Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 24 mai 2022  a măsurii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 24 mai 2022 a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 511 bis din 24 mai 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 963 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 24 mai 2022.
──────────
    1. Obiectivul măsurii
        Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuţi de O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.
        Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE). Măsura este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), în calitate de administrator de grant conform criteriilor stabilite de MIPE în schema de ajutor de stat şi ghidul solicitantului, în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
        Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
        Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condiţiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislaţiei în vigoare, prevederea se va aplica de drept şi asupra prezentei proceduri. Ajutoarele se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
        Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU şi 24.225.400 euro cofinanţare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acţiunea 4.1.2 - Capital de lucru şi 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 lei.

    3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii
    3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a) - (d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. (1) Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: IMM-uri, societăţi agricole, cooperative agricole, grupuri de producători şi organizaţii de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură şi acvacultură, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19. Pentru înscrierea în platforma electronică, solicitanţii trebuie să fie înregistraţi cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.
        Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa la O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la ANAF;
    b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii (Registru salariaţilor din Revisal care se va încărca în aplicaţia electronică trebuie să conţină angajaţii activi, suspendaţi şi încetaţi şi trebuie să fie emis în ziua anterioară trimiterii cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1) pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri; La numărul de salariaţi care trebuie menţinuţi se iau în calcul şi contractele de muncă active şi cele suspendate, încheiate pe perioadă nedeterminată.
    d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.
    e) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) şi Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului şi acvaculturii (FIBER).
    f) valoarea totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar COVID-19 instituit de Comisia Europeană, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri, se încadrează în plafoanele menţionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
    g) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
    h) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment.
    i) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1-microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, aşa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
    j) au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.
    k) au avut în anul 2019 o cifră de afaceri de minimum 24.739 lei.

    (3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili la data depunerii cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1).
        Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, proiectele, măsurile şi programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. MAT va încheia acte adiţionale la convenţiile de colaborare cu băncile selectate pentru implementarea măsurilor stipulate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea operaţiunilor de efectuare a plăţilor către beneficiarii schemei de granturi pentru capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de grant pentru capital de lucru.
    4.2. Prin prezenta măsură se finanţează cererile de finanţare (formularele de înscriere - Anexa 1) în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiţii:
    a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei;
    b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.
    c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

    4.3.1. (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

    (2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu activităţile/sub-activităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare şi să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 şi aferente unei perioade care nu depăşeşte 180 de zile de la data încasării grantului.
    (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MAT/AIMMAIPE şi AM POC pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (4) Beneficiarii vor depune declaraţie pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 va atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat, împreună cu plata accesoriilor.
    (4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
    (5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile şi facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor şi impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
    (6) Cheltuielile cu consultanţa nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
    (7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achiziţiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achiziţiile în sistem leasing şi nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.
    (8) Ca excepţie faţă de punctul (7), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţare.
    (9) În cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate şi/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanţiile de orice fel, cofinanţări în cadrul altor forme de sprijin.


    5. Procedura de înscriere în cadrul măsurii
    5.1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii, creare profil, user, parolă şi completarea cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, încărcare documente cheltuieli şi transmitere raport de progres, efectuare plăţi, monitorizare, raportare, etc.), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.
    (2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât şi datele întreprinderilor aplicante.
    b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entităţile din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile" în care aplicanţii, cu profilul, user şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite cererea de finanţare (formularul de înscriere conform Anexei 1).


    5.2. (1) Etapa de creare profil, user şi parolă este activă pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.
    (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entităţile din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile" se comunică pe site-ul instituţiei înainte de începerea procesului de înregistrare propriu-zis.
    (3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
    (4) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entităţile din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 6 zile calendaristice de la demararea înscrierii în cadrul măsurii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

    5.3. Pentru participarea la măsura "Granturi pentru capital de lucru pentru entităţile din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile" fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acţiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea încărcării documentului care face dovada cofinanţării, semnării şi transmiterii contractului, descărcării, încărcării şi transmiterii de documente diverse aferente plăţii sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a măsurii. Adresa de e-mail nu poate fi schimbată pe perioada de implementare a măsurii. Aplicanţii au obligaţia de a urmări constant contul de utilizator şi site-ul MAT pentru a răspunde în termen tuturor solicitărilor.
    5.4. (1) În momentul trimiterii cererii de finanţare (formularului de înscriere online - Anexa 1), aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării de tipul "Formularul de depunere a fost transmis cu succes!", mesaj care se va regăsi în front office.
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1) nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.
    (3) După trimiterea formularului - Anexa 1, aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe https://granturi.imm.gov.ro, secţiunea Transparenţă, a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit - primul servit. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
    (4) Aplicanţii care nu au înregistrat la ANAF situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere.

    5.5. (1) Documentele ilizibile sau incomplet încărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut în prezenta procedură atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.
    (2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.


    6.1. Pre-evaluarea şi contractarea

    (1) MAT prin AIMMAIPE încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover şi a existenţei declaraţiilor pe propria răspundere aferente cererilor de finanţare (formularele de înscriere - Anexa 1) depuse de beneficiari.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiţiei de verificare până la data plăţii aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate menţionate în prezenta procedură.

    (3) Aplicanţii care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere.

    (4) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii. Înainte de a se adresa instanţei de judecată, solicitantul trebuie să urmeze procedura plângerii prealabile.

    (5) Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în cererea de finanţare (formularul de înscriere - Anexa 1) on-line cu documentele justificative depuse.

    (6) Contestaţia se formulează în aplicaţia electronică şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.


    (7) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.

    (8) Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin e-mail/front office.

    (9) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat obţine decizie de soluţionare a contestaţiei în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanţelor a sumelor necesare în bugetul MAT.

    (10) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat (Anexa nr. 2) care se va regăsi în contul aplicantului şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanţării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat şi îl vor transmite în aplicaţie în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor - O.U.G. nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022. Aplicanţii/solicitanţii care nu semnează şi nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislaţia schemei şi în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere, transmisă prin contul din aplicaţie.
        Beneficiarii care au semnat şi au transmis contractul de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.


    (11) În situaţia în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanţe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi verificările efectuate de MAT/AIMMAIPE până la data plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.

    (12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de AIMMAIPE vor conţine în mod obligatoriu o clauză de rezoluţiune a contractului de plin drept fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu următorul conţinut:
    "În situaţia în care se constată neconcordanţe între pre-evaluarea cererilor de finanţare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată"


    (13) În situaţia în care MAT/AIMMAIPE/AM POC constată că aplicanţii nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentei proceduri, în orice moment de la data transmiterii formularelor şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceştia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluţiune de plin drept şi după caz, grantul va fi recuperat.

    6.2. Verificarea şi plata beneficiarilor

    (1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării măsurii, în cadrul MAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele şi documentaţia care intră în verificare conform contractelor vor fi repartizate de către minister.

    (2) Verificarea formularelor şi documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicaţie şi a datelor preluate automat de către aplicaţie. Pentru solicitanţii la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanţe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi documentele anexate cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1), respectiv cu condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.

    (3) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsură postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări pe toată perioada de implementare a proiectului, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în aplicaţia electronică. Răspunsurile la clarificările solicitate se trimit la emitent în 2 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz.

    (4) Dacă în urma verificărilor se constată că aplicantul a îndeplinit condiţiile de eligiblitate şi a respectat prevederile prezentei proceduri, AIMMAIPE va emite autorizarea la plată.

    6.3. După semnarea contractului şi verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, băncile efectuează plăţile către beneficiari pe seama autorizării plăţii şi depunerii cofinanţării şi încarcă în aplicaţia electronică ordinele de plată.
    6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţia parteneră selectată, care are rol de agenţie de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plăţile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE în conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.
    6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoţite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi însoţit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operaţiunile de încasări şi plăti aferente proiectului, emis de bancă pentru întreaga perioada de implementare a proiectului.
        Netransmiterea raportului de progres în termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

    6.6. Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care cheltuielile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 din prezenta procedură.
        Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat;
        În situaţia în care beneficiarul ajutorului nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut de prezenta procedură, acestea vor fi recuperate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    6.7. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi verificate pe bază de eşantion de către reprezentanţii MAT/AIMMAIPE.
    6.8. (1) Finanţarea beneficiarilor contractaţi se va face conform Convenţiei de colaborare încheiate de minister cu instituţia/instituţiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor în contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după autorizarea plăţii din partea AIMMAIPE şi depunerea de către beneficiar a cofinanţării în contul menţionat mai sus.
    (2) Toate plăţile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect şi nici plăţi în numerar aferente cheltuielilor eligibile.

    6.9. Pentru plăţile efectuate în valută de către beneficiarul ajutorului de stat, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro valabil pentru luna mai 2022, respectiv 1 EUR = 4,9479.
    6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
    a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
    b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până la finalul primei zile lucrătoare.
    c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor măsurii şi recuperarea ajutorului de stat
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor măsurii se va face de către UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE.
    7.2. Reprezentanţii MAT/AIMMAIPE/AM POC au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE/AM POC asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
    7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MAT/AIMMAIPE/AM POC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de acordare a ajutorului de stat (Anexa 2) sau în legislaţia măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului MAT pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
        Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    7.5. UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea sau suplimentarea numărului de angajaţi timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date pentru toţi beneficiarii. Utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022, se realizează de către UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE pe bază de eşantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
    7.6. În cazul în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin măsura "Granturi pentru capital de lucru pentru entităţile din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile".
    7.7. Nu sunt eligibili beneficiarii şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii întreprinderilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.
    7.8. Identificarea de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, săvârşite de întreprindere, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanţare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MAT şi în termen de 15 zile de la data publicării şi se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.1. MIPE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei măsuri pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de stat se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.
    8.3. Furnizorul de ajutor şi administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*1), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
        *1) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    8.6. Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se plătesc după verificarea condiţiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiţia încadrării în plafoanele menţionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
    8.7. (1) Administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul măsurii timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către administratorul măsurii toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
    (3) Administratorul măsurii va pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, la termenele stabilite de către acesta, orice informaţii cu privire la ajutoarele de stat acordate.
    (4) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul măsurii vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

    8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
    8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii de către MAT/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

    8.10. Contractul va fi reziliat şi/sau ajutorul de stat va fi recuperat integral şi în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată că beneficiarul final nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum este prevăzut în O.U.G. nr. 61/2022, Schema de ajutor de stat, Ghidul solicitantului, şi/sau prezenta procedură, precum şi în situaţia în care se constată că beneficiarul nu respectă oricare dintre prevederile O.U.G. nr. 61/2022.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii UIP MAT/AIMMAIPE/AM POC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MAT - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Informare şi publicitate
    10.1. Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 şi Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obţinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenţia publicului larg şi cetăţenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
    10.2. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
    10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea unor corecţii financiare.
    10.4. Conform Manualului de identitate vizuală, obligaţiile beneficiarului sunt:
        ● Publicarea de anunţuri sau comunicate de presă la începutul şi la finalizarea proiectului;
        ● Expunerea într-un loc vizibil a unui afiş pentru proiectele de investiţii pentru care valoarea contribuţiei publice este mai mică de 500.000 euro;
        ● Utilizarea de autocolante şi plăcuţe pentru mijloace fixe care, conform legislaţiei contabile naţionale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viaţă mai mare de un an.


    11. Precizări
    Anexele 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedura măsurii
                                  CERERE DE FINANŢARE
                                (FORMULAR DE ÎNSCRIERE)
                              - etapa 1 - creare profil -
        Profilul Meu:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume şi prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CNP ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│BI/CI: Serie ........ Număr ││
│................ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod poştal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat în scopul implementării schemelor de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă despre drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
        Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.

        Înscrie persoană juridică:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod unic de identificare/Certificat ││
│de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data înfiinţării ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Paşi
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant/Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată

                                  CERERE DE FINANŢARE
                                (FORMULAR DE ÎNSCRIERE)
                       - etapa 2 - depunere formular înscriere -
        Date de identificare întreprindere

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume firmă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod unic de identificare/Certificat ││
│de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Formă juridică de organizare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Categorie întreprindere în funcţie de││
│dimensiune ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediu social ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod poştal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Stradă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Date suplimentare

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Activitatea principală a ││
│întreprinderii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod CAEN rev. 2 al activităţii ││
│principale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Dată înfiinţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr Registrul Comerţului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sumă solicitată ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoare cofinanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoare cifră de afaceri la ││
│31.12.2019 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Indicatori de eligibilitate
    1. Întreprinderea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment
    2. Împotriva întreprinderii nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral
    3. Întreprinderea nu se afla în dificultate la 31 decembrie 2019
    4. Întreprinderea a înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în anul 2019, 2020 sau 2021

        Asociaţi/acţionari

┌───────────┬─────┬────────────────────┐
│Nume şi │CUI/ │Pondere capital/ │
│prenume │CNP │participaţie │
│ │ │(%) │
├───────────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴─────┴────────────────────┘


        Listă documente ataşate cererii de finanţare (formularului de înscriere)

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tip document │Denumire │
│ │fişier │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Împuternicire (Anexa nr. 3) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Declaraţie privind │ │
│încadrarea IMM (Anexa 5) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Calculul întreprinderii ( │ │
│Anexa 6) - după caz │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Declaraţie ajutor de stat ( │ │
│Anexa nr. 7) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Extras REVISAL │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Alte documente, după caz │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


        Informaţii referitoare la finanţare

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod CAEN rev. 2 autorizat al ││
│activităţii pentru care se solicită ││
│AFN ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr de angajaţi al întreprinderii ││
│solicitante de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Bancă parteneră ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţia implementării, adresă ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Subsemnatul(a), .............., identificat(ă) cu BI/CI seria .... nr. ........, în calitate de reprezentant legal, mă angajez:
        ● să asigur coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data acordării grantului pentru capital de lucru;
        ● să menţin sau, după caz, să suplimentez numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum şase luni de la data acordării grantului;
        ● să folosesc fondurile obţinute numai în scopurile prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;
        ● să mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat;
        ● să respect prevederile O.U.G. nr. 61/2022, ale schemei de ajutor de stat şi ale procedurii de implementare a măsurii, sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat.

        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:
        ● nu este rezidentă în scopuri fiscale sau încorporată în temeiul legilor din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante;
        ● nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
        ● nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperante şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor cooperatiste;
        ● nu se afla în dificultate la data de 31.12.2019;
        ● respectă obligaţia privind separarea conturilor în cazul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, în conformitate cu pct. 22, lit. (a) şi pct. 23 (a) din Comunicarea Comisiei-Cadru temporar pentru ajutor stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19".


    ANEXA 2

    la procedura măsurii
                       CONTRACT DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
                                Nr. ....... din .......
        În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/06.05.2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi ale Ordinului nr. ..... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar" (în continuare - "măsura"), emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului, se încheie prezentul contract de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului ........... denumită, în continuare, AIMMAIPE, cu sediul în ............, str. ........... nr. ...., sectorul ......., telefon ......., e-mail: .........., reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv ......... şi Coordonatorul Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) ....., în calitate de administrator al Măsurii
        şi
        ............, cu sediul în ........., telefon ......., email: ........... înregistrată sub nr. ............ la oficiul registrului comerţului, CUI/CIF nr. ........, reprezentată legal prin .........., având funcţia de ........., în calitate de Beneficiar, denumită, în continuare, Beneficiar.

        Precizări prealabile
        În prezentul Contract de acordare a ajutorului de stat, cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
    – termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;
    – în termen de maximum 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin. (1) din procedura de implementare a măsurii;
    – în acelaşi termen de maximum 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligaţia încărcării şi transmiterii în aplicaţia electronică a raportului de progres (Anexa 8 la procedura măsurii), a contractelor, după caz, a facturilor, a ordinelor de plată şi a extraselor de cont, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.


    I. Obiectul contractului
    ART. 1
     Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 - cererea de finanţare) şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar", denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) ..............., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. .... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar", emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

    ART. 2
    (1) Beneficiarul poate primi grantul în valoare de 5.000 de euro, respectiv 24.739 lei, pentru întreprinderea a cărei cifră de afaceri este cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, respectiv de maximum 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2019, dar nu mai mult de 120.000 de euro, respectiv 593.748 lei, pentru întreprinderea a cărei cifră de afaceri este mai mare de 33.350 euro, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura măsurii.
    (2) Valoarea maximă a contractului de acordate a ajutorului de stat va fi afişată automat în cererea de finanţare (formularul de înscriere - Anexa 1), conform modului de calcul menţionat la art. 2, alin. 1 din prezentul contract şi informaţiilor preluate din baza de date a ANAF. Valoarea contractului este aprobată în urma pre-evaluării realizate prin platforma electronică IMM-Recover şi a declaraţiilor pe propria răspundere care însoţesc cererea de finanţare (formularul de înscriere) depusă de beneficiar.
        Valoarea grantului este de .......... lei.
        Valoare co-finanţării este de ............ lei.    II. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Contractul se încheie pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, respectiv semnarea acestuia de către ambele părţi.
    (2) MAT verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea sau suplimentarea numărului de angajaţi timp de 6 luni de la data acordării grantului, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor, potrivit destinaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022, pe bază de eşantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în procedura măsurii şi depunerea raportului de progres pentru toate activităţile este de 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar.


    III. Finanţare
    ART. 5
        În situaţia în care fondurile acordate beneficiarului rămân neutilizate în termenul de 180 de zile prevăzut pentru efectuarea cheltuielilor, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului măsurii în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
     Beneficiarul măsurii va deschide cont curent distinct la instituţia de credit parteneră pentru care a optat în cererea de finanţare (formularul de înscriere - Anexa 1). Sumele reprezentând grantul vor fi transferate de către banca parteneră în contul beneficiarului, după semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat, autorizarea la plată de către AIMMAIPE şi depunerea de către beneficiar în contul curent distinct a cofinanţării.

    ART. 7
    (1) Beneficiarul poate utiliza grantul pentru capital de lucru pentru susţinerea cheltuielilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020.
    (2) Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 61/2022, beneficiarul va încărca în aplicaţie toate sumele plătite şi documentele justificative aferente acestora.
    (3) Toate plăţile aferente cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din contul de grant şi nici plăţi în numerar.
    (4) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
        Administratorul măsurii:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru măsură, cuprinse în bugetul acestuia;
    b) nu acordă plata ajutorului de stat parţială;
    c) va recupera ajutorul de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în procedura de implementare şi în schema de ajutor de stat pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

        Reprezentanţii MAT/AIMMAIPE/AM POC şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat la sediul social/sediile secundare/punctele de lucru al/ale beneficiarului, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii.

    ART. 9
        Beneficiarul:
    a) este obligat să respecte prevederile prezentului contract de finanţare, precum şi pe cele ale O.U.G. nr. 61/2022, schemei de ajutor de stat, ghidului solicitantului şi procedurii de implementare a măsurii.
    b) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislaţia măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru măsura "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar" pentru implementarea proiectului său.
    c) este obligat să menţină sau să suplimenteze numărul de salariaţi faţă de data depunerii cererii de finanţare (formularului de înscriere - Anexa 1), pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepţia situaţiei în care utilizează lucrători sezonieri sau/şi zilieri.
    d) este obligat să pună la dispoziţia MAT/AIMMAIPE/AM POC, pe toată perioada de valabilitate a schemei, toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislaţiei măsurii. Administratorul măsurii poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) care trebuie furnizate în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării acestora;
    e) trebuie să deschidă, la instituţia financiară parteneră, un cont curent distinct prin care va efectua încasările şi plăţile în cadrul prezentului contract;
    f) trebuie să asigure cofinanţarea în procent de 15% din valoarea grantului, la data plaţii grantului pentru capital de lucru, în contul de grant distinct, deschis la banca parteneră, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul măsurii nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul proiectului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care, prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul măsurii este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul măsurii este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MAT/AIMMAIPE/AM POC instituţiei partenere sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul a făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul sau a schimbat destinaţia ajutorului acordat, acesta are obligaţia de a rambursa sumele primite, împreună cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 15
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului măsurii şi a succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 16
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul măsurii despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MAT/AIMMAIPE poate refuza plata grantului sau recupera sumele acordate în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv, între deţinătorii de acţiuni sau părţi sociale ale întreprinderii beneficiarului şi furnizorii acestuia, inclusiv soţ, soţie.


    VIII. Clauză de confidenţialitate
    ART. 17
        În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 18
    (1) Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii MAT/AIMMAIPE/AM POC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    (2) MAT şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).


    IX. Clauză de rezoluţiune a contractului
    ART. 19
        În situaţia în care se constată neconcordanţe între pre-evaluarea cererilor de finanţare (formulare de înscriere) depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover, şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.


    X. Modificarea contractului
    ART. 20
        Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 21
        Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator măsurii, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    XI. Încetarea contractului
    ART. 22
     Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 23
        Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului măsurii, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract;
    b) în urma verificărilor efectuate după semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat, nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum este prevăzut în O.U.G. nr. 61/2022, schema de ajutor de stat, ghidul solicitantului, şi/sau în procedura de implementare a măsurii, sau nu respectă oricare dintre prevederile O.U.G. nr. 61/2022;
    c) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze MAT/AIMMAIPE în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate;
    d) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    e) a comis/comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    f) nu păstrează numărul de locuri de muncă existente la data înscrierii pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.


    ART. 24
        Contractul poate fi reziliat şi grantul acordat va fi recuperat şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care bunurile de natura mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar achiziţionate în cadrul prezentului contract sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract.


    XII. Cesiune
    ART. 25
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XIII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 26
        Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 27
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIV. Forţa majoră sau situaţii de urgenţă
    ART. 28
        Forţa majoră sau situaţiile de urgenţă exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 29
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 30
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate în condiţiile legii.

    ART. 31
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin mail/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XV. Dispoziţii finale
    ART. 32
        Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 33
        Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului nr. ...... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar", emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.
        Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a măsurii.


        Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului, │Beneficiar, │
│......................................................................│......................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ordonator principal de credite/Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│......................................................................│......................................................................│
│(semnătura electronică) │(semnătura electronică) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│......................................................................│ │
│(semnătura electronică) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic resurse umane şi administrativ, │ │
│......................................................................│ │
│(semnătura electronică) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedura măsurii
                                     ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul/Subsemnata, ............, legitimat(ă) prin BI/CI seria ....... nr. ........., având funcţia de ........, reprezentant legal al ..........., CUI ......., cu sediul în ........., împuternicesc pe Dl/Dna ......, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurii instituite prin O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19.
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice ......... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru reprezentantul legal.
        Reprezentantul legal al ...........
        Nume Prenume ......................
        Data ...............
        Semnătura ..........

    ANEXA 4

    la procedura măsurii
     Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovare a Exportului
                                       (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │ │
│ │Braşov │nr.5, │Tel. 0268 548 018 │
│1. │Covasna │Clădirea │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1,│ │
│ │ │Braşov, C.P. │ │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, nr.│Tel. 0372 768 484 │
│2. │Bucureşti │11, sector 4,│agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
│ │Ilfov │Bucureşti, │ │
│ │ │C.P. 040263 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │ │
│ │Bistriţa │nr. 13, et. │ │
│3. │Năsăud │3, Cluj- │Tel. 0264 487 224 │
│ │Cluj │Napoca, C.P. │agentia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Maramureş │400174 │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │ │
│ │Buzău │nr. 79-81, │Tel. 0241 661 253/ 0241 661 │
│4. │Constanţa │et. 3, │254 │
│ │Galaţi │Constanţa, │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │ │
│5. │Gorj │93, et. 3, │Tel. 0251 510 785 │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │Olt │200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Bdul. Tudor │ │
│ │Botoşani │Vladimirescu,│Tel. 0371 402 212 │
│6. │Iaşi │nr. 45A, Bl. │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │Neamţ │B2, C.P. │ │
│ │Suceava │700305 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bd. │ │
│ │Călăraşi │Republicii, │Tel. 0244 522 085/ 0244 544 │
│7. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │054 │
│ │Giurgiu │33, et. 1, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Str. Gheorghe│Tel. 0265 311 660/ 0265 260 │
│8. │Alba │Doja, nr. 25,│818 │
│ │Harghita │Târgu Mureş, │agentia.targumures@imm.gov.ro│
│ │Mureş │C.P. 540342 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │ │
│ │Arad │de la Tisa, │Tel. 0256-292.739/ │
│9. │Caraş-Severin│nr. 22, │0256-292.767 │
│ │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
│ │Timiş │C.P. 300575 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la procedura măsurii
                                       DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..............................
        Adresa sediului social ................................
        CUI/CIF .................
        Numele şi funcţia ..........(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)..........

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
     [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
        [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────────┬─────────────┬────────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei│
│salariaţi │(mii lei/mii │/mii │
│ │euro) │euro) │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │[ ] Nu │
│exerciţiul financiar │ │
│anterior, datele ├──────────────┤
│financiare au │ │
│înregistrat modificări │[ ] Da (în │
│care determină │acest caz se │
│încadrarea │va completa şi│
│întreprinderii într-o │se va ataşa o │
│altă categorie │declaraţie │
│(respectiv │referitoare la│
│micro-întreprindere, │exerciţiul │
│întreprindere mică, │financiar │
│mijlocie sau mare). │anterior) │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2021, dacă societatea este parteneră sau legată.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
        Numele ...................
        Funcţia ..................
        Semnătura ................
        Data semnării ............


    ANEXA 6

    la procedura măsurii
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă – anul 2021 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.

    SECŢIUNEA A

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de │ │ │ │
│identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬───┬──────────────┤ │de │Active│
│ │ │ │Numele şi │Numărul │afaceri│totale│
│ │ │ │prenumele │mediu │anuală │(mii │
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │anual de │netă │lei/ │
│denumirea │sediului│CUI│Consiliului de│salariaţi│(mii │mii │
│întreprinderii│social │ │administraţie,│ │lei/mii│euro) │
│ │ │ │Director │ │euro) │ │
│ │ │ │General sau │ │ │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼───┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴───┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ........................
        Adresa sediului social ..........................
        Codul unic de înregistrare ......................
        Numele, prenumele şi funcţia .............Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent..........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii euro)│
│ │ │mii euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        ...............................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ...............................................


    b) Introduceţi, în tabelul de mai jos, rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘
    SECŢIUNEA B

    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).


    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*5) │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
        NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
        Numele ................
        Funcţia: ..............
        Semnătura .............
        Data semnării: .........

                                          FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. ......... din tabelul B2, secţiunea B
                   (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
                  incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .................................
        Adresa sediului social ...................................
        Codul unic de înregistrare ...............................
        Numele, prenumele şi funcţia .....(Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent)......

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - 2021 │
├─────┬─────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*7) │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
        Numele ..................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ..........


    ANEXA 7

    la procedura măsurii
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata .................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...., nr. .........., eliberat de ............ la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ............... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.
    B. Declar pe propria răspundere că
        [] NU am beneficiat de ajutor de stat acordat în cadrul "Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană"
        [] Am beneficiat de ajutor de stat acordat în cadrul "Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat"┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..............
        Funcţia: ............
        Semnătura electronică a solicitantului ............


    ANEXA 8

    la procedura măsurii
                 RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului ...............
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de acordare a ajutorului de ││
│stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţia de implementare ale ││
│proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Regiunea de dezvoltare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/CIF ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa/sediu (stradă, număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma totală acordată în cadrul ││
│măsurii ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "granturi pentru capital de lucru" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

┌─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │ │Valoare│Valoare│Nr. │
│Categorie│Descriere│contract │Nr. │Data │totală │totală │Ordinului│
│achiziţie│ │furnizare│factură│factură│Fără │cu TVA │de plată │
│ │ │(Lei) │ │ │TVA │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
│TOTAL │ │ │
└─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

        Suma rămasă neutilizată, în valoare de ......... lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maximum 30 zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.


                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016