Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE PREDARE-PRIMIRE din 12 decembrie 2012  a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE PREDARE-PRIMIRE din 12 decembrie 2012 a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie

EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013
──────────
    Aprobată de ORDINUL nr. 4.017 din 12 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României 9 din 7 ianuarie 2013.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie se va aplica de către autoritatea contractantă, astfel cum este aceasta definită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către alte entităţi.

    ART. 2
    Procedura de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare se aplică în următoarele situaţii:
    a) la începerea lucrărilor de reconstrucţie ecologică;
    b) la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică, după constatarea reuşitei definitive a plantaţiei;
    c) în cazul rezilierii contractului de execuţie a lucrărilor încheiat între autoritatea contractantă şi executantul lucrării.


    CAP. II
    Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la începerea lucrărilor
    ART. 3
    Pentru predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la începerea lucrărilor este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    - existenţa unui acord scris din partea proprietarului sau al reprezentantului legal al acestuia privind constituirea perimetrului de ameliorare şi împădurirea acestuia;
    – existenţa unui proiect tehnic privind ameliorarea terenurilor degradate constituite în perimetre de ameliorare pentru amplasamentul respectiv;
    – existenţa unui contract privind instalarea plantaţiei şi întreţinerea acesteia între autoritatea contractantă şi executant.


    ART. 4
    (1) Autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea către executant a amplasamentului constituit în perimetru de ameliorare.
    (2) Predarea-primirea amplasamentului se face de către o comisie constituită conform alin. (1) şi care este alcătuită din următorii membri:
    - un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
    – un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de contabilitate;
    – reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
    – reprezentantul legal al proiectantului;
    – reprezentantul legal al executantului.

    (3) Termenul de predare-primire a amplasamentului este de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de execuţie a lucrărilor de împădurire.
    (4) Autoritatea contractantă înştiinţează în scris membrii comisiei privind data, ora şi locul de întâlnire.
    (5) Delegaţii executantului, proiectantului şi ai proprietarului/administratorului terenului vor face dovada faptului că sunt reprezentanţi legali printr-o împuternicire scrisă, conform anexei nr. 1, care se prezintă la data stabilită pentru întâlnirea comisiei şi va fi ataşată la procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului întocmit conform anexei nr. 2.

    ART. 5
    (1) Predarea-primirea se realizează între reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului şi reprezentantul legal al executantului, obligatoriu în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, ocazie cu care se întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului.
    (2) La predarea-primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare, proiectantul indică membrilor comisiei prevăzute la art. 4 alin. (1) limitele perimetrului. Membrii comisiei au obligaţia de a verifica existenţa în teren a picheţilor de contur şi a poziţionării corecte a acestora, cu ajutorul unui aparat GPS, conform inventarului de coordonate din "Planul de amplasare şi delimitare a imobilului", inclus în studiul de fezabilitate.
    (3) Răspunderea privind existenţa şi amplasarea corespunzătoare în teren a picheţilor de contur, conform documentaţiei cadastrale din studiul de fezabilitate revine proiectantului.

    CAP. III
    Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la terminarea lucrărilor şi transferul obiectivului de investiţie
    ART. 6
    (1) Procedura de transfer a obiectivului de investiţie către proprietarul terenului se efectuează la finalizarea investiţiei, respectiv la constatarea realizării stării de masiv, conform legislaţiei silvice în vigoare.
    (2) În termen de maximum 3 zile de la data încheierii procesului-verbal de constatare a realizării stării de masiv, autoritatea contractantă întocmeşte Cererea de transmitere fără plată a obiectivului de investiţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Cererea întocmită conform alin. (2), împreună cu procesul-verbal de constatare a realizării stării de masiv, se transmite ordonatorului principal de credite. Modul de soluţionare a cererii se comunică autorităţii contractante care a depus-o, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la ordonatorul principal de credite.
    (4) În cazul unei documentaţii incomplete sau care mai necesită acte doveditoare suplimentare, termenul de comunicare curge de la data depunerii completărilor.
    (5) În termen de maximum 3 zile după primirea aprobării ordonatorului principal de credite, autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea către proprietar/administrator a amplasamentului perimetrului ameliorat şi a plantaţiei existente pe acesta.

    ART. 7
    (1) Comisia prevăzută la art. 6 alin. (5) are următoarea componenţă:
    - un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
    – un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de contabilitate;
    – reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
    – reprezentantul legal al proiectantului;
    – reprezentantul legal al executantului.

    (2) Convocarea comisiei se face de către autoritatea contractantă în termen 3 zile de la data deciziei/hotărârii de constituire a acesteia.

    ART. 8
    (1) Predarea amplasamentului perimetrului se face de către executant, în prezenţa comisiei special constituite, către proprietarul/administratorul terenului, care este şi beneficiarul investiţiei.
    (2) La predarea amplasamentului şi a investiţiei se încheie un proces-verbal conform anexei nr. 4.
    (3) După semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (2), proprietarul/administratorul are toate drepturile şi obligaţiile stipulate de lege ca deţinător de terenuri incluse în fondul forestier naţional.

    CAP. IV
    Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare în cazul rezilierii contractului de lucrări
    ART. 9
    (1) În cazul rezilierii contractului de lucrări încheiat între autoritatea contractantă şi executantul lucrării, autoritatea contractantă asigură, în termen de 3 zile, predarea provizorie a amplasamentului perimetrului către ocolul silvic arondat, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 670/2008 privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice şi juridice care nu şi-au constituit ocoale silvice private, în vederea asigurării serviciilor de pază.
    (2) Serviciile de pază se asigură de către ocolul silvic prevăzut la alin. (1), pe bază de contract şi la valoarea prevăzută în proiectul tehnic.

    ART. 10
    (1) Autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea provizorie a amplasamentului perimetrului în perioada cuprinsă între data rezilierii contractului şi data predării terenului către un alt executant în condiţiile legii.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componenţă:
    - un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
    – un reprezentant al autorităţii contractante responsabil de contabilitate;
    – reprezentantul ocolului silvic responsabil de pază şi protecţie;
    – reprezentantul ocolului silvic responsabil de cultură şi refacere;
    – reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
    – reprezentantul legal al proiectantului;
    – reprezentantul legal al executantului.


    ART. 11
    (1) Predarea-primirea provizorie a amplasamentului se face pe bază de inspecţie de fond, cu consemnarea valorii lucrărilor executate, recepţionate şi decontate şi a valorii lucrărilor rămase de executat, recepţionat şi decontat.
    (2) La predarea-primirea provizorie a amplasamentului se va încheia un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Contractul de pază se încheie între autoritatea contractantă şi ocolul silvic, iar decontarea serviciilor prestate se face lunar, prin grija autorităţii contractante, din capitolul de deviz destinat pazei perimetrului.
    (4) Valoarea pagubelor care se pot înregistra ca urmare a neexecutării la timp a lucrărilor prevăzute în proiect, pe perioada suspendării execuţiei contractului, sau a lucrărilor necesare la reluarea contractului, constatate prin inspecţie de fond cu participarea proiectantului, va fi suportată de partea responsabilă conform clauzelor contractului de execuţie a lucrărilor.
    (5) În termen de maximum 15 zile de la rezilierea contractului, autoritatea contractantă va lua toate măsurile necesare pentru demararea procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor şi finalizarea investiţiei.
    (6) La reatribuirea contractului de execuţie a lucrărilor, predarea-primirea amplasamentului pentru continuarea lucrărilor se va face conform prevederilor cap. II.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    În cazul modificării termenului de reuşită definitivă, autoritatea contractantă va informa proprietarul/administratorul în legătură cu prelungirea duratei de finalizare a investiţiei, cu motivarea acestei modificări.

    ART. 13
    Toate documentele care fac obiectul prezentei proceduri vor fi înregistrare individual la autoritatea contractantă în registrul de intrări-ieşiri documente.

    ART. 14
    Predarea amplasamentelor pentru executarea lucrărilor de instalare a plantaţiei şi pentru pază nu aduce atingere dreptului de proprietate asupra terenului respectiv.

    ART. 15
    Prevederile prezentei proceduri se aplică şi în cazul perimetrelor care, până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, au încheiat starea de masiv şi nu au fost predate către proprietar/administrator.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    ANTET
    ÎMPUTERNICIRE
    nr. ....... din data de ........
    Pentru respectarea prevederilor art. ...... alin. ...... din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.017/2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie,
    Subsemnatul (a), ........, în calitate de administrator/preşedinte/director al ........., J ......., CUI ......, cu sediul social în localitatea ........, str. ...... nr. ....., judeţul ......,
    împuternicesc
    pe domnul/doamna ........, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ......, CNP ......, angajat în cadrul ....... cu Contractul nr. ......., înregistrat la ITM ....... cu nr. ......., să reprezinte ....... la realizarea predării-primirii amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la obiectivul .........
    Data Semnătura şi ştampila
    ......... .......................

    ANEXA 2

    la procedură
    Autoritatea contractantă ............... Beneficiarul investiţiei
    ........................
    Conducător, Conducător,
    ................ (nume, semnătură)
                               ........................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a amplasamentelor terenurilor
    degradate în vederea efectuării lucrărilor
    de reconstrucţie ecologică
    încheiat astăzi ........
    Comisia desemnată de Autoritatea contractantă ........, numită prin Decizia/Hotărârea nr. ...... din ...... a conducătorului, formată din:
    1. ........... - preşedinte;
    2. ........... - membru;
    3. ........... - membru;
    4. ........... - membru;
    5. ........... - membru,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, respectiv în baza Contractului de execuţie a lucrărilor nr. ........ din ........, am procedat azi ....... la predarea-primirea amplasamentului terenului degradat în suprafaţă de ........ ha constituit în perimetrul de ameliorare din localitatea ......, judeţul ......, în vederea efectuării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, după cum urmează:

┌────┬─────────────┬──────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Proprietar/ │Unitatea │ │ │Nr. │Nr. │Suprafaţa│
│crt.│Administrator│administrativ-│Tarla│Parcela│cadastral│Carte │(ha) │
│ │ │teritorială │ │ │ │funciară│ │
├────┼─────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┼─────────┤
│Total perimetru: │Σ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    Limitele amplasamentului perimetrului de ameliorare ......, situat în localitatea ......, tarla ......, parcela ......, judeţul ......, au fost materializate pe teren prin .......*1) şi corespund cu planul de trasare anexat.
    *1) Ţăruşi din lemn, metal; borne.

    Trasarea s-a executat prin verificarea următoarelor puncte de contur, care coincid cu inventarul de coordonate în sistem de coordonate Stereografic 1970 existent în proiect:

┌───────┬───────────────────────────────┐
│ │Coordonate în sistem Stereo 70 │
│Punctul├───────────────┬───────────────┤
│ │X │Y │
├───────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└───────┴───────────────┴───────────────┘


    După primirea ordinului de începere a lucrărilor, executantul va proceda la amplasarea bornelor prevăzute în proiect, anterior oricărei altei lucrări.
    Proprietarul/Administratorul terenului va permite executantului efectuarea lucrărilor prevăzute în proiect până la constatarea stării de masiv şi nu va împiedica în niciun fel desfăşurarea acestora. Paza perimetrului de ameliorare va fi asigurată conform prevederilor legale.
    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare, câte unul pentru: autoritatea contractantă ......, administratorul/proprietarul terenului ......, proiectantul lucrărilor ......, executantul lucrărilor ...... .
    Prezentul proces-verbal conţine următoarele anexe:
    - Planul de trasare a limitelor perimetrului
    – Împuternicirea persoanei delegate din partea proprietarului/administratorului nr. ......
    – Împuternicirea persoanei delegate din partea proiectantului nr. ......
    – Împuternicirea persoanei delegate din partea executantului nr. ......

    Comisia de predare:
    Nume şi prenume Semnătura
    1. .............. .................
    2. .............. .................
    3. .............. .................
    4. .............. .................
    5. .............. .................


    ANEXA 3

    la procedură
    ANTET
    Autoritatea contractantă
    Se aprobă
    Ordonator principal de credite,
    ...................
    (ministru)
    CERERE
    de transmitere fără plată
    a obiectivului de investiţie ................,
    din localitatea ..........., judeţul ...........
    Prezenta cerere a fost făcută în baza art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, iar ca urmare a finalizării lucrărilor din Contractul nr. ......... încheiat cu ............. şi a ameliorării perimetrului .......... vom derula procedura de transfer a investiţiei către proprietarul/administratorul terenului. Proprietarul terenului ............. este identificat prin Cartea funciară nr. ........... a comunei/oraşului/municipiului ............, numărul cadastral ........., iar actul juridic care atestă dreptul de proprietate asupra terenului ameliorat este ............

┌────┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────────────┬─────────┬────────────┐
│ │Denumirea │ │Suprafaţa│Suprafaţa │Valoarea│ │Anul │ │
│Nr. │mijlocului │Nr. │totală │efectiv │de │Caracteristicile │punerii │Observaţii │
│crt.│fix │inventar│(ha) │împădurită│inventar│tehnice │în │ │
│ │ │ │ │(ha) │(lei) │ │funcţiune│ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţa efectiv │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plantată este de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │............ ha şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │este formată din: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- ...... ha │ │ │
│ │ │ │ │ │ │plantaţie │ │ │
│ │Reconstrucţie│ │ │ │ │cu compoziţia ......│ │Valoarea │
│ │ecologică │ │ │ │ │....................│ │obiectivului│
│ │forestieră pe│ │ │ │ │....................│ │de .........│
│ │terenuri │ │ │ │ │....................│ │este compusă│
│ │degradate, │ │ │ │ │Pe suprafaţa de │ │din: │
│1. │constituite │ │ │ │ │........ ha, │ │SF - │
│ │în │ │ │ │ │constituite din: │ │....... lei;│
│ │perimetrul de│ │ │ │ │drumuri de explo- │ │PT - │
│ │ameliorare │ │ │ │ │atare existente │ │....... lei;│
│ │............,│ │ │ │ │(..... ha), │ │Lucrări - │
│ │comuna .....,│ │ │ │ │suprafeţe │ │....... lei.│
│ │judeţul .....│ │ │ │ │cu vegetaţie fores- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tieră existentă care│ │ │
│ │ │ │ │ │ │nu au necesitat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │lucrări (.... ha), │ │ │
│ │ │ │ │ │ │teren neproductiv │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(....ha), nu au fost│ │ │
│ │ │ │ │ │ │efectuate lucrări. │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────────────────┴─────────┴────────────┘

        Autoritatea contractantă
        Conducător, ............ tehnic, .......... economic, Consilier juridic,
        ........................ .................... ec. ................ jr. ..............


    ANEXA 4

    la procedură
    Autoritatea contractantă ....... Beneficiarul investiţiei
    ...........................
    Conducător, Conducător,
    ................. (nume, semnătură)
    (nume, semnătură) ...........................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a obiectivului de investiţie ..........
    încheiat azi .........
    Comisia desemnată de Autoritatea contractantă ........., numită prin Decizia nr. ........ din ........ a conducătorului, formată din:
    1. .................................. - preşedinte;
    2. .................................. - membru;
    3. .................................. - membru;
    4. .................................. - membru;
    5. .................................. - membru,
    în prezenţa domnului ......... - reprezentant legal al Societăţii Comerciale ......... - în calitate de executant al lucrărilor, conform Contractului de execuţie a lucrărilor nr. ......../........., am procedat azi, data de mai sus, la predarea către proprietarul ..............*1), cu sediul în localitatea ........., judeţul ........., reprezentată prin domnul/doamna ..........., în calitate de ..........., a obiectivului de investiţie denumit ............., cu o valoare de inventar de ......... lei, compusă din:
    *1) Consiliul local/Asociaţie de proprietari.
    – proiectare în valoare totală de ...... lei, din care: Studiul de fezabilitate cu valoarea de ......... lei cu finanţare din*2) ......... şi Proiectul tehnic cu valoarea de .... lei cu finanţare din*2) ............;
    *2) Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, bugetul de stat etc.

    – lucrări silvice de înfiinţare şi întreţinere a culturilor cu valoarea totală de ......... lei, finanţate astfel:
    – din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică valoarea de ........ lei;
    – din bugetul de stat valoarea de ......... lei.


    Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie mai sus menţionat au fost aprobaţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. ..........*3).
    *3) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor de aprobare.

    Obiectivul de investiţie are următoarele caracteristici:

┌────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Denumirea │Suprafaţa│Suprafaţa │ │Anul │ │
│obiectivului│totală │împădurită│Compoziţia│instalării│Observaţii│
│ │(ha) │(ha) │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Pentru această suprafaţă, care prin efectul Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate face parte din fondul forestier naţional, proprietarul are obligaţia respectării regimului silvic şi a asigurării pazei, conform prevederilor legale în vigoare.
    Autoritatea contractantă ....... va înregistra pe cheltuieli şi va scădea din evidenţele contabile valoarea totală de ...... lei pentru obiectivul ........., ce va fi înregistrată în evidenţele contabile ale proprietarului ...........
    După aprobarea transmiterii obiectivului de către ordonatorul principal de credite, Autoritatea contractantă ......... va preda proprietarului/administratorului terenului ........., în copie, următoarele documente:
    - fişele de evidenţă a lucrărilor;
    – studiul de fezabilitate;
    – proiectul tehnic.

    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare, câte unul pentru: Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritatea contractantă (.........), proprietarul terenului şi beneficiarul investiţiei (.........), executantul lucrărilor (Societatea Comercială .........).
    Comisia de predare:
    Nume şi prenume Semnătura
    1. ..................... ...................
    2. ..................... ...................
    3. ..................... ...................
    4. ..................... ...................
    5. ..................... ...................


    ANEXA 5

    la procedură
    Autoritatea contractantă ......... Ocolul silvic .............
    Conducător, ................... Conducător, ...............
    (nume, semnătură) (nume, semnătură)
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a amplasamentelor terenurilor degradate
    în vederea efectuării serviciilor de pază
    încheiat astăzi ........
    Comisia desemnată din partea Autorităţii contractante ......, numită prin Decizia nr. ......... din ......... a conducătorului, formată din:
    1. ........................ - preşedinte;
    2. ........................ - membru;
    3. ........................ - membru;
    4. ........................ - membru;
    5. ........................ - membru;
    6. ........................ - membru;
    7. ........................ - membru,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, respectiv în baza Contractului de servicii nr. .......... din ..........., am procedat azi ............... la predarea-primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare ............, localitatea .........., judeţul .........., în vederea efectuării serviciilor de pază, după cum urmează:

┌────┬──────────┬────────┬───────┬────┬──────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
│ │Proprietar│Unitatea│ │ │ │Valoarea │Valoarea │Nr. │ │
│Nr. │/ │adminis-│Tarla/ │C.F.│Supra-│lucrărilor │lucrărilor rămase │piaţă│Nr. │
│crt.│Adminis- │trativ- │Parcela│/ │faţa ├──────┬───────┬──────┼──────┬───────┬──────┤de │puieţi│
│ │trator │terito- │ │N.C.│(ha) │Execu-│Recep- │Decon-│Execu-│Recep- │Decon-│probă│ │
│ │ │rială │ │ │ │tate │ţionate│tate │tate │ţionate│tate │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ ├───────┼────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ ├───────┼────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴───────┴────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
│Total perimetru: │Σ │Σ │Σ │Σ │Σ │Σ │Σ │Σ │Σ │
└─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┘    Serviciile de pază se vor asigura până la reatribuirea contractului de lucrări.
    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 3 exemplare, câte unul pentru: autoritatea contractantă ........, ocolul silvic ........., executantul lucrărilor ............... .
    Comisia de predare:
    Nume şi prenume Semnătura
    1. ..................... ...................
    2. ..................... ...................
    3. ..................... ...................
    4. ..................... ...................
    5. ..................... ...................
    6. ..................... ...................
    7. ..................... ...................


    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016