Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 ianuarie 2016  de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 14 ianuarie 2016 de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2016

    ART. 1
    Obiectul înlesnirilor la plată
    (1) Organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:
    a) eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale;
    b) amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;
    c) amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;
    d) amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată.
    (2) Înlesnirile la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
    (3) Prin obligaţii fiscale se înţelege:
    a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;
    b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal central;
    c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
    (4) Înaintea emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent în scopul acordării eşalonării la plată emite şi comunică debitorului deciziile de calcul accesorii în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    ART. 2
    Organul fiscal competent pentru soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plată
    (1) Competenţa de acordare a înlesnirilor la plată revine organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.
    (2) Cererea depusă de debitor la organul fiscal competent se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul cererii depuse de debitorii cu risc fiscal mic, în condiţiile art. 206 din lege, aceasta se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent.
    (4) În cazul persoanelor juridice care trebuie să anexeze la cererea de acordare a eşalonărilor la plată situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii, modelele acestor documente sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
    (5) Pentru verificarea condiţiilor prevăzute la art. 206 alin. (3) lit. a) şi d)-f) din lege, organul fiscal va solicita informaţii de la serviciile/birourile/compartimentele care le gestionează. În acest sens, serviciile/birourile/compartimentele vor completa, în mod corespunzător, rubricile din referatul prevăzut în anexa nr. 6.
    (6) Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit, potrivit art. 18 din lege.
    (7) În cazul în care debitorul retrage cererea de acordare a eşalonării la plată până la emiterea deciziei de eşalonare la plată sau a deciziei de respingere, organul fiscal competent comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 7.
    (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în cazul cererilor depuse potrivit art. 13 alin. (1) sau art. 18, după caz.
    ART. 3
    Eliberarea certificatului de atestare fiscală
    (1) După primirea cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent verifică:
    a) dacă cererea conţine elementele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau (4), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;
    b) dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 2 alin. (1), (2), (4) şi (5), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;
    c) dacă au fost depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, după caz;
    d) dacă există sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget.
    (2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), organul fiscal competent îndrumă debitorii în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plată.
    (3) În situaţia în care a/au fost emisă/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire şi/sau acte de individualizare a obligaţiilor de plată de la buget, organul fiscal competent efectuează înregistrarea compensării potrivit art. 167 din lege, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.
    (4) În vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare: un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul înlesnirilor la plată.
    (5) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului, la secţiunea A, secţiunea B lit. a), precum şi la secţiunea C se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, precum şi totalul obligaţiilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (6) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea debitorului la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite debitorului odată cu certificatul de atestare fiscală. Dispoziţiile art. 56 din lege se aplică în mod corespunzător.
    (7) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal competent întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
    (8) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în procesul-verbal de punere de acord se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul înlesnirilor la plată.
    (9) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică debitorului, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul înlesnirilor la plată.
    (10) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) sau (3), după caz, se prelungeşte în mod corespunzător.
    ART. 4
    Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 158 alin. (2) din lege, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold la data eliberării acestuia, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal competent în vederea recuperării.
    (2) În cazul cererilor depuse în condiţiile art. 206 alin. (5) din lege, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale individualizate în declaraţiile de impunere sau în deciziile de impunere pentru care nu s-a împlinit, la data depunerii cererii, scadenţa sau termenul de plată prevăzute la art. 154 şi 156 din lege, după caz.
    (3) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 3 secţiuni:
    a) secţiunea A "Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal central";
    b) secţiunea B "Obligaţii fiscale care nu pot face obiectul înlesnirilor la plată";
    c) secţiunea C "Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată".
    (4) La secţiunea A se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale principale individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale principale ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;
    b) obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale accesorii ale debitorului, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;
    c) sumele reprezentând amenzi de orice fel administrate de organul fiscal central;
    d) sumele reprezentând creanţe bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale competente, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
    (5) La secţiunea B se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale rămase nestinse ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii, rămas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare. Aceste obligaţii nu se înscriu în cazul eliberării certificatului de atestare fiscală pentru menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată;
    b) suma totală din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare. Se vor menţiona obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la secţiunea A, a căror compensare urmează a fi înregistrată la data emiterii deciziei prin care a fost aprobată suma de rambursat;
    c) obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul menţinerii valabilităţii eşalonării la plată;
    d) obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 195 alin. (1) şi (12) din lege, precum şi a ratelor neachitate, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul modificării eşalonării la plată.
    (6) La secţiunea C, care reprezintă diferenţa dintre obligaţiile fiscale cuprinse la secţiunea A şi obligaţiile fiscale cuprinse la secţiunea B, se înscriu obligaţiile fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată sau sume rămase nestinse care au făcut obiectul eşalonării sau amânării la plată a căror valabilitate a fost pierdută, în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirilor la plată. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii. Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale nete ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii net datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.
    (7) În cazul penalităţilor de întârziere se înscriu separat cele ce fac obiectul eşalonării la plată şi separat cele ce fac obiectul amânării la plată.
    (8) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale
    (1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal verifică:
    a) dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e) şi alin. (2) din lege;
    b) dacă cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale conţine obligaţiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din lege.
    (2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a) din lege, referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare, se analizează şi se stabileşte de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la încasările şi plăţile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, a programului de restructurare sau de redresare financiară prezentat de debitor ori a altor informaţii şi/sau documente relevante prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal. În această analiză sunt relevante evoluţia pozitivă a capacităţii financiare de plată pe perioada eşalonării, precum şi sustenabilitatea acesteia.
    (3) În cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultăţii generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti se pot avea în vedere şi indicatorii orientativi, precum şi alte informaţii prevăzute în anexa nr. 5.
    (4) După verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte referatul "A", conform modelului prezentat în anexa nr. 11.
    (5) Referatul "A" va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (6) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute la secţiunea A lit. a) din referatul "A" se analizează atât pentru debitor, cât şi pentru sediile sale secundare. În situaţia în care oricare dintre aceste entităţi nu are îndeplinită una dintre condiţii, în coloana "Modul de respectare a condiţiilor" se bifează că nu este îndeplinită condiţia.
    (7) În situaţia în care cererea unui debitor care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se respinge potrivit art. 184 alin. (6) lit. a) din lege, la secţiunea D lit. b) din referatul "A" se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt înscrise la secţiunea B lit. a) din certificatul de atestare fiscală prevăzut în anexa nr. 9.
    (8) În situaţia în care se aprobă cererea unui debitor care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, la secţiunea D lit. c) şi d) din referatul "A" se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt înscrise la secţiunea C din certificatul de atestare fiscală prevăzut în anexa nr. 9.
    (9) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4), organul fiscal competent întocmeşte acordul de principiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale. Un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirilor.
    (10) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în acordul de principiu se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul înlesnirilor la plată.
    (11) Decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se emite de către organul fiscal competent şi cuprinde obligaţiile fiscale atât pentru debitor, cât şi pentru sediile sale secundare, cu precizarea condiţiei care nu a fost respectată, indiferent dacă aceasta priveşte debitorul sau unul dintre sediile sale secundare, şi se comunică debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii. Fiecare decizie se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un alt exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), organul fiscal competent emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, în baza referatului prevăzut la alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e) şi alin. (2) din lege, pentru următorii debitori:
    a) instituţii publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) autorităţile/serviciile publice autonome înfiinţate prin lege organică;
    c) unităţile şi instituţiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) instituţiile de învăţământ superior de stat;
    e) persoane fizice care solicită înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de până la 5.000 lei;
    f) persoane juridice care solicită înlesniri la plata obligaţiilor fiscale de până la 20.000 lei.
    (13) Debitorii prevăzuţi la alin. (12) lit. a)-d) pentru care rezultă din documentaţia anexată că deţin în proprietate bunuri constituie garanţii potrivit prevederilor art. 193 alin. (4) din lege, caz în care se aplică prevederile alin. (9).
    (14) Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia, în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a sumelor amânate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada de eşalonare la plată, a procentului prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, după caz, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. Dobânda se calculează de la data emiterii acordului de principiu.
    (15) Organul fiscal competent emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale în următoarele situaţii:
    a) pentru obligaţiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din lege, ori de câte ori în cerere sunt înscrise şi astfel de sume;
    b) nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării la plată;
    c) debitorul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii;
    d) cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute într-o cerere anterioară, care a fost respinsă;
    e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.
    (16) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent efectuează audierea debitorului potrivit art. 9 din lege. În acest caz, organul fiscal competent va întocmi un proces-verbal de audiere.
    ART. 6
    Garanţii
    (1) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, debitorii trebuie să constituie garanţii sub formele prevăzute la art. 193 alin. (6) din lege.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile de către organul fiscal competent, la cererea temeinic justificată a debitorului.
    (3) Garanţiile constituite sub formele prevăzute la art. 193 alin. (6) lit. a) şi b) din lege trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.
    (4) Garanţiile constituite sub formele prevăzute la art. 193 alin. (6) lit. c) şi d) din lege trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată.
    (5) Garanţiile constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. d) din lege trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată.
    (6) În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. c) din lege trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată.
    (7) În cazul în care debitorul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie sau poliţei de asigurare de garanţie, după caz, acestea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) denumirea entităţii emitente a scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare de garanţie, după caz;
    b) data emiterii scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare de garanţie, după caz, şi perioada de valabilitate a acestora. În acest caz, scrisoarea de garanţie sau poliţa de asigurare de garanţie, după caz, trebuie să aibă menţiunea că perioada de valabilitate este cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată;
    c) valoarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare de garanţie, după caz;
    d) obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanţie sau poliţa de asigurare de garanţie, după caz;
    e) semnăturile autorizate conform competenţelor stabilite;
    f) angajamentul ferm al entităţii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiţionat şi irevocabil, la solicitarea organului fiscal competent.
    (8) În cazul în care debitorul oferă bunuri potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) din lege, organul fiscal competent dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu excepţia cazului în care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind măsurile asigurătorii din titlul VII din lege se aplică în mod corespunzător numai în ceea ce priveşte indisponibilizarea bunurilor.
    (9) În cazul bunurilor oferite drept garanţie potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) şi d) din lege, debitorul trebuie să prezinte următoarele documente:
    a) actul de proprietate asupra bunului;
    b) raportul de evaluare a bunului;
    c) extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;
    d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;
    e) fişa mijloacelor fixe.
    (10) Raportul de evaluare se întocmeşte de un expert evaluator independent, autorizat în condiţiile legii, iar costul evaluării se suportă de către debitor.
    (11) În cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde şi valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.
    (12) În cazul în care bunurile debitorului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligaţiile fiscale ce formează obiect al înlesnirilor la plată, iar valoarea acestora acoperă valoarea prevăzută la alin. (4), debitorul are obligaţia de a prezenta, în termenul prevăzut la alin. (1), raportul de evaluare şi celelalte documente prevăzute la alin. (9).
    (13) În cazul în care bunurile debitorului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal atât pentru obligaţiile fiscale ce formează obiect al înlesnirilor la plată, cât şi pentru alte obligaţii ce nu formează obiect al înlesnirilor la plată, valoarea garanţiei trebuie să acopere valoarea obligaţiilor eşalonate la plată, valoarea obligaţiilor amânate la plată, dobânda datorată pe perioada eşalonării, procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată, precum şi valoarea obligaţiilor ce nu formează obiect al înlesnirilor la plată pentru care s-a instituit sechestrul. Dispoziţiile alin. (12) se aplică în mod corespunzător.
    (14) În cazul în care bunurile, proprietate a unei terţe persoane, oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de către un organ fiscal, iar valoarea acestora acoperă valoarea prevăzută la alin. (5), debitorul are obligaţia de a prezenta, în termenul prevăzut la alin. (1), raportul de evaluare şi celelalte documente prevăzute la alin. (9).
    (15) Pe parcursul derulării eşalonării la plată, la cererea debitorului, organul fiscal competent poate aproba înlocuirea garanţiei şi/sau redimensionarea acesteia în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat şi de valoarea obligaţiilor amânate la plată. Cererea de înlocuire şi/sau de redimensionare a garanţiei trebuie să conţină motive justificate şi să indice garanţia oferită. Dispoziţiile alin. (9)-(14) sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul înlocuirii şi/sau al redimensionării garanţiei.
    (16) După depunerea cererii potrivit alin. (15) şi analiza efectuată de organul fiscal competent, se emite şi se comunică debitorului o înştiinţare privind stabilirea valorii garanţiei în vederea înlocuirii sau redimensionării acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
    (17) Organul fiscal competent eliberează garanţiile în cel mult 15 zile în următoarele situaţii:
    a) în cazul finalizării eşalonării la plată, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 202 alin. (3) din lege;
    b) în cazul în care debitorul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei şi sumele rămase din eşalonarea la plată sunt mai mici de 5.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi, respectiv, 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice.
    (18) În cazul în care, pe parcursul derulării eşalonărilor la plată, garanţia constituită potrivit alin. (6) se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, în favoarea organului fiscal competent, nu acoperă valoarea garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13) din lege, debitorul are obligaţia reîntregirii acesteia, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirea la plată, în conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1) lit. l) din lege.
    ART. 7
    Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare
    (1) În situaţia în care debitorul a depus garanţiile în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în termenul legal, organul fiscal verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) din lege şi întocmeşte referatul "B", conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, aplicând în mod corespunzător prevederile art. 5 alin. (6)-(8). Referatul "B" va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi de documentele prevăzute la art. 6 alin. (9).
    (2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare. Fiecare decizie se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirilor la plată. Dacă debitorul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie, după caz, atât decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, cât şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare se emit în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunică entităţii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a poliţei de asigurare de garanţie, după caz.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare. Penalităţile de nedeclarare care se amână la plată sunt cele aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată.
    (4) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eşalonare, separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare se emite separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare. Atât decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, cât şi deciziile de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare se comunică debitorului care a înfiinţat sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.
    (5) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale. Dispoziţiile art. 5 alin. (11) şi (16) se aplică în mod corespunzător.
    (6) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se emite atât pentru debitor, cât şi pentru sediile sale secundare, cu precizarea condiţiei care nu a fost respectată, indiferent dacă aceasta priveşte debitorul sau unul dintre sediile sale secundare, şi se comunică debitorului care a înfiinţat sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.
    (7) Prevederile alin. (5) se aplică şi în situaţia în care debitorul nu depune garanţiile, şi nici documentele prevăzute la art. 6 alin. (9) în termenul legal. În acest caz, organul fiscal nu va verifica îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) din lege.
    (8) Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal competent pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eşalonare.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin niciun fel de bunuri în proprietate, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere.
    (10) Pentru debitorii care deţin bunuri insuficiente, pentru a constitui garanţiile conform prevederilor art. 6, eşalonarea la plată se acordă pe cel mult 5 ani, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere.
    (11) Pentru penalităţile de nedeclarare datorate de contribuabili se acordă următoarele:
    a) eşalonare la plată, conform alin. (3) şi alin. (8), (9) sau (10), după caz, în situaţia în care obligaţiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse după expirarea termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din lege;
    b) amânarea la plată în vederea reducerii, potrivit legii, în situaţia în care obligaţiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt eşalonate la plată.
    (12) Perioada de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale care se eşalonează la plată şi de capacitatea financiară de plată a debitorului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.
    (13) Rata de eşalonare reprezintă obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare.
    (14) Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (15) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eşalonare este debitorul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.
    (16) Odată cu emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (17) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din lege, penalitatea de întârziere prevăzută la art. 176 din lege se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (18) Penalitatea de nedeclarare care nu a fost instituită şi comunicată debitorului se instituie şi se comunică după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată, prin emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare.
    ART. 8
    Condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată
    (1) Înlesnirile la plată acordate îşi menţin valabilitatea în cazul respectării condiţiilor prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din lege.
    (2) După comunicarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, pentru obligaţiile prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. f) din lege, organul fiscal competent comunică, în toate cazurile, somaţia, potrivit legii, în scopul urmăririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată.
    ART. 9
    Prevederi privind comunicarea şi încasarea penalităţilor
    (1) Penalitatea prevăzută la art. 198 şi art. 199 alin. (3) din lege se comunică debitorului prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.
    (2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20.35.01.07 "Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată", deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor.
    ART. 10
    Regimul executării silite pe perioada eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    Pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), organul fiscal competent nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei.
    ART. 11
    Finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    (1) În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent emite în două exemplare decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, precum şi decizia de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul înlesnirii la plată. În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, prevederile art. 7 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (2) După finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%. În acest caz, organul fiscal competent emite în două exemplare decizia de reducere a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul înlesnirii la plată.
    (3) Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din lege, în funcţie de data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2).
    (4) Pentru reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare comunicate potrivit art. 7 alin. (18), debitorul va depune la organul fiscal competent o cerere în acest sens, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 181 alin. (2) din lege.
    (5) După emiterea deciziei de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, în aplicarea art. 7 din lege, organul fiscal îndrumă debitorul în vederea depunerii cererii prevăzute la alin. (4).
    ART. 12
    Pierderea valabilităţii înlesnirilor la plată
    (1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent va emite, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.
    (2) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, înlesnirile la plată îşi pierd valabilitatea la data la care nu sunt respectate, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi la art. 200 alin. (2) din lege, indiferent de faptul că titularul obligaţiei este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 7 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În scopul efectuării stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rămase nestinse ca urmare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi a penalităţilor de întârziere/penalităţilor de nedeclarare amânate la plată este data pierderii valabilităţii înlesnirilor la plată, potrivit art. 199 alin. (1) şi art. 208 alin. (4) din lege.
    ART. 13
    Menţinerea valabilităţii eşalonării la plată la cererea debitorului
    (1) Pentru menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere care cuprinde următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, precum şi datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) menţiuni referitoare la: numărul şi data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare şi, după caz, a deciziei de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată şi a deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
    (2) În vederea soluţionării cererii prevăzute la alin. (1) organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.
    (3) După emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal întocmeşte referatul "B", conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată de la secţiunea A lit. a), d)-g), k) şi l). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - "Date de analiză" şi lit. b) a secţiunii D - "Concluzii". În situaţia debitorilor care deţin bunuri în proprietate, dar sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute la art. 193 din lege, condiţia de la secţiunea A lit. d) se consideră îndeplinită.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 5 alin. (12), se verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată de la secţiunea A lit. a), e)-g) şi k) din referatul "B".
    (5) Organul fiscal competent emite şi comunică decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, precum şi decizia de menţinere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22. Odată cu emiterea acestor decizii, se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată. Prin păstrarea perioadei de eşalonare se înţelege numărul de luni rămas din eşalonarea aprobată iniţial, fără a se lua în considerare numărul de luni aferent perioadei în care aceasta şi-a pierdut valabilitatea.
    (6) Odată cu decizia de menţinere a eşalonării la plată, organul fiscal competent anulează penalităţile stabilite prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi, emisă în condiţiile art. 9 alin. (1).
    (7) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz, cererea se soluţionează prin decizie de respingere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. Decizia de respingere se emite şi în situaţia în care debitorul a depus cererea după executarea garanţiei de către organul fiscal competent.
    (8) Deciziile prevăzute la alin. (5) şi (7) se emit în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul înlesnirilor. Dacă debitorul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie, atât decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, cât şi decizia de menţinere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare se emit în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunică entităţii emitente a scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare de garanţie, după caz.
    (9) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 10 zile de la data depunerii.
    ART. 14
    Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale
    (1) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce vor face obiectul eşalonării la plată, acestea sting mai întâi obligaţiile fiscale exigibile în această perioadă şi apoi obligaţiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală.
    (2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, cu sumele respective se consideră a fi stinse ultimele rate din graficul de eşalonare, până la concurenţa sumei rămase de plată. În cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, organul fiscal va informa debitorul cu privire la această operaţiune.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la cererea debitorului, organul fiscal competent reface graficul de eşalonare la plată, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic se comunică debitorului prin decizia organului fiscal competent. Dispoziţiile art. 193 alin. (18) din lege se aplică în mod corespunzător.
    ART. 15
    Reguli speciale privind fuziunea debitorilor
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul fuzionează prin absorbţie cu unul sau mai mulţi debitori, după caz, care beneficiază/nu beneficiază de înlesniri la plată, acesta este obligat să prezinte organului fiscal competent proiectul de fuziune în momentul în care acesta îşi produce efectele potrivit legii şi actele justificative ale fuziunii.
    (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent înştiinţează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale preluate de la debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de înlesniri la plată. Modelul înştiinţării de plată este prevăzut în anexa nr. 23.
    (3) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată acordate debitorului, sumele prevăzute la alin. (2) trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată. În caz contrar, organul fiscal competent emite decizie de pierdere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz.
    (4) La cererea debitorului depusă la organul fiscal competent până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), obligaţiile fiscale cuprinse în înştiinţarea la plată pot face obiectul modificării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz. Prevederile art. 18 se aplică în mod corespunzător.
    (5) În cazul în care debitorul rezultat în urma unei fuziunii nu depune documentele prevăzute la alin. (1), însă organul fiscal competent constată din oficiu operaţiunea de fuziune, în termen de 30 de zile de la data constatării, acesta înştiinţează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale preluate de la debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de înlesniri la plată. Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
    (6) În cazul în care debitorul nu beneficiază de înlesniri la plată, însă unul sau mai mulţi debitori cu care fuzionează are/au înlesniri la plată în derulare, organul fiscal competent emite, pe numele debitorului rezultat din fuziune, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitor sau din oficiu, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operaţiunii de fuziune, următoarele acte:
    a) o nouă decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, o nouă decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eşalonare cea mai mare, rămasă din eşalonarea aprobată iniţial;
    b) înştiinţare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale datorate de debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de înlesniri la plată. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată şi reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată acordată potrivit lit. a).
    (7) La data emiterii documentelor prevăzute la alin. (6) organul fiscal desfiinţează actele similare emise pe numele debitorului beneficiar al eşalonării la plată şi care şi-a încetat existenţa, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 24 şi 25.
    (8) Debitorul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale cuprinse în înştiinţarea de plată comunicată potrivit alin. (6) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (9) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată debitorul fuzionează prin contopire cu unul sau mai mulţi debitori care beneficiază/nu beneficiază de înlesniri la plată, organul fiscal competent emite o nouă decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi o nouă decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare, prevederile alin. (6) şi (7) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 16
    Reguli speciale privind divizarea debitorilor
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată debitorul se divizează şi repartizarea soldului obligaţiilor fiscale se realizează către acelaşi debitor şi una sau mai multe societăţi, organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitor, la solicitarea acestuia şi pe baza proiectului de divizare în momentul în care acesta îşi produce efectele potrivit legii şi actelor justificative ale divizării, emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare şi modifică graficul de eşalonare până la concurenţa sumelor rămase ca urmare a divizării în sarcina debitorului. Prevederile art. 18 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru ceilalţi debitori care, în urma repartizării soldului obligaţiilor fiscale, preiau obligaţii fiscale eşalonate la plată, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitori sau din oficiu, organele fiscale competente emit, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operaţiunii de divizare, următoarele acte:
    a) decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial;
    b) înştiinţare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale datorate de debitori care au preluat obligaţii fiscale eşalonate, dacă este cazul. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată şi reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată.
    (3) Debitorii prevăzuţi la alin. (2) pot solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale cuprinse în înştiinţarea de plată comunicată potrivit alin. (2) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (4) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată debitorul se divizează şi repartizarea soldului obligaţiilor fiscale se realizează în totalitate către mai multe societăţi nou-constituite, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2) şi (3). În acest caz, organul fiscal competent emite şi comunică debitorului divizat decizie de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi decizie de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 24 şi 25.
    ART. 17
    Reguli speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ-fiscal
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii debitorul obţine o suspendare a executării actului administrativ-fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată, decizia de eşalonare la plată se modifică, la cererea debitorului.
    (2) Dacă decizia de eşalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare cuprinde doar obligaţii fiscale stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite decizie de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi decizie de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 24 şi 25. În acest caz, garanţiile constituite se eliberează de către organul fiscal.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a înlesnirilor la plată în condiţiile legii.
    (4) Dacă decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare cuprinde şi alte obligaţii fiscale decât cele stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite:
    a) înştiinţare privind diminuarea sumelor eşalonate la plată, precum şi înştiinţare privind diminuarea sumelor amânate la plată, după caz, pentru sumele rămase nestinse din actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 26 şi 27;
    b) decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, pentru restul obligaţiilor rămase de plată din decizia de eşalonare la plată şi/sau din decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz. În acest caz, graficul de eşalonare se întocmeşte pe numărul de luni rămase din eşalonarea la plată aprobată iniţial, iar garanţiile constituite pot fi înlocuite sau redimensionate, potrivit art. 193 din lege.
    (5) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată, prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive, instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), debitorul poate depune cerere de modificare a deciziei de eşalonare la plată potrivit art. 195 din lege.
    (6) În situaţia în care instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), după finalizarea eşalonării la plată acordate, debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a înlesnirilor la plată în condiţiile legii.
    (7) În situaţia în care instanţa admite acţiunea debitorului, sumele stinse în contul ratelor de eşalonare până la emiterea deciziilor prevăzute la alin. (2) şi alin. (4) lit. b) se restituie, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 168 din lege.
    (8) În situaţia hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se dispune anularea actului administrativ-fiscal, fără ca executarea acestuia să fie suspendată în prealabil, prevederile alin. (2) sau (4) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 18
    Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare
    (1) În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, sau în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din lege, precum şi în temeiul art. 195 din lege, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau o decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 28, respectiv în anexa nr. 29.
    (2) În vederea soluţionării cererilor depuse în condiţiile art. 195 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.
    (3) După emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B", conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi verifică condiţiile prevăzute la secţiunea A lit. a)-g) şi m). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - "Date de analiză" şi lit. b) a secţiunii D - "Concluzii".
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), condiţia de la secţiunea A lit. d) din referatul "B" se consideră îndeplinită în cazul următorilor debitori:
    a) debitorii prevăzuţi la art. 193 alin. (2) din lege;
    b) debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, prevăzuţi la art. 186 alin. (4) şi art. 193 alin. (3) din lege;
    c) debitorii prevăzuţi la art. 186 alin. (4) şi art. 193 alin. (3) din lege, care deţin bunuri în proprietate, dar sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, acestea constituindu-se în limita prevăzută la art. 193 alin. (4);
    d) debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie potrivit legii şi pentru care se acordă eşalonare la plată pe cel mult 6 luni, conform art. 184 alin. (1) din lege.
    (5) Organul fiscal competent emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, precum şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz. Odată cu emiterea acestor decizii se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale incluse în eşalonare, calculate până la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B" şi emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare.
    (7) În vederea soluţionării cererilor depuse în condiţiile art. 195 alin. (5) din lege, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.
    (8) După emiterea certificatului de atestare fiscală, se aplică prevederile art. 5 şi 6 în mod corespunzător. Organul fiscal competent întocmeşte referatul "B", conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, verifică condiţiile prevăzute la secţiunea A lit. a)-g) şi m) şi completează celelalte secţiuni, în mod corespunzător.
    (9) Organul fiscal competent emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, precum şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare. Odată cu emiterea acestor decizii se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale incluse în eşalonare, calculate până la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (10) Perioada de eşalonare se stabileşte în funcţie de cuantumul obligaţiilor şi de capacitatea financiară.
    (11) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) sau (8), după caz, cererea se soluţionează prin decizie de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (12) Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii la organul fiscal competent.
    ART. 19
    Prevederi speciale pentru debitorii cu risc fiscal mic
    (1) În cazul cererilor depuse în condiţiile art. 206 din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 şi verifică condiţiile de încadrare în categoria "debitori cu risc fiscal mic".
    (2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 206 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează certificatul de atestare fiscală. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.
    (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în categoria "debitori cu risc fiscal mic", organul fiscal întocmeşte referatul "A", conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, şi verifică condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secţiunea A lit. a) şi d)-i). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - "Date de analiză".
    (4) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, dispoziţiile art. 5 alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.
    (5) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în categoria "debitori cu risc fiscal mic" sau cele prevăzute în referatul "A", după caz, organul fiscal emite decizia de respingere.
    (6) În situaţia în care există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal întocmeşte procesul-verbal de punere de acord, eliberează un nou certificat de atestare fiscală, emite acordul de principiu prevăzut în anexa nr. 12 şi comunică debitorului câte un exemplar din acestea. Dispoziţiile art. 5 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
    (7) Dacă nu există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent comunică odată cu certificatul de atestare fiscală şi acordul de principiu.
    (8) În situaţia în care se depun garanţiile în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în termenul legal, organul fiscal competent întocmeşte referatul "B", conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi verifică condiţiile prevăzute la secţiunea A lit. a) şi d)-j). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - "Date de analiză" şi lit. b) a secţiunii D - "Concluzii".
    (9) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), se emit decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu graficul de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare. Dispoziţiile art. 7 alin. (2), (4) şi (12)-(18) se aplică în mod corespunzător.
    (10) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 206 alin. (2) lit. c) din lege, organul fiscal competent emite decizia de respingere. În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 7 alin. (6).
    (11) În cazul cererilor de eşalonare la plată depuse în temeiul art. 206 alin. (5) din lege, pentru care decizia de eşalonare se emite până la împlinirea termenului de scadenţă, dobânda se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la termenul de plată din grafic sau, după caz, până la data achitării ratei potrivit prevederilor art. 194 alin. (1) lit. d) din lege.
    (12) Până la emiterea deciziei de finalizare a eşalonării la plată, organul fiscal competent verifică informaţiile cuprinse în documentele anexate cererii, potrivit art. 2 alin. (6) din anexa nr. 1 la ordin.
    (13) În cazul în care se constată că informaţiile cuprinse în documentele anexate la cerere nu corespund realităţii, organul fiscal competent emite, în două exemplare, decizia de anulare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 30, precum şi decizia de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul înlesnirii la plată.
    ART. 20
    Contestarea deciziilor
    Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului VIII din lege.
    ART. 21
    Evidenţa şi monitorizarea înlesnirilor la plată
    Organele fiscale competente în administrarea obligaţiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată organizează evidenţa înlesnirilor la plată şi urmăresc modul de respectare a acestora.
    ART. 22
    Dispoziţii finale
    (1) Anexele nr. 1-31 fac parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Prezenta procedură se aplică şi cererilor de acordare a eşalonării la plată în curs de soluţionare la data de 1 ianuarie 2016.    ANEXA 1
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ...................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............
    Nr. ...../..........
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                    DECIZIE
                  de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale

       Datele de identificare a Datele de identificare a
       contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/ Denumirea/
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ...............
    Adresa: .................... Adresa: ....................
    Codul de identificare Codul de identificare
    fiscală .................... fiscală ..................


    În temeiul prevederilor titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ...... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de .............. *2), precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ...... din data de ...............,
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV " Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ..... luni a obligaţiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ........., reprezentând:


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                         Numele şi prenumele ..........
                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ............


    ANEXA 2
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..................
    Nr. ......./.............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                    DECIZIE
                     de amânare la plată a penalităţilor de
                  întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare

      Datele de identificare a Datele de identificare a
      contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/ Denumirea/
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ...............
    Adresa: .................... Adresa: ....................
    Codul de identificare Codul de identificare
    fiscală .................... fiscală ..................


    În temeiul prevederilor titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea nr. ....... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal sub nr. ...... din data de ................*2) , precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ........ din data de ..............,
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, în sumă totală de ........ lei, reprezentând:

                                                             - lei -
┌────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de │Penalităţi de │Penalităţi de │
│crt.│ fiscale │întârziere │ întârziere │nedeclarare*3)│
│ │ │ (50%) │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│....│ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Total general │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

──────────
    *3) Potrivit art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea eşalonării la plată, 75% din penalităţile de nedeclarare, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânate la plată se pot reduce la cererea debitorului, urmând ca diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% să se stingă prin orice modalitate prevăzută de lege.
──────────

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ............


    ANEXA 3
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..................
    Nr. ......./.............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                                    DECIZIE
                  de respingere a cererii de ..............*2)
──────────
    *2) Se menţionează, după caz, acordare a eşalonării la plată/menţinere a valabilităţii eşalonării la plată/modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
──────────

      Datele de identificare a Datele de identificare a
      contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/ Denumirea/
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ...............
    Adresa: .................... Adresa: ....................
    Codul de identificare Codul de identificare
    fiscală .................... fiscală ..................


    În temeiul prevederilor titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ....... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........... din data de .................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ....... din data de ...........,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge cererea de .............. *2)
──────────
    *2) Se menţionează, după caz, acordare a eşalonării la plată/menţinere a valabilităţii eşalonării la plată/modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
──────────
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de ............. *2):
──────────
    *2) Se menţionează, după caz, acordare a eşalonării la plată/menţinere a valabilităţii eşalonării la plată/modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
──────────
    Temeiul de drept: .................................
    Consecinţele respingerii cererii de modificare a deciziei de eşalonare prevăzute la art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    Sumele prevăzute în Certificatul de atestare nr. ..... din data de ........... trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului: .......................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ............


    ANEXA 4
    la procedură

                                    SITUAŢIA
                   încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni
                anterioare datei depunerii cererii de acordare a
                   eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale


┌────┬─────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│Nr. │ Elemente de analiză │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │Total│
│crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 1. │I. Sold disponibilităţi la începutul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 2. │II. Total încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 3. │- încasări de la clienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 4. │- numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 5. │- virament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 6. │- încasări chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 7. │- încasări alte creanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 8. │- avansuri de la clienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 9. │- dobânzi bonificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 10.│- credite acordate care se derulează prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 11.│- sume depuse de asociaţi ca aport la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capital sau titlu de împrumut pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │firmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 12.│III. Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(13 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 +22 +23)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 13.│- plată către furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 14.│- numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 15.│- virament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 16.│- plăţi avans către furnizori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 17.│- salarii (nete) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 18.│- chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 19.│- alte cheltuieli (energie, combustibil, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telefon etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 20.│- impozit pe profit, alte impozite şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 21.│- rambursări de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 22.│- plăţi de dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 23.│- plăţi de alte datorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 24.│Disponibilităţi la finele lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(I + II - III) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 25.│Deficit de numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(I + II - III < 0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 26.│Excedent de numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(I + II - III > 0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - ianuarie
    B - februarie
    C - martie
    D - aprilie
    E - mai
    F - iunie
    G - iulie
    H - august
    I - septembrie
    J - octombrie
    K - noiembrie
    L - decembrie


    ANEXA 5
    la procedură

                                    SITUAŢIE
               privind indicatorii orientativi şi alte informaţii

    I. Indicatori orientativi
    1. Deficit/Excedent de numerar
    2. Capitaluri proprii negative
    3. Îndatorare financiară calculată ca raport:


                                    Total datorii
                (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)
                ───────────────────────────────────────────────────── x 100
                                    Cifra de afaceri

    4. Lichiditate globală:
                                      Active circulante
                             Lg = ─────────────────────────
                                   Datorii totale sub 1 an

    5. Solvabilitate:
                                       Total active
                                 S = ─────────────────
                                       Total datorii


    II. Alte informaţii
    1. Situaţia soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă
    2. Situaţia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă
    3. Situaţia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic şi analitic pentru: administratori, asociaţi, acţionari, directori
    4. Situaţia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă


    ANEXA 6
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..................
    Nr. ......./.............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                                     Aprobat/data ............
                                                  Conducătorul unităţii fiscale
                                                          Semnătura                                    REFERAT

    Subsemnatul(a), ............., având funcţia de ............. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ............., ca urmare a Cererii nr. ..... din data de .........., depusă de contribuabilul ........., cod de identificare fiscală .........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..... din data de ...........*2), am constatat că au fost/nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 206 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, respectiv:
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Condiţii de încadrare în categoria "contribuabil cu risc fiscal mic" │Modul de respectare a│
│ │ condiţiilor │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┤
│a) Nu are fapte înscrise în cazierul fiscal. │ [] Da │ [] Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut, în │ │ │
│ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator │ │ │
│sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a │ [] Da │ [] Nu │
│fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii │ │ │
│fiscale neachitate. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│c) Nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul │ │ │
│comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente.│ [] Da │ [] Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│d) Nu are obligaţii fiscale restante mai vechi de 6 luni. │ [] Da │ [] Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│e) Nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani │ │ │
│fiscali consecutivi. │ [] Da │ [] Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│f) Persoana juridică a fost înfiinţată de minimum 12 luni anterior │ [] Da │ [] Nu │
│depunerii cererii. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

    Îndeplinirea condiţiilor de mai sus este certificată de următoarele servicii/birouri/
compartimente furnizoare de informaţii:

                                                  Semnătură
    Serviciu/Birou/Compartiment Şef serviciu/birou/compartiment,
     ..................... .....................
                                                  Semnătură
    Serviciu/Birou/Compartiment Şef serviciu/birou/compartiment,
      .................... .....................
                                                   Avizat
             Întocmit Şef serviciu/birou/compartiment,
       ..................... .....................    ANEXA 7
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..................
    Nr. ......./.............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                                    DECIZIE
                             prin care se ia act de
                      retragerea cererii .............*2)
──────────
    *2) Se menţionează, după caz, tipul cererii: de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, de menţinere a înlesnirilor la plată, de modificare a deciziilor de eşalonare/amânare la plată.
──────────

      Datele de identificare a Datele de identificare a
      contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/ Denumirea/
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ...............
    Adresa: .................... Adresa: ....................
    Codul de identificare Codul de identificare
    fiscală .................... fiscală ..................    În temeiul prevederilor titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea ...............*2) nr. ...... din data de ......., înregistrată la organul fiscal cu nr. ......... din data de .............,
──────────
    *2) Se menţionează, după caz, tipul cererii: de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, de menţinere a înlesnirilor la plată, de modificare a deciziilor de eşalonare/amânare la plată.
──────────
    precum şi Cererea de retragere a cererii dumneavoastră nr. ..... din data de ........., înregistrată la organul fiscal sub nr. ...... din data de ...............,
    am luat act de retragerea cererii dumneavoastră.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ..........

     Număr de operator de date cu caracter personal ............


    ANEXA 8
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..................
    Nr. ......./.............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

    Ca urmare a Cererii nr. ..... din data de ..........*2), se certifică prin prezenta că:
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────
    Denumirea/Numele şi prenumele ...........
    Adresa: .....................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. .......
    Codul de identificare fiscală ..............

    A. Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal central
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale restante, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal competent în vederea recuperării, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală*3):
──────────
    *3) În situaţia aplicării art. 206 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se menţionează, după caz, şi obligaţiile fiscale pentru care la data depunerii cererii nu s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.
──────────


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată:
    a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. ..... din data de ............ şi Decizia de amânare la plată nr. ........... din data de ........., emise în temeiul titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    b) Suma totală de ......... din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. ..... din data de ..........*4), în curs de soluţionare, din care se vor compensa:
──────────
    *4) Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
──────────


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    c) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută*5):
──────────
    *5) Se completează în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 200 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    d) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 195 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ratelor neachitate*6):
──────────
    *6) Se completează în cazul modificării deciziei de eşalonare la plată pentru aplicarea art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazul fuziunii pentru aplicarea art. 15 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
──────────


                                                                                   - lei -
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │ │principală│întârziere/│ de │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │întârziere│nedeclarare│
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată:


                                                                                                                - lei -
┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia fiscală │
│ │ ├─────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ │ │ Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│ fiscale │Total, din care: │Obligaţie ├───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │ │ fiscală │Majorări de│Penalităţi de întârziere,│Penalităţi de nedeclarare,│
│ │ │ │principală│întârziere/│ din care: │ din care: │
│ │ │ │ │ Dobânzi ├────────────┬────────────┼────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ eşalonare │ amânare │ eşalonare │ amânare │
│ │ │ │ │ │ la plată │ la plată │ la plată │ la plată │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6+7+8 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    ANEXA 9
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ...........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...................
    Nr. ....../........
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
                 pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii
                 secundare înregistrate fiscal, potrivit legii

    Ca urmare a Cererii nr. ..... din data de .......*2), se certifică prin prezenta că:
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────

    Denumirea/Numele şi prenumele..............
    Adresă: ......................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. .......
    Codul de identificare fiscală .................

    A. Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal central
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale restante, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal competent în vederea recuperării, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală*3):
──────────
    *3) În situaţia aplicării art. 206 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se menţionează, după caz, şi obligaţiile fiscale pentru care la data depunerii cererii nu s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.
──────────

    A1. - Sediu principal:


                                                                                                         - lei -
┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total A1 │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    A2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Codul de înregistrare│ Obligaţia fiscală │
│crt.│fiscală al sediului ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ secundar │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total A2 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
│(Total A1 + total A2) │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată:
    a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. ..... din data de ....... şi Decizia de amânare la plată nr. .... din data de ......, emise în temeiul titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    a.1) - Sediu principal:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total a.1) │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    a.2) - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Codul de înregistrare│ Obligaţia fiscală │
│crt.│fiscală al sediului ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ secundar │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total a.2) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
│[Total a.1) + total a.2)] │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    b) Suma totală de ...... din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. .... din data de ......*4), în curs de soluţionare, din care se vor compensa:
──────────
    *4) Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
──────────


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    c) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută*5):
──────────
    *5) Se completează în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 200 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    c.1) - Sediu principal:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total c.1) │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    c.2) - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Codul de înregistrare│ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscală al sediului ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ secundar │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total c2) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
│[Total c1) + total c2)] │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    d) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 195 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ratelor neachitate*6):
──────────
    *6) Se completează în cazul modificării deciziei de eşalonare la plată pentru aplicarea art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazul fuziunii pentru aplicarea art. 15 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
──────────

    d.1) - Sediu principal:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total d.1) │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    d.2) - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Codul de înregistrare│ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscală al sediului ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ secundar │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total d.2) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
│[Total d.1) + total d.2)] │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată
    C1. - Sediu principal:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────┬──────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de│ Penalităţi de │ Penalităţi de │
│ │ │ │ │întârziere/│ întârziere │ nedeclarare, │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ din care: │ din care: │
│ │ │ │ │ ├─────────┬────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │eşalonare│amânare │ eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │la plată │la plată│ la plată │ la plată│
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6+7+8│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Total C1. │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    C2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Codul de înregistrare│ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscală ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │al sediului secundar │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────┬──────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de│ Penalităţi de │ Penalităţi de │
│ │ │ │ │întârziere/│ întârziere │ nedeclarare, │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ din care: │ din care: │
│ │ │ │ │ ├─────────┬────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │eşalonare│amânare │ eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │la plată │la plată│ la plată │ la plată│
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │2 = 3+4+5+6+7+8 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Total C2. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │
│(Total C1 + total C2) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată în conformitate cu prevederile titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                        Numele şi prenumele ............
                    Semnătura şi ştampila unităţii .........


    ANEXA 10
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. ...../.......
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                        PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
          încheiat astăzi, ...../.../...., la sediul unităţii fiscale

    Subsemnatul(a), ......, având funcţia de ...... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ......, am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele înscrise în Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nr. ...... din data de ......, înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de ......, depusă de contribuabilul ......, şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. ....... din data de ....... . Drept urmare, am constatat că ......*2) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ...... din data de .......,*3) care vor face obiectul înlesnirilor la plată:
──────────
    *2) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.
    *3) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.
──────────


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────┬──────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de│ Penalităţi de │ Penalităţi de │
│ │ │ │ │întârziere/│ întârziere │ nedeclarare, │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ din care: │ din care: │
│ │ │ │ │ ├─────────┬────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │eşalonare│amânare │ eşalonare│ amânare │
│ │ │ │ │ │la plată │la plată│ la plată │ la plată│
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6+7+8│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘

    Alte menţiuni: ..............
    Obiecţiile contribuabilului: ...........

               Contribuabil,
             ................ Avizat
                                            Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
                                                      .......................
                                                             Întocmit
                                                       ......................    ANEXA 11
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ...............
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ............
    Nr. ....../.......
                                                    Aprobat/data ............
                                                 Conducătorul unităţii fiscale,
                                                         Semnătura

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                                  REFERAT "A"

    Subsemnatul(a), ......., având funcţia de ...... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ......., ca urmare a Cererii nr. ....... din data de ......., depusă de contribuabilul ........, cod de identificare fiscală ......., înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de .......,*2), precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ...... din data de ......., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi am constatat următoarele:
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────

    Secţiunea A - Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată │ Modul de respectare │
│ │ a condiţiilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┤
│a) Are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului fiscal, la │ [] │ [] │
│data eliberării certificatului de atestare fiscală. │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi │ [] │ [] │
│băneşti. │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│c) Are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. │ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│d) Nu se află în procedura insolvenţei. │ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│e) Nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare. │ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│f) Nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa │ [] │ [] │
│şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea │ Da │ Nu │
│nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit│ │ │
│răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare│ │ │
│de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, │ │ │
│condiţia se consideră îndeplinită. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│g) Au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării cererii.│ [] │ [] │
│ │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│h) Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile │ [] │ [] │
│fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 │ Da │ Nu │
│privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările │ │ │
│ulterioare. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│i) Cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de │ [] │ [] │
│condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară │ Da │ Nu │
│care a fost respinsă. │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


    Secţiunea B - Date de analiză
    Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare.

    Secţiunea C - Alte menţiuni ............................................

    Secţiunea D - Concluzii
    a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. ....... .
    b) Se propune respingerea potrivit art. 184 alin. (6) lit. ...... şi/sau alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele obligaţii: ......... .
    c) Se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de ........ luni, pentru următoarele obligaţii fiscale:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    d) Se propune aprobarea amânării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale prevăzute la lit. c), reprezentând:

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de │
│ crt. │ fiscale │ │ nedeclarare │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│.... │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Total │ │ │ │
│general│ │ │ │
└───────┴────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 186 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Certificatul de atestare fiscală nr. ....... din data de ........., precum şi celelalte documente prevăzute de Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

             Întocmit Avizat
       .................. Şef serviciu/birou/compartiment,
                                         .........................    ANEXA 12
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                               ACORD DE PRINCIPIU      Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele ......................... Denumirea/Numele şi prenumele ................
Adresa: ............................................... Adresa: ................................
Codul de identificare fiscală ......................... Codul de identificare fiscală ..............


    În temeiul prevederilor art. 192 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..... din data de ......, înregistrată la organul fiscal cu nr. .... din data de ........*2) precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..... din data de ......,
──────────
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
──────────

    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    1. Se emite prezentul acord de principiu privind:
    a) eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale în sumă totală de ........, reprezentând:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    b) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale prevăzute la lit. a) în sumă totală de ......, reprezentând:

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de │
│ crt. │ fiscale │ │ nedeclarare │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ .... │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Total │ │ │ │
│general│ │ │ │
└───────┴────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    2. Perioada pentru care se acordă eşalonarea la plată este de .... luni.
    3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 193 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) în situaţia în care garanţiile sunt numai sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie sau mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal competent, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ...... lei, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ........ lei;
    b) în situaţia în care garanţiile sunt sub forma sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 193 alin. (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ori o combinare a garanţiilor menţionate anterior cu cele prevăzute la lit. a), dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ....... lei, procentul stabilit potrivit art. 193 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este de ........%, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ........ lei.
    4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 193 alin. (6) lit. c) şi d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneţi la organul fiscal competent raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
    5. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală nr. .... din data de ......, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 206 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere ce pot face obiectul amânării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală, respectiv în sumă de ....... lei*3).
──────────
    *3) Se menţionează în situaţia aplicării art. 206 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    6. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată, respectiv data de ....... .

                         Conducătorul unităţii fiscale
                     Numele şi prenumele ..................
                    Semnătura şi ştampila unităţii .........

    Număr de operator de date cu caracter personal ...........


    ANEXA 13
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........
    Nr. ......../............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


                                  ÎNŞTIINŢARE
           privind stabilirea valorii garanţiei în vederea înlocuirii
                          sau redimensionării acesteia      Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele ......................... Denumirea/Numele şi prenumele ................
Adresa: ............................................... Adresa: ................................
Codul de identificare fiscală ......................... Codul de identificare fiscală ..............


    În temeiul prevederilor art. 193 alin. (18) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ...... din data de ......, înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de .......,
    vă comunicăm următoarele:
    1. Sumele rămase de plată din înlesnirile la plată acordate sunt următoarele:
    a)sume rămase din eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, în sumă totală de ......, reprezentând:


                                                                                                         - lei -
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia fiscală │
│crt.│ fiscale ├────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Total, din care:│Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ principală ├───────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Majorări de întârziere/│Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │ nedeclarare │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+4+5+6 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    b) sume amânate la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale, în sumă totală de ......, reprezentând:

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de │
│ crt. │ fiscale │ │ nedeclarare │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ .... │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Total │ │ │ │
│general│ │ │ │
└───────┴────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    2. Perioada rămasă din eşalonarea la plată este de ....... luni.
    3. Valoarea garanţiei în vederea înlocuirii sau redimensionării conform art. 193 alin. (18) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este:
    a) în situaţia în care garanţiile sunt numai sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie sau mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal competent, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datorată pe perioada rămasă din eşalonare este de ...... lei, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ....... lei;
    b) în situaţia în care garanţiile sunt sub forma sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 193 alin. (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ori o combinare a garanţiilor menţionate anterior cu cele prevăzute la lit. a), dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ....... lei, procentul stabilit potrivit art. 193 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este de .........%, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ........ lei.
    4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 193 alin. (6) lit. c) şi d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia să depuneţi la organul fiscal competent raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
    5. În situaţia în care beneficiaţi de înlesnirile la plată prevăzute la art. 206 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să constituiţi garanţii în valoare de minimum 20% din sumele rămase din eşalonare la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere amânate la plată, respectiv în sumă de ....... lei*2).
──────────
    *2) Se menţionează în situaţia aplicării art. 206 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    6. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată, respectiv data de ...... .

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ......................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ...........
    ANEXA 14
    la procedură    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................
    Nr. .........../...............

                                     Aprobat/data ............
                                   Conducătorul unităţii fiscale,
                                     Semnătura

                             REFERAT "B"

    Subsemnatul (a), ..................., având funcţia de ................. în cadrul
    Serviciului/Biroului/Compartimentului .........................., ca urmare a
    Cererii nr. ............. din data de .............., depusă de contribuabilul
    .................., cod de identificare fiscală ......................, înregistrată
    la organul fiscal cu nr. ............. din data de ..................*2), precum şi a
    Certificatului de atestare fiscală nr. ............... din data de ............., am
    procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de titlul VII cap. IV
    "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
    modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Agenţiei
    Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de
    acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia,
    precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul
    fiscal central şi am constatat următoarele:
    Secţiunea A - Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată/menţinere a valabilităţii
    eşalonării la plată/modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată/menţinere │Modul de respectare│
 │ a valabilităţii eşalonării la plată/modificare a deciziei │ a condiţiilor │
 │ de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────────┤
 │a) Are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului fiscal,│ [] │ [] │
 │la data eliberării certificatului de atestare fiscală. │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │b) Se află în dificultate generată de lipsa temporară de │ [] │ [] │
 │disponibilităţi băneşti. │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │c) Are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. │ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │d) A constituit garanţia conform prevederilor legale*3). │ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │e) Nu se află în procedura insolvenţei. │ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │f) Nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare. │ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │g) Nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind │ [] │ [] │
 │insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25│ Da │ Nu │
 │şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, │ │ │
 │cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, dacă │ │ │
 │actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în │ │ │
 │sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru│ │ │
 │care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se │ │ │
 │consideră îndeplinită. │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │h) Au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării │ [] │ [] │
 │cererii. │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │i) Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine │ [] │ [] │
 │obligaţiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din │ Da │ Nu │
 │Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, │ │ │
 │cu modificările şi completările ulterioare. │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │j) Cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă│ [] │ [] │
 │de condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere │ Da │ Nu │
 │anterioară care a fost respinsă. │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │k) Eşalonarea la plată şi-a pierdut valabilitatea o singură dată*4).│ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │l) A fost executată garanţia. │ [] │ [] │
 │ │ Da │ Nu │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
 │m) Are cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la│ [] │ [] │
 │plată într-un an de eşalonare sau, după caz, fracţie de an de │ Da │ Nu │
 │eşalonare, calculat începând cu data comunicării deciziei de │ │ │
 │eşalonare pentru obligaţiile fiscale prevăzute la art. 195 │ │ │
 │alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind │ │ │
 │Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările │ │ │
 │ulterioare*5). │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
    *3) În situaţia debitorilor care nu trebuie să constituie garanţii, potrivit legii, se completează cu "Da".
    *4) Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 200 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *5) Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    Secţiunea B - Date de analiză
    Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare.
    Secţiunea C - Alte menţiuni: ...................................
    Secţiunea D - Concluzii:
    a) se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. .......;
    b) se propune respingerea potrivit art. 184 alin. (6) lit. ......... şi/sau alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele obligaţii:
    ................................................................;
    c) se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligaţii fiscale:


                                                                                            - lei -
 ┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Denumirea │ Obligaţia fiscală │
 │crt.│obligaţiei│ │
 │ │fiscale ├──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ Total, │Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
 │ │ │ din care: │ principală ├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
 │ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
 │ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │....│ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Total general │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    d)se propune aprobarea amânării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale prevăzute la lit. c), reprezentând:

                                                - lei -
 ┌────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
 │Nr. │Denumirea obligaţiei│Penalităţi de│Penalităţi de│
 │crt.│ fiscale │ întârziere │ nedeclarare │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 1.│ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 2.│ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 3.│ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 4.│ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │....│ │ │ │
 ├────┴────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Total general │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 186 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Certificatul de atestare fiscală nr. .............. din data de ................, precum şi celelalte documente prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

    Întocmit Avizat
    ........ Şef serviciu/birou/compartiment,
                           .........................    ANEXA 15
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........
    Nr. ............/...............

                                 DECIZIE
                 referitoare la obligaţiile de plată accesorii
                    reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi
                   datorate în cazul eşalonărilor la plată

  Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
  Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
  Adresa: ................................. Adresa: .................................
  Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........

  În temeiul art. 198 şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
  procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere
  Decizia ....................*2) nr. ............. din data de ...............,
  pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere/diferenţele de obligaţii marcate şi
  rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de
  rambursare/pentru sumele rămase de plată din eşalonarea acordată, în cazul pierderii
  valabilităţii eşalonării la plată s-au calculat următoarele obligaţii fiscale accesorii:

                                                                         - lei -
 ┌──────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
 │Cod*3)│ Documentul prin care s-a │Natura obligaţiei│Sumă obligaţii fiscale│
 │ │individualizat suma de plată*4)│ fiscale*5) │ accesorii │
 ├──────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────┴───────────────────────────────┴─────────────────┼──────────────────────┤
 │Total general │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se va menţiona unul dintre următoarele documente, care este ultimul emis, respectiv: decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată/decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată.
    *3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    *4) Se vor menţiona numărul, data şi denumirea documentului care constituie titlu de creanţă, respectiv decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, prin care s-a individualizat rata, şi/sau înştiinţarea de plată, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată, după caz.
    *5) În cazul dobânzilor se vor menţiona dobânzile pe fiecare tip de obligaţie fiscală principală, iar în cazul penalităţilor se vor menţiona "Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată".
──────────

    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sumele menţionate în prezenta decizie. Sumele reprezentând penalităţi vor fi achitate în contul 20.35.01.07 "Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată".
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexă.

    Conducătorul unităţii fiscale
    .............................

    Număr de operator de date cu caracter personal .....................................

    ANEXĂ
    la anexa nr. 15 la procedură

           Anexa la Decizia nr. ....... din data de .........


                                                                           - lei -
 ┌────┬────────────────────┬─────────┬────────┬───────────┬────┬────┬──────────────┐
 │Cod │Documentul prin care│Categoria│Perioada│Suma rămasă│Zile│Cota│Suma obligaţie│
 │ │s-a individualizat │de sumă │ │de plată*1)│ │*2) │ fiscală │
 │ │suma de plată │ │ │ │ │ │ accesorie │
 ├────┼────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼────┼────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴────┴────┴──────────────┘

──────────
    *1) Se vor menţiona sumele din rata de eşalonare achitată cu întârziere/sumele din înştiinţarea de plată/sumele rămase de plată din eşalonarea acordată în cazul pierderii valabilităţii acesteia.
    *2) Nivelul penalităţii se stabileşte conform art. 198 alin. (2) sau art. 199 alin. (3), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelul dobânzii se stabileşte potrivit art. 154 din acelaşi act normativ.
──────────

    ANEXA 16
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ...........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                DECIZIE
         de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
   Adresa: ................................. Adresa: ................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. 194 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. .............. din data de ............., a fost finalizată la data de ..................., întrucât sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute la art. 194 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Consecinţele finalizării eşalonării la plată:
    ..............................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ..............................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

    ANEXA 17
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .............
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                 DECIZIE
           de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
   Adresa: ................................. Adresa: ................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. 208 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că suma de ....................lei, reprezentând penalităţi de întârziere şi, după caz, 50% din majorări de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., se anulează la data de ............, întrucât au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ......................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Număr de operator de date cu caracter personal .........................................

    ANEXA 18
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală1 .......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                   DECIZIE
            de reducere a penalităţilor de nedeclarare amânate la plată


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
   Adresa: ................................ Adresa: ................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi ale Cererii dumneavoastră nr. ..................... din data de ..............................................................,
    vă comunicăm că suma de .................... lei, reprezentând penalităţi de nedeclarare, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., se reduce cu 75%, respectiv suma de ................, la data de ............, întrucât au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    - până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ..............................
    Semnătura şi ştampila unităţii .................

    Număr de operator de date cu caracter personal ...................

    ANEXA 19
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                  DECIZIE
                    de constatare a pierderii valabilităţii
                   eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
   Adresa: ................................. Adresa: ................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. 199 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea începând cu data de ............... .
    Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de .................... .
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:
    ...................................................................
    Temeiul de drept:
    ...................................................................
    Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:
    ...................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ...................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

    ANEXA 20
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                     DECIZIE
                    de pierdere a valabilităţii amânării la plată
                          a penalităţilor de întârziere şi
                           a penalităţilor de nedeclarare


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele .............
   Adresa: ................................. Adresa: ...................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală .............


    În temeiul prevederilor art. 208 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr. ................... din data de ...................., şi-a pierdut valabilitatea începând cu data de .................. .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... .
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare:
    .................................................................
    Temeiul de drept:
    .................................................................
    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare:
    .................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ...........

    ANEXA 21
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                               DECIZIE
               de menţinere a valabilităţii eşalonării
                   la plată a obligaţiilor fiscale


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
   Adresa: ................................. Adresa: .................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. 200 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...................., precum şi Decizia de eşalonare la plată nr. ................ din data de .............,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi ţinând cont de prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    se emite următoarea decizie:

    1. Se menţine valabilitatea eşalonării la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. ................ din data de ............. pe o perioadă de ....... luni a obligaţiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..................., reprezentând:


                                                                                            - lei -
 ┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Denumirea │ Obligaţia fiscală │
 │crt.│obligaţiei│ │
 │ │fiscale ├──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ Total, │Obligaţie fiscală│ Obligaţii fiscale accesorii │
 │ │ │ din care: │ principală ├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
 │ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
 │ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 + 6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │....│ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Total general │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.
    2. Se anulează penalitatea în sumă de ........., stabilită prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi nr. ........ din data de ............. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

    ANEXA 22
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............
──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                  DECIZIE
                de menţinere a valabilităţii amânării la plată
                      a penalităţilor de întârziere şi
                      a penalităţilor de nedeclarare


   Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
   Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
   Adresa: ................................. Adresa: .................................
   Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor titlului VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea nr. ................ din data de .................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........................ din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..................... din data de ........................., precum şi Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr. ................. din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    se emite următoarea decizie:

    Se menţine valabilitatea amânării la plată, acordată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr. ........... din data de ............., până la data finalizării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, în sumă totală de ................. lei, reprezentând:

                                                                       - lei -
 ┌────┬────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
 │Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere│Penalităţi de│Penalităţi de│
 │crt.│ fiscale │ (50%) │întârziere │ nedeclarare │
 ├────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │....│ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Total general │ │ │ │
 └─────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

    ANEXA 23
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                           ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    În temeiul prevederilor art. .....*2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, după caz,
    vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţele instituţiei noastre cu obligaţii fiscale reprezentând:

                                                                                             - lei -
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscală │
│crt.│obligaţiei fiscale├─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│fiscală principală├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │2=3+4+5+6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘

    Sumele înscrise în prezenta înştiinţare se achită în termen de cel mult 30 de zile de la data
comunicării prezentei înştiinţări, în vederea menţinerii valabilităţii eşalonării la plată, potrivit
prevederilor art. 194 alin. (1) lit. ......*3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 184 alin. (4) sau alin. (6) lit. d), art. 190 alin. (5), art. 194 alin. (1) lit. n) sau alte prevederi, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) Se menţionează lit. g), h), i) sau n), după caz.
──────────

    ANEXA 24
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                           DECIZIE
             de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile ..............*2) nr. ......... din data de
........................,
    precum şi Cererea dumneavoastră nr. .........din data de ................, înregistrată la organul
fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor
fiscale nr. ................... din data de ........................., se desfiinţează pentru suma de
............................................, reprezentând:
                                                                                             - lei -
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscală │
│crt.│obligaţiei fiscale├─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│fiscală principală├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │2=3+4+5+6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se menţionează numărul şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal de către instanţă/numărul şi data proiectului de fuziune/divizare.
──────────

    ANEXA 25
    la procedură    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                             DECIZIE
                      de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a
                penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile ...............*2) nr. .......... din data de
........................,
    precum şi Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul
fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de
întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr. ................... din data de .....................,
se desfiinţează pentru suma de ............................................, reprezentând:

                                                                                              - lei -
┌────┬────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de nedeclarare │
│crt.│ fiscale │ (50%) │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Total general │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal competent.
    *2) Se menţionează numărul şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/numărul şi data proiectului de fuziune/divizare.
──────────


    ANEXA 26
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                  ÎNŞTIINŢARE
                 privind diminuarea sumelor eşalonate la plată

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul
fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi dispoziţiile Sentinţei
civile nr. ........... din data de ........................, vă comunicăm că sumele eşalonate la plată
în baza Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. .............. din data de
....................., se diminuează cu suma de ........................................... lei,
reprezentând:
                                                                                             - lei -
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscală │
│crt.│obligaţiei fiscale├─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│fiscală principală├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │2=3+4+5+6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


    ANEXA 27
    la procedură    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                  ÎNŞTIINŢARE
                  privind diminuarea sumelor amânate la plată

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ........ din data de ..........., înregistrată la organul
fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi dispoziţiile Sentinţei
civile nr. ........... din data de ........................, vă comunicăm că sumele amânate la plată în
baza Deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr.
.................. din data de ....................., se diminuează cu suma de ................... lei,
reprezentând:
                                                                                              - lei -
┌────┬────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de nedeclarare │
│crt.│ fiscale │ (50%) │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Total general │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────


    ANEXA 28
    la procedură    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                    DECIZIE
     de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    În temeiul prevederilor ......................*2),
    vă comunicăm că Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ...................
din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    1. Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligaţiilor fiscale existente în
sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............,
reprezentând:
                                                                                             - lei -
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Obligaţia fiscală │
│crt.│obligaţiei fiscale├─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Total, │ Obligaţie │ Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │din care:│fiscală principală├──────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │Penalităţi de│Penalităţi de│
│ │ │ │ │întârziere/Dobânzi│ întârziere │ nedeclarare │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │2=3+4+5+6│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘

    Graficul de eşalonare la plată care face parte integrantă din Decizia de eşalonare la plată a
obligaţiilor fiscale nr. ........ din data de ............. se înlocuieşte cu noul grafic prevăzut în
anexa la prezenta decizie.
    2. Restul condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată acordate prin Decizia de
eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. .................. din data de .....................
rămân neschimbate, inclusiv rata din data de ....................., menţionată şi în noul grafic, care
trebuie achitată potrivit prevederilor art. 194 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune
la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1) şi (5) ori art. 195 sau alte prevederi, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ-fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Sentinţa civilă nr. ................. din data de ..................... .
──────────


    ANEXA 29
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                    DECIZIE
                 de modificare a deciziei de amânare la plată a
         penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

    În temeiul prevederilor art. ....................*2),
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de
nedeclarare nr. ................... din data de..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare până la
data finalizării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale
principale eşalonate la plată, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
                                                                                              - lei -
┌────┬────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere│Penalităţi de întârziere│ Penalităţi de nedeclarare │
│crt.│ fiscale │ (50%) │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Total general │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune
la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1) şi (5), ori art. 195 sau alte prevederi, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Sentinţa civilă nr. .................. din data de ..................... .
──────────


    ANEXA 30
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                    DECIZIE
       de anulare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

  În temeiul prevederilor art. 206 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată
şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării
eşalonării la plată de către organul fiscal central,
  vă comunicăm că eşalonarea la plată aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale
nr. ................... din data de ..................... se anulează, începând cu data emiterii
prezentei decizii.
  Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de .................... .
  Motivele anulării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:
  ...................................................................................................
  Temeiul de drept:
  ...................................................................................................
  Consecinţele anulării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:
  ...................................................................................................
  Menţiuni privind audierea contribuabilului:
  ...................................................................................................
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

    ANEXA 31
    la procedură    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .....................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
    Nr. .........../...............

                                    DECIZIE
                  de anulare a deciziei de amânare la plată a
         penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare

    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele .................... Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: .......................................... Adresa: ..........................................
Codul de identificare fiscală .................... Codul de identificare fiscală ....................

  În temeiul prevederilor art. 206 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată
şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării
eşalonării la plată de către organul fiscal central,
  vă comunicăm că amânarea la plată aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de
întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare nr. .................... din data de ....................
se anulează, începând cu data emiterii prezentei decizii.
  Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .
  Motivele anulării amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare:
  ....................................................................................................
  Temeiul de drept:
  ....................................................................................................
  Consecinţele anulării amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de
nedeclarare:
  ....................................................................................................
  Menţiuni privind audierea contribuabilului:
  ....................................................................................................
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune
la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ........................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de operator de date cu caracter personal ............

──────────
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
──────────

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016