Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024  şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024 şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 356 bis din 16 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 387 din 10 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 16 aprilie 2024.
──────────
    ART. 1
        Scopul procedurii
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în aceste planuri în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1) - (34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
        Domeniul de aplicare
    Prezenta procedură se aplică lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în acestea, indiferent dacă pentru acestea au fost emise sau nu titluri de proprietate, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
        Beneficiari
        Beneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, oraşele şi municipiile.

    ART. 4
        Definiţii şi acronime utilizate
        UAT - unitatea administrativ-teritorială;
        ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
        OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
        PNCCF - Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
        Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;
        Prestator - executantul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în categoriile A, B, C, D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;
        Procesul-verbal de admitere - procesul-verbal de recepţie a documentelor planului parcelar spre publicare, respectiv documentelor planului parcelar final, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI;
        Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor - procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale;
     Procedura de recepţie - Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară prevăzută în Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
        Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează astfel:
    1. când termenul se socoteşte pe zile, nu se ia în considerare ziua de la care începe să curgă termenul. De asemenea, în situaţia în care ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;
    2. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni;
    3. Toate etapele descrise în prezenta procedură se vor derula în cadrul termenului de valabilitate al contractului de finanţare.

     Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     Tarla - diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc., aşa cum este definită de prevederile art. 284 din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
        Descrierea procedurii
        Modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor având ca obiect lucrările de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, se desfăşoară după cum urmează:
    1. Stabilirea necesarului de fonduri pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare şi analiza bugetului de venituri proprii în vederea identificării şi alocării de fonduri
        În vederea alocării sumelor pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, direcţia de specialitate din cadrul ANCPI va solicita tuturor OCPI-urilor necesarul de fonduri pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare. OCPI-urile vor solicita UAT-urilor din aria de competenţă necesarul de fonduri. După centralizarea necesarului de fonduri şi stabilirea UAT-urilor eligibile, direcţia de specialitate va înainta direcţiei economice propunerea de alocare pentru fiecare UAT. Direcţia Economică verifică existenţa în bugetul aprobat a alocaţiilor bugetare cu această destinaţie, şi transmite Consiliului de administraţie suma disponibilă pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător, conform listei UAT -urilor eligibile stabilită de direcţia de specialitate.

    2. Aprobarea bugetului destinat finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare
        Consiliul de administraţie va aproba şi va dispune alocarea, în conformitate cu solicitările de alocare, a sumelor necesare finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziţie distinctă de transferuri în bugetul ANCPI şi, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor şi vor constitui surse de finanţare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.

    3. Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetară
        După aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziţie distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, astfel cum au fost aprobate de Consiliul de administraţie. În cazul în care un OCPI solicită suplimentarea/diminuarea bugetului alocat pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, în baza unei note de fundamentare cu privire la motivele, necesitatea şi oportunitatea rectificării bugetului, propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie, după stabilirea de către direcţia de specialitate a eligibilităţii solicitării. După aprobare se vor transmite solicitanţilor bugetele conţinând modificările corespunzătoare, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale în vigoare privind competenţele şi responsabilităţile ordonatorilor de credite în modificarea bugetului.

    4. Comunicarea documentelor către OCPI
        După aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată şi alocată (credite de angajament şi credite bugetare) pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare corespunzătoare UAT-urilor din aria de competenţă a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanţare, extrasul din anexa la hotărârea Consiliului de administraţie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare judeţ, precum şi o anexă în care se vor detalia creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe fiecare categorie de finanţare (contracte noi sau contracte în derulare).
        Finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare demarate de unităţile administrativ-teritoriale se efectuează pe bază de contract de finanţare multianual.

    5. Comunicarea documentelor către UAT-uri
     OCPI va comunica fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială suma alocată pentru finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanţare prevăzut în anexa nr. 2.

    6. Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT-uri către OCPI
    În situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul maxim până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este cel prevăzut de art. 9 alin. (34^7) din Lege.

    7. Încheierea contractului de finanţare

    (1) OCPI va semna contractul de finanţare în limita sumelor aprobate în buget şi comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului.

    (2) Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 28 de luni.

    (3) În caz de forţă majoră, stare de urgenţă sau alte situaţii similare stabilite de autorităţile competente cu atribuţii în domeniu, care determină, potrivit prevederilor legale aplicabile, suspendarea activităţilor desfăşurate în cadrul contractelor de achiziţie publică a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, termenele de valabilitate ale contractelor de finanţare aferente, prevăzute în prezenta procedură, se pot prelungi corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării.

    (4) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanţare în bugetul de venituri şi cheltuieli, la o poziţie distinctă, ca sursă de finanţare complementară.

    8. Atribuţii şi responsabilităţi

    (1) După semnarea contractului de finanţare, atât OCPI, cât şi UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică.

    (2) Principalele atribuţii ale responsabililor de contract din cadrul OCPI şi UAT, ce vor fi stabilite prin fişa postului, sunt:
    a) asigurarea derulării contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele contractuale;
    b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;
    c) comunicarea, în termenele şi în forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor;
    d) informarea de îndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;
    e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele şi condiţiile stabilite;


    (3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii;
    b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.
    c) transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plăţii serviciilor de întocmire a planurilor parcelare pentru luna următoare. Netransmiterea acestei situaţii poate conduce la întârzieri în asigurarea transferurilor necesare plăţii serviciilor ce vor fi din culpa exclusivă a UAT-ului.


    (4) La nivelul OCPI, responsabilul de contract mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) în vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii verifică şi confirmă documentele transmise de UAT, inclusiv corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în Procesul-verbal de admitere şi imobilele menţionate în Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor şi factură. Confirmarea se va face prin semnătura pe factură cu sintagma: "certific corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în Procesul-verbal de admitere şi imobilele menţionate în Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor şi factură";
    b) asigură informarea biroului economic din cadrul OCPI despre finalizarea contractului de prestări servicii/finanţare.


    9. Realizarea achiziţiei şi încheierea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI

    (1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii.

    (2) Contractul de achiziţie publică va fi încheiat în baza ofertei financiare, caietului de sarcini care include procedura de întocmire a planurilor parcelare prevăzută în Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare.

    (3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procesului de achiziţie a serviciilor de întocmire a planurilor parcelare, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

    (4) În vederea obţinerii fondurilor destinate finanţării, tarlalele în care se vor desfăşura lucrările de întocmire a planurilor parcelare se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziţie publică şi cu respectarea de către OCPI a procedurilor interne stabilite la nivelul ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale/tarlalelor.

    (5) În vederea afişării pe pagina de internet a ANCPI a tarlalelor în care se derulează lucrări de întocmire a planurilor parcelare, OCPI va transmite la ANCPI următoarele documente:
    - solicitarea privind afişarea pe pagina de internet a ANCPI a tarlalelor în care se derulează lucrările de întocmire a planurilor parcelare, întocmită de Primăria UAT;
    – copia contractului de servicii;
    – anexa ce conţine reprezentarea grafică a limitei UAT şi/sau a limitelor tarlalelor în care se desfăşoară lucrările de întocmire a planurilor parcelare, semnată de către UAT şi OCPI, în format .pdf.


    (6) După verificarea documentelor transmise de către OCPI, Direcţia de Înregistrare Sistematică din cadrul ANCPI va întocmi referatul pentru afişarea pe pagina de internet a ANCPI a tarlalelor în care se derulează lucrări de întocmire a planurilor parcelare în scopul aducerii la cunoştinţă publică.

    10. Regularizarea sumelor alocate prin contractul de finanţare

    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia. UAT va transmite OCPI, în copie conformă cu originalul, orice act adiţional la contractul de servicii, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia.

    (2) În cazul în care valoarea contractului de finanţare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a deschiderii unui număr mai mare de cărţi funciare decât cel prognozat la încheierea contractului de finanţare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanţare în mod corespunzător. Solicitarea va fi însoţită de o notă de fundamentare în care se vor descrie motivele suplimentării. OCPI va solicita ANCPI rectificarea bugetului alocat conform pct. 3, anexând toate documentele justificative. După primirea bugetului modificat, OCPI va proceda la modificarea contractului de finanţare prin act adiţional, conform anexei nr. 4. După încheierea actului adiţional la contractul de finanţare, UAT adiţionează contractul de prestări servicii corespunzător limitelor de finanţare stabilite prin contractul de finanţare adiţionat, cu încadrarea în pragul de achiziţie directă sau procedurii de atribuire aplicată, după caz.

    11. Derularea şi recepţia serviciilor de întocmire a planurilor parcelare

    (1) Planurile parcelare se realizează cu respectarea Procedurii privind recepţia planurilor parcelare şi integrarea acestuia în planul cadastral prin atribuirea numerelor cadastrale şi deschiderea noilor cărţi funciare, prevăzută în Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordin al directorului general al ANCPI nr. 600/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte prevederi legale în domeniul fondului funciar şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) UAT va comunica către OCPI lunar, până la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 5. OCPI va raporta direcţiei de specialitate din cadrul ANCPI stadiul derulării contractelor pe baza informaţiilor colectate de la UAT.

    (3) Plata serviciilor se va realiza după cum urmează:
    A. Pentru documentele planului parcelar spre publicare, valoarea tranşei de plată este de 60% din valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepţionate care pot face obiectul decontării.
        Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:
    a) Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor aferente documentelor planului parcelar spre publicare (în original), întocmit şi semnat de către reprezentanţii desemnaţi din partea achizitorului.
    b) Factura aferentă documentelor planului parcelar spre publicare, emisă de Prestator şi înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.


    B. Pentru documentele planului parcelar final, valoarea tranşei de plată reprezintă diferenţa dintre valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepţionate care pot face obiectul decontării şi valoarea plătită conform lit. A.
        Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:
    a) Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor aferente documentelor planului parcelar final (în original), întocmit şi semnat de către reprezentanţii desemnaţi din partea achizitorului.
    b) Factura aferentă documentelor planului parcelar final, emisă de Prestator şi înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.
    (4) OCPI va transmite un exemplar original al Procesului-verbal de admitere către UAT, în vederea emiterii Procesului-verbal de acceptanţă.

    (5) UAT va emite Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor pentru serviciile prestate pe baza Procesului-verbal de admitere emis de OCPI. Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor va fi semnat de către UAT şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea Procesului-verbal de admitere. Ulterior emiterii Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor pentru documentele planului parcelar final sau în situaţia în care UAT nu emite acest proces în termen, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

    (6) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri:
    a) imobilele care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice.
    b) imobilele pentru care sunt în derulare contracte care au ca obiect lucrări de înregistrare sistematică.
    c) cărţile funciare aferente unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu în cazul imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sporadice.
    d) imobilele din planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente;
    e) imobilele din planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice.


    (7) În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil.

    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar, înscrisă potrivit prevederilor art. 13 alin. (14) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va deconta 50% din preţul contractat pentru un imobil.

    (9) În cazul imobilelor care cuprind mai multe parcele, dintre care cel puţin o parcelă este situată în intravilan, valoarea finanţată se va calcula pentru fiecare imobil în parte, după cum urmează:
     Valoare imobil mixt = (suprafaţă parcele intravilan/suprafaţă totală imobil) x (cuantum maxim finanţat pentru imobil intravilan conform art. 9 alin. (34^5) din Lege) + (suprafaţă parcele extravilan/suprafaţă totală imobil) x (cuantum maxim finanţat pentru imobil extravilan conform art. 9 alin. (34^5) din Lege).


    (10) UAT-urile care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanţarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    12. Emiterea facturii de către prestator
        Prestatorul va emite prin platforma RO-Factura factura corespunzătoare serviciilor prestate aferentă fiecăror documente în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-verbal de acceptanţă a serviciilor, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.

    13. Procedura de alocare şi transfer ale fondurilor

    (1) UAT transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plăţii serviciilor de întocmire a planurilor parcelare pentru luna următoare.

    (2) OCPI transmite lunar către ANCPI, până la data de 1 a fiecărei luni, solicitarea de transferuri de fonduri pentru luna curentă, conform estimărilor UAT-urilor, defalcată pe etape de finanţare şi UAT-uri. Totodată, OCPI va transmite şi cererile de deschidere de credite bugetare aferente sumelor solicitate pentru transfer, întocmite distinct pentru fiecare etapă de finanţare. OCPI va întocmi şi va transmite solicitările privind transferurile de fonduri către ANCPI, în limitele creditelor bugetare aprobate pe fiecare UAT şi etapă de finanţare, precum şi în limita contractului de finanţare încheiat şi a contractului de prestări de servicii, fără zecimale. Se interzice utilizarea de fonduri deschise pentru orice altceva decât scopul şi destinaţia pentru care au fost solicitate.

    (3) ANCPI va efectua lunar virarea sumelor solicitate de către OCPI în ordinea solicitărilor de transferuri de fonduri şi în limita fondurilor disponibile.

    (4) Ulterior emiterii Procesului-verbal de admitere, Procesului-verbal de acceptanţă a serviciilor şi a facturii, UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, întocmită conform anexei nr. 6.

    (5) OCPI va verifica corectitudinea informaţiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).

    (6) Directorul OCPI va desemna prin decizie persoanele responsabile pentru verificarea şi certificarea cu viza "Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor" şi viza "Bun de plată". Certificarea se va face pe exemplarul original al anexei nr. 6.

    (7) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menţionat în contractul de finanţare. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. OCPI este răspunzător de angajarea şi de utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru fiecare UAT şi etapă de finanţare. Totodată, OCPI este răspunzător ca înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. Ordonatorul de credite din cadrul OCPI are obligaţia desemnării prin decizie a persoanei (persoanelor) şi a înlocuitorului (înlocuitorilor) acesteia care va (vor) avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.

    (8) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de întocmire a planurilor parcelare.

    14. Efectuarea plăţii de către UAT

    (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată şi a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

    (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

    (3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie.

    (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exerciţiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanţelor Publice.    ART. 6
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

        la procedură
        JUDEŢUL ...........
        OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ................
        Nr. ...../........
        Către
        Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ...............

    Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară următoarele sume aferente finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare:
        ● ......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 28 de luni, sumă destinată finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect imobilele din cadrul UAT, altele decât cele incluse în contracte de întocmire a planurilor parcelare/lucrări de înregistrare sistematică contractate/finalizate;
        ● suma totală de ........ lei, reprezentând credite bugetare, din care:
    - suma de ........ lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ........, sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare (se vor detalia pe fiecare an financiar sumele reprezentând creditele bugetare aprobate) ce vor fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect imobilele din cadrul UAT, altele decât cele incluse în contracte de întocmire a planurilor parcelare/lucrări de înregistrare sistematică contractate/finalizate.


        Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. ..............,
     De asemenea, planurile parcelare se realizează cu respectarea procedurii privind recepţia planurilor parcelare şi integrarea acestuia în planul cadastral prin atribuirea numerelor cadastrale şi deschiderea noilor cărţi funciare, prevăzută în Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordin al directorului general al ANCPI nr. .........., precum şi a celorlalte prevederi legale în domeniul fondului funciar şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanţare.
        Cu deosebită consideraţie,
        Director,
        .................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
        Contabil-şef,
        .................
        (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

        la procedură

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │JUDEŢUL ........... │
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│OFICIUL DE CADASTRU ŞI │ │
│PUBLICITATE IMOBILIARĂ │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│............................│UNITATEA ADMINISTRATIV- │
│ │TERITORIALĂ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Nr.............. │............................│
│/............. │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Nr............... │
│ │/............ │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

                                        CONTRACT
                    pentru finanţarea în cadrul Programului naţional
          de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de întocmire a planurilor
                          parcelare în vederea înscrierii din
                     oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri
     În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1) - (34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 7 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. ..........,
        Părţile contractante
        Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .............., denumit în continuare OCPI, cu sediul în .................., tel. ............. fax .............., cod fiscal ............., cont ..............., deschis la .........., reprezentat de ............, director, în calitate de finanţator,
        şi

        unitatea administrativ-teritorială .............., judeţul ................., reprezentată prin ........., în calitate de primar, cu sediul în .............., judeţul ............., tel. .............., fax ........., cod fiscal .............., cont .............., deschis la Trezoreria ..............., ca beneficiar al finanţării, au convenit încheierea prezentului contract.

    ART. 1
        Definiţii şi abrevieri
        Termenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri:
    a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
    b) OCPI - oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
    c) OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice;
    d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare;
    e) prestator executantul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în categoriile A, B, C, D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;
    f) Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;
    h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;
    i) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. .............;
    j) Procesul-verbal de admitere - procesul-verbal de recepţie a documentelor planului parcelar spre publicare, respectiv documentelor planului parcelar final, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI;
    k) Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor - procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale.


    ART. 2
        Interpretare
        În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

    ART. 3
        Obiectul şi valoarea contractului
        Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ................., pentru realizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, astfel:
        ● Suma de ........... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) aferentă anului ...............;
        ● Suma de ............. lei, reprezentând credite bugetare (limita maximă în care se pot efectua plăţi) repartizată astfel:
        Suma de .........lei, reprezentând credite bugetare aferente anului (se vor detalia creditele bugetare aprobate pe fiecare an conform bugetului comunicat).    ART. 4
        Modalitatea de transfer al sumelor
    (1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi ale prezentului contract de finanţare.
    (2) Solicitarea de transfer a sumelor necesare efectuării plăţilor se întocmeşte în scris, în original, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 şi în baza documentaţiei prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanţare încheiat.
    (3) În situaţia în care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.
    (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.
    (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.
    (7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea.

    ART. 5
        Durata contractului
        Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate .............*1) de la data semnării.
     *1) Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 pct. 7 alin. (2) din procedură.


    ART. 6
        Obligaţiile părţilor
    (1) Părţile înţeleg să îşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii.
    (2) Obligaţiile beneficiarului:
    a) de a utiliza sumele alocate şi transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale;
    b) de a utiliza sumele transferate în scopul şi la termenele pentru care au fost acordate;
    c) de a achiziţiona servicii de întocmire a planurilor parcelare în limita sumei finanţate pe carte funciară prevăzută de Lege la momentul iniţierii achiziţiei, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum şi a celor în materia achiziţiilor publice. În contractele încheiate cu prestatorii de servicii se vor detalia numărul imobilelor previzionate a se realiza şi valoarea/imobil (carte funciară), cu încadrare în limitele şi condiţiile stabilite la art. 9 alin. (34^5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) de a încheia contracte de achiziţie publică cu prestatorii de servicii;
    e) de a prevedea sumele transferate de la finanţator în bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar;
    f) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;
    g) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică;
    h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea Procesului-verbal de acceptanţă a serviciilor, conform contractului de achiziţie publică;
    i) de a comunica Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor pentru serviciile prestate după primirea Procesului-verbal de admitere emis de OCPI. Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor va fi semnat de către beneficiar şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea Procesului-verbal de admitere;
    j) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare;
    k) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;
    l) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute în Procedură;
    m) de a respecta prevederile Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordin al directorului general al ANCPI, precum şi a celorlalte prevederi legale în domeniul fondului funciar, ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Procedurii;
    n) de a încheia un contract de achiziţie publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepţie, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, contractul poate fi încheiat în termen de 5 zile după împlinirea termenului de depunere contestaţii, respectiv:
    - 7 zile de la finalizarea procedurii pentru procedura simplificată;
    – 0 zile de la finalizarea procedurii pentru licitaţie deschisă;

    o) de a nu încheia contracte de achiziţie publică al căror termen să depăşească termenul contractului de finanţare.

    (3) Obligaţiile finanţatorului:
    a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;
    b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, în limita fondurilor disponibile.


    ART. 7
        Modificarea şi încetarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care doreşte modificarea celeilalte părţi.
    (2) În cazul în care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adiţional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie.
    (3) Prezentul contract de finanţare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părţilor, prin reziliere sau prin denunţare unilaterală.
    (4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
    (5) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d) şi n), cu excepţia cazului în care beneficiarul justifică depăşirea termenului.
    (6) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adiţional conform alin. (2).
    (7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi (9). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită.
    (8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.
    (9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.

    ART. 8
        Forţa majoră
    (1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor.

    ART. 9
        Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.
    (2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor competente.

    ART. 10
        Limba care guvernează contractul
        Limba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română.

    ART. 11
        Legea aplicabilă contractului
        Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.

    ART. 12
    Comunicări
    (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (3) Comunicările între părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

        Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.

┌────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │BENEFICIAR, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│OFICIUL DE CADASTRU ŞI │UNITATEA │
│PUBLICITATE IMOBILIARĂ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Judeţul .......... │Judeţul .......... │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Director, │Primar, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │(numele, prenumele, │
│semnătura şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Vizat CFPP, │Vizat CFPP, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │(numele, prenumele, │
│semnătura şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Serviciu/Birou/ │Direcţia economică/ │
│Compartiment economic, │Compartimentul │
│ │financiar-contabil │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Vizat pentru legalitate,│Vizat pentru legalitate, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Şef BJRUSP/Consilier │Direcţia juridică/Şef │
│juridic, │Serviciu juridic- │
│ │contencios/Secretar, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │(numele, prenumele, │
│semnătura) │semnătura) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Birou/Compartiment │Serviciul/Compartimentul │
│înregistrare │achiziţii publice, │
│sistematică, │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │(numele, prenumele, │
│semnătura) │semnătura) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Responsabil achiziţii, │ │
│înregistrare sistematică│ │
│OCPI │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(dacă există), │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 3

        la procedură
        JUDEŢUL ...............
        UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................
        Nr. ......./.........
                                SOLICITARE DE FINANŢARE
        Stimată doamnă/Stimate domnule director,
     Municipiul/Oraşul/Comuna ................., prin primar ..............., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
        ● .......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 28 de luni, sumă destinată finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, având ca obiect imobilele din cadrul UAT, altele decât cele incluse în contracte de întocmire a planurilor parcelare/lucrări de înregistrare sistematică contractate/finalizate;
        ● suma totală de ......... lei, reprezentând credite bugetare, din care:
    - suma de ............ lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul .........., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare (se vor detalia pe fiecare an financiar sumele reprezentând creditele bugetare aprobate) ce vor fi iniţiate de instituţia noastră, având ca obiect imobilele din cadrul UAT, altele decât cele incluse în contracte de întocmire a planurilor parcelare/lucrări de înregistrare sistematică contractate/finalizate.


        Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare.
        Cu deosebită consideraţie,
        Primar,
        ................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 4

        la procedură

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│OFICIUL DE CADASTRU ŞI │JUDEŢUL ........... │
│PUBLICITATE IMOBILIARĂ │UNITATEA ADMINISTRATIV- │
│ │TERITORIALĂ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│............................│............................│
├────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Nr.............. │Nr............... │
│/............. │/............ │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

                              ACTUL ADIŢIONAL Nr. .......
                 la contractul pentru finanţarea în cadrul Programului
     naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de întocmire a planurilor
                          parcelare în vederea înscrierii din
                     oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri
        Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..............., denumit în continuare OCPI, cu sediul în .............., tel. .............., fax ..........., cod fiscal ............, cont .............., deschis la .............., reprezentat de .............., director, în calitate de finanţator,
        şi

        unitatea administrativ-teritorială ................., judeţul ..............., reprezentată prin .............., în calitate de primar, cu sediul în ........, judeţul ............, tel. ..............., fax .............., cod fiscal ............., cont ..............., deschis la Trezoreria ......., ca beneficiar al finanţării,
        au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:
        Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, înregistrat cu nr. ..........., se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
        Obiectul şi valoarea contractului
        Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..........., pentru realizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, astfel:
        ● Suma de ........... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) aferentă anului .............;
        ● Suma de ........... lei, reprezentând credite bugetare (limita maximă în care se pot efectua plăţi) repartizată astfel:
        ( ) Suma de ........... lei, reprezentând credite bugetare aferente anului (se vor detalia creditele bugetare aprobate pe fiecare an conform bugetului comunicat)."


        Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.

┌────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │BENEFICIAR, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│OFICIUL DE CADASTRU ŞI │UNITATEA │
│PUBLICITATE IMOBILIARĂ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Judeţul .......... │Judeţul .......... │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Director, │<< Localitate >> │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│Primar, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │........................ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Vizat CFPP, │(numele, prenumele, │
│ │semnătura şi ştampila) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│Vizat CFPP, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │........................ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Serviciu/Birou/ │(numele, prenumele, │
│Compartiment economic, │semnătura şi ştampila) │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Direcţia economică/ │
│Vizat pentru legalitate,│Compartimentul │
│ │financiar-contabil │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│........................ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │Vizat pentru legalitate, │
│semnătura) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Şef BJRUSP/Consilier │........................ │
│juridic, │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Direcţia juridică/Şef │
│........................│Serviciu juridic- │
│ │contencios/Secretar, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │........................ │
│semnătura) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Birou/Compartiment │(numele, prenumele, │
│înregistrare │semnătura) │
│sistematică, │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│Serviciul/Compartimentul │
│ │achiziţii publice, │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │........................ │
│semnătura) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Responsabil achiziţii, │(numele, prenumele, │
│înregistrare sistematică│semnătura) │
│OCPI (dacă există), │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................│ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│(numele, prenumele, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 5

        la procedură
                           Raportare lunară a UAT către OCPI
        Denumirea UAT ...................
        Judeţul ...............
    1. Date privind contractul de finanţare:
    - Numărul şi data contractului: ...............
    – Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ......... lei

    2. Date privind contractul de achiziţie publică:
    - Numărul şi data contractului ................
    – Valoarea contractului .......... lei (cu TVA)
    – Termen finalizare conform contract .................
    – Obiectul contractului: tarla nr. ............ din sectorul cadastral nr. ...
    – Numărul estimat de imobile al tarlalei ............. din sectorul cadastral nr. ...

    3. Date privind executantul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare:
    - Numele persoanei fizice autorizate .................
    – Nr. certificat de autorizare .............
    – Categoria de autorizare ...............
        sau

    – Denumirea persoanei juridice ................
    – Nr. certificat de autorizare .............
    – Categoria de autorizare ...............

    4. Responsabil de contract din cadrul UAT:
    - Numele şi prenumele: ..................
    – Date de contact: ..............
    – Telefon: ..............
    – E-mail: .............

    5. Stadiul lucrărilor*:
        * Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ......../.........).

┌───────────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│Denumirea │Luna│Luna│Luna│Luna│ │
│activităţii│1 │2 │3 │4 │Observaţii│
│ │ │ │ │.. │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Preluare │ │ │ │ │ │
│date de la │ │ │ │ │ │
│OCPI, │ │ │ │ │ │
│primărie │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Execuţie │ │ │ │ │ │
│măsurători │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Colectare │ │ │ │ │ │
│acte de │ │ │ │ │ │
│proprietate│ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Integrare │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │
│existente │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Întocmire │ │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │ │ │
│parcelar │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Predare │ │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │ │ │
│parcelar în│ │ │ │ │ │
│copie spre │ │ │ │ │ │
│publicare │ │ │ │ │ │
│la OCPI │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Publicare │ │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │ │ │
│parcelar │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │
│termenului │ │ │ │ │ │
│legal │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Soluţionare│ │ │ │ │ │
│cereri de │ │ │ │ │ │
│rectificare│ │ │ │ │ │
│în termenul│ │ │ │ │ │
│legal │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Întocmire │ │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │ │ │
│parcelar │ │ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Predare │ │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │ │ │
│parcelar │ │ │ │ │ │
│final OCPI │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Responsabil de contract, │Primar, │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│..........................│..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│(numele, prenumele şi │(numele, prenumele, │
│semnătura) │semnătura şi ştampila) │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 6

        la procedură
        Judeţul .............
        Unitatea administrativ-teritorială
        .....................

        Nr. ......./.........
           Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor
        Subsemnatul, ..............., în calitate de reprezentant legal al municipiului/oraşului/comunei ..............., având în vedere Contractul de finanţare nr. .......... din data de ............., încheiat între ........... şi ..........., precum şi Contractul de achiziţie publică nr. .......... din data de ............, încheiat între ............ şi .............., solicit efectuarea transferului sumei de ........... în contul .........., deschis la .............
        Suma de .............. lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de .............. în perioada ........., ce au fost recepţionate de OCPI ............... prin Procesul-verbal de admitere nr. ............. din data ............ şi acceptate ca fiind în deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor nr. .............. din data de .........
        Anexăm prezentei următoarele documente:
    a) Procesul-verbal de admitere nr. ............ din data ............;
    b) Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor nr. ............ din data .........;
    c) Factura nr. ........... din data ............., avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza "Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor" şi cu viza "Bun de plată".

        Cu deosebită consideraţie,
        Primar,
        ...............
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
        NOTE:
    1. Procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor se transmite în original iar factura în copie conformă cu originalul.
    2. Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, prin personalul desemnat în acest scop, va certifica Solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor cu vizele privind Bun de plată şi Certific privind realitatea, regularitatea şi legalitatea.


    ANEXA 7

        la procedură
        OCPI .............(judeţul)
        Nr. ......../......... (data)
                                       - model -
                                     PROCES-VERBAL
                        de admitere cantitativă şi calitativă în
                cadrul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în
         vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri
                        Livrarea: Documentele planului parcelar
            spre publicare pentru tarlalele nr. ....... situate în sectorul
            cadastral nr. ....... din UAT .............., judeţul ..........
        Comisia de recepţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............ (judeţul) nr. ......../....... (data), a verificat documentaţia depusă de ...............(denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele planului parcelar spre publicare pentru tarlalele nr. ......... situate în sectorul cadastral ........... din UAT ..............., judeţul ............., conform Contractului de achiziţie publică nr. ........../........(data)
        Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de admitere.
    a) verificarea cantitativă:
        În urma verificării datelor şi documentelor depuse aferente Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară prevăzută în Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI (Procedura de recepţie) din punctul de vedere al formatului şi numărului de exemplare.

    b) verificarea calitativă:
        În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrare: Documentele planului parcelar spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Procedura de recepţie.

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.

        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din tarlalele ............ situate în sectorul cadastral nr. .......

┌───────────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │Nr. │Suprafaţa│
│ │Nr. de │Nr. de │total │aferentă │
│ │imobile │imobile │de │nr. total│
│ │din │din │imobile│de │
│ │extravilan│intravilan│(3) = │imobile │
│ │(1) │(2) │(1) + │(ha) │
│ │ │ │(2) │(4) │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│A - TOTAL │ │ │ │ │
│IMOBILE DIN │ │ │ │ │
│INTRAVILAN ŞI │ │ │ │ │
│EXTRAVILAN │ │ │ │ │
│RECEPŢIONATE (A│ │ │ │ │
│= B + C + D + │ │ │ │ │
│E), din care: │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│B - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari/ │ │ │ │ │
│posesori │ │ │ │ │
│identificaţi │ │ │ │ │
│care fac │ │ │ │ │
│obiectul plăţii│ │ │ │ │
│integrale plata│ │ │ │ │
│100% din preţul│ │ │ │ │
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│C - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│cu plata 10% │ │ │ │ │
│din preţul │ │ │ │ │
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│D - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│rezerva │ │ │ │ │
│comisiei locale│ │ │ │ │
│de fond │ │ │ │ │
│funciar, cu │ │ │ │ │
│plata 50% din │ │ │ │ │
│preţul unitar │ │ │ │ │
│pe imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│E - imobilele │ │ │ │ │
│care au fost │ │ │ │ │
│înscrise în │ │ │ │ │
│sistemul │ │ │ │ │
│integrat de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară │ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sistematice, │ │ │ │ │
│finanţate din │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice.; │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│sunt în │ │ │ │ │
│derulare │ │ │ │ │
│contracte care │ │ │ │ │
│au ca obiect │ │ │ │ │
│lucrări de │ │ │ │ │
│înregistrare │ │ │ │ │
│sistematică; │ │ │ │ │
│- cărţile │ │ │ │ │
│funciare │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│unităţilor │ │ │ │ │
│individuale din│ │ │ │ │
│construcţiile │ │ │ │ │
│de tip │ │ │ │ │
│condominiu în │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │
│imobilelor care│ │ │ │ │
│au făcut │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sporadice; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare │ │ │ │ │
│realizate din │ │ │ │ │
│fonduri publice│ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │
│procedurilor de│ │ │ │ │
│achiziţie │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │
│lege, executate│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│conţinutul, │ │ │ │ │
│modul de │ │ │ │ │
│întocmire şi │ │ │ │ │
│recepţie a │ │ │ │ │
│documentaţiilor│ │ │ │ │
│cadastrale în │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│înscrierii în │ │ │ │ │
│cartea │ │ │ │ │
│funciară, │ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│634/2006, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, şi │ │ │ │ │
│cele executate │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│de avizare, │ │ │ │ │
│recepţie şi │ │ │ │ │
│înscriere în │ │ │ │ │
│evidenţele de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară,│ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│700/2014, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, │ │ │ │ │
│recepţionate de│ │ │ │ │
│oficiile de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │
│imobiliară prin│ │ │ │ │
│alocarea de │ │ │ │ │
│numere │ │ │ │ │
│cadastrale │ │ │ │ │
│imobilelor │ │ │ │ │
│componente; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare în │ │ │ │ │
│curs de │ │ │ │ │
│execuţie, │ │ │ │ │
│contractate din│ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice; │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┘


┌───────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ID │totală │Suprafaţa │Suprafaţa │
│ │imobil│(mp) a │intravilan│extravilan│
│ │mixt │imobilului│(mp) │(mp) │
│ │ │mixt │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILE │ │ │ │ │
│MIXTE │ │ │ │ │
│RECEPŢIONATE (A│ │ │ │ │
│= B + C + D + │ │ │ │ │
│E) │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│B - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari/ │ │ │ │ │
│posesori │ │ │ │ │
│identificaţi ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│care fac │ │ │ │ │
│obiectul plăţii│ │ │ │ │
│integrale plata│ │ │ │ │
│100% din preţul├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cu plata 10% │ │ │ │ │
│din preţul │ │ │ │ │
│unitar pe ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│D - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│rezerva ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│comisiei locale│ │ │ │ │
│de fond │ │ │ │ │
│funciar, cu │ │ │ │ │
│plata 50% din ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│preţul unitar │ │ │ │ │
│pe imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│E - Imobile │ │ │ │ │
│care nu fac │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│decontării: │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│care au fost │ │ │ │ │
│înscrise în │ │ │ │ │
│sistemul │ │ │ │ │
│integrat de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară │ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sistematice, │ │ │ │ │
│finanţate din │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice; │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│sunt în │ │ │ │ │
│derulare │ │ │ │ │
│contracte care │ │ │ │ │
│au ca obiect │ │ │ │ │
│lucrări de ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│înregistrare │ │ │ │ │
│sistematică; │ │ │ │ │
│- cărţile │ │ │ │ │
│funciare │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│unităţilor │ │ │ │ │
│individuale din│ │ │ │ │
│construcţiile │ │ │ │ │
│de tip │ │ │ │ │
│condominiu în │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │
│imobilelor care│ │ │ │ │
│au făcut │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sporadice; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare │ │ │ │ │
│realizate din │ │ │ │ │
│fonduri publice│ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │
│procedurilor de├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│achiziţie │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │
│lege, executate│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│conţinutul, │ │ │ │ │
│modul de │ │ │ │ │
│întocmire şi │ │ │ │ │
│recepţie a │ │ │ │ │
│documentaţiilor│ │ │ │ │
│cadastrale în │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│înscrierii în │ │ │ │ │
│cartea │ │ │ │ │
│funciară, │ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│634/2006, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, şi │ │ │ │ │
│cele executate │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│de avizare, │ │ │ │ │
│recepţie şi │ │ │ │ │
│înscriere în │ │ │ │ │
│evidenţele de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară,│ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│700/2014, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, │ │ │ │ │
│recepţionate de│ │ │ │ │
│oficiile de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │
│imobiliară prin│ │ │ │ │
│alocarea de │ │ │ │ │
│numere │ │ │ │ │
│cadastrale │ │ │ │ │
│imobilelor │ │ │ │ │
│componente; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare în │ │ │ │ │
│curs de │ │ │ │ │
│execuţie, │ │ │ │ │
│contractate din│ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        NOTĂ:
        Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.
        Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)
    - procese-verbale de predare-primire;
    – procese-verbale de constatare, dacă este cazul;
    – alte documente, după caz.


        Comisia de recepţie constată că Livrarea: Documentele planului parcelar spre publicare pentru tarlalele nr. ........ situate în sectorul cadastral nr. ........ din UAT ................., judeţul............., îndeplineşte cerinţele prevăzute în Procedura de recepţie şi recepţionează livrarea Documentelor planului parcelar spre publicare.
        Prezentul proces-verbal de recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor planului parcelar în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară:
        Membri:
        Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura
        Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura


    ANEXA 8

        la procedură
        OCPI ............ (judeţul)
        Nr. ......./........(data)
                                       - Model -
                                     PROCES-VERBAL
                        de admitere cantitativă şi calitativă în
                cadrul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în
         vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri
                        Livrarea: Documentele planului parcelar
               finale pentru tarlalele nr. ......... situate în sectorul
            cadastral nr. ........ din UAT..........., judeţul .............
        Comisia de recepţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............... (judeţul) nr. ........./......... (data), a verificat documentaţia depusă de ................ (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele planului parcelar finale pentru tarlalele nr. ......... situate în sectorul cadastral nr. ........ din UAT............., judeţul ........., conform Contractului de achiziţie publică nr. ......../...... (data)
        Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele planului parcelar finale şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de admitere.
    a) verificarea cantitativă:
        În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării: Documentele planului parcelar -finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară prevăzută în Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI (Procedura de recepţie) din punctul de vedere al formatului şi numărului de exemplare.

    b) verificarea calitativă:
        În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele. cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea: Documentele planului parcelar - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Procedura de recepţie.

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.

        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din tarlalele .............. situate în sectorul cadastral nr. ........

┌───────────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │Nr. │Suprafaţa│
│ │Nr. de │Nr. de │total │aferentă │
│ │imobile │imobile │de │nr. total│
│ │din │din │imobile│de │
│ │extravilan│intravilan│(3) = │imobile │
│ │(1) │(2) │(1) + │(ha) │
│ │ │ │(2) + │(4) │
│ │ │ │(3) │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│A - TOTAL │ │ │ │ │
│IMOBILE DIN │ │ │ │ │
│INTRAVILAN ŞI │ │ │ │ │
│EXTRAVILAN │ │ │ │ │
│RECEPŢIONATE (A│ │ │ │ │
│= B + C + D + │ │ │ │ │
│E), din care: │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│B - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari/ │ │ │ │ │
│posesori │ │ │ │ │
│identificaţi │ │ │ │ │
│care fac │ │ │ │ │
│obiectul plăţii│ │ │ │ │
│integrale plata│ │ │ │ │
│100% din preţul│ │ │ │ │
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│C - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│cu plata 10% │ │ │ │ │
│din preţul │ │ │ │ │
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│D - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│rezerva │ │ │ │ │
│comisiei locale│ │ │ │ │
│de fond │ │ │ │ │
│funciar, cu │ │ │ │ │
│plata 50% din │ │ │ │ │
│preţul unitar │ │ │ │ │
│pe imobil │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│E - Imobile │ │ │ │ │
│care nu fac │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│decontării: │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│care au fost │ │ │ │ │
│înscrise în │ │ │ │ │
│sistemul │ │ │ │ │
│integrat de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară │ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sistematice, │ │ │ │ │
│finanţate din │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice.; │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│sunt în │ │ │ │ │
│derulare │ │ │ │ │
│contracte care │ │ │ │ │
│au ca obiect │ │ │ │ │
│lucrări de │ │ │ │ │
│înregistrare │ │ │ │ │
│sistematică; │ │ │ │ │
│- cărţile │ │ │ │ │
│funciare │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│unităţilor │ │ │ │ │
│individuale din│ │ │ │ │
│construcţiile │ │ │ │ │
│de tip │ │ │ │ │
│condominiu în │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │
│imobilelor care│ │ │ │ │
│au făcut │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sporadice; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare │ │ │ │ │
│realizate din │ │ │ │ │
│fonduri publice│ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │
│procedurilor de│ │ │ │ │
│achiziţie │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │
│lege, executate│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│conţinutul, │ │ │ │ │
│modul de │ │ │ │ │
│întocmire şi │ │ │ │ │
│recepţie a │ │ │ │ │
│documentaţiilor│ │ │ │ │
│cadastrale în │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│înscrierii în │ │ │ │ │
│cartea │ │ │ │ │
│funciară, │ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│634/2006, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, şi │ │ │ │ │
│cele executate │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│de avizare, │ │ │ │ │
│recepţie şi │ │ │ │ │
│înscriere în │ │ │ │ │
│evidenţele de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară,│ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│700/2014, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, │ │ │ │ │
│recepţionate de│ │ │ │ │
│oficiile de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │
│imobiliară prin│ │ │ │ │
│alocarea de │ │ │ │ │
│numere │ │ │ │ │
│cadastrale │ │ │ │ │
│imobilelor │ │ │ │ │
│componente; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare în │ │ │ │ │
│curs de │ │ │ │ │
│execuţie, │ │ │ │ │
│contractate din│ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice; │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┘


┌───────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ID │totală │Suprafaţa │Suprafaţa │
│ │imobil│(mp) a │intravilan│extravilan│
│ │mixt │imobilului│(mp) │(mp) │
│ │ │mixt │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILE │ │ │ │ │
│MIXTE │ │ │ │ │
│RECEPŢIONATE (A│ │ │ │ │
│= B + C + D + │ │ │ │ │
│E) │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│B - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari/ │ │ │ │ │
│posesori │ │ │ │ │
│identificaţi ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│care fac │ │ │ │ │
│obiectul plăţii│ │ │ │ │
│integrale plata│ │ │ │ │
│100% din preţul├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│unitar pe │ │ │ │ │
│imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cu plata 10% │ │ │ │ │
│din preţul │ │ │ │ │
│unitar pe ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│D - Imobile cu │ │ │ │ │
│proprietari │ │ │ │ │
│neidentificaţi,│ │ │ │ │
│rezerva ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│comisiei locale│ │ │ │ │
│de fond │ │ │ │ │
│funciar, cu │ │ │ │ │
│plata 50% din ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│preţul unitar │ │ │ │ │
│pe imobil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│E - Imobile │ │ │ │ │
│care nu fac │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│decontării: │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│care au fost │ │ │ │ │
│înscrise în │ │ │ │ │
│sistemul │ │ │ │ │
│integrat de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară │ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sistematice, │ │ │ │ │
│finanţate din │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice.; │ │ │ │ │
│- imobilele │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│sunt în ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│derulare │ │ │ │ │
│contracte care │ │ │ │ │
│au ca obiect │ │ │ │ │
│lucrări de │ │ │ │ │
│înregistrare │ │ │ │ │
│sistematică; │ │ │ │ │
│- cărţile │ │ │ │ │
│funciare │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│unităţilor │ │ │ │ │
│individuale din│ │ │ │ │
│construcţiile │ │ │ │ │
│de tip │ │ │ │ │
│condominiu în │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │
│imobilelor care│ │ │ │ │
│au făcut │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │
│înregistrării │ │ │ │ │
│sporadice; ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare │ │ │ │ │
│realizate din │ │ │ │ │
│fonduri publice│ │ │ │ │
│ca urmare a │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │
│procedurilor de│ │ │ │ │
│achiziţie │ │ │ │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │
│lege, executate│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │
│Regulamentului │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│conţinutul, │ │ │ │ │
│modul de │ │ │ │ │
│întocmire şi │ │ │ │ │
│recepţie a │ │ │ │ │
│documentaţiilor├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cadastrale în │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│înscrierii în │ │ │ │ │
│cartea │ │ │ │ │
│funciară, │ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│634/2006, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, şi │ │ │ │ │
│cele executate │ │ │ │ │
│conform ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Regulamentului │ │ │ │ │
│de avizare, │ │ │ │ │
│recepţie şi │ │ │ │ │
│înscriere în │ │ │ │ │
│evidenţele de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│carte funciară,│ │ │ │ │
│aprobat prin │ │ │ │ │
│Ordinul │ │ │ │ │
│directorului │ │ │ │ │
│general al │ │ │ │ │
│Agenţiei │ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Cadastru şi │ │ │ │ │
│Publicitate │ │ │ │ │
│Imobiliară nr. │ │ │ │ │
│700/2014, cu │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│recepţionate de│ │ │ │ │
│oficiile de │ │ │ │ │
│cadastru şi │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │
│imobiliară prin│ │ │ │ │
│alocarea de │ │ │ │ │
│numere │ │ │ │ │
│cadastrale │ │ │ │ │
│imobilelor │ │ │ │ │
│componente; │ │ │ │ │
│- imobilele din│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│parcelare în │ │ │ │ │
│curs de │ │ │ │ │
│execuţie, │ │ │ │ │
│contractate din│ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
│publice; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        NOTĂ:
        Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.
        Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos )
    - procese-verbale de predare-primire;
    – procese-verbale de constatare, dacă este cazul;
    – alte documente, după caz.


        Comisia de recepţie constată că Livrarea: Documentele planului parcelar - finale pentru tarlalele nr. ......... situate în sectorul cadastral nr. ....... din UAT ............, judeţul .........., îndeplineşte cerinţele prevăzute în Procedura de recepţie şi recepţionează Livrarea: Documente planului parcelar - finale.
        Prezentul proces-verbal de recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor planului parcelar în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară:
        Membri:
        Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura
        Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura


    ANEXA 9

        la procedură
        Emitent
        Nr. ......../........ data ..........
                       PROCES-VERBAL DE ACCEPTANŢĂ A SERVICIILOR
             de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare,
      coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare
    UAT ................, JUDEŢUL ................., TARLA ........., SECTOR CADASTRAL ...
        În baza Contractului de servicii nr. ........... încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială .............. în calitate de Achizitor şi ................ în calitate de Prestator, având ca obiect servicii de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, s-au îndeplinit următoarele servicii:
        ● Livrarea: Documentele planului parcelar spre publicare/finale pentru tarlalele nr. .......... situate în sectorul cadastral nr. ......... din UAT .............., judeţul ............
        Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare constituită la nivelul UAT ................., judeţul ................în baza ...(actul de constituire).......... nr. ........../........ (data) .............., emite prezentul Proces verbal de acceptanţă a serviciilor de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, conform prevederilor contractuale şi a celor din Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară prevăzută în Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI (Procedura de recepţie).
        Prin Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare/finale nr. ......... al OCPI ............ aferente UAT/tarlalele nr. ......... situate în sectorul cadastral nr. ........., înregistrat la ANCPI/primărie cu nr. ........./......... (data) ............, Comisia de recepţie a Documentelor planului parcelar din cadrul OCPI ..................., a recepţionat din punct de vedere cantitativ şi calitativ:

        ● Livrarea: Documentele planului parcelar spre publicare/finale pentru UAT/tarlalele nr. ......... situate în sectorul cadastral nr. .......... din UAT ..............., judeţul ............
        şi a confirmat faptul că livrabilele predate de Prestator corespund cerinţelor din Procedura de recepţie şi că livrarea este acceptată.

        Conform Anexei nr. 1 la Contractul de servicii - Graficul de prestare a serviciilor:
    - Livrarea: Documentele planului parcelar spre publicare/finale pentru UAT/taralele nr. ............. situate în sectorul cadastral nr. ....... din UAT ..............., judeţul .............. a avut termen de predare în data de ..............

        Livrarea s-a efectuat în termen. (sau, în cazul în care livrarea nu s-a efectuat în termen, se vor detalia aspectele legate de data livrării, refacerile dacă au existat, calculul zilelor de penalizare, alte elemente concludente).
        Plata serviciilor
        Valoarea plăţii corespunzătoare serviciilor prestate aferente - Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare/finale a fost calculată după cum urmează:

┌──────────────────────┬─────┬─────────┐
│ │ │Preţ │
│ │ │achitat/ │
│Tip imobil │TOTAL│imobil │
│ │ │(lei, │
│ │ │fără TVA)│
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Intravilan, cu │ │ │
│deţinător identificat │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Extravilan, cu │ │ │
│deţinător identificat │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Intravilan, cu │ │ │
│deţinător │ │ │
│neidentificat │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Intravilan, cu │ │ │
│deţinător │ │ │
│neidentificat │ │ │
│reprezentând rezerva │ │ │
│comisiei locale de │ │ │
│fond funciar │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Extravilan, cu │ │ │
│deţinător │ │ │
│neidentificat │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Extravilan, cu │ │ │
│deţinător │ │ │
│neidentificat │ │ │
│reprezentând rezerva │ │ │
│comisiei locale de │ │ │
│fond funciar │ │ │
└──────────────────────┴─────┴─────────┘


┌─────────────┬─────┬──┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Preţ │
│ │ │ │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │achitat│
│Tip imobil │TOTAL│ID│totală │intravilan│extravilan│/imobil│
│ │ │ │(mp) │(mp) │(mp) │(lei, │
│ │ │ │ │ │ │fără │
│ │ │ │ │ │ │TVA)*) │
├─────────────┼─────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Mixt*), cu │ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│deţinător │ │ │ │ │ │ │
│identificat │ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Mixt*), cu │ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│deţinător │ │ │ │ │ │ │
│neidentificat│ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│Mixt*), cu │ │ │ │ │ │ │
│deţinător │ │ │ │ │ │ │
│neidentificat│ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│reprezentând │ │ │ │ │ │ │
│rezerva │ │ │ │ │ │ │
│comisiei │ ├──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│locale de │ │ │ │ │ │ │
│fond funciar │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────┴──┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┘

        *) Imobilele mixte sunt imobilele care cuprind mai multe parcele, dintre care cel puţin o parcelă este situată în intravilan. În acest caz, valoarea maximă finanţată se va calcula pentru fiecare imobil în parte, după cum urmează:
        Valoare imobil mixt = (suprafaţă parcele intravilan/suprafaţă totală imobil) x (cuantum maxim finanţat pentru imobil intravilan conform art. 9 alin. (34^5) din Lege) + (suprafaţă parcele extravilan/suprafaţă totală imobil) x (cuantum maxim finanţat pentru imobil extravilan conform art. 9 alin. (34^5) din Lege).        Comisia de acceptanţă din cadrul UAT ..........., judeţul ........... ADMITE ACCEPTAREA Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare/finale pentru UAT/tarlalele nr. ... situate în sectorul cadastral nr. ........... din UAT .............., judeţul ............... şi ADMITE ACCEPTAREA serviciilor din punct de vedere calitativ, cantitativ şi valoric, aferente Livrării: Documentele planului parcelar spre publicare/finale, conform prevederilor contractuale.
        Ataşăm prezentului Proces-verbal de Acceptanţă a Serviciilor următoarele:
    1. Procesul-verbal de admitere cantitativă şi calitativă nr. ............ al OCPI ...............

        Prezentul Proces-Verbal de Acceptanţă a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de acceptanţă a serviciilor de realizare a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare:

┌─────────────────────────┬───────────────────────┐
│Unitatea │Prestator │
│Administrativ-Teritorială│ │
├─────────────────────────┼───────────────────────┤
│....................... │.......................│
├─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Primar │Nume, prenume │
├─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Nume, prenume │Semnătura şi ştampila │
├─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura şi ştampila │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Reprezentant (dacă este │ │
│cazul) │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016