Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 17 ianuarie 2019  pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 17 ianuarie 2019 pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 59 din 17 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorizare: emiterea, la cerere, a autorizaţiei către distileriile care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole;
    b) distilator autorizat: orice persoană juridică sau formele asociative ale acesteia care distilează subproduse vinicole sau din orice altă transformare de struguri şi este autorizată de către autoritatea competentă a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul fabrica de distilare pentru a acţiona în baza art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
    c) autorizaţie: documentul nominal în baza căruia operatorii economici au dreptul să desfăşoare în mod direct activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

    (2) Activitatea de distilare voluntară a subproduselor vinicole poate fi desfăşurată pe teritoriul României, cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile, numai de către distilatorii autorizaţi pentru activitatea de distilare voluntară a subproduselor.

    ART. 2
    În vederea obţinerii autorizaţiei, distilatorii interesaţi depun la Biroul unic al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), personal sau prin împuternicit, o cerere de acordare a autorizaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 58/2019.

    ART. 3
    Biroul unic din cadrul M.A.D.R. transmite cererea înregistrată şi documentele ce o însoţesc la structura de specialitate din cadrul M.A.D.R., care o înaintează secretariatului Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole (Comisia).

    ART. 4
    Cererea prevăzută la art. 2 trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) copia certificatului de înregistrare sau, după caz, a certificatului constatator eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cazierul fiscal, în original, eliberat în condiţiile legii, în termen de valabilitate, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare;
    c) certificatul fiscal, în original, privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii;
    d) certificatul fiscal, în original, privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii;
    e) împuternicirea/procura notarială, în original, în cazul în care cererea se face printr-un reprezentant mandatat;
    f) copie de pe autorizaţiile obţinute de la alte autorităţi publice cu competenţe în domeniu, conform reglementărilor în vigoare (autorizaţie de mediu, autorizaţie ISU, autorizaţie de gospodărire a apelor ş.a.), verificată pentru conformitate;
    g) documentaţie tehnică care să cuprindă descrierea procesului tehnologic, utilajele şi echipamentele componente ale instalaţiei, utilizate la distilarea subproduselor vinicole;
    h) copia bilanţului contabil pentru anul fiscal precedent, vizat la organul fiscal competent, certificată pentru conformitate cu originalul, după caz.


    ART. 5
    Verificarea şi certificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură se realizează de către Comisie şi se finalizează prin încheierea unui raport, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau respingere a cererii de acordare a autorizaţiei, după caz, şi se înaintează conducerii M.A.D.R.

    ART. 6
    (1) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă sau prezintă situaţii de fapt nereale, Comisia transmite distilatorului solicitant, prin intermediul direcţiei de specialitate, o notificare prin care solicită completarea documentaţiei sau remedierea deficienţelor constatate, după caz.
    (2) Distilatorul are obligaţia să completeze documentaţia sau să remedieze deficienţele constatate, după caz, în termen de 10 zile de la data primirii notificării, termenul prevăzut de art. 8 prelungindu-se în mod corespunzător.

    ART. 7
    În cazul necompletării documentaţiei sau al neremedierii deficienţelor constatate, conform art. 6, Comisia încheie un raport cu propunerea de respingere a cererii, care se înaintează spre aprobare conducerii M.A.D.R., în termen de 7 zile lucrătoare de la verificarea documentaţiei.

    ART. 8
    M.A.D.R., prin structura cu atribuţii de reglementare, pe baza raportului prevăzut la art. 5, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, emite autorizaţia de distilator autorizat pentru activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, sau respinge cererea, prin eliberarea deciziei de respingere.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care cererea de autorizare a fost respinsă, solicitantul poate depune la Biroul unic din cadrul M.A.D.R. o contestaţie motivată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către direcţia de specialitate a deciziei de respingere a autorizării.
    (2) Contestaţia se soluţionează de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) Direcţia de specialitate comunică decizia finală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor petentului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei la Biroul unic din cadrul M.A.D.R.
    (4) Decizia finală poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Decizia de respingere a cererii de autorizare produce efecte din momentul în care este comunicată distilatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

    ART. 11
    Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.

    ART. 12
    Comisia poate propune retragerea autorizaţiei emise în favoarea unui distilator autorizat în una dintre următoarele situaţii:
    a) neîndeplinirea de către distilatorul autorizat a obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 58/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023;
    b) distilatorul autorizat nu mai are ca obiect principal de activitate distilarea subproduselor vinicole, conform cod CAEN 1101, şi nu mai utilizează produsul finit în scopuri industriale/ energetice;
    c) împotriva distilatorului autorizat s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acestuia s-a declanşat procedura falimentului;
    d) nerespectarea oricăruia dintre criteriile avute în vedere la autorizare;
    e) neanunţarea în cel mult 10 zile lucrătoare a modificării datelor avute în vedere iniţial la autorizare şi/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei proceduri, la direcţia de specialitate;
    f) dacă distilatorul nu răspunde solicitărilor autorităţii competente în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor.


    ART. 13
    M.A.D.R., prin intermediul structurii cu atribuţii de control şi inspecţii, verifică permanent dacă distilatorul autorizat se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12, precum şi modul de respectare a condiţiilor pentru care a obţinut autorizaţia de distilare a subproduselor vinicole.

    ART. 14
    (1) Retragerea autorizaţiei atrage încetarea activităţii de distilare voluntară a subproduselor vinicole în cadrul măsurii eligibile pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), distilatorul poate solicita acordarea unei noi autorizaţii, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta procedură.

    ART. 15
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Criteriile pe baza cărora se propune acordarea autorizaţiei distilatorilor
    care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României

┌────┬───────────────────┬──┬──────────┐
│Nr. │ │Da│ │
│crt.│Criteriul^*) │/ │Observaţii│
│ │ │Nu│ │
├────┼───────────────────┼──┼──────────┤
│ │Obiectul principal │ │ │
│ │de activitate │ │ │
│ │corespunde codului │ │ │
│ │CAEN 1101. │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──────────┤
│ │Deţine un manual de│ │ │
│ │procedură pentru │ │ │
│ │fabricarea │ │ │
│ │alcoolului etilic │ │ │
│ │brut, care prevede │ │ │
│ │categoriile de │ │ │
│ │activităţi, │ │ │
│ │mecanismul de │ │ │
│ │desfăşurare a │ │ │
│ │acestora, │ │ │
│ │documentele care │ │ │
│ │stau la baza │ │ │
│ │efectuării unor │ │ │
│ │astfel de │ │ │
│ │activităţi, │ │ │
│ │relaţiile │ │ │
│ │contractuale cu │ │ │
│ │furnizorii de │ │ │
│ │materii prime, │ │ │
│ │sistemul de │ │ │
│ │evidenţă contabilă │ │ │
│ │a operaţiunilor. │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──────────┤
│ │Declaraţie pe │ │ │
│ │propria răspundere,│ │ │
│ │depusă de │ │ │
│ │administratorul/ │ │ │
│ │administratorii │ │ │
│ │distileriei, din │ │ │
│ │care să rezulte că │ │ │
│ │nu au fost │ │ │
│ │condamnaţi printr-o│ │ │
│ │hotărâre definitivă│ │ │
│ │pentru care nu a │ │ │
│ │intervenit │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──────────┤
│ │Contract de muncă │ │ │
│ │pe perioadă │ │ │
│ │nedeterminată │ │ │
│ │pentru cel puţin un│ │ │
│ │specialist cu │ │ │
│ │pregătire │ │ │
│ │corespunzătoare în │ │ │
│ │domeniu │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──────────┤
│ │Funcţionalitatea │ │ │
│ │distileriei │ │ │
│ │constatată de către│ │ │
│ │Comisie, în urma │ │ │
│ │verificării faptice│ │ │
│ │şi scriptice la │ │ │
│ │punctul de lucru al│ │ │
│ │distilatorului, şi │ │ │
│ │materializată în │ │ │
│ │procesul-verbal de │ │ │
│ │constatare, în care│ │ │
│ │se menţionează │ │ │
│ │următoarele: │ │ │
│ │capacitate totală │ │ │
│ │de producţie, │ │ │
│ │capacitate de │ │ │
│ │depozitare a │ │ │
│ │subproduselor, │ │ │
│ │pierderi în cursul │ │ │
│ │prelucrării, │ │ │
│ │cantităţi distruse │ │ │
│ │şi justificarea │ │ │
│ │acestora, după caz,│ │ │
│ │condiţii de │ │ │
│ │livrare, preţul de │ │ │
│ │cumpărare al │ │ │
│ │subproduselor, │ │ │
│ │documente │ │ │
│ │justificative de │ │ │
│ │gestiune şi │ │ │
│ │control, documente │ │ │
│ │justificative care │ │ │
│ │confirmă faptul că │ │ │
│ │produsul se vinde │ │ │
│ │în scopuri │ │ │
│ │industriale sau │ │ │
│ │energetice │ │ │
└────┴───────────────────┴──┴──────────┘


    *) Îndeplinirea cumulativă a criteriilor sau neîndeplinirea acestora se consemnează în procesul-verbal de constatare care se încheie în două exemplare, unul pentru Comisie şi unul pentru distilator, şi care va sta la baza raportului întocmit în vederea acordării autorizaţiei.
    Semnătura evaluatorului Comisiei
    .................

    ANEXA 2

    la procedură
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AUTORIZAŢIE Nr. ...................
    Având în vedere:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;
    – Regulamentul (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 58/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2019 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023;
    – Cererea formulată de Societatea Comercială ............................., înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ...../.....;
    – Raportul Comisiei nr. ............./...........,

    în temeiul art. .... din ..............................,
    SE AUTORIZEAZĂ
    Societatea .........................., CUI .............................., CIF ................................, cu sediul în ......................., reprezentată prin .............................., ca distilator autorizat pentru distilarea voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
    Data ....................
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    ..............................
    Prezenta autorizaţie este valabilă, începând cu data eliberării, pentru perioada aferentă Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2019 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016