Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 19 decembrie 2018  pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2018 pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.196 din 19 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 22 ianuarie 2019.
──────────
    CAP. I
    Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea obţinerii/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor existente
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură are ca obiect evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, care constituie o expertiză tehnică cu caracter special pe care deţinătorii de diguri, cu orice titlu, denumiţi în continuare deţinători, au obligaţia să o efectueze periodic, indiferent de mărimea lucrării, în conformitate cu prevederile Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată.
    (2) Expertiză tehnică prevăzută la alin. (1) se realizează prin verificarea stării tehnice a lucrării hidrotehnice, precum şi a condiţiilor de exploatare, urmărindu-se modul de îndeplinire a exigenţelor de performanţă şi de practică inginerească din domeniul siguranţei digurilor, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură, de către experţii atestaţi, potrivit art. 2 alin. (6) din Legea nr. 259/2010, republicată.
    (3) În cazul în care se constată că digul/sectorul de dig expertizat a suferit deteriorări sau prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut prin reglementările sau normativele în vigoare, evaluarea siguranţei trebuie să stabilească şi soluţiile posibile de remediere, în vederea asigurării nivelului normal de siguranţă.

    ART. 2
    Se supun prezentei proceduri digurile de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare diguri, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 259/2010, republicată, inclusiv terenul de fundare, zona de protecţie, construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente acestora, cu respectarea încadrării în categoriile de importanţă stabilite în baza Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/36/2018.

    ART. 3
    Potrivit art. 9 din Legea nr. 259/2010, republicată, pentru digurile aflate în exploatare, deţinătorii sunt obligaţi să obţină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“ o autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului, denumită în continuare autorizaţie.

    ART. 4
    În conformitate cu prevederile art. 5, 9 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea activităţii de supraveghere şi urmărire a comportării în timp şi evaluarea siguranţei lucrărilor hidrotehnice reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii.

    ART. 5
    Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a digurilor, în vederea exploatării în siguranţă a acestora, precum şi pentru evaluarea siguranţei lor, sunt realizate de Comisia Naţională pentru Siguranţa Digurilor, denumită în continuare CONSIDIG, care funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, ca organism cu caracter consultativ.

    CAP. II
    Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei digurilor
    ART. 6
    Evaluarea siguranţei digurilor se realizează prin metode de investigare specifice şi cuprinde atât analiza informaţiilor existente (proiectare, execuţie, comportare în exploatare, postutilizare), cât şi întocmirea unor studii şi/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanţi pentru siguranţa în exploatare a digurilor.

    ART. 7
    Evaluarea siguranţei digurilor cuprinde două etape:
    A. etapa I, evaluarea preliminară, care are ca obiect:
    a) caracterizarea stării tehnice a lucrării hidrotehnice şi a condiţiilor de exploatare, după cum rezultă din informaţiile existente în momentul evaluării şi din inspecţia tehnică de constatare a stării tehnice şi funcţionale;
    b) stabilirea programului de investigaţii suplimentare necesare pentru finalizarea analizei stării de siguranţă, dacă este necesar;

    B. etapa a II-a, evaluarea finală, care are ca obiect:
    a) stabilirea stării de siguranţă a lucrării hidrotehnice, ţinându-se seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv de rezultatele investigaţiilor suplimentare;
    b) propunerea lucrărilor şi a măsurilor necesare pentru aducerea parametrilor constructivi şi funcţionali la gradul de siguranţă în exploatare corespunzător cerinţelor şi reglementărilor în vigoare;
    c) stabilirea condiţiilor de exploatare pentru perioada următoare.    ART. 8
    Pentru evaluarea stării de siguranţă a digului/ sectorului de dig, deţinătorul acestuia va pune la dispoziţie expertului care întocmeşte evaluarea următoarele date şi studii, după cum urmează:
    a) datele privind proiectarea, execuţia, exploatarea/ funcţionarea digului/sectorului de dig expertizat;
    b) datele privind comportarea în timp a digului de la punerea în funcţiune şi până în momentul realizării expertizei;
    c) studii hidrologice, hidraulice, topografice şi geotehnice, la solicitarea expertului, după caz;
    d) alte studii şi investigaţii existente.
    Deţinătorul digului va asigura realizarea tuturor studiilor şi investigaţiilor necesare pentru evaluarea stării de siguranţă a digului în vederea autorizării acestuia.


    ART. 9
    Datele privind proiectarea, execuţia, exploatarea/ funcţionarea lucrării hidrotehnice vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    A. prezentarea generală a lucrării hidrotehnice:
    a) amplasarea (bazinul hidrografic, cursul de apă, codul cadastral, judeţul, localităţile apărate, căile de acces etc.);
    b) deţinătorul cu orice titlu;
    c) clasa şi categoria de importanţă (inclusiv modul de stabilire şi modificările suferite pe parcurs);
    d) construcţiile şi instalaţiile-anexă;
    e) datele caracteristice pentru lucrarea hidrotehnică (niveluri ale apei corespunzătoare diferitelor faze de apărare, niveluri maxime atinse, obiective existente în incinta apărată);
    f) scurt istoric;

    B. condiţii naturale în amplasament:
    a) situaţia hidrologică (debite maxime caracteristice, niveluri caracteristice pentru debitele maxime cu diferite probabilităţi anuale de depăşire, faze de apărare, modul de determinare şi comparaţia cu valorile iniţiale de proiectare);
    b) situaţia geologică-geotehnică (caracteristicile din terenul de fundare a digului, din corpul digului, precum şi din zona malurilor cursului de apă);
    c) seismicitatea zonei, actuală şi la proiectare;

    C. descrierea lucrărilor:
    a) datele constructive (plan de situaţie, profil longitudinal, secţiuni caracteristice, detalii, alte planuri, materiale utilizate etc.);
    b) lucrările de etanşare şi drenaj (descriere, amplasare, tehnologii de execuţie etc.);
    c) sistemele de evacuare a apelor din incinta apărată;
    d) accesuri, rampe, traversări;

    D. verificarea prin calcul a lucrării:
    a) calculele de rezistenţă şi stabilitate;
    b) calculele de infiltraţii;
    c) calculul hidraulic al tranzitării debitelor de viitură prin albie; concluzii privind tranzitarea, puse la dispoziţia expertului de către deţinătorul digului;

    E. sistemul de supraveghere:
    a) obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene urmărite, observaţii programate şi parametrii măsuraţi pentru urmărirea acestora);
    b) instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru solicitările exterioare (posturi hidrometrice, limnigrafe, mire, foraje hidrogeologice, profiluri de urmărire a evoluţiei albiei etc.);
    c) instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru urmărirea digului şi a fundaţiei acestuia (deplasări în plan, tasări, fisuri, crăpături, infiltraţii etc.);
    d) obiectivele şi programul inspecţiilor vizuale;
    e) modificările survenite în alcătuirea sistemului de supraveghere (defectări şi ieşiri din funcţiune, modernizări, suplimentări etc.);

    F. date privind execuţia:
    a) ritmul de execuţie, succesiunea etapelor principale;
    b) sinteza rezultatelor activităţii de verificare a calităţii execuţiei;
    c) evenimente deosebite din timpul execuţiei [viituri, cutremure, incidente, accidente, avarii (defecţiuni), reparaţii (remedieri), schimbări de soluţii];
    d) constatările comisiilor şi ale organelor de control la recepţiile efectuate (măsuri dispuse şi realizate, lucrări şi măsuri nerealizate);

    G. situaţia documentaţiilor existente:
    a) cartea construcţiei (inclusiv evidenţa observaţiilor şi a măsurătorilor efectuate în cadrul supravegherii);
    b) regulamentul de întreţinere şi exploatare privind supravegherea comportării în timp a digului;
    c) planul de apărare împotriva inundaţiilor;
    d) schema organizatorică pentru activitatea de exploatare;

    H. alte documente şi informaţii cu relevanţă pentru siguranţa lucrării.


    ART. 10
    Datele privind comportarea în timp a digului prevăzute la art. 8 lit. b) se întocmesc pe baza informaţiilor obţinute prin observaţii şi/sau măsurători în cadrul activităţii de urmărire a comportării în timp (UCC) pe întreaga perioadă de existenţă a lucrărilor şi se referă, după caz, la următoarele:
    a) organizarea activităţii de supraveghere;
    b) solicitările lucrării în cursul exploatării (viituri înregistrate, solicitări seismice, colmatări sau eroziuni ale malurilor, puncte critice apărute etc.);
    c) sinteza observaţiilor vizuale;
    d) evoluţia parametrilor măsuraţi;
    e) evenimente deosebite înregistrate şi măsurile adoptate;
    f) concluzii.


    ART. 11
    Fiecare etapă a evaluării se încheie prin întocmirea unui raport de evaluare.

    ART. 12
    (1) Raportul de evaluare preliminară se întocmeşte de expert şi va cuprinde:
    a) definirea obiectului evaluării siguranţei;
    b) aprecieri privind relevanţa datelor prezentate de deţinătorul digului;
    c) referatul de inspecţie tehnică a lucrării hidrotehnice;
    d) evaluarea preliminară a siguranţei în raport cu exigenţele de performanţă stabilite de reglementările în vigoare;
    e) identificarea situaţiilor de risc şi, eventual, ierarhizarea acestora;
    f) programul de investigaţii suplimentare necesare (studii de teren şi de laborator, analize, evaluări, alte studii, inclusiv prin metode neconvenţionale, moderne etc.);
    g) concluzii.

    (2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. c) va cuprinde:
    A. condiţii de realizare a inspecţiei:
    a) scopul inspecţiei;
    b) datele generale asupra inspecţiei;
    c) situaţia construcţiei în perioada inspecţiei, evenimente speciale semnalate anterior de către personalul de exploatare (seisme, deversări, valori deosebite măsurate etc.);

    B. tranzitarea apelor mari:
    a) morfologia albiei şi asigurarea capacităţii de scurgere (lucrări de regularizare, de stabilizare, colmatări, eroziuni de maluri, poduri şi alte lucrări de traversare etc.);
    b) prezenţa vegetaţiei în albie (descriere, rol, efecte);
    c) existenţa şi starea perdelelor forestiere de protecţie;
    d) situaţia zonei dig-mal;
    e) alte informaţii relevante;

    C. starea structurală a lucrărilor:
    a) observaţii vizuale asupra lucrărilor:
    (i) condiţii pentru observaţii vizuale;
    (ii) pentru lucrările de apărare a malurilor: deformaţii, tasări, eroziuni, alte degradări etc.;
    (iii) pentru peree şi alte lucrări de protecţie a digului: stare, rosturi, deformări, infiltraţii, prezenţa vegetaţiei în exces etc.;
    (iv) pentru corpul digului: starea taluzurilor, protecţie, abateri geometrice profil, fisuraţie, crăpături, crevase, prăbuşiri etc.;

    b) sisteme de etanşare şi drenaj:
    (i) sisteme de etanşare şi drenaj: descriere, stare tehnică şi funcţională;
    (ii) localizarea şi descrierea zonelor de exfiltraţie, grifoane, prăbuşiri, alunecări locale, zonele umede, apariţia vegetaţiei specifice etc.;
    (iii) degradări produse de animale asupra digului.

    c) incidente, accidente sau avarii:
    (i) descrierea incidentelor, accidentelor sau a avariilor, precum şi a remedierilor efectuate;
    (ii) observaţii asupra modului de realizare a remedierilor şi asupra comportării acestora;
    (iii) alte situaţii cu efecte asupra siguranţei lucrărilor (intervenţii neautorizate, acte de vandalism etc.);
    (iv) modificări vizibile aduse lucrărilor;


    D. verificarea sistemului de urmărire a comportării în timp;
    a) controlul existenţei, cunoaşterii şi aplicării Regulamentului de întreţinere şi exploatare privind supravegherea comportării în timp a digului;
    b) funcţionarea dispozitivelor şi a aparaturii de măsură existente şi modul de transmitere a informaţiei în cazuri tipice;
    c) verificarea funcţionării sistemului informaţional care permite decizia şi intervenţia rapidă în cazul unor situaţii anormale.    ART. 13
    (1) Raportul de evaluare finală se întocmeşte de expert şi va cuprinde:
    a) sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranţei;
    b) rezultatele investigaţiilor suplimentare efectuate, după caz;
    c) referatul privind caracterizarea stării tehnice funcţionale şi de siguranţă în exploatare a digului, precum şi concluziile inspecţiei de dată recentă;
    d) propunerile şi recomandările privind condiţiile de continuare a exploatării lucrării;
    e) concluziile finale.

    (2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. c) va cuprinde:
    a) aspecte generale;
    b) aspecte hidrologice şi hidraulice (debite maxime caracteristice, niveluri maxime ale undelor de viitură pentru diferite probabilităţi anuale de depăşire, faze de apărare, comparaţia cu valorile iniţiale de proiectare); condiţii de tranzitare a apelor mari;
    c) aspecte structurale:
    (i) stabilitatea fundaţiei digului;
    (ii) deformaţii şi deteriorări ale digului;
    (iii) lucrările de protecţie a digului;
    (iv) sistemele de etanşare şi drenaj;

    d) aspecte privind starea albiei şi a malurilor;
    e) sistemul de urmărire a comportării în timp;
    f) consideraţii privind riscul şi măsurile preventive; determinarea indicelui de risc al digului potrivit reglementării tehnice „Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.749/2012.


    CAP. III
    Reînnoirea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă
    ART. 14
    Potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Legea nr. 259/2010, republicată, autorizaţia se reînnoieşte, la cererea deţinătorului, formulată cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost emisă.

    ART. 15
    (1) Reînnoirea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă trebuie realizată pe baza unei documentaţii de expertiză întocmite de un expert atestat conform Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată.
    (2) Documentaţia de expertiză prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform structurii prevăzute la art. 16.
    (3) În cazul reînnoirii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă la expirarea unei perioade de funcţionare cu realizarea unor măsuri structurale condiţionante pentru siguranţa lucrărilor, documentaţia de expertiză va avea caracterul unui raport de conformare. Raportul de conformare va avea structura prevăzută la art. 16, cu detalierea suplimentară a lit. D.

    CAP. IV
    Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei digurilor în cazul reînnoirii autorizaţiei
    ART. 16
    Evaluarea siguranţei digului va cuprinde:
    A. definirea obiectului expertizei;
    B. sinteza raportului de evaluare anterior:
    a) date privind digul;
    b) aspecte hidrologice şi hidraulice;
    c) aspecte structurale;
    d) aspecte privind albia râului;
    e) aspecte privind sistemul UCC;
    f) consideraţii privind riscul şi eficienţa măsurilor preventive;
    g) concluziile expertizei anterioare;

    C. referat de inspecţie tehnică (de dată recentă);
    D. situaţia îndeplinirii recomandărilor din expertiza anterioară;
    E. modificări intervenite privind starea digului faţă de expertiza anterioară:
    a) modificări privind situaţia juridică a obiectivului expertizat;
    b) modificări privind aspectele de proiectare (hidrologice, hidraulice, structurale etc.);
    c) modificări privind starea albiei şi a lucrărilor conexe etc.;
    d) modificări privind construcţiile şi echipamentele (degradări, reabilitări, modernizări etc.), inclusiv sistemul UCC;
    e) evenimente (viituri, incidente, accidente etc.);

    F. apreciere generală asupra stării de siguranţă a digului în situaţia actuală:
    a) evoluţia parametrilor măsuraţi;
    b) sinteza observaţiilor vizuale;
    c) apreciere privind siguranţa digului;

    G. recomandări;
    H. concluzii;
    I. anexe, după caz.


    ART. 17
    (1) În cazul punerii sub sarcină a digului la tranzitarea viiturilor majore sau în cazul producerii altor evenimente de natură să modifice starea de siguranţă în funcţionare a unui dig, deţinătorul este obligat să informeze imediat autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată.
    (2) În termen de 60 de zile de la data producerii evenimentelor de la alin. (1), deţinătorul va prezenta la autoritatea competentă un raport tehnic al unui expert referitor la siguranţa digului, bazat pe o inspecţie în teren a lucrărilor. Raportul tehnic se asimilează cu documentaţia de expertiză a siguranţei şi va fi analizat în şedinţa comisiei de avizare. În funcţie de recomandările expertului şi ale membrilor, comisia poate decide:
    a) continuarea exploatării în conformitate cu recomandările actelor de reglementare emise şi reconfirmarea valabilităţii acestora;
    b) continuarea exploatării cu emiterea unor noi acte de reglementare, care vor include noile recomandări, inclusiv privind realizarea unor măsuri structurale. Finalizarea acestor măsuri şi refacerea condiţiilor de siguranţă se vor confirma printr-un raport de conformare al unui expert;
    c) sistarea exploatării sau introducerea unor restricţii în exploatare pentru realizarea unor măsuri structurale care nu se pot realiza în alte condiţii şi pentru care este necesară obţinerea unui acord. Finalizarea acestor măsuri şi refacerea condiţiilor de siguranţă se vor confirma printr-un raport de conformare al unui expert, după care comisia de avizare poate analiza oportunitatea reluării exploatării, cu emiterea actelor de reglementare necesare;
    d) declanşarea procedurilor de conservare, postutilizare sau dezafectare.

    (3) Pentru situaţiile prezentate la alin. (2), deţinătorul va achita tarifele pentru avizare în cadrul comisiei. În situaţia menţionată la alin. (2) lit. c) se va urma procedura necesară emiterii acordului, pentru care se vor percepe tarifele normale.
    (4) Dacă evenimentele de natură să modifice starea de siguranţă în funcţionare au afectat un dig reglementat din punctul de vedere al siguranţei, raportul tehnic menţionat la alin. (2) este în responsabilitatea expertului care a întocmit documentaţia de expertiză a siguranţei digului şi pe baza căreia a fost emisă, după caz, autorizaţia sau acordul.

    ART. 18
    (1) Raportul tehnic prevăzut la art. 17 va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
    A. definirea obiectului;
    B. sinteza raportului de evaluare anterior;
    C. date privind viitura tranzitată - debite, durată, niveluri ale apei în lungul liniei de apărare, gărzile minime faţă de cota coronamentului etc.;
    D. sinteza datelor culese prin inspecţii vizuale de personalul de exploatare pe durata tranzitării viiturii - umectări ale paramentului aval, izvoare la piciorul aval, cratere sufozionale, alunecări superficiale, eroziuni la paramentul amonte, evoluţia zonei dig-mal şi orice alte aspecte relevante;
    E. apreciere generală asupra stării de siguranţă a digului după solicitările la care a fost expus. În cazul în care se constată că digul/sectorul de dig expertizat a suferit deteriorări sau prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut prin reglementările în vigoare, se vor propune măsuri de restabilire a siguranţei digului şi etapizarea acestora, condiţionante pentru reautorizarea exploatării în condiţii de siguranţă a digului;
    F. recomandări;
    G. concluzii.

    (2) Pentru alte evenimente de natură să modifice starea de siguranţă în funcţionare a unui dig, raportul tehnic prevăzut la alin. (1) va fi adaptat corespunzător, cu referire la natura evenimentelor şi la efectele acestora asupra siguranţei digului.

    CAP. V
    Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea obţinerii/reînnoirii acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări la diguri
    ART. 19
    (1) În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 259/2010, republicată, în cazul proiectelor pentru realizarea de diguri noi şi al proiectelor pentru reabilitarea sau refacerea digurilor existente care modifică parametrii de bază ai acestora, este obligatorie obţinerea acordului de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“.
    (2) Acordul prevăzut la alin. (1), în cazul proiectelor de realizare a digurilor noi, se emite pe baza documentaţiei tehnice la nivel de studiu de fezabilitate sau, după caz, fază unică.
    (3) Pentru reabilitarea sau refacerea digurilor existente la care se modifică parametrii de bază ai acestora, acordul se emite pe baza documentaţiei tehnice la nivel de studiu de fezabilitate, fază unică sau, după caz, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie.

    ART. 20
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, evaluarea stării de siguranţă şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, în vederea obţinerii acordului pentru un dig nou sau pentru modificarea parametrilor de bază ai unui dig existent, se realizează de experţi tehnici atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

    ART. 21
    Documentaţiile de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri, în vederea obţinerii acordului de funcţionare în siguranţă, constituie o verificare în care este urmărit modul de îndeplinire a exigenţelor de performanţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de practică inginerească din domeniu privind siguranţa digurilor şi sunt realizate de experţi sub forma unor referate de expertizare-avizare pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări pentru digul nou sau pentru modificarea parametrilor de bază ai unui dig existent.

    CAP. VI
    Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri
    ART. 22
    Referatul de expertizare-avizare, în vederea obţinerii/reînnoirii acordului pentru proiectele de diguri noi şi pentru modificarea caracteristicilor tehnice ale digurilor existente, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    A. prezentarea lucrării proiectate:
    a) date generale privind lucrarea proiectată;
    b) cursul de apă şi lucrările conexe;
    c) sistemul de supraveghere prevăzut;
    d) date privind execuţia (prevederi ale proiectului);

    B. raportul de evaluare a proiectului:
    a) definirea obiectului referatului de expertizare-avizare;
    b) cuprinsul proiectului;
    c) aprecieri privind relevanţa datelor prezentate în proiect;
    d) aprecieri privind verificarea prin calcul a lucrărilor proiectate;
    e) respectarea prevederilor reglementărilor tehnice şi legale în vigoare;
    f) alte aspecte relevante;
    g) concluzii cu privire la proiect;

    C. recomandări şi concluzii.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    Documentaţiile de evaluare a siguranţei digurilor, precum şi referatele de expertizare-avizare, împreună cu proiectele de lucrări la diguri, se înaintează de deţinătorii cu orice titlu comisiilor de avizare.

    ART. 24
    Avizarea se efectuează în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016