aprobă de preşedintele Autorităţii. Nota, împreună cu anexa, se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii, atât prin mijloace electronice pe adresa unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire.

    ART. 8
    (1) Autorizaţiile eliberate au valabilitate de 3 ani, cu condiţia menţinerii dispoziţiilor legale care au stat la baza eliberării acestora. Autorizaţiile emise în baza Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.423/2020 îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului.
    (2) Eliberarea unei noi autorizaţii, ori de câte ori situaţia o impune, atrage încetarea valabilităţii autorizaţiei deţinute.
    (3) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, entitatea interesată reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile înainte de expirarea propriuzisă a autorizaţiei.

    ART. 9
    (1) Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorităţii raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) se transmite la sediul Autorităţii din municipiul Bucureşti, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro.
    (3) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a Autorităţii.

    ART. 10
    (1) Suspendarea autorizaţiei intervine în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1).
    (2) Suspendarea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în baza unei note întocmite de către structura de specialitate, avizată de către conducătorul acesteia şi de către vicepreşedintele Autorităţii.
    (3) Ordinul preşedintelui Autorităţii prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităţilor protejate şi este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire.
    (4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia în condiţiile alin. (1) poate solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului, prezentând în acest sens raportul de activitate.
    (5) Pe perioada suspendării autorizaţiei, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute de lege.

    ART. 11
    (1) Retragerea autorizaţiei se poate face în următoarele situaţii:
    a) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate, conform prevederilor art. 10 alin. (4);
    b) la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condiţiilor de autorizare pe durata valabilităţii autorizaţiei;
    c) ca urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin declaraţia-angajament, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. k) din prezenta procedură, sau ca urmare a nedepunerii documentelor solicitate de către Autoritate în termenele indicate;
    d) la cerere.

    (2) Retragerea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în baza unei note întocmite de structura de specialitate, avizată de conducătorul structurii şi de vicepreşedintele Autorităţii.
    (3) Ordinul preşedintelui Autorităţii prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităţilor protejate şi este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, COPII ŞI ADOPŢII
    AUTORIZAŢIE
    de funcţionare ca unitate protejată nr. ........../..........
    ........ (Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.),.........., cu sediul în localitatea ....................., str. .......... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ........, cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare .......... din data de .......................,
    Secţia/Atelierul/Structura .......... care funcţionează în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .........., din cadrul .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ............, cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............ din data de .................,
    ............. (Se completează cu denumirea entităţii/persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)............., cu sediul în localitatea ..............., str. .................... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ............., cod de înregistrare fiscală .......... din data de .........., număr autorizaţie/atestat/decizie/aviz de liberă practică .......................................,
    este autorizat(ă) să funcţioneze ca unitate protejată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniile de activitate menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta autorizaţie.
    Prezenta autorizaţie are valabilitate 3 ani de la data eliberării.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
    [(L.S.)]
    ................................................................
    NOTĂ:
    La completarea autorizaţiei se vor elimina rubricile necorespunzătoare.


    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    pentru eliberarea autorizaţiei
    Subsemnatul(a), ............................., legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP ........................, e-mail: .........., tel. .........., reprezentant legal pentru ...........(Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.).........., cu sediul în localitatea ..................................., str. ................................... nr. .........., bl. ............., ap. ............., sectorul/judeţul .........., cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............. din data de ...................,
    Secţia/Atelierul/Structura .......... care funcţionează în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .........., din cadrul .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .............., cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............. din data de ...............,
    ..........(Se completează cu denumirea entităţii/persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)............, cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ........, cod de înregistrare fiscală ....................... din data de ..................., număr autorizaţie/atestat/decizie/aviz de liberă practică ......................................,
    solicit eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată pentru următoarele domenii de activitate: ...................................................
    Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi postarea pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a informaţiilor cuprinse în Registrul unităţilor protejate.
    Data ..................................
    Semnătura solicitantului ................................

    ANEXA 3

    la procedură
    TABEL
    cu domeniile de activitate şi personalul angajat^1
    ^1 Se completează, obligatoriu, de către toţi solicitanţii de autorizaţie prevăzuţi la art. 3 din Procedura de autorizare a unităţilor protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 683/2021.
    ................. (Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.)..............
    Secţia/Atelierul/Structura .................... din cadrul operatorului economic/instituţiei publice/organizaţiei fără scop patrimonial ..........................
    Procent persoane cu handicap/invalide gradul III: .................................%

┌────┬───────────┬────────┬────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │ │
│ │ │ │activităţilor │ │ │
│ │ │ │realizate de │ │ │
│ │ │ │persoana cu │ │ │
│ │ │ │handicap/ │ │ │
│ │ │ │invalidă gradul │ │ │
│ │ │Funcţia │III/persoană │Domeniul/ │Observaţii│
│ │ │şi │validă, în │Domeniile │(persoană │
│ │Numele şi │timpul │scopul obţinerii│de │cu │
│Nr. │prenumele │de lucru│produselor │activitate │handicap/ │
│crt.│persoanelor│al │comercializabile│care face/ │invalidă │
│ │angajate │fiecărui│sau în scopul │fac │gradul │
│ │ │angajat │prestării │obiectul │III; │
│ │ │(norma) │serviciilor, │autorizării│persoană │
│ │ │ │conform │(cod CAEN) │validă) │
│ │ │ │atribuţiilor │ │ │
│ │ │ │funcţiei; │ │ │
│ │ │ │servicii/ │ │ │
│ │ │ │activităţi/ │ │ │
│ │ │ │produse │ │ │
│ │ │ │(enumerate) │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────────────┴───────────┴──────────┘


    Procent norma de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III: .................................%
    Data ................................
    Semnătura .......................

    ANEXA 4

    la procedură
    DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a), ............................, legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP ......................., reprezentant legal al entităţii solicitante cu sediul în localitatea ...................., str. ............................ nr. ......, bl. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .........., cod de înregistrare fiscală .......... din data de ....................,
    I. Prin prezenta declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal, următoarele:
    a) unitatea protejată este entitate cu gestiune proprie;
    b) documentele depuse sunt conforme cu originalul;
    c) persoanele cu handicap/invalide gradul III desfăşoară propria activitate în cadrul domeniilor de activitate pentru care se solicită autorizaţia.

    II. Prin prezenta mă angajez:
    a) să comercializez doar produsele şi serviciile specificate în anexa/anexele la autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată şi publicate în Registrul unităţilor protejate, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
    b) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită, care determină neîndeplinirea condiţiilor de autorizare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii respectivei modificări;
    c) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită în documentele prevăzute la art. 4 din Procedura de autorizare a unităţilor protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 683/2021, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii acestei modificări;
    d) ca unitatea protejată să desfăşoare activităţi de intermediere numai cu produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la art. 3 alin. (1) lit. B din Procedura de autorizare a unităţilor protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 874/2021*.
    * Se completează doar de către unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap.


    Data ...............................
    Semnătura .....................

    ANEXA 5

    la procedură
    REGISTRUL UNITĂŢILOR PROTEJATE
    Actualizat la data ..........

┌────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Domeniul/ │ │Nr. │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │Domenii │ │angajaţi│Cifra de │totală │ │
│ │ │ │ │ │Status │de │ │persoane│afaceri, │(fără TVA) │Date de │
│ │ │Denumirea │Nr./Data │ │autorizaţie│activitate│Nr. │cu │fără TVA,│a │contact │
│Nr. │Judeţul│unităţii │autorizaţie│Adresa │(activă/ │(cod CAEN)│total │handicap│pentru │contractelor│(telefon,│
│crt.│ │protejate │/ │sediului│suspendată)│servicii/ │angajaţi│/ │anul │încheiate │e-mail, │
│ │ │autorizate│ordin │ │Nr./Data │activităţi│ │invalide│precedent│de unitatea │website, │
│ │ │ │ │ │ordin │/ │ │gradul │^1 │protejată │după caz)│
│ │ │ │ │ │ │produse │ │III │ │pentru anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precedent │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


    ^1 Cifra de afaceri, fără TVA, este aferentă doar în situaţia existenţei acordurilor de parteneriat şi a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este preluată din rapoartele de activitate ale unităţilor protejate autorizate.

    ANEXA 6

    la procedură
    NOTIFICARE
    pentru completarea domeniului de activitate al unităţii protejate autorizate
    Subsemnatul(a), ..........................., legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP .........................., e-mail: ......................., tel. .........., reprezentant legal pentru unitatea protejată ............................., cu sediul în localitatea ............., str. .......... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/judeţul .........., cod de înregistrare fiscală ........................ din data de ........................., având autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată nr. ...../................ (data),
    solicit:
    completarea domeniului/domeniilor de activitate al/ale unităţii protejate autorizate cu următoarele: ............................................
    Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi postarea pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a informaţiilor cuprinse în Registrul unităţilor protejate.
    Data ..........
    Semnătura solicitantului ..........

    ANEXA 7

    la procedură
    RAPORT DE ACTIVITATE
    pentru anul .................. Unitatea protejată autorizată ........................................
    În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unităţii protejate autorizate.
    1. ........................................, cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ..., ap. .........., judeţul/sectorul ......................., a fost autorizată să funcţioneze ca unitate protejată, având Autorizaţia nr. .......... din data de ........................... .
    2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III şi activitatea prestată:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │Domeniile │Descrierea │
│ │autorizate în │activităţii │
│ │care au lucrat pe│prestate de │
│Nr. │parcursul anului │către │
│crt.│persoanele cu │persoanele cu │
│ │handicap/invalide│handicap/ │
│ │gradul III │invalide gradul│
│ │ │III │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    3. În anul .........., personalul angajat în cadrul unităţii protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

┌───────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Luna │01│02│03│04│05│06│07│08│09│10│11│12│
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│handicap/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Procent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│handicap/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Timpul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Timpul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu handicap│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Procent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│timp de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu handicap│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    4. Pentru situaţia din luna decembrie ..................... anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
    5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ..................... şi valoarea totală a acestora, fără TVA ......................
    6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ........................ şi valoarea totală a acestora, fără TVA ...........................
    7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situaţia existenţei acordurilor de parteneriat şi a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..........................
    Raportul anual de activitate al unităţii protejate autorizate ................... este publicat pe site-ul propriu, la adresa ............................................................. .

    Data ........................................
    Semnătura ...............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016