Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2017  de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2017 de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 3.159 din 1 noiembrie 2017, publicat în Monbitorul Oficial, Partea I, nr. 892 din 14 noiembrie 2017.
──────────

    1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (1) lit. b) şi ale art. 314 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), coroborate cu prevederile pct. 74 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice), se efectuează potrivit prezentei proceduri.
    2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 74 alin. (1) din Normele metodologice şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 74 alin. (5) din aceleaşi norme.
    3. Reprezentantul în scopul rambursării/Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut la art. 314 din Codul fiscal solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată prin completarea şi depunerea formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene“, cod MFP 14.13.03.02/13, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    4.1. Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să înregistreze la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe actul de împuternicire, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).
    4.2. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele stabilite prin lege, respectiv de pct. 74 alin. (6) şi (7) din Normele metodologice.
    4.3. În vederea înregistrării fiscale, reprezentantul desemnat în scopul rambursării depune la organul fiscal central competent declaraţia de înregistrare fiscală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    4.4. Comunicarea certificatului de înregistrare fiscală se face fie la sediul organului fiscal central, prin prezentarea reprezentantului, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    4.5. Codul de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată persoanei reprezentate, nestabilite în Uniunea Europeană.
    5. Cererea se depune la registratura organului fiscal central competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată, însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 74 alin. (7) din Normele metodologice, care să evidenţieze taxa a cărei rambursare se solicită.
    6. Documentele justificative, documentele din care rezultă că persoana este angajată într-o activitate economică ce ar face-o să fie considerată persoană impozabilă în condiţiile art. 269 din Codul fiscal, dacă ar fi stabilită în România, precum şi declaraţiile în limba străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 din Codul de procedură fiscală.
    7. De la registratură, cererea însoţită de documentaţie se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul rambursării taxei pe valoarea adăugată, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile în Registrul de evidenţă a cererilor de rambursare a TVA, organizat potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură.
    8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare se scanează şi se arhivează în format electronic.
    9.1. Compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă, verificând respectarea condiţiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 74 alin. (1)-(18) din Normele metodologice.
    9.2. De asemenea, acesta verifică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice existenţa şi conţinutul acordurilor/declaraţiilor de reciprocitate în ceea ce priveşte rambursarea TVA între România şi ţara solicitantului.
    9.3. Dispoziţiile pct. 9.2 nu sunt aplicabile cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art. 314 din Codul fiscal.
    9.4. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    10.1. În cazul în care există suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul conducătorului organului fiscal central competent, efectuarea unei constatări la faţa locului, potrivit art. 65 din Codul de procedură fiscală, la persoana impozabilă stabilită în România care a emis factura respectivă, precum şi la reprezentant.
    10.2. Dacă din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă sau din informaţiile deţinute de organul fiscal central competent pentru administrarea reprezentantului desemnat în scopul rambursării rezultă că nu sunt respectate condiţiile prevăzute la pct. 9.1, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de soluţionare a cererii, va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Codul de procedură fiscală.
    10.3. Compartimentul de specialitate înştiinţează în scris reprezentantul desemnat în scopul rambursării cu privire la soluţia care urmează să fie adoptată, faptele şi împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept.
    10.4. Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile.
    11. Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză (prevăzut la pct. 9.4) şi, după caz, în procesul-verbal (prevăzut la pct. 10.1) întocmit ca urmare a constatării la faţa locului, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene“ (Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată), în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    12.1. Decizia prevăzută la pct. 11 se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia, referatul de analiză şi, după caz, procesul-verbal, spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    12.2. Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală.
    13.1. Pentru soluţionarea cererii, organul fiscal central are dreptul de a cere reprezentantului desemnat în scopul rambursării orice alte documente pe care le consideră necesare.
    13.2. Termenul de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor şi data prezentării acestora, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    14. Decizia de rambursare, aprobată de conducătorul unităţii fiscale, se transmite compartimentului de evidenţă pe plătitori persoane juridice în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.
    15. Compartimentul evidenţă pe plătitori persoane juridice, după efectuarea operaţiunilor de stingere a creanţelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile şi un exemplar în vederea arhivării, precum şi decizia de rambursare a TVA.
    16. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în lei, în contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile/persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune, deschis la o instituţie de credit din România. Comisioanele bancare se suportă de către persoana impozabilă.
    17.1. După operarea datelor privind soluţionarea cererii de rambursare în evidenţa specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    17.2. Dosarul solicitării va cuprinde:
    a) cererea solicitantului;
    b) referatul de analiză;
    c) procesul-verbal de constatare la faţa locului, după caz;
    d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată;
    e) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operaţiunea de compensare şi/sau de rambursare.

    18.1. După primirea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de evidenţă pe plătitori persoane juridice, compartimentul de specialitate îl înştiinţează pe solicitant despre modul de soluţionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, a Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum şi a documentaţiei care evidenţia taxa pe valoarea adăugată a cărei rambursare a fost solicitată.
    18.2. Toate documentele se ştampilează de către compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.
    19. Solicitările de rambursare se soluţionează în termen de 6 luni de la data la care cererea, însoţită de documentele necesare, se primeşte de organele fiscale centrale competente, potrivit pct. 74 alin. (12) din Normele metodologice.
    20.1. În situaţia în care, pentru solicitări de rambursare ulterioare, persoana impozabilă nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene desemnează, în condiţiile pct. 74 din Normele metodologice, alt reprezentant în scopul rambursării, organul fiscal central competent în administrarea noului reprezentant atribuie un cod de înregistrare fiscală, în scopul rambursării, diferit de codul atribuit vechiului reprezentant.
    20.2. În situaţia în care, la data desemnării noului reprezentant în scopul rambursării, cererea/cererile de rambursare TVA depusă/depuse de vechiul reprezentant nu este/nu sunt soluţionată/soluţionate, organul fiscal central competent în administrarea vechiului reprezentant anulează codul de înregistrare fiscală numai după soluţionarea cererii/cererilor.
    ANEXA 1

    la procedură
    Registrul de evidenţă a cererilor de rambursare a TVA

┌────┬─────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Codul de │Nr. şi data │ │ │ │Diferenţe │Data │
│ │ │Denumirea/ │identificare│înregistrării│ │Decizia │ │constatate│efectuării │
│Nr. │Nr. de │Numele şi │fiscală din │cererii de │Suma │organului│Suma │faţă de │compensării│
│crt.│referinţă│prenumele │ţara în care│rambursare a │solicitată│fiscal* │aprobată│suma │şi/sau a │
│ │ │solicitantului│este │TVA │ │ │ │solicitată│restituirii│
│ │ │ │stabilit │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
└────┴─────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┘


──────────
    *) Se va completa cu:
    A - în cazul cererilor aprobate;
    R - în cazul cererilor respinse.

──────────

    ANEXA 2

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
    .......................................
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Unitatea fiscală ............................
    Nr. ............/..................
                                                                                  Aprobat
                                                                   Conducătorul unităţii fiscale,
                                                                 .............................................
    Avizat
    Şeful compartimentului de specialitate,
    ............................................................
    REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ
    A. Datele de identificare ale persoanei impozabile
    Cod de identificare fiscală ...........................................
    Denumire .....................................................................
    Domiciliu fiscal .............................................................

    B. Datele de identificare ale reprezentantului
    Cod de identificare fiscală ............................................
    Denumire .....................................................................
    Domiciliu fiscal .............................................................

    C. Analiza documentară a cererii de rambursare aferentă lunii/perioadei ...................... anul ..............
    Au fost analizate următoarele documente:
    ..........................................................

    În urma analizei s-au constatat următoarele:
    ..........................................................


    D. Concluzii
    a) Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare pentru suma de ..... lei. []
    b) Se transmite pentru efectuarea cercetării la faţa locului. []
    c) Se propune respingerea rambursării TVA pentru suma de ..... lei. []

    Întocmit
    ............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016