Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 22 mai 2015  a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 22 mai 2015 a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START*)

EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 415 bis din 11 iunie 2015
──────────
    *) Notă CTCE:
    Aprobată de Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 11 iunie 2015.
──────────


    1. Obiectivul Programului

    Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START", denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
    Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
    Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
    Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

    Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 20.000.000 lei, din care:
    - 18.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile şi
    - 2.000.000 lei la dispoziţia Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare şi control, conform alin. 4, art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 150 de beneficiari.

    3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

    3.1. Noţiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
    c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
    d) au capital social integral privat;
    e) nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
    f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (anexa nr. 13) şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
    i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
    j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
    În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

──────────
    *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").
──────────

    Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
    Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.

    3.3.(1) Nu beneficiază de prevederile Programului:
    ● intermedieri financiare şi asigurări:
    - 641 - Intermediere monetară
    - 642 - Activităţi ale holdingurilor
    - 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
    - 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
    - 651 - Activităţi de asigurări
    - 652 - Activităţi de reasigurare
    - 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
    - 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
    - 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
    - 663 - Activităţi de administrare a fondurilor
    ● tranzacţii imobiliare:
    - 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    - 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    - 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
    ● 6910 - Activităţi juridice
    ● 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
    ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    - 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
    - 1200 - Fabricarea produselor din tutun
    - 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
    - 2051 - Fabricarea explozivilor
    - 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    - 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
    - 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
    ● producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*2):

──────────
    *2) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec. 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.
──────────

    - 031 - Pescuitul
    - 032 - Acvacultura
    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
    Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
    Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
    d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 2)
    - 051 - Extracţia cărbunelui superior
    - 052 - Extracţia cărbunelui inferior
    - 061 - Extracţia petrolului brut
    - 062 - Extracţia gazelor naturale
    - 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    - 0892 - Extracţia turbei
    - 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    - 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
    g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (2) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul MEIMMMA/OTIMMC, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv, ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile ori în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul MEIMMMA/OTIMMC rudele acestora până la gradul II inclusiv, respectiv afini.Aplicantul va depune la decont o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

    Notă referitoare la conflictul de interese:
    Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

    4. Tipurile de ajutor financiar

    4.1. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri prin Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.

    4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
    - Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

    4.3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
    b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
    c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
    d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*3), etichetare ecologica, licenţe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

──────────
    *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română;
──────────

    e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
    f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)*4). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

──────────
    *4) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate.
──────────

    g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
    h) Realizarea unui site*5) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maxima a 10000 lei;

──────────
    *5) Site-ul se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului.
──────────

    i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie*6) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

──────────
    *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;
    k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
    l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;
    m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

    4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev 2.
    Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

    4.5. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

    4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

    4.7. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile care au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori sau ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.

    4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.

    4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art. 3.3.(2) din Procedură.

    4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei, IMM şi Mediul de Afaceri în anul 2015. Se exceptează de la această prevedere firmele incubate şi beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot să primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

    5. Procedura de înscriere în Program

    5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro

    5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

    5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresa va fi folosită pentru toată corespondenta pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent şi cu detalii toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

    5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

    5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi al eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

    5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibilă opţiunea de tipărire a datelor înregistrate în aplicaţie. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat după trimiterea datelor.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma preselectării solicitanţilor, se va publica pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
    - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
    - achiziţia de echipamente tehnologice;
    - activitatea pe care accesează programul;
    - asociatul/acţionarul/administratorul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare;
    - data şi ora înscrierii în program.
    După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.

    5.7. (1) Solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei conform. pct. 5.6. (2), la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă, cererea de finanţare (Anexa 3) semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare), sau declaraţia de inactivitate, la 31 Decembrie 2014, în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până la 31.12.2014), sau ultima balanţă de verificare pentru societăţile înfiinţate în anul 2015;
    b) certificat constatator, în original sau emis on-line de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum şi activităţile autorizate ale societăţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare; (Lipsa acestor menţiuni din certificatul constatator duc la respingerea administrativă).
    c) declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului/Acţionarului/Administratorului din care să reiasă faptul că a mai avut/are, sau nu a mai avut/are altă societate;
    5.7. (2) Nedepunerea documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.
    Documentele cu termen de valabilitate la data depunerii la OTIMMC de care aparţine a Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare nu pot fi solicitate ulterior prin clarificări. Inexistenţa acestor documente la dosar sau neîncadrarea în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare conduc la respingerea la finanţare.

    5.8. (1) Întreaga documentaţie va fi depusă 3 exemplare, îndosariate, 1 original şi 2 fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) conform scrisorii de înştiinţare pe care aplicaţia o va transmite electronic fiecărui aplicant, într-un plic sigilat în care se vor regăsi Cererea de finanţare însoţită de documentele justificative conform punctului 5.7 din prezenta procedură, plic care trebuie să poarte menţiunea "Documentaţie administrativă - număr RUE";
    Pe plicul sigilat vor trebui trecute următoarele coordonate:
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -
    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    - nr. de înregistrare la ORC;
    - CUI/codul de înregistrare fiscală;
    - suma AFN solicitată;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    Lipsa acestor coordonate de pe plicul sigilat duce la imposibilitatea înregistrării documentaţiei în Registrul Unic Electronic al Programului şi în consecinţă la respingerea dosarului.
    (2) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".
    (3) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa 4 la prezenta Procedură) şi va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.
    Netransmiterea tuturor documentelor solicitate conform punctelor 5.7 şi 5.8 atrage respingerea de la finanţare.

    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

    În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.

    6.1. (1) Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora astfel:
    a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.7. (1); solicitările vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative prevăzute la art. 5.7. (1) lit. a), b) şi c), în prezenta procedură. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 la prezenta procedură, precum şi cei care au depus documentaţia incompletă, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
    b) verificarea planurilor de afaceri în termen de 20 zile lucrătoare de la data expirării termenului de la pct. 6.1. (1).(a). Verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC constată că solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat,, în situaţia unei suplimentări al bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
    (2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare(UPSEC) din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului.
    Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Clarificările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    (3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicaţie, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

    6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului şi în limita bugetului programului, care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

    6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

    6.4. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

    6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    - obiectul contestaţiei;
    - motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    - dovezile pe care se întemeiază;
    - semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

    6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC, formată din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.

    6.7. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

    6.8. (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr. 9 la prezenta Procedură). În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
    (2) La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC:
    - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126 din 12.07.2012 privind aprobarea O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
    - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală),în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
    (3) În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, nu depun documentele prevăzute la 6.8. (2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.8. alin. 1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii la finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.
    (4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu penalităţi aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi.
    (5) În maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 2 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 20 zile lucrătoare de la depunerea decontului dar nu mai târziu de 2 decembrie 2015. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (6) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

    6.9. Termenul de 45 de zile se poate prelungi doar cu acordul DPAIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singura data, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, respectiv 2 noiembrie 2015.

    6.10. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata integrală a cheltuielilor aferente finanţării acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9).

    6.11. (1) Acordarea AFN de către Unităţile de Plată (UP) din cadrul OTIMMC se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC, însoţită de următoarele documente îndosariate:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi/şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură;
    f) contract/poliţa de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea OTIMMC, cu menţiunea reînnoirii pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    g) dovada înregistrării brevetului de invenţie/mărcii de produs sau serviciu/indicaţiei geografice/design industrial la O.S.I.M.
    h) cartea de identitate a vehiculului achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă;
    i) dosarul de achiziţie conform pct. 4.9. pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    j) dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciara, antecontract de vânzare-cumpărare întabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară precum şi raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
    k) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus în limba română şi legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată(dacă este cazul), copia manualului operaţional/de operaţiuni, dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
    l) pentru licenţe şi software - contractul cu furnizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat(pentru furnizori externi), factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi),
    m) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
    n) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare şi dovada autorizării, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire.
    o) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă*7); certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

──────────
    *7) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.
──────────

    p) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe toată perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, precum şi a celor existente la momentul înscrierii on-line a planului de afaceri cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL şi Raport salariaţi din REVISAL).
    r) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului de afaceri, la formularul de decont se anexează instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate).
    Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    (2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.
    (3) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN către beneficiar, se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o unitate de plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC.
    (4) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformităţii fotocopiilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor.

    6.12. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedură).
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -
    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    - nr. de înregistrare la ORC;
    - CUI/codul de înregistrare fiscală;
    - suma AFN solicitată;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    În cazul în care sunt necesare clarificări privind cheltuielile pentru care se solicită finanţare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

    6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri.

    6.14. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

    6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. m) şi lit. l).

    6.16. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.

    6.17. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.

    6.18. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.

    6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier, cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunţare totala/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani fiscali.
    (2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
    (3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.
    (4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea AFN

    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.

    7.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.

    7.3. Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa DPAIPIMM că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu penalităţi aferente.

    7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.

    7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului Energiei, IMM-uri şi Mediul de Afaceri pentru o perioadă de 3 ani.

    7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.

    7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

    7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri inclusiv îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu penalităţile aferente.

    7.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment, dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

    8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MEIMMMA-DPAIPIMM, la adresa www.aippimm.ro.
    8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

    8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*8), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

──────────
    *8) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
──────────

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis. OTIMMC, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    8.6. OTIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
    8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de minimis.

    9. Confidenţialitate

    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MEIMMMA-DPAIPIMM şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Precizări
    Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul
    Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 1 martie 2016.
    Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.


    ANEXA 1
    la Procedură

    - PO.IP-01 - Revizia 1

                                    CONŢINUT
                                  PLAN AFACERI

          Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
        rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare
                                 - START - 2015

    SECŢIUNI
    1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE
    2. VIZIUNE, STRATEGIE
    3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
    4. PREZENTAREA PROIECTULUI
    5. ANALIZA PIEŢEI
    6. PROIECŢII FINANCIARE
    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII

    1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE

    1. Numele firmei: [ ]
    2. Codul unic de înregistrare: [ ]
    3. Forma juridică de constituire: [ ]
    4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: [ ]
    5. Data începerii efective a activităţii: [ ]
    6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: [ ]
    codul CAEN al activităţii pentru care se solicită AFN: [ ]
    7. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:

┌─────────────────────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────┐
│Producţie(industrie prelucrătoare), programare IT│ │Se punctează cu 30 puncte│
├─────────────────────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│Cercetare-dezvoltare, Învăţământ, sănătate │ │Se punctează cu 25 puncte│
├─────────────────────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│Turism şi facilităţi de cazare, activităţi │ │Se punctează cu 20 puncte│
│profesionale şi de servicii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│Construcţii, Comerţ │ │Se punctează cu 15 puncte│
└─────────────────────────────────────────────────┴──┴─────────────────────────┘    8. Natura capitalului social:

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Natura capitalului social (%) │ Privat │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Român │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Străin │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    9. Valoarea capitalului: [ ]
    10. Principalii indicatori ai activităţii curente:

┌──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────┐
│ Indicator │ 2013 │ 2014 │2015 - Data ultimei balanţe│
│ │ │ │ de verificare contabilă │
│ │ │ │ încheiate │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Cifra de afaceri │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│EBITDA = Rezultat din │ │ │ │
│exploatare+amortizare │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│% în CA │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Profit brut │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│% în CA │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Active totale, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│- Active imobilizate │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│- Active circulante │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Credite bancare&leasing-uri │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Credite asociaţi/firme din grup │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤
│Datorii furnizori │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────┘


    (Bilanţurile contabile pe ultimul an, precum şi ultima balanţa de verificare contabilă trebuie ataşate).

    11. Adresa, telefon/fax, e-mail: [__________]
    12. Persoană de contact: [____________]
    13. Conturi bancare deschise la: [____________]
    14. Asociaţi, acţionari principali: [__________]


┌────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Numele şi prenumele/Denumire│Domiciliu/sediul societăţii│Pondere în Capital social %│
├────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
├────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
├────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
└────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘


    15. Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita AFN, data începerii activităţii, principalele activităţi generatoare de venituri operaţionale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net, total active, Active imobilizate, total datorii, Datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    16. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dvs. de la înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/creşterea suprafeţei/achiziţia de active noi/identificarea de clienţi noi)?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Se descarcă Anexa 3 Cerere de finanţare, se completează, semnează, ştampilează şi se urcă cu browse.
    Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5 şi 6 după caz, se completează, semnează, ştampilează şi se urcă în aplicaţie).
    Se descarcă Declaraţia de minimis (anexa 2 la prezenta Procedură) se completează, semnează, ştampilează şi se urcă în aplicaţie.

    2. VIZIUNE, STRATEGIE
    În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
    A.
    ● Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?
    - Produsul 1, 2, 3 ...
    - Serviciile 1, 2, 3, ...
    - Activitatea 1, 2, 3 ...

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul. │
│Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. │
│(ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, │
│experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). │
│Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă│
│materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse. │
│ - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi │
│ organizaţia în viitor; │
│ - analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o │
│ istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale; │
│ - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe │
│ termen lung. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B1.
    ● Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judeţ, regiune, ţară şi distanţa faţă de locaţia proiectului)?
    - Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
    - Societăţi comerciale (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)
    - Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)

┌────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │
│ Clienţi/grupe de clienţi ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │
├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total cifră de afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    B2.
    ● Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
    - La ce cifră de afaceri/profit?
    - La ce număr de angajaţi?

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┐
│ Obiective (Indicatori ţintă) │ UM │2015│2016│2017│2018│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Cifra de afaceri, din care: │ LEI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│- Export │ LEI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Profit │ LEI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Număr de salariaţi │Număr persoane│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┘


    C.
    ● Care sunt "punctele tari" care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se vor detalia minim trei aspecte pentru fiecare secţiune SWOT. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    D1.
    ● Activităţi necesare implementării proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc);

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    D2.
    ● Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN şi data estimativă de începere a activităţii. Este perioada dintre prima lună după semnarea contractului de finanţare şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul│
│este obligat să efectueze cheltuielile. Termenul de 30 de zile se poate │
│prelungi doar cu acordul DPAIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situaţii │
│excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea │
│echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se │
│acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la │
│sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de │
│depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăşi termenul limita de │
│efectuarea cheltuielilor, respectiv 2 noiembrie 2015. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

    Istoric
    În această secţiune încercaţi să răspundeţi la întrebări de genul:
    ● Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, │
│dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de │
│afacere, etc. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/Acţiuni întreprinse până la solicitarea creditului şi a AFN (dacă este cazul).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Afacerea/activitatea curentă. Descrieţi pe scurt produsele şi/sau serviciile│
│oferite. Precizaţi sursele de dezvoltare ale afacerii (ex. proprii, credit │
│bancar, finanţări nerambursabile, etc.) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Numărul total de angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere:
    [ ]
    Întreprinderea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere
    DA [ ]
    NU [ ]

    Se vor încărca în aplicaţie în format pdf sau jpg toate contractele de muncă şi statele de plată ale tuturor angajaţilor pe luna precedentă precum şi extrasele din REVISAL privind înregistrarea contractelor.
    Se punctează cu 10 puncte DA!

    Societatea/Asociatul/Acţionarul nu a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Se punctează cu 0 puncte DA!
    Se punctează cu 10 puncte NU!

    3.1. Management, Resurse umane
    Management:

┌───────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nume şi prenume│ Funcţia în societate │Experienţa│Studii/Specializări cu│
│ şi vârsta │ şi principalele │în domeniu│impact asupra afacerii│
│ │responsabilităţi pe scurt│ │ propuse │
├───────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
├───────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
├───────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
└───────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘


    Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.
    Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.

    Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.
    Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, │
│calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în │
│condiţii optime a activităţii firmei. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Personal:
    Detaliere pe activităţi:

┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Activitatea │ Număr de salariaţi │ Pregătirea profesională │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Activitatea 3 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│... │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│TOTAL │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
   (Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)


    Cine este angajatul "cheie", adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrieţi responsabilităţi, calificări, experienţa angajatului "cheie". │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului angajat)?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrieţi modalităţile de supraveghere a personalului şi impactul acestora │
│în eficienţa activităţii curente. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrieţi şi explicaţi în detaliu politica de resurse umane. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrieţi detaliat dacă există un compartiment/persoană cu specializare în │
│acest domeniu sau se va apela la o firmă care să asigure acest tip de │
│serviciu. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

┌─────────────────────────────────────────┬──────┬────┬────┬────┐
│ │2015*)│2016│2017│2018│
├─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼────┼────┤
│Total, din care: │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────┴────┴────┴────┘


──────────
    *) Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la momentul depunerii documentaţiei de decont.
──────────

    Atenţie! Se punctează numărul locurilor de muncă nou create în anul 2015!
    Numărul locurilor de muncă în 2016 = 2015 + nr. noilor locuri de muncă
    Numărul locurilor de muncă în 2017 = 2016 + nr. noilor locuri de muncă
    Numărul locurilor de muncă în 2018 = 2017 + nr. noilor locuri de muncă
    Se va calcula automat de către aplicaţie:

    X ≥ 2 = 15 puncte
    X = 1 = 10 puncte

    Loc de muncă ocupat de absolvent:
    1 loc de muncă [ ]
    2 locuri de muncă [ ]

    Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2013, 10 puncte suplimentar pentru 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru absolvent începând cu anul 2013.
   Dovada locurilor de muncă ocupat de absolvent se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei de decont.

    3.2. Activitatea curentă
    3.2.1. Produsele/serviciile actuale - dacă este cazul
    Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa:

┌──────────────────────┬─────────────────────┬────┬─────────────┬──────────┐
│ Produs/Servicii │Cantitatea vândută la│ UM │Valoare - RON│Pondere în│
│ │ ultima raportare │ │ │ vânzările│
│ │ financiară │ │ │ totale │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│Produsul 1/Serviciul 1│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│Produsul 2/Serviciul 2│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│Produsul 3/Serviciul 3│ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────────────────────┴────┴─────────────┴──────────┘


    3.2.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii dacă este cazul

┌────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ Cantitatea anuală │Valoarea anuală│ Frecvenţa │
│ │ şi % în total │a achiziţiilor │aprovizionării│
│ │necesar aprovizionare│ (LEI) │şi Termene de │
│ │ materie primă │ │ plată │
├──────────────┬─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ Materie ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│primă/serviciu├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ Materie ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│primă/serviciu├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ Materie ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│primă/serviciu├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ ├─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
└──────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────┘


    3.2.3. Descrierea procesului tehnologic actual
    Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
    Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.2.4. Echipamente existente
    Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri:

┌──────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────┐
│Mijloc fix│Caracteristici tehnice (grad de│ An │Proprietate/│Valoare │
│ │ automatizare/specializare, │fabricaţie│Închiriat pe│de piaţă│
│ │capacitate maximă de producţie,│ │ ** ani │estimată│
│ │ grad de utilizare/încărcare │ │ │ │
│ │ existent │ │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤
├──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤
├──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤
├──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤
└──────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┘


    3.2.5. Imobile existente


┌──────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │Închiriate/luate în│
│ │ │An punere în funcţiune,│ Proprietate │ folosinţă cu titlu│
│ Tip │Destinaţie│ stare fizică, ultima │ │ gratuit (comodat)│
│imobil│ │ modernizare/reparaţie ├─────────┬───────┼───────┬───────────┤
│ │ │ capitală, suprafaţa │ Valoare │Ipoteci│Valoare│Perioadă de│
│ │ │ utilă totală, │contabilă│ │chirie │închiriere/│
│ │ │ suprafaţă ocupată │ │ │ │ folosinţă │
│ │ │ │ │ │ │ gratuită │
├──────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┘


    Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal):

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4. PREZENTAREA PROIECTULUI

    4.1. Descrierea proiectului de investiţii
    Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi │
│activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. │
│Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul │
│de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.2. Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi
    Adresa la care va fi implementat proiectul:
    Acces la drumurile naţionale/judeţene şi mijloacele de transport:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daţi detalii legate de locaţia implemetării proiectului, în contextul │
│amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/judeţene şi a │
│accesului la mijloacele de transport. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daţi detalii legate de amplasarea locaţiei unde se va derula proiectul, din │
│perspectiva vadului comercial. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare │
│desfăşurării activităţii în locaţia implementării proiectului. │
│Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Detaliaţi termenii contractuali ai închirierii spaţiului prin prisma │
│următorilor parametri: proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de │
│închiriere, valoare chirie etc. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.3. Dimensionare valoare de investiţie

┌──────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────────┐
│Element de│Furnizor │Număr │Valoarea │ Valoare │Document de │ Codul de │
│investiţie│potenţial│Bucăţi│ totală │eligibilă│fundamentare│ clasificare şi │
│ │ │ │ fără │ │ valoare │ durata de │
│ │ │ │TVA - lei│ │ │amortizare (ani)│
├──────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
├──────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
├──────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
├──────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────────┘


    Notă: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile.
    Notă: Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

    4.4. Plan de finanţare a proiectului
    a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Fără TVA │
│ Sursa de finanţare ├───────────────────┬─────────────────┤
│ │ RON │ % │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│AFN │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Alte surse (aport propriu) │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL valoare de investiţie │ │ 100% │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


    Ponderea investiţiilor în echipamentele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din H.G. nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri
    DA [ ]
    NU [ ]
    Se va puncta 20 puncte opţiunea DA

    Ponderea investiţiilor în echipamentele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din H.G. nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

    Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/prestare servicii şi care este potenţial inovativ şi/sau creativ al Planul de afaceri.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Asociatul/Acţionarul/Administratorul are/a mai avut altă societate
    DA [ ]
    NU [ ]
    Se va puncta 5 puncte opţiunea NU

    5. ANALIZA PIEŢEI

    5.1. Piaţa actuală
    5.1.1. Principalii clienţi actuali
    Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc) - dacă este cazul:


┌─────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ Vânzări pe │ (Grupe de) produse/servicii, LEI │ Total │
│ │(principalii)┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┼───────┬────┤
│ │ clienţi │Produsul 1│Produsul 2│Produsul 3│Produsul 4│ LEI │ % │
│ │ LEI │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│Clienţi │1 │ │ │ │ │ │ │
│interni ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │2 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │Total piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │internă │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│Clienţi │1 │ │ │ │ │ │ │
│externi ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │2 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │Total export │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────┤
│Total intern + export │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴────┘


    Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)

┌─────────────────┬──┬───────────────┬───────────────┬────────┐
│Grupa de produse/│UM│Cantitate către│Cantitate către│ Total │
│ servicii │ │clienţi interni│clienţi externi│ │
├─────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│Produs 1 │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│Produs 2 │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│Produs 3 │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │
└─────────────────┴──┴───────────────┴───────────────┴────────┘


    Care este segmentul de piaţă actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi menţionate mai sus?
    Precizaţi distanţele medii (de la punctul de lucru până la clienţi) pe principalele grupe de clienţi.
    Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi existenţi?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.1.2. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
    Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră în raport cu cele oferite de concurenţă).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
    5.2.1. Produsul nou
    Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
    - în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
    - în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
    - în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.2. Segmentul de piaţă
    Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei - locală, regională, naţională, internaţională etc. - cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.3. Riscuri majore
    Riscuri majore identificate:
    5.2.3.1. riscuri de piaţă
    5.2.3.2. riscuri financiare
    5.2.3.3. riscuri legislative

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Prezentaţi modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.4. Clienţi potenţiali
    Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc.)
    Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) şi numărul pe fiecare grupă de clienţi

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.5. Concurenţi potenţiali
    Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii şi caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia, modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc):

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ Grupă produse/servicii │Denumirea firmei/firmelor│Ponderea pe piaţă│
│ oferite pieţei │ şi localitatea │ (%) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Produs 1 ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Produs 2 ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Produs 3 ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘


    5.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite
    Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu concurenţa (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):
    Alte avantaje:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Analizaţi produsele/serviciile dvs. în raport cu concurenţa - se va prezenta un tabel cu note de la 1-5 în care pe coloane se pun concurenţii şi societatea iar pe linii caracteristicile (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare, locaţie, etc.)

    5.2.7. Reacţia concurenţei
    Menţionaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. la apariţia pe piaţă a produselor/serviciilor aferente proiectului

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.8. Desfacerea produselor

┌────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Produse/grupe de produse│Pondere în cifra de afaceri │Forme de desfacere (%)│
│ │ (%) │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┬───────┬───────┤
├────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
└────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┘


    (La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export, etc.).

    5.3. Strategia de comercializare
    5.3.1. Politica produsului
    Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.3.2. Politica de preţuri
    Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/la distribuitor/etc. - funcţie de tipul clienţilor).

    5.3.3. Politica de distribuţie
    Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.3.4. Modalităţi de vânzare
    Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc.):
    Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora, etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor
    Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate):
    Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    6. PROIECŢII FINANCIARE

    Proiecţiile financiare se vor completa electronic.
    Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.
    Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

    6.1. Proiecţia fluxului de numerar


     ┌───────────────────────────────────────────────┐
     │ CASH-FLOW │
     └───────────────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ PROIECŢII │
│Nr. │ Explicaţii/lună ├───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│ │L7/2015│L8/2015│L9/2015│L10/2015│L11/2015│L12/2015│AN 2015│AN 2016│AN 2017│AN 2018│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ I │Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ A │Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │din vânzări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │din credite primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3. │alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4. │Alocaţie Financiară nerambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total disponibil (I+A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ B │Utilizări numerar din exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │Cheltuieli cu materii prime şi materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumabile aferente activităţii desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3. │Chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4. │Utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5. │Costuri funcţionare birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6. │Cheltuieli de marketing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7. │Asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 8. │Reparaţii/Întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 9. │Servicii cu terţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10.│Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 11.│Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ C │Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ D │Credite (1+2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │Creditul solicitat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │rambursări rate de credit scadente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │dobânzi şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │Alte credite (inclusiv leasing) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │rambursări rate de credit scadente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │dobânzi şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ E │Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │Plăţi TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │Rambursări TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3. │Impozit pe profit/cifră de afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ F │Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ G │Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ H │Flux net de lichidităţi (A-G) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ II │Sold final disponibil (I+H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    6.2. Proiecţia bilanţului simplificat
    Pe baza Proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ Denumirea elementului │Nr. rd.│ Actual │ Proiecţii │
│ ├───────┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │ │ │N-1│ N │N+1│N+2│N+3│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ A │ B │ │ │ │ │ │ │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│A. │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + │ 01 │ │ │ │ │ │ │
│ │233 +234 - 280 - 290 - 2933) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + │ 02 │ │ │ │ │ │ │
│ │224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) │ 03 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│B. │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + │ 05 │ │ │ │ │ │ │
│ │328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4428) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │II. CREANŢE │ 06 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + │ 07 │ │ │ │ │ │ │
│ │5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +│ 08 │ │ │ │ │ │ │
│ │542) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│C. │CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│D. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA │ 11 │ │ │ │ │ │ │
│ │UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│E. │ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19) │ 12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│F. │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) │ 13 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│G. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE│ 14 │ │ │ │ │ │ │
│ │UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│H. │PROVIZIOANE (ct. 151) │ 15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│I. │VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21), din care: │ 16 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │ 17 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), │ 18 │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) │ 19 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) │ 20 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │ 21 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│J. │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: │ 22 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │- capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 23 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │- capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 24 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │- patrimoniul regiei (ct. 1015) │ 25 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 26 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) │ 27 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106) │ 28 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │ 29 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii │ 30 │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 141) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)│ 31 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD C│ 32 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │SOLD D│ 33 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │SOLD C│ 34 │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 121) ├──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │SOLD D│ 35 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 36 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - │ 37 │ │ │ │ │ │ │
│ │31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


──────────
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
──────────

    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII PROIECTULUI

    Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI │Punctaj│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Activitatea pe care accesează │ 30 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT │ 30 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Cercetare-dezvoltare, Învăţământ, sănătate │ 25 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de │ 20 │
│servicii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Construcţii, Comerţ │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Resurse umane, activitate curentă │ 20 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Întreprinderea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii │ 10 │
│aplicaţiei electronice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Societatea/Asociatul/Acţionarul nu a mai beneficiat de alocaţie │ 10 │
│financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru │ │
│sprijinirea IMM-urilor │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Societatea/Asociatul/Acţionarul a mai beneficiat de alocaţie │ 0 │
│financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru │ │
│sprijinirea IMM-urilor │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Număr de locuri de muncă create la momentul decontului │ 25 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ locuri de muncă create ≥ 2 │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ locuri de muncă create = 1 │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus │ 5 │
│creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2013. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai │ 5 │
│sus create pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2013. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Ponderea investiţiilor │ 20 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Ponderea investiţiilor în echipamentele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2│ 20 │
│(inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 │ │
│reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile │ │
│înscrise în planul de afaceri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Ponderea investiţiilor în echipamentele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2│ 10 │
│(inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 │ │
│reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile │ │
│înscrise în planul de afaceri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Asociatul/Acţionarul/Administratorul nu a mai avut/nu are calitatea │ 5 │
│de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza │ │
│Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Asociatul/Acţionarul/Administratorul nu a mai avut/nu are calitatea │ 5 │
│de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza │ │
│Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│TOTAL 100 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.


    ANEXA 2
    la Procedură

    PS-04.02.04

                        Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata ..........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ............ ., eliberat de ........................... la data de .............., cu domiciliul în localitatea ............, str........................... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al ....................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):

──────────
    *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
──────────

    [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────┐
│Nr. │Anul acordării│ Forma │Furnizorul│Actul normativ în│ Cuantumul │
│crt.│ ajutorului │ajutorului│ajutorului│ baza căruia a │ajutorului │
│ │ de stat │ de stat │ de stat │ beneficiat de │ acordat │
│ │ │ │ │ finanţare │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.
    B. Declar pe propria răspundere că:
    ● întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare,insolvenţă sau administrare specială.
    ● întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
──────────
    *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.
──────────

    ● întreprinderea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în JOUE nr. C 244/2004.
    ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
    C. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] Societatea deţine un site pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;
    [ ] Societatea NU deţine un site pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate
    D. Declar pe propria răspundere că societatea aplicantă a beneficiat/nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi are/nu are asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori.
    E. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] NU am mai avut/NU am calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare;
    [ ] AM mai avut/am calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare;

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*3)
    Numele ...................
    Semnătura ................
    Data semnării ............

──────────
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
──────────


    ANEXA 3
    la procedură

    PS-04.04.03

               CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
     (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

    Subsemnatul/a/Subscrisa:
    Denumirea societăţii comerciale/societăţii cooperative ....................
    Adresa ........................................
    Telefon ...................., Fax ...................., E-mail ....................
    Data înregistrării societăţii comerciale ....................
    Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ....................
    Codul fiscal ....................
    Codul unic de înregistrare ....................
    Cont ...................., deschis la banca ....................,
    solicit acordarea AFN ............. lei (în cifre şi litere) ...................., reprezentând ......% (maximum 90%) din valoarea totală a proiectului .................... lei (în cifre şi litere) din care aport propriu .................... lei (în cifre şi litere)

    Forma juridică SRL, SA ...........................
    Capitalul social: .................... lei deţinut de
    - persoane fizice ....................%
    - persoane juridice: .................%
    Cod CAEN aferent activităţii principale ....................
    Cod CAEN aferent proiectului ....................
    Locaţia implementării proiectului (adresă, telefon, fax): ....................
    Persoana de contact: ...................., telefon ....................
    - Anexez la prezenta următoarele documente*1):
──────────
    *1) Se va nota cu "X" în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar.
    Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC şi ai DPAIPIMM pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
──────────

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│a) Certificat Constatator în original, inclusiv on-line emis de Oficiul│ │
│Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul │ │
│societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali │ │
│ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate, precum şi │ │
│activităţile autorizate ale societăţii, în termen de valabilitate la │ │
│data depunerii cererii tip de acord de principiu pentru finanţare. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│b) Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile │ │
│teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au │ │
│sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru │ │
│modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile │ │
│comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date │ │
│informative, anexe, balanţa de verificare) sau declaraţia de │ │
│inactivitate la 31 decembrie 2014, în copie certificată (pentru │ │
│societăţile înfiinţate până la 31.12.2014) sau ultima balanţă de │ │
│verificare, pentru firmele înfiinţate după 01.01.2015. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│c) Declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului/ │ │
│Acţionarului/Administratorului din care să reiasă faptul că nu a mai │ │
│avut altă societate; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│d) Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al │ │
│societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta │ │
│semnează cererea tip de acord de principiu pentru finanţare. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

 Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
 Numele ....................
 Funcţia ...................
 Semnătura .................
                                                   Data semnării .............
                                                   Ştampila


    NOTĂ!
    Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.

    ANEXA 4
    la Procedură

    PS-04.04.04

                       Lista Oficiilor Teritoriale pentru
             Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)

┌────┬─────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ OTIMMC │ ADRESA │ TELEFON/FAX │
│crt.│(Judeţe arondate)│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│1. │BRAŞOV │Str. Turnului, nr.5, │0268-548.018 tel. │
│ │Braşov │sc. B, et.4, Braşov, │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │C.P. 500209 │www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │ │oficiubrasov@aippimm.ro │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. │CLUJ-NAPOCA │Str. Horea nr. 13, │0264-487.224 tel. │
│ │Bihor │Cluj-Napoca, C.P. 400174 │0264-487.244 fax │
│ │Bistriţa Năsăud │ │www.aippimm.ro │
│ │Cluj │ │oficiucluj@aippimm.ro │
│ │Maramureş │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. │CONSTANŢA │Bd. Tomis, nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│ │Brăila │et. 1, Constanţa, │0241-661.254 fax │
│ │Buzău │C.P. 900669 │www.aippimm.ro │
│ │Constanţa │ │oficiuconstanta@aippimm.ro │
│ │Galaţi │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. │CRAIOVA │Str. Ştefan cel Mare, │0251-510.785 tel./fax │
│ │Dolj │nr. 12, et. 3, Craiova, │www.aippimm.ro │
│ │Gorj │C.P. 200130 │oficiucraiova@aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │ │ │
│ │Olt │ │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│5. │IAŞI │Str. Elena Doamna, │0232-261.101 tel./fax │
│ │Bacău │nr. 61 A, et. 2, Iaşi, │0232-240.213 tel. │
│ │Botoşani │C.P. 700398 │www.aippimm.ro │
│ │Iaşi │ │oficiuiasi@aippimm.ro │
│ │Neamţ │ │ │
│ │Suceava │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│6. │PLOIEŞTI │B-dul Independenţei │0244-522.085 tel. │
│ │Argeş │nr. 23bis, etaj 3 │0244-544.054 fax │
│ │Bucureşti │Ploieşti │www.aippimm.ro │
│ │Călăraşi │ │oficiuploiesti@aippimm.ro │
│ │Dâmboviţa │ │ │
│ │Giurgiu │ │ │
│ │Ialomiţa │ │ │
│ │Ilfov │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│7. │TÂRGU MUREŞ │Cuza Vodă, nr. 22, │0265-311.660 tel. │
│ │Harghita │Târgu Mureş, C.P. 540027 │0265-260.818 fax │
│ │Mureş │ │www.aippimm.ro │
│ │Alba │ │oficiutargumures@aippimm.ro │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│8. │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la Tisa, │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │nr. 22, Timişoara, │0256-292.767 fax │
│ │Caraş-Severin │C.P. 300575 │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │ │otimmctimisoara@aippimm.ro │
│ │Timiş │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 5
    la procedură

    PS-04.04.05

                                   DECLARAŢIE
                 privind încadrarea întreprinderii în categoria
                       întreprinderilor mici şi mijlocii

    I. Datele de identificare ale întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ____________________________________________
    Adresa sediului social ______________________________________________
    Cod unic de înregistrare ____________________________________________
    Numele şi funcţia ______(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)____________

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
    [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

──────────
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
──────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├─────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Numărul mediu anual de │Cifra de afaceri anuală netă│ Active totale │
│ salariaţi │ (mii lei/mii euro) │(mii lei/mii euro)│
├─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
├─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
└─────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul [ ] Nu
financiar anterior, datele financiare au [ ] Da (în acest caz se
înregistrat modificări care determină încadrarea va completa şi se
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv va ataşa o declaraţie
micro-întreprindere, întreprindere mică, referitoare la
mijlocie sau mare). exerciţiul financiar
                                                         anterior)


──────────
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2014.
──────────

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)

──────────
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ..........................
    Funcţia: ........................ Ştampila
    Semnătura .......................
    Data semnării: ..................    ANEXA 6
    la procedură

    PS-04.04.06

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2014 │
├─────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Total active │
│ │ anual │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
│ │de salariaţi │(mii lei/mii euro)│ │
├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau din │ │ │ │
│situaţiile financiare │ │ │ │
│anuale consolidate [se │ │ │ │
│vor introduce datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din secţiunea │ │ │ │
│B*2)] │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│2. Datele cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional ale │ │ │ │
│tuturor întreprinderilor │ │ │ │
│partenere, dacă este │ │ │ │
│cazul (se vor introduce │ │ │ │
│datele din secţiunea A) │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│3. Datele cumulate ale │ │ │ │
│tuturor întreprinderilor │ │ │ │
│legate*1) (dacă există) -│ │ │ │
│dacă nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin consolidare │ │ │ │
│la pct. 1 din acest tabel│ │ │ │
│(se vor introduce datele │ │ │ │
│din tabelul B2 din │ │ │ │
│secţiunea B) │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
──────────

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.

    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1


┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬───────────────────┤ Numărul │Cifra de │ Active │
│ Numele sau │ Adresa │Cod unic de │Numele şi prenumele│ mediu │ afaceri │ totale │
│ denumirea │sediului│înregistrare│ Preşedintelui │anual de │ anuală │(mii lei/│
│întreprinderii│ social │ │ Consiliului de │salariaţi│ netă │mii euro)│
│ │ │ │ administraţie, │ │(mii lei/│ │
│ │ │ │ Director General │ │mii euro)│ │
│ │ │ │ sau echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

                              FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii

 Denumirea întreprinderii _____________________________________________________
 Adresa sediului social _______________________________________________________
 Codul unic de înregistrare ___________________________________________________
 Numele, prenumele şi funcţia _________________________________________________
                              Preşedintelui Consiliului de administraţie,
                              Directorului general sau echivalent


    2. Date referitoare la întreprinderea legată

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2014 │
 ├────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
 │ │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale*2) │
 │ │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
 │ │salariaţi*1) │(mii lei/mii euro)│ │
 ├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │ Total│ │ │ │
 └────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
──────────

    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    ........................................................................
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    ........................................................................
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

    Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Procent │ Numărul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale*3) │
│ │anual de salariaţi│ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro)│ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Valoare rezultată │ │ │ │
│în urma aplicării │ │ │ │
│celui mai mare │ │ │ │
│procent la datele │ │ │ │
│introduse în │ │ │ │
│tabelul de la │ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
──────────

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE

    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).

──────────
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
──────────

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌──────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
│ │salariaţi*5) │(mii lei/mii euro)│ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
──────────

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬───────────────────┤
│Întreprinderea│ Adresa │Cod unic de │Numele şi prenumele│
│ legată │sediului│înregistrare│ preşedintelui │
│(denumire/date│ social │ │ consiliului de │
│ de │ │ │ administraţie, │
│identificare) │ │ │ director general │
│ │ │ │ sau echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴───────────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2

┌──────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Întreprinderea │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ numărul: │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
│ │ salariaţi │(mii lei/mii euro)│ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└──────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătură dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
──────────

    NOTĂ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............


──────────
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

                                      FIŞA
                   privind legătura dintre întreprinderi nr.
       ....... din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile
    legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)


    1. Date de identificare a întreprinderii

 Denumirea întreprinderii _____________________________________________________
 Adresa sediului social _______________________________________________________
 Codul unic de înregistrare ___________________________________________________
 Numele, prenumele şi funcţia _________________________________________________
                              Preşedintelui Consiliului de administraţie,
                              Directorului general sau echivalent


    2. Date referitoare la întreprindere

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2014 │
 ├────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
 │ │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale*2) │
 │ │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│
 │ │salariaţi*7) │(mii lei/mii euro)│ │
 ├────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │ Total│ │ │ │
 └────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


──────────
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
──────────

    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............


──────────
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────


    ANEXA 7
    la procedură

    PS-04.04.07

                      Formular de raportare tehnică pentru
          Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
       rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare*1)

                                   - START -

     (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

──────────
    *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către OTIMMC.
──────────

    Perioada pentru raportare: anul ........
    Datele de identificare ale societăţii:
    Denumirea societăţii comerciale
    ......................................................
    Adresa ....................................................................................
    Telefon ................., fax .................,e-mail .................
    Data înregistrării societăţii comerciale .................
    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .................
    Codul unic de înregistrare .................
    Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de ................., în baza Contractului de finanţare nr. ........./zz/ll/aa.
    Date de raportare tehnică:

 ┌──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
 │ INDICATOR │ AN I │ AN II │ AN III │
 │ │după implementare│după implementare│după implementare│
 ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │cifra de afaceri │ │ │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │profitul brut │ │ │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │numărul mediu scriptic│ │ │ │
 │anual de personal │ │ │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │contract/poliţa de │ │ │ │
 │asigurare pentru │ │ │ │
 │bunurile achiziţionate│ │ │ │
 │prin program │ │ │ │
 └──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ........., eliberat de ................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ................., str. ................. nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............    ANEXA 8
    la procedură

    PS-04.04.08

                                   ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a) ....................... domiciliat(ă) în ......................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ......... eliberat de ........ la data de ............, reprezentant legal/împuternicit al S.C. ....................... cu sediul în ......................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare -START- către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC ....................... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare (anexa 7).

    Semnătura ....................
    (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

    Data întocmirii ..............

    Ştampila


    ANEXA 9
    la procedură

    PS-04.04.09

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                      Nr. ......... din ..................

    În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. ......./2015, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, se încheie prezentul contract de finanţare între:

    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie .................., cu sediul în ................, str. ............... nr. ....., sectorul ......, telefon ..............., fax ............., reprezentat prin ordonator terţiar de credite ................ şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare ............, în calitate de administrator de Program;
    şi
    .............., cu sediul în .............., telefon ............., fax ..............., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ............, cont curent nr. ...................., reprezentată legal prin ................., având funcţia de .............., în calitate de/şi denumită în continuare beneficiar.

    I. Obiectul contractului

    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat, în baza cererii de finanţare şi a documentaţiei anexe, de la bugetul de stat, prin Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, denumit în continuare Program, administrat de către Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM) prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) .......................

    II. Durata contractului

    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.
    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile este ...............2015.

    III. Finanţare

    ART. 5
    Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 120.000 lei.
    Valoarea contractului de finanţare este de ........... lei, reprezentând .......% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul contract.

    IV. Modalităţile de plată

    ART. 6
    Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al OTIMMC .............., exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC .............. - originalul şi cele două copii certificate ale dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform procedurii de implementare a programului.
    ART. 8
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC ..........................

    V. Drepturi şi obligaţii

    ART. 9
    Administratorul:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata AFN parţială per echipament sau în avans;
    c) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.
    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC ............... toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 7 la procedura Programului);
    c) este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului;
    d) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile autorizate pentru care solicită finanţare, în conformitate cu codul CAEN pentru care a primit acordul de principiu pentru finanţare;
    f) achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, facturile de achiziţie şi dovada achitării integrale;
    g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator;
    h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) nu poate schimba la achiziţionare activele sau destinaţia acestora, pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedura de implementare a programului.

    VI. Răspunderea contractuală

    ART. 11
    Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.
    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.
    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.
    ART. 14
    Reprezentanţii Ministerului sau ai OTIMMC ............. au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/OTIMMC ................ asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.
    ART. 15
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Ministerului, OTIMMC ............ sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.
    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.

    VII. Conflict de interese

    ART. 17
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM DPAIPIMM şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului, rudele acestora şi ofertanţi, în situaţia când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.

    VIII. Clauza de confidenţialitate

    ART. 18
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    ART. 19
    Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.
    ART. 20
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    ART. 21
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.

    IX. Modificarea contractului

    ART. 22
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.
    ART. 23
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.

    X. Încetarea contractului

    ART. 24
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.
    ART. 25
    Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract sau prevăzute în Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START.
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC ................ până la data de .............. cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC ................ până la data de ............ cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură.
    ART. 26
    (1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 2, alin. 2.

    XI. Cesiune

    ART. 27
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor

    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    XIII. Forţa majoră

    ART. 30
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
    ART. 31
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    ART. 32
    Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
    ART. 33
    Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    XIV. Dispoziţii finale

    ART. 34
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.
    ART. 35
    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START aprobată prin Ordinul Ministrului nr. ..............
    Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START.
    Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
    Prezentul contract s-a încheiat azi, ............ la sediul OTIMMC .......................

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi│Beneficiar, │
│Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │.......................... │
│.......................... │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│.......................... │.......................... │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura│(numele şi prenumele în clar, │
│şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│.......................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura│ │
│şi ştampila) │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic resurse │ │
│umane şi administrativ, │ │
│.......................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura│ │
│şi ştampila) │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│.......................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura│ │
│şi ştampila) │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ANEXA
    la contractul de finanţare

 ┌───────────────────────────────┐
 │Numărul │
 │Notificării ...................│
 │Data .................. │
 └───────────────────────────────┘


                               NOTIFICARE PRIVIND
                     ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE

    DESTINATAR:
    Denumirea agentului economic ............................
    Data înregistrării .....................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ................
    Codul unic de înregistrare .....................
    Sediul/Adresa ...................................................................
    Tel/Fax .............................
    Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Denumirea activităţii*1) │ Valoarea finanţării │
│ │aprobate de principiu│
│ │ - lei - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi │ │
│ instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent,│ │
│ necesare desfăşurării activităţilor pentru care a │ │
│ solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc│ │
│ mecanice, electrice, electronice, meselor de │ │
│ biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, │ │
│ cititoare pentru cod de bare, cântare electronice │ │
│ cu/fără printer pentru etichetare, aparate de │ │
│ marcat electronice fiscale; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Mijloace de transport marfă (autoutilitare din │ │
│ categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de │ │
│ teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. │ │
│ 211/2003 cu modificările şi completările │ │
│ ulterioare), exceptând vehiculele de transport │ │
│ rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra │ │
│ cost, solicitate de întreprinderile care efectuează│ │
│ transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau │ │
│ contra cost │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Investiţiile în active necorporale referitoare la │ │
│ brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii │ │
│ (francize*2), etichetare ecologică, licenţe), │ │
│ etichetare ecologică, software pentru comerţul │ │
│ on-line, software-uri necesare desfăşurării │ │
│ activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format │ │
│ din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/│ │
│ copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme │ │
│ portabile, licenţe necesare desfăşurării │ │
│ activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot │ │
│ achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare │ │
│ tip, decât numărul total de angajaţi după │ │
│ implementarea investiţiei cu componentă │ │
│ nerambursabilă cu excepţia activităţilor care │ │
│ necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire │ │
│ în domeniul calculatoarelor, etc.); │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de │ │
│ producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi │ │
│ comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii │ │
│ amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi│ │
│ comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)*3). │ │
│ Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să│ │
│ aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în │ │
│ funcţiune la locul implementării proiectului, la │ │
│ momentul decontului; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele │ │
│ 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme│ │
│ de protecţie a valorilor umane şi materiale, │ │
│ conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
│ Catalogului privind clasificarea şi duratele │ │
│ normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│ completările şi modificările ulterioare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Realizarea unui site*4) pentru prezentarea │ │
│ activităţii solicitantului şi a produselor sau │ │
│ serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli │ │
│ înregistrare domeniu, fără hosting) şi care trebuie│ │
│ să fie funcţional la data depunerii cererii de │ │
│ eliberare a AFN pentru operatorii economici care nu│ │
│ deţin alt site în limita a maxim 10.000 lei; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice │ │
│ în scopul obţinerii unei economii de energie, │ │
│ precum şi sisteme care utilizează surse │ │
│ regenerabile de energie*5) pentru eficientizarea │ │
│ activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau │ │
│ climatizare aferente spaţiului de comerţ sau │ │
│ servicii; sau de producţie │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Cursuri de dezvoltare a abilităţilor │ │
│ antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul │ │
│ societăţii aplicante, curs organizat de către un │ │
│ organism autorizat recunoscut de educaţie │ │
│ antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. │ │
│ Furnizorii de servicii de instruire eligibili în │ │
│ cadrul Programului pot fi numai organizaţii │ │
│ furnizoare de instruire autorizate care vor │ │
│ prezenta documente justificative privind │ │
│ calificarea persoanelor ce realizează instruirea în│ │
│ domeniul respectiv │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Comisionul de garantare aferent anului acordării │ │
│ garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a│ │
│ Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - │ │
│ S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor│ │
│ acordate pentru creditele contractate de │ │
│ beneficiari în vederea realizării planurilor de │ │
│ afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru │ │
│ solicitanţii care asigură aportul propriu din │ │
│ credit; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în │ │
│ vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului │ │
│ program şi implementarea proiectului (nu mai mult │ │
│ de 4% din valoarea eligibilă la decont a │ │
│ proiectului mai puţin consultanţa)*6) │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL*7) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


──────────
    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *2) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
    *4) Site-ul se realizează în limba română şi şi trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului.
    *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
    *6) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.
    *7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 120.000 lei.
──────────

    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L529/2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 Euro, echivalentul în lei.

    Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de .................. lei reprezentând .........% din total valoare cheltuieli eligibile.

    Coordonator UPSEC ................
    Semnătura ...................


    ANEXA 10
    la procedură

    PS-04.04.10

                 CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A
                FINANŢĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU

               (Se completează în cazul modificării uneia dintre
     condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)

    Subscrisa ............... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ....................., având calitatea de .............. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:

    Denumirea operatorului economic ..........................
    Adresa .................................
    Telefon ................ Fax ................... E-mail ................... Cod poştal .............
    Data înregistrării ............................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ..................
    Codul unic de înregistrare ....................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ......................
    Nr. Notificare .....................
    Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare .......................

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............


──────────
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Notă:
    Această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.

    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Denumirea activităţii*2) │ Valoarea finanţării │
│ │aprobate de principiu│
│ │ - lei - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi │ │
│ instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent,│ │
│ necesare desfăşurării activităţilor pentru care a │ │
│ solicitat finanţare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, │ │
│ cititoare pentru cod de bare, cântare electronice │ │
│ cu/fără printer pentru etichetare, aparate de │ │
│ marcat electronice fiscale; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Mijloace de transport marfă (autoutilitare din │ │
│ categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de │ │
│ teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. │ │
│ 211/2003 cu modificările şi completările │ │
│ ulterioare), exceptând vehiculele de transport │ │
│ rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra │ │
│ cost, solicitate de întreprinderile care efectuează│ │
│ transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau │ │
│ contra cost. │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Investiţiile în active necorporale referitoare la │ │
│ brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii │ │
│ [francize*3), etichetare ecologică, licenţe], │ │
│ etichetare ecologică, software pentru comerţul │ │
│ on-line, software-uri necesare desfăşurării │ │
│ activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format │ │
│ din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/│ │
│ copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme │ │
│ portabile, licenţe necesare desfăşurării │ │
│ activităţii, sisteme audio-video,etc.); │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de │ │
│ producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi │ │
│ comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii │ │
│ amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi│ │
│ comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)*4). │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele │ │
│ 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme│ │
│ de protecţie a valorilor umane şi materiale, │ │
│ conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
│ Catalogului privind clasificarea şi duratele │ │
│ normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│ completările şi modificările ulterioare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Realizarea unui site*5) pentru prezentarea │ │
│ activităţii solicitantului şi a produselor sau │ │
│ serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli │ │
│ înregistrare domeniu, fără hosting) pentru │ │
│ operatorii economici care nu deţin alt site şi care│ │
│ trebuie să fie funcţional la data depunerii │ │
│ cererii de eliberare a AFN în limita a maxim │ │
│ 10.000 lei; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice │ │
│ în scopul obţinerii unei economii de energie, │ │
│ precum şi sisteme care utilizează surse │ │
│ regenerabile de energie*6) pentru eficientizarea │ │
│ activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau │ │
│ climatizare aferente spaţiului de comerţ sau │ │
│ servicii; sau de producţie │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Cursuri de dezvoltare a abilităţilor │ │
│ antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul │ │
│ societăţii aplicante, curs organizat de către un │ │
│ organism autorizat recunoscut de educaţie │ │
│ antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. │ │
│ Furnizorii de servicii de instruire eligibili în │ │
│ cadrul Programului pot fi numai organizaţii │ │
│ furnizoare de instruire autorizate care vor │ │
│ prezenta documente justificative privind │ │
│ calificarea persoanelor ce realizează instruirea în│ │
│ domeniul respectiv │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Comisionul de garantare aferent anului acordării │ │
│ garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a│ │
│ Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - │ │
│ S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor│ │
│ acordate pentru creditele contractate de │ │
│ beneficiari în vederea realizării planurilor de │ │
│ afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru │ │
│ solicitanţii care asigură aportul propriu din │ │
│ credit; │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│[] Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în │ │
│ vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului │ │
│ program şi implementarea proiectului (nu mai mult │ │
│ de 4% din valoarea eligibilă la decont a │ │
│ proiectului mai puţin consultanţa)*7) │ │
│ 1 - ............... │ │
│ 2 - ............... │ │
│ 3 - ............... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘──────────
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.
    *4) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate
    *5) Site-ul se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului.
    *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
    *7) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.
──────────


    SECŢIUNEA C

                        Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul (a) ................., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........... eliberat la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ............... str. ................ nr. ...... bl. ...... sc. ..... ap. ........ sectorul/judeţul ..............., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .............., declar pe propria răspundere că renunţ (total sau parţial) la finanţare în valoare de ........... lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC .......... notificare nr. ..............

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............


──────────
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────


    ANEXA 11
    la procedură

    PS-04.04.11

         CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
                      (Se completează toate rubricile din
              formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

    Subscrisa ................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ..................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str. ........... nr. .... bl. .... sc. .... ap. .... sectorul/judeţul .........., cod poştal ............ solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism nr. ..........
    Denumirea operatorului economic ..........................
    Data înregistrării ............................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ..................
    Codul unic de înregistrare ....................
    Sediul/Adresa .................................
    Telefon ................ Fax ................... E-mail ...................
    Cont bancar ................................... deschis la Banca ..........................................
    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ......................
    Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare .....................
    Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: ....................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ..............


──────────
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────


    ANEXA 12
    la Procedură

    PS-04.04.12

                            FORMULARUL DE DECONT*1)

──────────
    *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.
──────────

    Denumirea operatorului economic .....................


┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │ │ Factura │ Instrumente de plată*3) │ │ │ │
│crt.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ Denumirea │ Codul de ├───────┬────────┬───────┼────────┬───┬────┬───────┤Valoare AFN│Valoare │Valoare │
│ │activităţii*1)│clasificare*2)│ Nr. │ Data │Valoare│Felul │Nr.│Data│Valoare│solicitată │ AFN │ AFN │
│ │ │ │Factură│facturii│factură│docu- │ │ │cu TVA │ │aprobată│aprobată│
│ │ │ │ │ │cu TVA │mentului│ │ │ │ │UPSEC*4)│UMCR*8) │
│ │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ fără │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼───────┼───────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼───────┼───────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼───────┼───────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┼───────┼────────┴───┴────┼───────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│ ├───────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┘

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5)

    Numele ...................... Ştampila
    Funcţia: .................... Data semnării: ..............
    Semnătura ...................


──────────
    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    *2) Unde este cazul.
    *3) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
    *4) Se va completa de OTIMMC
    *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua efectuării plăţii de către beneficiar(dacă achiziţia se face direct de la furnizor/furnizori extern/externi).

                                 Viza UPSEC*6)

┌──────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi prenume │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Aprobat (lei) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


                                 Viza UMCR*6)

┌──────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi prenume │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Bun de plată (lei) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


──────────
    *6) Se va completa de OTIMMC
──────────


    ANEXA 13
    la Procedură

             Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt
            eligibile la finanţare în cadrul Programului START 2014


┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │n.c.a.: neclasificate altundeva │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│Clasă│ CAEN Rev. 2 │ Producţie │Cercetare- │Turism şi facilităţi │Construcţii│
│ │ │ (industrie │dezvoltare,│de cazare, activităţi│ Comerţ │
│ │ │prelucrătoare)│învăţământ,│ profesionale şi de │ │
│ │ │programare IT │sănătate │ servicii │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│0811 │Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, │[v] │ │ │ │
│ │extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│0812 │Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului│[v] │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│0893 │Extracţia sării │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│0899 │Alte activităţi extractive n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1011 │Prelucrarea şi conservarea cărnii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1012 │Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1013 │Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1020 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1031 │Prelucrarea şi conservarea cartofilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1032 │Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1039 │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1051 │Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1052 │Fabricarea îngheţatei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1071 │Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor │[v] │ │ │ │
│ │proaspete de patiserie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1072 │Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi │[v] │ │ │ │
│ │a produselor conservate de patiserie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1073 │Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse│[v] │ │ │ │
│ │făinoase similare │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1081 │Fabricarea zahărului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1082 │Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor │[v] │ │ │ │
│ │zaharoase │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1083 │Prelucrarea ceaiului şi cafelei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1084 │Fabricarea condimentelor şi ingredientelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1085 │Fabricarea de mâncăruri preparate │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1086 │Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor │[v] │ │ │ │
│ │dietetice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1089 │Fabricarea altor produse alimentare n.c.a │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1091 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1092 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1107 │Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape │[v] │ │ │ │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1310 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1320 │Producţia de ţesături │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1330 │Finisarea materialelor textile │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1391 │Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1392 │Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia │[v] │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1393 │Fabricarea de covoare şi mochete │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1394 │Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1395 │Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia│[v] │ │ │ │
│ │confecţiilor de îmbrăcăminte │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1396 │Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1399 │Fabricarea altor articole textile n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1411 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1412 │Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1413 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de │[v] │ │ │ │
│ │corp) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1414 │Fabricarea de articole de lenjerie de corp │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1419 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1420 │Fabricarea articolelor din blană │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1431 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor│[v] │ │ │ │
│ │de galanterie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1439 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de │[v] │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1511 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1512 │Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de│[v] │ │ │ │
│ │harnaşament │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1520 │Fabricarea încălţămintei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1610 │Tăierea şi rindeluirea lemnului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1621 │Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1622 │Fabricarea parchetului asamblat în panouri │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1623 │Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru │[v] │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1624 │Fabricarea ambalajelor din lemn │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1629 │Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută│[v] │ │ │ │
│ │paie şi din alte materiale vegetale împletite │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1711 │Fabricarea celulozei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1712 │Fabricarea hârtiei şi cartonului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1721 │Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din │[v] │ │ │ │
│ │hârtie şi carton │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1722 │Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie │[v] │ │ │ │
│ │sau carton │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1723 │Fabricarea articolelor de papetărie │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1724 │Fabricarea tapetului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1729 │Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1811 │Tipărirea ziarelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1812 │Alte activităţi de tipărire n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1813 │Servicii pregătitoare pentru pretipărire │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1814 │Legătorie şi servicii conexe │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│1820 │Reproducerea înregistrărilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2012 │Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2013 │Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2015 │Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2016 │Fabricarea materialelor plastice în forme primare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2017 │Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2020 │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2030 │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi │[v] │ │ │ │
│ │masticurilor │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2041 │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de │[v] │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2042 │Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2052 │Fabricarea cleiurilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2059 │Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │[v] │ │ │ │
│ │Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel │ │ │ │ │
│ │şi bioetanol) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2060 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2110 │Fabricarea produselor farmaceutice de bază │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2120 │Fabricarea preparatelor farmaceutice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2211 │Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi │[v] │ │ │ │
│ │refacerea anvelopelor │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2219 │Fabricarea altor produse din cauciuc │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2221 │Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material│[v] │ │ │ │
│ │plastic │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2222 │Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2223 │Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2319 │Fabricarea altor produse din material plastic │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2311 │Fabricarea sticlei plate │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2312 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2313 │Fabricarea articolelor din sticlă │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2314 │Fabricarea fibrelor din sticlă │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2319 │Fabricarea de sticlărie tehnică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2320 │Fabricarea de produse refractare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2331 │Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2332 │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru │[v] │ │ │ │
│ │construcţii, din argilă arsă │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2341 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental│[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2342 │Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2343 │Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2344 │Fabricarea altor produse tehnice din ceramică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2349 │Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2351 │Fabricarea cimentului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2352 │Fabricarea varului şi ipsosului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2361 │Fabricarea produselor din beton pentru construcţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2362 │Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2363 │Fabricarea betonului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2364 │Fabricarea mortarului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2365 │Fabricarea produselor din azbociment │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2369 │Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2370 │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2391 │Fabricarea de produse abrazive │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2399 │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2410 │Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2420 │Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru │[v] │ │ │ │
│ │acestea, din oţel │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2431 │Tragere la rece a barelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2432 │Laminare la rece a benzilor înguste │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2433 │Producţia de profile obţinute la rece │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2434 │Trefilarea firelor la rece │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2441 │Producţia metalelor preţioase │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤

│2442 │Metalurgia aluminiului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2443 │Producţia plumbului, zincului şi cositorului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2444 │Metalurgia cuprului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2445 │Producţia altor metale neferoase │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2451 │Turnarea fontei │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2452 │Turnarea oţelului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2453 │Turnarea metalelor neferoase uşoare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2454 │Turnarea altor metale neferoase │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2511 │Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale │[v] │ │ │ │
│ │structurilor metalice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2512 │Fabricarea de uşi şi ferestre din metal │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2521 │Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2529 │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2530 │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru │[v] │ │ │ │
│ │încălzire centrală) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2550 │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; │[v] │ │ │ │
│ │metalurgia pulberilor │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2561 │Tratarea şi acoperirea metalelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2562 │Operaţiuni de mecanică generală │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2571 │Fabricarea produselor de tăiat │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2572 │Fabricarea articolelor de feronerie │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2573 │Fabricarea uneltelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2591 │Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din │[v] │ │ │ │
│ │oţel │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2592 │Fabricarea ambalajelor uşoare din metal │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2593 │Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi │[v] │ │ │ │
│ │arcuri │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2594 │Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; │[v] │ │ │ │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2599 │Fabricarea altor articole din metal n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2611 │Fabricarea subansamblurilor electronice (module) │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2612 │Fabricarea altor componente electronice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2620 │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2630 │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2640 │Fabricarea produselor electronice de larg consum │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2651 │Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare,│[v] │ │ │ │
│ │control, navigaţie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2652 │Producţia de ceasuri │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2660 │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi │[v] │ │ │ │
│ │electroterapie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2670 │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2680 │Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor│[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2711 │Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor │[v] │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2712 │Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2720 │Fabricarea de acumulatori şi baterii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2731 │Fabricarea de cabluri cu fibră optică │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2732 │Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2733 │Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri │[v] │ │ │ │
│ │electrice şi electronice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2740 │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2751 │Fabricarea de aparate electrocasnice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2752 │Fabricarea de echipamente casnice neelectrice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2790 │Fabricarea altor echipamente electrice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2811 │Fabricarea de motoare şi turbine │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2812 │Fabricarea de motoare hidraulice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2813 │Fabricarea de pompe şi compresoare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2814 │Fabricarea de articole de robinetărie │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2815 │Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a │[v] │ │ │ │
│ │elementelor mecanice de transmisie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2821 │Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2822 │Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2823 │Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv │[v] │ │ │ │
│ │fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2824 │Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2825 │Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a │[v] │ │ │ │
│ │echipamentelor de uz casnic │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2829 │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2830 │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări│[v] │ │ │ │
│ │forestiere │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2841 │Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea │[v] │ │ │ │
│ │metalului │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2849 │Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2891 │Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2892 │Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2893 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, │[v] │ │ │ │
│ │băuturilor şi tutunului │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2894 │Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi │[v] │ │ │ │
│ │a pielăriei │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2895 │Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2896 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a │[v] │ │ │ │
│ │cauciucului │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2899 │Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2910 │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2920 │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci │[v] │ │ │ │
│ │şi semiremorci │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2931 │Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru │[v] │ │ │ │
│ │autovehicule şi pentru motoare de autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│2932 │Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru │[v] │ │ │ │
│ │motoare de autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3011 │Construcţia de nave şi structuri plutitoare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3012 │Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3020 │Fabricarea materialului rulant │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3091 │Fabricarea de motociclete │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3092 │Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3099 │Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3101 │Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3102 │Fabricarea de mobilă pentru bucătării │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3103 │Fabricarea de saltele şi somiere │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3109 │Fabricarea de mobilă n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3212 │Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi │[v] │ │ │ │
│ │pietre preţioase │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3213 │Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3220 │Fabricarea instrumentelor muzicale │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3230 │Fabricarea articolelor pentru sport │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3240 │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3250 │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale │[v] │ │ │ │
│ │stomatologice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3291 │Fabricarea măturilor şi periilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3299 │Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3311 │Repararea articolelor fabricate din metal │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3312 │Repararea maşinilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3313 │Repararea echipamentelor electronice şi optice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3314 │Repararea echipamentelor electrice │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3315 │Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3317 │Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3319 │Repararea altor echipamente │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3320 │Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale │[v] │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┤
│3600 │Captarea, tratarea şi distribuţia apei │ │ │[v] │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────&