Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2024  pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2024 pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 50 din 19 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 19 ianuarie 2024.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar în vederea completării, depunerii, înregistrării, transmiterii, rectificării şi publicării declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare şi oferă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.
    (2) Prin aplicarea prezentei proceduri se asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului, şi se asigură suportul necesar pentru ca inspecţia şcolară/auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiunile de inspecţie/auditare şi/sau control să dispună luarea deciziilor.
    (3) În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, procedura se aplică personalului didactic de predare din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) declaraţie de interese - documentul scris, redactat pe propria răspundere, prin depunerea căruia cadrul didactic de predare confirmă că asigură echitate şi obiectivitate în activitatea de predare-învăţare-evaluare şi că nu desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs;
    b) meditaţii - activităţile de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul didactic de predare;
    c) responsabil pentru declaraţiile de interese - persoana responsabilă cu asigurarea implementării la nivelul unităţii de învăţământ a prevederilor prezentei proceduri privind declaraţiile de interese.

    (2) În cuprinsul prezentei proceduri, următorii termeni se abreviază astfel:
    a) Ministerul Educaţiei - ME;
    b) Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - ISJ/ISMB.


    ART. 3
    La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia directorului, se desemnează o persoană responsabilă pentru declaraţiile de interese.

    ART. 4
    Prezenta procedură se comunică unităţilor de învăţământ de către ISJ/ISMB, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5
    (1) Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declaraţii, că nu desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs.
    (2) Declaraţia de interese cuprinde norma didactică şi activităţile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este încadrat în anul şcolar în curs, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze declaraţia de interese.
    (4) Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează şi depune declaraţia de interese în termen de 5 zile de la angajare.
    (5) Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informaţiile valabile la data completării declaraţiei.
    (6) Formularul privind declaraţia de interese este pus la dispoziţia personalului didactic de predare, în format electronic, pe pagina de internet a unităţii de învăţământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către responsabilul pentru declaraţiile de interese.

    ART. 6
    (1) Responsabilul pentru declaraţiile de interese şi directorul unităţii de învăţământ au obligaţia verificării concordanţei informaţiilor specificate în declaraţiile de interese, de către persoanele care au obligaţia de a le completa, cu informaţiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul ISJ/ISMB prin proiectul şi planul de încadrare.
    (2) Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unităţi de învăţământ completează o singură declaraţie de interese, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2, şi depune câte un exemplar completat la fiecare unitate de învăţământ.

    ART. 7
    (1) După emiterea deciziilor de repartizare pe post, ISJ/ISMB comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar obligativitatea de a monitoriza depunerea declaraţiei de interese de către personalul didactic de predare astfel repartizat.
    (2) Responsabilul pentru declaraţiile de interese de la nivelul unităţii de învăţământ informează personalul didactic de predare în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile în care se completează declaraţiile de interese, precum şi cu privire la actualizarea declaraţiei în situaţia în care, pe parcursul anului şcolar, apar modificări în încadrare care necesită actualizarea declaraţiei.
    (3) Informarea personalului cu privire la obligativitatea completării/actualizării declaraţiilor de interese, la termenele-limită de depunere a acestora, se realizează prin nota de informare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură. Nota de informare se transmite prin e-mail sau personal cu semnare pentru luare la cunoştinţă.

    ART. 8
    (1) Personalul didactic de predare depune personal declaraţiile de interese la persoana desemnată ca responsabil pentru declaraţiile de interese.
    (2) Pe perioada detaşării, personalul didactic de predare depune declaraţia de interese la unitatea de învăţământ preuniversitar la care a fost detaşat.

    ART. 9
    (1) În momentul primirii declaraţiei de interese, din partea persoanelor care au obligaţia completării lor, responsabilul le înregistrează în Registrul declaraţiilor de interese, atribuind câte un număr de ordine din registru, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Registrul declaraţiilor de interese se întocmeşte în formă scrisă şi electronică.
    (3) La data înregistrării declaraţiei în Registrul declaraţiilor de interese, responsabilul eliberează deponentului o dovadă de primire, întocmită conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (4) Responsabilul primeşte declaraţiile, le scanează şi le salvează în folderul „personal-didactic-de-predare/declaraţii-interese/an/lună_unitatea-de-învăţământ“ cu denumirea „nume_prenume“ pentru fiecare deponent.

    ART. 10
    (1) Ulterior înregistrării declaraţiei de interese şi eliberării dovezii de primire, responsabilul pentru declaraţiile de interese are obligaţia de a verifica, în termen de 10 zile, corectitudinea completării acestora.
    (2) Verificarea completării rubricilor specifice declaraţiei de interese de către responsabilul pentru declaraţiile de interese presupune verificarea formei în care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de completare a datelor.
    (3) Responsabilitatea referitoare la conţinutul datelor completate şi a corespondenţei acestora cu realitatea aparţine persoanei care are obligaţia completării declaraţiei de interese.

    ART. 11
    (1) În urma primirii şi verificării modului de completare a declaraţiilor de interese, în cazul în care responsabilul pentru declaraţiile de interese constată neconcordanţe între cerinţele legale de completare a declaraţiilor de interese şi completarea propriu-zisă a acestora, întocmeşte o adresă de rectificare a declaraţiilor de interese, potrivit anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiilor.
    (2) Adresa de rectificare a declaraţiilor de interese, semnată de către responsabilul pentru declaraţiile de interese, se transmite personalului didactic de predare care trebuie să rectifice aceste documente, prin intermediul poştei electronice sau la domiciliul acestuia, pe bază de scrisoare recomandată.

    ART. 12
    (1) Rectificarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare căruia i s-a transmis adresa de rectificare conform art. 11 alin. (2) se face în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea adresei.
    (2) Rectificarea presupune completarea unei noi declaraţii de interese, având în vedere aspectele semnalate în adresa de recomandare de rectificare.
    (3) Personalul didactic de predare, care în urma adresei de rectificare completează o nouă declaraţie de interese, are obligaţia depunerii documentului/documentelor la responsabilul pentru declaraţiile de interese.
    (4) Declaraţiile rectificate pot fi însoţite de documente justificative.
    (5) Rectificarea declaraţiei de interese poate fi iniţiată şi de către personalul didactic de predare, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială.

    ART. 13
    (1) După expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de interese, responsabilul pentru declaraţiile de interese întocmeşte o adresă conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta procedură şi o transmite pe e-mail sau în format letric personalului didactic de predare care avea obligaţia completării declaraţiei de interese, prin care se solicită transmiterea punctului de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a acesteia.
    (2) Personalul didactic de predare care primeşte adresa menţionată la alin. (1) are obligaţia transmiterii unui răspuns justificat sau a depunerii declaraţiei de interese în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei.

    ART. 14
    Responsabilul pentru declaraţiile de interese întocmeşte, până la data de 1 februarie a anului în curs, lista cu personalul didactic de predare care nu a depus în termen şi/sau care a depus cu întârziere declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite din partea acestuia.

    ART. 15
    (1) Primirea şi înregistrarea declaraţiilor de interese rectificate se realizează astfel:
    a) declaraţiile de interese rectificate se depun de către persoanele cărora li s-a recomandat rectificarea la responsabilul la care declaraţiile au fost depuse iniţial; acestea pot fi însoţite de documente justificative;
    b) la data primirii declaraţiilor rectificate, acestea se înregistrează în Registrul declaraţiilor de interese, completându-se rubrica „Schimbări intervenite în declaraţia de interese“ cu menţiunea „da“;
    c) menţiunea „da“ se completează cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor legale.

    (2) Verificarea declaraţiilor de interese rectificate se realizează conform prevederilor art. 10.

    ART. 16
    Declaraţiile de interese sunt publice, responsabilul de la nivelul unităţii de învăţământ având obligaţia de a le publica pe site-ul unităţii de învăţământ, anonimizând datele cu caracter personal, cu excepţia numelui şi prenumelui cadrului didactic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 14, precum şi de a le păstra în original şi depozita corespunzător .

    ART. 17
    Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiilor de interese:
    a) iau la cunoştinţă cu privire la completarea declaraţiilor de interese, conform prevederilor art. 5;
    b) completează, pe propria răspundere, toate rubricile specifice declaraţiei de interese, semnează şi datează documentul;
    c) depun personal declaraţia de interese la responsabilul pentru declaraţiile de interese, în termenul legal;
    d) rectifică declaraţia de interese la recomandarea responsabilului privind implementarea prezentei proceduri, dacă este cazul, şi o depun în termenul legal;
    e) transmit punctul de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a declaraţiei de interese, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei de la responsabilul pentru declaraţiile de interese, dacă este cazul.


    ART. 18
    Responsabilul pentru declaraţiile de interese are următoarele atribuţii:
    a) comunică persoanelor care au obligaţia să completeze declaraţiile de interese termenul necesar depunerii formularelor;
    b) oferă consiliere şi sprijin personalului didactic de predare în procesul de completare şi depunere a declaraţiilor de interese;
    c) preia declaraţiile de interese depuse de persoanele care au această obligaţie;
    d) eliberează dovada de primire angajatului care a depus declaraţia de interese;
    e) verifică declaraţiile de interese din punctul de vedere al respectării formatului acestui document şi al modului de completare a tuturor rubricilor specifice;
    f) întocmeşte adresele de rectificare transmise personalului didactic de predare care nu a completat corespunzător declaraţia de interese;
    g) transmite cu adresă de înaintare, în format electronic, declaraţiile de interese şi Registrul declaraţiilor de interese la ISJ/ISMB;
    h) întocmeşte, verifică şi semnează adresele de solicitare cu privire la nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de interese;
    i) întocmeşte şi verifică lista persoanelor care nu au depus sau care au depus cu întârziere declaraţiile de interese;
    j) înregistrează declaraţiile de interese depuse, precum şi pe cele rectificate în Registrul declaraţiilor de interese, folosind un program electronic;
    k) arhivează declaraţiile de interese în condiţii corespunzătoare.


    ART. 19
    Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a se asigura că:
    a) personalul didactic de predare din subordine depune în termenele prevăzute în prezenta procedură declaraţiile de interese/declaraţiile de interese rectificate la responsabilul pentru declaraţiile de interese;
    b) responsabilul pentru declaraţiile de interese îşi îndeplineşte atribuţiile conform prezentei proceduri.


    ART. 20
    (1) Nedepunerea declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta procedură, precum şi nedeclararea activităţilor de pregătire suplimentară (meditaţii) pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul didactic de predare sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie abatere disciplinară.
    (2) Nerespectarea obligaţiilor legale, prevăzute în prezenta procedură, de către directorii unităţilor de învăţământ şi de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei proceduri constituie abatere disciplinară.

    ART. 21
    Ministerul Educaţiei elaborează/actualizează permanent Ghidul pentru completarea declaraţiilor de interese, care poate fi consultat pe pagina de internet a acestuia.

    ANEXA 1

    la procedură
    Direcţia Judeţeană de Învăţământ Preuniversitar ...............................
    Nr. ...................../....................
    Către
    Unitatea de învăţământ ..........................
    În atenţia doamnei/domnului director ....................................
    Stimată doamnă,
    Stimate domn,
    Vă înaintăm alăturat, în vederea ducerii la îndeplinire, Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024.
    Director general ISJ/ISMB,
    ...................................

    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE DE INTERESE
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., având norma didactică de .............., la unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar ...................................., CNP ......................................., domiciliul ..........................................................,
    declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal privind falsul în declaraţii, că în anul şcolar ............. am următoarea încadrare şi nu desfăşor activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care predau:

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Activităţi de predare: │
├──────────────┬──────────┬─────┬──────┤
│Unitatea de │ │ │ │
│învăţământ │Disciplina│Clasa│Anul │
│- denumirea şi│ │ │şcolar│
│adresa - │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼─────┼──────┤
│1.1…... │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴─────┴──────┘┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data completării │Semnătura │
│..........................│..........................│
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
    Unitatea de învăţământ preuniversitar
    Nr. …………/…………………
    NOTĂ DE INFORMARE
    În atenţia cadrelor didactice de predare din
    ............(unitatea de învăţământ).........
    Având în vedere dispoziţiile Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024, până la data de 31 decembrie a.c., personalul didactic de predare are obligaţia de a completa şi a depune declaraţia de interese.
    Director,
    …………………….
    Responsabil pentru declaraţiile de interese,
    ………………….
            Am luat la cunoştinţă.
      ………….......................…...….
          (numele, prenumele, semnătura)

    ANEXA 4

    la procedură
    REGISTRUL
    declaraţiilor de interese
    - model -
    Unitatea de învăţământ preuniversitar:...........................................

┌────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┐
│Numărul de │Data │ │Titular/ │ │Schimbările│
│înregistrare│depunerii│Numele şi │Suplinitor│ │intervenite│
│al │Anul │prenumele │/ │Actul de │în │
│declaraţiei │......… │declarantului│Detaşat/ │identitate*)│declaraţia │
│de interese ├────┬────┤ │Asociat şi│ │de │
│ │Ziua│Luna│ │disciplina│ │interese**)│
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘


     *) Se vor menţiona tipul actului de identitate sau/şi seria şi numărul acestuia.
    **) Se va face menţiunea „da“ sau „nu“, după caz. Menţiunea „da“ va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse (numărul, data şi unitatea de învăţământ preuniversitar la care aceasta a fost înregistrată).

    ANEXA 5

    la procedură
    Unitatea de învăţământ preuniversitar
    DOVADA DE PRIMIRE A DECLARAŢIEI DE INTERESE
    Domnul/Doamna ………..........…., având funcţia de ………….....……., în unitatea de învăţământ ………...…….., a predat la data de …………. declaraţia de interese, prevăzută în dispoziţiile Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024.

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Responsabil privind declaraţiile de │Am primit, │
│interese, │.........................................│
│.......................................│(numele şi prenumele, semnătură personal │
│ │didactic) │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    la procedură
    Unitatea de învăţământ preuniversitar
    Recomandare de rectificare a declaraţiei de interese
    În atenţia doamnei/domnului …………......................……
    Vă informăm că, în urma verificării declaraţiei de interese depuse de dumneavoastră şi înregistrată cu nr. …….....….., există neconcordanţe/deficienţe în completarea informaţiilor prevăzute la .................................... .
    Conform art. 12 din Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentei înştiinţări, să o rectificaţi şi să o depuneţi la responsabilul pentru declaraţiile de interese din cadrul unităţii de învăţământ.
    Director,
    …………….
    Responsabil pentru declaraţiile de interese,
    ……………………
           Am luat la cunoştinţă.
    .....................................
       (numele şi prenumele, semnătura)

    ANEXA 7

    la procedură
    Unitatea de învăţământ preuniversitar
    Nr. ............/....................
    În atenţia doamnei/domnului …………….
    Ref. solicitare transmitere punct de vedere cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a declaraţiei de interese
    Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024, personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze declaraţia de interese până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    Conform dispoziţiilor art. 14 din actul normativ menţionat anterior, responsabilul cu asigurarea implementării prevederilor privind declaraţiile de interese are obligaţia întocmirii listei cu persoanele care nu au depus declaraţia de interese, până la 31 decembrie, şi solicitării unui punct de vedere cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a acesteia.
    Precizăm că aveţi obligaţia de a transmite un răspuns justificat, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei adrese.
    Director,
    ..................................
    Responsabil pentru declaraţiile de interese,
    ...........................
                Am luat la cunoştinţă.
    ............................................
              (numele şi prenumele, semnătura)

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016