Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 13 octombrie 2016  de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2016 de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 895 din 8 noiembrie 2016
──────────
    Aprobată de Ordinul nr. 2.034 din 13 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 8 noiembrie 2016.
──────────
     Prezenta procedură de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale şi de efectuare a înregistrărilor, denumită în continuare Procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor articolelor nr. 27 şi 28 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, denumită în continuare Lege.
    1. Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional, denumit în continuare Registru, se administrează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Compartimentul de economie socială.
    2. Registrul se va organiza iniţial în format tabelar de tip excell, urmând a se dezvolta o aplicaţie informatică corespunzătoare.
    3. Registrul este organizat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură şi cuprinde următoarele secţiuni:
    a) Secţiunea 0. Judeţ/Structură teritorială şi nr. crt.
    b) Secţiunea A. Date de identificare persoană juridică de drept privat
    c) Secţiunea B. Atestat de întreprindere socială
    d) Secţiunea C. Marca socială
    e) Secţiunea D. Date tehnice şi financiare întreprindere socială
    f) Secţiunea E. Abateri/Sancţiuni
    g) Secţiunea F. Contestaţii/Soluţionare contestaţii

    4. Atât funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de economie socială de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, denumite în continuare agenţii judeţene, cât şi cei de la nivelul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţia municipiului Bucureşti, au obligaţia completării Registrului cu date despre întreprinderile sociale atestate sau certificate, după caz, conform prevederilor Legii nr. 219/2015 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, denumite în continuare norme, din judeţul, respectiv municipiul Bucureşti.
    5. Întreprinderile sociale se evidenţiază în registru după eliberarea atestatului de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, prin completarea informaţiilor prevăzute la secţiunile A "Date de identificare persoană juridică de drept privat" şi B "Atestat de întreprindere socială".
    6. Prin persoană juridică de drept privat se înţelege întreprinderea socială atestată sau/şi certificată, după caz, care face obiectul înscrierii în Registru.
    7. Actualizarea Registrului se face ori de câte ori intervine o modificare în situaţia întreprinderii sociale în secţiunile A şi B.
    8. În cazul în care întreprinderea socială solicită acordarea mărcii sociale, denumită în continuare marcă, şi i se eliberează Certificatul de întreprindere socială de inserţie, se actualizează registrul cu informaţiile prevăzute la secţiunea C "Marca socială" şi secţiunea D "Date tehnice şi financiare" la rubricile privind: nr. total de angajaţi, documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, copii ale fişelor de post ale angajaţilor care aparţin grupului vulnerabil, formele de sprijin de care beneficiază întreprinderea socială.
    9. Informaţiile/Documentele din secţiunea D "Date tehnice şi financiare întreprindere socială" referitoare la actele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, fişele de post ale angajaţilor care aparţin grupului vulnerabil, forma de sprijin de care beneficiază întreprinderea socială se completează ori de câte ori intervine vreo modificare.
    10. Documentele din secţiunea D "Date tehnice şi financiare întreprindere socială" referitoare la Extrasul raportului social anual se completează o singură dată, pentru fiecare an de raportare, după depunerea de către întreprinderea socială la agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti a rapoartelor prevăzute în anexele nr. 5A şi 5B la norme, precum şi a extrasului situaţiilor financiare anuale, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
    11. Pentru înscrierea în Registru, documentele prevăzute la pct. 9 şi 10 vor fi scanate şi stocate într-o bază de date electronică gestionată de fiecare compartiment pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti.
    12. Documentele care vor fi înscrise în Registru şi vor fi stocate în baza de date electronică prevăzută la pct. 11 vor fi în format PDF, iar denumirea va fi în funcţie de document:
    a) pentru fişa postului: FP_cod judeţ_nume/prenume/persoană_denumire persoană juridică;
    b) pentru raport social anual: RS_cod judeţ_denumire persoană juridică;
    c) pentru situaţii financiare anuale: SF_cod judeţ_denumire persoană juridică;
    d) pentru documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil: DGV_cod judeţ_nume/prenume/persoană;
    e) pentru procese-verbale constatare abateri: PVA_cod judeţ_denumire persoană juridică;
    f) pentru procese-verbale constatare sancţiuni: PVS_cod judeţ_ denumire persoană juridică.

    13. Prin denumire persoană juridică de la pct. 12 se înţelege denumirea întreprinderii sociale.
    14. Informaţiile privind numărul total de angajaţi din secţiunea D se vor obţine prin însumarea tuturor persoanelor menţionate în anexa nr. 7 la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi se completează în registru după verificarea criteriilor de eliberare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, dacă acesta este egal sau mai mare cu procentul stabilit în Lege.
    15. Informaţiile privind numărul total de angajaţi din grupurile vulnerabile din secţiunea D se vor obţine prin însumarea persoanelor din grupurile vulnerabile completate în anexa nr. 7 la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi corelarea cu datele din contractele şi documentele prin care se atestă apartenenţa la grupul vulnerabil.
    16. Procentul reprezentând timp de lucru angajaţi vulnerabili din total timp de lucru angajaţi din secţiunea D se completează o singură dată, cu prilejul verificării îndeplinirii criteriilor de acordare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, prin raportarea numărului total de ore lucrate aferent persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi numărul total de ore lucrate aferent tuturor angajaţilor, înmulţit cu 100. Calculul se va realiza pe baza datelor prezentate în anexa nr. 7 la norme de către persoana juridică de drept privat corelat cu informaţiile din contractele de muncă prezentate.
    17. Raportul dintre nivelurile de salarizare din secţiunea D se completează odată cu verificarea criteriului, prin identificarea celui mai mic şi a celui mai mare salariu din anexa nr. 7 la norme, depusă de persoana juridică de drept privat/întreprinderea socială, şi raportarea celor două niveluri de salarizare.
    18. Informaţiile de la pct. 14-17 se completează în Registru odată cu verificarea îndeplinirii criteriilor de eliberare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, doar dacă acestea sunt îndeplinite.
    19. Formele de sprijin:
    a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
    b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
    c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
    d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
    e) măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile sociale de inserţie se vor acorda cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local;
    f) pot beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
     Dovada acordării formelor de sprijin se înregistrează la ANJOFM:
    - la depunerea raportului anual de activitate;
    – la anunţul voluntar de către întreprinderile sociale.


    20. Informaţiile referitoare la abateri şi sancţiuni prevăzute în secţiunea E se completează pe baza datelor din procesele-verbale întocmite de către organele de control prevăzute la art. 22 din norme şi transmise compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene şi agenţiei municipiului Bucureşti.
    21. În vederea actualizării Registrului cu informaţii privind abaterile constatate şi sancţiunile aplicate, organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice menţionate la art. 22 din Norme vor transmite copiile proceselor-verbale de control, în termen de 10 zile lucrătoare de la întocmirea acestora, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    22. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură, agenţiile judeţene şi agenţia municipiului Bucureşti vor transmite lunar Registrul actualizat, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, în format tabelar, la compartimentul pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    23. În vederea aplicării dispoziţiilor art. 23 şi 26 din Legea nr. 219/2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmite trimestrial date şi informaţii referitoare la Registrul Unic către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Compartimentul gestiune economie socială.
    24. Registrul se va utiliza pentru a întocmi rapoarte privind situaţia şi evoluţia domeniului de economie socială de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă la nivel naţional şi de către agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti, la nivel teritorial.
    25. Registrul se va publica, în extras, lunar, pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, până la data de 15 a fiecărei luni.
    26. Extrasul Registrului va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    27. Documentele care fac obiectul raportării anuale, respectiv extrasele raportului social de activitate şi situaţiile financiare ataşate în Registru se pot pune la dispoziţia oricărei persoane interesate pentru consultare, conform prevederilor art. 9 din Lege.
    28. La secţiunea F "Contestaţii/Soluţionare contestaţii" se vor înscrie la subsecţiunea "Contestaţii", pentru fiecare caz, numărul şi data înregistrării contestaţiei la agenţia judeţeană, respectiv agenţia municipiului Bucureşti.
    29. La secţiunea F "Contestaţii/Soluţionare contestaţii", subsecţiunea "Soluţionare contestaţii", se va înregistra una dintre opţiunile "Soluţionare favorabilă" sau "Respingere" pentru fiecare caz.
    ANEXA 1

     la procedură
     REGISTRUL UNIC
     de evidenţă a întreprinderilor sociale

┌───────────────────────────────────────┐
│CUPRINS REGISTRU │
├─────────────┬────────────────────────┬┤
│Secţiunea 0 │JUDEŢ SAU STRUCTURĂ ││
│ │TERITORIALĂ ││
├─────────────┼────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR CURENT ││
├─────────────┼────────────────────────┼┤
│ │DENUMIREA PERSOANEI ││
│ │JURIDICE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │CUI/CIF ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA ÎNFIINŢĂRII ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DOMENIUL PRINCIPAL DE ││
│ │ACTIVITATE ECONOMICĂ - ││
│ │COD CAEN ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DOMENIUL DE ACTIVITATE ││
│ │FĂRĂ COD CAEN ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │CATEGORIE ÎNTREPRINDERE ││
│ │SOCIALĂ ││
│Secţiunea A. ├───────────┬────────────┼┤
│Date de │ │LOCALITATE ││
│identificare │ ├────────────┼┤
│persoană │ │JUDEŢ ││
│juridică de │ │(SECTOR) ││
│drept privat │ ├────────────┼┤
│ │SEDIU │STRADA ││
│ │PERSOANĂ ├────────────┼┤
│ │JURIDICĂ DE│NUMĂR ││
│ │DREPT ├────────────┼┤
│ │PRIVAT │TELEFON ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │FAX ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │E-MAIL ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │web SITE ││
│ ├───────────┴────────────┼┤
│ │NUME ŞI PRENUME ││
│ │ADMINISTRATOR SAU ││
│ │REPREZENTANT LEGAL, DUPĂ││
│ │CAZ ││
├─────────────┼────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ CERERE ││
│ │ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ NOTA DE ││
│ │CONSTATARE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │SERIE ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA ELIBERĂRII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA EXPIRĂRII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA VALABILITĂŢII ││
│ │ATESTATULUI CONFORM ││
│ │PRELUNGIRII ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ CERERE ││
│ │PRELUNGIRE ATESTAT ││
│Secţiunea B. ├────────────────────────┼┤
│Atestat de │NUMĂR ŞI DATĂ NOTĂ DE ││
│întreprindere│CONSTATARE ││
│socială ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA OBŢINERII UNUI NOU ││
│ │ATESTAT (DACĂ ESTE ││
│ │CAZUL) ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ SUSPENDARE ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL SUSPENDĂRII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE SUSPENDARE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIV ANULARE SUSPENDARE││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ RETRAGERE ATESTAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL RETRAGERII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIV ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
├─────────────┼────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ CERERE ││
│ │MARCĂ ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ NOTĂ DE ││
│ │CONSTATARE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │SERIE CERTIFICAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR CERTIFICAT ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA ELIBERĂRII ││
│ │CERTIFICATULUI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ EXPIRARE CERTIFICAT││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ NOTĂ DE ││
│ │CONSTATARE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂR ŞI DATĂ DECIZIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA OBŢINERII UNEI ││
│ │MĂRCI NOI (DACĂ ESTE ││
│ │CAZUL) ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ SUSPENDARE MARCĂ ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL SUSPENDĂRII ││
│Secţiunea C. │MĂRCII ││
│Marca socială├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE SUSPENDARE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIV ANULARE SUSPENDARE││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ÎNCETARE SUSPENDARE││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ RETRAGERE MARCĂ ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL RETRAGERII ││
│ │MĂRCII ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIV ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA ANULĂRII MĂRCII ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL ANULĂRII MĂRCII ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DATA DE ÎNCETARE A ││
│ │ANULĂRII MĂRCII ÎN CAZ ││
│ │DE CONTESTAŢIE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │MOTIVUL ÎNCETĂRII ││
│ │ANULĂRII MĂRCII ÎN CAZ ││
│ │DE CONTESTAŢIE ││
├─────────────┼────────────────────────┼┤
│ │NR. TOTAL ANGAJAŢI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NR. TOTAL ANGAJAŢI DIN ││
│ │GRUPURI VULNERABILE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │PROCENT TIMP DE LUCRU ││
│ │ANGAJAŢI VULNERABILI DIN││
│ │TOTAL TIMP ││
│ │DE LUCRU ANGAJAŢI ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │RAPORTUL DINTRE ││
│ │NIVELURILE DE SALARIZARE││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │DOCUMENTE CARE ATESTĂ ││
│ │APARTENENŢA LA GRUPUL ││
│ │VULNERABIL (SE ││
│ │VOR SCRIE DENUMIRILE ││
│ │FIŞIERELOR SCANATE.) ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │CATEGORII DE GRUPURI ││
│ │VULNERABILE ANGAJATE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │FIŞELE DE POST ALE ││
│ │ANGAJAŢILOR CARE APARŢIN││
│ │GRUPULUI ││
│ │VULNERABIL (SE VOR SCRIE││
│ │DENUMIRILE FIŞIERELOR ││
│ │SCANATE.) ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │FORME DE SPRIJIN DE CARE││
│ │BENEFICIAZĂ ANGAJATORUL ││
│ ├───────────┬────────────┼┤
│ │ │CIFRA DE ││
│ │ │AFACERI/ ││
│ │ │VENITURI ││
│ │ │TOTALE DIN ││
│ │ │ACTIVITĂŢI ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │VALOAREA ││
│ │ │ACTIVULUI ││
│ │ │PATRIMONIAL ││
│ │DATE CU ├────────────┼┤
│Secţiunea D. │PRIVIRE LA │DEFICIT/ ││
│Date tehnice │ACTIVITATEA│PIERDERI ││
│şi financiare│PERSOANEI │ÎNREGISTRATE││
│întreprindere│JURIDICE │ÎN ANUL ││
│socială │ │FISCAL ││
│ │ │ANTERIOR ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │PROFIT/ ││
│ │ │EXCEDENT ││
│ │ │ÎNREGISTRAT ││
│ │ │ÎN ANUL ││
│ │ │FISCAL ││
│ │ │ANTERIOR ││
│ ├───────────┴────────────┼┤
│ │EXTRAS RAPORT SOCIAL ││
│ │ANUAL ││
│ ├───────────┬────────────┼┤
│ │ANUL 1 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 2 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 3 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 4 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 5 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 6 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL n │ ││
│ ├───────────┴────────────┼┤
│ │SITUAŢII FINANCIARE ││
│ │ANUALE ││
│ ├───────────┬────────────┼┤
│ │ANUL 1 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 2 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 3 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 4 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 5 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL 6 │ ││
│ ├───────────┼────────────┼┤
│ │ANUL n │ ││
├─────────────┼───────────┴────────────┼┤
│ │ABATERI CONFORM ART. 29 ││
│ │DIN LEGEA nr. 219/2015 ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │ORGANUL DE CONTROL CARE ││
│ │A CONSTATAT ABATEREA ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │NUMĂRUL DOCUMENTULUI ││
│ │(PROCESULUI-VERBAL) DE ││
│ │CONSTATARE A ││
│Secţiunea E. │ABATERII ││
│Abateri/ ├────────────────────────┼┤
│Sancţiuni │SANCŢIUNI APLICATE ││
│ │ÎNTREPRINDERII SOCIALE ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │VALOARE SANCŢIUNE/AMENDĂ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │CONTESTARE ABATERE (NR./││
│ │DATA) ││
│ ├────────────────────────┼┤
│ │REZULTAT CONTESTARE (NR.││
│ │/DATA) ││
├─────────────┼───────────┬────────────┼┤
│ │ │SUSPENDARE ││
│ │ │ATESTAT ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │RETRAGERE ││
│ │ │ATESTAT ││
│ │CONTESTAŢII├────────────┼┤
│ │REFERITOARE│SUSPENDARE ││
│ │LA │CERTIFICAT ││
│ │ │MARCĂ ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │ANULARE ││
│Secţiunea F. │ │CERTIFICAT ││
│Contestaţii/ │ │MARCĂ ││
│Soluţionare ├───────────┼────────────┼┤
│contestaţii │ │SUSPENDARE ││
│ │ │ATESTAT ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │RETRAGERE ││
│ │SOLUŢIONARE│ATESTAT ││
│ │CONTESTAŢII├────────────┼┤
│ │REFERITOARE│SUSPENDARE ││
│ │LA │CERTIFICAT ││
│ │ │MARCĂ ││
│ │ ├────────────┼┤
│ │ │ANULARE ││
│ │ │CERTIFICAT ││
│ │ │MARCĂ ││
└─────────────┴───────────┴────────────┴┘


    ANEXA 2

     la procedură
     EXTRAS
     Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

┌──────────────────────────────────────┐
│CUPRINS REGISTRU │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Secţiunea 0 │JUDEŢ/STRUCTURĂ │
│ │TERITORIALĂ │
├─────────────┼───────────────────────┬┤
│ │DENUMIREA PERSOANEI ││
│ │JURIDICE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │CUI/CIF ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATA ÎNFIINŢĂRII ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DOMENIUL PRINCIPAL DE ││
│ │ACTIVITATE ECONOMICĂ - ││
│ │COD CAEN ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DOMENIUL DE ACTIVITATE ││
│ │FĂRĂ COD CAEN ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │CATEGORIE ÎNTREPRINDERE││
│ │SOCIALĂ ││
│Secţiunea A. ├────────────┬──────────┼┤
│Date de │ │LOCALITATE││
│identificare │ ├──────────┼┤
│persoană │ │JUDEŢ ││
│juridică de │ │(SECTOR) ││
│drept privat │ ├──────────┼┤
│ │ │STRADA ││
│ │SEDIU ├──────────┼┤
│ │PERSOANĂ │NUMĂR ││
│ │JURIDICĂ DE ├──────────┼┤
│ │DREPT PRIVAT│TELEFON ││
│ │ ├──────────┼┤
│ │ │FAX ││
│ │ ├──────────┼┤
│ │ │E-MAIL ││
│ │ ├──────────┼┤
│ │ │WEBSITE ││
│ ├────────────┴──────────┼┤
│ │NUME ŞI PRENUME ││
│ │ADMINISTRATOR SAU ││
│ │REPREZENTANT LEGAL, ││
│ │DUPĂ ││
│ │CAZ ││
├─────────────┼───────────────────────┼┤
│ │DATA ELIBERĂRII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATA EXPIRĂRII ││
│ │ATESTATULUI ││
│ ├───────────────────────┼┤
│Secţiunea B. │DATA VALABILITĂŢII ││
│Atestat de │ATESTATULUI CONFORM ││
│întreprindere│PRELUNGIRII ││
│socială ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ SUSPENDARE ATESTAT││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ RETRAGERE ATESTAT ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
├─────────────┼───────────────────────┼┤
│ │DATA ELIBERĂRII ││
│ │CERTIFICATULUI ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ EXPIRARE ││
│ │CERTIFICAT ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATA OBŢINERII UNEI ││
│ │MĂRCI NOI (DACĂ ESTE ││
│ │CAZUL) ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ SUSPENDARE MARCĂ ││
│Secţiunea C. ├───────────────────────┼┤
│Marca socială│DATĂ ANULARE SUSPENDARE││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ ÎNCETARE ││
│ │SUSPENDARE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ RETRAGERE MARCĂ ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATĂ ANULARE RETRAGERE ││
│ │ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │DATA ANULĂRII MĂRCII ││
├─────────────┼───────────────────────┼┤
│ │NR. TOTAL ANGAJAŢI ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │NR. TOTAL ANGAJAŢI DIN ││
│ │GRUPURI VULNERABILE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │PROCENT TIMP DE LUCRU ││
│ │ANGAJAŢI VULNERABILI ││
│ │DIN TOTAL TIMP ││
│ │DE LUCRU ANGAJAŢI ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │CATEGORII DE GRUPURI ││
│ │VULNERABILE ANGAJATE ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │FORME DE SPRIJIN DE ││
│ │CARE BENEFICIAZĂ ││
│ │ANGAJATORUL ││
│ ├───────────────────────┴┤
│ │EXTRAS RAPORT SOCIAL │
│ │ANUAL │
│ ├────────────┬──────────┬┤
│ │ANUL 1 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│Secţiunea D. │ANUL 2 │ ││
│Date tehnice ├────────────┼──────────┼┤
│şi financiare│ANUL 3 │ ││
│întreprindere├────────────┼──────────┼┤
│socială │ANUL 4 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 5 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 6 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL n │ ││
│ ├────────────┴──────────┴┤
│ │SITUAŢII FINANCIARE │
│ │ANUALE │
│ ├────────────┬──────────┬┤
│ │ANUL 1 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 2 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 3 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 4 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 5 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL 6 │ ││
│ ├────────────┼──────────┼┤
│ │ANUL n │ ││
└─────────────┴────────────┴──────────┴┘


     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016