Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 12 august 2015  privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 12 august 2015 privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015

    CAP. I
    Scop, domeniu de aplicare, definiţii şi abrevieri

    ART. 1
    Prezenta procedură are drept scop reglementarea modului de constituire, actualizare, executare, reconstituire şi restituire a garanţiilor financiare prevăzute în contractele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în vederea întăririi disciplinei financiare şi evitării riscului de neplată pe piaţa de energie electrică.
    ART. 2
    Procedura se aplică în relaţiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuţie şi titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, doar în situaţiile prevăzute în contractele-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015.
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentei proceduri, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    1. actualizarea garanţiei financiare - redimensionarea garanţiei financiare la valoarea calculată la o dată ulterioară constituirii acesteia, conform prezentei proceduri;
    2. certificat de depozit - instrument de economisire; hârtie de valoare emisă de o bancă, prin care se confirmă depunerea unei sume de bani la o anumită rată a dobânzii, pe o perioadă determinată de timp;
    3. depozit bancar de tip Escrow - depozit bancar prin care un deponent (persoană fizică sau juridică) pune la dispoziţia unui terţ beneficiar o anumită sumă de bani, în anumite condiţii. Condiţiile în care banca eliberează banii din depozit sunt stabilite într-o convenţie încheiată de bancă cu cele două părţi;
    4. garanţie financiară - instrument financiar constituit în vederea garantării obligaţiilor comerciale asumate de titularul contractului încheiat cu operatorul de distribuţie pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    5. reconstituirea garanţiei financiare - constituirea garanţiei financiare la valoarea calculată conform prezentei proceduri, după executarea garanţiei;
    6. scrisoare de garanţie bancară - înscris prin care o bancă (garant) se angajează, în mod irevocabil, ca în cazul în care titularul contractului pentru serviciul de distribuţie nu plăteşte la termen obligaţiile contractuale să plătească operatorului de distribuţie la prima cerere suma neachitată şi indicată de operatorul de distribuţie expres printr-o notificare;
    7. titlu de stat - instrument financiar cu risc scăzut, reprezentând obligaţiuni care atestă datoria publică sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificate de trezorerie pentru populaţie nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare; reprezintă împrumuturi ale statului în moneda naţională sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung;
    8. titular de contract - parte în contractul de distribuţie a energiei electrice, respectiv furnizor de energie electrică inclusiv furnizor de ultimă instanţă sau utilizator al reţelei electrice de distribuţie, după caz.
    (3) Abrevierile utilizate în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    OD - operator de distribuţie;
    GF - garanţie financiară;
    FUI - furnizor de ultimă instanţă.

    CAP. II
    Constituirea garanţiei financiare

    ART. 4
    OD are dreptul de a solicita titularilor de contract constituirea garanţiilor financiare, în cazurile prevăzute în contractele-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015.
    ART. 5
    (1) Solicitarea constituirii de garanţii financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă cu confirmare de primire către titularul de contract.
    (2) La solicitarea de constituire de garanţii financiare, OD informează titularul de contract asupra condiţiilor de constituire, actualizare, executare, reconstituire şi restituire a garanţiei financiare, prevăzute în prezenta procedură.
    ART. 6
    Garanţiile financiare care pot fi constituite în vederea garantării obligaţiilor comerciale asumate de titularul de contract sunt:
    a) depozit bancar la dispoziţia OD, în cuantumul şi cu valabilitatea comunicate de OD;
    b) scrisoare de garanţie bancară emisă de bancă în favoarea OD;
    c) titluri de stat păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Naţională a României;
    d) certificate de depozit păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Naţională a României;
    e) depozit bancar de tip Escrow;
    f) asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea OD;
    g) alte forme legale de garanţie agreate de părţi.
    ART. 7
    (1) Garanţia financiară se constituie sub forma oricărui tip de garanţie financiară care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) să nu poată fi revocată de emitent şi să poată fi executată în orice moment, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    b) să prevadă în mod expres că este emisă în favoarea OD, exclusiv pentru garantarea obligaţiilor ce decurg din contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
    c) să aibă o durată de valabilitate de minimum 24 de luni sau o durată mai mare cu 42 de zile decât perioada de valabilitate a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice dacă acesta este încheiat pe o durată determinată;
    d) să fie exprimată în lei, la valoarea stabilită de OD şi notificată titularului de contract în baza prezentei proceduri.
    (2) Toate comisioanele şi spezele bancare generate de constituirea garanţiilor financiare sunt suportate de titularul contractului pentru serviciul de distribuţie.

    CAP. III
    Stabilirea valorii garanţiei financiare

    ART. 8
    Valoarea garanţiei financiare se stabileşte după cum urmează:
    GF = 1xVd(m) + max (V1, V2)
    Vd(m) - contravaloarea medie lunară a serviciului de distribuţie a energiei electrice realizată în ultimele 12 luni, respectiv contravaloarea medie lunară estimată pentru următoarele 12 luni, în cazul în care nu există un istoric al consumului pentru ultimele 12 luni,
    unde:

            12
             Σ Vd(i)
            i=1
    Vd(m) = ──────── [lei],
               12


    Vd(i) - contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice realizată/estimată în luna i, exprimată în lei.
    La stabilirea Vd(i) nu se ia în calcul consumul aferent clienţilor finali care beneficiază de serviciul universal.
    max (V1, V2) - cea mai mare valoare dintre sumele întârziate la plată în ultimele 12 luni.

    ART. 9
    (1) Titularul de contract are obligaţia să transmită OD documentul care atestă constituirea garanţiei financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD.
    (2) OD verifică corectitudinea datelor înscrise în garanţia financiară, iar în cazul în care există o neconformitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentului care atestă constituirea garanţiei financiare, notifică în scris titularul de contract asupra neconformităţilor şi termenului pentru remedierea acestora.
    (3) Titularul de contract are obligaţia să transmită OD documentul care atestă corectarea garanţiei financiare conform solicitării, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2).

    CAP. IV
    Actualizarea, executarea, reconstituirea şi restituirea garanţiei financiare

    SECŢIUNEA 1
    Actualizarea garanţiei financiare

    ART. 10
    Titularul de contract sau OD are dreptul să compare valoarea garanţiei financiare deja constituite cu valoarea actuală calculată conform art. 8 şi să solicite actualizarea acesteia, dar nu mai devreme de 6 luni de la data constituirii/data ultimei actualizări a garanţiei financiare.
    ART. 11
    (1) Solicitarea de actualizare a garanţiei financiare se realizează printr-o notificare scrisă, transmisă cu confirmare de primire.
    (2) Dacă solicitarea de actualizare este formulată de titularul de contract, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, OD îi transmite acestuia printr-o notificare valoarea actualizată calculată conform prevederilor art. 8.
    ART. 12
    (1) Titularul de contract are obligaţia să transmită OD documentul care atestă actualizarea garanţiei financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD.
    (2) La primirea documentului care atestă actualizarea garanţiei financiare se procedează conform prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Executarea garanţiei financiare

    ART. 13
    În cazul în care titularul de contract care a constituit o garanţie financiară în favoarea OD nu îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de OD în termenele prevăzute în contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, OD are dreptul:
    a) să notifice titularul de contract asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare, la împlinirea a 35 de zile de la data scadenţei la plată a facturii;
    b) să execute garanţia financiară constituită, în limita obligaţiilor de plată neachitate, la împlinirea a 5 zile de la data notificării prevăzute la lit. a).
    ART. 14
    În cazul în care valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanţiei financiare, aceasta va fi executată, urmând ca restul debitelor să fie recuperate conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 15
    Executarea garanţiei financiare nu exonerează titularul de contract de la plata penalităţilor calculate conform contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reconstituirea garanţiei financiare

    ART. 16
    În cazul executării totale sau parţiale a garanţiei financiare, OD are dreptul să solicite reconstituirea acesteia, la valoarea calculată conform prevederilor art. 8.
    ART. 17
    Solicitarea de reconstituire a garanţiei financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă către titularul de contract, cu confirmare de primire.
    ART. 18
    (1) Titularul de contract are obligaţia să transmită OD documentul care atestă reconstituirea garanţiei financiare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de reconstituire a acesteia.
    (2) La primirea documentului care atestă reconstituirea garanţiei financiare se procedează conform prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Restituirea garanţiei financiare

    ART. 19
    Garanţia financiară se restituie titularului de contract, în măsura în care nu a fost executată, în următoarele situaţii:
    a) în termen de 42 de zile de la data încetării contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu luarea în considerare a debitelor la zi ale titularului de contract.
    b) la împlinirea termenului, în cazul în care timp de 24 de luni consecutive de la constituirea garanţiei financiare titularul de contract nu s-a aflat din nou în unul dintre cazurile prevăzute pentru constituirea de garanţii financiare în contractele-cadru pentru serviciul de distribuţie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015.
    c) în termen de 30 de zile de la data prezentării de către utilizator a documentelor care atestă obţinerea dreptului de proprietate, în cazul constituirii garanţiei financiare de către utilizatorul care nu este proprietarul locului de consum.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 20
    (1) În cazul în care titularul de contract este furnizor de energie electrică, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta procedură, OD notifică ANRE cu privire la încălcarea prevederilor unei reglementări de către acesta, în vederea aplicării de sancţiuni potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul constatării de către OD, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni ale unui utilizator cu care OD nu are încheiat direct un contract pentru serviciul de distribuţie, în scopul denaturării indicaţiilor grupurilor de măsurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de măsurare, OD informează furnizorul/FUI cu privire la aceste constatări.

                                -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016