Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 septembrie 2012  de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 10 septembrie 2012 de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012
──────────
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3.404 din 10 septembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor este permisă numai cu acordul autorităţilor şi serviciilor publice din domeniul gospodăririi apelor.
    (2) În scopul asigurării continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de traversare şi pentru a nu fi afectate funcţionalitatea şi siguranţa lucrărilor de apărare în perioadele de ape mari se instituie Permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumit în continuare permis de traversare.

    ART. 2
    În prezenta procedură digurile, barajele şi alte construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor fi denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar Administraţia Naţională "Apele Române" va fi denumită în continuare A.N.A.R.

    CAP. II
    Solicitarea permisului de traversare
    ART. 3
    Executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, existente sau în execuţie, precum şi amplasarea şi executarea oricăror construcţii şi lucrări de terasamente în zona adiacentă din imediata apropiere a acestora - respectiv în zona de protecţie legală - necesită obţinerea unui permis de traversare ce se emite în conformitate cu prezenta procedură.

    ART. 4
    În vederea obţinerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investiţie va întocmi o documentaţie care va cuprinde:
    a) cerere de obţinere a permisului de traversare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.1;
    b) documentaţia tehnică de traversare;
    c) avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor pentru lucrarea traversată;
    d) avizul de gospodărire a apelor pentru lucrarea care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare;
    e) referatul tehnic întocmit de proiectantul de specialitate al lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pentru lucrările de traversare;
    f) acordul unităţii care deţine lucrarea traversată, în cazul în care lucrarea nu este în administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis în baza verificării efectuate în teren de către administratorul lucrării;
    g) avizul şi acordul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilor de expertiză a siguranţei barajelor, în funcţie de categoria de importanţă a acestora, în cazul subtraversării, traversării sau supratraversării barajelor, pe baza unui raport întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor în domeniul siguranţei barajelor, asupra documentaţiei tehnice pentru obţinerea permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentaţiile de expertiză a siguranţei barajelor.


    ART. 5
    Solicitarea se face pe baza documentaţiei tehnice de traversare întocmite la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie.

    ART. 6
    Solicitantul permisului de traversare îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare şi în documentaţia tehnică de fundamentare. Acesta poate solicita confidenţialitatea datelor prezentate în documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare, conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 7
    Documentaţia tehnică, întocmită de o instituţie publică sau privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în vederea solicitării permisului de traversare va avea următorul conţinut-cadru:
    a) memoriul tehnic, care va cuprinde:
    a.1) denumirea obiectivului de investiţie;
    a.2) localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate şi a traversării astfel: bazin hidrografic, râul, cod hidrografic, localitatea apropiată, bornă cadastrală a surselor de apă, denumită în continuare bornă CSA, bornă dig, bornă baraj, poziţia faţă de reperele semnificative din teren;
    a.3) descrierea lucrării de traversare propuse, parametrii caracteristici, variantele analizate, soluţia adoptată şi justificarea acesteia;
    a.4) prezentarea modului şi a duratei de execuţie a materialelor folosite şi calitatea acestora;
    a.5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii corespunzători funcţionării normale a instalaţiei, pericolul pe care îl poate prezenta fluidul transportat sau activitatea instalaţiei pentru construcţia hidrotehnică traversată sau pentru resursele de apă; posibilitatea apariţiei de avarii în exploatare;
    a.6) elemente constructive de siguranţă, cum ar fi: vane, clapete, dispozitive şi instalaţii de semnalizare, tuburi şi peree de protecţie etc., prevăzute în lucrarea de traversare sau la lucrarea traversată, inclusiv construcţiile de siguranţă necesare, precum digurile-potcoavă, incintele de palplanşe etc., după caz;
    a.7) modul de acţiune şi intervenţie, în timpul execuţiei sau în exploatare, în caz de avariere a conductei, instalaţiei etc. care traversează sau în caz de deteriorare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate;
    a.8) după caz, studii geotehnice sau hidrologice;
    a.9) stoc minim de materiale de apărare, utilaje şi forţe de muncă, sistem informaţional de avertizare şi de semnalizare a avariei;
    a.10) prevederi suplimentare de forţă de muncă şi mijloace pentru situaţii deosebite, cum ar fi necorelarea în aprovizionarea cu materiale şi mijloace, defecţiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de înlocuire a acestora, măsuri speciale pentru timp nefavorabil etc.;
    a.11) debite şi niveluri caracteristice ale cursului de apă în perioada exploatării;
    a.12) prevederi în schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări existente în amplasamentul traversării cu care s-a corelat;

    b) piese desenate:
    b.1) elemente topografice şi topohidrografice:
    - un plan general la scara 1:10.000 - 1:50.000, cu localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în care se execută lucrarea de traversare şi a zonei apărate de aceasta, cu obiectivele şi localităţile care ar putea fi afectate;
    – un plan de situaţie la scara 1:100 - 1:1.000, care să conţină amplasarea în detaliu a lucrării de traversare;

    b.2) secţiuni longitudinale şi transversale prin lucrările de traversare proiectate şi prin lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, la scara 1:20 - 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari;
    b.3) grafic de eşalonare a execuţiei lucrărilor de traversare;
    b.4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitentă.


    ART. 8
    La elaborarea documentaţiilor tehnice proiectantul va respecta reglementările în vigoare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare.


    ART. 9
    Soluţiile propuse prin documentaţia tehnică de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie să asigure continuitatea şi integritatea liniilor de apărare. Răspunderea privind calitatea construcţiilor, realizarea corespunzătoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum şi calculele de rezistenţă şi stabilitate revin solicitantului.

    ART. 10
    La proiectarea lucrărilor de traversare se va avea în vedere în mod obligatoriu corelarea cu planul de amenajare a bazinului hidrografic în care este situată lucrarea de gospodărire a apelor traversată sau cu alte documentaţii existente care prevăd executarea de lucrări în zonă şi care pot influenţa sau au legătură cu traversarea, pentru a se evita intervenţia ulterioară cu lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie.

    ART. 11
    La întocmirea documentaţiei pentru obţinerea permisului de traversare proiectantul traversării poate solicita, contra cost, consultanţă tehnică din partea unităţii care va emite permisul de traversare, respectiv A.N.A.R., administraţiile bazinale de ape sau sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R.

    ART. 12
    Permisul de traversare îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta.

    ART. 13
    Permisul de traversare îşi pierde valabilitatea după un an de la emitere, dacă execuţia lucrărilor, a construcţiilor sau a instalaţiilor respective nu a început în acest interval. Permisul de traversare poate fi reînnoit, solicitarea realizându-se cu 15 zile înainte de data expirării acestuia.

    ART. 14
    Deţinătorul permisului de traversare are obligaţia să comunice emitentului, în scris, data la care începe execuţia lucrărilor, cu cel puţin 10 zile înainte de această dată.

    ART. 15
    Emitentul permisului de traversare va verifica pe parcursul execuţiei modul de respectare a prevederilor acestuia.

    ART. 16
    Condiţiile impuse în permisul de traversare, precum şi refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate în termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Competenţele de aprobare şi procedura de emitere a permisului de traversare
    ART. 17
    Permisele de traversare se emit de către:
    - A.N.A.R., cu avizul Ministerului Mediului şi Pădurilor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată are şi rol de apărare cu efecte transfrontaliere;
    – A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de administraţiile bazinale, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată se află amplasată într-un bazin, dar apără şi un teritoriu din alt bazin hidrografic;
    – administraţia bazinală din cadrul A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de sistemul de gospodărire a apelor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare se află amplasată într-un judeţ, dar apără şi teritoriul altui judeţ din acelaşi bazin hidrografic;
    – sistemul de gospodărire a apelor, care este subunitate a administraţiei bazinale de apă, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată este numai de interes local/judeţean.


    ART. 18
    Cererea de solicitare a permisului de traversare şi documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare se transmit, în două exemplare, la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se află amplasată lucrarea de apărare împotriva inundaţiilor traversată.

    ART. 19
    Permisul de traversare se va emite numai dacă documentaţia tehnică respectă prevederile reglementărilor în vigoare pentru executarea lucrărilor de traversare, conţinutul-cadru prezentat la art. 4 şi dacă la verificarea în teren se constată exactitatea datelor, corectitudinea soluţiilor şi alegerea raţională a amplasamentului. În caz contrar, se solicită completarea documentaţiei sau restituirea acesteia către solicitant, cu observaţii, în vederea modificării soluţiei traversării în zona propusă, refuzându-se motivat, în scris, emiterea permisului de traversare.

    ART. 20
    Cererea de solicitare a permisului de traversare va fi soluţionată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, prin emiterea permisului de traversare sau prin respingerea motivată a solicitării.

    ART. 21
    Permisul de traversare se va emite în maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2, astfel:
    - în 5 exemplare, atunci când Ministerul Mediului şi Pădurilor avizează permisul de traversare, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor şi câte unul pentru A.N.A.R., administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;
    – în 4 exemplare, atunci când unitatea emitentă este A.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi câte unul pentru administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;
    – în 3 exemplare, atunci când unitatea emitentă este administraţia bazinală de apă sau sistemul de gospodărire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi unul pentru sistemul de gospodărire a apelor.


    ART. 22
    Sistemul de gospodărire a apelor are sarcina de a urmări execuţia lucrărilor, în vederea respectării de către solicitant a prevederilor permisului de traversare.

    ART. 23
    Emitentul permisului de traversare are obligaţia de a ştampila şi semna, spre neschimbare, exemplarul din documentaţie, inclusiv planşele de execuţie ce se transmit solicitantului împreună cu un exemplar al permisului de traversare.

    ART. 24
    Permisul de traversare şi documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii acestuia se păstrează în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R., în raza căreia se realizează lucrarea de traversare, pe toată durata de existenţă a lucrării pentru care s-a solicitat permisul de traversare.

    ART. 25
    Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum şi pentru consultaţii pe parcursul proiectării A.N.A.R. va percepe tarife conform prevederilor legale.

    CAP. IV
    Transferul permisului de traversare
    ART. 26
    Permisul de traversare poate fi transferat altui beneficiar sau titular de investiţie, în condiţiile în care lucrările şi măsurile propuse şi realizate nu se modifică. În acest caz, transferul se face în baza unei solicitări de efectuare a transferului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.3, adresată emitentului permisului de traversare. Transferul se consideră efectuat la data expedierii adresei de confirmare a transferului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.4.

    ART. 27
    Dacă transferul propus implică modificări de soluţii, atunci noul beneficiar trebuie să solicite un nou permis de traversare.

    ART. 28
    În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de transfer emitentul va analiza şi va decide asupra acceptării transferului.

    ART. 29
    Anexele nr. 1.1 - 1.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1.1

    la procedură
    FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE
    - model -
    ..............................
    (denumirea solicitantului)
    Nr. .... data .........
    Către
    Administraţia Naţională "Apele Române"
    Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor .......
    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,
    a) subsemnatul ...(numele şi prenumele solicitantului)..., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ... nr. ...., codul poştal ....., domiciliat în localitatea ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ......, fax ........, judeţul/sectorul .......;
    b) ...(denumirea unităţii solicitatoare)..., codul fiscal nr. ......, nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........., telefon ......, fax ........, cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ...., judeţul .........., prin reprezentantul său ...(numele şi prenumele)..., în calitate de ...(funcţia, împuternicit)..., solicită

    PERMIS DE TRAVERSARE
    a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare ...(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)... din bazinul hidrografic ......... pe râul .........., codul cadastral ....., în zona localităţii ........, borna CSA nr. ........, borna pe dig nr. ....., pentru investiţia ........., cu conducta ........., reţeaua electrică .........., instalaţia ...(denumirea construcţiei, instalaţiei etc. ce traversează)....
    Investiţia este reglementată prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ........... din data de ......., emis/emisă de către ...(denumirea unităţii emitente a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor)... .
    Pretenţie de confidenţialitate DA NU
    Execuţia lucrărilor va începe la data de ......... .
    Anexăm în două (un) exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte necesare pentru aprobare: ...(denumirea actelor, numărul şi data emiterii)...
    Solicitantul [cazul a)]
    Conducătorul unităţii solicitatoare [cazul b)]
    ...............................................
    NOTE:
    Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică.
    Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică.

    ANEXA 1.2

    la procedură
    PERMIS DE TRAVERSARE
    - model -
    Administraţia Naţională "Apele Române"
    Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor .........
    Nr. ..... data .......
    a) Domnului/Doamnei ...(numele şi prenumele solicitantului)..., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ..., ap. .., judeţul/sectorul ....... codul poştal .........,
    b) ...(denumirea unităţii solicitatoare).., localitatea ..........., str. ............. nr ..., judeţul/sectorul .........

    Ca urmare a Solicitării dumneavoastră nr. .... din data de ....., înregistrată la Administraţia Naţională "Apele Române", Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ...... cu nr. ..., în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia ...(denumirea investiţiei)... vi se emite
    PERMIS DE TRAVERSARE
    a ...(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare)..., aflată pe malul drept (stâng) al râului ........., cu codul hidrografic .......... la borna CSA nr. ...., borna pe dig nr. .., în zona localităţii ........., care este traversat cu ...(denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)... .
    Traversarea se va executa în conformitate cu prevederile documentaţiei de fundamentare anexate la solicitare, semnată şi ştampilată de noi pentru autenticitate. Proiectul prevede ...(descrierea soluţiei de traversare)... .
    Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea.
    Director,
    ..............
    NOTE:
    Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică.
    Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică.

    ANEXA 1.3

    la procedură
    FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI
    PERMISULUI DE TRAVERSARE
    - model -
    ....................................................
    (persoana sau unitatea solicitatoare a transferului)
    Nr. ..... data ......
    Către
    Administraţia Naţională "Apele Române"
    Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ............
    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, solicit
    TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE
    nr. ... din data ....., emis de către ...(denumirea emitentului)..., referitoare la ...(denumirea lucrării).., pentru traversarea ...(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)..., amplasată pe malul drept (stâng) al râului ........., codul hidrografic ....... la borna CSA nr. ......., borna pe dig nr. ........, cu ...(denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)...
    Pretenţie de confidenţialitate DA NU
    Execuţia lucrărilor urmează să înceapă la data de .......
    Recepţia preliminară a lucrării de traversare se va face la data de ..........
    Subsemnatul declar pe propria răspundere că mi-am însuşit documentaţia tehnică în baza căreia sa emis permisul de traversare pentru care se solicită transferul.
    Anexăm în două exemplare permisul de traversare pentru care se solicită transferul, precum şi următoarele acte: ...(denumirea actului, numărul şi data emiterii)....
    Solicitant,
    Director,
    ......................

    ANEXA 1.4

    la procedură
    TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE
    - model -
    Administraţia Naţională "Apele Române"
    Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor .........
    Nr. ...... data .......
    Către
    ...(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului permisului de traversare)...
    Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ...... din data de ......, înregistrată la Administraţia Naţională "Apele Române", Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia ...(denumirea investiţiei)... vi s-a acceptat cererea de
    TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE
    nr. ..... din data de ........, emis de către ...(denumirea emitentului)..., pentru traversarea ...(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)..., amplasată pe malul drept (stâng) al râului .........., codul hidrografic ......... la borna CSA nr. ..........., borna pe dig nr. ......., cu ...(denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc., care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)....
    Traversarea se va executa fără modificări, în condiţiile prevăzute în documentaţia de execuţie prezentată pentru obţinerea permisului de traversare.
    Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea.
    Director,
    ............
    ---------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice