Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 13 octombrie 2014  de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2014 de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

    ART. 1
    (1) Procedura stabileşte etapele procesului de avizare a furnizorilor de formare profesională care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire teoretică pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie/ expertizare tehnică în domeniul energiei electrice sau care urmează a susţine examen în vederea obţinerii calităţii pentru a desfăşura activităţi de proiectare/execuţie/expertizare tehnică în domeniul instalaţiilor electrice.
    (2) Cursurile de pregătire teoretică prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă o durată de minimum 20 de ore şi au drept scop asigurarea formării continue a specialiştilor, în contextul dinamic al progresului tehnic şi tehnologic, precum şi al implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană.
    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în relaţia cu furnizorii de formare profesională, care pot fi:
    a) instituţii de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire specialităţi din domeniul electric/energetic sau al instalaţiilor pentru construcţii;
    b) asociaţii profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în sectorul energiei electrice;
    c) societăţi care au ca obiect de activitate formarea profesională, autorizate conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Prezenta procedură se aplică atunci când solicitanţii se adresează ANRE în scopul organizării şi desfăşurării cursurilor de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.
    ART. 3
    (1) Documentele pe care furnizorii de formare profesională solicitanţi trebuie să le depună la ANRE sunt:
    a) cerere, întocmită în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
    b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau a altui document valabil din care să rezulte existenţa obiectului de activitate, conform prevederilor legale aplicabile, pentru desfăşurarea activităţilor de formare profesională;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care rezultă faptul că, la organizarea cursurilor, vor fi respectate tematica şi bibliografia de examen, publicate de ANRE pe pagina sa de internet;
    d) programa analitică a cursului de specialitate;
    e) procedura de selectare a specialiştilor în domeniu, având calitatea de lectori/formatori, după caz, care urmează să asigure predarea cursurilor, din care să rezulte criteriile de analiză a competenţelor acestora raportat la programa analitică a cursului de specialitate;
    f) curriculum vitae pentru specialiştii care vor avea calitatea de lectori/formatori, din care să rezulte competenţa profesională în domeniul cursurilor organizate;
    g) prezentarea modului de asigurare a condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, inclusiv a modului de asigurare a logisticii necesare (în proprietate/închiriate etc.);
    h) copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.
    (2) Tariful de analiză a documentaţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru anul 2014 fiind stabilit la valoarea de 500 lei.
    (3) Toate documentele prezentate în copie trebuie să fie certificate (semnătură şi ştampilă în original) cu menţiunea "conform cu originalul" de către reprezentantul legal al solicitantului.
    ART. 4
    (1) Documentele prezentate de solicitanţi se analizează de către serviciul de specialitate, care întocmeşte referatul prin care se propune, după caz:
    a) emiterea avizului, cu valabilitate de 5 ani de la data emiterii, în cazul în care din documentaţia transmisă reies următoarele aspecte:
      (i) corectitudinea, veridicitatea şi completitudinea documentaţiei;
      (ii) existenţa unui cadru organizatoric care să permită desfăşurarea de activităţi de formare profesională, incluzând atât asigurarea personalului competent în domeniu, cât şi a logisticii necesare;
      (iii) programa analitică a cursului respectă tematica publicată pe site-ul ANRE, respectându-se numărul minim de ore de curs;
      (iv) achitarea tarifului de analiză a documentaţiei;
    b) refuzul emiterii avizului, cu motivaţia acestuia.
    (2) Avizul ANRE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului;
    b) termenul de valabilitate;
    c) condiţiile de valabilitate asociate, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (3) Titularul avizului are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acestuia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să se adreseze ANRE cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului.
    (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), titularul transmite către ANRE o cerere însoţită de o declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu au survenit modificări ale circumstanţelor care au stat la baza emiterii avizului iniţial şi dovada achitării tarifului corespunzător.
    ART. 5
    Titularii de avize au obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate, astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.
    ART. 6
    ANRE are dreptul să retragă avizul emis în cazul în care:
    a) se constată încălcări ale deontologiei profesionale de către titular;
    b) rata anuală de promovabilitate a cursanţilor participanţi la cursurile de pregătire teoretică organizate de către titular, la examenele organizate de ANRE în acest sens, este mai mică de 50%;
    c) titularul nu furnizează sau furnizează incomplet/eronat date şi informaţii solicitate de ANRE;
    d) titularul nu respectă condiţiile de valabilitate asociate avizului;
    e) titularul nu îndeplineşte măsurile de remediere a neconformităţilor dispuse de către ANRE;
    f) se declară falimentul titularului printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    g) pe documentaţia suport de curs sau pe site-ul titularului este invocată calitatea de lector a unor angajaţi ai ANRE.
    ART. 7
    Titularul este obligat să facă publică şi să notifice ANRE perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora.
    ART. 8
    În scopul evaluării calităţii cursurilor organizate de către titularul avizului, acesta este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la cursurile organizate.
    ART. 9
    Lista titularilor se publică pe pagina de internet a ANRE şi se actualizează periodic.
    ART. 10
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1
    ───────
la procedură
──────────────

                                    CERERE
         pentru eliberarea avizului pentru organizarea şi desfăşurarea
            de cursuri de pregătire teoretică în domeniul
                          instalaţiilor electrice
    Solicitantul .....(denumirea)....., nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ......., CUI ........., reprezentată prin ........ în calitate de ......., codul poştal ......, localitatea ........., judeţul/sectorul ........, str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., tel. ....., fax ...., e-mail ..........., adresă de corespondenţă ..................(Se completează în situaţia în care aceasta este diferită faţă de adresa societăţii comerciale.)................., solicităm eliberarea avizului pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2014.
    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
    - .......................................
    - .......................................
    Reprezentant al .........................
                   (denumirea solicitantului)
    ....................................
    (numele şi prenumele)
    ....................................
    (semnătură şi ştampilă)
    Data: ..............................

    ANEXA 2
    ───────
la procedură
─────────────


                            CONDIŢII-CADRU
                  de valabilitate aferente Avizului nr. ......

    1. Avizul este emis pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.
    2. Termenul de valabilitate al avizului este de la .......... până la ......... .
    3. Avizul poate fi prelungit în condiţiile prevăzute în Procedura de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice.
    4. Titularul are obligaţia de a îşi desfăşura activitatea în conformitate cu programa analitică a cursului de specialitate.
    5. Titularul are obligaţia de a actualiza anual sau ori de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate, astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.
    6. Titularul este obligat să respecte procedura de selectare a specialiştilor, care a stat la baza emiterii avizului.
    7. Titularul desfăşoară activitatea prevăzută la pct. 1 exclusiv pe baze contractuale.
    8. Titularul nu poate invoca pe documentaţia suport de curs sau pe site-ul său calitatea de lector a unor angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    9. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora, cu minimum 30 de zile înainte de începerea efectivă a cursurilor.
    10. Titularul transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei informaţii cu privire la cursanţii care au promovat cursurile de pregătire teoretică, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea acestora; informarea conţine numele, prenumele, codul numeric personal al cursanţilor, numărul, data şi domeniul de competenţe pentru care a fost emis certificatul de absolvire a cursului.
    11. Titularul avizului notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de maximum 10 zile de la apariţie, orice situaţie care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţii, prin raportare la criteriile de emitere a avizului sau la încălcarea condiţiilor asociate avizului.
    12. Titularul furnizează, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, orice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată conform avizului.
    13. Titularul este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la cursurile organizate de acesta, în scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile.
    14. Comunicările sau informaţiile solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se fac, de regulă, prin e-mail la adresa darae@anre.ro sau prin fax/servicii poştale disponibile.


    ANEXA 3
    ───────
la procedură
────────────

                                              AVIZUL
                               Nr. ....../............ (data: ZZ.LL.AAAA)

    În conformitate cu referatul întocmit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se emite avizul pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2014, societăţii ..........[denumirea solicitantului].........., având datele de identificare ..............[CUI, nr. de înmatriculare în registrul comerţului].................... .

    Avizul este valabil până la .........[ZZ.LL.AA]............, cu respectarea Condiţiilor-cadru de valabilitate aferente prezentului aviz.

    Data emiterii ..........................

                Preşedintele Autorităţii Naţionale
              de Reglementare în Domeniul Energiei,
              .....................................


                        _________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016