Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015  privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015 privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015

    CAP. I
    Scopul şi domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu şi transparent şi un standard ridicat de soluţionare a plângerilor.
    (2) Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, denumită în continuare Procedura-cadru, stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.
    (3) Intră sub incidenţa prezentei proceduri orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.
    ART. 2
    (1) Procedura-cadru se aplică de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în vederea soluţionării plângerilor primite de la clienţii finali, în legătură cu:
    a) contractarea energiei;
    b) facturarea contravalorii energiei furnizate;
    c) ofertarea de preţuri şi tarife;
    d) continuitatea în alimentarea cu energie;
    e) asigurarea calităţii energiei furnizate;
    f) funcţionarea grupurilor de măsurare;
    g) schimbarea furnizorului;
    h) informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
    i) modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt limitative.

    CAP. II
    Etapele procesului

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii prealabile pentru soluţionarea plângerilor primite de la clienţii finali

    ART. 3
    Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au obligaţia de a organiza şi desfăşura activităţi privind soluţionarea plângerilor primite de la clienţii finali, prin instituirea unui sistem propriu pentru preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor clienţilor finali cu privire la încălcări ale unor drepturi ale acestora, urmărindu-se aplicarea corectă a prevederilor legale, inclusiv comunicarea în scris către aceştia, în termenele legale, a concluziei rezultate în urma analizării plângerii.
    ART. 4
    Limba oficială utilizată în aplicarea prevederilor Procedurii-cadru este limba română, iar documentele adresate furnizorilor, redactate într-o limbă străină, vor fi însoţite de traducere legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.
    ART. 5
    Pentru realizarea activităţii de soluţionare a plângerilor primite de la clienţii finali, furnizorii au obligaţia de aşi asigura resursele financiare necesare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Preluarea plângerilor de la clienţii finali

    ART. 6
    Preluarea plângerilor de la clienţii finali se face utilizând următoarele modalităţi:
    a) prin punctele unice de contact ale furnizorilor, la depunerea în scris;
    b) prin intermediul unui centru de telefonie;
    c) prin intermediul unei adrese de e-mail;
    d) prin intermediul formularului on-line;
    d) prin fax;
    e) prin poştă.
    ART. 7
    În aplicarea art. 6, furnizorii sunt obligaţi să facă publice pe paginile proprii de internet şi la toate punctele unice de contact, următoarele:
    a) denumirea, adresa şi programul de lucru ale compartimentului responsabil cu primirea şi înregistrarea plângerilor;
    b) numere de telefon/fax, adrese de e-mail dedicate primirii plângerilor;
    c) programul audienţelor, prezentat sub forma: nume, prenume, funcţie, zi şi interval orar;
    d) Procedura-cadru elaborată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru soluţionarea plângerilor clienţilor finali;
    e) procedura internă a furnizorului privind soluţionarea plângerilor de la clienţii finali armonizată cu prezenta procedură-cadru;
    f) categoriile de plângeri, prevăzute la art. 2, cu indicarea, pentru fiecare categorie, a:
    - termenului legal pentru depunere, dacă este cazul;
    - termenului legal de soluţionare;
    g) dreptul clientului final de a apela la ANRE, cu precizarea datelor de contact ale ANRE;
    h) dreptul clientului final de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor;
    i) dreptul clientului final de a se adresa instanţei judecătoreşti competente.
    ART. 8
    Informaţiile de la art. 7 lit. a), b), c), f)-i) se vor regăsi obligatoriu pe factură sau documentele anexate acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înregistrarea plângerilor primite de la clienţii finali

    ART. 9
    Pentru realizarea activităţii de soluţionare a plângerilor, furnizorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor finali, la toate punctele unice de contact, respectiv pe pagina proprie de internet, "Formularul de înregistrare a plângerii" - secţiunile A şi B, conform modelului din anexa nr. 1, pe suport hârtie şi în format electronic.
    ART. 10
    În vederea completării corecte, pentru operativitate şi eficienţa soluţionării plângerilor, furnizorii vor proceda la consilierea clientului final.
    ART. 11
    Clientul final completează formularul menţionat la art. 9 cu datele de identificare, cel puţin datele indicate la secţiunea A, punctele A1-A6, precum şi cu informaţii referitoare la problema reclamată şi documentele probatorii ca anexe, dacă este cazul.
    ART. 12
    Formularul menţionat la art. 9 completat de clientul final este înaintat furnizorului pentru înregistrare în "Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali", conform modelului din anexa nr. 2.
    ART. 13
    Furnizorul transmite clientului final, imediat după înregistrare, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la data primirii formularului completat, numărul şi data de înregistrare a plângerii.
    ART. 14
    Clienţii finali pot face plângeri în nume propriu sau prin persoane împuternicite de aceştia, caz în care se va anexa împuternicirea respectivă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Analizarea plângerilor primite de la clienţii finali

    ART. 15
    Analizarea plângerilor se efectuează având la bază documentele probatorii puse la dispoziţie de clientul final.
    ART. 16
    Analizarea plângerilor se realizează cu respectarea confidenţialităţii datelor de identitate/datelor cu caracter personal ale clienţilor finali.
    ART. 17
    În situaţia în care analizarea plângerii nu se poate efectua ca urmare a unor cauze obiective, în "Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali", la rubrica "Concluzii" se va înscrie "Plângere nesoluţionabilă", cu precizarea în secţiunea C din "Formularul de înregistrare a plângerii" a cauzelor şi informarea corespunzătoare a clientului final.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Soluţionarea şi informarea clienţilor finali privind modul de rezolvare a plângerilor primite de la aceştia

    ART. 18
    Furnizorul informează în scris clientul final cu privire la concluzia analizării plângerii, modul de soluţionare şi temeiul legal, completând totodată secţiunea C din "Formularul de înregistrare a plângerii" şi "Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali".
    ART. 19
    În funcţie de rezultatele analizării plângerii, furnizorul întreprinde următoarele acţiuni:
    a) în situaţia în care plângerea este întemeiată (în favoarea clientului final), îşi însuşeşte concluzia analizării plângerii şi este obligat să repună clientul final în drepturi, conform prevederilor legale, inclusiv prin rambursarea şi/sau compensarea sumelor reale datorate, acolo unde este cazul;
    b) în cazul în care plângerea este neîntemeiată (în defavoarea clientului final) sau nesoluţionabilă, întocmeşte răspuns clientului final în acest sens.
    ART. 20
    În cazul în care clientul final nu acceptă soluţia propusă de furnizor sau nu primeşte răspuns de la furnizor în termenul legal, acesta poate face demersurile prevăzute la art. 7 lit. g).
    ART. 21
    Semnarea răspunsului menţionat la art. 18 se face de persoanele desemnate din cadrul furnizorului în vederea soluţionării plângerii.
    ART. 22
    Concluzia analizării plângerii, modul de soluţionare a plângerilor şi, după caz, măsurile stabilite sunt înscrise în "Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali", cu menţionarea numărului şi datei la care s-a răspuns.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    (1) Semestrial, managementul furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale analizează activitatea privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali şi stabileşte măsurile corective care se impun.
    (2) Furnizorul publică pe pagina proprie de internet şi transmite ANRE rapoarte privind activitatea de soluţionare a plângerilor, care conţin cel puţin următoarele informaţii: numărul de plângeri primite, total şi defalcat după modalităţile de preluare prevăzute la art. 6, respectiv după tipul clientului final (casnic, respectiv, non-casnic), total şi defalcat pe categoriile de plângeri stabilite la art. 2, respectiv, pentru fiecare categorie stabilită la art. 2, sinteza modului de soluţionare a acestora şi măsurile corective stabilite, respectiv, conform anexelor nr. 3-5.
    (3) Pentru fiecare categorie stabilită la art. 2 se prezintă numărul de plângeri rezolvate în termenul legal de soluţionare, respectiv pentru plângerile întemeiate, neîntemeiate şi nesoluţionabile, conform anexei nr. 4.
    (4) Perioada analizată în rapoartele menţionate la alin. (2) este de un semestru şi respectiv un an calendaristic, iar publicarea şi transmiterea la ANRE a acestora se face în termen de o lună de la încheierea perioadei analizate.
    ART. 24
    (1) Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor trebuie să permită soluţionarea corectă şi promptă a litigiilor în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii.
    (2) Demararea procesului de soluţionare a plângerilor de ANRE nu aduce atingere dreptului clienţilor finali de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea plângerilor.
    ART. 25
    Furnizorii au obligaţia de a păstra evidenţa plângerilor primite de la clienţii finali, înregistrate şi soluţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aferente arhivării.
    ART. 26
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură-cadru.


    ANEXA 1
    la procedura-cadru

                  FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PLÂNGERII
                      Nr. ......../Data ..........


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. DATE DE IDENTIFICARE │
├────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Client final │ Furnizor energie electrică/gaze naturale │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Nume: │Nume: │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2.a│Cod client final │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2.b│Cod identificare a punctului de măsurare/│ │
│ │Cod loc de consum │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Adresa de corespondenţă: │Adresa: │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Localitate: │Localitate: │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Cod poştal: │Cod poştal: │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Tel./Fax │Tel./Fax │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7. │E-mail │E-mail │
├────┴─────────────────┬───────────────────────┼────────────────┬──────────────────────────┤
│Reprezentant legal: │ │Alte detalii: │ │
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ B. PLÂNGERE CLIENT FINAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Probleme reclamate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data la care a apărut problema: ......./........./........ (zi/lună/an) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Indicaţi dacă problema a apărut pentru prima dată sau nu: │
├─────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plângere în legătură cu: │ │FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1.│Clauze contractuale furnizare energie electrică │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2.│Modalitate de facturare energie electrică │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3.│Consumul şi valoarea facturii de energie electrică │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.│Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.│Ofertarea de preţuri şi tarife │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 6.│Continuitatea în alimentarea cu energie electrică │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 7.│Calitatea energiei electrice furnizate │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 8.│Funcţionarea grupurilor de măsurare │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 9.│Schimbarea furnizorului │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │10.│Informarea clienţilor finali │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │11.│Standarde de performanţă furnizare energie electrică │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │12.│Altele │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │FURNIZARE GAZE NATURALE │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1.│Clauze contractuale furnizare gaze naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2.│Modalitate de facturare gaze naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3.│Consumul şi valoarea facturii de gaze naturale; │
│ │ │determinarea puterii calorifice superioare a gazelor │
│ │ │naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.│Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat; facturarea │
│ │ │reviziilor şi verificărilor instalaţiilor de utilizare │
│ │ │gaze naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.│Ofertarea de preţuri şi tarife │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 6.│Continuitatea în alimentarea cu gaze naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 7.│Calitatea gazelor furnizate │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 8.│Funcţionarea grupurilor de măsurare │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 9.│Schimbarea furnizorului │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │10.│Informarea clienţilor finali │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │11.│Standarde de performanţă furnizare gaze naturale │
│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │12.│Altele │
│ ├───┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Informaţii suplimentare: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alte tipuri de probleme: │
├─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ II. Detalii cu privire la plângere │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ III. Cerinţe client final │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│ Solicitare: │1. Eşalonare la plata facturilor de energie │ │
│ │electrică │ │
│ │2. Compensaţii conform standardelor de performanţă│ │
│ │furnizare energie electrică │ │
│ │3. Verificare contor energie electrică │ │
│ │4. │ │
│ │5. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. Eşalonare la plata facturilor de gaze naturale │ │
│ │2. Penalităţi conform standardelor de performanţă │ │
│ │furnizare gaze naturale │ │
│ │3. Verificare contor gaze naturale │ │
│ │4. │ │
│ │5. │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Alte tipuri de solicitări: │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│ IV. Documente anexate │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│Lista documentelor probatorii│1. │ │
│ │2. │ │
│ │3. │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Dată │Semnătură client final │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│ C. FORMULAR PENTRU FURNIZORUL DE ENERGIE │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Nr. înregistrare răspuns: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Răspuns la plângerea nr.: │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Sunt de acord cu cerinţele clientului final şi voi lua următoarele │ │
│măsuri: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Sunt parţial de acord şi propun următoarele: │ │
├──────────────────────────────────────────┬────────────────────────┴──────────────────────┤
│Nu sunt de acord, însă propun următoarele:│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Respingerea plângerii clientului final, │Justificare legală: │
│ca fiind neîntemeiată: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Respingerea plângerii clientului final, │Cauza: │
│ca fiind nesoluţionabilă: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Responsabil furnizor: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Data: │Semnătura: │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la procedura-cadru

          Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali


┌────┬─────────┬───────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────┬─────────┬───────┬───────┐
│Nr. │ Nr. şi │ Modul de │Client│ Tip │Categorie│Obiectul │Persoana │Termen │ Concluziile │Măsurile │Nr. şi │Răspuns│
│crt.│ data │ preluare │final │ client │plângere │plângerii│desemnată│ legal │ analizării │stabilite│ data │ în │
│ │înregis- │Sediu/Tel./│ │ final │ │ │ pentru │pentru │ plângerii: │ │răspuns│termen │
│ │trării │ E-mail/ │ │ casnic/ │ │ │ răspuns │răspuns│ Întemeiată/ │ │ │ Da/Nu │
│ │plângerii│ Formular │ │noncasnic│ │ │ │ │Neîntemeiată/│ │ │ │
│ │ │ on-line/ │ │ │ │ │ │ │ Nesoluţio- │ │ │ │
│ │ │ Fax/Poştă │ │ │ │ │ │ │ nabilă │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
└────┴─────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┘    ANEXA 3
    la procedura-cadru

                  Structura plângerilor în funcţie
          de modul de preluare şi tipul clientului final


    Perioada: ...............
┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Modul de preluare a plângerilor │ Nr. plângeri │
│crt.│ ├─────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ Total │Client final│Client final│
│ │ │ │ casnic │ noncasnic │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 1. │Depunere în scris la punctele unice de │ │ │ │
│ │contact ale furnizorilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 2. │Prin intermediul unui centru de telefonie│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 3. │Prin intermediul unei adrese de e-mail │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 4. │Prin intermediul formularului on-line │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 5. │Prin fax │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ 6. │Prin poştă │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘    ANEXA 4
    la procedura-cadru

             Structura plângerilor în funcţie de categorie,
           concluzia analizei şi respectarea termenului legal


    Perioada: .............
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Categorie plângeri │ Nr. plângeri │ Plângeri │
│crt.│ ├─────────┬─────────┬───────────┤nerezolvate│
│ │ │ Total │Rezolvate│Nerezolvate│ în termen │
│ │ │ │ în │în termenul│ din total │
│ │ │ │ termenul│ legal │ plângeri │
│ │ │ │ legal │ │ (%) │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Contractarea energiei │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Facturarea contravalorii energiei │ │ │ │ │
│ │furnizate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 3.│Ofertarea de preţuri şi tarife │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.│Continuitatea în alimentarea cu energie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 5.│Asigurarea calităţii energiei furnizate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 6.│Funcţionarea grupurilor de măsurare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 7.│Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 8.│Informarea clienţilor finali în conformitate cu│ │ │ │ │
│ │cerinţele legislaţiei în vigoare; │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 9.│Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului, │ │ │ │ │
│ │formulate de clienţii finali cu privire la │ │ │ │ │
│ │nerespectarea legislaţiei în vigoare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ 10.│Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor finali│ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ din care: întemeiate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ neîntemeiate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ nesoluţionabile │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 5
    la procedura-cadru

             Sinteza modului de soluţionare şi măsurile corective
                     aferente categoriilor de plângeri


    Perioada: .............
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┐
│Nr. │ Categorie plângeri │Sinteza modului│ Măsuri │
│crt.│ │de soluţionare │corective│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 1.│Contractarea energiei │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 2.│Facturarea contravalorii energiei furnizate │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 3.│Ofertarea de preţuri şi tarife │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 4.│Continuitatea în alimentarea cu energie │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 5.│Asigurarea calităţii energiei furnizate │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 6.│Funcţionarea grupurilor de măsurare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 7.│Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 8.│Informarea clienţilor finali în conformitate cu│ │ │
│ │cerinţele legislaţiei în vigoare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 9.│Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului, │ │ │
│ │formulate de clienţii finali cu privire la │ │ │
│ │nerespectarea legislaţiei în vigoare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤
│ 10.│Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor finali│ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┘


                                 -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016