Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 20 aprilie 2022  de implementare a Programului RURAL INVEST    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 20 aprilie 2022 de implementare a Programului RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 398 bis din 26 aprilie 2022
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 1.039/101/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedura reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 24/2022, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F.,pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) pct. i) - iii).
    (2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1) este de 15.000.000 lei şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la pct. i), ii) şi iii), după cum urmează:
    i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau
    ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor.


    ART. 2
        Termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
    b) Programul RURAL INVEST - program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone;
    c) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    g) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit şi FGCR , în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin M.F., reprezentat de FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    k) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    l) comision de risc - Comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Procentul comisionului de risc se stabileşte diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020;
    m) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    n) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile,comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care FGCR , în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit;
    o) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FGCR, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt acoperite de garanţia de stat;
    p) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin M.F., proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    q) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    r) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    s) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FGCR în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FGCR ;
    ş) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în temeiul art. 12 alin. (3) din OUG nr. 24/2022, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin;
    t) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv maximum 10% din valoarea finanţării garantate dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31 iulie 2024 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului precum şi o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
        În cazul creditelor acordate pentru destinaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 24/2022, ajutorul de stat aferent garanţiei de maximum 90% din valoarea finanţării garantate se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăşi echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.
        Ajutoarele de stat acordate prin prezentul Program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMANlA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.

    ţ) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală;
    u) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) şi d).


    CAP. II
    Activităţile eligibile, descrierea creditelor şi criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit
    ART. 3
        Activităţile eligibile la finanţare în cadrul Programului, sunt:
    a) Achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafeţe de maxim 1000 hectare în proprietate;
    b) Achiziţia de părţi sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;
    c) Investiţiile pentru dotare/retehnologizare şi automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară şi cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obţinerea de produse agricole şi nonagricole;
    d) Achiziţia de utilaje şi echipamente;
    e) Investiţiile pentru asigurarea independenţei energetice a activităţii/ producţiei beneficiarilor;
    f) Activităţile curente de producţie;
    g) Activităţile curente ale producătorilor şi procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinţei de depozitare; procedura de eliberare a adeverinţei de depozitare este prevăzută în anexa nr. 2.3 şi modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 2.3.2 la prezenta procedura;
    h) Refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Condiţiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituţiile de credit în conformitate cu normele şi procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condiţiile programului.
    (2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (2).
    (3) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituţia de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) Şi (2).
    (4) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinanţarea creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 24/2022 şi a eventualelor garanţii colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
    (6) Pentru beneficiarii Programului, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/ menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.
    (7) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de credit/credite pentru finanţarea capitalului de lucru, astfel:
    a) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold al creditului, componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
    b) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold al creditului, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, cuantumul grantului de maximum 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent.


    ART. 5
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii/credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, se va menţine structura de garanţii aferenta creditului refinanţat. In acest sens instituţia de credit care acorda creditul pentru refinanţare în cadrul programului Rural Invest va transmite FGCR o declaraţie prin care confirma, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat.
    (4) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia de credit va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (5) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute alin. (1) - (3), precum şi eventuale garanţii colaterale se constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (6) Ipotecile legale prevăzute alin. (1) - (4), precum şi eventuale garanţii colaterale se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, FGCR mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    ART. 6
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor de investiţii/refinanţărilor aferente creditelor pentru investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie) fără posibilitate de prelungire peste această perioadă. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/refinanţărilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale pe baza unui grafic de rambursare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea unor credite pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou acordat în cadrul Programului Rural Invest va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăşi scadenta maxima a creditului/liniei de credit care se refinanţează. În cazul liniilor de credit acordate cu scopul refinanţării altor facilităţi de credit, se aplica posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (3) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinţei de depozitare este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, pe o perioadă maximă de 3 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.

    ART. 7
    (1) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
    (2) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 13 pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.

    ART. 8
        Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru duratele maxime şi în condiţiile prevăzute la art. 6.


    CAP. III
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de garanţie şi de ajutor de stat
    ART. 9
     Pot beneficia de garanţii, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Programului astfel cum sunt definiţi la art.2 lit.a) şi care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF şi/sau instituţia de credit care acordă finanţarea;
    d) nu se afla în dificultate la ultimul exerciţiu financiar încheiat*1), respectiv la 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
        *1) Pentru evaluarea criteriului privind "firmă aflată în dificultate", se va utiliza definiţia prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau situaţiile financiare anuale aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. Pentru persoanele juridice care întocmesc bilanţ contabil şi sunt înregistrate la ONRC de mai mult de 3 ani, care au intrat în dificultate în anul 2020 sau 2021, în vederea asigurării lichidităţii şi accesului la finanţare, încadrarea în criteriul menţionat anterior se poate face pe baza situaţiilor financiare anuale de la 31 decembrie 2019, depuse conform legii şi în baza unei declaraţii pe proprie răspundere din care să rezulte ca activitatea întreprinderii a fost în anul 2020 sau 2021 afectata de epidemia de COVID- 19, în conformitate cu prevederile reglementarilor europene
        Nu se afla în dificultate, cu exceptia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici care se aflau în dificultate la data de 31 Dec 2019 sub condiţia ca împotriva lor nu a fost deschisa procedura insolvenţei conform legislaţiei naţionale şi nu au beneficiat de ajutor de salvare/restructurare.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).
        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia cazurilor în care se află în una dintre situaţiile menţionate la d.3) şi d.4) (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).


    II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d.5) şi d.6);
    d.5) raportul datorii*1), capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
        *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.

    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0; sau
        *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.


    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d.7), d.8).
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).
    e) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    f) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    g) împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    h) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
        Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale, în completarea ipotecii mobiliare asupra părţilor sociale prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
        Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare.
     În cazul în care instituţia de credit finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art.2 lit. p);

    i) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului. În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.
    j) suprafaţa de teren agricol aflata în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului pentru achiziţia de teren agricol, împreună cu terenurile achiziţionate din credit, nu depăşeşte maxim 1000 hectare, în cazul creditelor având destinaţia prevăzută la art. 3 lit. a).


    CAP. V
    Costul total al creditelor garantate în cadrul Programului
    ART. 10
        Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc şi comisionul de administrare.

    ART. 11
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    (2) Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    (3) Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    (4) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FGCR şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    (5) Pentru garanţiile acordate de F.G.C.R., în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul întreprinderilor mari.

    (6) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 12
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
    (2) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunţării la garanţie*2, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.
    *2 În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare
    (3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FGCR de către beneficiarul programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    (4) Pentru anul 2022 se aproba nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
    (5) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subrogramului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 13
        Rata dobânzii aferenta creditelor de investiţii şi/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.).

    CAP. VI
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 14
        Garanţia emisă de FGCR în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;
    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.


    ART. 15
        Garanţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. VII
    Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Programului, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către FGCR
    ART. 16
    (1) Lunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 23 a lunii curente, pentru luna anterioară, FGCR va transmite la MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al finanţării însoţite de detalierea pe cele 3 componente: dobânzi, comisioane de administrare şi comisioane de risc, precum şi Decizia de plată componenta de dobândă şi componenta de comision de administrare.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată prevăzută la alin. (1) la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov. ro, MF virează lunar în contul de tranzit (cont curent) al FGCR deschis la o instituţie de credit, dobânda şi comisionul de administrare.
    (3) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) în cont, FGCR virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.

    ART. 17
    (1) FGCR va transmite la MF, până la data de 20 ianuarie 2023, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Programului.
    (2) În termen de maximum 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată prevăzută la alin. (1) la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro, MF virează în contul de tranzit (cont curent) al FGCR, prevăzut la art. 16 alin. (2), componenta nerambursabilă de maximum 10% calculată la valoarea finanţării garantate..
    (3) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) în cont, FGCR virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei nerambursabile din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.

    ART. 18
    (1) Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane, dobândă şi componenta nerambursabilă din grant este prevăzut în anexele nr. 2.1. şi 2.2 la prezenta procedură. Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii.
    (2) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziilor de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    CAP. VIII
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 19
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FGCR şi instituţiile de credit participante în Program prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.
    (2) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor.
    (3) Solicitarea de garantare, se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 lit. b), c), d) şi g), emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.
    d) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    e) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situaţia fiscala a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.
    f) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    g) notificarea asupra plăţilor efectuate care confirmă finalizarea proiectului de finanţare din PNDR plăţile efectuate sau adeverinţă emisă de autoritatea responsabilă, în cazul beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
    h) adeverinţa de depozitare emisă de direcţia judeţeană agricolă, în cazul creditelor pentru finanţarea activităţilor prevăzute la art. 3 lit.g).
    i) adeverinţa emisa de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, privind suprafaţa de teren agricol aflată în proprietatea beneficiarului programului la momentul solicitării creditului pentru achiziţia de teren agricol.
    j) orice alte documente necesare şi oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanţiei şi a grantului transmise la solicitarea FGCR incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi.


    ART. 20
     FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 19 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FGCR:
    a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă;
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF;


    ART. 21
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 19 alin. (3) şi art. 20, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, în cazul creditelor pentru investiţii, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării, FGCR transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării.

    ART. 22
    (1) Instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR.
    (3) În cazul în care prin program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 23
    (1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 21, alin. (2) instituţia de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie.

    ART. 24
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită FGCR prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiţii, aceasta va transmite FGCR solicitarea de prelungire a garanţiei, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari. Acest document va fi completat şi semnat de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială/semestrială a finanţării aferent cel puţin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru;
    c) în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind ajutorul de stat şi respectarea criteriilor de eligibilitate.

    (2) În această situaţie se va verifica exclusiv respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FGCR de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la FGCR cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (4) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) FGCR comunică finanţatorului decizia sa, urmând a se încheia act adiţional la contractul de garantare.
    (5) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de FGCR îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului/liniei de credit se prelungeşte perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale prevăzute la art. 6, instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 25
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 6.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 19-23, transmise FGCR de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat din Program pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de risc şi comisionul de administrare datorate de beneficiarul Programului aferent acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.
    (4) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiilor acordate în cadrul Programului, precum şi la regularizarea comisioanelor de administrare şi de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit şi se va încheia tripartit act adiţional la acordul de finanţare. Noua valoare a grantului se va încărca de către FGCR în Regas.

    ART. 26
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanţii accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi a menţinerii în structura de garanţii a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FGCR şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    (3) Anterior efectuării de trageri din finanţarea cu garanţie de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Program se finanţează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanţarea cu garanţie de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanţate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanţate), FGCR, la solicitarea instituţiei de credit, va emite Act Adiţional la Contractul de garantare, în cel puţin 4 exemplare, care se vor semna şi se vor transmite la instituţia finanţatoare în vederea semnării de către aceasta şi împrumutat, sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Instituţia de credit va restitui FGCR doua exemplare semnate ale Actelor Adiţionale la Contractul de Garantare.
    (4) FGCR analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare sunt cele privind:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care FGCR va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale;
    c) prelungirea termenului de rambursare a creditului cu încadrarea în prevederile art. 6;
    d) alte situaţii care presupun actualizarea contractului de garantare.


    (5) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Programului.

    ART. 27
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele şi contul statului.

    ART. 28
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanţării, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, în baza mandatului special acordat, emite acordul privind/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare, dobânzii şi/sau al grantului reprezentând componenta de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate/creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanşării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin l0o% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 29
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului RURAL INVEST este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului.. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.G.C.R., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    ART. 30
    (1) FGCR monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către FGCR, în format electronic, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului în baza Convenţiei de garantare şi plată componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 15 ianuarie 2023, pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului. De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica FGCR, atât prin adresele de înştiinţare cât şi prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii;
    b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.

    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei.

    ART. 31
        Data la care încetează răspunderea FGCR în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie/data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin raportările lunare.


    ART. 32
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR.
    (2) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (3) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinaţie este prevăzută la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (4) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (5) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia ori au schimbat destinaţia grantului, FGCR va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanţării garantate, sau de la data acordării garanţiei, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit şi acordul de finanţare, instituţia de credit are obligaţia de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înştiinţare privind renunţarea la garanţie. Pentru rambursările integrale anticipate/renunţările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

    CAP. VIII
    Plata garanţiei
    ART. 33
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FGCR şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poştă/curier cu confirmare de primire, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) FGCR poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 34 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 34
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FGCR aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 33, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 23 alin. (1), obligaţia FGCR de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare şi a acordului de finanţare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) FGCR respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 33, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FGCR restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FGCR în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 35
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, FGCR întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară în sensul prevederilor art.1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FGCR transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR , din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FGCR într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (10) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de FGCR, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (11) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (13) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (14) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FGCR.

    ART. 36
    (1) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor .

    ANEXA 2.1

        Nr......
        Data.....
                                                DECIZIE DE PLATĂ
                             a sumelor de virat în contul FGCR reprezentând componenta
                               de dobândă şi componenta de comision de administrare,
                                conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate
                                              Programului RURAL INVEST
        Către Ministerul Finanţelor
        Direcţia generală ajutor de stat
        În temeiul Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare,
        vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului RURAL INVEST, în sumă de ..... lei, stabilit de FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei pentru luna ....., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de beneficiarii Programului şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul FGCR

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Grant solicitat: │Regularizari grant: │ │
├────┬──────────┬────────┼───────────────┬─────────────────┼─────────────────┬───────────────┼──────────┬────────────┬───────┤
│ │ │ │Componenta de │Componenta │Componenta de │Componenta │Componenta│Componenta │Total │
│ │ │Valoarea│dobândă │comision de │dobândă │comision de │de dobândă│comision de │grant │
│Nr. │Instituţie│totală │ │administrare │ │administrare │ │administrare│Program│
│crt.│de credit │grant in├───────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼───────┬───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │lună │Luna de│Total │Luna de │Total │Luna de │Total │Luna de│Total │Total │Total │ │
│ │ │ │raporta│cumulat│raportare│cumulat│raportare│cumulat│raporta│cumulat│cumulat │cumulat │ │
│ │ │ │re │ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │3 = 4 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 = 12│
│1 │2 │6 - 8 - │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │ii │12 = 5 - 9│13 = 7 - 11 │+ 13 │
│ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│n. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┘

        Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de ....... în contul curent al FGCR, după caz, nr. ......, deschis la ......
                                           Director general,
                                           .................

    ANEXA 2.2

        Nr. .....
        Data ....
                                               DECIZIE DE PLATĂ
                               a sumelor de virat în contul FGCR reprezentând componenta
                            de grant nerambursabil, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
                                        asociate Programului RURAL INVEST
        Către Ministerul Finanţelor
        Direcţia generală ajutor de stat
        În temeiul Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare,
        vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului RURAL INVEST, în sumă de ..... lei, stabilit de FGCR, în calitate de administrator al schemei, reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul FGCR

┌───────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Valoarea│ │
│ │Instituţie│totală │Componentă │
│Nr.crt.│de credit │grant, │grant │
│ │ │din │nerambursabil│
│ │ │care: │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│… │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│n. │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Total │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────────────┘

        Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi în termen de 1 an suma de ........ în contul curent al FGCR, nr. ......, deschis la ......
                                     Director general,
                                     ...............

    ANEXA 2.3

                             Procedura de eliberare a adeverinţei de depozitare
    ART. 1
        Termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) adeverinţă de depozitare - documentul, înregistrat cu număr şi dată, eliberat de Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care certifică tipul, cantitatea de cereale depozitate şi valoarea acesteia;
    b) depozit - construcţia terestră, ansamblul de construcţii, inclusiv silozul, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă destinată exclusiv depozitării seminţelor de consum;
    c) depozitar - operatorul economic care are în proprietate unul sau mai multe depozite pentru care deţine licenţă de depozit în condiţiile Legii nr. 101 /2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
    d) deponent - persoana fizica sau juridica, proprietar al unei cantităţi de cereale pe care o preda direct sau prin reprezentant, în vederea depozitarii într-un spaţiu licenţiat;
    e) licenţă de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atestă că depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
    f) preţul mediu de piaţă al cerealelor - preţul format liber, pe baza cererii şi ofertei, stabilit pentru ziua anterioară eliberării adeverinţei de depozit, pentru fiecare tip de cereale în parte, pe baza informaţiilor colectate de la Bursa MATIF;


    ART. 2
    (1) Eliberarea Adeverinţei de depozitare către producătorii şi procesatorii de cereale, beneficiari ai Programului RURAL INVEST, se realizează de către Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii/depunerii de către solicitanţi a următoarelor documente:
    a) Solicitarea de eliberare a Adeverinţei de depozitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.3.1;
    b) Copie a contractului de depozitare încheiat între beneficiarul programului şi depozitar
    c) Copie a licenţei de depozit a depozitarului

    (2) Modelul Adeverinţei de depozitare este prevăzut în anexa nr. 2.3.2.
    (3) Adeverinţa de depozitare este valabilă de la data emiterii până la restituirea mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 9 luni de la data emiterii acestuia. Valabilitatea adeverinţei de depozitare încetează la împlinirea termenului de valabilitate sau dacă deponentul retrage parţial/integral cantităţile de cereale depozitate.
    (4) Pe perioada de valabilitate a adeverinţei de depozitare, lunar, Direcţia pentru agricultură judeţeană/a municipiului Bucureşti, care a eliberat adeverinţa de depozitare, are obligaţia de a verifica la faţa locului existenţa cantităţilor de cereale depozitate pentru care s-a eliberat respectiva adeverinţa de depozitare.
    (5) În situaţia în care în urma controalelor efectuate potrivit alin. (3) se constată diferenţe între tipul şi cantitatea de cereale depozitate existenţe şi cele certificate prin adeverinţa de depozitare eliberată, Direcţia pentru agricultură judeţeană/a municipiului Bucureşti notifică instituţia de credit.

    ANEXA 2.3.1

                         Solicitarea de eliberare a Adeverinţei de depozitare
        Beneficiarul (PJ/PFA/ÎI/ÎF) ........ cu sediul social în (localitatea) ....... str. ....... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ..., judet/sector ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ...., din ....., cod fiscal nr. ..... din ......, având contul nr. ...... deschis la ....., reprezentata de ......, cu funcţia de ......,
        sau
        Beneficiarul (PF) .......... cu domiciliul în (localitatea) ........ str. ..... nr. ....., bloc ...., scara ......, etaj ......, apartament ....., judet/sector ......, identificat cu CI seria ..... Nr. ....... CNP .........,
        solicit eliberarea adeverinţei de depozitare pentru ....(cantitatea cereale) de .....(tipul de cereale) depozitată la depozitul din localitatea/localităţile ..... ce aparţine S.C. ...... S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..... str. ...... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ....., apartament ...., judet/sector .....,
        Adeverinţa de depozitare este necesară pentru încheierea unui contract de credit în cadrul Programului RURAL INVEST la instituţia de credit ....., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ....., cu sediul în localitatea ....., str. ...... nr. ......., bl. ....., sc. ........, et ...., ap. ......., judeţul/sectorul ....., telefon ...., e-mail ....
        Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta solicitare sunt conforme cu realitatea.
                                   Semnatura ........
                   (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
                                 Data întocmirii ......

    ANEXA 2.3.2

        Direcţia pentru Agricultură a judeţului.....
        Nr. .../....
                                             ADEVERINŢĂ
                                           de depozitare
        Adeverim prin prezenta că:
        Beneficiarul (PJ/PFA/ÎI/ÎF) ........ cu sediul social în (localitatea) ..... str. ..... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ...., apartament ...., judet/sector ...., înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ....., din ..., cod fiscal nr. .... din ..., având contul nr. ..... deschis la ...., reprezentata de......, cu funcţia de .....,
        sau
        Beneficiarul (PF) ........ cu domiciliul în (localitatea) ..... str. ...... nr. ...., bloc ..., scara ...., etaj ...., apartament ....., judeţ/sector ......, identificat cu CI seria .... Nr. .... CNP .....,
        în calitate de deponent,
        a depozitat următoarele cantităţi utile de cereale:

┌──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ mediu Bursa│ │
│Tip de │ │Data │Localizare│Număr │Matif │Valoare │
│cereale*1)│Cantitate│depozitare│depozit │licenta├───────┬────────┤cantitate │
│ │ │ │ │depozit│Data*2)│valoarea│depozitată*4)│
│ │ │ │ │ │ │*3) │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┘

        *1) grâu, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, mei şi orez
        *2) ziua anterioară eliberării adeverinţei de depozitare
        *3) preţul mediu aferent tipului de cereale stabilit pentru ziua anterioară eliberării prezentei adeverinţe de depozitare pe Bursa de la Matif
        *4) valoarea cantităţii depozitate = cantitatea (tone) * valoarea preţului mediu de piaţă al cerealelor pe bursa de la Matif

        la
        S.C. ...... S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..... str. ..... nr. ...., bloc....., scara, etaj ...., apartament ....., judet/sector ....., înregistrată la Oficiul
    Registrului Comerţului ...., sub nr. ......, din ......, cod fiscal nr. ..... din ......, reprezentată de ....., cu funcţia de ....., în calitate de depozitar ce deţine depozite în localitatea/localităţile ...../..../.... licenţiate cu numerele ..../.../...
        Prezenta adeverinţă este redactată în trei exemplare, din care două exemplare se înmânează beneficiarului.
                               Direcţia pentru Agricultură
                                   a judeţului.......
                                      Director,
        Şef Serviciu
        Întocmit,
                                        ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016