Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 1 iulie 2014  a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 1 iulie 2014 a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014

    ART. 1
    Autorităţile administraţiei publice locale din România pot finanţa din bugetele locale proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Acordurile de finanţare trebuie să vizeze finanţarea proiectelor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acordurile de finanţare prevăzute la alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) între unitatea administrativ-teritorială din România şi cea din Republica Moldova este încheiat un acord de înfrăţire/cooperare potrivit art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova a transmis unităţii administrativ-teritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se propun a se finanţa, însoţite de decizia/dispoziţia (după caz) autorităţii competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în Republica Moldova privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de finanţare din partea unităţii administrativ-teritoriale din România, responsabilităţile părţilor, termene de realizare, persoane responsabile;
    c) adoptarea, de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din România a hotărârii de finanţare a proiectului propus de către unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova, cuantumului finanţării, responsabilităţile părţii române şi responsabilităţile părţii moldovene.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale din România şi autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova încheie câte un acord de finanţare pentru fiecare proiect propus.
    ART. 3
    (1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova întocmeşte cereri de plată, intermediare şi/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) În baza cererilor prevăzute la alin. (1) şi a prevederilor din acordurile de finanţare, partea română efectuează plăţi în conturile indicate de partea moldoveană.
    (3) Cheltuielile efectuate de către unităţile administrativ-teritoriale din România pentru finanţarea acţiunilor prevăzute în acorduri se reflectă în bugetul local la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate".
    ART. 4
    (1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acţiunilor din proiect, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova transmite autorităţii administraţiei publice locale din România un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare.
    (2) În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova transmite autorităţii administraţiei publice locale din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile şi acţiunile realizate în anul financiar respectiv.
    (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), însoţite de un raport al ordonatorului principal de credite, se prezintă autorităţii deliberative din unitatea administrativ-teritorială din România, în termen de maximum 30 de zile de la primire.
    (4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprind cel puţin: descrierea activităţilor desfăşurate pentru implementarea proiectului şi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.
    ART. 5
    Ordonatorii principali de credite ai unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi acordurile de finanţare, a sumelor alocate de unităţile administrativ-teritoriale din România potrivit art. 3 alin. (2), precum şi faţă de terţi, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanţare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    ───────
la procedură
─────────────

                        ACORD-CADRU DE FINANŢARE
    Încheiat între:
    1. ......../(denumirea unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova)...., adresa autorităţii administraţiei publice locale ........, cod de înregistrare fiscală ....., în calitate de beneficiar pentru proiectul ........, reprezentat legal de domnul/doamna .........., având funcţia de ...........,
    pe de o parte,
    şi
    2. ........(denumirea unităţii administrativ-teritoriale din România)....., adresa autorităţii administraţiei publice locale ......., cod de înregistrare fiscală .......,în calitate de finanţator pentru proiectul .........., reprezentat legal de domnul/doamna ......., având funcţia de .....................
    În baza Acordului de cooperare/înfrăţire nr. ..................... din data de ................................, părţile au convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei/Dispoziţiei (după caz) a ......../(denumirea autorităţii competente, potrivit prevederilor legale, în vigoare, din Republica Moldova)....... nr. ...... din data de ....... şi a Hotărârii ....../(denumirea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale din România).... , nr. ............. din data de ................... .

    ART. 1
    Obiectul acordului de finanţare
    Implementarea proiectului ............................................
    ART. 2
    Durata acordului de finanţare
    Durata acordului de finanţare este de ........... luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanţare, respectiv până la data de .................... .
    ART. 3
    Valoarea proiectului
    Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de ........... EUR, din care .......... EUR finanţat de către ......./(denumirea unităţii administrativ-teritoriale din România)........ şi .... EUR finanţat de către ......../(denumirea unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova)...... .
    ART. 4
    Responsabilităţile părţilor
    (1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele:
    1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;
    2. să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare;
    3. să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare;
    4. să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite prin acord;
    5. să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare;
    6. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;
    7. să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;
    8. să restituie finanţatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;
    9. .............................................................. .
    (2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele:
    1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;
    2. să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor prevăzute în acordul de finanţare;
    3. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;
    4. ..................................................................
    ART. 5
    Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată
    (1) .................................................................
    (2) .................................................................
    (3) .................................................................
    ART. 6
    Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor
    (1) .................................................................
    (2) .................................................................
    (3) .................................................................
    ART. 7
    Soluţionarea diferendelor
    (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanţare este legea română.
    (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de finanţare se va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor diplomatice.
    ART. 8
    Prevederi finale
    (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanţare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenţi şi solicitat de finanţatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanţatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanţării până la concurenţa sumei neeligibile.
    (2) ................................................................

┌───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ Semnătură │ │ Semnătură │
├───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ Numele, prenumele/funcţia │ │ Numele, prenumele/ funcţia │
│reprezentantului legal al unităţii │ │ reprezentantului legal al │
│ administrativ-teritoriale din │ │ unităţii administrativ- │
│ Republica Moldova │ │ teritoriale din România │
│ │ │ │
│ Ştampila │ │ Ştampila │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘


    ANEXA 2
    ────────
la procedură
────────────

┌───────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│Unitatea administrativ-teritorială │ │ Unitatea administrativ- │
│din Republica Moldova │ │ teritorială din România │
│...................................│ │ .......................... │
│Nr. de înregistrare .......... │ │Nr. de înregistrare ........ │
│ Data ............... │ │ Data ............... │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┤
│ CERERE DE PLATĂ │
├───────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤
│1. Cererea de plată nr. │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│2. Tipul cererii de plată │intermediară│ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┤
│ │finală │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┴─────────────────────────────┤
│Suma (EUR) │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│3. Denumirea proiectului │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│4. Descrierea activităţilor ce │ │
│urmează a se finanţa din sumele │ │
│solicitate │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┬─────────────────────────────┤
│5. Perioada de implementare a │ │ │
│proiectului │De la: │Până la: │
├───────────────────────────────────┼────────────┴─────────────────────────────┤
│6. Adresa autorităţii administra- │ │
│ţiei publice locale din Republica │ │
│Moldova │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│7. codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│8. Persoana de contact (numele şi │ │
│funcţia, telefon, fax şi e-mail) │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│9. Numele băncii │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│10. Adresa băncii │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│11. Codul IBAN │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘


           Numele, prenumele/funcţia reprezentantului
          legal al unităţii administrativ-teritoriale
                  din Republica Moldova
              ..................................
                   (semnătură şi ştampila)

                         _______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016