Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014  de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014 de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură are ca scop exercitarea controlului de stat privind verificarea modului în care sunt respectate reglementările referitoare la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    Prezenta procedură se aplică de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin personalul cu atribuţii de control, în vederea verificării la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene emitente ale autorizaţiei de construire/desfiinţare a modului în care sunt respectate cerinţele specifice prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice.

    CAP. III
    Cadrul legal
    ART. 3
    La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative şi reglementări tehnice:
    a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;
    c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
    e) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil);
    g) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Procedura privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007, cu modificările ulterioare;
    k) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3.429/2013 *), cu modificările şi completările ulterioare;

──────────
*) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3.429/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.──────────
    l) Reglementări tehnice - regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale şi altele.

    CAP. IV
    Procedura de control
    ART. 4
    (1) Controlul statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare se realizează în temeiul dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 50/1991.
    (2) Prezenta procedură reglementează controlul statului privind:
    a) autorizarea executării lucrărilor de construire;
    b) autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare;
    c) autorizarea executării lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor;
    d) autorizarea executării lucrărilor în regim de urgenţă.

    (3) Rezultatele controlului se menţionează în procesul-verbal de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea executării lucrărilor de construire
    Conţinutul procedurii
    1. Constatări
    ART. 5
    Prezenta procedură reglementează metodologia de control privind verificarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiei de construire, constatările privind încălcarea prevederilor legale şi stabilirea măsurilor ce trebuie dispuse.

    ART. 6
    Controlul se efectuează în baza delegaţiei de serviciu, în care se va menţiona:
    1. felul controlului, după caz:
    a) control curent;
    b) control efectuat ca urmare a unei/unor sesizări;
    c) control tematic cu indicarea temei controlului;

    2. perioada în care se efectuează controlul;
    3. administraţia publică la care se efectuează controlul.

    ART. 7
    În activitatea de control exercitată de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie se va verifica dacă:
    A. autorizaţia de construire:
    1. este întocmită cu respectarea formularului F.11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice;
    2. poartă semnăturile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    3. este emisă în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;
    4. este emisă cu respectarea competenţelor de emitere, conform art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    5. conţine anexa şi dacă se menţionează câte pagini sau file cuprinde;
    6. are precizate termenul de valabilitate şi termenul de executare a lucrărilor de construcţii;
    7. în cazul în care a fost prelungită, dacă se respectă dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice;

    B. dosarul autorizaţiei de construire conţine:
    1. cererea şi anexa şi dacă acestea sunt completate corespunzător, dacă conţin date şi indicii care caracterizează investiţia proiectată, suprafeţele construite şi desfăşurate, suprafeţele construite la sol şi utile, înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri, volumul construcţiilor, procentul de ocupare a terenului - P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.;
    2. certificatul de urbanism aflat în termen de valabilitate, iar scopul eliberării coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
    3. dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi;
    4. avizele, acordurile şi studiile cerute prin certificatul de urbanism, iar în cazul în care acestea impun condiţii de realizare a investiţiei, se verifică dacă aceste condiţii au fost preluate în documentaţia tehnică D.T.A.C.;
    5. documentaţia tehnică verificată de verificatori de proiecte atestaţi, referatele de verificare ale documentaţiei tehnice şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;
    6. calculul coeficientului global de izolare termică, raportul de audit energetic sau raportul de expertiză a sistemelor tehnice, după caz;
    7. studiul geotehnic întocmit de specialişti în domeniu şi verificat de verificator de proiecte atestat la cerinţa Af - rezistenţa mecanică şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ, după caz, conform reglementărilor în vigoare;
    8. acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, după caz, în următoarele situaţii:
    a) pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea construcţiilor vecine;
    b) pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;
    c) în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate, dacă funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze;
    d) art. 612 şi 614 din Codul civil;


    C. se va verifica dacă documentaţia tehnică - D.T. conţine piese scrise şi desenate, este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991, precum şi cu dispoziţiile Normelor metodologice şi conţine:
    I. arhitectură
    1. memoriul de arhitectură;
    2. planul de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 sau 1: 1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial;
    3. planul de situaţie întocmit în Sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1: 2.000, 1: 1.000, 1: 500, 1: 200 sau 1: 100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial privind amplasarea obiectivelor investiţiei, care trebuie să conţină:
    a) reprezentarea reliefului;
    b) informaţii privind terenul şi construcţiile existente, date privind suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
    c) amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
    d) cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni, respectiv cotele ±0,00, cote de nivel, distanţe de amplasare, axele, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea;
    e) denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
    f) sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
    g) accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
    h) planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii;

    4. piesele desenate de arhitectură, planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor, planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100:
    a) planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă - cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
    b) secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul, care cuprinde cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
    c) toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
    d) în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent;

    5. dacă pe piesele scrise şi desenate este aplicată parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991, se va verifica şi competenţa de semnare a documentaţiilor tehnice, conform art. 9 din Legea nr. 50/1991.

    II. structura
    1. memoriul structură;
    2. planul fundaţiilor, modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic, măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate;
    3. detaliile de fundaţii;
    4. proiect de structură complet în cazul construcţiilor cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.

    III. instalaţii
    1. memorii pe specialităţi instalaţii-sanitare, electrice, termice şi altele;
    2. schemele instalaţiilor, parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate;
    3. dotări şi instalaţii tehnologice;


    D. se verifică dacă sunt respectate prevederile certificatului de urbanism şi ale documentaţiei de urbanism ca urmare a solicitării menţionate în certificatul de urbanism, referitoare la:
    1. regimul de aliniere al construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;
    2. retragerile şi distanţele construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;
    3. înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi, exprimată în metri şi număr de niveluri;
    4. procentul maxim de ocupare a terenului - P.O.T.;
    5. coeficientul maxim de utilizare a terenului - C.U.T.;
    6. echiparea cu utilităţile existente;
    7. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, numărul de locuri de parcare necesare investiţiei; în cazul în care nu există un document care să reglementeze aceste prevederi se vor aplica prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    2. Măsuri
    ART. 8
    În situaţia în care se constată şi se menţionează în procesul-verbal de control că autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respectă prevederile legale sau că autorizaţia de construire a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă.

    ART. 9
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 7 pct. A, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. A.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. A.2 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de construire;
    3. pentru pct. A.3 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării şi sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    4. pentru pct. A.4 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de construire;
    5. pentru pct. A.6 şi A.7 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării.

    ART. 10
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 7 pct. B, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. B.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. B.2 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    3. pentru pct. B.3 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi solicitarea către instituţia prefectului de a ataca autorizaţia de construire în instanţa de contencios administrativ competentă;
    4. pentru pct. B.4 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi dispunerea completării cu avizul/acordul lipsă. În cazul în care avizul este nefavorabil se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire în instanţa de contencios administrativ competentă;
    5. pentru pct. B.5 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi verificarea documentaţiei tehnice la specialitatea la care nu a fost verificată;
    6. pentru pct. B.6 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    7. pentru pct. B.7 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi completarea cu studiul geotehnic şi punctul de vedere al proiectantului de rezistenţă însuşit de verificatorul de proiecte atestat, dacă proiectul de structură respectă prevederile studiului geotehnic;
    8. pentru pct. B.8 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991.

    ART. 11
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 7 pct. C, se vor dispune sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi completarea documentaţiei cu documentele lipsă.

    ART. 12
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 7 pct. D, se va dispune sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se va solicita instituţiei prefectului să atace autorizaţia de construire la instanţa de contencios administrativ competentă.

    ART. 13
    În procesul-verbal de control se vor menţiona:
    a) persoanele responsabile de ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, respectiv arhitectul-şef sau alte persoane, precum şi termenul de îndeplinire a măsurilor dispuse;
    b) persoana responsabilă să informeze în scris, la termenul dispus, asupra îndeplinirii măsurilor dispuse, respectiv la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - inspectoratului regional/judeţean în construcţii, în cazul în care emitentul hotărăşte revocarea sau anularea autorizaţiei de construire în instanţa de contencios administrativ competentă;
    c) la capitolul măsuri nu se vor preciza sancţiunile, acestea urmând a fi menţionate şi aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.


    3. Sancţiuni
    ART. 14
    În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se dispune sancţionarea persoanelor vinovate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Sancţiunile se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior pentru aceeaşi faptă şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care potrivit legii atrag răspunderea penală a autorilor acestora.

    ART. 16
    În cazul în care există fapte constatate care atrag răspunderea penală, se va informa Oficiul juridic din cadrul inspectoratului regional în construcţii pentru a efectua diligenţele necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.

    ART. 17
    Ulterior întocmirii actului de control, prin adresă de înaintare, se solicită instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de construire. Această acţiune nu se precizează în actul de control.

    ART. 18
    În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea autorizaţiei de construire, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acesteia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare
    Conţinutul procedurii
    1. Constatări
    ART. 19
    Prezenta procedură stabileşte metodologia de control privind verificarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiei de desfiinţare, constatările privind încălcarea prevederilor legale şi stabilirea măsurilor ce trebuie dispuse.

    ART. 20
    Controlul statului se efectuează în baza delegaţiei de serviciu, în care se vor menţiona:
    1. felul controlului, după caz:
    a) control curent;
    b) control efectuat ca urmare a unei/unor sesizări;
    c) control tematic cu indicarea temei controlului;

    2. perioada în care se efectuează controlul;
    3. administraţia publică la care se efectuează controlul.

    ART. 21
    În activitatea de control exercitată de către personalul cu atribuţii de control se va verifica dacă:
    A. autorizaţia de desfiinţare:
    1. este întocmită cu respectarea formularului F.11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice;
    2. poartă semnăturile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    3. este emisă în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;
    4. este emisă cu respectarea competenţelor de emitere, conform art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    5. conţine anexa şi dacă se menţionează câte pagini sau file cuprinde;
    6. are precizate termenul de valabilitate şi termenul de executare a lucrărilor de desfiinţare;
    7. în cazul în care a fost prelungită, dacă se respectă dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice;

    B. dosarul autorizaţiei de desfiinţare conţine:
    1. cererea şi anexa şi dacă acestea sunt completate corespunzător, dacă conţin date şi indicii care caracterizează construcţia care urmează a fi desfiinţată, suprafeţele construite şi utile, înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
    2. certificatul de urbanism aflat în termen de valabilitate, iar scopul eliberării coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
    3. dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi;
    4. avizele, acordurile şi studiile cerute prin certificatul de urbanism, iar în cazul în care acestea impun condiţii de desfiinţare a construcţiei, se verifică dacă aceste condiţii au fost preluate în documentaţia tehnică D.T.A.D.;
    5. documentaţia tehnică verificată de verificatori de proiecte atestaţi, referatele de verificare şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;

    C. documentaţia tehnică - D.T. conţine piese scrise şi desenate, dacă este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 şi ale Normelor metodologice şi conţine:
    1. fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
    2. memoriul;
    3. planul de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 sau 1: 1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial;
    4. planul de situaţie întocmit în Sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial privind amplasarea obiectivelor investiţiei, care trebuie să cuprindă:
    a) parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
    b) amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
    c) modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
    d) sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
    e) plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare;

    5. releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate, planşele redactate la scara convenabilă de 1: 100 sau de 1: 50, care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
    a) planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
    b) principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
    c) documentaţia tehnică de organizare a executării lucrărilor D.T.O.E, în situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe.    2. Măsuri
    ART. 22
    În situaţia în care se constată şi se menţionează în procesul-verbal de control că autorizaţia de desfiinţare a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respectă prevederile legale sau autorizaţia de desfiinţare a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de desfiinţare la instanţa de contencios administrativ competentă.

    ART. 23
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 21 pct. A, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. A.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. A.2 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de desfiinţare la instanţa de contencios administrativ competentă;
    3. pentru pct. A.3 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării şi sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    4. pentru pct. A.4 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de desfiinţare la instanţa de contencios administrativ competentă;
    5. pentru pct. A.6 şi A.7 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării.

    ART. 24
    Pentru constatările prevăzute la art. 21 pct. B, în cazul nerespectării prevederilor legale, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. B.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. B.2 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    3. pentru pct. B.3 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi solicitarea către instituţia prefectului de a ataca autorizaţia de desfiinţare la instanţa de contencios administrativ competentă;
    4. pentru pct. B.4 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi dispunerea completării cu avizul/acordul lipsă. În cazul în care avizul este nefavorabil se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de desfiinţare la instanţa de contencios administrativ competentă;
    5. pentru pct. B.5 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi verificarea documentaţiei tehnice pentru specialitatea la care nu a fost verificată.

    ART. 25
    Pentru constatările prevăzute la art. 21 pct. C, în cazul nerespectării prevederilor legale, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. C.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. C.2-C.5 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării.

    ART. 26
    În procesul-verbal de control se vor menţiona:
    a) persoanele responsabile de ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, respectiv arhitectul-şef sau alte persoane, precum şi termenul de îndeplinire a măsurilor dispuse;
    b) persoana responsabilă să informeze în scris, la termenul dispus, asupra îndeplinirii măsurilor dispuse, respectiv la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - inspectoratul regional/judeţean în construcţii, în cazul în care emitentul hotărăşte revocarea sau anularea autorizaţiei de construire în instanţa de contencios administrativ competentă;
    c) la capitolul măsuri nu se vor preciza sancţiunile, acestea urmând a fi menţionate şi aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.


    3. Sancţiuni
    ART. 27
    În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se dispune sancţionarea persoanelor vinovate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    Sancţiunile se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior pentru aceeaşi faptă şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care, în condiţiile legii, atrag răspunderea penală a autorilor acestora.

    ART. 29
    În cazul în care există fapte constatate care atrag răspunderea penală, se va informa Oficiul juridic din cadrul inspectoratului regional în construcţii pentru efectuarea diligenţelor necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.

    ART. 30
    Ulterior întocmirii actului de control, prin adresă de înaintare, se solicită instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de desfiinţare. Această acţiune nu se precizează în actul de control.

    ART. 31
    În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea autorizaţiei de desfiinţare, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Autorizarea executării lucrărilor de construire pentru construcţii cu caracter provizoriu
    ART. 32
    Construcţiile cu caracter provizoriu, de regulă, se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială, precum confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea, şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.

    ART. 33
    În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) şi h) din Legea nr. 50/1991, autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T., cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice.
    Conţinutul procedurii

    1. Constatări
    ART. 34
    Prezenta procedură reglementează metodologia de control privind verificarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiei de construire pentru construcţii cu caracter provizoriu, constatările privind încălcarea prevederilor legale şi stabilirea măsurilor ce trebuie dispuse.

    ART. 35
    Controlul se efectuează în baza delegaţiei de serviciu, în care se vor menţiona:
    1. felul controlului, după caz:
    a) control curent;
    b) control efectuat ca urmare a unei/unor sesizări;
    c) control tematic cu indicarea temei controlului;

    2. perioada în care se efectuează controlul;
    3. administraţia publică la care se efectuează controlul.

    ART. 36
    În activitatea de control exercitată de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie se va verifica:
    A. dacă autorizaţia de construire pentru construcţii cu caracter provizoriu:
    1. este întocmită cu respectarea formularului F.11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice;
    2. poartă semnăturile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    3. este emisă în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;
    4. este emisă cu respectarea competenţelor de emitere, conform art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    5. conţine anexa şi dacă se menţionează câte pagini sau file cuprinde;
    6. are precizate termenul de valabilitate al actului administrativ, termenul de executare a lucrărilor de construcţii şi durata de existenţă limitată a construcţiilor;
    7. în cazul în care a fost prelungită, dacă se respectă dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice;

    B. dacă dosarul autorizaţiei de construire pentru construcţii cu caracter provizoriu conţine:
    1. cererea şi anexa şi dacă acestea sunt completate corespunzător, dacă conţin date şi indicii care caracterizează investiţia proiectată, suprafeţele construite şi desfăşurate, suprafeţele construite la sol şi utile, înălţimile clădirilor;
    2. certificatul de urbanism aflat în termen de valabilitate, iar scopul eliberării coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
    3. dovada titlului solicitantului asupra imobilului sau contractul de comodat/locaţiune cu acordul expres al proprietarului de drept;
    4. avizele, acordurile cerute prin certificatul de urbanism, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice;
    5. documentaţia tehnică verificată de verificatori de proiecte atestaţi, referatele de verificare ale documentaţiei tehnice conform anexei nr. 2 la Normele metodologice;

    C. se va verifica dacă documentaţia tehnică - D.T. conţine piese scrise şi desenate în funcţie de tipul construcţiei provizorii, dacă este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 2 la Normele metodologice.

    2. Măsuri
    ART. 37
    În situaţia în care se constată şi se menţionează în procesul-verbal de control că autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respectă prevederile legale sau autorizaţia de construire a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă.

    ART. 38
    În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 36 pct. A se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. A.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. A.2 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    3. pentru pct. A.3 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării şi sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991;
    4. pentru pct. A.4 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    5. pentru pct. A.6 - în cazul în care nu este precizat termenul de provizorat se înţelege că lucrările de construcţii autorizate sunt definitive, iar în acest caz se va solicita atacarea autorizaţiei de construire instituţiei prefectului la instanţa de contencios administrativ competentă.

    ART. 39
    Pentru constatările prevăzute la art. 36 pct. B, în cazul nerespectării prevederilor legale, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. B.1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. B.2 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    3. pentru pct. B.3 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi solicitarea către instituţia prefectului de a ataca autorizaţia de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    4. pentru pct. B.4 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi dispunerea completării cu avizul/acordul lipsă. În cazul în care avizul este nefavorabil se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    5. pentru pct. B.5 - sancţionarea conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi verificarea documentaţiei tehnice la specialitatea la care nu a fost verificată.

    ART. 40
    Pentru constatările prevăzute la art. 36 pct. C, în cazul nerespectării prevederilor legale, se sancţionează conform art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi se dispune completarea documentaţiei cu documentele lipsă.

    ART. 41
    În procesul-verbal de control se vor menţiona:
    a) persoanele responsabile de ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, respectiv arhitectul-şef sau alte persoane, precum şi termenul de îndeplinire a măsurilor dispuse;
    b) persoana responsabilă să informeze în scris, la termenul dispus, asupra îndeplinirii măsurilor dispuse, respectiv la I.S.C. - inspectoratul regional/judeţean în construcţii, în cazul în care emitentul hotărăşte revocarea sau anularea autorizaţiei de construire în instanţa de contencios administrativ competentă;
    c) la capitolul măsuri nu se vor preciza sancţiunile, acestea urmând a fi menţionate şi aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.


    3. Sancţiuni
    ART. 42
    În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se dispune sancţionarea persoanelor vinovate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 43
    Sancţiunile se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior şi numai dacă
    aspectele sesizate nu constituie fapte care, în condiţiile legii, atrag răspunderea penală a autorilor acestora.

    ART. 44
    În cazul în care există fapte constatate care atrag răspunderea penală, se va informa Oficiul juridic din cadrul inspectoratului regional în construcţii pentru efectuarea diligenţelor necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.

    ART. 45
    Ulterior întocmirii actului de control, prin adresă de înaintare, se solicită instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de construire. Această acţiune nu se precizează în actul de control.

    ART. 46
    În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea autorizaţiei de construire, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acesteia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii în regim de urgenţă
    ART. 47
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii în regim de urgenţă se poate realiza pentru:
    1. lucrări de intervenţie în primă urgenţă în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (10), (16), (16^1) şi (17) din Legea nr. 50/1991;
    2. în condiţiile art. 24 alin. (4) pentru lucrările de construcţii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 48
    Prin lucrări de intervenţie în primă urgenţă se înţelege orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public, ca urmare a unor procese de degradare a acestora, determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru:
    a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare;
    b) desfiinţarea acestora.


    ART. 49
    Autorizaţiile de construire pentru executarea lucrărilor în regim de urgenţă se emite imediat de către administraţia publică competentă, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnica - D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie - D.E. - să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    Conţinutul procedurii

    1. Constatări
    ART. 50
    Prezenta procedură stabileşte metodologia de control privind verificarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă, constatările privind încălcarea prevederilor legale şi stabilirea măsurilor ce trebuie dispuse.

    ART. 51
    Controlul se efectuează în baza delegaţiei de serviciu, în care se vor menţiona:
    1. felul controlului, după caz:
    a) control curent;
    b) control efectuat ca urmare a unei/unor sesizări;
    c) control tematic cu indicarea temei controlului;

    2. perioada în care se efectuează controlul;
    3. administraţia publică la care se efectuează controlul.

    ART. 52
    În activitatea de control se va verifica dacă autorizaţia de construire:
    1. este întocmită cu respectarea formularului F.11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice;
    2. poartă semnăturile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    3. este emisă cu respectarea competenţelor de emitere, conform art. 4 din Legea nr. 50/1991, după caz;
    4. are precizate termenul de valabilitate şi termenul de executare a lucrărilor de construcţii;
    5. în cazul în care a fost prelungită, dacă se respectă dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice;
    6. a fost emisă cu respectarea prevederilor legale referitoare la caracterul de urgenţă.

    2. Măsuri
    ART. 53
    Pentru constatările prevăzute la art. 52, în cazul nerespectării prevederilor legale, se vor dispune următoarele măsuri:
    1. pentru pct. 1 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    2. pentru pct. 2 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    3. pentru pct. 3 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă;
    4. pentru pct. 4 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    5. pentru pct. 5 - atenţionarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare şi a prevenirii repetării;
    6. pentru pct. 6 - se va solicita instituţiei prefectului atacarea autorizaţiei de construire la instanţa de contencios administrativ competentă.

    3. Sancţiuni
    ART. 54
    În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se dispune sancţionarea persoanelor vinovate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 55
    Sancţiunile se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior pentru aceeaşi faptă şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care, în condiţiile legii, atrag răspunderea penală a autorilor acestora.

    ART. 56
    În cazul în care există fapte constatate care atrag răspunderea penală, se va informa Oficiul juridic din cadrul inspectoratului regional în construcţii în vederea luării măsurilor necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

    ART. 57
    Ulterior întocmirii actului de control, prin adresă de înaintare, se solicită instituţiei prefectului atacarea în instanţa de contencios administrativ competentă a autorizaţiei de construire.

    ART. 58
    În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea autorizaţiei de construire, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acesteia.

    ANEXA 2.1.

    la Procedura de control al statului la autorităţile
    administraţiei publice locale/judeţene privind
    respectarea prevederilor legale la emiterea
    autorizaţiilor de construire/desfiinţare

        INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
        INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCŢII ................

                                                 Nr. ........ Data ...........

        Unitatea controlată: ......................
        Nr. ......... Data ...............
                                PROCES-VERBAL DE CONTROL
          Încheiat astăzi, .............., la sediul ........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│De către personalul cu atribuţii de control: │Nr. legitimaţie │
│(numele şi prenumele) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│1. Baza legală a controlului: │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│► Legea nr. 50/1991 privind │ │
│autorizarea │ │
│executării lucrărilor de construcţii, │ │
│republicată, cu modificările şi │► Normele metodologice de aplicare a │
│completările ulterioare; │Legii nr. 50/1991 privind autorizarea │
│► Legea nr. 350/2001 privind │executării lucrărilor de construcţii, │
│amenajarea │aprobate prin Ordinul ministrului │
│teritoriului şi urbanismul, cu │dezvoltării regionale şi locuinţei │
│modificările şi completările │nr. 839/2009, cu modificările şi │
│ulterioare; │completările ulterioare; │
│► Legea nr. 422/2001 privind │► Regulamentul de organizare şi │
│protejarea │funcţionare al Inspectoratului de │
│monumentelor istorice, republicată, cu│Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat │
│modificările ulterioare; │prin Ordinul ministrului dezvoltării │
│► Legea nr. 372/2005 privind │regionale şi administraţiei publice │
│performanţa │nr. 3.429/2013, cu modificările şi │
│energetică a clădirilor, republicată; │completările ulterioare; │
│► Legea contenciosului administrativ │► Procedura privind emiterea │
│nr. 554/2004, cu modificările şi │acordului de către Inspectoratul de │
│completările ulterioare; │Stat în Construcţii - I.S.C. pentru │
│► Legea nr. 287/2009 privind Codul │intervenţii în timp asupra │
│civil, republicată, cu modificările │construcţiilor existente, aprobată │
│ulterioare; │prin Ordinul ministrului dezvoltării, │
│► Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 │lucrărilor publice şi locuinţelor şi │
│privind regimul juridic al │al inspectorului general de stat al │
│contravenţiilor, aprobată cu │Inspectoratului de Stat în │
│modificări │Construcţii - I.S.C. nr. 486/500/ │
│şi completări prin Legea nr. 180/2002,│2007, cu modificările ulterioare; │
│cu modificările şi completările │► reglementări tehnice - regulamente, │
│ulterioare; │proceduri, specificaţii, normative, │
│► Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 │instrucţiuni, ghiduri, metodologii, │
│privind înfiinţarea Inspectoratului de│manuale şi altele. │
│Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată│ │
│cu modificări prin Legea nr. 707/2001,│ │
│cu modificările şi completările │ │
│ulterioare; │ │
├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│2. Controlul s-a efectuat în perioada , la: │
├────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │Primăria │Adresa: ............................ │
│ ├─────────────────────┤Tel.: │
│ │Primar: │ │
│AUTORITATEA ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│PUBLICĂ │Viceprimar: │Reprezentată prin: ................. │
│ ├─────────────────────┤Calitatea: │
│ │Secretar: │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Arhitect-şef: │Nr. cod fiscal: │
├────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│3. Obiectivul controlului: verificarea legalităţii la emiterea │
│autorizaţiilor de construire/desfiinţare (AC/AD) │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│4. La control au mai participat: │5. S-au prezentat următoarele │
│ │documentele: (DA sau NU) │
├───────────────────────┬──────────────┼────────────────────────┬─────────────┤
│Numele şi prenumele │Calitatea │ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤Registrul de evidenţă │ │
│ │ │a autorizaţiilor de │ │
├───────────────────────┼──────────────┤construire/desfiinţare │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│6. Situaţia autorizaţiilor de construire/desfiinţare: │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Număr de autorizaţii de construire/ │în perioada: │
│desfiinţare emise: │ │
├────────────┬──────────┬──────────────┼────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │Comerţ- │Social- │ │
│pentru │Locuinţe: │Anexe: │industrie- │culturale: │Edilitare: │
│ │ │ │servicii: │ │ │
├────────────┴───────┬──┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┤
│pentru desfiinţare: │Altele: │
├────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Stadiul elaborării documentaţiilor de urbanism: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│P.U.G. şi R.L.U. aprobate prin H.C.L. al nr. din │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Au fost verificate prin sondaj următoarele autorizaţii de construire/ │
│desfiinţare, conform fişelor de verificare anexate: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Str. .......... nr. ..., cod ...., localitate ......., judeţ ....., România
        Tel. .............., e-mail ................ @isc-web.ro; www.isc-web.ro
        Cont ............., Trezoreria ............., cod fiscal ................*)

    ----------
        *) Aceste informaţii se vor menţiona în subsolul de pe prima pagină a
    procesului-verbal.


        Fişa de verificare anexă la P.V.C. nr. ........./.............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│emisă pentru │
├─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Adresa: str. nr. │judeţ/localitate/sector │
├─────────┬─────────────────────────┬─────────────┴────────────────────────────┤
│tarla │parcelă │număr cadastral │
├─────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│a) Privitor la informaţiile conţinute se constată: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AC a fost emisă în baza Certificatului şi a următoarelor documentaţii │
│de urbanism nr.: de urbanism │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│P.U.G. aprobat prin H.C.L. │nr. │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│P.U.Z. aprobat prin H.C.L. │nr. │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│P.U.D. aprobat prin H.C.L. │nr. │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Emisă în baza Avizului structurii de │nr. │
│specialitate din Consiliul Judeţean │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────┬──┬──┬────────────────────┤
│ │DA│NU│Observaţii │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Redactată pe formularul legal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Cererea-tip este completată corespunzător. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Anexa la cererea-tip este completată corespunzător.│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Semnatari conform art. 4 din Legea nr. 50/1991, │ │ │ │
│republicată, cu modificările şi completările │ │ │ │
│ulterioare, după caz │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Se respectă competenţele de emitere. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Este emisă în termenul legal. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Scopul emiterii corespunde celui al certificatului │ │ │ │
│de urbanism. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Termenul de valabilitate este precizat. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Termenul de execuţie este precizat. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│A fost prelungită valabilitatea cu respectarea │ │ │ │
│prevederilor legii. │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Dovada titlului asupra terenului în copie │ │ │ │
│legalizată │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Extras carte funciară de informare actualizat │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Extras plan cadastral actualizat/ortofotoplan │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Copii ale certificatului de urbanism şi ale │ │ │ │
│planurilor-anexă │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Conţinutul redactat: denumirea lucrării, descrierea│ │ │ │
│concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte │ │ │ │
│date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┬────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│b) Avize, acorduri, studii solicitate:│Nr. document│DA│NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea apă │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea canalizare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea electricitate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea gaze naturale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz deţinător reţea telefonie │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz P.S.I. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz I.S.U. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz sanitar │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Aviz sanitar-veterinar │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Acord A.P.M. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Acord I.S.C. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│P.U.Z. aprobat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│P.U.D. aprobat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Studiu geotehnic │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Studiu conform art. 9 alin. (1) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 372/2005, republicată, cu │ │ │ │ │
│modificările şi completările │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│Studiu │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┼────────────────────┤
│(vezi alte acte/piese în finalul │ │ │ │ │
│fişei) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼──┴────────────────────┤
│c) Piese scrise │DA │NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Listă de semnături │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Borderou proiect arhitectură │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Borderou proiect rezistenţă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Borderou proiect instalaţii │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Memoriu tehnic arhitectură │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Memoriu tehnic rezistenţă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Memorii tehnice instalaţii │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Memoriu tehnic organizare execuţie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Memoriu tehnic sistematizare verticală│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Deviz general │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa A (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa Af (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa B (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa C (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa D (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa E (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Referat verificare cerinţa F (după │ │ │ │
│caz) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Expertiza tehnică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│(vezi alte piese în finalul fişei) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│d) Piese desenate arhitectură │ │ │ │
│corp ............ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan de încadrare în zonă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan de situaţie întocmit conform │ │ │ │
│anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991, │ │ │ │
│republicată, cu modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan construcţii subterane │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan ................... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan învelitoare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Secţiune ......... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Secţiune .......... │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Faţada principală │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Faţada laterală dreapta │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Faţada laterală stânga │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Faţada posterioară │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan situaţie împrejmuire (explicitare│ │ │ │
│mod de amplasare ) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Vederi, detalii împrejmuire │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│(vezi alte piese în finalul fişei) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│e) Piese desenate structură │ │ │ │
│corp .............. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Plan fundaţii │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Detalii fundaţii │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│(vezi alte piese în finalul fişei) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│f) Piese desenate instalaţii │ │ │ │
│corp .............. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Schemă instalaţie electrică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Schemă instalaţie termică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│Schemă instalaţie sanitară │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│g) Alte acte/piese prezente în │ │ │ │
│documentaţie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│1. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│2. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│3. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│4. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│5. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│6. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│7. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│8. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│9. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│10. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│11. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│12. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│13. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│14. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│15. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│16. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│17. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│18. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│19. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│20. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│21. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│22. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│23. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│24. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│25. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│26. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│27. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│28. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│29. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│30. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│31. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│32. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│33. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│34. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│35. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│36. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼──┼───────────────────────┤
│37. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┴────────────┼──┴───────────────────────┤
│9. Neconformităţi constatate: │Abateri faţă de: │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
│...................................................│..........................│
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│10. Măsuri dispuse: │
├────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│01 │ ├──────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│02 │ ├──────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│03 │ ├──────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│04 │ ├──────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│11. Paginile .......... anexate, de detaliere a rubricilor .................. │
│de mai sus, fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul proces-verbal, având ............................ de pagini, a fost │
│întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Va │
│fi adus la cunoştinţa primarului/preşedintelui C.J. .........................,│
│doamna/domnul .................................................... . Modul de │
│îndeplinire a măsurilor va fi comunicat în scris la Inspectoratul Regional în │
│Construcţii ........................................., în termenul stabilit. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEMNĂTURI │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Personalul cu atribuţii de │ │
│control I.S.C. I.R.C. ................ │ │
│Numele ................. │Reprezentantul instituţiei │
│Prenumele .............. │controlate: │
│Semnătura .............. │Numele ................ │
│Vizat inspector-şef judeţean/regional*): │Prenumele ............. │
│(după caz) │Funcţia ............... │
│---------- │Semnătura ............. │
│*) Se va viza numai exemplarul care se va│ │
│arhiva la I.J.C./I.R.C. │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016